Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.02.1956
  • AZİZ Okuyucularımıza Vekiller Hey'eti belli başlı gazeteleri 6 sayfaya indirdi.Bugün,hemen bütün gazete-L1 ler gibi,MİLLİYET de hükû-met kararma uymaktadır.Bu iki sayfa kaybmı yazı ve I resim kalitemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1956
  • Otelde basılan film yıldızları![BEDİRHAN ÇINARI Siz,bizi yakalayamazsınız.Niçin efendim?Çünkü biz film artistiyiz.Bize âdi kadın muamelesi yapamazsınız.Biz,sizlere âdi kadın muamelesi değil,sâdece böy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1956
  • IAJ.1 HİLLARY GENE SAHNEDE heyeti,Kuzey Kutbunda sefere çıkmıştı.Kuzey Denizinde dinamitle budan kırmak suretiyle yol alan kafileye,simdi de bir harb gemisiyle yardım edilmektedir.Resim,Sir Edmund Hil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1956
  • Senenin en güzel İngiliz filmi [ASSOCİATED PRESS] LONDRA 12 «İngiltere Film Akademisi»,1955 yılı için,en güzel film olarak «Richard HU» filmini seçmiş olduğunu açıklamıştır.Aynı filmi idare eden ve fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1956
  • Münhal on I Büyükelçiliğe İ tâyin yapılıyor![TÜRK HABERLER AJANSI]!ANKARA,12 Haber i alındığına göre,uzun zaman-danberi münhal bulunan La-E hey,Brüksel,Stokholm,Ar-jantin,Tokyo,Taipeh Büyük Elçilikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1956
  • Çanakkale de bir motor battı f Hususi Muhabirimiz Necmettin Sena j'dan] ÇANAKKALE,12 Şehrimizde şiddetli kış hitama ermiş,fakat yerini şiddetli bir lodos fırtınasına terketmiştir.Kışın ve lodosun deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1956
  • Bağdad Paklı İktisadî Konseyi [ANADOLU AJANSI] BAĞDAD,12 Irak yan Meclisinin Maliye Encümeni huzurunda bir konuşma yapan Irak Başvekili Nuri Said Paşa Bağdad Paktı iktisat konseyinin çalışmalarına tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1956
  • oguk dalgası ve kar ogu belgesine kaydı İstanbul'u kaplayan karlar eridi Zonguldak'tan kömür geldiğinden Şehir hattı vapur seferleri tekrar normal hâle kondu Dün şehrimizde sıcaklık derecesi f7 ye kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1956
  • Kadın berberleri de tevziattan şikâyetçi Kurutma makinelerinin dağıtımını tenkid eden bir berber "Tevziatı Vali Babamız yapsın,dedi [HALtT KIVANÇ)Maçkalı Ayla,Şişlili Leylâ,Nişantaşlı Selmâ,hattâ Taşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1956
  • [RUÇHAN UNVERİ Türkiye Serbest Hekimler Derneğinin yıllık Kongresi,dün de tt'sah temin edilemediği irin geri bırakılmıştır.İkinci defa yapılamama Kongreye,dün 6 üye gelmiştir.Bu üyeler,cemiyet mensupl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1956
  • Şûra yerine Maarif Meclisi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 12 Maarif Vekâletinde Şûra yerine kaim olmak üzere bir Maarif Meclisi kurulması düşünülmektedir.Pek yakında toplanacak olan Maarif Şûrası,bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1956
  • Kıbrıs'la tedhiş hareketleri İngiliz polisi bir çok Rum'u tevkif etti [ASSOCIATED PRESS] LEFKOŞE 12 İngiliz kuvvetleri,bugün,iki İngiliz havacının öldürülmesi dolayısiyle bütün Kıbrıs'da ve bilhassa L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1956
  • Türk Yunan münasebatma dair sualler [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,12 Büyük Millet Meclisinin yarınki ruznamesinde 20 şifahî sual ile 16 kanun lâyihası ve teklifi yer almış bulunmaktadır.Şifahî sualle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1956
  • tâ ty'#r;ys-*mtm?r.IRÜÇHAN ÜNVEfl)GENÇLİĞİ MUCİZEVİ CAYA DAVET EDEN DÖVİZ ençliğin mucizevi olgunlaşma çayı!Bir terzi tarafından,Marmara Lokalinde tertip edilen acayip çay gençleri de hayrete düşürdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1956
  • [A.P.YFIIİ VFtf İl N'koiai p.Dudo-w fcIVlli rov geçen hafta Sovyet İçişleri Vekâletine tâyin edilmiştir.Yukarıdaki resim,yeni Vekili,1955 yılında Londra'yı ziyareti sırasında,bir okulun inşasında duv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1956
  • Tabuta konan tabanca ve kama [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 12 Yaşlıca bir zatın cenazesi bugün tabuta konurken müteveffanın kardeşi telâşla gelmiş ve elindeki iki adet kama ile tabancayı tabutun içine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1956
  • Valide mmhasuyu açıldı Valide menba suyu tesisleri,tekrar faaliyete geçmiştir.Bir müddet evvel,beledî nizamlara riayet etmediği için muvakkaten kapatılan tesislerin,Belediyece yapılan' son kontrolü mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1956
  • va yem Kayıp İngiliz diplomatlarının Moskova'da ortaya çıkmaları Londra'da,İngiliz Amerikan işbirliğini bozmaya matuf bir hareket olarak vasıflandırılıyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,12 Beş seneli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1956
  • TELEFOTO PEŞTE:4-AN KARA:2 Dün Ankarada oynanan Peşte Ankara muhteliti futbol maçı 4-2 misafirlerin galibiyetiyle sona ermiştir.Bu maçta,şahlanan Ankara muhteliti rakip kaleyi sıkıştırmaya haşlamış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • Denizcilik Bankasında kaptan ve personel sıkıntısı çekiliyor Kaptan ve makine mühendisleri serbest çalışmayı tercih ediyorlar.Hâlen bir çok kadrolarda eksiklikler var Deniz Nakliyatı Türk Anonim Ortak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • Vilâyet ve Belediyenin kadroları tesbil ediliyor Belediye memurlarının bir kısmı Başvekile müracaat ederek,nakil işlerinde tarafgirlik yapıldığını iddia ettiler Vilâyette,Belediyenin ayrılması için ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • C.M.P.LİDERLERİ DON İKTİDARI TENKİT ETTİLER Şehremini lokalinde konuşan Aldoğan,«Profesörlerin siyasetle uğraşmaları vazifeleridir» dedi C.M.P.liderlerinden Ahmet Oğuz,Sâdık Aldoğan ve Suphi Batur,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • Konuşulmadan yapılan kongre Sağır ve Dilsizler Cemiyetinin yıllık Kongresi,dün Aksaray Türk Ocağı salonunda yapılmıştır.Kongre,derin bir sükût içinde cereyan etmiştir.Üyeler birtakım işaretlerle meram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • Bir azınlık okulunda garip bir ceza Şehrimizdeki bazı okullarda talebelere yeni bir ceza usulü tatbik edilmektedir.B.T.adındaki bir şahsın iddiasına göre,Balat'daki bir azınlık okuluna devam eden kızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • Vali,şahsî gayretiyle et dâvasını halle çalışıyor Belediyeye yeni haklar tanınmadıkça et tanzim satışlarından fayda beklenemez Belediye et tan/im satıhlarına dün de devam etti.Fakat şurasını söylemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Orkestra müziği 13.00 Şarkılar Pl.13.30 Oyun havaları 13.45 Haberler 14.00 Dans müziği ve hafif melodiler 14.30 Şarkılar Afitab Karacan 15.00 Kapanış.16.57 Açılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • SİZİN OLABİLİR Bankamızda Hesabınızı Açtırmakta Gecikmeyiniz.İSTANBUL BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • r;W vv''-Wî;Gece güneşi GENERAL ELECTRIC ampulü BOL IŞIK VERİR-FAZLA DAYANIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • BORSA II Şubat 1956 Cumartesi SERBEST ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 79.25—79.5.Reşad 91.00—91.50 Vahit 77.00—77.23 Hamit 77.50—77.75 Aziz 75.50—76.50 Gulden Hollanda 76.00—76.25 Külce 11 65—11.70 İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • Bir duvar çöktü Beykozda,Avrampaşa Koruluğunun Kavaklıdere caddesi kısmında bulunan on metre uzunluğunda ve üç metre yüksekliğindeki duvar,birdenbire yıkılmış,insanca zayiat olmamıştır.Ayrıca yine Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • İki yaşında bir çocuk yandı Hasköyde oturan bir ailenin 2 yaşlarındaki oğlu Esat Çorlu,mangalda kaynayan yemek tenceresinin üzerine devrilmesi sonunda muhtelif yerlerinden yanmış.Şişli Çocuk hastahane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • Okullar bugün açılıyor Şiddetli fırtına ve kar sebebiyle Vilâyet Hıfzısıhha Meclisi tarafından bir hafta müddetle tatil edilmiş olan ilk,orta,lise,meslek ve teknik okulları ile özel,azınlık ve yabancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • Teknik Üniversitede imtihanlar başlıyor Havaların bozuk gitmesi münasebetiyle bir hafta geri bırakılan İstanbul Teknik Üniversitesi şubat dönemi imtihanları,bugün sabahtan itibaren yapılmaya başlanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • Kadıköy semtinin tramvay hatları tekrar tanzim ediliyor Kadıköy Üsküdar havalisindeki tek hat tramvay rayları çifte çevrilecektir.Böylelikle seyrüsefer daha seri ve daha muntazam yapılabilecektir.Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • İnönü,dün partililerle görüştü Şehrimizde bulunan C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü,dün öğleden sonra bâzı ziyaretlerde bulunmuş,bu arada partililerle görüşmüştür.İsmet İnönü,bir kaç gün daha şehrimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • Eskicilerle Belediye arasındaki ihtilâf devam ediyor Belediye ile İstanbul eskicileri arasında,yanik saraylardaki barakaların aylık kirasından çıkan ihtilâf halledilememiştir.Belediye kira olarak 60 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • LÂSTİK TEVZİATINDA güçlükler başgösterdi Vilâyet emrine verilen lâstikler ihtiyaç sahiplerinin isteklerine uygun olmuyor Vilâyet Tevzi Bürosunda bol miktarda lâstik bulunmasına rağmen,tevziatta güçlük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • SIRMAKEŞ HANIMDA 2 DÜKKAN YANDI Evvelki gece Kumkapıda,Sırmakeş hanınıt.ikinci katında,Vasfi Özere ait Kunduracı dükkânında yangın çıkmış,ateş kısa zamanda bitişikteki,Adnan Demirci ve Şükrü Şahin adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • k AYLA UYSAL ile Orhan Vedat SEVİNÇLİ nişanlandılar.12-2-956 İzmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • TEŞEKKÜR Eşim Melâhat Tanrıyer'in ilk doğumu sırasında 'kendisine büyük bir ihtimam gösteren Bakırköy İsçi Sigortaları Hastahanesi Başhekimi Dr.Nihat,Dr.Ali Abacıoğlu ve Dr.Ahmet Beyler ile Ebe,Hemşir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • Vilâyet emrine yapılan tahsisler İstanbul tanzim ve tahsis bürosu Vilâyetler emrine son defa şu maddeleri vermiştir.379 ton teneke,7 ton döşeme çivisi,14 kamyon,2 pikap,49 bin çuval,209 ton ithal malı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • Bâzı ecnebi firmalar otel inşâ etmek istiyor Bâzı ecnebi firmalar memleketimizde turistik tesisler kurmak istemektedirler.Bu husustaki teklifler alâkalılarca incelenmektedir.Bunun dışında inşasına baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • Türkistanlı göçmenler dertlerini döktüler Türkistanlılar Yardımlaşma Derneğinin senelik kongresi dün Aksaray Türk Ocağı salonunda yapılmıştır.Kongre divânı seçimini müteakip,eski idare heyetinin bir y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • ATİKALI AJANSIMIZDA YARIN AKŞAMA KADAR VADESİZ 100 TL.VADELİ 200 TL.Hesap Açanlara NADİDE HATIRALAR TAKDİM EDİLMEKTEDİR DOGUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ÇAN Tel:48 67 92) Çilem» Ruth Niehaus.MELEK:Tel:44 08 68)Jüpiterlin Sevgilisi» Esther Williams Renkli.ATLAS:Tel:44 08 35)«Eğlenceler Beldesi» Gene Kelly Renkli.Suare:«Kazanova'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • Bir kişi kömürden zehirlenerek öldü Mangaldan zehirlenme ve bu yü?den vuku bulan ölme hâdisefrft'j devam etmektedir.Dün de Şişlide,bir inşaatta ı lisan Ömer Canım adında biri,t«.neke içinde yaktığı kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • M»ınmıuıllııııımnııımmıınııııııı ıııı.imimi ııı mı ııııın lıuırını 16 SAYFAYA İNERKEN.U UGÜN gazeteler 6 sayfa.Yalnız küçük eb'-adlı üç tanesi sekiz sayfa çıkabilecek.Aynı hesap.Türk gazetelerinin say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1956
  • KISA HABERLER VİLAYET Trafik ve İhtikârı Tetkik Komisyonları,bu sabah Vali Muavininin başkanlığında ayrı ayrı toplanacaktır.MARMARA bölgesinden şehrimize hafta içinde bol miktarda patates sevkolunacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.02.1956
  • NİSAN KEŞİDESİ GÖREN akşamına kadar hesap açtırınız.63 Her 150)liraya bir fwrra «ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1956
  • UA\UUk L/ılın ilk keşidesine işfitak efmek için acele hesan acınız f OCtiBANft HetJOO liraya bir.kur'a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1956
  • Bu akşam,yemekte bu nefis tatlıyı ikram ediniz!v T\*î\vT*î vt î*?1?W!Bu akşam yemekte,ağzının radını bilen kocanıza,iyi şeyleri seven çocuklarınıza,bu nefis tatlıyı ikram edinizlezzetli,hafif,besleyic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1956
  • baş;diş,adâlei Sihir ye İumbagö ajrılarına karşı J ıv BAŞARI İLE KULLANIL İR saat ara ile günde 3 adet^jF alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1956
  • KEMAL FİLM-İFTİHARLA TAKDİM EDER SDNEN YILDIZ ESER:MUAZZEZ TAHSİN REJİ:OSMAN F.SEDEN BERKAND Oynayanlar:Gülistan Güzey Ayfer Feray Sami'ye Hün-Kenan Pars-Mahir Özerdem-Hadi Hün SÜMER İNCİ ve Salı Suar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1956
  • İLLER BANKASINDAN 1 Aşağıda ismi,tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı kasabanın kanalizasyon projesi yaptırılacaktır.Kasaba adı İli Tahmini bedeli Geçici teminatı Mecitözü Çorum 6.000,450,2 Projey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1956
  • Ambalaj Malzemesi Satışı Devlet Malzeme Ofisi istanbul Deposu Müdürlüğünden Malın Cinsî Geçici Teminat Lira Balya Kapak Tahtası 655.Kullanılmış çenber 100.Yırtık ambalaj kâğıdı 540.Beşiktaş'ta bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1956
  • FORMAMIDE PASTİLLERİ GRİP,Göğüs ve Burun nezlelerini,her türlü boğaz ağrılarını önler ve iyileştirir.Eczanelere tevzi edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1956
  • Sebzeye narh konmayacak Sebzeye narh konulacağı yolundaki haberleri,Vali Gökay dün yalanlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1956
  • Nafia Vekâletinden:Halkapınar ile Çimento fabrikası arasında inşası eksiltmeye konulan demiryolunun eksiltmesine girmek isteyenlerin bu önemde bir demiryolu yapmış veya denetlemiş olmalarının icabetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1956
  • HERŞEY BESLENMEYE MUHTAÇTIR,t Tenini*'*» En Tabii Gıdası.KREM.Pertev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1956
  • Teknik Okulunun tatili kir hafta daha uzatıldı Teknik Üniversiteye bağlı Maçka sknik Okulun 28 ocak tarihinde ıslayan 15 günlük sömestr tatili,Y amleketlerine gitmiş olan talebe-1 şiddetli soğuklar yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1956
  • JsledSye Reisliği Vali Gökay,1 marttan itibaren Belediye Reisliğine getirileceği yolundaki haberlere karşı dün «Bu iş bir Meclis meselesidir» demiş ve daha fazla konuşmak istememiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1956
  • fr^ v TP H# W M sası ve kar sine kaydı t Baştarafı birincide Şehir hattı vapurları normal sefere girdi Kömürsüzlük dolayısiyla tahdit edilmiş bulunan şehir hattı vapur seferlerinde,yine bu sabahtan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1956
  • Otelde basılan film yıldızları!t Baştarafı birincide Üzerlerinde birer kombinezondan başka bir şey bulunmayan ikisi sarışın,biri esmer üç genç kadın yalvarmanın tehditte bulunmanın para etmediğini gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1956
  • Donanma Kumandanlığından 1.Donanma gemilerinin su üstü top atışları 6.7.8.9.10-11.13.14.15.16.17 ve 18/Şubat/1956 günlerinde MARMARA denizinda yapılacaktır.2.Atışlar atış günleri saat 09.00 ilâ 12.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1956
  • YÜKLEME BOŞALTMA VE TAŞIMA İŞLERİ YAPILACAK Toprak Mahsulleri Ofisi İst.Bölge Müdürlüğünden 1 İstnabul Şehir ve Limanı dahilinde Ofisimiz namına yapılacak hububat,bakliyat,vesair maddelerin bir yıl mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5