Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.06.1954
  • SAYİ MİLLİYET 30/HAZIRAN/1054 TAKVİMDEN gft,YAPRAK Tanzim değil.Sebil ULÜNAY Ne zaman içme suyu mahrumiyetini düşünsem her biri birer san'at âbidesi olan sebillerimiz hatırıma gelir.Babalarımız içme s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • yası ıcma sene evvel harbe nihayet diği halde Almanya'nın nilel vaziyeti henüz tesbit niştir.Bundan,tabiî haklı ötedenberi şikâyet eden Alson zamanlarda seslerini neye başladılar.Batı Alsmile tanıdığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • «pazarı Sulh Hukuk Hâkimliğinden 54/93 Yahyalar mahallesi,Ek-ak No.47 Adapazar,Ömer rafından aleyhinize acılan uu dâvasına adresiniz bilden 21 mayıs 954 cuma ete ile yapılan davetiye fine 28/5/954 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • mbul 7 nci Hukuk Mahkemesinden 53/1174 han Ankara Gazi Terbiye ağaç işleri ustası,Carhan vekili avukat Zeki tarafından aleyhinize açıma dâvasının hâlen ikasın meçhul olması dolazete ile yapılan teblig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • Eminönü 3 üncü Sulh Hukuk Yargıçlığından 54/76 Gayrimenkul Satış ilânı Mustafa Hilmi Irez,Hâşime Irez,Agop Karabacı,Avrara Sabatayoğlu,Perla Abuef,Klcra Anram arasmda iştirak halinde mülkiyet olarak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • C« kademlide fedıköyörıûn en mutena yerinde '^mı Par 5 Temmuz akşamına kadar w-V 2^HttF en az fiO H&hk bir hesap act mu s\yyCP ı tier ISO liraya bir kura numarası Türk Ticaret Bankasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • Muratlı Sulh Hukuk Hâkimliğinden 954/19 Muratlı'nın Aşağısevindikli köyünden Hüseyin Ercan,Recep Ercan,Mahmut Ercan,Süleyman Ercan ve Lebibe Ercan vekilleri Mehmet Emin İnanç tarafmdan Medenî Kanunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • Hindiçini'de Fransızlar ağır kayba uğradı Fransız kuvvetleri stratejik bir mevkide bulunan bir karakolu tahliye ettiler Saygon,29 A.A.AP)Fransız yüksek komutanlığı bu sabah merkezî Annam'daki bir kavş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • Denizcilik Bayramı TBaştarafı 1 incide!Denicilik Okulu talebeleri,San'at Okulu talebeleri,Denizcilik Bankası ile armatör gemilerinin resmî elbiseli zabitan ve mürettebatı ile Şehir Bandosu iştirak ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • Bir düğünde 120 kişi zehirlendi Bengalore,Hindistna)29 REU-TER)Burada cereyan eden bir düğün merasiminde 4 kişi ölmüş ve 120 kişi zehirlenerek hastahaneye kaldırılmıştır.Hastahaneye kaldırılanlar aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • Birinci Ordu Birlikleri dün atış tatbikatı yaptı Misafir Yugoslav Generalleri)bir baş:Şehrimizde bulunan Yugoslav Askerî Heyeti şerefine Birinci Ordu tarafından dün sabah Baştabya bölgesinde bir «Muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • Cilt bakımı için hususi bir formülle imâl edilen Puro Tuvalet sabunu cildinizin gizli kalan güzelliğini mey dana çıkanr.hayranlık yaratan bir cazibe verir.BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO 100 de top saft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • Piyasadaki kontroller daha da genişletiliyor rBaştarafı 1 incide] Dün,bazı şekerciler,zam isteklerinin desteklenmesi için Şekerciler Cemiyetine müracaat etmişlerse de teklifleri reddolunmustur.Bu husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • Guatemala'da iç harbin sona ermesi bekleniyor İktidarı ele geçiren bir Albay,asilerle müzakereye başlıyor New-York,29 AP)Guatemaladan buraya ulaşan haberlere göre Albay Diaz'm kurduğu askerî rejim,Alb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • İpsala'da iki çocuk suda boğuldular ipsala 29 MİLLİYET)Bugün burada balık,avlamakta olan 8 er yaşmda iki çocuk,muvazenelerini kaybederek suya düşmüşlerdir.Su fazla derin olduğundan küçükler kurtarılam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • Mükemmel kadın ve erkeğin vasıflan TBaştarafı 1 incide] jüri,mükâfatı hak edecek kadın ve erkeği seçmekte epeyce güçlük çekecektir.Hazırlanan vasiyetnameye göre,«mükemmel kadın» su vasıfları haiz olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • Kırmızı bibere kepek karıştırılıyor TBaştarafı 1 incidel elli bin kilo biberin kaldığını bildirmekte ve memleket istihlâkinin elde edilenden çok fazla olduğunu hatırlatmaktadır.Valilik buna sebep olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • Kırşehir ilinin ilgası rBaştarafı 1 incidel Bölükbaşı,basın toplantısmda,«Bu tasarı yalnız Kırşehir halkından intikam almak hedefini gütmemekte,aynı zamanda bütün milleti tehdit edön ve böylece körpe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • Kayseri As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:Kayseri Hv.Hem.Mrk.Gnl Müdürlüğünde muhammeni 126837 lira G.teminatı 7592 olan hangar çatı onarımı ve kaplama işi ile muhammeni 48403,G.teminatı 3631 lira bulunan mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • Rize ili Daimî Komisyonundan:1 Fındıklı kazasına bağlı Saat köyü okul inşaatı acık eksiltmeye konulmuştur.2 Keşif bedeli 24222.79 liradır.3 İhalesi 12/7/954 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 12 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • Preventorium Sanatorium Müdür ve Baştabibliğinden Kurumumuz sanatorium kısmı sıcak su tesisatında yapılacak tamiratın keşif bedeli 1390)liradır.Açık eksiltme 15/VÜ/954 perşembe günü saat 11 de Üsküdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • M.S.V.Tekaüt ve Muavenet Sandığı Müdürlüğünden 6096 sayılı kanun gereğince muhtelif mıntakalarda Sandığımıza mensup işçiler tarafından inşa ettirilecek tahminen 600 kadar evin yangına karşı sigortası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • Kuyuya inen 4 kişi zehirlendi [Baştarafı 1 incide] cıvan çırağı Hasan kuyuya inmişlerdir.Fakat onların da çıkmadığını gören mahalle sakinleri durumdan polisi haberdar etmiştir.Hâdise yerine gelen Ahme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • Barem Kanunu Barem Kanununda yapılacak tadilât,bir an evvel gerçekleştirilerek 1955 yılı başmda,şimdiki ilâve maaş usulü terkedilecektir.Memur maaşları,bugünkü hayat şartlarına uygun bir şekilde ayarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • sır genç kız traktör altında kalarak öldü Bergama'nın tanınmış ailelerinden birinin kızı kendi kullandığı traktörün altında kaldı Bergama 29 MİLLİYET)Kazamızın tanınmış ailelerinden birinin kızı bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • Sürpagop blokundaki binalara kat ilâvesine izin veriliyor [Baştarafı 1 incide] naların da istifade etmesini istemişlerdir.Neticede,Sürpagop blokundaki bütün bina katlarının irtifalannın yükseltilmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • Bugün güneş tutuluyor TBaştarafı 1 incidel Istanbulda kısmî tutulmanın başlangıcı Türkiye saati ile 14 ü 15 dakika 33 saniye geçp,ortası 15 i 28 dakika 59 saniye ve nihayeti de 16 yi 33 dakika 53 sani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • Macaristan Uruguay ile karşılaşıyor fBaştarafı 1 incide] Yalnız birkaç tanınmış futbol otoritesi,tam kadrolu Macar takımına şans verilebileceğini,fakat başta Puskas olduğu halde sakatlanan birkaç Maca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • D.P.Grupu dün memurlar meselesini müzakere etti [Baştarafı 1 incide] bir kanun tasarısı hazırlıyacağını ve grupça tetkik edildikten sonra hükümete direktif verileceğini bildirmiştir.Sarolun sözlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • Avusturya Almanya Avusturya Almanya maçı da galibinin finalist olması bakımından şüphesiz ki,büyük bir ehemmiyet taşımaktadır.Bir valsi andıran ahenkli Avusturya temposunun sür'atli ve enerjik Alman t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • Lozanda emniyet tedbirleri alındı Bern İsviçre)29 AP)Gerek futbol meraklıları ve gerek İsviçre polisi yarınki mühim maçları,acaba pazar günkü gibi bir hâdise çıkacak mı endişesi ile beklemektedirler.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • inhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından:İHALE ün cinsi Miktarı Muvakkat teminatı Tarihi Günü Saati amki 100.000 Kg.12225 TL.6/8/954 Cuma 10 5.000 5524 6/8/954 Cuma 14 Mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • Sıcaklık derecesi dün 35 e kadar yükseldi [Baştarafı 1 incide] Anormal sıcaklar,şehrin günlük hayatında çeşitli hâdiselere sebep olmakta,bu arada şehrin iktisadî bünyesine de tesir ederek umumî bir du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • İzmirde Sıcaklar İzmir,29 MİLLİYET)Şehrimizde görülmemiş sıcaklar devam etmektedir.Bugün hararet güneşte 58 gölgede 34 derece olarak tesbit edilmiştir.Şiddetli sıcaklar yüzünden tarihî Efes harabeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1954
  • Amerika'da sıcak dalgası Chicago,29 AA.Güney Amerika memleketlerini müthiş bir sıcak dalgası kavurmaktadır.Florida ve Jacksonville'^*»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.06.1954
  • Yaz sıcaklarında PPTPÎIJ fazla güneşte dur Unirill maktan mütevellit şiddetli baş ağrıları ile diş,adale,sinir,romatizma ağrılarını dindirir PDf DT1J bayanların muayyen UfllI İH zamanlardaki sancı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1954
  • Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayii Müessesesinden Adana fabrikamızdan 14.6.954 tarihinde kapalı zarf usulü ile satışa arzedilen 5904 iğlik komple iplik makineleri ile 100 kamçılı ve 30 otomatik dokuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1954
  • DESE SATIŞI-Sümerbank Gemlik Sunğipek ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemiz anbarlarında bulunan 12 ton kadar kırpıntı,talaş,buruşuk ve ebatsız levha halinde selon deşesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarları yazılı sığır ve koyun etleri 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1954
  • Ankara Polis Enstitüsü Müdürlüğünden Muhammen Miktarı Muhammen İlk fiatı kilosu tutarı teminatı İhalenin Cinsi Lira Kış.Azı çoğu Lira Krş.Lira Krş.tarihi saati Kemikli dana eti 2 20 2000 3000 6600 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Arit Askerî Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri 2490 sayılı *V nun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk dan Antfaro Askeri Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı maddeler 2490 sayılı kanunun 31 U maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.İhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için 200 ton taze ayşekadın fasul.ı 2490 sayılı kanunun 31.mad d gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Kapalı zarf usulü ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Askerî Birlikler ihtiyacı için 2490 sayık kanunun 31.maddesi gereğince eksiltmeye çıkarılan sığır etine teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden 40.madde gereğince pazarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1954
  • Harita Ast Subay Okuluna Öğrenci Alınacak 1 İki yıl tahsil süreli Harita Ast.Sb.Okuluna öğrenci kaydı başlanmıştır.Aşağıda yazılı nitelikleri haiz olan isteklilerin istenen b geleriyle Ankara'da Hari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1954
  • R A Ot0 İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Okuyan:Ekrem Kongar 14.00 Radyo salon orkestrası idare eden:Semih Argeşo 14.30 Şarkılar Okuyan:Muallâ Yakar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1954
  • 1 23456789 10 11 Soldan sığa:1 Kıstas,Genişlik.2 Bursada bir mabedimiz.3 Bayrak,Kadın kirpiiindedir.4 Kibar,Toprak seviyesinden aşağı doğru.5 Giydiklerimizden.6 Tersi bıçak mahfazasını.Edat.7 Pederin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yicekler 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1954
  • El ve Balık Kurumu Umum müdürlüğünden 200 Ton Muhtelif Cins Betonarme Demiri Satın Alınacaktır 1 Akreditifi tarafımızdan açtırılmak suretiyle aşağıda cins ve miktarı yazılı ceman 200 ton betonarme dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle aşağıda cins ve miktarları yazılı makarna ve şehriye satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1954
  • Kapalı Eksiltme İlânıistanbul ili Bayındırlık Müdürlüğü 1 İstanbul Adalet Sarayı inşaatının ikmal edilen kısmındaki mahkeme salonlarında yapılacak sabit kürsü vesaire işi kapalı zarf usu-Üyle İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1954
  • Eskişehir Belediye Riyasetinden:1 Yukarı mahallâtta yeniden yaptırılacak 25.000.00 lira keşif bedelli kaldırım işi 20 gün müddetle ve kapah zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Geçici teminatı 1875.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1954
  • M.M.V.I No lu.Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı sebzeler 2490 sayılı kanunun 31-Hat desi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.İhales
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1954
  • istanbul Nafia Müdürlüğünden 1 Hava meydanları ihtiyacı için 3/8 ebadında 25000 adet gaıvl nizli anten kilemensi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Kilemenslerin muhammen bedeli 31250 lira olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1954
  • Imralı Yeni Cezaevi Müdürlüğünden Müessesemiz ihtiyacı için 6000 paket hâki veya beyaz renkte 8/2 Nolu pamuk ipliği,satın alınacaktıriplikler defaten veya aylık 1000 paketlik partiler halinde teslim e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1954
  • 1st Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla 7500 kilo koyun eti 9/7/954 günü saat 11 de Elâzığ As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 18.000 lira,geçici teminatı 1350 Iradır.Şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1954
  • AçiK LKsıııme nam Selimiye Hayvan Sağlık Memurları Okulu Müdürlüğünde 1 Hayvan Sağlık Memurları Okulu idare binasının tamirin» keşif bedeli 2975)lira 14)kuruştur.Eksiltme 17.7.954 tarihinde Cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1954
  • Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Müfett!Muavinliği Müsabaka İmtihanı Açık bulunan 35 lira maaşlı müfettiş muavinlikleri için bir mür baka imtihanı açılmıştır.1 Müsabaka imtihanının yazılı kısmına 6/9/954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4