Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.01.1956
  • m ADRES Cağâloglu,Moliafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON 27 42 10 Santral î:T:rt:t~:nn l J;H£hH YIL:6 SAYI:2050
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1956
  • KUMAR MEKTEPLERİ SUR'ATLE ÇOĞALIYOR BUGÜN ÜÇÜNCÜDE m:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1956
  • I MECLİSE,441 İGÜNDE 601 LÂYİHA VERİLDİ ğ Meclis Başkanlığına hü-I kûmet tekliflerinden ayrı 3 M olarak altmış kanun ğ i lâyihası daha sunuldu 1 [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN]^ ANKARA,29 Dördüncü ğf Adnan Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVER] İŞİN ZEVKLİ ve ZEVKSİZ TARAFI.DÜN YATAKTAN KALKANLARIN ÇOĞU ŞEHRİ BEMBEYAZ BULUNCA SE-VİNDİLER.İŞTE YUKARIDA BU SEVİNCE KENDİLERİNİ KAPTHUP KARDA OYNAYAN ÇOCUKLAR GÖRÜLÜYOR.FAKAT YEŞİLK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1956
  • Yarışı» yaparlar.Bu yarış 505 yıldan beri her sene tekrarlanmaktadır.1949 da Kansat eyâletine bağlı Liberal kasabasındaki ev kadınları Olney'e karşı böyle bir yarış tertiplemişler ve bunu bir an'ane h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1956
  • Kasım Giilek dün Aydın'da konuştu [Hususi surette gönderdiğimiz arkadaşımız Ümit Deniz bildiriyor] AYDIN,29 Dün izmir'de C.H.P.bölge toplantısına riyaset eden C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek,şehirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1956
  • İrak'ın Arap Birliğinden ihracı istendi Mısır,Irak'ın Türkiye ile Pakt imzalamasını ihraç sebebi göstererek birliği toplantıya çağırdı [TÜRK HABERLER AJANSI] KAHİRE,29 Irak'ın Arab Birliğinden çıkarıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1956
  • tMmim [SAMİ ÖNEMLİ 1/111/S A AH AH İŞİTTİ Şehrimizde iki temsil veren Vruuıt bale trupu,dün uçakla Paris'e gitmiştir.Trup KURLAUiLAK Ul I I I Başkanı Serge Llfar,memleketimizdeki san'at anlayışına ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1956
  • Arabacılar kongresi polis kordonu altında yapıldı Hâdise çıkması ihtimâline karşı tedbir alınan kongre ümidin aksine sükûnet içinde geçti Arabacılar ve Kara Taşıt Vasıfları Esnafı Derneğinin yıllık Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1956
  • IT.H.A.l DİYANKT MİKAMI İMİf Sabık İtalyan diktatörü Benito MussolirilHniOI mUOOULiniı ni.nin ufak 0glu Romano Mussolini,İlk konserini dün gece İtalya'da,San Remo'da vermiştir.Romano.harb esnasında es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1956
  • Firarî bir mahkûm tekzip mektubu gönderdi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ADANA,29 İki kişiyi öldürmekten sanık olarak Seyhan ceza evinde tutuklu iken gardiyan Ahmet Kirişçi ile ceza evi karakol kumandanı Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1956
  • Suriye'ye nota verdik fTÜKK HABERLER AJANSI] ŞAM,29 Burada intişar eden «Rai El Am» gazetesinin verdiği bir habere göre,Türkiye Hükümeti Suriye'ye bir nota vererek Türkiye Suriye hududunda vuku bulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1956
  • Anayasa tâdilinde iki Meclis esası kabul edilirse Yıl sonunda seçimlere gidilmesi lâzım geliyor Tâdil Komisyonunun projesinde son rötuşları yapacak oları ilim adamları ve siyasî partiler iki Meclis te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1956
  • 160 CRANLIK YUMURTA [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDENl İZMİR 29 Karaağac'ın 12 Eylül Okulunda beslenmekte olan yerli tavuklardan biri yumurtlarken veterinerin müdahalesine ihtiyaç hâsıl olmuştur.Filhakika tavuk,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1956
  • Dil.Milli.c,ı m fağm [RÜÇHAN ÜNVERI VİMC FK MFK RUHRANI Karakl5,a birlikte şehrimizde yeniden sun'i bir ekmek buhranı başgöstcrmistir.İH t ElVlıltlV D Ulı ki M Bil Durumu fırsat bilen bâzı fırıncılar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1956
  • Yüksek Askerî Şûra bugün toplanıyor [ANADOLU AJANSI] ANKARA,29 Yüksek Askerî Şûra yarın sabah saat 10 da toplanarak çalışmalarına başlayacaktır.Devlet Vekili ve Millî Müdafaa Vekâleti Vekili Şem'i Erg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1956
  • CaflUA AUİ£ DAma'ua cyİttl Klvmetli ses san'atkân Safiye ddliye Ajldş nOmd Jd Ayıâ,Pantheon Film Müessesesinin davetlisi olarak dün uçakla Roma'ya gitmiştir.Safiye Ayla kendisiyle görüşen bir arkadaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1956
  • F İ A İİTÇESİ müzakereleri [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 29 Bütçe müzakerelerinin bir an evvel yetiştirilmesi münasebetiyle bugün saat 15 te Nafıa Vekâleti bütçesinin görüşülmesine başlanmıştır.Saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1956
  • 3 1* 1-2-3-Sıkı tasarruf zihniyeti ile hareket edilerek Kalkınma hareketleri kısa zamanda netice İthalât memleket ihtiyaçlarına göre ayarlanacak,ihracat arttırılacak 4 Devlet Teşekkülleri masraflarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • ESNAFIN BİR KISMI ETİKET MECBURİYETİNE ALDIRMIYOR Kuyumcuların çoğu fatura vermek istemiyor.Son günlerde yiyecek üatlarmda da yeni artışlar oldu Son günlerde giyecek ve yiyecek fiatlarının tekrar artt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • Gemilerde kaçakçılık vak'aları azalmağa başladı Denizcilik Bankasının dış hatlarda sefer yapan gemilerinde sık sık vukua gelen kaçakçılık hâdiseleri,son günlerde nisbeten azalmıştır.Gümrük Muhafaza Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • Döviz bütçesinin hazırlanmasına başlandı Maliye Vekâleti tarafından her sene olduğu gibi bu sene de döviz bütçesini hazırlamak için faaliyete geçilmiştir.Bütün Vekâletler,katma bütçeli daireler,İktisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • Rezalet çıkaran üç kişi yakalandı Sarhoşluk saikasiyle şehrin muhtelif semtlerinde rezalet çıkaran Tevfik Mumcu,Abdullah Kulaksız ve Haydar Çeşmeli adında üç kişi adliyeye verilmiştir.Ayrıca kadınlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • Halk otobüsleri geceleri çalıştırılmıyor Şehir dahilinde çalışan halk otobüslerinin geceleri de faaliyette bulunmaları için,otobüs sahiplerine tebligat yapılmıştır.Ancak buna riayet edilmediği müşahed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • Dün sık sık elektrik cereyanı kesildi Çatalağzı elektrik santralında vukua gelen bir arıza dolayısiyle dün şehrimizde elektrik cereyanı fasılalı şekilde 1 saat 10 dakika inkıtaa uğramıştır.Elektrikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Umumî Heyeti Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Umumî Heyeti bugün saat 10 da Ankara'da Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi konferans salonunda toplanarak çalışmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • GULHAN ALTIOK ile ŞEVKİ UNALIK Nişanlandılar 29.1.956 Kadıköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • Otomobil lâstiği fabrikasının kuruluş hazırlığı Şehrimizde bir otomobil lâstiği fabrikası kurmak maksadiyle girişilen faaliyet genişlemektedir.Fabrika bir şirket tarafından inşa edilecektir.Üç yabancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • ŞEHİRDEN,YURTTAH,&İMM&M SANAT HABERLERİ TEKERLEKLİ İSKEMLEDE AKTÖRLÜK:Geçen hafta Neu-York'takı City Center Tiyatrosunun perdeleri Shaekspeare'in Kral Lir piyesi ile açıldığı zaman sahnede tanınmış ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • EREĞLİ Konya)ŞUBEMİZ Hizmetinizdedir.Bu şubemizde hesap açtıranlar içli 10.000 LİRALIK HUSUSİ KEŞİDE Ayrıca bütün ikramiye çekilişlerine iştirak hakkı Her 150 liraya bir kur'a numarası AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • SIZIN OLABİLİR Bankamızda Hesabınızı Açtırmakta Gecikmeyiniz İSTANBUL BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • SİNEMALAR BEYOĞLU:ŞAN:Tel:48 67 32)«Mukaddes Azap» Jane Wyman Rock Hudson Renkli İngilizce.MELEK Tel:44 03tiK)«Muhteris Ruhlar» Ro» bert Mitchum Jean Simmons İngilizce.AR:Tel:44 43 94)«Güzel Helen» Ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • Et fiatlarmdakl sun'î yükseliş kısmen önlendi Kasaplarla Vali arasında varılan anlaşma üzerine et fiatlarmdakl sunî yükseliş önlenmiştir-Bununla beraber bir kısım semtlerde,meselâ Beyoğlu,Şişli,Adalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • M E V L I D Aile büyüğümüz merhum Prof.Dr.Operatör MİM KEMAL ÖKE'nin aziz ruhuna ithaf edilmek üzere vefatının seneyi devriyesine isabet eden 1 şubat çarşamba günü ikindi namazını müteakip Teşvikiye C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • ÖLÜM Manisa eşrafından merhum Bakkal Mustafa Efendi refikaları,piyasamızın peynir tüccarlarından Hilmi ve İsmail İgeri,Vahibe Delen valideleri sâlihatı nisvartdan FATMA İŞERİ Hakkın rahmetine kavuşmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • I BU FARKA DİKKAT!E Q EN Marxizmin düşmanı değilim,muârızı-gj yım.Fark şudur:Düşmanımla mücadele ederim,muarızımla münakaşa.Düşmanlarım E arasında dostum yoktur,muarızlarım arasında vardır.Türkiyede b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • Bir yılda 30 kişi çeşitli sebeplerden zehirlendi Dün de biri börekten diğeri kömürden olmak üzere iki zehirlenme vak'ası oldu İlgili makamlardan verilen malûmata göre 955 yılı içinde İstanbulda havaga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • Kayseri şilebi bugün geliyor Denizcilik Bankasının Deniz Nakliyatı T.A.O.hesabına Japonya'da inşa ettirdiği 5500 tonluk «Kayseri» şilebi,bu sabah limanımızda olacaktır.Gemi,Çin limanlarından aldığı ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • Şişli'deki gecekondular tek mıntakada toplanacak Gecekonduları tek bir mıntakada toplamak için yapılan çalışmalar ilerlemektedir.Gecekondu sakinlerine Şişlide,Hürriyeti Ebediye civarında bir saha ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • Bir şekerci dükkânından 1300 lira çalındı Zabıta,Samatyada vuku bulmuş olan bir hırsızlık hâdisesini aydınlatmaya çalışmaktadır.Samatyada,Emirler Çıkmazında 5 sayıda şekercilik yapan Mehmet Dündar,dük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • Bu yıl içinde 60 sokak tamir edilecek Şehir yollarının tamiri mevzuunda Belediyece son olarak bâzı kararlara varılmıştır.Geçen yıl onarılan 14 cadde ve 30 u mütecaviz yola ilâveten,bıı yıl da 60 kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • Tekel çaylarının kalitesi düzeltilecek Memleketimizin çay ihtiyacını karşılamak ve yetiştirilen mahsulü işlemek üzere inhisarlar idaresi tarafından yeniden inşa ettirilen çay fabrika ve atölyeleri,önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • İki kişi ölümle 3 tehdit edilmiş Sultanahmette oturan Raci Sürücü adında biri,zabıtaya müracat ederek,hayatının tehlikede olduğunu iddia etmiş ve kendisini korumalarını istemiştir-Racinin beyanına gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • 190 bin ton stok şeker var Alâkalılar tarafından verilen malûmata göre bu yıl şeker kampanyası için 1 milyon 240 bin dönümlük pancar taahhüdü temin edilmiştir.Bu suretle ortalama 350 bin ton geker alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılıg ve program 12.30 Orkestra müziği 13.00 Şarkılar.Rıza Rit 13.30 Saz eserleri 13.45 Haberler 14.00 Dan» müziği 14.30 Şarkılar.Sevim Süer 15.no Kapanı;16.57 Açılış ve program 17.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.01.1956
  • BO N.CUK WALTDISNEY NE O BİB.9CY Mİ CÖKDÛN L SİR KEMİK KOCAMAN,BAUNA KA fe^A£ggi DAR BİR KEMUCf ^teZM?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1956
  • AVCI JED FORAN SU HERİF YAYİN» SEKMİŞ BANA NİŞAN AUYpf?l EAKAT TEŞ ETMEMEM IjAZlM o zaman hepsi üzerime uuakiir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1956
  • TOMBIK TROG M1 SAMuR'A OVUNCAKLARIN» DA GÖTÜRELİM L ÖZiXMİ$TİR_j fe=*s 1 İlSil K n» Si3r-^l W£m 'iüli.VTı)41 v/ST Tı A ETME iv*:jjfeg^^HMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1956
  • JOHNNY HAZA CUMAYDIN İOHNNV L ÇANL TAMDA SABUN VAR ŞU ÇEŞMEDE YÜZÜNÜ YIKA DA GEL.KAHVALTI EDELİM ÇRAHK ROBBİHS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1956
  • MARUF »İY VARTIN 1 f^2y^/r\7 n ö| M Oss«ns—^Vj wî£& ç?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1956
  • ÇALACAKTIM.W gBKte HAFfyt 6U ACEMİ HIRSlZı J ^s£a SASLAOt VE SOgSUYA BAŞLAP/v V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1956
  • Yazan:S E Bu ne biçim hastalık?İlk defa duyuyorum,dedi.Evet.Adı da bir tuhaf.Dur bakayım.Ha.Amnezi diyorlar.insan herşeyi unutuyor mu?Unutuyor,hatırlıyor,sonra yine Unutuyor.Karışık bir şey vesselam.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1956
  • KÖSEM SULTAN Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.125 Anacığım.dedi.Kulun istediğini verecek miyim?Kösem delikanlıya taşkın sevgisiyle baktı ve:Oğlum.dedi.Unutma ki seni benden ve beni senden başka seven
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.128 Ben anlıyorum.Bak sana da anlatayırrbana hak verirsin.Ben Istanbulda hiç bir suretle bozulmamış bir adamım.Vukuatım yok,bir yerde m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1956
  • ij!inn!ll!lll!lllinilllll!l!lll)fnııiıi'i :AŞK HİKAYESİ "W-m?y CAMLI KÖŞK i TEFRİKA No.7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Yeni evli Asumanla Bekir,delikanlının büyükannesi ve kardeşi Ismaille,çiftlikleriyim yakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.01.1956
  • KIZIM GRACE KELLY HAYATI VE AŞKLARI Yazan:Annesi Mrs.John B.Kelly Bu yazı serisinin Türkiye'de neşir hakkı KING FEATU-RES SYNDİCATE'e aittir.Grace Kelly'e ait bu yazı serisinin,dünya gazetelerine satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1956
  • ALATURKAYI MÜDAFAA [MİLLİYET'te bütün alafranga,yi müdafaa edenlere cevap.EVVELÂ,Milliyet'ten Alaturka,Alafranga tâbirlerini kaldırmasını rica ederim.Esası:Türk mûsikisi ve Batı mûsikisi tâbirleridir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1956
  • Sülünün kursağından milyonluk inci çıktı [TÜRKTEL] FRANKFURT,Adolf Herman admdaki bir avcı,dün şehir dolaylarında avlanırken,bir sülün vurmuştur.Adam,avını evine getirip de karısı ile birlikte,pişirme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1956
  • YENİMEVZUUMUZ İKİNCİ münakaşa mevzuumuz şudur.Genç kızların evlenmeden evvel flirt flört)etmelerine taraftar mısınız?İzah edelim:Flirt flört okunur)İngilizce bir kelimedir.Bir kadına cemile yapmak,hoş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1956
  • SAĞLIK FİLMİ w*:Ş I Dr.Hazırlayan:Ercilvıent Baktır m Duruşu bozan sebepler J MM M m*vm K1 1 v.v.v!•yy.fmsş buuouıuudS m Yukardaki resimde dört türlü duruş sekli görüyorsunuz.Birincisi normal ve ideal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak YENGEÇ BURCU 22 Haziran 22 Temmuz k İş hayatınız:Ufak bir aksaklık olacak.Fakat can sıkıcı bir neticeye varmayacak.His hayatınız:Sevildiğinizi anlayacaksınız.Mes'ut bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1956
  • PULCULUK Antalya Turistik Serisi ve iik gün damgası PT.T.İdaresi 10 Aralık 1955 tarihinde 6 puldan ibaret Tu-ristik bir seri çıkarmıştır.Tam serinin tirajı 150,000 dir,yâni serinin 45 kuruşluk pulunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1956
  • Anadoluda bir otelden ¦Gitmek,ayrılmak,biraz ölmektir.Otelinizden ayrılırken Fransız şâirinin bu sözlerini hatırlıyorum.Rıza Tevfik.küçük Anadolu şehrinin otel defterine böyle yazmış.Belki biraz şâirc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1956
  • AFRODİT Hasırlayaniar;TURHAN SELÇUK ûtfUNT ORAN Demetrios,«Hiç de böyle elbiseler görmedim,sanki başka dünyalara ait gibi.Şu yamalı şey ne.Altında bütçe yazıyor.Bunlar da partiler ha.Çok komik şeyler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1956
  • 19 günde bağlanan kravat [BOSFOB] BOSTON,Camegie İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan hesaplara göre,80 yaşına varan bir erkek ömrünün onsekiz gün oniki saat ve üç dakikasını kravatını düğümlemekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1956
  • 108 güneş lâzım [BOSFOR] TORİNO,Astroloji ilmi ile meşgul olan Alberto Tonino adında 80 yaşındaki bir âlimin hesaplarına göre dünyamızla güneş arasındaki mesafeye 149.509.000 km.108 güneş yerleştirild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1956
  • DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇELENGİ [BOSFORJ NEW-YORK,Dünyanın en büyük çelengi Birinci Dünya Harbinden sonra Amerika'da imâl edilip kullanılmıştır.Harbin bitimi münasebetile savaşta ölenleri anmak için yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1956
  • 59483729462392475289 ABS ÎMYKUEH AEGLVEDPYÜ 7459634785289356832-4 NGANİ S İ İ-İĞ K B D U I S İ T A L 56739476548276534932 NLHBE İAE İN İ ETRB 6 7 9 5 8 4 6 3 2 9 7 1 T A A M K N S E L A 3 6 4 5 9 8 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1956
  • r-SİNEMA DÜNYASINDAN V î ¦S S TANİMİŞ MIYDINIZ?c nızda o siyah gözlerin sahibini aranızdan muhakkak bir çoğu tanımaya muvaffak olarak hemen Jane Russell» J cevabını yapıştırmışlardır.HolIj-wood'un bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1956
  • iüıMlc SOLDAN SAĞA 1 B.M.M.ek ihyası istenen eski bir ceza Emir ifade eden bir harı.2 Temayül yeni)Bağışlama.3 Aksaklık Sosyal Dİı birlik.4 Balığın yuttuğu hap Bir işaret edatı.5 Tanrı Kapalı anlatma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1956
  • MOTORDAKİ CİNAYET Avrupa seyahatlerinden birinde tanıştığı Holanda'daki bir arkadaşına misafir gitmekte olan Detektif Ferdi,vapurda bulunduğu sırada,bir mil kadar ötedeki bir motorda bir cinayet işlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.01.1956
  • MEHMET KAVALA MÜESSESESİ Bü/t&K teknik cKÜtekaMtiCaU ile emlieu}e am&dedit Uessesemizce temsil edilen başlrca tesisler n fabrikaları Ekmek fırın ve hamur hazırlama tesisleri Nişasta fabrikaları Konser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.01.1956
  • 1 FAYDALIDIR 4 tablettik sa$« OPON,OPON,OPON,OPON,OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma,siyatik ve lumbago ağrılarına karcı bayanların muayyen samanlarda ki sancılarında ve keyifsizliklerinde soğuk algın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.01.1956
  • 5 Ton Karpit Satın alınacak:İstanbul Sular İdaresinden İdare ihtiyacı için 5)ton karpit satın alınacaktır.Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden temin olunabilir.İsteklilerin şartnamesi dahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.01.1956
  • Beden Terbiyesi İstanbul Bölge Başkanlığından Mithatpa.şa stadı büfesi yeniden kiralanacağından alâkalıların ihale günü olan 31/1/1956 Sah günü saat 10 da Bölge merkezindeki komisyona müracaatları ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.01.1956
  • sumu VAKUM y L_S/SOKONI VAKUM p.a:o.Mobil mâ M I 24 OCAK 1956 i&im BMP itibaren unvanının I I 1 A\BİL TÜRKLÜitim c& n olarak değiştiğini müşterilerine ve sayın halka crzeder PEGASUS EVİ HARBİYE İSTANB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.01.1956
  • Selimiye Askeri Satınalma Kom.Bşk.1 Alerndağ,Omfrli,Maltepe aftrnizonlan için aşağıda cins,muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı yiyecek maddeleri açık eksiltme suretiyle safiri alınacaktır.Cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.01.1956
  • Selimiye Askerî Satmalına Komisyonu Bşk.1 Gebze Danca garnizon birlikleri için aşağıda cins ve miktarları,muhammen bedeli,ve geçici teminatı yazılı yiyecek maddeleri açık eksiltme suretiyle satın alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.01.1956
  • Fas ve Cezayirde büyük oluyor ı ikiye bölen hareketinde insanca Cezayir'de sabotajlar yapılıyor Milliyetçilerin Fas' ağır zayiat oldu.[ASSOCIATED PRESS] RABAT,Fransız Fası)29 Bu gün,Milliyetçi kuvvetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1956
  • Irak'ın Arap Birliğinden ihracı istendi Baştarajı birincide edilmiştir.Arab Birliği,Mısır'ın bu talebini yerine getirmek için âza devletler ile derhal temasa geçildiğini açıklamıştır.Irak hükümet çevr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1956
  • Kasım Gölek dün Aydın'da konuştu t Baştarafı birincide çantası kaybolmuş,bu çanta istanbul gazetecilerinin valizlerine karıştığı için sonradan basın mensupları tarafından bulunmuş ve Gülek'in kaldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1956
  • Firari bir mahkum tekzip mektubu gönderdi Baştarajı birincide kaçmıyacağını,doğduğu yer olan Adanada çalışarak namuslu bir hayat yaşadığını,belirtmiş ve hapishanelerde ıslahat adlı tavsiyelerde bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1956
  • V Milliuef Sahibi;Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ ALP ZİREK Bastldığ» Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1956
  • HİCRÎ Pa^rfesi RUMİ t375 Cemn-30 1371 ı.'yel' âhır OCAK Ocak 17 1956 17 VAKİT VASATI EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.14 12.27 15.05 17.22 18.55 5.31 1.53 7.03 944 12.00 1.34 12.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1956
  • sa MÜDÜR,MUEAS1B,MEMUR ARANIYOR Turistik tesisler ve Banka işletmeciliği için lisan bilir Müdür,Muhasebeci,Sekreter ve memur almacaktır.İngilizce,Fransızca bilenler ve iki dile birden aşina olanlar te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1956
  • Meclise,44 günde 60 lâyiha verildi Baştarafı birincide rinde de gereken muameleye başlanmış bulunmaktadır.Kırkdört günlük mesaisine giren bu 60 kanun lâyihası,60 kanun teklifi 26 şifahî ve 3 tahrirî s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1956
  • SOYADI TASHİHİ Sarıyer As.Hukuk Mahkemesinin 955/508 karariyle Satır olan soyadım Yaman olarak tescil edilmiştir.928 doğumla İsmail Yaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1956
  • Yıl sonunda seçimlere gidilmesi lâzım geliyor t Baştarafı birincide memleketimiz en mütekâmil esaslarla mücehhez yeni bir Anayasa'ya kavuşacaktır» demiştir.Bu açıklamaya muvazi olarak Adliye Vekâleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1956
  • Arabacılar Kongresi t Baftarafı birincide Eskiden 2.5 liraya gittiğin yere şimdi 10 lira alıyorsun» diye susturuldu.Atlı arabaların kaldırılması hususunda konuşuldu.Durumdan endişe duyulduğu ifade olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1956
  • Şehri öt nakliyatı t Baştarajı birincide iskeleye yanaşamamış ve yolcularını çıkaramadan geri dönmüşlerdir.Bu yüzden dün,Köprü Yalova arasında yolcu ve araba vapur seferleri yapılamamıştır.Bir kaç gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1956
  • Başvekil iktisadî ve mali politikamızı izah etti Baştarafı hirincide hayata eriştirmeye matuf kalkınma programımızın müsbet neticelerini idrak edeceğimiz zaman pek yaklaşmıştır.Bu kalkınma hamlesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1956
  • Mauatuuı JjouıiTica auda 1000 Ura irat istemisiniz* hemen,TÜRKİYE KREDİ BANKASI'na müracaat ediniz)İRATLI SİGORTALI İKRAMIYELI TASARRUF HESAPLARI Banka gişelerinden tafsilâtlı broşür isteyiniz GENEL S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.01.1956
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Nuri Boytorun Italyaya hareketinden biraz evvel hava meydanında kendisini uğurlayanlarla beraber Nuri Boytorun dün uçakla ani olarak italya'ya gitti.italyan millî takımım Olimpiyatlara h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1956
  • Kar altında Lig maçları BURSA,29 Sabri Türkozan bildiriyor)Soğuğun şiddetine ve karın kesif şekilde yağmasına rağmen,bu gün lig maçlarına devam edilmiştir.Birinci maç sahayı örten kar tabakası üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1956
  • İtalya Finlandiya güreş karşılaşması tBOSFO|| ROMA,29 Finlandiya Güreş Federasyonu ile varılan anlaşmaya göre,Fin takımı şubatın onunda buraya gelecek ve 12 şubatta italyan Millî Güreş Takımı ile Ceno
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1956
  • Fransa futbol maşları [TÜRKTEL] PARİS,29 Şehrimiz Pare de Princes Stadında yapılan karşılaşmada çok güzel ve güneşli bir havada 30.000 i aşan bir seyirci önünde Marseille Nice ile 0—0 berabere kalmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1956
  • İtalya İsveç'i yendi [BOSFOB] STOCKHOLM,29 Vesteraasda yapılan Greko Romen temsilî güreş karşılaşmasında italyan güreşçileri,isveçlileri 6/2 yenmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1956
  • KIS OUMPİYAD!AMERİKALILAR ARTİSTİK PATİNAJDA ÖNDE:Cortina d'Ampezzo,29 TÜRKTEL)Burada yapılan artistik patinaj müsabakalarında Amerikalı Alain,büyük bir üstünlük göstermiş ve birinci gelmiştir:1 Alain
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1956
  • Spor Sarayında maç yapılması şüpheli Cumartesi günü yapılan basket lig maçları esnasmda,elektrik kablosundaki bir kontak yüzünden ışıkları sönen Spor ve Sergi Sarayıımı,bu ân/asının giderilmesi bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1956
  • F.Bahçe kız takımı G.Saraya galip 48-Kız takımları basketbol lig maçlarını dün çok az bir seyirci takip etti Kız takınılan basketbol liglerinin ikinci haftası karşılaşmalarından olan Fenerbahçe Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1956
  • [SAMİ ÖNEMLİ] fl7PİPFKPİ Q A Yİ PF^VİNDE V"lnlan Fenerbahçe Galatasaray basketbol lig macında,12 sayı çıkaran Fenerbahçeli Şüheda Ozgiçekçi Galatasaray potasına bir basket yaparken.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1956
  • Dünkü maçlar oynanmadı Bu hafta İstanbul'da oynanması icabeden hususî karşılaşmalar hava muhalefeti yüzünden tehir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1956
  • TURGAY MİLLİ MAÇTA OYNAYAMAYACAK.Veli Necdet Arığ bilidiriyor)ANKARA,29 Bugün yapılan Fenerbahçe Ordu takımı maçında Niyazi ile çarpışan Turgay baygın bir şekilde sedye ile sahayı terketmiştir.Ayak bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1956
  • I HİSAR I Brighton'da Hove Albion ile Gillingham arasındaki maça takımlar çtkarken,sahaya en önde monokl ve sigarasiyle komedyen Fred Emney çıkmıştır.Bu sahne BB.C.televizyon servisi tarafından filme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1956
  • G.Saray A itayı dün 5-1 yendi San-Kırmızılılar sert geçen oyunda daha ziyade sakatlanmamak için çalıştılar İZMİR,29 Nevzat Kızılcan Diğer taraftan İzmirli seyirciler,bildiriyor)sahada Baba Gündüze uzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1956
  • Rapid:1 Panatinaikos:1 [BOSFOR] ATİNA,29 Viyana'nın şöhretli Kapit takımı bugün Panatinaikos ile karşılaşmış ve maç 1-1 berabere bitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1956
  • MİLLİ TAKIMIN teşkili için istişare Bu hafta Ankara'da oynanan arkadaşımla da istişarede bulumaçları seyreden tek seçici Eş-nacağım.Ancak bundan sonra fak Aykaç muhabirimize şunları ı M.A i kadromu il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1956
  • tımıı.MACARLAR 3 Şubatta geliyor Macar millî futbol takımı 3 şubat perşembe günü saat E 21.15 te uçakla şehrimize ge-lecektir.Macarlar 5 şubatta şehri-mizde millî maçı yaptıktan sonra 10 şubatta izmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1956
  • FUTBOL ÜSTADI MACARLARI BEKLERKEN.Avusturyayı 6-1 yenen Macar millî takımının kadrosu Macarlar yeni bir buluş peşinde Bize karşı yeni bir taktik tatbik edecekleri beklenebilir DÜNKÜ yazımızda belirtti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor