Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.03.1956
  • EN SON HABER PALAMAS'IN SARPER'E CEVABI [ASSOCIATED I'KI SS] NEW-YORK,21 Birleşmiş Milletlerdeki Yunan Delegesi Palamas bugün Selim Sarper'in beyanatına şöyle cevap vermiştir:«Bu,Yunanistan'ı tehdit m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1956
  • Mareşal Sir John Harding'in yatak odasında saatli bir bomba bulundu Atinadaki ilhakçıların lideri Spiridon öldü [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA 21 Kıbrıs Genel Valisi Sir John Harding'in yatak odasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1956
  • IMORİOS'UN SÜRGÜN HAYATI £S^3$£ na varması ve sürgün hayatına başlaması ile ilgili ilk resimler gelmiş bulunmaktadır.Resimlerden biri Başpiskoposun Mahe adasına çıkısını,diğeri ise Makarios'un halen o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1956
  • İzmir'de 100 bin işçi dün meclise müracaat etti [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,21 100 bin İzmir işçisi adına bugün Karma İşçi Komisyonu,Büyük Millet Meclisi Reisine,Başvekile,Maliye ve Çalışma Vekiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVEBJ Küçükçekmece Belediyesi dün açıldı Küçükçekmece Belediye Binası dün sabah merasimle açılmıştır.Törende ilk sözü Köylü Partisinden Reisliği kazanmış olan Muammer Öney almış ve yeni Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1956
  • Bölükbaşı'nm yeni bir iddiası f Maraş da bir ilçe olabilir" CM.lideri,"Biz geminin batacağım anlayınca gemiden kaçanlardan değiliz,dedi HUSUSİ SURETTE GÖNDERDİĞİMİZ ARKADAŞIMIZ ÜMİT DENİZDEN)MARAŞ,21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1956
  • IA.P1 Pazar gi'ınü Portekiz millî takımı İle karşılaşacak olan milli jutbol takımımız dün saat 16 da Lizbon hava alanına varmıştır.Millî takımımız doğruca Lizbon'un banliyösü olan Estoril şehrindeki P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1956
  • aftan in Ş arkısı* «MİLLİYET» in müziksever okuyucuları için *pC hazırladığı yenüik büyük alâka toplamış,pek çok okuyucumuz bu hafta içinde en beğendikleri şarkıyı mektupla bildirmişlerdir.Evvelce de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1956
  • Tevkif edilen tacir serbest bırakıldı Dört sabık Vekil hakkında tahkikat yapan B.M.M.Tahkik Komisyonu,dün de sekiz muhtelif firmanın mümessillerini dinlemiştir.Merkez Bankasında tetkikat yapan bilirki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1956
  • ŞEHİRDEN İLHAMLAR:TRAFİK POLİSİ 3S:^rü FLT MA SABAHI Poiftf Cfeu'-Potfe KARAKOL PölJSÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1956
  • Celâl Bayar şehrimizde Trakya ve Güney Marmara bölgesindeki seylâp yerleriyle Çanakkale mıntakasında tetkiklerde bulunan Reisicumhur Celâl Bayar,dün akşam şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1956
  • 'n*m.«imim l*$J [T.H.A.J Sovyet Elektrik Santralları Vekili sabık Başvekil Gcorgl Malenkov birkaç gün evvel Londraya geldiği saman,resmi makamlar tarafından mutad merasimle karşılanmıştır.Fakat mahall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1956
  • ethi Çelikbaş "Mazinin hesabı sorulacak,dedi KARAOSMANOĞLU,İKTİDARIN HER TÜRLÜ BASKISINA AZİMLE DAYANACAKLARINI SÖYLEDİ IHusust Muhabirimiz tLTEB NUB'DANl SAMSUN,21 Hürriyet Partisi Genel Başkanı Fevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1956
  • MENDERES DUN Lahır'da konuştu Pakistan Ordu Birlikleri Başvekil şerefine bir geçit resmi yaptı [ANADOLU AJANSI ASSOCİATED PRESS] LAHOR,21 Lahor halkı dün saat 19 da büyük bir gül bahçesinde Adnan Mend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • 137 komiser ve polis Şarka tâyin edildi Yakında şehrimizden ayrılacak olan memurlardan 15 inin nakilleri durduruldu 137 Başkomiser,komiser,komi-«er muavini ve polis memurunun şark tâyinleri çıkmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • 100 ilkokul öğretmeni,dün Hilfon'u gezdi Fatih ve Samatya ilkokulu öğret-1 menlerinden 100 kişilik bir grup,sömestr tatilinden faydalanarak mo-I dern otelcilik mevzuunda tetkik.lerde bulunmak maksadiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • Ferruh Ilter Ankara'ya gitti Belediye Reis Muavini Ferruh Ilter,bu sabah uçakla Ankara'ya gidecektir.Ferruh Ilter,Ankara'da bir müddet kalacak ve bâzı temaslarda bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • Bîr randevucu 32 bin lira vergi verecek Randevuevi işletmekten 12 sabıktı bulunan Hermina adındaki bir kadına Defterdarlıkça 16 bin lira vergi takdir edilmiş,fakat Hermina buna itirazda bulunmuştur.De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • f.1ERIN DİYOR Ki i K ırk ruh kırk gece suren düğünler gibi Galatasaraylılar da ellinci yıldönumlerini bütün bir kıs müddetince kutladılar.Güzel bir balodan sonra geçen pazar günü de mekteplerinde an'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan DR.S.RECEP DOKSAT ACIKMAK,SIK SIK ACIKMAK DOYMAK BİLMEMEK Sağlam insanları yemek yemeğe sevkeden açlık hissidir.Açlık duygusunun nasıl husule geldiği iyice aydmlatılama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • Kesme seker bulunamıyor i Yeni kampanya tarihi olan temmuz ayına kadar piyasada kesme şeker bulunamıyacağı 1 dün ilgililer tarafından da açıklanmıştır.Eldeki stoklarla ancak kahvehane sahiplerinin iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • Emniyet Müdürlüğü,lisan kursları açıyor Emniyet Müdürlüğü,ingilizce,Fransızca ve Almanca lisan kursları açmayı kararlaştırmıştır.Bütün emniyet mensuplarının takip edebilecekleri bu kurslar,Birinci Şub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • Şehircilik İstişare Heyeti dün toplandı Şehircilik Fen ve İmar istişare heyeti,dün sabah ilk toplantısını yapmıştır.Valinin başkanlığında yapılan bu toplantıda şehrin imarı mevzuu görüşülmüş ve ada ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • VEFAT Bahriye Nâzın merhum Müşir Morali İbrahim Paşazade merhum Morali Ali bey mahdumu,merhum Prens Abbas Halim Paşa damadı,Prenses Vicdan Moralı'nın zevci,bayan Hasane Cimcoz,merhum Selâhattin Alî Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Öğle müziği.Spontini:«La Vestale» Uvertürü.Manuel de Falla:«İspanyol Bahçelerinde Geceler» 13.J0 Şarkılar.Alâattin Yavaşça 13.30 Türküler.Azize Tözem 13.45 Haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • «Come On-a My Ilouse» KAY STARR FRANK 5îlNATRA'ya m Wuc£ Kendi plâk-I lalınızdan en çok hangisini seviyorsunuz?Bu suale deı hal cevap verebilmem gerekirdi ama,cidden düşünmem lâzım'.Belki sizi biraz s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • KERVANSARAY 24 Mart Cumartesi akşamından itibaren Zengin Programa ilâveten YALNIZ 5 GÜN İÇİN NOELLE NORMA!Fransız şarkılarının kraliçesi Masalarınızı evvelden aldırınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • f SİNEMALAR BEYOĞLU:ŞAN Tel:48 67 92)«Zalim Deniz» Jack Hawkins.MELEK Tel:44 08 68)Karuzo'nun İlk Aşkı Gina Lollobrlgida,ATLAS Tel:44 08 35)«Vatan Hâini» Oornel Wilde.Renkli.YENİ MELEK Tel 44 42 89)«S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • KISA HABERLER t)BİR yıldanberi Belediye Reis Muavinliğini vekâleten ifa etmekte olan Dr.Nail Çolpan,bu vazifeye terfian ve asaleten tâyin olunmuştur.VİLÂYET İhtikârı Tetkik Komisyonu dün haftalık ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • VEFAT Saime Beliren'in zevci,Millî Piyango Müdürü Salâhattin Beliren'in sevgili babası,Hafız Mehmet BELİREN vefat etmiştir.Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Kısıklı camiinde eda edildikten sonra S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • MEVLİD Kıymetli aile büyüğümüz merhum Erzurum Mebusu,NAKİYE ELGÜN'ün vefatının ikinci senesi münasebetiyle 23/3/1956 Cuma günü Öğle namazını müteakip Şişli camiinde aziz ruhuna ithafen mevlidi şerif o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • Çalışma Vekili tetkiklerine devam ediyor Şehrimizdeki tetkiklerine dün de devam eden Çalışma Vekili Mümtaz Tarhan,bugün saat 18.30 da İşçi Sendikaları Birliğinin Beşiktaştaki merkezini ziyaret edecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • Kadıköyde cereyan eden esrarengiz bir hâdise Bekçinin elinden kurtulmak istiyen bir genç kendini denize attı ve bir daha meydana çıkmadı Kadıköy'de vazifeli bulunan Hulusi Şanlı adında bir bekçibaşı,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • Thornburg,dün Valiyi ziyaret etti Şehrimizde bulunan Amerikalı iktisat uzmanı Mr.Thornburg dün sabah Vilâyette Vali Gökay'ı ziyaret etmiştir.Amerika'lı mütehassısın bu ziyareti bir saat devam etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • Yumurta fiatları düştü Son günlerde bilhassa Trakya bölgesinden şehrimize yumurta sevkiyâtı artmış ve dolayısiyle fiatlar bir miktar düşmüştür.Toptan 8-9 kuruş olan bir yumurtanın bâzı semtlerde hâlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • Gece ile gündüz dün müsavi oldu Dün,ilkbaharın ilk günü olarak kabul edilen «Nevruz» du ve gece ile gündüz birbirine müsavi geçmiştir.Bu münasebetle dün şehrimizdeki İran Konsolosluğunda bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • BORSA 21 Şubat 1956 Çarşamba SERBEST ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 80.00—80.20 Reşat 91.50—91.75 Vahit 77.00—77.25 Ham i t 77.50—77.75 Aziz 76.75—77.00 Gulden Holland ı 75.10—75.25 Külçe 11.78—11.80 İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • Hürriyet Partisi Fatih teşkilâtı kuruldu Hürriyet Partisinin Fatih kazası Müteşebbis İdare Heyeti dün teşekkül etmiştir.Müteşebbis İdare Heyeti Reisliğine Dr.Mazhar Pamir getirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1956
  • Batıda ve bizde grev ENDİKALİZM,hürriyetin meşru çocuğuz *3 dur.Çalışan ve çalıştıran sınıfların sendikalaşmasından da grev hakkı ve Lock-aut patronların işçiye kendi arzularını kabul E ettirmek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.03.1956
  • l4***Ai,ABD!ÂNKER İLE SOFOR KOLKOLÂ Bizdeki «Lebon» misali çay salonları Alnıanyada revaçtadn\Fakat eğlence arayan bir adam için buralardaki atmosfer pek enteresan değildir.Zira bilhassa pek lüks olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1956
  • BANA |ÖR Saygısız misafirler Calıiıle A.İzmir)genç evli bir bayan.Kocasından çok memnun,fakat bir şikâyeti var.Beyinin akrabaları.«Misafir geliyorlar ve haftalarca kalıyorlar.Fena eziliyoruz.Gerek koc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1956
  • dolmuş'un BUGÜN ÇIKAN ARTIK YETEK SAYISI Artık yeter fıkraları Artık yeter karikatürleri Artık yeter yazıları Dolmuş,memleketin en mükemmel mizah mecmuası olmuştur.Bu sayıda dolmuş sayfalan içinde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1956
  • ZEHİR HAFİYE ssm i %LÜ METRE YÜKSEKLİ6INDE Sfo.SAMAN yığlNlblDAlAl.MEJti OS ORAYA SAKLANMIŞ MANFRED ^EHÎ* HAFbm BlüDSN AKSI*-Di ye AKSlRlNCA ÜSTÜNDEN SAMANLAR.UÇtu FAKAT SONRA- WVAAN\WO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1956
  • Trakyada da Linyit madeni bulundu M.T.A'ya günde vasati olarak 300 kişi müracaatla maden bulduklarını iddia ediyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,21 Günde 300 kadar maden arayıcısı M.T.A.nm ilgili ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1956
  • MARİLYN BENİM KIZKARDEŞİMDİR Danimarkalı bir köylü kadın,Marilyn Monroe'nun ablası olduğunu iddia etmiştir!Bir röportajda belirtildiğine göre yıldızın babası Edvard Montensen,1923 te Amerika'ya gelip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1956
  • mu iiiih inin TAKVİMDE BİR YAPRAK I 'Talih» in ilim Âbideleri P^ ÜN büyük «Fâtih» in ilim dünyasına hediye eylediği en ş ^J muazzam «fütuhat» mm yenilenmiş csasmın açılış merasi-minde bulunduk.Bizde Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1956
  • [A.P] KURU KAFALAR ARASINDA!4bif~ re,a?ıtıfca eşyaya karşı merakı vardır.Cazip aktris geçenlerde.Roma'da bulunduğu sırada Via Veneto'daki meşhur Kuru Kafa Manastırına gitmiş ve bütün odaları gezmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1956
  • Usunköprü eleUtriksis 37 gecedenberi karanlık bulunan kasabada,400 ü mütecaviz sanayi yerinde iş durdu [Husus!Muhabirimiz Mustafa GUrses'den] UZUNKÖPRÜ,21 Şehrimiz,37 nci gecesini de karanlıklar içeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1956
  • Köprü İzmit vapur seferleri başladı Şehir Hatları İşletmesi tarafından bir müddet önce lâğvedilmiş olan Köprü İzmit yolcu vapur seferleri,bugünden itibaren tekrar yapılmaya başlanacaktır.Ayrıca,Halic'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1956
  • Arnavutkoy Bebek yolu bir müddet kapatılacak Arnavutkoy Bebek rıhtımının tamirine hafta içinde başlanacaktır.Bu konu ile alâkalı çalışmaların tamamlandığı bildirilmektedir.Verilen malûmata göre,yolun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1956
  • RÜŞVET ALDİĞİ İDDİA EDİLEN 4 polis memurunun duruşması başladı Tahir Beşok 14 senelik memurum.Haberim olmadan parayı cebime koymuşlar,diyor Rüşvet almak suçundan adliyeye verilen dört emniyet mensubun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1956
  • Amerika'dan 2 milyon dolarlık buğday alıyoruz [ASSOCİATED PRESS] NEW YORK,21 Dün ticarî menbalardan bildirildiğine göre,Türkiye Amerika'dan 1.800.000 dolar kıymetinde buğday alacaktır.Buğdaylar 31 ağu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1956
  • MM r^m BAŞKANIN GÖNLÜNÜ FETHEDEN KIZ [A.P] Amerika'da Paskalya münasebetiyle bu yıl da sakat çocuklar için yardım kampanyası açılacaktır.Kampanyaya hizmet etmek üzere 4 yaşındaki Clara Jo Proudfoot ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.03.1956
  • BULM AC Bir renk Deniz vâsi-SOLDAN SAĞA:1 Mazeret Toprak rengi.2 Sağlam dolap Yankı.3 Alış verişle ilgili bir emir Mayi hâline gelme.4 Nefesle,hava itişiyle yürütmek.5 Bir hikayecimizin küçük adı Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1956
  • ü OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir fedakarlığı göze alacaksınız.Müşterek kârlı bir iş var.Enteıesan biı partiye gideceksiniz.KOVA BURCU t [21 Ocak 1!Sııl.ıt] Ay,muhitinizdekileri size dert dökmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1956
  • ALLARLIK ALİ BEY ANNENE ARTIK TAHAMMÜL EDEMİyûRUM 6ENÎ HEP p KÜÇÜMSÜYOR.YANlLiyoRSUN SEVGİLİM.EWELKI GECEKİ CESARETİNDEN BAHSEDE-YİM BAK SEMİ NE KADAR.TAKDİR.EDECEK evvelki gece eve hirsiz GİEDİ ZANNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1956
  • e isço ıc I o ÛLfii 4 AH,MACK BiR,AN fEVVEL GELSE ONU O «ADAR ÖZLcOİM Kİ SEMORıTA ONU BEKLERKEN SİZE B'.RKAC SuAl SORMAK İSTERD'M-DAHA ÖKCB telAŞ.Ll OLDUĞUNUZ İÇiM SORAMADIM Buyurun Cisco-arabaya hücu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1956
  • JOHNNYHAZARD fRANK-ROBBİNS jİAKAT ZUDy QEÇ KAUUŞTıfZ UÇAK YER£ 1MYOZ vç PAR-ÇÂiANiyoiZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1956
  • DEM* yumruk HİÇ TE İYİ OEâİL SPİDEC-YARA TEKRAR AÇIU2SA MAÇI DuR-DuRTMAK ZORUNDA KALACAĞA JOHN,C MURPHY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1956
  • Kâtip,tavandan avize düşmüş,yanında tuzla buz olmuş gibi,gözlerini ve ağzını haddinden fazla açarak,bir an suratıma bakayazdı.Sonra toparlanıp:Size mi?dedi «yani,iki yüz on nümroyu da size mi kapatayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1956
  • HEP YARIN Yazan:t A II İ T U Ç t1 K Tefrika No.5 Yemekten sonra birer sigara yaktılar.Merzukanm pişirdiği köpüklü kahvelerini içerlerken konuşmuyorlardı.Aziz geceyi dolduran sesle;i dinliyordu.Hıçkırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1956
  • [BU HÂTIRA SERİSİNİN TÜRKİİEDE NESİR HAKKI MÜNHASIRAN GAZETEMİZE AITIİBJ AŞKI İMPARATORLUĞA TERCİH EDİLEN WİNDS0R DÜŞESİNİN HATIRALARI Yazan:W1NDS0K DUSESİ MRS.SİMPSON Arundell'de ilk sene bize öğreti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1956
  • BİZMIHLAR FANTEZİ BUGÜN matbaadaki odamızın,misafirden yana şansı açık.Hatır soran,işi düşen,canı sıkılan,işi kalmayan,vakti bol olan gelip gitti,gelip gitti.Kafanızın içindeki saat bir kere sarhoşa d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1956
  • AŞK HIKAYESİ ŞÜPHE TEFRİKA No.1 «Zavallı Arifciğim,sen dünyanın farkında değilsin.Kız Ömeri kafese koydu bile.Görürsün alır «mı.Zavallı Arifcik,piposunu yakmakla meşguldü ve kardeşi Sumrumınkilcre ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • ntedut Seyahat acentenize müracaat ediniz* Seyahat acentesine danışan kimseler için,böyle bir hadise asla varit olamaz.Seyahot acentesi,paranızı israf etmenize mani olur,can sıkıcı hallere düşmekten s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Meclisi Hissedarlar Umumî Heyetini 26 Nisan 1956 perşembe günü saat 1450 da Ankara'da Bankanın Merkez binasında alelade ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • Mâlliiief Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İğleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • hicrî Perşembe RUMİ 1375 22 1372 Şaban MART Mart 9 1956 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş 6.00 1138 Öğle 12.21 5.58 İkindi 15.48 9.25 Akşam 18.23 12 00 Yatsı 19.54 1.31 İmsak 4.20 8.57 v Jİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • Soğuk algınlığı ağrılarını teskin için OPON faydalıdır X:X; X;J« nır lf,y Jllllii:OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma ve soğuk algınlığından mütevellit ağrılar ile bayanların muayyen zamanlardaki sancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • ı il—ı—KADIKÖYDE SATILIK APARTMAN 7 Daire,4 dükkanlı 30.000 lira İrath modern ve yeni yapı.Müracaat:12 13 arasıdır.Telefonlar:36 91 72 36 19 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • SEVİNÇ TEVS HER AKŞAM BİLLUR KÖSK'te Başlamıştır.Emirgân Telefon:63 61 99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • Baştanbaşa Macera ve heyecan dolu Merakla beklenen büyük Türk filmi Bugün matinelerden itibaren TAKSİM SİNEMASINDA Nevin Aypar Selâhaddin Moğol Fikret Hakan Muazzez Arçay Tahsin Temren Şarkılar:Mefhar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • ZAYİ 60/56 sayılı Mavi Basın kartımı kaybettim.Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.Associated Press muhabiri Michele Jacks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • Harlem Dans evinde Bütün danslar 40 Lr.ya öğretilir.Hava Sok.Yenimelek girişi No:5,Kat:3.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • Belediye vergilerinin ödeme müddeti Belediye resimleri ödeme müddeti yaklaşmaktadır.Temizleme,aydmlatma resmi ve bina vergisinin ilk taksidi önümüzdeki mayıs ayında tediye olunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • Dişçiler de malzeme bulamamaktan şikâyetçi Diş Tababetinde Kullanılan Alât ve Maddeler İthalâtçılar» Cemiyetinin dünkü kongresinde söz alan üyeler,hükümetten «üvey evlât» muamelesi gördüklerini ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • Eisenhower "Orla-Dopya sükûnet lâzımdır» diyor Başkan,Stalin'e yapılan hücumları,Rus politikasında değişikliğe işaret saymıyor [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON,21 Başkan Eisenhower dün bir basın toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • YENİ BİR TALEBE YURDU 15 inci asırda Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa edilen Fatih'teki medreseler «Yüksek Tahsil Talebe Yurdif» haline getirilmiştir.300 talebenin barınacağı yurda merkezî ısıtma v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • Orta-Doğu hâdiseleri güvenlik konseyinde Amerika,çıkması muhtemel bir Arap İsrail harbinin önlenmesini istedi [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK,21 Amerika,Güvenlik Konseyinin toplanarak Araplarla İsrail ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • Fethi Celikbas"mâzinin hesabı' sorulacak» dedi t Baştaraft birincide tada bir rejim buhranı vardır.Yapılan bütün yolsuzlukların hesabı sorulmalıdır.Amma 3 amma 10 sene sonra bu hesap sorulacaktır.Bund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • Meclis Pazartesi günü açılıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!ANKARA,21 Yeni yıl bütçesinin müzakere ve kabulünü müteakip 25 gün istirahat eden mebuslarımız,önümüzdeki pazartesi günü çalışmalara başla^ yacakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • C.H.P.bir muhtar seçimine itiraz etti Geçen pazar günü Bakırköy İlçesi Mahmutbey Bucağında yapılan muhtar seçimlerinde,bâzı yolsuzluklar ve baskılar yapıldığı iddia I edilmektedir.Hazırlanan dilekçe v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • C.H.P.itin Ocak kongreleri C.H.P.İstanbul Teşkilâtı önüm'iTdeki hafta içinde 30 ocakta kongre yapacaktır.Bu suretle C.H.P.İstanbuldaki ocaklarının kongreleri sona erecektir.Kongrelerin ekserisinde Şem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • İLK KADIN MEBUS SATI KADIN ÖLDÜ [ANADOLU AJANSİ] ANKARA,21 Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk kadın mebusu Satı Kadın ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • Londra'da Rus liderleri ile müzakereler yapılacak Sovyet liderleri ile yapılacak görüşmeler yüksek seviyede bir konferans mahiyetini taşıyacak [ASSOCIATED PRESS] Bundan maada Sovyet idarecileri Eden'l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • Bir kadın parasızlıktan intihara kalkan kızla oğlunu evlendirmek istiyor [İBRAHİM ÖRS] Bir kadın,kimsesizliği yüzünden intihara kalkışan 17 yazmda bir genç kızı oğlu ile evlendirmek için teşebbüse geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • Amerika Bağdad Paktına girecek [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON,21 Amerika Hariciye Vekil Vekili Herbert Hoover,dün Amerika'nın Bağdad Paktına girmesi ihtimallerinin imkânsız olmadığını söylemiştir.Haric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • Esnafın zam talebi kabul edilmiş!Esnaf,Belediyede yaptığı sondajlar sonunda,zam talebinin prensip olarak kabul edildiğine kani olmuştur.Halen muhtelif komisyonlarda bulunan zam taleplerinin toplu hald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • İtalya'ya 15 bin ton buğday ihraç ediliyor Italyaya yeniden 15 bin ton makarnalık buğday ihracı hususunda anlaşmaya varılmış ve buna mahsuben 3600 tonluk parti dün Tekirdağından sevkedilmiştir.Diğer t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • 700 fon kahvenin tahliyesi bitmedi Onbeş gün önce limanımıza getirilen 700 ton kahvenin tahliyesi,limandaki sıkışıklık yüzünden,henüz tamamlanamamıştır.4 bin çuvalı hâlen gemide bulunan kahvelerden 49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • Balık fiatları düşüyor Balık fiatları son günlerde düşmeye başlamıştır.Dün Balıkhanede 35 bin ton torik balığının çifti 165-175,500 çift palamutım çifti 125 ve 2500 kilo Karadeniz istavritinin kilosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • Ahmet Özef I raka gidiyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 21 Maarif Vekili Ahmet Özel,Irak hükümetinin davetlisi olarak yarın Bağdad'a gidecektir.Vekâlet Müsteşarı ve Millî Kütüphane Müdürü de bu seyah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • Kıbrıs Genel Valisine suikast akim kaldı t Baştarajı birincide de Türkler bir nümayiş yapmışlardır.Öğrendiğimize göre,bu hâdise için hükümetimiz her hangi bir nota vermemiştir.Hâdisenin dostluk yolu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • Maraş da bir ilçe olabilir,t Baştaraft birincide gelenlerinin dâvada samimî olmadıklarını anlaymca aralarından ayrıldığını ifâde ettikten sonra:«Biz iktidar günlerinde onlarla beraber bulunup,geminin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1956
  • Esnafın ham madde sıkıntısı artıyor Büyük sayıda esnafın imalâtta kullandığı ham madde,âlet ve makina sıkıntısı hâd bir safhaya girmiştir.Ekseriyeti ithal malı olan bu maddeler,piyasadaki normal faali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.03.1956
  • Profesyonel ligin son puan durumu Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.Beşiktaş 11 8 2 1 33 15 18 G.Saray 10 7 2 1 31 11 16 F.Bahçe 10 5 4 1 17 7 14 l Adalet 11 5 3 3 22 11 13 Beykoz 10 4 4 2 12 9 12 İ.Spor 11 3 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1956
  • ISAMİ ÖNEMLİ] Hakem Osman Yereşen maçı beş dakika evvel bitirmesini müsabakadan sonra şöyle izah etmiştir:Maç esnasında,top saatime vurdu.Beş dakikalık bir aksama yapmış.Bu sebeple oyunu erken bitirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1956
  • Garbis «Fransada haksız mağlûp edildim» diyor GARBİS'in NERVİ İLE GRANVİLLE'DE YAPTIĞI MAÇIN REVANSI MUHTEMELEN ŞEHRİMİZDE YAPILACAK Granville'deki Garbis ile Nervi arasında maçı seyreden Garbisin men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1956
  • BU HAFTANIN HAKEMLERİ Bu hafta yapılacak olan Adalet Beyoğluspor maçını Muzaffer Ertuğ,Vefa Beykoz maçını ise Cezmi Başar idare edeceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1956
  • Basket hakemleri Duisbourg'a gitti Duisbourg'da Avrupanın antrenör ve hakemleri 26 ilâ 29 mart arasında toplanacaklardır.Beynelmilel Basketbol Federasyonu FİBA)nm gayesi,Melburn'da teklif edilecek yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1956
  • Dünyâ Güreş Kupasına Fransızlar da geliyor Mayıs ayı sonlarında şehrimizde yapılacak olan Dünya Güreş Şampiyonasına Polonya ve Çekoslovakya'dan sonra,dün de Fransızlar bu müsabakalara iştirak edecekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1956
  • Fransa Mısır Ordu maçı Paris'te sahtt bulunmadığından Fransa Mısır Ordu takımları maçının Brüksel'de oynanmasına karar verilmiştir.Maçın gece oynanmasına,Mısırlıların alışkın olmadıklarından itiraz et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1956
  • Orhan Tuş,Vural Inan'la karşılaşmak istiyor Evvelce gazetemize bir mektup yazarak Vural İnan'la bir maç yapmak arzusunda olduğunu bildiren Orhan Tuş,dün matbaamızı ziyaret etmiştir.Orhan,maç hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1956
  • M i i h a t p a ş a'ya ilâve iribün Mithatpaşa Stadının daha fazla seyirci alması için alâkalılar bazı teşebbüslere geçmişlerdir.Bu arada ilk akla gelen şey,kapalı tribünün gazhane tarafındaki boşluğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1956
  • Doğan Şahin Nil maratonunda Uzun mesafe yari!mevsimi 3.Nil maratonu ile 5-6 nisanda Mısırda açılacaktır.Mısır Federasyonu ile Beynelmilel Yüzme Federasyonu başkanları tarafından dün müştereken yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1956
  • Bulgarlar boks maçı teklif etti Ankara,21 Hususi)Bulgar Boks Federasyonu tarafından Federasyonumuza gönderilen bir mektupla Boks millî takımımız mütekabiliyet esasına dayanmak üzere Eylül ayı içerisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1956
  • JOSE GOMEZ ADALET'E GELİYOR.Forvet hattının her yerinde oynayan Gomez yakında şehrimize gelmiş olacak Kadrosunda profesyonel yabancı futbolculara yer veren Adalet kulübü Portekizden transfer ettiği Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1956
  • KISA SPOR HABERLERİ Liseler arası Türkiye güreş birincilikleri 24-25 mart tarihinde şehrimizde yapılacaktır.Dün sabah Düsseldorf'tan hareket eden ordu kros takımımız BrükseVe varmıştır.Mısır ordu kros
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1956
  • ÇALIM ÜSTADI in HAYATI Yazan:HALIT TALAYER ANNESİ ARAYINCA.Lefter ve arkadaşının bir paytona atlayarak futbol sahasına varmalarından az sonra,durumdan haberdar olan annesi de arkalarından yetişmişti.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1956
  • Dünya 1500 metre rekortmeni Nielsen geliyor Önümüzdeki 2-3 Haziran tarihlerinde Mithatpaşa Stadında yapılacak olup,atletizm Federasyonumuzca ilk olimpiyad seçmesi olarak kabul edilen Fenerbahçe entern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1956
  • Dün oynanan basketbol lig maçları Dün Spor ve Sergi Sarayında oynanan basketbol lig maçlarında şu neticeler alınmıştır:Galatasaray:68 Darüşşafaka:53 Vefa:58 I.T.U.32 Modaspor:60 Beyoğluspor:51 Karagüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1956
  • »Deplasmanlı futbol maçları 15 nisanda başlıyor 1955 56 Türkiye amatör futbol şampiyonası müsabakalarının ilk kademelerini teşkil edecek olan Bölgeler arası deplasmanlı futbol maçlarına Nisan ayının 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1956
  • 9 H Jt mam illi Takımımız izbona vardı Pazar günü "National.stadında yapacağımız maç için Portekiz futbol federasyonu başkanı "Roubens.bizi şanslı görüyor Lizbon 21 Hususî surette giden arkadaşımız Bâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor