Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.11.1954
  • T^P oummm Trafik Kanununun tatbikine başlanmasına rağmen trafik ka-zaları eksilmeden devam etmek-ğE tedir.Nitekim dün sabah Anka-ra'da «iolınııj yapan bir taksi fazla sürat yüzünden Lozan meydanında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1954
  • izmirde dün 17 firma daha Adliyeye verildi Fahiş fiaila mal saimakian sanık olan firmaların sayısı yüze yaklaşiı TTÜRK HABERLER AJANSI] İzmir,4 Kâr Hadleri Kararnamesinin yürürlüğe girdiği gündenberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1954
  • Hilton otelinin inci ile süslü perdelerinin beheri 7600 liraya maloluyor Otelin perde ve mobilya aksa* mı Stokholm'de yapılıyor [İsveç Hususi Muhabirimiz Orhan Türel bildiriyor] Önümüzdeki yıl açılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1954
  • İtâlu^n hfimhüCI ^ta^Jan filmciliğinin yeni şöhretlerinden blliaijall UUIllUddl ri de esmer g^^n Sojia L0ren dir.Kısa zamanda büyük şöhret yapan ve kendisine *Italyan bombası» denilen Sofia,geçenlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1954
  • I Çizmeden yukarı f çıkmayalım!Is 'on aylar zarfında kom-Sumuz Yunanistan'ın ka-fası içinde bazı acaiplikj 1er görülmeğe,birtakım kavak yelleri esmeğe baş-I ladl-Yunan Hükümeti,yaptığı hareketlerle Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1954
  • I AIM HA J Çoktanberi Mickey Rooney'in filmleri memleketimiz» gelmiyordu.Holly-wood'dan gelen haberlere bakılırsa Mickey yeniden film çevirmeye ve eski «öhretini tazelemeye başlamıştır.Yukardaki resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1954
  • Suriye,Ortadoğu Paktına girmiyor Başvekil El Huri,Batılılarla işbirliği yapmıyacağını söyledi [TÜRK HABERLER AJANSI] Şam,4 Suriye Başvekili Fares El Huri bugün mecliade verdiği beyanatta Suriyenin Ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1954
  • "itoofiuiu bu.Bu ne hâl?A HLÂKIMIZ çok kötü-ledi.Hepimizin değil,tabii.Çoğumuzun da değil.Fakat ahlâksızlık ve ahlâksızlar çoğaldıkça çoğalıyor.Hele cinai ahlâkeızUh.Otobüslerde,tramvaylarda kadınlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1954
  • Muhtelif hâdiselerden dolayı takibat yapılmak üzere Başvekâlet,24 mebusun teşriî Meclise gelen Başvekâlet tezkeresinde isimlen geçen milletvekillerinin ÎS i iktidara mensup Ankara,4 MİLLİYET)Bu devre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1954
  • Seyyahlara verilecek dövizi Maliye Vekâleti takdir edecek Türk parasını koruma hakkındaki 13 sayılı kararın sonuna bir ek madde ilâve edildi Ankara,4 MİLLİYET)Ecnebi memleketler* seyahat edecek kimsel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1954
  • MUHTAR SEÇİMLERİ [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,4 7 kasımda yapılacak Muhtar seçimleri için siyasî partiler hazırlıklarına devam etmektedir.C.H.P.nin teşkilâtına yaptığı tamimden sonra D.P.Genel Merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1954
  • HİNDİSTAN siyasetini tasvip etmiyor Hindistan Parlâmento heyetinin Başkanı Bayan Cripollani" Bizim için Birleşik Amerika ile Sovyet Rusya arasında hiç bir fark yoktur„ diyor [İZZET S.SEDES] «Hindistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1954
  • [SAMİ ÖNEMLİ 1 Nigthingale'in resmi Selimiye Kışlasına İngiliz binbaşısı tarafından verilirken Florence Nightingale icin Selimiye'de tören yapıldı Modern hemşireliğin banisinin hâtırası kışlada iki yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1954
  • CV S AHİ 61 »KOMURCU f I L IW 7 1 er A Jfa IgMjfc^;*W o Ar ^1 BAKKAL fflıV ^BJ MALÛM/İSTANBUL'UN YEDİ TEPESİ [FERRUH DOĞAN]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1954
  • Amerikanın Haricî Siyaseti Değişmiyor Temsilciler Meclisinde çoğunluğun demokratlara geçmesi Avrupa'da büyük bir memnuniyet yarattı.Yardımların artması bekleniyor [A.A.RADYO] Washington,4 Dünya basını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1954
  • Seyfullah Esin,Voroşilov'a itimatnamesini veriyor Sovyetler Birliği nezdinde Türkiye'nin Moskova Büyük Elçiliğine tâyin edilen Seyfullah Esin,geçenlerde Sovyet Reisicumhuru Voroşilov tarafından kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.11.1954
  • FATİH AJANSIMIZ hizmete girdi Fatih Müşterilerimize Fatih Madalyonu Hediyemiz s t FatMı devri nakkaşlarından Sinan beyin eseri 830 Ayar Halis Gümüş)Yatıracağınız 150 Lirayı hesabınızda tutmakla YILSON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No:36 daha üzerime gelirse kefenini beline sarsın da öyle gelsin İmam kapının Eşirra ormana tahassun eylemişler ve kendilerine teslim olmaları hakkında ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1954
  • KISA HABERLER KAFKAS Kültür Derneğinin tertip» lediği yıllık «Kafkas Balosu» bu gece Taksim Belediye Gazinosunda verile» çektir.BEYOĞLU İlkyardım Hastahanesinde tesis edilen Kan Bankası İçin yapılan 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1954
  • OEMİRBANK İDARE MECLİSİNDEN:İstanbul'un tanınmış tüccarlarından olup bankamızın kurucusu ve İdare Meclisi Reisi bulunan çok muhterem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1954
  • Bir kalil sekiz yıl sonra yakayı ele verdi Ceyhan'da yakalanan Unkapanı cinayetinin faili Abdullah Yıldırım dün şehrimize getirildi Unkapanı cinayetinin faili hiç ummadığı bir sırada Ceyhan'da yakalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1954
  • Bir emlâkçi 5 kişiyi dolandırmış Birer arsa edinmek maksadile keselerinin ağzını açan beş banka memuru dün zabıtaya başvurmak mecburiyetinde kalmışlardır.Kartalda İş Bankasında çalışan Nusret Ser tel,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1954
  • Bayrağımızı yırtanlar tel'in edileli Cumhuriyet Bayramında İzmir'de dört Amerikalı çavuşun bayrağımıza yaptıkları tecavüzü tel'in maksadıyla,Gedikpaşa ortaokulu öğrencileri dün mekteplerinde bir topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1954
  • Ziraî mahsullerimizin kalitesi yükseltilecek Diş ticaretimizin en önemli unsuru olan ziyarî mahsullerimizin kalitesini yükseltebilmek için etüdler yapılmaktadır.Selahiyetli bir heyet yabancıların arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1954
  • İhraç edilecek narenciyeye prim tesbit edildi Narenciye rekoltesinin bu yıl çok bereketli olacağı,istihsal bölgelerinden gelen haberlerden anlaşılmaktadır.Bu arada,yabancı memleketlerden ve bilhassa A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1954
  • Şili ile bir ticaret anlaşması yapılıyor Şili Hükmeti,memleketimizle ticari münasebet tesis etmek üzere teşebbüse geçmiştir.Şili ile Türkiye arasında bir ticaret anlaşması mevcut değildir.Piyasada söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1954
  • 9MEHİR HABERLER Jeep Fabrikası İzmit ile Tuzla arasında kuruluyor Senede 20 bin adet araba imal edecek olan fabrikada üç bin işçi çalışacak [İZZET SEDES] Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan faydalanar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1954
  • Evlâtlığını öldüren öğretmen tımarhaneden çıkarıldı Meliha Tanla,Bakırköy Akıl Hastahanesinden alınarak,ailesi tarafından Şişlideki Fransız Hastahanesinin asabiye pavyonuna yatırıl mistir.Kızıltoprakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1954
  • Yapmacığı bırak!Ben buraya niçin geldim sanıyorsun?İşim gücüm baş undan aşkınken,Bursa çiftliklerindeki mehtap âlemlerine koşmağa hevesli miydim?Al da şu mektubu oku!Elime uzun sarı bir zarf tutuşturd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1954
  • KÂZIM İSMEN 3 kasım 954 çarşamba gecesi geçirdiği bir kriz neticesinde sabaha karşı bayata gözlerini yummuştur.Bu yeri doldurulmaz ziyaımızın haberini derin teessürlerimizle bütün ortaklarımıza ulaştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1954
  • VEFAT İngaat reisi merhum Hasip Pasa'nın oğlu.Birinci Ordu Süvari Fırkası Kumandanı merhum Salih Zeki Pasa'nın torunu,esbak Evkaf Nazırı Süvari Feriki merhum Mustafa Hilmi Pasa'nın damadı,Bayan Atıfet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1954
  • KÂZIM İSMEN Vefat etti Eski Kuruyemiş tüccarlarından Ali mollazade Hasan Hakkı Aksal'ın damadı,Remziye İşmen'in eşi,Kâmuran ye Duran İşmen'in babaları,Güner İşmen'in kayınpederi,Feridun.Zinnur,Sevim v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1954
  • Girid'de hiç bir TOrk idam edilmemi;Giridde dört Türk'ün idam edildiğine dair basına akseden haberler hakkında,Yunan Büyükelçiliğinden gazetemize gönderilen bir yazıda,bu haberlerin asılsız oldukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1954
  • I Bir hasiahanede üç tablo r% İR dostun taze müşahedesi:İD İstanbul'un büyük resmi hastahanelerindcn birinin kliniği.Bahçe kapısına yakın bir î noktada,sedye içinde,belinden aşağısı mefluç bir hasta.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1954
  • Bu yıl vergi tahsilatı geçen yıldan fazla İstanbul Defterdarlığının bu yıl ekim ayı sonuna kadar yapmış olduğu tahsilat 356,462,420 liradır.Geçen sene aynı devre zarfında vergi mükelleflerinin defterd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1954
  • Libya Milli Müdafaa Vekili gitti Bir müddettenberi memleketimizde misafir bulunan Libya Millî Sovunma Vekili Halim Gulâl ve beraberindeki heyet dün akşam PAA uçağıyla Trablus'a dönmek üzere Beyruta gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1954
  • f SİNEMALAR BEYOĞLU AR:«Canciğer Kar* deşler Paraşütçü» Dean Martin Jerry Lewis Amerikan il* mi İngilizce.ATLAS:«Şahane Düğün» Vera ellen George Sanders-Amerikan filmi İngilizce.SARAY:«Hint Yıldın» Co
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.11.1954
  • Bo satan okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de merak ettiftnlz,aslını öğrenmek istediğiniz bir ¦ey vana lütfen BANA SOR'a yazınız.¦Ar Lisanın muayyen yemekleri ne kadar zamand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1954
  • Zengin İkramiye Keşidesi 25.000 I Müşteriye 1Q,QQQ Lira Hesab açtırmakta acele ediniz SEUNİK BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1954
  • İğŞ$ '¦iÛt [AJU GrfiV mfir^SİlTlİ ^arkta Orevleire bile merasimsiz başlanıp merasimsiz bitirilemiyor.77 seneUk ta-UlCff llICiaoillll aninde ilk de/a olmak üzere Tokyo para borsası,26 Ekim günü grev il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1954
  • BU GÜN MALTEPE AJANSIMIZ da HİZMETE GİRDİ 150 lira hesap açtıranlara HUSUSİ KEŞİDE 53 kişiye 7500 lira 1 kişiye 3000 Iira Aynı zamanda bu hesapla yıl sonunda 3500 ALTIN ve ayrıca 75.000 LİRALIK Para i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1954
  • l.i 111)i mm 0 m [ANKA] FRIN RAHATI İHIN Berh^lerin en büyük şikâyeti,ayakta çalışmak zorunda kalma-ULIlUI.LLI\m lUtnnil iyin ingiltere'de bir berber,bu zorluğu giderecek pratik bir çare bulmuştur.Esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1954
  • Cinde şiddetli hava muharebeleri oluyor Milliyetçi ve Kızıl Çin uçakları karşılıklı bombariuman hareketlerine giriştiler [ASSOCIATED PRESS] Taipeh,Formoza,4 Formozanın 200 mil kuzeyinde Tachen adaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1954
  • Eisenhower İngiliz Ana Kraliçesini davet etti [ANADOLU AJANSI] Washington,4 Başkan Eisenhower Washington's gelecek olan ingiliz Ana Kraliçesini getirmek üzere husus!uçağı Kolumbine'i bugün 'New York'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1954
  • İDÜNYANIN EN LÜKS KÖMÜR DEPOSU 1 jlstanbuldadır I İkinci Abdülhamit devrinde İtalyanlar Maçkada muhteşem bir sefarethane yaptırmayı düşünmüşler ve inşaata da girişmişler fakat,Sultan tam biteceği İ sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1954
  • Bir sabıkalı sürgünden kakmak istedi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Antalya,4 Esrar kaçakçılığından dolayı Manavgatta ikamete mecbur edilen İstanbullu sabıkalı Selâhattin Akyol dün sürüldüğü yerden firara te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1954
  • Malezya Ormanlarında insan yiyen mahlûklar var [ANADOLU AJANSI] Singapur,4 Geçen yılbaşında Malezya ormanlarında görülen tüylü esrarengiz mahluklar,bu yıl yeniden görülmeye başlamıştır.Uzun fildişi gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1954
  • Modern resmin öncüsü Henri Matisse öldü [ANADOLU AJANSI] Nice,4 Modern resim san'atınm öncülerinden Henri Matisse,dün burada,âni bir kalb krizi neticesinde ölmüştür.84 yaşında olan ressam geçen sene N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1954
  • Diş çektirmekten korkan kanlı katil [TÜRKTEL] Oregon,4 Şehrin büyük hapishanesinde insan boğazlamaktan mahkûm bulunan 21 yaşındaki Elmev Belcher ansızın ortadan kaybolmuştur.Nihayet yüzlerce polis civ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1954
  • Bir heyetimiz Iran ve Pakistana gidiyor [TÜRKTEL] Tahran,4 Pek yakında bir Türk heyeti,Tahran'ı ziyaret edecektir.Hariciye,Millî Müdafaa ve Dahiliye Vekâletlerinin mümessillerinden mürekkep olan bu he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1954
  • Güvenlik Konseyinde bir delege konuşurken öldü İsrail'in iddialarını cevaplandırdığı sırada fenalaşan Mısır diplomatının yardımına ilk olarak IsraH delegesi koştu [ASSOCIATED PRESS] New York,4 Birleşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1954
  • Talebelere zorla dergi satılmıyacak Son günlerde,bilhassa ilk okullarda talebelerden muhtelif vesilelerle yardım vesair namlar altında paralar toplandığı ve bazı öğretmenler tarafından çeşitli okul de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1954
  • 5hğİ ^M B* f vmP I tf^iiSV 1 AUDREY,HOLLANDA'DA S [ANKA] taz perdenin sevimli,çocuk yüzlü yıldızı Audrey Hepburn,geçenlerde evlendiği artist Mel Ferrer ile birlikte,Amsterdam'a gelmiş ve kendisini dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1954
  • TAKYIMDEN Ut» YAPRAK ULUN AY Daha ne bekliyoruz?Dün gazetelere göz attığun zaman şaşırdım kaldım.Bu ne kadar kız kaçırma vak'ası!Soğuk dalgası,sıcak dalgası gibi bizde de bir «Şehvet dalgası» dır esiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.11.1954
  • Bingöl'de zengin bir Linyit madeni bulundu [ANKA AJANSI] Bingöl,4 Vilâyetimizin Karlı Ova kazasına bağlı,Hacıyan köyü civarında,köylüler tarafından bir linyit madeni bulunmuştur.Çok zengin damarları i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1954
  • Kısa zamanda parlayan Coleen Miller'in bütün güzelliğini ortaya koyan gâhâne bir pozu.ŞÖHRETİNİ BİR ALABALIĞA rm rrıj Mili er BORÇLU OLAN YILDIZ:COLEEN MİLLER Sahne hayatına bale artisti olarak atılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1954
  • BAHARIN kr GRiPiN Aldığınız müstahzarıo hakiki Gripin olup olmadığını bizzat kontrol ediniz.GRİPİN markasına dikkat ediniz.KUUniC GRiPiN ALMAK FAYDALIDIR!H-GRİPİN,baş,diş,adale ve sinir ağrılarını de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1954
  • Fuardaki Rus pavyonu P yıkılıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İzmir,4 Fuardaki Rus pavyonu bugün Belediye tarafından yıktırılmaya başlanmıştır.Rus idarecileri yıkılma işine yine itiraz etmişlerse de Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1954
  • MANDY «DİLSİZ YAVRU» İLAN Güzel Sanatlar Akademisi Talebe Cenllyeti senelik Genel Kongresi,ekseriyet olduğu takdirde 20 kasım 1954 cumartesi günü saat 10.00 da Akademi kantininde,ekseriyet elde edilem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1954
  • PORTAKAL k ı Hazırlayan:Dr.R.FERDI Resimler:NEZİH ¦ 2X6V.$L 1 W Ash CtalMir.Neslini Kolorob Amerika'dan getirmiştir.Biçimi,güzel göğüslere sembol olmuştur.Bengi alıcı,ağacı zarif,çiçeğinin kokusu lâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1954
  • azan:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No:36 Çeviren:NEYİRE Cenabıhak,müminlere zafer vaad etmişti Cevabını verdi.Ama sen elbiselisin ya Muhammed,bak benim göğsüme çıplak!Peygamber göğsünü açtı:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1954
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU 22 Aralık 20 Ocak)22 Haziran 23 Temmuz)Bugün hiç ummadığınız bir yerden çok hoşunuza gidecek bir haber almanız muhtemel.Size yapılan iş tekliflerini biraz bekletin.Çalışma yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1954
  • KRAL PAMUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No:36 Cingöz oturdu,önüne baktı ve mırıldandı:Benim yanımda biraz zor.Bir kız asistanım var zaten.Ona sormadan olmaz.Kıskanç mıdır?Değildir.Fakat ona sormadan ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.11.1954
  • jŞj%j^ 4frggg4g Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No:36 Misilleme fermanları bir kaç asır boyunca devam elti MUKABELE-İ BİLMİSİL FERMANLARI Nihayet Yedinci Henry zamanında «Mukabele-i Bilmisil Fermanı» di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1954
  • GİINtfN IŞIĞINDA TARİH m REŞAD EKREM KOÇU Burmalı Sütun SULTANAHMET meydanındaki âbidelerden olan bu tunç sü-j tunun ecdadımız tarafından verilmiş eski bir adı da «Yılanlı ğ Sütun» dur,hattâ bir müver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1954
  • 'Eva Willmott,ölemediği için birinci çocuğunu elinden aldılar.Evlât edinip hasretle bağrına bastığı ikinci çocuk da geçen günlerde,Londra'da,sokak ortasında elinden alındt.Resmimiz bahtsız kadını sold
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1954
  • İZ KADINLAR Neyyıre O bile.TAK,tak,takL Çöpçü öp icaplarıyla kamyona vuruyor.Bu,bahtiyar yolların sabah temposudur.Bahtsız yollar,aynı sesi akşamlara kadar bekler.Günlerce bekledikleri de olurinsanı,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1954
  • Devrilen bir otobüste 15 kişi diri diri yandı [ASSOCIATED PRESS] Seoul,4 Bugün Başkent civarında bir otobüs devrilerek tutuşmuştur.Polise göre,kendilerini dışarıya atamayan 15 yolcu diri diri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1954
  • Bakteriyolog Dr.FARUK YALIM Tahlil Laboratuarı İstanbul Divanyolu No:113.Telefon:20981
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1954
  • mL V:v:J Fakir bir ressamı seven dilber yıldız ortadan kayboldu Resmini gördüğünüz,bu güzel kız,ortadan kayboldu.Bu kayboluş birçok bakımlardan mühim.Evvelâ,böyle güzel bir kızın sura kadem basması,el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1954
  • BİR ASK HİKAYESİ Nerede o mazi Tefrika No:1 Gece saat on buçuktu.Tren Eskişehire varmıştı.Yolculardan bir erkek,istasyon caddesinin sağma doğru yürüdü,yürüdü.Bir evin önünde durdu.Dalgm dalgm baktı.Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.11.1954
  • i» Gönül Yazar da Puro Tuvalet Sabunu l kullanır!Sanatkârla)in tecrübesinden siz de istifade ediniz.Banyo ve lavabonuzda rastgele sabun yerine PURO kullanınız.Kalite ve nefaset bakımından rakipsiz bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.11.1954
  • EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN:Fakültemizde 1954 kıs sömestresinde aşağıda konu ve günleri gösterilen akşam kursları yapılacaktır.Bu kurslar herkese açıktır.Kurslara yazılmak ve bilgi edinmek isteye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.11.1954
  • MÜJDE,MÜJDE Sayın müşterilerimizin Müessesemize karşı gösterdikleri teveccühleri üzerine,senei devriyemiz münasebetile Osmanbey'de 211 No.da İstanbul'un en şık AKSEL mağazasınm üst katmda yeni inşa ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.11.1954
  • Satılık Apartman Nadide bulunan bir eser 4 kat,4 daire boş teslim,S bahçeli çiçek ve fidanlı,havuzlu.Lâleli Çukur Çeşme sokak 38,Müracaat ayni yere saat 8 den 17 ye kadar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.11.1954
  • ZAYİ Yüzde 25 Alman alacaklarına alt T.C.Merkez Bankasının 15/10/943 tarih ye 48310 sayılı makbuzu zayi ettim.Hükmü yoktur.Helios Mttessesatı Hanrl Ziffer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.11.1954
  • Royal Fleetmaster İYİ.KOTO.HER YOLA MEYDAN OKUYAN LÂSTİK Nakliyat masrafınızı asgariye in* dirmek,varacağınız yere zamanında ve tam bir emniyet içinde vasıl olmak için kamyonunuzu U.S.ROYAL FLEET-MAST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.11.1954
  • T.C.ZtRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesap sahiplerine mah sus ikramiyenin 28 Aralık 1954 çekilişinde İki büyük ikramiye 120.000 Lira ve 90.000 lira.Bunlardan başka 20 tane 1.000,20 tane 500,40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.11.1954
  • MgaaasHBB ALTIN EVLER İNŞAAT KOLLEKTİF ŞİRKETİNDEN:Eminönü meydanı No.22 kat 1-2-2 Telefon:20486 Kısa telgraf adresi:ALTINEVLER)Şirket namına para yatırılacak ve gönderilecek bankalar:Bahçekapı İş Ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.11.1954
  • TÜRKİYE KREDİLİ İNŞAAT MÜESSESESİ v YARI YARIYA TENZİLATLI FİATLARLA AYDA 10-15-20-25-30-35-URA TAKSİTLE 1 EVLİK ARSA 94-96 METRE)300 400 500 600 700 800 1000 LİRADIR İSTANBUL TARAFININ YAKACIĞI BAĞLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.11.1954
  • Hindistan Amerikanın siyasetini tasvip etmiyor Baştarajı birincide tanın komünist âlemle yakınlaşması.Batı dünyasında endişe İle karşılanmak ta,ve Mehmet Ali Cinnah'm memleketinin demokrasi cephelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1954
  • RUSTON BUCYRUS LTD LINCOLN İngiltere)ve BUCYRUS ERIE COMPANY SOUTH MILWAUKEE Amerika)Fabrikalarının imal ettikleri en yüksek kaliteli ve her takatte EKSKAVATÖR,VİNÇ,SONDAJ ve ARTEZİYEN MAKİNELERİ TÜRK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1954
  • HAZIRLAYAN:BAKİ SÜHA EDİBOĞLU ANKARA 7.30 Açıl 15 ve program »TJ3 Kur'anı Kerim 7.45 Haberler ve hava raporu 8.00 Radyo akordiyon orkestrası Pl.8.15 Ailen Roth yaylı sazlar orkeatıaaı 8.25 Zaruri ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1954
  • I B.B.C.den Seçmeler 7.30 Hafif müzik Dinleyici if i tekleri)8.30 Bitm onların isi» S dir 12.45 Çalışanların müzi-ği 14.15 Güney Serenad or-i kestra» 17.30 Bala müziği 3 118.15 Orkestra konseri 21.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1954
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Ekspres.2 Nazara kargı kullaniîan bîr «t Bir harf.3 Metelik etmeyen bir para Kabul Favori.4 Pek İyi mânasına gelen bir eski sigara Büyük bir sair.5 Bir sayı Bölge,makta'.8 Bir no
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1954
  • Milliuef Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazt işlerini fiilen idare eden ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI öcnelıJc S3 Ti* 6 Aylık 1?Tl* 3 Aylık 9 TL 1 Aylık 8 TL.ECNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1954
  • DEMİZ PLfiJ MARŞAL BULVARI LONDRA ASFALTI ELEKTRİKLİ TREN SATIŞA ARZ EDİLEN ARSALARIMIZ MARMARARIN EN GÜZEL FLORYA SAHİLİNDE Florya Küçiikçekmece köprüsünü geçince)GOL İLE MARMARA DENİZİ ARASINDA,50 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1954
  • P.T.T.Genel Müdürlüğünden 1 P.T.T.idaresince lüzum görülecek yerlerde çalıştırılmak üzere muhabere bilgisi bulunanlardan hem muhabere hem umumi bilgilerden imtihanla memur alınacaktır.2 Müsabakaya gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1954
  • Amerikanın harici siyaseti değişmiyor t Bastaraft birincide I huriyetçilerin müteassıp zümresine leketlere yapılan yardım tahsisatısait tecelli etmesine yarıyacaktır.mensup bazı kimseler meclisteki nm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1954
  • Hilton otelinin inci ile süslü perdelerinin beheri 7600 liraya maloluyor t Baştaraft birincide Normal siparişe ek olarak hususî surette imâl edilen 2,5 metre eninde olan 12 perdenin bir adedi 15 bin İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1954
  • Florence Nightingale için Selimiye'de tören t Baştarajı birincide de aynı yerde,ölmez hizmetine iki yıl beşiklik eden kulede aziz hâiırasile yaşadı.Eiukü tören.Hen'şirc Okulları öğrencilerinin Taksim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1954
  • Rus casusu Hayatî'nin dosyası Meclise gönderildi Ankara,4 MİLLİYET)Ruslar hesabma casusluk etmekten sanık olan Hayatî Karaşahin bir müddet evvel Ankara Garnizon Askerî Siyasî Mahkemesinde yapılan duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.11.1954
  • VEFA,GALATASARAYA KARŞI FORVED HATTINI TESBİT ETTİ Pazar güııa Ve/a orı;efî yi/î,Misbah,Garbis,İsmet,K.Garbis şeklinde olacak Safranın «Mühim» ve «Büyük» maçı,pazar günü Mithatpaşa Stadında Galata sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1954
  • Fransa Belçika millî futbol karşılaşması Paris,4 SHA)Pazar günü burada Colombes Stadında Belçika millî takımı ile karşılaşacak olan millî takım kadrosu aynen Almanya'yı yenen kadro olacaktır.Bu kadro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1954
  • HABERLER KLÜPLERDEN v_GALATASARAY:Sağ haf Coşkun Özar profesyonel oldu.Bu suretle takımda amatör olarak küçük Ali ile Muzaffer kalmışlardır.BEŞİKTAŞ:Istanbulspor lig maçında çarpışma neticesinde bağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1954
  • AMATÖR LİG MAÇLARI PROGRAMI 6 Kasım 954 Cumartesi Şeref Stadı 14.30 Beylerbeyi Galata Vefa Stadı 14.30 Yıldız K.M.Paşa Eyüp Stadında 13.00 Tünel Çırçır 15 Dz Gücü Haliç Anadoluhisar Sahasında t 13 Şiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1954
  • 'Y.1^1 1 ^VS^tott fi B ^1 wr.mm ¦fit y £*mm0^9^ 'Si „1lL.w» M ji-*^ir j£.^Ti f ,A [T.H.A.KDRI FT'NIN YFNI 7AFFRI r*ans«L*âa,yapılan altı gün bisiklet yarışlarının galibi İsviçreli Kob-TVUULL.I mil I U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1954
  • GARBİS ZAKARYAN Beyrut'la galip geldi GARBİS,YUNANLI RAKİBİNİ SAYI İLE YENDİ Beyrut,HUSUSİ} 2 kasım karyan ile Yunanistanın ayrı siksalı akşamı burada Sport Palace letteki şampiyonu Papadopulos salonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1954
  • İSTANBUL BOKSÖRLERİ Ankaraya neden yenildi Kiloların ayar edilmemesi,nefeslerinin az bulunması ve nihayet kifayetsiz çalışma mağlûbiyete sebep oldu J'stanbul boks takımı,Ankaraya Atatürk kupası)maç la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1954
  • BİR TAVZİH Dün Spor Sayfamızda Istanbul Üniversitesi ile Teknik Üniversite arasında yapılan basketbol karşılaşmasında takım kadroları ve Coach'lar yanlışlıkla aksi yer» lerde gösterilmiştir.Bir tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1954
  • bizimkiler gibi:Arjantin millî futbol takımı bir Avrupa turnesi yapmağa karar verir.Bu arada Fransaya da bir maç teklif ederler.Red cevabını alınca üç değişik tarihle yeni bir müracaatta bulunurlar.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1954
  • Yılbaşı gecesi yapılacak büyük "Meş'ale Koşusu,hazırlıkları tstanbul atletizm ajanlığı tarafından bu isim altında enteresan bir koşu tertiplendi İstanbul Atletizm Ajanlığı,Yılbaşı gecesi bir «Meş'ale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1954
  • Willie Pep'in galibiyeti New York,4 SHA)Flori'da Daytüna Beach'te yaptığı boks maçında eski dünya tüy siklet şampiyonu Willie Pep,Portorilu rakibi Mario Colon'u sayı hesabile mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1954
  • TOMA BALCI çalışmaya başlıyor Türkiye Çekiç Atma rekortmeni Torna Balcı,atletizm mevsiminin kapanmış olmasına rağmen antrenmanlarına muntazaman devam etmektedir.Önümüzdeki mevsime,hazırlıklı girerek ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor