Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.01.1956
  • eziHKb HHUl.ADRES Cağaloglu,Moilafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA(KUTUSU v İsları bul İ7 42 10 Santral YIL:6 SAYI:2047
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1956
  • Bir apartman dairesi 20 KURUŞLUK YAKITLA 24 saat ısıtılabilecek BUGÜN ÜÇÜNCÜDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1956
  • p»ı' ıı im İLHAN DEMİREL] LK SEYYAR LOKANTA 5ehrinll':de tesis olunan ilk seyyar lokanta faaliyete geçmiştir.Lokanta,Emniyet umw\a.Miı m 2.Şube sn.bık Müdürü Fethi İnaler'in eşi Bayan İnaler tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1956
  • Türk Amerikan görüşmeleri çarşamba günü »AO VERİL iktisadî rapor bazı Amerikadan alacağımız 300 Milyonluk yardımla döviz sıkıntımız önlenecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZ NEDRET SELÇUKER'denl ANKARA,26 Eisenho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1956
  • V,[İLHAN DEMIREL] KA ATİL arhivc'deki Tekel de-poşu kasasını soymak İsterken gece bekçisini öldüren İsmet Erinç,dün tevkif' edilmiştir.Dün sabah kaatil,h&dise mahalline götürülerek cinayetin keşfi yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1956
  • Gözerimizi.ANKARAYA çevirelim,[LEYLÂ UMAB]1 «Nazarları Washington'dan i ziyade Ankara'nın üzerine S teksif etmek lâzımdır.Bu I sözleri isminin açıklanmasını istemeyen yetkili bir Ameril kah şahsiyet T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1956
  • Pahalılıkla mücadelede yeni tedbirler Pahalılıkla mücadele' hususunda yeniden alman tedbirler tatbik edilmek üzeredir.Bilhassa İstanbul ve İzmir gibi ticarî faaliyetin geniş olduğu şehirlerde piyasa d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1956
  • Fil ilmûi nin kurbanları Fil Hamdi tarafından dolandırıldığını iddia eden 15 kişi dün adliyeye celbedilmiş ve 3 üncü Sorgu Hâkimliği tarafından ifadeleri alınmıştır.Hamdi'nin duruşmasına önümüz-3eki g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1956
  • Fransa'da Başvekil adayı belli oldu [ANADOLU AJANSI] PARİS,26 Saat 18.45 de Gmt.jildirildiğine göre Cumhurreisi Rene Coty,yeni Fransız kabinesini Eurmak vazifesini Gı»y Mollet'ye ermiştir.Guy Mollet b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1956
  • IT.H.A.I Meşhur Amerikalı caz orkestrası şefi Lionel Hampton,evvelki pim Paris'te «Bc-«Dt'PUr" «^llaUlnklUl Bopu meraklılarını heyeca.ıdan âdeta çıldırtmıştır.Zenci caz kralının verdij-i konser,daha h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1956
  • Sar'a hastalığına ilâç bulundu [ANADOLU AJANSI] CHİCAGO,26 Boston'lu üç doktor,126 sar'alı hastaya tatbik edilen yeni bir ilâcın çok iyi neticeler verdiğini söylemektedir.Amerikan Tıp Birliği mecmuası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1956
  • Vali Konağı caddesi STANBUL Vali Konağı cad-I leşini agağıya doğru takip ediniz.Dört,bcs yüz metre sonra,sağınıza Nişantaşı İn-Kili/Okulu gelir.Solunuzda yeni yapılmış,zarif ve modern apartmanlar.Aman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1956
  • lİSTANBULDAj İ Bizans Devleti 1 Protestan ve Farmason i beyJelmilelci çevreler,Istan-t bul'da,Vatikan devletlerine benzer bir Bizans devletinin kurulmasını müzakere etmektedirler.Bunun için beynelmile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1956
  • ÇOCUK KAÇIRAN bir adam yakalandı Hasan adında bir vampir,dün 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde tevkif edilmiştir.Hasan,dün annesiyle beraber Beyoğlu'ndan geçmekte olan 4 yaşında bir çocuğu kaçırmış ve Feri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1956
  • Gülek hücumlarına dün de devam etli C.H.P.Genel Sekreteri konuşmalarında,pahalılık,altın stoku ve dış borçlardan bahsetti I Hususî surette gönderdiğimiz ar.kadaşımız Ümit Deniz bildiriyor] ÖDEMİŞ,26 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1956
  • IA.P.1 Eden Amerika yolunda İngiltere Başvekili Eden,hâlen VaşiıiKton yolunda bulunmaktadır.Eisenhower'le mühim müzakerelerde bulunacak olan ve kendisine Bagdad Paklnıı desteklemesi mevzuunda teklifle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1956
  • EDEBİYATI FAKÜLTESİ içindeki kaynaşma] İ Rektör Fehim Fırat'a yazılan mekfupda,klik i i kuran profesörlerin takdikleri açıklanıyor!i Edebiyat Fakültesi içinde bir kaynaşma olduğu ve bazı profesörlerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1956
  • Bayar'ın Bursa'da yaptığı tetkikler [ANADOLU AJANSI1 BURSA,26 Reisicumhur Celâl Bayar bugün öğleden evvel beraberinde Bursa mebusu Hulusi Köymen,Erkânı Harbiyei Umumiye Reis Vekili ile Vali ve diğer z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1956
  • Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor Şehrimizde hava birdenbire soğudu.Kar yağması muhtemel.Karsta sühunet nakıs 40 a düştü.Günlerden beri bir bahar havası içinde bulunan İstanbul dün öğleden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1956
  • [İLHAN DEMIRELI 7İRAİ İHTİYAPI AR ^er'* ve yabancı sermayenin işbirliğiyle Keçen se-CİIIMI İn I I I ne kurulan «Miııneapolis Moline Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.mümessilleri,dün Hilton'da bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1956
  • Üniversiteler ve muhalefet [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,26 Ankara Üniversitesine mensup üç profesör ile bazı doçentlerin Vekâlet emrine alındığı yolunda yine bazı gazeteler tarafından ileri sürülen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1956
  • unıversıt Gece yarısına kadar devam eden bütçe müzakereleri sırasında Maarif Vekili,senatoların tebliğ neşredemiyeceğini,muhtariyetin istiklâl demek olmadığını ve son hâdiselerin tahkik edildiğini söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • OSMANLI BANKASI OSMANLİ BANKASI OSMANLI fes'u Icrihi İ a T K 5 Mart 1956 'da 5 Mayıs M o Temmuz 5 Eylül i 5 Kasım 31 Aralık xl 0000 50000-75000 50000 50000 75000 Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • V!HAFTANIN İFİLMLERİ r 4 t» t-t r 4 4 4 r İ 4 4 «Mukaddes Azap» filminin bir Rock Hıtdson AŞK ÇEŞMESİ «There Coins in the Fountain» Rejisör Jean Negulesco idaresinde renkli ve Sinemaskop sistemiyle çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Mozart'dan sevilmiş orkestra parçaları 13.00 Şarkılar.Mefharet Yıldırım 13.30 Saz eserleri 13.45 Haberler 14.00 Dans müziği 14.30 Şarkılar.Ahmet Çağan 15.01.Kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • türkIye kredi BA1VKASI=İOOO AYDA I UMU LİRA İRAT İRATLI SİGORTALI İKRAMİYELİ TASARRUF HESAPLARI GENEL SİGORTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • VEFAT Sarıcazâde merhum Arif Faşa ve merhume Ayşe Hanımın oğlu,merhum Ahmet İzzet Paşa ve Nesime Ftırgaç'ın damadı,Bedriye Sarjca'nın eşi,Abdullah Sarıca,merhume Hamide Tipi ve Nâhide Kaya'nın kardeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • MA RT SI İKRAMİYELERİMİZDEN BİN MÜŞTERİMİZ Faydalanacaktır GARANTİ BANKASI 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • DEMİRBANK'tan Yolculukta emniyet ve kolaylık temin eden Travellcrs çeklerimiz Memleket dışına seyahat edecek vatandaşlarımızın emrine amadedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • BORSA 26 Ocak 1956 Perşembe SERBEST ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 79.00—79.25 Reşat 91.00—91.50 Vahit 76.75—77.00 Hamit 77.00—77.50 Aziz 75.50—76.00 Gulden Holland a 75.30—75.80 Külçe 11.70—11.75 İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • 27 yaşında bir kadın sokakta düşüp öldü Adliye İcra Muhasebesinde çalışan 27 yaşında Müjgân Erkman,evvelki akşam,vazifesinden çıktıktan sonra Yenikapıdaki evine giderken birdenbire fenalaşarak düşüp ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • KISA HABERLER DÜN limanımızdan muhtelif memleketlere 272.549 lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştir.TİCARET Odası Memurları Yardımlaşma Cemiyetinin yıllık Umumi Heyet toplantısı,bugün saat 17.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • Iraklı öğretmenler şehrimizde Irak'dan 8 i öğrenci ve 6 sı öğretmen olmak üzere 14 kişilik bir grup,dün akşam şehrimize gelmiştir.İstanbul'un kültür müesseselerini,müze ve tarihî eserlerini gezecek ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • Denizyolları İşletmesi Hayfa postasını kaldırdı Deniz Yolları İşletmesi,mevcut yolcu vapurlarının ihtiyaca kâfi gelmemesi yüzünden,dünden itibaren Hayfa postasını lağvetmiştir.Önümüzdeki Salı gününden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU:ŞAN:Tel:48 67 92)«Mukaddes Azap» Jane VVyman Rock Hudson Renkli İngilizce.MELEK Tel:44 03 «8)«Muhteris Ruhlar» Robert Mitchum Jean Simmons İngilizce.AR:Tel:44 43 94)«Güzel Helen» R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • mı.i Üniversitelerimizin hâli I ŞTE üniversitelerimizin hâli.Kendi adamlarını kayıran,liyakat düşmanı klikler,csersiz profesörler,Avrupa tahsisatı yağ-E ması,Lenin'e methiye yazan,Sovyetler Birliğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • Tramvayda ÇALINAN 2590 LÎRA Salim Sevinç adında taşralı bir tacirin 2590 lirası,tramvayda yankesicilik suretiyle çalınmıştır-Kömür almak için şehrimize gelmiş olan Salim,Çarşıkapıya gitmek üzere Eminö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • Duraklardan yolcu almayan şoförler cezalandırılacak Elektrik Haresi nizamlara riayet etmeyen şoförlerin isine son verecek Elektrik idaresi,duraklarda yolcu almayan şoförleri cezalandırmak için yeni te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • Hırsızlık yapan iki kardeş yakayı ele verdi Hırsızlık yapan iki kardeş hakkında takibat yapılmaktadır.Fener'de oturan 18 yaşında Refik Yeğin ile kardeşi 12 yaşında Mustafa Yeğin,Fener'de Abdülezelpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • Kasaplar Valiyi Mahkemeye vermekten vazgeçti Kasaplar Vali Gökay'ı mahkemeye vermekten vazgeçmişlerdir.Böylece kasapların zarar ettiği yolundaki iddiaları da kendiliğinden çürümektedir.Kasaplar,«Tatlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • Dört yaşındaki bir çocuk yandı Kartal Maltepesinde bir demir çelik fabrikasında çalışan Ali Coşkun'un 4 yaşındaki oğlu Kemal,yanarak ölmüştür.Ali,evde oynarken,kızgın sobanın üzerine düşmüş ve tehlike
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • Bir öğretmenin evi soyuldu Kâğıthane köyü öğretmeni İskender'in evi soyulmuştur.Evvelki akşam,evde kimsenin bulunmadığı bir sırada kapı kilidini kırarak içeri giren meçhul bir hırsız,çeşitli giyim eşy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • Yilâyet emrine 7300 adet otomobil lâstiği verildi İstanbul'un ihtiyacı için yeniden otomobil lâstiği,çember şerit,demir,saç,çubuk kalay,karpit,çuval ve inşaat çivisi tahsis edilmiştir.Vilâyetler emrin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • Silâhtarağa Elektrik santralı takviye edildi Silâhtarağa elektrik santralının takviyesi için yapılan çalışmalar tam amlanmıştır.Fabrika tesisleri,4 buhar kazaniyle takviye edilmiş ve böylece kapasites
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • Hurda demir 21 kuruşa kadar yükseldi Ecnebi firmalar memleketimizden hurda demir satın almak istemektedirler.Bu arada son defa İtalya'ya 2000 tonluk bir ihracat yapılmıştır.Durum piyasada tesir etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • 'Tepedelen,YAKALANDI Polisin aylardan beri aradığı azılı bir hırsız,evvelki gece suçüstü yakalanmıştır.Hırsızlık yaptığı yerlere daima damdan girdiği için «Tepedelen» nâmı veriler Suavi Bacakoğlu adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1956
  • Harbiye cin dün sabah yetinin katili tevkif edildi Yılbaşı gecesi İzmir'de metresini öldüren Cemal Kuruda yarın mevcutlu olarak İzmir'e gönderilecek Harbiyedeki tütün deposunun gece bekçisi Abdurrahma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.01.1956
  • Akbank'ın aziz müşterilerine yeni ve büyük hizmeti YÜZ EVLER MAHALLESİ İkramive.kredili.AK BANK Tafsilat gişelerimizde)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1956
  • Siz de çocuklarınızın istikbalini teminat altına alınız!Türkiye İŞ Bankasında'çocuklarınız adına açtıracağınız bir tratlı Küçük Cari Hesap,onlara 720 liraya kadar kaydıhayat şartıyle aylık irat veva 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1956
  • SAYILI FIRTINALAR!«Sayılı Fırtınalar» İstanbul'un bir nevi şövalyeleri olan «eski kabadayılar» in,en heyecanlı romanlardan daha güzel,daha sürükleyici maceralarını anlatmaktadır.Kabadayı,ölüm döşeğind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1956
  • Brigitte Bardot Romada «Yûdız Namzetleri» isimli film,ile şöhret kazanmış olan sevimli Fransız yıldızı Brigitte Bardot Foma'da hâlen tOğlÜm Neron* filmini çevirmektedir.Eserde Vittorio De Sicca,Albert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1956
  • Bir genç kız halkın gözü önünde yandı Tahta bir baraka yanarken halk 15 yaşındaki kızın çırpınışını seyretti [ANADOLU AJANSI] j LONDRA 26 Dün Londra yakınındaki Essex'de Janet Scott isminde 15 yaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1956
  • IA.P.I SİLÂH TESLİMİ Kıbrıs'ta İngiliz makamları,silâh sahibi kimselerin bunları en yakın karakola teslim etmeleri hususunda bir emir çıkarmıştır.Halk umumiyetle bu,emre itaat etmişse de,bazı yerlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1956
  • İstanbul Emniyetinin parmak izi mütehassıslarından biri çalışırken HARBİYE CİNAYETİNİN FAİLİNİ MEYDANA ÇIKARAN Emniyetin parmak izi şubesi nasıl çalışır?Bazan bir suçluyu bulabilmek için yüzbinlerce f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1956
  • ı IIIIWIIIIIWWIHIIMII»I.»ŞWI—IW—M TAKVİMDEN BİR YAPRAK Sezarın hakkı BİR gün mütekait bir polis bana şöyle demişti:Bir cinayetin üzerinden yirmi dört saat geçerse o «inayetin faili bulunmaz,yahut bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1956
  • kıtla 24 saat ısıtılabilecek Âli Sarı adında bir Âssubay icad etliği ve bitkilerden çıkan bir yakıtla çalışan sobasını piyasaya sürebilmek için alâka bekliyor Ankarada Ali Sarı adında bir assubay,çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.01.1956
  • BONCUK WAIT DISNEY ÜSTELİK EVE EÜM BOŞ DÖNÜYORUM 8ı'f£ KEMİK PA£_ÇASI BİLE ALAMADIM FAKAT O NE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1956
  • JED FORA larRaz &H RC'AT.ETMELERİNİN SESE-ESI ONCE^ZfuLU&N^ ANLIYOR.ÇÜNKÜ KAFİLENİN CHÜNDE YÜRÜYEN-LER ÇAMURLARA BArTYORLAR L MUHAKKAK GEÇMEMİZ LAZIM RDRAN TEHLİKEYİ SÖZE ALMAZSAK BURADA v v/AHŞİ YERL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1956
  • JOHNNY HAZAR ha.en mühimi:meteliksizim sabah ilk işim hava alanına gidip kendime BİR i?ARAMAK OLACAK FRANK RÖÖBİM&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1956
  • EFSANEYİ BiRAK.ÇOCUKLAR M anlattiğina göre burada dün gece GORÜMMİYEN ADAM-LAR VARMIŞ.CiSCO BıRAK ŞİMDİ BU SUALLERİ BİRBİRİMİZİ AU.DAT'AiyALlM DÜN GECE KOVBOYLARI BURADAN KAÇIL-MAK İÇİN Bu NUMARAYI SE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1956
  • ALLAHLIKALİBEY IX SEN DtŞARDA IK£N BEN DE yEeL£J?İ CİLALADIM GÜZEL.AMA,İÇERİYE NASIL.GİRECEĞİZ 1.V-A^V vJ »İt,V—~tO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1956
  • Yazan:it E S A D EKREM KOÇU Tefrika No.122 Bir Pâdişâh ile Veziri başbaşa mahrem de konuşsalar yerin kulağı vardır,Sadrıâzamın tavsiyesini Köseme yetiştirdiler.Valide Sultan oğluna bir şey söylemedi,f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1956
  • İSTANBUl'UN Yaza»:REFİ CEVAD ULUNA* Tefrika No.125 •Kâzım son cümleyi söylerken Mehmet ili kapıdan girdi,etrafına bakındı,Kâzımı görünce onun masasına doğru yürüdü.Bir iskemle çekti,oturdu.Kafesin ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1956
  • CİNGÖZ MERİHtE Yazan:SERVER BEDI Tefrika No.41 Unuttum da onun için sordum.Benim adımı mı unuttun?Evet.Sabri köşedeki koltuğa oturarak bir sigara yaktı.Eğer,dedi,alay etmediğini bilsem,çıldırdığına hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1956
  • Safiye YIRTILAN YEKİ KASKET-LE KA-PIYOR.1k\ü DİKİŞE* UYKUSUZ GECELER-DEN.SONRA.BU.ŞAHANE ELBİSEYİ "JARA7M/ŞT7.MODA ALEMİNDE ŞİK BOMBA GİBİ BAT_LAYAjCAK olan BU ELBİSEYİ İLK DEFA ZEHİR.HAFİYEYE GÖSTERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1956
  • ii|lll!llll!'"i|lL AŞK HIKAYES CAMLI TEFRİKA No.4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Asumanla Bekir yeni evlidirler.Bekirin anne-ti ve kardeşi İsmaille beraber,şirin bir kasaba-|j daki çiftlikte yaşarlar.Genç kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.01.1956
  • İiliİliİSa SOLDAN SAĞA;1 Ondan yaratılmışız Çiçek bozuğu.2 Bir başşehir Baston.3 Tekrarı Rekâket getiren harf En yüksek topluluğumuzun bas harfleri.4 İslâmın ilk ve mühim gazalarından biri.5 Hiç kulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1956
  • w OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Ji İş hayatınız:Başkalarına m nf tâbi olunuz.Sizin karar jfifce/verme zamanınıza daha "ö var.His hayatınız:Bu akşam dinlenebileceksiniz.Sağlığınız:Çok iyi.KOVA BURCU 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1956
  • Hazırlayan:I_I Resimler:I Dr.Ercüment Baktır I Nezih KASLARIMIZA İsteğimiz dışında çaSışa^ar)isteğimizle çalışmayan,yani iradi kontrolümüz altında bulunmayan kaslar ciltde,mide ve barsak duvarlarında,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1956
  • 7 3 8 G i i i N ş G M V L E ş E Y A Ü' i E Z ş 4 9 8 5 7 2 9 3 6 4 9 5 8 7 3 6 9 4 7 6 K R E E N E T R I T A L L I I B Y U ç I 3 6 2 8 4 5 7 9 3 8 2 6 4 3 5 7 8 2 8 5 N İR ç R P I I I Ç U M T G 0 B N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1956
  • BÜlfiNT GİÛN v.I*H'.JU.M s x:on De"lTe£7os,i'.l.j^t.bir turp kadar zeki olan çavuşun pek hoşuna gitti.Bir müddet kahkahalarla güldükten sonra,Pek şakacısınız.Fakat başka ekiplerle karşılJırsanız böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1956
  • Yanmayan cankurtaran f likası İngiltere'nin şimalinde Clydeside bölgesinde cankurtarma malzemesi imaliyle meşhur olan bir firma şimdi de plâstikten fakat yanmayan bir flika üzerinde muvaffakiyetli tec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1956
  • ESKİ KÜM OCAKLARI NEYE YARAR?Bugünlerde İngiltere'de gayet acaip yerlerde gıda maddesi yetiştirilmektedir.Birden fazla mahallî idare,bir zamanlar işe yaramadığı iddia edilen topraklarda hububat yetişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1956
  • GENÇ ERKEK YAZIYOR:Nişanlı bir kızın başka erkeklerle gezmesi doğru mudur?Yakında evleneceğim kızı,gece çalıştığım için ancak izinli günlerimde görebiliyorum.Beraber olamadığımız gecelerde kız arkadaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1956
  • ÎSJShs jûKüM ATILAN CESED Detektif Ferdi,ölü adamın ceblerini araştırdığı zaman,ufak Dİr ceb çakısı,kontak anahtarları,kibrit ve ikibuçuk lira kadar oo-7.uk para buldu.Ölünün kolundaki saat 13 ü 18 ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1956
  • MŞM YENÎ MEVZUUMÜZ İKİNCİ münakaşa mevzuumuz şudur.Genç kızların evlenmeden evvel ilirt flört)etmelerine taraftar mısınız?İzah edelim:Flirt jlöri okunur)ingilizce bir kelimedir.Bir kadına cemile yapma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1956
  • Soğukla zekâ ariıyormuş!IBOSFOR] BOSTON,Amerika'n bir ilim adamı olan S.S.Visker,zekâ ve zeki adamlar mevzuunda senelerden I beri incelemelerde bulunmakta idi.Bu incelemeler neticesinde,Visker,şu kana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1956
  • Bir gün.Kemerburgaz nahiyesinde bir kız,nişanlısı bıraktı diye,kendini Pirinçci deresine atıp boğulmuş.Kız dediğin dere boyunda oturup dinlenir.Oturup hayâl kurar,tatlı tatlı.Oturup rüyalar görür.Suya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1956
  • SATRANÇ DERSİ No.13 "atranç oyunu hakkında genel bilgi Bundan evvelki derslerde satranç oyununda lâzım olan elemanları ayrı ayrı gördük.Bu derste ise,satranç oyununda cari olan genel fikir ve kaideler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1956
  • ARANIZDA AAUNAKA ALATURKAYI MÜDAFAA [24/12/1955 günkü nüshada alafrangayı müdafaa eden Satiri Irmak'a cevaptır.ARANIZDA münakaşa sütununda bütün alaturkacılara meydan okuyan yazınızı okudum.Bende hâsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1956
  • KIZIM GRACE KELLY HAYATI YE AŞK LAKI Yazan:Annesi Mrs.John B.Kelly Bu yazı serisinin Türkiyede neşir hakkı KING FEATU-RES SYNDİCATE'e aittir.Grace Kelly'e ait bu yazı serisinin,dünya gazetelerine satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • I Opon,soğuk algınlığından mütevellit ağrılar ile bayanların muayyen zamanlardaki san-cılarını teskin için kullanılması faydalıdır I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • BEBEK BAHÇESİNDE-KIŞLIK PAVIYONUNDA ESMA ENGİN Müthiş Komikler BAL ARILARI Üstad SALÂHADDİN PINAR Keman üstadı NECATİ TOKYAY Kemani SAİM YORGO BACANOS Piyanist FEVZİ ASLANGİL Kemence PARAŞKO Klarnet S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • LITOLUX yer döşemeleri EVLER.APARTMANLAR OTELLER İLHAN'LARI TİYATRO.SİNEMA ve MÜZİKHOLLER HASTANE ve SPOR SALONLARI İÇİN Zamanımızın en mükemmel yer döşemesi LİTOLUX"ün Amerika ve Avrupadan sonra niha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • Yara,yanılc,pişik ve i Sivilcelerinizi çabuk Tedavi eder. rv SULFADERME YA RA MERHEMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • KONFERANS TEHİRİ istanbul Teknik üniveristesi Makina Fakültesi Dekanlığından 27 Ocak 1956 Cuma günü saat 17.30 da Gümüşsüyü binasının konferans salonunda Prof.Dr.Muzaffer Sağısman tarafından verilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • Deniz Eğitim Kor Kumandanlığından 1 23 24,25,26,27 Ocak 956 tarihlerinde saat 09.00 ilâ 13.00 ve 14.00 ilâ 16.30 arasında Yassıada'dan su üstü top atışları yapılacaktır 2 25-26 Ocak 956 günü gece atış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • Selimiye Askerî Satmalına Komisyonu Bşk.1 Gebze Danca garnizon birlikleri için aşağıda cins ve miktarları,muhammen bedeli,ve geçici teminatı yanlı yiyecek maddeleri açık eksiltme suretiyle satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • Beden Terbiyesi İstanbul Bölge Başkanlığından Mithatpaşa stadı büfesi yeniden kiralanacağından alâkalıların ihale günü olan 31/1/1956 Salı günü saat 10 da Bölge merkezindeki komisyona müracaatları ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • Enternasyonal büyük bir san'at gösterisi,riev'i şahsına mahsus büvük bir revü temsili I.PICCOLI Dİ PODRECCA 40 Sanatkâr.120(1 Supcr Kukla,500 dekor,2000 kostüm,orkestra ve Koro.büvük müzikal kukla rev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • Rakiosiz San'atkâr ZEKÎ HttREN Bebek Gazinosu Kışlık Pavyonunda Yarın Akşamdan itibaren her akşam muazzam programa ilâveten,her Pazar tekmil programla içkisiz aile matinesi Tel:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • HERKES OKUSUN 3-4,5-6,ve 9-10 bin liraya Ev Villâ sahibi olabilirsiniz.Üç oda bir hol,mutbak,banyo helası ve iki terası olan Villâ Ev)i yukardaki fiatlara mal edecek Proje Plânı bedava dağıtıyoruz.Dâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • NilBiuef ABONE ŞARTLARI Senelik.44 T.L.6 Aylık.24 T.L.3 Aylık.13 T.L.Ercüment Karacan 'Şirket,adına ECNEBİ MEMLEKETLER İÇİN ERCÜMENT KARACAN IKI MİSLİ ÜCRET ALINIR Yo2t İnleri Müdürü FARI K DEMİRTAS A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • HİCRÎ Cuma RUMÎ 1375 Cema-27 1371 âhır OCAK il-14 1956 14 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.17 12.27 15.02 17.18 18.52 5.33 oo 7.08 9.44 12 00 1,35 12 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • İyi bir kahvaltı ettikten sonra.Kendimi tamamen formumda hissediyorum Çocuklarınız sınıfta ve oyunlarda,devamlı surette,büyük insanlardan üç defa fazla miktarda,enerji sarfederler.Bu sebeple,kuvvetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • î L A N Hava kuvvetlerinde kullanılmak üzere mazotla kullanılan soba,mutbak ocakları ve fırın makineleri satın alınacaktır.Piyasada bulunan bu gibi malzemelerden elinde mevcut ve temin edebilecek olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • ClTROEN'cilere KLEBER COLOMBES Müjdeler.Pek yakında:155 x 400 165 x 400 185 x 400 Çıkacaktır Iıtiyaç sahiplerinin şimdiden maallerindeki tevziat komisyonuna müracaatları.LÂSTİK YURDU K0LL.Şiî.Altın Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • Alpuliu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden Fabrikamız reviri için TL.250.iki yüz elli lira)aylık ücret ile bir hemşire alınacaktır.Taliplerin Kızılay Hemşire Okulu mezunu olması ve bir ameliyathanede çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • 5 Ton Karpit Satın Alınacak:istanbul Sular idaresinden İdare ihtiyacı için 5)ton karpit satın alınacaktır.Şartnamesi bedeli mukabilinde İdare veznesinden temin olunabilir.İsteklilerin şartnamesi dahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • BEBEK GAZİNOSU Keman üstadı NECATİ TOKYAY_Her akşam yalnız gazinomuzda ^mmm—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • SANAYİCİLER ve İTHALÂTÇILARIN NAZARI DİKKATİNE:Japonya için lisansı olanlara,Japonya'dan mal ithalinin temini için firmamıza müracaat edilmesini rica ederiz.OVADIA LİMİTED ORTAKLIĞI Marpuçcular,Barnat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünden 35 lira kadro maaşlı ve ihtisas sınıfına dahil olan Müzemiz Foto Şefliği münhaldir.İsteklilerin memurin kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz olmaları,eski eser ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • FARUK AKEL ve ARKADAŞLARI Bütün dostlarını,arkadaşlarını ve dans meraklılarını 28/1/1956 cumartesi günü saat 15.30 dan 19 a Kaaar SEMİRAMİS SALONLARINDA tertib ettiği DANSLI ÇAY'a davet eder.Solistler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • Havagazı Tesisatçılarına I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Havagazi tesisatçılarına mahsus ehliyetname imtihanı 2 mart 1956 cuma günü saat 14 de yapılacaktır.İlgililerin talimatnamede bildirilen vesaikle ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden Bankamız topluluğu için satın alınacak bil'umum malzemenin ilânları,cins,eb'ad,miktar ve evsaflariyle teklif verme şart ve müddetleri hakkında malûmatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • İlmî Yardımcı Alınacaktır.Ege Üniversitesi Tıp ve Ziraat Fakülteleri Dekanlıklarından Üniversitemiz Kimya ve Fizik kürsüleri için üniversite mezunu ilmi yardımcılar alınacaktır.İsteklilerin şartları ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • Yetişmiş Teknisyen Alınacaktır Sivas Numune Hastahanasi Baştabipliğinden 1 Hastahanemiz kaloriferi,havalandırma,elektrik ve diğer tesislerde çalıştırılmak üzere 550)lira aylık ücretli bir teknisyen al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • II!li!I!i!l!il!i!I!II Üstad Reşad Ekrem Koçunun TÜRK ZAFERLERİ I adlı büyük tarihî eseri nefis bir kapak içinde ciltli olarak satışa arzedilmiştir.t SATİŞ İLKLtiKl;bey oğlunda KJtap Saray,Bâbıâlide 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1956
  • Selimiye Askeri Satmalına Kom.Bşk.1 Alemdağ,Ömerli,Maltepe garnizonları için aşağıda cins,muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı yiyecek maddeleri açık eksiltme suretiyle satıu alınacaktır.C:msİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.01.1956
  • Avam Kamarasında dün konuşuldu Müstemlekeler nâzın verdiği beyanatta Kıbrıs'a dönen Genel Valinin Makarios.la Anayasa mevzularını konuşmadığını açıkladı [ANADOLU AJANSI] LONDRA,26 Bugün Avam Kamarasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1956
  • EDEBİYAT FAKÜLTESİ İÇİNDEKİ KAYNAŞMA t Baştarafı birincide Halet Çambel'i Fakülteye getirmiştir.Eski mebuslardan Cemil beyin kızı olan Halet Çambel son yıllarda Paris'e gitmiş,oradan da Doğu Almanya'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1956
  • pazım Bezmen Hürriyetçilere iltihak etti [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,26 Geçenler-I j| d* Demokrat Partiden istifa ğ| İ| ettiği açıklanan İstanbul Me-I busu Nazım Bezmen'in Hür-fi riyet Partisine il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1956
  • Vergi aleyhtarı Paujade Milletlerarası mücadeleye atılıyor [TÜRK HABERLER AJANSİ] SANTİAGO,26 Vergi aleyhtarlarının idarecisi olarak 2 ocak tarihinde yapılan Fransız seçimlerinde büyük bir muvaffakiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1956
  • "Gözlerimizi Ankara-ya çevirelim S;t Bajtora/t birincide?dedir.Bu münasebetle Türi kiye tatminkâr bir plân ve programla Birleşik Amerika-I nm karşısına çıkmalıdır.Bilindiği gibi Cumhur Başkanı Eisenho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1956
  • Gülek hücumlarına dün de devam etti t Baştarajı birincide göstermişti.Buna rağmen Torbalı kazasına gidene kadar yollarda,yağmur altında bekleşen kadın,erkek pek çok vatandaşa rastladık.Torbalı kazasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1956
  • Ruslar Afganistan'da Afgan İktisat Vekili bu faaliyetin Rusların yardım çerçevesi içinde olduğunu bildiriyor [ANADOLU AJANSI] PEŞAVĞR,26 Kabil radyosunun yayımından öğrenildiğine göre,Afgan İktisat ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1956
  • İşten çıkarılan ir şoför otobüsü yumrukladı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,26 Belediye otobüslerinde şoförlük yaparken bir kazada suçlu görülerek işinden çıkarılan Ahmet,bu gece içinde bulunduğu esnada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1956
  • [A.P.I TEHLİKELİ BÖLGE ^zayir'de en tehlikeli bölge,Konstantın ile Fılıpvil arasındaki yerdir.Zirud Yusuf adında bir tethisçi,çetesiyle beraber bu bölgede bir terör havası yaratmıştır.O kadar ki bu bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1956
  • MECLİSTE 17 kanun teklifi görüşülecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN^ ANKARA,26 Büyük Millet Meclisinin yarınki ruznamesinde 13 şifahi sual ile 17 kanun teklifi ve lâyihası yer almaktadır.Şifahi suallerin içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1956
  • Golf sahası Ordu Kooperatifinin elinden alınıyor Leventte bulunan golf sahasının tahsis edilmiş olduğu Ordu Kooperatifinden alınmak istenmesi ve bu hususta teşebbüslere girişilmiş olması teessürle kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1956
  • Kadın olmak isleyen bir erkek dokîc?a belâ oldu "Geceleri rüyamda hep erkek görüyorum,diyen İzmirli genci başından savuncaya kadar doktor hayli terledi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,26 Bugün şehrimizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1956
  • RANDALL'A VERİLECEK iktisadî rapor hazırlandı t Baştaraf* birincide Parti Genel idare Kurulu,D.P.Meclis Grupu İdare Heyeti ve Heyeti Vekilenin Reisicumhur Celâl Bayar'ın başkanlığında aynı meseleyi ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1956
  • Kadınlara tecavüz eden birisi 2 yıl hapis yatacak Mustafa Rizeli adında biri dün 1 inci Ağırceza Mahkemesince 2 sene 4 ay hapse mahkûm edilmiştir.Mustafa,muhitinde hafit meşrep bir kimse olarak tanınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1956
  • AÇIK TEŞEKKÜR Müessif bir kaza neticesinde yüzümde hâsıl olan derin yaraları kıymetli ihtisas ve müdahalesiyle estetik ameliyatı neticesinde iz bırakmayacak şekilde tedavi eden Profesör Hayrl Seylân'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1956
  • Sara hastalığına ilâç bulundu t Ba-ştarafı birincide olunduğunu bildirmektedir 34 sar'alı hastada sar'a nöbeti tamamen kontrol altına alınmıştır.12 hastada nöbet yüzde 90 ilâ 99 ve 22 hastada yüzde 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1956
  • Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor t Baştarafı birincide köy'deki Milletlerarası hava seferlerinin bazıları aksamış ve gelmeleri gereken uçaklardan bir kısmı doğrudan doğruya Kahire ve Bağdata ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1956
  • Karsta sühunet 40 dereceye düştü [ANKARA AJANSI' KARS,26 Haber aldığımıza göre Doğu illerimizde bilhassa Erzurum ve şehrimizde şiddetli soğuklar devam etmektedir.Bu sene mıntakada erken bastıran kış K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1956
  • Bayar'ın Bursa'da yaptığı tetkikler t Baştaraft birincide birlikte askerî hava alanma giderek başta alay sancağı bulunan bir motorlu topçu birliğini teftiş etmiştir.Reisicumhur bundan sonra motorlu to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1956
  • İSTANBUL'DA Bizans Devleti t Baştarajı birincidet Sovyet Rusya'nın kontrolü altındaki Ortodoks kiliseleri Rüesası Sovyetlerin böyle bir teşebbüsü iyi karşılayacağı hakkında teminat vermişlerdir.Rumen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1956
  • Bir ırz düşmanı yakayı ele verdi Hasan adında 57 yaşlarında bir adam dün geç vakit 2 nci Ağırceza Mahkemesine verilmiştir.Hasan,iddiaya göre Edirnekapı semtinde oturan 4 yaşlarındaki bir erkek çocuğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1956
  • Üniversiteler t Bastara.fi birincide ve görüşmenin bugün vukubulacağı ileri sürülmekte idi.Başvekâlet sözcüsü,böyle bir randevudan haberdar olmadığını bildirmiştir.Üniversite Rektörü İzzet Birant da:«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1956
  • Üniversite muhtariyeti komisyonda t Baştarajı birincide versite Roportörü Mehmet Karahasan,raporları okumuş ve izahat vermişlerdir.İlk tenkidi Muhlis Ete yapıyor Bilâhare ilk tenkidi Hürriyet partisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.01.1956
  • PEŞTE GÜREŞLERİ" 1 Ocak tarihinde Budapeşte'de Macar milli takımiyle yapılan Greko-Romen müsabakalarının ilki 7-1 mağlûbiyetimizle neticelenmişti.Fakat diğer üç müsabakayı güreşçilerimiz 7-1,5-1 ve 7-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1956
  • YALÇIN GRANİT Takımında yer alacak Bu haftaki basket maçları Yalçın Darüşşafakaya karşı oynayacak Basketbol birinci küme lig maçlarının altıncı haftası karşılaşmalart.Cumartesi günü Spor ve Sergi Sara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1956
  • KLÜPLERDEN HABERLER FENERBAHÇE:PROFESYONEL futbolcular dün bir antrenman yapmışlardır ANKA-RA'ya giden takım hakkında tek seçici Fikret,«Takımın şimdiki durumundan memnunuz.Bunu neticeler de göstermiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1956
  • Chataway çalışıyor ITÜRKTEL] LONDRA.26 Bir aralık atletizmi bırakacağı söylenen meşhur atlet Chataway,nihayet çalışmalara başlamıştır.Şimdilik haftada üç gün antrenman yapan atlet,ileride bunu daha da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1956
  • Ankara kaması SEÇİLDİ ANKARA,26 Hususî)«İyi teşkil edilmiş bir Ankara karması,kötü teşkil edilmiş millî takımdan iyidir» diyen Orhan Şeref Apak ve yardımıcları Ali Rıza Ertuğ,Zihni Erensoy,Fethi Emil'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1956
  • Kış Olimpiyatları dün resmen başladı TANADOLU AJANSI] CORTİNA İtalya)26 Yedinci olimpiyat kış müsabakaları bugün burada başlamıştır-Bu müsabakalara 32 memleketi temsil eden 947 sporcu katılmaktadır.Ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1956
  • Hollies yeniden kaptan oEdu [TÜRKTEL] LONDRA,26 Eski atletlerden ve 1934-1948 seneleri arasında ingiliz kriket takımlarmda başarılı maçlar çıkarmağa ve kaptanlık yapmağa muvaffak olan 43 yaşındaki Eri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1956
  • Olimpiyad arifesinde yaralananlar 29 a vardı TANADOLU AJANSI] CORTINA,26 Olimpiyat müsabakalarına hazırlanmak için yapılan ekzersizler sırasmda yaralanan kayakçı ve patinajcılarm sayısı 29 a varmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1956
  • İngiltere Iskoçya bcîıs karşfeması t ANADOLU AJANSI] LONDRA,26 Dün gece burada vrıp'Hn T-^rtilfore F"V,»»»y8 amıt:n-boks karş'laşn'ilan 5/5 berabere neticelenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1956
  • HACININ SA HÂLA DEVAN EDlY Federasyon,Klübü ile anlaşarak Naci'nin arızasını Bursa'da tedavi ettiriyor Pariste yapılan Fransa-Türkiye millî maçında sakatlanan Naci sakatlığı,aradan bir hayli geçmesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1956
  • FUTBOL ÜSTADI MA(ARLARI BEKLERKEN.Ayakların cok kafalarını işleten yıldızların takımı."Dünya Kupası„nda 1 numaralı as Puşkaş değil,Kocsis'ti PUŞKAŞ'TAN KOÇSIS'E.»Dünya Kupası* finallerine kadar uzayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1956
  • KUDilılııııı.lHOlMiMûnın il» ¦¦1 jj S-H yiğ#?f x^»1 SAMİ ÖNEMLİ1 Türkiye Macaristan milli maçının yapılacağı Mithatpaşa stadı,büyük bir titizlikle hazırlanmaktadır.Bu arada stadın bozulmuş olan çimler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1956
  • G.Saray izmir'e,F.Bahçe Ankara'ya gidiyor.Ordu takımında bulunan Sarı Kırmızılı futbolcular izmir seyahatine iştirak etmeyecekler Galatasaray ve Fenerbahçe Profesyonel futbol takımları,İzmir ve Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1956
  • Millî takımın ikinci hazırlık maçı İlk hazırlık maçını Beyoğlusporla yapan ve açık farkla galip gelen millî takım namzetleri önümüzdeki çarşamba günü Fenerbahçe Stadında,İstanbulsporla ikinci hazırlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1956
  • Bir boksör öldü [ANADOLU AJANSI] DETROIT,26 Detroit'U ağ'.r siklet boksörlerinden 24 yaşındaki Eddie Lee Walker,bir antrenman karşılaşmasında bayılarak kaldırıldığı hastahanede dört gün sonra kendine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1956
  • Tek seçicJ suallerimizi cevaplandırdı Millî Takım için yeni elemanlar çağrılacak Eşfak Aykaç Fenerbahçenin maçını Ankara'da takip edecek,İzmir'e ise bir müşahit gönderiyor 5 şubatta Macaristan'a karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1956
  • o».ı.ÜkJMfei COHEN EVLENDİ Mont R°u9e Belediyesinde dünya horoz UVIII.I1 bitlet boks şampiyonu Fransız Robert Cohen ile Matmazel Zita Housson evlenmişlerdir.Yukarda evlenme memurluğunda genç evlileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor