Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.09.1960
  • nBİ ı9uHd HkTiB TÜRK-SOVYET MÜNASEBETLERİ T^RUŞÇEV'in iktidara gelişiyle Sovyetler Birliğinin dış siya-i j[\setinde önemli değişiklikler başlamıştır.Stalın devrinin de-I mir perdeleri erir ç/ibi olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1960
  • ^j [MİLLİYET] MflflA fHNAYFTİ DAVACI Mm1,1 cinayetinin,dün 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan dıırıışmasın-ITIUIIH VİI1MI Cll IIMlMOl da,idam talebi ile yargılanan 3 »anık,ikrara dayanan ilk ifadel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1960
  • MENDERES GECELERİ KIR BİR ATA BİNİP YASSIADADAN E UÇARAK UZAKLAŞIYORMUŞ.KUYRUKLARDAN NAKLEN)1 MENDERES'İN YENİ ATI!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1960
  • Estinye bayırında bir taksi soyuldu Evvelki gece İstinye bayırında bir taksi 7 kişi tarafından soyulmuştur.Mütecavizler arabanın İçinde bulunan bir kadını da alıp götürmek isterlerken jandarmalar tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1960
  • ienizcüik ankası Yolcu ve yük Ücretlerini indirdi D Ayın 15 inden itibaren tatbik edilecek indirim 20-25 arasında ANKARA,HUSUSÎ ENİZCİLİK Bankası yolcu ve yük navlunlarında yüzde 20 ilâ yüzde 25 arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1960
  • jm İZMİR'DE DENİZ YANDI liMİLLtYET] İzmir'de dün Alay bey tersanesi yakınında,bir tankerden döküldüğü talimin edilen mazotlar bilinmeyen bir sebepten alev almış ve deniz yanmaya başlamıştır.14 koldan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1960
  • ÖZEL İSTANBUL KOLEJİ SON KAYITLAR DEVAM EDİYOR Çapa İstanbul Tel:21 34 99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1960
  • MAHKEME KARARI İLE DP FAALİYETTEN ENEDİ LDİ Partinin mal ve evrakına tedbir olarak el konuldu D ANKARA,HUSUSÎ EMOKRAT Parti'nin her türlü faaliyetinin men'i ile para ve mallarının tedbir mahiyetinde m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1960
  • Komisyonunun si vazifeden affedildi Tunaya ve Giritlinin yerine Vakur Versan ve Lütfi Duran getirildi.Atfedilen üyeler Rektörü itham etti ANAYASA Komisyonu üyelerinden Prof.Tank Zafer Tunaya ve Doç.Dr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1960
  • YENİ İLÂN ve REKLÂM KARARNAMESİ DÜN YAYINLANDI ANKARA.HUSUSÎ Gazeteler,bundan böyle ilân ve reklâmlara muhtevalarının dörtte birinden fazla yer veremiyeceklerdir.Basın,Yayın ve Turizm Bakanlığınca haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1960
  • Nüfuz suiistimalini önliyen kanun tasarısı hazırlandı ANKARA.HUSUSİ Nüfuz suiistimali yapan partililer ve milletvekillerini cezalandırmaya matuf ve bazı hallerde isbat hakkını da tanıyan kanun tasarıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1960
  • Kira Kanunu tasarıları M.B.K.den geri alındı ANKARA,HUSÛSÎ Kira Kanununu hazırlamakla görevü komisyon,Ticaret Bakanlığı ile Milli Birlik Komitesindeki iki Kira Kanunu tasarısını geri istemiştir.Adalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1960
  • f Ne olur,ne olmaz.I Yeni bir tartışma konusu çıktı.İstırap günlerinde üniversite hadiselerinin cereyan ettiği Beyazıt Meydanına,Hürriyet meydanı adını verelim mi,vernıiyelim mi?Bize göre tarihî Reyaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1960
  • Memur tasfiyesi yapılmayacak Başbakanlık bir tebliğ yayınlayarak,yolsuzluklara fiilen karışanların adalete hesap vereceklerini bildirdi B ANKARA,A.A.AKANLIKLAR kadrolarındaki memurlar arasında tasfiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1960
  • ORDUNU KURULUŞU DEGIŞIYO Silâhlı Kuvvetler Devlet Başkanına bağlanacak,"Pentomik Tümen,sistemi kabul ediliyor Yedek Assubaylık ihdas edilecek ANKARA,HUSUSÎ TÜRK Silâhlı Kuvvetlerinin kuruluş kadroları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1960
  • IA.P.1 ÜRDÜN'DEKİ SUrKAST Üç gün evvel Ürdün Başbakanı Hazza Mecali'nin makamında infilâk eden bir bomba,Mecali'nin ölümüne sebep olmuştur.Yukarıdaki resimde başbakanın infilâk esnasında üzerinde otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1960
  • İRAN'DA SEÇİMLER TEKRAR YAPILACAK TAHRAN,RADYO İran Şahı,yolsuzlukların yapıldığı son seçimlerden sonra Meclise giren bütün mebusların istifa etmelerini istemiş,ve memlekette yeni seçimlerin yapılacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1960
  • Ceyhan'da beyanname asan 26 kişi dün nezarete alındı ADANA,HUSUSÎ Ceyhan'ın Eskihanıam mahallesinde dün sabah,Ivlillı İnkılâp hükümeti aleyhinde ibareler ihtiva eden bir beyanname bulunmuştur.Hâdise i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1960
  • "KISMÎ AF„ KISA BİR!ZAMANDA ÇIKACAK ANKARA,HUSUSÎ Adalet Bakanı Âmil Artus,kısmi bir af kanunu tasarısının büyük kısmının hazırlandığını ve pek yakında son şeklini alarak Milli Birlik Komitesine sevke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1960
  • Sivas ve Zîle'de dün zelzele oldu SİVAS,HUSUSÎ Dün gece kuzeyden gelen ve 12 saniye süren şiddetli bir deprem olmuştur.Halk heyecana kapılmıştır.Hasar yoktur.Zile'de de saat 15 de kısa fasılalarla bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • VENEDİK FİLM FESTİVALİ 7u*tcûmwkcc n Tuncan OKAN Venedik'ten yazıyor İLK günler.ü VENEDİK,LİDO Ağlı» NLü tiyatro yazan Marcel Achard'ın başkanlık ettiği XXI.Venedik Film estivaii jürisinin fikri daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • SAYIN SANAYİCİLERİN VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN DİKKAT NAZARINA:Dişsiz ve manşonsuz siyah boruların fabrika tealimi satış fiatLarı aşağıda verilmiştir.Din:2240 düz,dişsiz ve manşonsuz boruların metre tûl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Denizyolları İşletmesinden FUAR münasebetile IZMIR'e ilâve Sür'at Postası »ORDU» vapuru 4/9/960 Pazar günü saat 14.00 de.İstanbuldan hareketle ertesi sabah 11.00 de İZMİR'e va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • Kayseri Belediye Reisliğinden 1 Aşağıda ada parsel numaraları ile mesahası,muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan 8 parsel arsa kapalı zarfla artırmaya çıkarılmıştır.2 İhalesi 19/9/960 paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • AÇIK EKSİLTME İLÂHİ istanbul Efcriıyet Müdürlüğü Satmalma Komisyonu Reisliğinden 1 Bir adet Chevrolet marka otomobilin onarım işi açık eksBtmeye konulmuştur.2 Eksiltme 13 9'960 Salı günü saat 15 de İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU k [22 Arahk 20 Ocak] His dünyanızda oldukça karışık bir gün.Bugün sevip sevmediğinizi anlıvaeaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 1 J Şubat] iş ve his hayatınız mo-•noton.Canınız sıkıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • 7/w Yarın Akşam İSTANBUL RADYOSUNDA saat 22-22 30 arasında ARÇELİK Müessesesinin "Har Telden Programında" Balansı Ahmet Triosu dinleyiniz.Y Proıjrurtıı takdim eden:IJ\MESUT CEMİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • TEŞEKKÜR Seru-lerdenberi çekmekte olduğum Mide Ülserini yaptığı muvaffakiyetli ameliyatla beni tekrar sıhhatime kavuşturan,Haydarpaşa Numune Hastahanesi 2.Hariciye Şefi Sayın Hoca Op.Dr.Selâhatün AKEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • DOÇENT KÖSEMİIIAL İÇİN DE TAHKİKAT AÇILDI Edebiyat Fakültesinde Doç.Abdülka-dir Karahan'rian soma,Doç.Nihal Kösernihal hakkı ıda da id.ui tahkikat açılmıştır.Taiıkikata,[Cösemihal'in «Fakülte içindu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • ALAETTİN YAVAŞÇANIN OTOMOBİLİ DEVRİLDİ Ses sanatkârı doktor Alâettin Yavaşçanın kullandığı 55736 plâkalı hususî otomobil dun Bakırköy Haznedar Çlt'tlijfi ününde evrilrniştir.Kazada,arabada bulunan üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • DARÜLACEZE ŞEFKAT GECESİ TERTİPLENDİ Darülacezedeki çocuk pavyonunun İslahı için bir gece tertiplenmiştir.3 Eylül aksamı saat 21 de Açıkhava tiyatrosunda yapılacak olan Şetkat Gecesine tanınmış sanatk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • İstanbul Gümrüklerinde birikmiş,çekllmiyen malların satışına bu sabahtan İtibaren başlanacaktır.40 bin tondan fazla ve değeri 120 milyon lirayı aşan bu mallar,Denizcilik Bankasının Tophanedeki mağazal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • Okullarda trafik kaideleri öğretilecek Okullnı-da talebeye trafik kaideleri hakkında bilgi verilecektir.Kazalar dan bir çoğunun trafik nizamlarının bilinmemesinden doğduğu anlaşılmakladır.Karayolları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • TEŞEKKÜR ikinci Abdülhamldln kızı.Kerimem Ayşe OSMANOGLU'nun vefatı dolayısile bizzat veya bilvasıta ta'zlyede bulunan akraba ve dostlarımıza alenen teşekkür ederiz.Abdülharnid Han zevcesi Dördüncü Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • mıiMH»—ııaı—ııiı i^iim««mHİİIi—ww—«mifir-ÇOK ACI BİR ÖLÜM ŞİRKETİMİZİN KIYMETLİ ELEMANLARINDAN MÜHENDİS ÜMİT ÖZTtİZttN 20/8/19tiü günü ELAZIĞ HAZAR Hidroelektrik Santralı tesisatından bir kaza netices
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • Sayfiyenin son tadını çıkartmak isteyenlere müjde patın son günlerini zevkle geçirebileceğiniz yegâne yer Ataköy Plaj modern deniz Motelleridir.Rezervasyon telefonla yapılır.NOT:Odalarımız birer hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • EMEKLİ SUBAYLARA Paranıza garantili İŞ veya EV almak için,bugün yarın derhal müracaatınız menfaatinizedir.Sultanharnam,Gürün han kat 4,No.499 ANADOL TİCARET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • "iaı»ıııi»«iinıKiM Hürriyet İstikrazı Tahvili alan vatandaşlarımız hem hazineye hem de ailesine yardım etmiş olur.Senede 6 faiz getiren,hiçbir vergiye tabi olmayan bu tahviller 15 Temmuz Cuma gününden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • B U L M AC A SOLDAN SAĞA:1 Pey akçesi;İstikbal.2 Hâdi-Yolculuktaki büyük çanta.3 Ateş Eski dil)'Geri çevirme.4 Bir şeyin satışta karşıhfiı;Kaf dağında bulunduğu söylen I-Zlan masal kuşu.5 İnce H Ijjne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • ıııııııııııiiHfuıııiHif tıımı İSTANBUL C.5C Açılış,dilek ve program 7.00 İki mar* 7.05 Neyler 7.10 Kur'ânt Kerim 7.20 Saz eserleri 7 30 Karıcık sabah müni'.l S 00 }iaber)er ve hava durumu 8.15 IMuk do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • f SİNEMALAR I V BEYOĞLU ALKAZ.t Tel:44 25 C2)1 Zorlu Gelin Robert Taylor Renkli İng.2 Kanlı Karacı Richard IVldmark îng.EMEK Tel:44 84 39)1 Onlki öfkeli AtVtm Henrl Fonda îng.2 Allah Aşkı Yarattı Brlg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • ÇİMENTO MÜSTEHLİKLERİNE Çimento fîaiınm günlük rayici ne olursa otsun 21 19 75 ve 21 32 57 No.lu Telefonlardan fiat öğrenirseniz,büyük menfaatler sağlarsınız.Mulıterem müteahhit arkadaşlara müsait şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • MODERN FENNÎ EKMEK FIRINLARIMIZ İzmir Fuarı ALMAN PAVYONUNDA teşhir edilmektedir.MEHMET OKTEN Posta Kutusu 1080 Galata,Tel:44 39 G6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • 1İMET EBİM SENLİ Aile Biçki Dikiş Yurdu talebe kayıtlarına başladı.Yıllarca Yurd idare etmiş tanınmış,takdir edilmiş Nimet Senli Biçici,Dikiş,Elişleri,Şapka,Korse,yağlı boya,yapma çiçek,elişleri vesai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • Malul Emekli Yüzbaşı ALİ DEMİRPENÇE 1/9/ÜÜO tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi,2/0/960 Cuma günü öğle namazını müteakip Beşiktaş Sinan Pasa Camiinden alınacak Ortakoy mezarlığına defnedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • KUÇUK SAHNE HALDUN DORMEN Umumî arzu üzerine Zafer Madalyası Son temsil 2 Eylül 21.30 da Kadıköy Süreyya bahçesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1960
  • ı.İlimlini I.İl mı im.MUM.Düşünce kırıntıları T NSANOÜLU yaratıcı olmaktan çok keşfeî dici.Tabiat kanunlaruu keşfediyor,o kanunları kullanarak teknik bir medeniyet meydana getiriyor.Bu medeniyet yokta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.09.1960
  • ^»mz:k w* k^-VEHBİ KOÇ Listeler cebimle Behçet Osman AĞAOĞLU Tüccarın adarı NEJAT ECZACIBAŞI Sanayicilerin adayı Adaylar seçildi Ticaret ve Sanayi Odalarının kendi Vekâletlerinde görmek *tedikleri bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1960
  • 250.000 Lira 1 adet 50.000 lira 20 adet 10.000 lira KEŞİDENİN HUSUSİYETİ 1-Hesabı yalnız Emekli Subaylar açabilir.Çok büyük isabet ihtimali)2-Hesap sahiplerine AZAMİ FAİZ tahakkuk ettirilecektir.3-Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1960
  • Dikkat.Dikkat.Yeni Karamürsel Mağazası'nın BU KERRE HİÇBİR YERDE GÖRÜLMEMİŞ NİSBETTE TENZİLÂTLI FİAT VE YENİ KALİTELERİNİ GÖRÜNÜZ.ERKEK KUMAŞLARI:100 ithal yününden gabardinler r'o 100 ithal yününden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1960
  • Ââfotanişîmûkmt!0foto^f Zihninizi fuzuli yerde rakkamlarla yormııktansa.hesap işlerinizi bir FACIT makinesi ile görüp,enerjinizi daha verimli işlerde kullanınız.FACIT makinesi toplama,çıkartma,çarpma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1960
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERALARI A&APAU GlMlEP.GOH CE8tLÛFAH^ MKmı föt-ım AttAS OKYANUSUM ÇIKAR.P* B£M£DÎ^.NB ÖLPU 8U AD4MlAAA?t%.AKTIK 6İZİM YANIMIZA P0M#K ifa OLACAK İİİİ^N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1960
  • Birikmiş paranız için myükMk ödeyen tanka 1 Eylül 1960'dan itibaren tatbik edilecektir.YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1960
  • İzmir'de dün deniz tutuştu Alaybey Tersanesi yakınlarında,tankerden dökülen mazotların parlaması ile şehir büyük bir tehlike atlattı ÎZMİK,HUSUSÎ Dün Karşıyakadakl Alaybey tersanesinde bütün İzmirl te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1960
  • I Mezarlıklara dâir.I i ECEN gün bir okuyucum Cuma namazını edadan sonra ba-i I V"Tbası ile birlikte Zincirlikuyu mezarlığında medfun bulunan j valdesini ziyarete gitmiş.Babası mezarın başında cebinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1960
  • UCUZLUK REKORU-Gördüğü Büyük Alâkaya Güvenerek RAKİPSİZ GARANTİLİ D İ N Ç E R GÖMLEK ve TUHAFİYE MAĞAZALARI HAKİKİ 55 E KADAR TENZİLÂTLI SATIŞLARINA Yeniden Muvaffakiyetle devam ediyor.İSTANBUL:Sultan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1960
  • Amerika bu ay,Ayın mahrekin* nevk f ırUtacak WASHİNGTON.A.A.A.P.Birleşik Amerika Eylülde ay etrafında mahreke bir peyk fırlatmağa çalışacaktır.Peykin vazifesi feza araştırmalarında kullanılacak diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1960
  • Ege'de çok zengin bir nikel yatağı bulundu İZMtR,HUSUSİ Söke ilçesinin Davutlar bucağına bağlı Kirha ve Samson mevkiindeki dağlarda gayet zengin ve dünya çapında nikel garnevit madeni bulunmuştur.Made
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1960
  • Crman Kanunu tasarısı müzakereye başlandı ANKARA,HUSUSİ Milli Birlik Komitesi,dün öğleden sonra yaptığı toplantıda orman suçlularına idam cezası veren kanun tasarısını müzakereye başlamıştır.Tasarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1960
  • Emekli subaylar bir 'Yatırım Bankası,kuracak ANKARA,HUSUSİ Emekli Subaylar bir «Yatırım Bankası» kuracaklardır.Bunun için dün bir toplantı yapılmış ve müteşebbis heyet seçilmiştir.Toplantıya Millî Sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1960
  • Bütün senenin yorgunluğunu çıkarabileceğiniz yegâne yer Florya Aile Motelleridir Istanbulun en tatlı mevsimi sonbaharda banyo yapabileceğiniz ve istirahat edebileceğiniz tek yerdir.Fazla kalanlar için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1960
  • 180 TON ÇELİK KONSTRÜKSİYON İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR Müracaat:AR ÇELİK A.Ş.Sütlüce,Karaağaç Cad.No.2-4 Telefon:44 87 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.09.1960
  • ^ÜÜ^MÜÜ S Butum Bu h4dl Al E I SKl_eE.DETS SONRA.AAAıe5ı/AuS.j A MAVAt-ETİN KlUlSl-DAN 5UP-GİRMEKTE?ZV^EN İÇiN SEBETP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1960
  • JÖHNNY HAZAR» 8u ok o~u.OUDU SEKİN "İN O İMPİ1—İKTE J AS-TiK.ŞAĞ KÜfit.TUL-AC^SlSJI uiç.ZANNETMİyO-EgM«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1960
  • BAŞı_ryORuZ.KENDİNİZİ YOR.MAyiN.KUVVETİNİZ^ VON KA-Bâ'NıN ESER.İNE SAKl-A-VIN ARKADAŞl-ÛR.1\w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1960
  • MJkVAT DED^İN BOVL.E OUjR.SEV^İI-İAA.KÜREK ÇE V.E t^S^MA ZEVhj.AUl£l!VA.TUHAF BlR SESl-ER CSEL-İYOE-DEV.RlUİP ŞAPKAfvA ISL.ANİ-MASıN L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1960
  • Müliuef Sahibi ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1960
  • HİCRÎ jEYLÛL RUMÎ 1386 2 1376 Rebliil-ıvvel CUMA Ağustos 10 19 6 0 20 VAKİ T VASATI ezan!Güneş 5.28 10.4Ü öğle 12.13 5.32 İkindi 15.54 9.13 Aksanı 18.41 12.00 Yatsı 20.18 1.36 İmsak 3.41 9.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1960
  • MADEN HURDACILIĞI T.A.Ş.İstanbul Büro Müdürlüğünden Derince Ağ ve Trigüverte Grup Kumandanlığı çekek yerinde bulunan Bora,Tayfun,HB.8 isimli hurda hücumbotları kapalı zarfla teklif alınarak en az %20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1960
  • M.S.B.1 No.Iı Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Ankara 80 ton Elma satın alınacaktır.Tahminî tutarı 140,000)lira olup geçici teminatı 8250)liradır.İhalesi 13/9/1960 günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1960
  • Gene Kızlarımız sizleri en mukaddes mesleğe kavuşturacak okulumuz bekliyor Vatana,Cemiyete ve kendinize faydalı olunuz.Şerefli ve emin bir istikbal sağlayan Trabzon Ebe-Hemşire Laborant Okulu'nu terci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1960
  • Konya Belediye Reisliğinden 1 Konya merkez Taşcami Aksinne yolunun asfaltlanması işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli 48.824,82 lira olup,geçici teminatı 3661,86 liradır.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1960
  • MUSİKİMİZDE KÂRINATIK I SADEDDİN HEPER ¦nıııııııııınıınıııınıı Ahmet Avni beyin bestelemiş olduğu yüz on do-E EE kuz makamı ihtiva eden Kârınatıkı on iki bölüme E ayırarak beş bölümünü bir evvelki yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1960
  • I iWklm%di I G8 Kime?•Hizmetçilerden birine.Birden kuşkun telefon tesisatını hatırladımı—Peki,akrabalarından kimseyle konuşmak istememiş mi?a—Hayır.Çok acele işi varmış gibi,heyecanlı bir tarzda konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1960
  • İngiltere'de yaşayan çingeneler Kendi lisan,örf ve âdeilerini muhafaza etmiş olan bu çingeneler,"Vando,dedikleri cazip atlı arabalarda yaşarlar ve mütemadiyen yer değiştirirler j NGİLTEREYİ ziyaret ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.09.1960
  • SON MAÇTA B.A.C.İLE VENİŞEMEDİK:3-3 Canlı ve iyi bir oyun çıkartan takımımızın gollerini Samim,Uğur ve ibrahim attı STAD:Livorno SEYİRCİ:4000 HAKEMLER:Bertoliini Maschioni Giovanni TÜRKİYE:Emrullah Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.09.1960
  • MÜZAHİR SİLLE ŞEREF KÜRSÜSÜNDE ZTZl,şıyorum.Doğrusunu söylemek ieabederse şampiyonluktan hiç ümidim yoktu.Olimpiyat Köyüne geldikten sonra geçirdiğim ani kriz beni halsiz bırakmıştı.Rakiplerim kuvvetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.09.1960
  • BEŞİKTAŞ 10 Eylül' de gidiyor 14 Eylül Çarşamba günü Vlyanada Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasının ilk turunda Avusturya şampiyonu Rapid ile karşılaşacak olan Beşiktaş futbol takımı dün Etilerde kampa g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.09.1960
  • ahçe ve İ.Spor hafta Ankara'da YARIN ŞEHRİMİZDE FERİKÖY KASIMPAŞA GALATASARAY VEFA KARŞILAŞACAKLAR Millî ligin üçüncü hafta müsabakalarına yarın ve pazar günleri İstanbul,Ankara ve İ/nıirde yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.09.1960
  • 73 kiloda lımall Oğan.Rus güreşçisi Balavadze'yi ittifakla mağlûp ederek Olimpiyat Serbest Güreş müsabakalarımı,79 Kiloda Hasan Güngör serbest güreş müsabakalarının ilk turunda Arjantinli rakibi Grafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.09.1960
  • Roma'da 8.gün Rıiisya 21 madalya ile yine başta TTT 7TT nc' ^olna Olimpiyatlarının sekizinci gününde altın ma-JL ğ I dalya mücadelesinde Rusya 21 madalya ile c nde git-W ü" inektedir.Amerikalılar iddi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.09.1960
  • Jİ.Rüzgârın oğlu Harry,Norton ve Sime'i Yüksek atlamada sürpriz:Dünya rekortmeni Thomas'ı 2.16 atlayan iki Rus atleti mağlûp etti.Atletlerimiz elendi Dün Olimpiyat futbol İle yapan amatör turnııasmdak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor