Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.11.1957
  • Ticaret Vekâletinin yayınladığı bir tebliğ ve sirkülerle PAMUK BEYANA TABİ TUTULDU Valilere gıda maddeleri için tedbir alma selâhiyeti verildi Pamuk ihracı da lisansla yapılacak Ağustos ayındaki fiatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1957
  • 3*1 U â& %ÂxU i* Jr~ m„,ı,Uİ |KEYSTONE| nîİMnİÎ7 fil İlli Bir ^aç g"J1 evvel Paris'te vukua Kelen l ir trafik kazası neticesinde küçük ir otomobil,UUİTlUUfc UkWU adeta dümdüz olmuş,içindekilerden ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1957
  • [KEYSTONE!KRALİÇENİN HEYKELİ Ifn,drada ae.ılan b* tngm,6an'uı ı 1 i%fcl" atçılarının büyük bir kısmı eserlerini teshir etmişlerdir.Resimde,ingiliz Müstemlekeler Vekili Lennox Bovd ile Nijeryalı heykel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1957
  • Üç Hariciye Vekili Paris'te toplanacak Tunus'a silâh şevkinin yarattığı ihtilâfın halline çalışılıyor.Paris'teki ingiliz ve Amerikan elçilikleri muhafaza altına alındı LONDRA,A.A.İngiltere ve Amerika'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1957
  • KÜTÜKLERİ ISLÂH TEŞEBBÜSÜ IRÜÇHAN ÜNVERİ Dün C.H.P.Kadıköy İlçe Merkezinde toplanan 50 kadar genç «seçmen kütüklerini ıslah» teşebbüsüne girişmişlerdir.Bu hususta önayak olmuş bulunan Cafcrağa Ocağı B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1957
  • C.H.P.Meclisi dün çalışmasını bitirdi Yayınlanan tebliğde seçimle ilgili hâdiselerin Meclis yoluyla umumî efkâra akseliirileceği bildirildi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Meclis Grubuna B.M.Mdeki çalışmalarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1957
  • MISIR ÜRDÜN HALKINI İSYANA TEŞVİK EDİYOR AMMAN,T.H.A.Arap Haberler Ajansının bildirdiğine göre,Amman'daki Mısır Basın Ataşesi Hüsnü Abdülvehab,dün âni olarak Ürdün'den ayrılmıştır.Mısır İstihbarat İda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1957
  • SESSİZ KONGRE [İLHAN DEMIREL)Sağır,Dilsiz ve Körler Tesanüt Cemiyetinin yıllık kongresi,dün yapılmıştır.Kongre Divanı seçiminden sonra,okunan faaliyet raporunda,Türkiye'nin bir çok merkezlerinde şubel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1957
  • Türk yemekleri Almanya'da rağbet görüyor Gazeteleri ŞİŞ KEBAB YEMEĞE LMANYA'YA GİDİYORUZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1957
  • Hür.P.faaliyetini başka istikamete tevcih ediyor İZMİR,HUSUSİ İbrahim Öktem,dünkü basın toplantısında,«Seçimlerin Hür.P.için müsait gitmemesinin ve neticede kaybetmesinin tabiî olduğunu» söylemiştir.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1957
  • Başvekil dün de Vilâyette çalıştı Başvekil Adnan Menderes Pazar olmasına rağmen dün sabah Vilâyete gelerek 4,5 saat çalışmıştır.Devlet Vekili Emin Kalafat,Maliye Vekili Hasan Polatkan,İş Bankası Umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1957
  • MECLİS BUGÜN TOPLANIYOR ANKARA,HUSUSt Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te toplanarak üçüncü celse içtimaını yapacaktır.Meclisin ruznamesinde «İhtisas komisyonları seçimleri» bulunmaktadır.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1957
  • Tasfiye haberine karşı Müdürler "Bilmiyoruz,dedi Sular İdaresi Umum Müdürü Cahit Çeçen'in emekliye sevk edileceği ve İ.E.T.T.İdaresi Umum Müdürü.Kamuran Görgün'ün de başka bir vazifeye nakledileceği h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1957
  • A 4 4 W [KEYSTONE Cunhigham'in harolrlari İngiltere'de yeni ye-I „i yıidızı parlamağa başlamış olan aktris June Cunhigham,reklâm yapabilmek gayesiyle yukarıdaki resmi çektirmiş ve arzu ettiği neticeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1957
  • İKİNCİ ASYA GRİBİ salgını daha tehlikeli Grip virüsünün kuvvetlendiğini söyleyen profesörler ölüm nisbetinin artmasını muhtemel görüyorlar ANKARA,HUSUSİ Asya gribinin pek yakında mahiyet değiştirerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1957
  • i.LİLHAN DEMİREL] KÖPRÜNÜN KADIKÖY İSKELESİNE GEÇİT Kalllu,v iskelei»iui» köprüden bir geçit j J yapılacaktır.Bu suretle Kadıköy ve Haydarpaşa'dan gelen yolcular,doğrudan doğruya köprüye çıkacaklardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1957
  • Yüzde 75 i biten yeni baraja su doldurulmasına başlanıyor ANKARA,A.A.Avrupa'nın en büyük sunî gölü yarından itibaren Hirfanh Baraj ının arkasında teşekkül etmeğe başlayacaktır.75 kilometre uzunluğunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1957
  • Çocuklarınızın nazik işlemeli elbiselerini sabunu ile y V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1957
  • fA.P.Fezada uzun müddet dolaştıktan sonra ölen Damka aşağıda)iki hemcinsi tarafından gözleniyor.Ruslar bir tonluk yeni bir peyk fırlatacak İlk peyk 652 nci devrini yaptı.Montgomery «Sputnik'ler bir dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.11.1957
  • Müstehce ı görülen bir ei ilânı toplattırıldı Müstehcen görülen bir el İlânı Müddeiumumilikçe toplattırılmıstır.ilân.«Çapkın Bakire romanından birkaç pasaj» başlığını taşımakta ve bâzı resimleri ihtiv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1957
  • CEVDET PERİN TAVZİH EDİYOR Dünkü Milliyet gazetesinde Üniversiteden istifa etmeye karar verdiğime dair verilen haberi bir çok dostlarım ve talebelerim gibi ben de okudum.Hakikat şudur:Avrupa memleketl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1957
  • JRTİHAL İkine:Abdülhamid'iıı Kltapçıbaşısı merhum Hasbi Efendinin torunu,ulemâdan Kazasker merhum İsmail Hakkı Efendinin kızı,mülga Meşihat Müsteşarı Şerif Efendi zade Cevdet Molla Boy merhumun refika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1957
  • OLUM Gümrük Müdürlüsünden nıütekail l'rabzonlu merhum Akif Gorkey'ln oğlu,Seniha Gorkey'ln esi,Sevim Olgun.Aykut Göıkey Nimet Erdoğan,İffet ve Akif Görkey'in babası.Neriman Poroy Şeref Göıkey.Güzin Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1957
  • MilUyei'tm MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Geride bıraktığımız perşembe günü toplanan D.P.Meclis Gru-bu,Meclis müzakerelerinin basına aksini kayıtlamaktan vazgeçti.Ar/u edilen husus mevzubahis müzak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1957
  • âtt^oımui OĞLAK BURCU Ki t f22 Aralık 20 OcakJ Yorucu bir gün geçireceksiniz.Bu nkhunı dinlenmezseniz' enerjinizi kaybedeceksiniz.KOVA BURCU 121 Hak 19 tfııbat] Sinirleriniz gergin.Münakaşa ve İddiala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1957
  • 13 Jb ISTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık «tebah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Frank Chackesfield orkestrası 9.1")Şarkılar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Dans müziği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Kasık;Kalınlık,t İnsan üstü.3 Ödeme:Gemi barınağı 4 Bulaşma;Namazda yapılan hareketlerden jblri.Ağır cezalardan biı'i;Tadı damakta kalan.6 Eski bir ölçümüz;Bir hayvan;Kıl.7 Tabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKİN Tel:48 05 02)1 Papatya Özcan Tekgül Bülent Oran Türk filmi.2 Bir Fırtına Gecesi Vedad Örfi Bengü Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Alkoponun Oğlu Robert Berry Fransızca.ATLAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1957
  • Gümrüklerdeki mallar piyasaya çıkarılıyor Gümrüklere normal yollarla gelen mallar muntazaman çekilmektedir.Son bir hafta içinde piyasaya 35 milyon lira tutarında çeşitli mal çıkarılmıştır.Bunların çoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1957
  • Simit ve halka fiatları keyfî olarak arttırıldı Börek fiatları,sebepsiz yere 480 kuruşa kadar yükseltilmiştir.Bu miktar bâzı dükkânlarda 520 kuruşu bulmaktadır.Halka fiatları da pahalılandırılarak 5 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1957
  • Müstehcen görülen bir el ilânı toplattırıldı Müstehcen görülen bir el İlânı Müddeiumumilikçe toplattırılmıştır.İlân,«Çapkın Bakire romanından bir kaç pasaj» baslığını taşımakta ve bâzı resimleri ihtiv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1957
  • Pastahâneler,ellerindeki tarifeye riayet etmiyor Belediye evvelce pastahûneleıi sınıflandırıp kendilerine bir tarife vermiş ve ayrıca buralarda satılacak pastaların da gramaj ve Hatlarını tâyin etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1957
  • i Gençliğin ihtiyaçları ve mes'eleleri E I ALEBE cemiyetlerinin dışında,gençliği-I mizin meselelerini yüklenen hiçbir müessese ve teşkilât yoktur;bu meseleleri E inceleyen ve sorumlulara yol gösteren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1957
  • 0 HAFTA sonunu gelirimizde geçiren Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi Ekselans F.Warren,dün aksanı Ankara'ya hareket etmiştir.BEYOĞLU'nda Amerikan Haberler Merkezinde açılan pul sergisinin 1 lira mukabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1957
  • Nüfus cüzdanı ile kumaş satışı bugün başlıyor İhtiyaç sahiplerine senede bir kat kostümlük ile bir de paltoluk kumaş verilecek Sümerbank kumaşlarının satışlarında nüfus cüzdanı usulünün tatbikine,şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1957
  • Hukuk Fakültesi Dekanı basın toplantısı yapıyor İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Hıfzı Timur,bugün bir basın toplantısı yapacak ve lisan mevzuunda talebenin başarısızlık sebeplerini i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1957
  • Atom reaktörü inşası başlıyor Ord.Prof.Fahir Yeniçay radyo aklif şuaların etrafa zarar vermemesi için tertibat alınacağını söyledi İstanbul Üniversitesi ve Teknik Üniversitenin Küçükçekmece'de Nakkaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1957
  • Sebze ve mey va fiatları artıyor Sun'î olarak yaratılan pahalılıkla mücadele için tanzim satışlarına başlanıyor Sebze ve meyva ffatlarında ge-atla sebze ve meyva satılacaktır,çcn yılların bu ayına naz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.11.1957
  • Otobüsün durduğu yer «Oto İstasyonu» adını taşıyan meydandı.San Marino'da böyle genişçe bir meydan {{örmenin kıymetini sonradan anlayacaktım.Zira bütün memleket üç kulede son bulan dik ve daracık soka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1957
  • Denizli'ye dair itiraz yeniden incelenecek C.H.P.nin müracaatını reddeden İl Seçim Kurulunun kararını Yüksek Seçim kurulu bozdu ANKARA,HUSUSÎ Dün Pazar olmasına rağmen Yüksek Seçim Kuı-ulu çalışmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1957
  • Bir genç kaynanasını evlendirmek için gazeteye ilân verdi MANİSA,HUSUSÎ Manisa gazetelerinden birinde dün enteresan bir ilân çıkmıştır.A.Y.adın da bir vatandaş kaynanasını evlendirmek istediğini bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1957
  • KAYIP OĞLUNU GÖRÜNCE DİLİ AÇİLDİ MANİSA,HUSUSÎ 11 sene evvel oğlunun evini terketmesi üzerine diline felç gelen bir ana,evlâdını tekrar karşısında görünce sevincinden konuşmaya başlamıştır.Hâdise,genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1957
  • KISA HAZIRLANIYORLAR IA.P.Londra'da kış mevsimi boyunca temsiller verecek olan Bertram sirki,provalarına başlamış,bu arada,sirk'e yeni gelmiş olan kaplan terbiyecisi ile kaplanlar arasında bir hayli s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1957
  • Suriye-Mısır Birliği için yeni bir faaliyet İki memleketin Parlamento Komisyonları teklifi hazırladı.İktisadî meseleler de ele alınıyor ŞAM,A.P.Suriye ve Mısır parlâmentolarının yaptığı müşterek bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Yll R ACI UİMnîl CDÎ Vılbaşımn yaklaşması dolayısiyle şehirde do-I l™i*M^I niIIUILbnı lasan hindi sürülerinin de sayısı birdenbire arlnugtir.Sokak sokak dolaşmaktan,çoğu birbirinden zay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1957
  • Timim Sene Sonu,Çekilişinin BANKASI ikramiye Listesi:2 adet 3 adet 100 adet 100 adet 125 adet 200 adet 600 adet 1.000 adet 150.000 LİRALIK DEVLET TAHVİLİ apartman dairesi 20.000 lira 10.000 lira 1.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1957
  • I Lüzumsuz teşkilât hakkında EÇENLERDE yazdığım bir yazı üzerine bir muhtar okuyu-5 ^^fcumdan almış olduğum mektubu aynen koyuyorum.Seçmen E kütüklerinin tanzimi,seçim kartları gibi lüzumsuz ve pek E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1957
  • Eisenhower,siyasî rakibine teşekkür etti Başkan,müşaviıliğini kabul eden Stevensona biı mektup gönderdi NEW-YORK,A.P.New-York Herald Tribune gazetesinin bildirdiğine göre,Başkan Eisenhower,dış politik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1957
  • KADINLAR KOLU Kongresine Erkek RİYASET ETTİ BURSA,HUSUSÎ Demokrat Parti Kadınlar koluna mensup yüzelli kadın,Parti lokalinde enteresan bir kongre yapmıştır.Kongreye erkek üyelerden Hasan Dcricioğlu ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1957
  • BİR KAMYON KAZASINDA 3 KİŞİ ÖLDÜ KONYA,HUSUSÎ Bir kamyon kazasında üç kişi ölmüştür.Hâdise Hadim ilçesinin Çetml ve Bolay köyleri arasında olmuştur.Şoför Ömer idaresindeki odun yüklü kamyon virajı dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1957
  • ANKARA'DAKI KAZA ANKARA,HUSUSİ Dün akçam saat 14.45 de Gölbaşı civarında fecî bir kamyon kazası olmuştur.Fazla süratle viraj almaktan mütevellit devrilme neticesinde bir kişi ölmüş üç kişi ağır surett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1957
  • Voroşilov bir Rus heyeti ile Pragagiti VİYANA,A.P.Sovyet Cumhurbaşkanı Klementl Voroşilof ve Mareşal İvan Konev,geçenlerde iilen Çek Cumhurbaşkanının cenaze merasimine katılacak olan Ruj heyetinin baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1957
  • Hovardalık yapan köylü parasını çaldırdı İZMİR,HUSUSÎ Bir köylü,evvelki gece şehrin bilcümle Barlarında eğlenmiş ve bir hayli para harcamıştır.Akhisar'ın Süleymaniyc köyünden olan İhsan Vodin,bu arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1957
  • Hollanda'da miğfer skandali LA HAVE,A.A.Arnheim şehri mahkemesi,Hollanda askerlerine mahsus miğfer suistimaline dair bir hâdise ile meşgul olmağa başlamıştır.Hollandada genig dedikodulara sebep olan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.11.1957
  • eENÎ SEBERTECEĞİMİ mcçAUVAcAĞIM' SWAT HAYSıYfcîıMİ BEvWRAUK ETTİN!iJMT i? lAADl DE BİR A&LADIR TÜTTÜRDÜ,SANATKARLARIM KAPRİSLER» DE İMSANI ÇILDIRTIR YÂNİ/RAVC KIZIM,4 ILfilZ,^uı^APA SAHNEDE OLMEKî VE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1957
  • şHİMÜ Buldum."hsk/'mlb/z kısmına bakınız.M^^tmM^iM HuZSÜZ REHBER] KAZJŞT/RARAK DAKİKA-LAR.GEÇİRİYOR Bu i ESNADA CUDO NUH EL İNDEKİ SİLÂH YERE DÜŞÜYOR—4-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1957
  • s ANNEf^ EVE DÖNDÜ SENİNLE BİR DAKİKA SaONuŞABii-it?Mİyi/u uarm TABu„.Bı " Da.KİKA SEvai-ÜM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1957
  • 7 @U ESNADA SALONDA OZUR.DIL.ERIAA MR.ZA-J^AK.topNUŞMANIZA BAS-1_1 ABILIRSINİZ. gT"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1957
  • Başkumandan Mustafa Kemal 9-Yazan:FARUK MiRGUN Yunan şkuman Trikupis esir düşüyor Şehrin lam ortasına geldiğimiz zaman arkamızdan koşanların ayak seslerini duyduk.Bunlar perdelerinin arkasından geçtiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1957
  • ÇIKAN KISMİN HÜLÂSASI Sabık Nafia Başmühendisi Asaf Hulusi Bey,çay içmek için geldiği Büyük Otel'de eski arkadaşı mimar Armeııak Efendi ile karşılaşır.Orta yaşı çoktan gevmiş olan iki eski dost aynı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1957
  • YALVAI Vazdn Söylediği gibi sol elimi koltuk alüna götürüp tabanca kayışımı gevşettim ve iki parmakla kabzasından tuttuğum silahımı j erinden çıkarır çıkarmaz yere bıraktım-Allah kahretsin.Sanki bir o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1957
  • Gü:ve DARILMACA YOK ÖZELLİKLERİNİ seven küçük hanımlar eya hanımlar.Onun pek üstüne titriyorsunuz ama.«Ama» 1ar çok.Meselâ,siz.dün yanımdaki masada çay içen siyahlı.Ben.sizi haydi yas vermeyeyim.Kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1957
  • 'MI!AŞK HİKAYESİ ŞANTAJ i TEFRİKA No.12 ÇIKAN YAZILARIN' ÖZETİ:Küçük Vural kaybolur.Mübahat,kocası Talât'a çocuğun kızkardeşi Nazlı'nın olduğunu itiraf eder.Mahmut,safdil bir delikanlıdır.Alalının!Naz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.11.1957
  • Pamuk beyana tâbi tutuldu t Baştavajı Birincide PAMUK İHRACI LİSANSA TÂBİ TUTULDU Ticaret Vekâleti pamuk ihracım lisansa tâbi tutarak su tebliği yayınlamıştır.17 kasını 1957 tarihinden itibaren her ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1957
  • FIRTINA DİNDİ HAVA DÜZELİYOR Birkaç gündenberi bozuk giden hava dün biraz düzelmiş ve sühunet 2 derece yükselmiştir.Hava umumiyetle kapalı ve puslu geçmiş,denizlerdeki fırtına eski şiddetini kaybetmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1957
  • Bölükbaşı dosyası Ankara'ya gönderildi ANKARA,HUSUSİ C.M.P.Genel Başkanı Kırşehir Meb'-U5U Osman Bölükbaşı alcylılne açılmış,bulunan davaya ait dosya,Keskin Ağır Ceza Mahkemesi tarafından usûle müteal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1957
  • ikinci Asya Gribi salgını daha tehlikeli t Baştarajı Birincide finin ölümüne sebep olmuştur.Önümüzdeki aylar zarfında mahiyetini bilmediğimi/yeni virüsün de gelmesiyle ölüm nisbeti çoğalabilir.ASYA GR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1957
  • C.H.P.Meclisi dün çalışmasını bitirdi Baştarajı Birincide nu bildirmiş ve C.H.P.nin matbuata tâ-"iz'vererek arkasına gizlenmek yoluna gittiğini kaydetmişlerdir.Aylardanberl muhalefetin ortaya attığı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1957
  • DAKTİLO ARANIYOR Türkçe ve Fransızca bilen bir daktiloya ihtiyaç vardır.Galata'da Sümerbank binasında Güven Sigorta Şirketine müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1957
  • Saadetin mukadderatı cazibeni bağlı olduğ hiç bir zaman aklınızdan Güzelliğini ve cazibesini unuttuğu anda,kadın kadınlığını da kaybetmiş olur.Cazibenizin başlıca amili cildinizin taraveti ve güzelliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1957
  • P E R E J A KOLONYALARI'nin Doldurma ve ambalaj islerinde çalıştırılmak üzere İŞÇİ KIZLAR ARANİYOR Müracaat:Bomoııti,Fırın sokak No.49 İLERİ KİMYA SANAYİİ T.A.O.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1957
  • ŞÜKÜR GAYEME ULAŞTIM KREM PERTEV SAYESİNDE DÜZGÜN BİR TENE SAHİBİM KREM $ ekteı II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1957
  • Bıyllerini ARAYINIZ.ÇÜNKÜ:Azami motor randımanı Emin marş alışı ve tatlı işleme sağlar Bir çok tanınmış otomobil markalarının fabrika teçhizatıdır Sağlam yapılıdır çok dayanır ve güvenilir Auto-Lite h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1957
  • l\Takdim eder carven MODA DEFİLESİ ve MAX-LER0Y KÜRKLERİ 24 İLÂ 26 KASIM ARASINDA ÇAYLI VE YEMEKLt DEFİLELER Masa ayırtmak için Metr Dotel'e müracaat edilmesi rica olunur.Tel:4832 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1957
  • BUGÜN SUAREDEN İTİBAREN Ş A N SİNEMASINDA Aşk,heyecan,macera filmi MADELEINE LEBEAU JEAN DENET in yarattıkları bir şaheser DİŞİ KUMARBAZ «L'Aventuriere du Tched» Fransızea)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1957
  • İLÂN KASIMPAŞA GENÇLİK KULÜBÜ ÂZALARININ KAYITLARI YENİLENECEK Kulübümüz âzalarının kayıtları yenilenecektir.Bu itibarla üyelurimizln 15.Kasim.1057 tarihinden,Aralık 1957 ayı sonuna kadar ve haftanın,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1957
  • Herkes aynı fikirde/ROJA Briyantininin yeri tutulamaz,He» kadın taçlarım modaya,zevkine ve güzelliğinin tarzına püre ıiflflm eder.Kısa taçlar gay.t pratiktir.Evet.fakat uzun taçlar ııe o kadar güzel k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1957
  • GÜNÜN MUVAFFAKİYETİ COO L0VE is A MANY SPLENDORED THİNG *»Ofc CHERRY PINK LZm.EDDIE CALVERT'ten YALNIZ COLUMBIA PLAKLARINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLAK SATILIK fabrika arsası.5000 1*1-Topkapı Maltepesinde Tel:44 48 95.D-608)SATILIK arsalar.Yedlkule Zenberek sok.5-7-9-9/1 sayılı,10 metre c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1957
  • BLENDAX Şampuanı Saçlarınızı yumuşatır,onlara tabiî bir canlılık verir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1957
  • Parkeleri temizlerken sodalı sıcak suların tesiriyle elleriniz çatlar,kırmızılaşır ve sertleşir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1957
  • EL LOSYONU Cild tahribatını önler çatlakları geçirir,nasırları yok eder.Size pamuk gibi bembeyaz ve yumuşak eller kazandırırt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1957
  • TU hicri Pazartesi 1377 18 RebiUl' Ahır 25 KASIM 19 5 7 RUMİ 1373 Kasım 5 VAKİT VASATI EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.51 11.59 14.33 16.48 18.24 5.08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1957
  • KEBİRE Marka Kademoğlu Trikoları Her zevke uygun zengin çeşitler Beyoğlu ve Bahcekapı'nm büyük mağazalarında bulabilirsiniz.Toptan satış:Aşirefendi caddesi,Gürün Han No.443.İstanbul Tel:27 34 73.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1957
  • Milliuet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İğlerini fiilen idare eden mesul mlidUr HASAN YILMAKR Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1957
  • JKV ü S.Ûkı mm y* Mr 1 fe RP?1 IIIS3 V v.i ^$$0P Jl vi&igöife.SP^Oİ w 1 'S-İHK j^ i PŞ-7!J!«S^^|aw ıj^^HfiK&y si V w n ffii cildimin bu tabii güzelliği Puro'nun eseridir ben cildimi Puro'nun ihtimamın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1957
  • Unutamıyacağınız rakkamlar c m» c mm M X c i J* ON o T fff 3 11 t D 00 N ^k 0 J JK H Jm 1 ADET 200 OOO LİRA lO ADET SO OOO LİRA 2500 ADET ISO LİRA Ayrıca 25 ADET 40 OOO Liralık uzun vadeli kredi ikra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.11.1957
  • MOLNAR MACAR TEK SEÇİCİSİ OLACAKMIŞ Macar Futbol Federasyonu Başkanı Barcs,futbol milli takımının bir hey' et tarafından seçilmesine muarızdır ve 1 ocak 1958 tarihinden itibaren tekrar tek seçiciliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1957
  • DÜNYA KUPASI'NIN 13.FİNALİSTİ:YUGOSLAVYA Dün Belgrad'da 50 binden fazla seyircinin takip ettiği maçta Yugoslavya.Romanya'yı 2-0 mağlûp ederek "Dünya Kupası» finallerine iştirake hak kazanmıştır.Böylec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1957
  • F.BAHÇE HAKEMİ ŞİKÂYET EDECEK Fenerbahçe Kulübünün,dünkü maçın hakemini şikâyet edeceği duyulmuştur.Bu mevzudaki kararın ilk idare Heyeti toplantısında alınması beklenmektedir.Ancak,binlerce spor seve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1957
  • GENÇLER TURNUAS!DEVAM EDECEK Profesyonel lige dahil kulüpler genç takım maçlarının gayri resmi şekilde devamına karar vermişlerdir.Ali Sami Yen Stadında oynanacak maçların programı.Tertip Komitesi top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİJ On yn uACADAfîl I Istanbulspor Eyüp'ü açık farkla mağlûp ederken,Sarı Siyahlı üağaçık Kasapoğlu,»W nMwHUWHbU her iki devrede de iki nefis kafa golü çıkardı.Resim,gollerden birini canland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1957
  • HOLLANDA İLE KARŞILAŞAN 8 ARALIK'TAKİ RAKİBİMİZ BELÇİKA DÜN 5-2 YENİLDİ Dün Rotterdam'da kalabalık* bir seyirci kitlesi önünde yapılan millî futbol karşılaşmasında,8 Aralıkta Türkiye ile karşılaşacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1957
  • milli kadro bugün açıklanacak Çekoslovakya maçının tehiri sebebiyle 8 Aralıkta Ankara'da Belçika ile karşılaşacak olan millî futbol kadromuz,bugün Tek Seçici Kşfak Aykaç tarafından ilân edilecektir.Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1957
  • ÇEK MAÇI 1958DE YAPILACAK Futbol Federasyonumuz Çekoslovakya'nın 1 Aralıktaki maçın tehirine dair teklifini kabul etmiştir.Bu karşılaşma son temaslardan sonra 1958 senesinin şubat veya nisan ayına bır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1957
  • LMABAHCE'DE DUN BİR KOMEDİ OYNANDI Baş rolü hakemin deruhte ettiği maçta F.Bahçe,Galata'yı kolay elimine etti:3 O SEYİRCİ:13.055 Kişi.HÂSILAT:20.983 TL.HAKEMLER:Fuat Erkan Kütahya)Doğan Babacan Nejat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1957
  • BEŞİKTAŞ İKİNCİ MAÇTA DA GALİP Siyah Beyazlılar ilk devresinde güzel bir oyun çıkardıkları karşılaşmada Hacettepe'yi 2-1 mağlûp ettiler i* GALIBiYET ÛUL&tâü iyi bir oyun çıkaran sağaçık Vedat attı.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1957
  • BEŞİKTAŞ Remondini'den VAZGEÇİYOR Beşiktaş Kulübü Umumi Katibi Şahin Gürol,dün İzmir'den şehrimize dönmüş,fakat «Seyahatinin Antrenör Renıondiııi ile alâkalı olmadığını» söylemiştir.Manidar karşılanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1957
  • EMNİYET BULGARİSTAN'DA 3 MAÇ YAPACAK Taraflar arasında bir anlaşmaya varıldığı takdirde Emniyet Profesyonel takımı önümüzdeki ay içinde Sofya.Varna ve Filibede 3 maç yapacaktır.Kulüp,Bulgaristan'dan c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1957
  • NAMZETLER GALİP [SAMİ ÖNEMLİJ Bu pazar Bükreş'te Romen Millî Takımı ile karşılaşacak Basketbol Millî Takımı namzetlerimiz,dün öğleden evvel Teknik Üniversite salonunda Galatasaray ve Darüşşafaka ile y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1957
  • G.Saray,Yalçın'dan acele cevap bekliyor Sarı Kırmızılı bâzı idarecilerin millî baskeiçiyi cezalandırmak temayülünde olduğu söyleniyor Galatasaray Kulübü İdare Heyetinde,basketbolcu Yalçın Granit'in al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor