Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.03.1963
  • hoş kokulu kolay kullanışlı MUMSTİK vücuda tazelik verir ter kokularını giderir tesirini 24 saat muhafaza eder iYtw u k».ft.t n&^aiaiünı^üo «rayı İLANCILIK »57 4063
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1963
  • DURUM ARTIK YETER.B EŞ gündür devam eden olaylar,zinde kuvvetlerin 27 Ma-ğ yıs ruhuna nasıl bağlı olduklarını ortaya açıkça koymuş-I tur.Artık bu memlekette kandırılan vatandaşlardan sağ-I İ 27 Mayısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1963
  • Bir Senatör AP'den istifa etti ANKARA,ÖZEL A.P.İzmir Senatörü Enis Kansıı dün partisinden istifa etmiştir.A.P.Sakarya milletvekili Nuri Bayar'ın da bugün partiden ayrılacağı söylenmektedir.Bugün Y.T.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1963
  • İLERİCİ ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ,GERİCİ TOPLULUĞU BOZGUNA UĞRATTI:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1963
  • MEYDANDA Memlekette huzur muzur hepsi O'nun dışarı çıkmasına ballıdır,diyorlardı.iddialarının yarı yarıya doğru olduğu anlaşıldı.O çıktı.Olaylar meydanda.Haydi huzur gelmedi diyelim,mıızur'u da inkâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1963
  • Ankara'da yürüyüş yapan genç/ere "Komünisf/er,diye bağırarak faş atılması üzerine Binaya gençler iren ve eşyaları s 'filerle afara Mücadele sırasında yaralananlar oldu.Bina Kindeki partililerde bıçak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1963
  • Gençler dün yakaladıkları gencileri dövdü Üniversite gençleri,evvelki gün Saraçhanebaşında tertiplenen ve Beyoğlu'nda ı üessif hâdiselere sahne olan karşı mitinge katıldıklarını tesbit ettikleri şahıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1963
  • AP rejimi kurtarmak işin İnönü'ye fikir danışıyor Bazı Milletvekillerinin partinin feshini dahi talep ettikleri grup toplantısında Genel İdare Kurulunun istifası kararlaştı.Gümüşpala başkanlığında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1963
  • M.S.BAKANLIĞI İKİ BİLDİRİ YAYINLADI ANKARA,ÖZEIi A.P.taraftarı bir gazetenin dünkü sayısında «Türk Ordusu ve Adalet Partisi» başlıklı yazı üzerine M.S.B.Basın irtibat Bürosu dün şu biVdiriyi yayınlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1963
  • Hükümet Tebliği ANKARA,ÖZEL HÜKÜMET sabaha kadar devam eden toplantısı sonunda bir bildiri yayınlamıştır.Bildiride hükümlü Celâl Bayaı'ın muvakkaten tahliyesi üzerine girişilen «Çirkin ve sorumsuz tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1963
  • Toplantıya İnönü,Adalet ve İçişleri Bakanları ile bütün Kuvveter Kümufanları katıldılar ANKARA,ÖZEL GENEL Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları dün sabahtan itibaren Genel Kurmay Başkanlığında «Günün o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1963
  • i Buyur,Numune Hastuhaııesiııin Başhekiminin odasında.Arkadaşımı/oda kapısını açarak birdenbire resmi çekebilmiştir.ITelefoto,MİLLİYET Asaf Uçar:ANKARA İSTANEÜLJ X s Tehiri infaz kararı kaldırıldı Gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1963
  • hmfim V nci lİİİ^f KERÎM W TÜRKÇE ANLAMI,İLAVEMİZ V YARIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • DEMİR FİAILARİ Dr.HALÛK CIUOV huıı yıllarda iıı-|aat demiri İhtiyacı devamlı surette artmaktadır.Nitekim ^19SC da Karaiııik talırikaiarı 150 hin tun ve u/el sektör lı hin tonluk istihsalde bulunum.ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • FINDIK PİYASASI H4RKKEILİ KINIJIK |ji\asası canlanmıştır Ticaret Horsası'ııda dün.Trabzon,Ordu,Giresun ve Akçakoca'da Nisan teatimi 95 ton iç fındık 11.110 kuruttan,Trab-Bon ve Akçakuca'da,lü'ar ton f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • Pamuk Telefi Üstüpü Kalite Dışı Mâmûl Hurdalar Satılacaktır Tahminen 43 ton pamuk telefi 7 ton üstüpü 10G bin metre kalite dışı mamul 430ü kilo parça bez hurdalar 4.4.19Ü3 Peışcrnbe günü saat 13.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • BİRİNCİ SINIF Tesviyeci,tornacı ve planyacı alınacaktır.Askerliğini yapmıj,enstitü mezunları tercih olunur.Müracaat:Saat 13-17 ıruı,Tel:71 6i 18 İLÂNCILIK!1ÜS0 4076
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • Ü L F E T c ERİN 5 G inia Irtib at Bürosunda satılır.49 19 51 İLÂNCILIK 1104 4048
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • ALTIN FİATLARI Cunılıurivet 96.15 96.20 10)llanılt lira 104.50—105.50 ayni)İngiliz Kral 117.00 118.00 ayni)21 ayar külçe altın 14.45 97.00 50)14.48 4)Bu flatlar Türkiye Sarraflar Cemiyeti tarafından y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • Türkiye ziraî donatim kurumu istanbul bölge müdürlüğünden Azot Sanayii Kütahya Fabrikasından 2000 TON AMON-YUM SÜLFAT,4000 TON KİREÇLİ AMONYUM NİTRAT ile YARIMCA Gübre Fabrikasından 100 TON TOZ SUPER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • Çocuğunuzun Yazlık giyiminderahatlık,hafiflik,cazip renkler ve yıkanınca ççkmezlik e*astır.Çabuk kirlenmez Kolay temizlenir.mı.ı uıwmmmmmmmmmf*mmımm ** REKLÂMCILIK 1395 4083
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • Kan Gruplarınızı ve RH Faktörünü Yanılmadan emin olarak tâyin etmek istiyorsanız bunu ancak yeni ithâl ettiğimiz ELDON KART'lanyla yapabilirsiniz.Ehemmiyetine binaen bilhassa büyük müesseselerin,fabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • İ.Teknik Üniversitesi Talebe Birliği Lise ve Ortaokul öğrencilerine,Teknik Üniversiteliler tarafından ders verilmesini temin eder.Müracaat;LT.Ü.T.B.Gümüşsüyü Tel:48 58 21 Saat 9-12,14-17 MİLLİYET 407S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • Bursa Valiliğinden İki adet arazi binek arabası alınması 80.000.liralık keşfi üzerinden kapalı rarf usıüiyle eksiltmeye konulmuş olup muvakkat teminatı 5250.liradır.Eksiltme 17 Nisan 963 Çarşamba günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • ZAYİ Sanayi Bakanlığından aldığı» mu 3369 »ayılı »anaylci sicil vtsikamızı zayi ettik.Yenisini alacağımızdan etkisi hükümsüzdür.Aıım uiker o Sabrl UUtM Koli.Ştl.İLANCILIK:1124 4u»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • MUHASEBE MAKİNALAR1 ALINACAK Bankamız Şubelerinin Câri Hesaplar,Yapı Tasarrufu ve Muhasebe Servislerinde kullanılmak üzere muhasebe maklnaları utua alınacaktır.Bu makinalara alt hususi şartnameler,Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • Amerikan E* Dersanesi 39.HİZMET YILI İNGİLİZCE,FRANSIZCA,AL-MANCA MUHASEBE ve SPOR dersleri ll«j her güıı öğleye kadar devam eden İNGİLİZCE sahalı dersleri)İçin kayıtlara davam edilmektedir.Sultanahme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • ŞÂM-I GARİBANA DAVET Fecî bir trafik kazasında vefat eden muhterem refikam MELâ 28/Mart/1963 Perşembe gecesi bu gece)saat 20.30 da Çakmakçılar Valde Han Camiinde $AM-I GARİBAN')tutulacak ve ruhuna Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • ı iiiijiiimiiiiimimmuit iiimimiumiiiiiiituiimuiimiiiiiiimriimiii Yahu ne diyor bunlar BAYAR'ın iktidara gelmesuıi mi,27 Mayıstan önceye dönülmesini mi,Anayasa haklarından ve sosyal adaletten söz açılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • AYNI GEMİDEN 2.DEFA KAÇAK EŞYA ÇIKTI Dün İkinci defa aranan armatöre ait «Yelkenci» gemisinde yeniden ka(ak eşya bulunmuştur.Gümrük Mııhafa/a Teşkilâtı taralından ele geçirilen eşya arasında kadın çam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • AVRUPA'YA NORMAL TREN SEFERİ BAŞLADI Trakyadakl sel felâketi yüzünden İptal edilmiş ulun tren seferleri normale dönmüştür,Dedeağaç ile Pityon arasındaki bölgede «Aktarma» usulü tatbik edilen Yunan dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • BELEDİYE REİS MUAVİN-LİĞİNE TAYİN YAPILDI Denizcilik Bankası mâli müşaviri Kânııuan Baydıır.Belediye Balkan Yardımcılığına tâyin edilmiştir.Kâmııraıı Baydıır,Ruhi Kolçak'ın İstifasından sonra boşalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • r.RECTOİDÂL SÜPPOZİTUARLARI HEMOBQip İÇİN)FRANSA'dan ithal edilmiş ve piyasaya arzedilmiştir.Saghk Müesseseleri T.A.O.İLANCILIK «J86 4073
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN YARDIMCISI Ekrem Aliean dün Hükıınıe(çe inşaat malzemesi istif ettikleri iddia ulunan firmalara karaborsacı damgası vurulduğu liable;bunlarla mücadele için tek çıkar yol.memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • Plânın "Kader,yılı:1963 1963 yılında yapılacak toplam yatırımlar,1962 ye göre 'il».fazla olacaktır.Oysa,1962 yılındaki yatırım artıcı 95)9,9 dan ibaret kalmıştır.İKİ yıl arasındaki bu büyük yatırım fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • 5 yıldır tersanede Yatan Bandırma Vapurunun Tamiri kararlaştı Denizyolları İşletmesi «Bandırma» ve «l'lııdağ» gemilerinin tamiri ile tadilini kararlaştırmıştır.1SK 8 yılından beri tstiııye tersanesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • DÜŞÜNENLERİM DÜŞÜNCELERİ Türkiye'de sağcılık cereyanları POLİTİKA ilminin SAG ve SOL ayrımından kasıiladığı anlam oldukça kariliktir.Çünkü politikanın fikir cereyanlarında aradığı asıl unsur,u fikrin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • GÜNÜM Eşşeğin eşşekliği Şahin Yamaner adıoda bir okuyucumuz dûn telefon etti.«Si/iedi.«Bir süre önce bir fıkra yazmıştınız.Bir eşek fıkrası,Cok beğenmişlinı ama unuttum.Onu tekrar ya/ar unsun/Okuyucum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1963
  • Almanca Bilen Sekreter Aranıyor İZ MİT'te bir Sanayi Müessese»!İçin ALMANCA BİLEN SEKRETER aıannıaktadır Alınanca Lisan yanında ayrıca STENO ve İNGİLİZCE bilenler tercih edilir.İsteklilerin el yazılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.03.1963
  • HjMİfş llİPİİtfra^HB ^^IRİ^H^R ffft ÖRÜMCEKLER Üç hafta süre ile temsiller vermek için Macar Sopianae balesi önceki gün Londra'ya gelmiştir.Derhal provalarına haşlayan hale mensupları,yukarıdaki resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1963
  • Onsekiz yaşında yedi çocuk anası 13 yaşında evlenen genç kadın arka arkaya iki defa ikiz doğurdu LOS ANGELES,T.H.A.Henüz 18 yaşında bulunan Anita Escobedo'nun şimdiden yedi çocuk anası «lduğu hayretle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1963
  • İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilâtına,askerliğini yapmış ve 30 yaşmı bitirmemiş Devlet Lise ve Ortaokul mezunları ile Lise muadili tahsillilerden;Polis memurları alınacaktır.Tâyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1963
  • Armatör Ve Gemi Acentalanna TÜRK ve YABANCI Gemilere İhrakiyelik Akaryakıt Temini Bunker Servisi Tel.44 9566 Şirketimiz,yeni kurduğu teşkilât ve sahibi bulunduğu ufak tankerler ile İstanbul Limanında,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1963
  • ÇAVU2BAŞ» cad.ACELE BOĞAZDA SATILIK «Denizi kenar!ita assa Mü*.A12.İNŞAAT V.MİM.YÜKSEL PEKCAÂJ Ul 440382,BOVUK.OEBE CAVICBA» cad i,PAESfcL ŞAMAM TAEAB YAjt lii B fe i E.U e N U CAD CAD 2 8 PACifcl.O©
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1963
  • Pan Am'ın Ekonomik Gezi Tarifesi,normal tarifeden V°'c dahu ucuza seyahat etmenizi 6n£lar.istanbul «'Koma gidiş-döniiş sadece 2417 liradır.Daima görmeği tahayyül ettiğiniz bu güzel şehirde 30 gün kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1963
  • Beyrut yolu ile normal seferler BEYRUT'TAN CİDDE'YE HER GÜN [QMET4C JET UÇAKLARI İÇİN YER AYIRTILIR İZAHAT İÇİN SEYAHAT ACENTENİZ VEYA NlOOlf t kil A I B I N 5 BÜROLARI HİZMETİNİZDEDİR istanbul ı Cumh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1963
  • DENİZYOLLARI İŞLETMESİ'nin M/V TRABZO GEMİSİYLE TERTİPLEDİĞİ HAC SEFERİ HAREKET TARİFESİ ÜCRET TARİFESİ GİDİŞ)Gidiş Dönüş)TL.İstanbul 17 Nisan Hususî 5.295.00 İzmir 18 t Mersin 20 l/A 4.875.00 İskende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1963
  • YARIN HAVA HASIL OLACAK?O AÇİK HAVA KAPALI HAVA J)BULUTLU HAVA 2 TAĞMUR E sis KAS OOLU ARALIKLI YAĞMUR.SAĞANAK GETİREN KÖTÜ HAVA SINIRI A ALÇAK BASINÇ ALANİ T '»YÜKSEK BASINÇ ALANI RÜZGÂR YÖNLERİ Kk Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1963
  • weze nİ€f,konuşmı ahkûm Kaatil çift 58 yaşındaki kadınla yaşlı kocasını para için 14 ay kadar önce öldürüp kendi evlerinin bodrumuna gömmekle itham ediliyordu SAN FRANCİSCO,A.P.Iva ve Ralph Kroeger ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1963
  • 1 o YAQIMHA f^FlİNJ Balya'nın Torino şehri yakınlarındaki Pino Torincse kasabasında geçen hafta so-IM^IINl^M JELIlM mmda mes'ut ve o derece ilgi çekici bir düğün yapılmıştır.Kasaba papazının önüne nik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1963
  • Beşyiiz nüfuslu kasaba halkı yiyecekten çek bira istiyor DARWIN Avustralya)A.P.HALL'S koyu Darwin'in 1100 kilometre kadar güneybatısında 500 nüfuslu küçük bir kasabadır ve muson yağmurları dolayısiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1963
  • ML MeDENMaRAüDiH VHKl PH.BolLE|60Mİ(CİTflAM!AİlldJcuiîülMEMttKETİNİZÎ.ZA.I/MU-LU İSBR CEZAUlüNl SO.WB-IEHİH ELİHKM TN* I.J PEfĞAfMMlL CEHEKNEM MEFHUMU ii£ bunum îzahini YAPMivrıfc.SİÜÖL UAUGİ HAK4A jı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1963
  • • 18kJş7,ÇN1JN Ali/ZJSE Fi'LAN JHTIYAC YOK kf.O OUÇLU KU\NETLİ UZUN BOYLU VE" YAK/Ş/KU ONA AŞIK OLMIYAcAk.KIZIN MUhtfkKAkL B/R.ACAiPUGf VAE-OıR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1963
  • Mithat Perin'in zarurî bir açıklaması Muhtelif vesileleri* haber aldığıma göre,bazı kimseler beni hâlen intişar etmekte olan EKSPRES gazetesiyle ilgili sanmakta veya öyle göstermektedir.Bu hal,adı geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1963
  • uııl.ıı.lımıımımımHmııımHiıtuıııımıınu.mııııııııımımMimnı J-Elem diyarında a STANBUL Vali vekili Fikret Aslan beyden şu davetiyeyi aldım:cSon iki yıldır «Vilâyet Turizm Danışma Kurulu» adı al-tında t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1963
  • 20 yaşındaki kadım S kişi birden soydu DİYARBAKIR,ÖZEL Arapşeyh mahallesinde oturan Medlha Altı adında 20 yaşında bir kadın önceki gece tren istasyonunda 8 kişi tarafından soyulmuştur.Kadının İçinde 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1963
  • Ödemiş'te alkollü bal imâl edildi ÖDEMİŞ,ÖZEL Meşhur bir arıcı alkollü bal İmâl etmiştir.50 gramı iki duble rakıya bedel olan alkollü bal yakında piyasaya arzedilecektir.Ahmet Aksay adındaki arıcı akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.03.1963
  • CİCİ CAN SOONA GiZLAN siz ÜÇÜNÜZ SU OAİR.ENİN İÇİNE GİRİP BİZİNİZ Bi GOLUNPAN,gfâ\NİZ ÖTEKİ GOLUNPAN ÇEKECEKSİİZ.KİM GİZİ ^KENPÜ YANİNA ÇEKERSB Bfck.y7-O GAzANACAKi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1963
  • İöi;iı;lİİli:llii çimdi ne geri' dönüp BıK KEStS DAHA ARAmmimfflfiMm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1963
  • Pip ^gpm tH!'S M.İVD?eutCL-AR_öAY.RET».MÜKEMMEL.OL-AcAK-TOMBı'K SEN Bi'RAz.OAHA ÇATLAK SES m ClfcARMAVA GAYRET *£&Xvİ W Er* r«-Rft&ıl r\i Tl HER FED4KARJU 5» y^PMAYA HAZIR.%ql.DUGUMU SİUSAENOM "STEK»M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1963
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.O.Genel Müdürlüğünden Genel Müdürlüğümüz emrinde çalıştırılmak üzere Bankamız personel talimatnamesinin 3 ve 39 uncu maddelerinde yatılı nitelik ve şartlan haiz bulunan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1963
  • Perşembe RumI 1381 28 137» »ike* MART M«rt V 19 6 3 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneı İkincil Ak»»iu YaUi İmsak «50 13.19 16.51 19.30 SI.02 l.oa 11.21 5.50 9.21 12.00 1.32 9.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1963
  • Sahibi:Milliyet Gazetecilik A.5.adına ERCÜMENT KARACAN B Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra va Makalelerden Mesul Müdür ı HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMİK SEVİK Magazin kısmın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1963
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4.6 İnal say/slarda santimi 30 TX.6.7 nal sayfalarda santimi M T.L.Birinci sayfada kaılık 200 T.L.0 DUfcUn,Nisan.Vafat vb Teşekkür S santime kadar 7.sayfada)M T.L.Küçük Uaolax kelima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1963
  • İSTANBUL TİCARET BORSASINDAN:SAYİN ABONELERİMİZE 5590 sayılı Ticaret Odaları,Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Kanununun 76 ncı maddesi senelik aidatm,Mart ayı nihayetine kadar ödenmesini,ödenmeyenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1963
  • SOLDAN SAĞA:l Gıdaların değerlendirilmesi derecesi;Birinin enııi allında bulunan.2 RttıeksUc*,havadan elde edilen kazanç;EV ıl !i din.3 Hlr vl;Eskiden Japon İmparatoruna denirdi.TERSİ körpeliği gitmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1963
  • *Ç OĞLAK BURCU 117 Aralık ıo Ocakl Etrafıııızdakilerlu vogıı uugluı alnlrli.kiünakatalardan uzak kalınız.H& YENGEÇ BURCU 72 Haıiran 33 Temmuz] Mesut bir tiridine lslıılıdu İlerlemenizi sağlayacak.&7t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılıp,program,kısa haberler ve hava durumu 7.3S Melodiden melodiye 8.00 Türküler ••20 Haberler t* hava durumu 8.30 Amerikan bandosu 9.00 Sabah sarkılan 20 Neler pişirelim?9.30 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1963
  • ll!TÜRKER^ ACAROĞLU 3 a Dr.Osman NEBtOöLU Türk aydınlarının kütü-E 3 ğü demek olan «Türkiye'de kini kinidir?ansiklope-I s dişini tam 5 yılda hazırlamış,tam 2 yılda 7 iasikül 3 3 olarak çıkarmıştı.Du b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1963
  • LADY CHATTERIEY'İN KIZI Zaten,askerlik mesleğinin dışında,doğrusu istenirse Robin hayata öyle pek büyük önem veren,yasamayı •even,iyi vakit geçirmekten hoşlanan bir tip değildi.Hattâ biraz gayesiz bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.03.1963
  • jjftü mm DEĞİŞEN TOPLUM KARŞISINDA DEMOKRASİNİN BUGÜNÜ VE YARINI Sovyet Devleti kuruluşundan bu yana teşkilât olarak katıksız bir diktatörlük olarak kalmıştır.Bolşevikler daha başlangıçta devlet idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1963
  • i Ayakkabı genişletme makineleri,Foralar,Yapıştırma Presleri,Deri 5 Kösele Yarmaları,Saya tras,Şerit kesme,Saya Hidrolik Presi,Postal 5 makineleri,Avrupa yapıştırma İlâçları.İ Müracaat:Fosta Kutusu 35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1963
  • BEYAZ ITTA Ailenizin bütün fertleri için mevsimlik her türlü giyim İhtiyaçları,Kundura,Çanta ve Hediyelikler,muhtelif mutfak eşyaları,Avizeler,Radyo,Buzdolabı,Çamaşır Makinesi ve çeşitli MuUnelerden a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1963
  • Parça ve teferruatını eksiksiz olarak BİSİKLET TİCARET KOLL.ŞTİ.de j bulabilirsiniz.SİRKECİ,Hamidiya Cad.Kafkas Geçidi No.7 Telefon:22 40 40 REKLÂMCILIK 1402 4088 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1963
  • BISMIUAH BAŞAK BİSMİLLAH KARTAL ve BEREKET marka tırpanlar gelmiştir İTHAL SATIŞ DEPOSU 6.PORSEMAY ve Şkl.Çiçek pazarı Saka çeşme Sok.11 Tel:27 23 55 22 35 01 i "'"ımııırn,ı.ı Taifl.PDRSEMAY İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1963
  • İstanbul Sanayi Odasından 5590 sayılı Odalar Kanunu mucibince Mart ayı sonuna kadar ödenmiyen yıllık aidatın 50 fazlasiyle tediyesi gerekmektedir.Azamızın zamlı tahsile meydan bırakmamak üzere aidatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1963
  • NEM VRUf şimdi 563 lira daha ucuz' Pan Am'ın Ekonomik Gezi Tarifesi,normal,arifeden çöü daha ucuza seyahat etmenizi Sağlar.İstanbul-Beyrut gidiş-dönüş sadece 1216 liradır.Daima görmeği tahayyül ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1963
  • SATILIK EMLÂK GALATA Yolcu Salonu karşısında imalâthaneye elverişli,trifaze cereyanlı,iki katlı iki adet mağaza satılıktır.44 28 49.DİKKAT,Kadıköy Kardeşler.Kadıköy ve havalisinde taksitle daireler,36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1963
  • ISRARLA BEKLENEN İNGİLİZ YUGOSLAV SANAYİİNİN ŞAHESERİ DÜNYANİN EN EKONOMİK A-ıı-r,İn İNGİLİZ PERKINS DtZEL MOTORLU i Turistik Lüks Otobüslerinin son partisinin teslimine başlanmıştır.Türkiye Genel Dis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.03.1963
  • SİNEMAtAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)ülüm Yarışı K.Podesta K.F.EMEK Tel:44 84 39)Tamirat dolayısıyle kapalıdır.İNCİ Tel:48 43 95)Küçük Beyin Kısmeti T.Şoray.A.Işık.KONAK Tel:48 26 06)Hz.Lût'un Gazabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1963
  • v 3 Genç aktris,Türk ilimciliğinin geleceğinden fazlası ile ümitli.Gelecekteki iyi "Çorbada,kendisinin de bir fufam tuzu olsun isliyor ÎEŞVİKİYEDEKİ o dar,yalamak için değil t'e sadece oturmak,baş sok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1963
  • İ bugün f ÇÖLDE t mSiHentaİtM Renkli,Türkçe,Sinemaslcop)I Ed FURY Erno CRISA Mara BERN!I Heyecan,aşk ve kahramanlık filmi J.J İLÂNCILIK 1013 4075 ÖZEN FİLM J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1963
  • Pan Am'ın Ekonomik Gezi Tarifesi,normaltarifeden çÖTt daha ucuza seyahat etmenizi!sağlar,istanbul »Frankfurt ffidiş-dönüş sadece 3228 Uradır.Daima!görmeği tahayyül ettiğiniz bu güzel şehirde 30 gün ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1963
  • ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Rektörlük ve Akademik bina otomatik telefon santral numaraları 31 Mart 1963 Pazar günü saat 9.00 dan itibaren hizalarında gösterildiği şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1963
  • MUTEMETLİK HAKKINDA X uncu Kota İthalât Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin ikinci bendi gereğince 500 Doların altındaki tahsisler için 500 Dolar dahil)mutemetlik yapmak isteyen mensuplarımızın lüzumlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1963
  • şimdi 520 lira daha ucuz* Pan Am'ın Ekonomik Gezi Tarifesi,normal tarifeden cok daha ncıı/a seyahat etmenizi sağlar.Istanbııl-Münih gidi.ş-döııüş sadece '2777 liradır.Daima görmeği tahayyül ettiğiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1963
  • ELEMAN ARANIYOR Ziraat ve inşaat makineleri ve kamyon ithalât ve satışını yapan bir firma satış ve servis teşkilâtı için iyi İngilizce bilen genç elemanlar aramaktadır.«Eleman» rumuzu ile Posta Kurusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1963
  • KLOB-Xtel Yunanistan'ın 1 No.lu J Ses Yıldızı POLİ PANU 1 ve topluluğu sevilen halk i şarkılarında S S AS A J Küçük ÇİNGENE V İ V İ HAN YILMAZ BİRSEN S Duosu l TRİO ZENGO ve İ DUO İSTANBUL r Temiz muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1963
  • 2 Nisan Salı Suareden itibaren BULVAR TİYATROSU TEVHİD BİLGE ADAPTE VODVİL 3 PERDE S.KOYAN N.Saim Bilge T.Bilge Oynayanlar TEVHİD BİLGE KENAN BÜKE,NİLGÜN ESEN,Nevzat Okçugil,Daver Yüken,Ayten Güvenç,N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1963
  • Hollywood mahıeçli habeıleı aıasında intihaılann yen hayli fazladu fakat,sinema beldesinin en kıdemli intihal meıaklılanndan biri de şarkıcı aktris Judy Garland'tır.Sinh kıizleıi geçini,iilmleı çeviıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1963
  • i 6 GÜN KALDI 1 ÎA ÎT R ¦t BEYAZIT K B Ki* A 3 PERDE SAHESFtt KOMEDİ SON 5 GÜN D S *t v MİLLİYET 4050
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1963
  • BÜYÜK Felsefe Lügati Tamamlandı Beher cildi 40 T.L.Her üç cildinin başlıca satış yerleri:Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri MİLLİYET 4077
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1963
  • T~J ı.Ciî,1!7 ^cri Piyasada satın alabileceğiniz en mükemmel oio boyasB OTO BOYA İHTİYACINIZ İÇİN SADO MARKASINI ISRARLA ARAYINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.03.1963
  • TÜRKİYE 4 İNİN t 25 Mart çekilişi talihlileri Ankara Blok Apartmanlarında 90.000.Lira Kıymetinde Apartman Dairesi Kazanan:Ankara Vd.'23 H.K.K.Ölüm Derneği Ankara Blok Apartmanlarında 66.000.Lira Kıyme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1963
  • BUGÜNKÜ PROGRAM VE TAHMİNLER KOŞU 1.Şartlı)4 yaşlı Ç grubu Araplara,1600 M.3000 TL.Saat 14.3ü 1 Garip I 2 Küheyiandabl 28 3 Tayyar XVII 4 Kısmet 5 Hande 6 Perlon 7 Sevgi X Kilosu 58.56.5 53 5 52.5 196
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1963
  • NİNA BOVENKO et EUO ÜE MARCH!Fiances 25/3/19G3 Utanbul İlâncılık:1115 4U81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1963
  • ACI BİR ÖLÜM Recalzade Mahmut Ekrem'in torunu,Abidinpaşa torunlarından merhum Feriha hanımefendinin ve merhum Gazeteci Ercüment Ekrem Talu'nun oğlu,Güzin Talu'nun eşi.gazeteci Esin Talu'nun ağabeyi,Y.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1963
  • TEŞEKKÜR Hasmı tarafından tabanca ile hunhaica vurulan oğlum Neşat Aydın'ı zamanında yaptıkları muvaffakiyetli ameliyatla muhaKkak bir ölümden kurtaran Rize hastahanesinin kıymetli doktorlarından Opr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1963
  • M I VEFAT Vecibe Aygün'ün eşi Salih Aygün ve Vecalıat Sızmazoğlu'nıın babaları Tuğrul Sıznıazoğlu ile Yüksel Aygün'ün kayınpederleri A sel Ay gün ve Mehveş Sızrnazoğlu'nun dedeleıi Aygün kırtasiye fir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1963
  • TEŞEKKÜR Tanrının rahmetine kavuşan Fırat ailesinin medarı iftiharı D.D.Yollarından emekli Malatya'nın yukarı Bonazı köyünden Mustafa FIRATııı cenaze merasimine teşrif eden,çelenk göndermek zahmetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1963
  • BAYAR HAKKİNDA Baştarajı Birincide Sorgu Yargıcı Mithat Güven,kamu dâvasının ilk hazırlık soruşturması içinde olduğundan,dâvaya gizli bakılacağını söylemiştir.ASLİYE MAHKEMESİNİN KARARİ Ankara Asliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1963
  • Genel Merkezi tahrip edildi A Baştarafı Birincide topladıkları lalarla hücuma geçmişler,birkaç genç de oradaki İnşaattan getirdikleri büyük bir kalası,Adalet Partisi Genel Merkezinin penceresine dayay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1963
  • AP rejimi kurtarmak için İnönüye danışıyor Büştmajı Birincide A.P.müşterek grubundaki müzakereler şu şekilde cereyan etmişi ir.Senatör Saim Sarıgöllü.«Bizim D.Pile hiçbir alâkamı?yoktur.O.P.devrini do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1963
  • M.S.Bakanlığı iki bildiri yayınladı A Baştarafı Birincide sevgi ve saygı hisleri beslerken,iktidara geldiği zaman da bu hisleri muhafaza edecek müfterilerin yaymaya çalıştıkları propagandalar gibi Ord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1963
  • X İst.Lv.A.Sirkeci Demirkapı 1 No.Iıı Sat.Al.Komisyonu Başkanlığından:Aşağıda yazılı Nohut,Müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme ile satın alınacaktır.Şartnameleri Ankara ve izmir Levazım Amirlikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1963
  • Bir Senatör,AP'den istifa etti Başta rafı Birincidt «Yurdumuzda bundun sonra politikanın yıkıcı ve bölücü olmak yerine,yapıcı ve birleştirici tarzda yapılmasının pulitika cambazlıklarından uzak kalınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1963
  • Bölükbaşı,huzursuzluğu» intikamcılar tarafındaı yaratıldığını söyledi A.NKARA,ÖZE MP.Genel Başkanı Osman Böliikba Si dün son olaylarla ilgili bir bası toplantısı yanmış ve,menıle ketin itinde çalkaııd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1963
  • Almanya'ya iki bin Türk tarım işçisi gidecek NUREMBERG Bavyera)AA.Nuremberg işbulma bürosundan bildirildiğine göre 2.00ü Türk tarım İşçisi yakında Almanya'ya gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1963
  • Genel Kunnay'da son olaylar görüşüldü baştarajı Birincide 13.40 da Hava Kuvvetleri Komutanı Tansel,13 32 de de Jandarma Gene] Komutanı Genel Kurmaydan çıkmışlardır.Saat 14,45 de Genel Kurmaydan ayrıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1963
  • GOODYEAR işleriniz için Her ebat otomobil ve kamyonjâstikleri m CUSTOM SUPER CUSHION SUPER I ROAD LUQ l-MILER CROSS j Rİ3 NYU N s u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1963
  • GENÇLER DÜN YAKALADIKLAR!GERİCİLERİ DÖVDÜt Baştarajı Birincide rafından dövüldükten sonra Hukuk Fakültesi profesörü Sulhi Donmezer'e teslim edilmiştir.Hakkında gerekli isleme başlanan bu öğrenci Emniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.03.1963
  • İtalyan millî takımı bugün gidiyor Milli takımımızı Bologna'da 6-0,dün de Mlthatpasa'da 1-0 mağlûp ederek Avrupa Millî Takımlar Kupasında tur atlayan italyan onblri bugün şehrimizden ayrılacaktır.Futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.03.1963
  • Maçın bitmesine 4 dakika kala Menlchelli topu yükseltmeden güzel bir orta yapmıştı.Bütün müdafaamız o tarafa sokulmu» ve kale ağzı bos kalmıştı.Hepsini birden asan topa Pula vuramadı,fakat hemen Avrup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.03.1963
  • KİSA HABERLER GALATASARAY profesyonel futbol takımı.Cumartesi günU Türkiye Kupasının dördüncü turunda Altay ile oynayacağı ilk maç için bugün vapurla İzmir'e hareket edecektir.PAZAR günü Alsancak stad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.03.1963
  • ¦Mm I m Fabbri:"Türkler Futbol Oynamamıza etmediler,1 Neticeden memnun olan İtalyan futbolcuları en E çok Suat'ı beğendiler.Eken «Şanssızdık» dedi DOĞAN JENER HEPSİNİN,kendi kulüplerinin armasını ve r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.03.1963
  • güvem Nec m i TAN YOLA Ç U" RKEK,çekingen,kentline güveni olmayan bir Türk millî takımıydı bu.Oyuna girememiş,hücumda hafif kalmış,verilen talimatın dışında bir harekete girişmekten şiddetle kaçınmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.03.1963
  • ÇAP,ÇAP,ÇAP EflakAVKAÇ MİLLÎ futbol takımımız,dün,îtalyan milli takınana,mukadder kütü neticelerin en İyisini alarak 1—0 mağlûp oldu.Ancak,netice bakımından utandırıcı olmayan dünkü oyun,oynadığımız f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.03.1963
  • 1-Ö'Iık netice basarı mı?Namık SEYIK SON altı ay içinde İtalya karşısında muhtelif maçlarda uğradığımız 10-1,6-0 ve 5-0 lık mağlûbiyetlerden sonra dünkü 1-0 lık netice ilk bakışta bir başarı sayılabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.03.1963
  • AVALLI ündüı KILI AÇ başlayıp dakikalar ilerledikçe mill] takımımızın düşüncesi açıkça ortaya çıktı.Bugüne kadar İtalyanlarla oynıyan takımlarımızdan daha az,hattâ hiç gol yememek arzusundaydılar.Bu İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor