Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.06.1954
  • GÜNEY AMERİKADA HARP Guatemalada komünist rejime karşj harp açan milliyetçi liderler harekâtı Honduras'tan idare etmektedriler.Resim Kurtuluş ordusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1954
  • FIRSATÇILARIN PİYASADA DARLIK YARATMASI ÖNLENİYOR Yeni istihsal aylarına kadar şehrimizde nüfus başına günde yarım kilodan fazla şeker safılmıyacak Yokluğu hissedilen bazı maddelerin stok yapılmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1954
  • Millî takımımızın ağır mağlûbiyetinin akisleri Yabancı çevreler açık farkh mağlûbiyetin sebebini takımın teşkilinde ve Turgay'ın oynatılmamasmda buluyorlar Zurich,24 Hususî mu-Fakat işin en doğrusu dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1954
  • Su derdinin sebebleri Sular İdaresi Müdürü,su şebekesinin ıslahı için lüzumlu paranın olmadığını söylüyor istanbul'un su derdi bahis mevzuu olduğu zaman,ilk.akla gelen şikâyet mercii Sular idaresidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1954
  • 40 kişiyi açıkta bırakan yangın Dün sabaha ç karşı Tophanenin Karabaş semtinde,muhiti heyecana veren-bir yangın hâdisesi olmuştur.'Bu semtte Kapıkulu sokağında Sıdıka adında bir kadına ait 10 numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1954
  • Yalnız pazar günleri dükkân soyan bir şebeke yakalandı r Sultanhamam ve civarındaki manifatura dükkanım so yan şebeke,bir tesadüf eseri olarak yakayı ele verdi so-1 lJ Çakmakçılar yokuşundaki 21 numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1954
  • İngiltere veÇin 1 950 de İşçi Partisi iktidarda iken Hariciye Vekili müteveffa Bevin,Komünist Çini tanımaya karaı »ermişti.Eski müttefik Mareşal Çan Kay Şek'in Londradaki sefirini çağırdı,artık resmî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1954
  • Libya Başvekili şehrimizde Bir kav günden beri Ankara da bulunan dost Libya Başvekili beraberinde Hariciye ve Maliye nazırları olduğu halde dün sabah uçakla şehrimize gelmiştir.Besim misafir Başvekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1954
  • Başvekil 5 şehrimizde Celal Bayar da bugün şehrimize geliyor Başvekil Adnan Menderes refakatinde Devlet Vekili Dr.Mükerrem Sarol bulunduğu halde dün akşam Ankaradan uçakla şehrimize gelmiştir.Başvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1954
  • Sıcakların zevkini plajda çıkaran genç bir kadın.Sıcaklardan sokakta bayılanlar fazlalaştı Son 25 gün içinde sıcakların tesiriyle 6 kişi öldü.İzmirde de snhunet 60 dereceye yükseldi Şehrimizde bir müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1954
  • 931 doğumlu eral terhis ediliyor Ankara,24 MİLLİYET)1931 doğumlu üçüncü tertip eratın terhisine 1' temmuzda başlanacaktır.Terhis emri bütün askerlik şubelerine tamim edilmiştir.Bu erlerin memleketleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1954
  • Rusyanın Amerikaya iade ettiği gemiler iade edilen gemilerin mürettebatı dün şehrin muhtelif semtlerini gezdi Rus Amirali Vali Gökayla birlikte İkinci Dünya Harbi sırasında Amerika tarafından Ödünç Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1954
  • Bugün şehrimizde havanın mevziî yağışlı geçeceği,sühunet derecesinin biraz düşeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1954
  • Hac seyahati 15 temmuzda başlıyor Hacı namzetlerinin geçen yıla nisbetle daha çok olacağı anlaşılıyor Hac mevsimi yaklaşmış ve bu münasebetle yapılan hazırlıklara hız verilmiştir.Bu sene Hacca gitmeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1954
  • Teşriî masuniyetleri kaldırılacakmebuslar Ankara,24 MİLLİYET)Bazı mebusların teşriî masuniyetlerinin kaldırılması hakkındaki Başvekâlet tezkereleri Meclise gelmiştir.Bu tezkerelerle Kastamonu mebusu N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1954
  • EBE KURSUNU BİTİRENLER Dün Haseki Hastahanesinde ebe L-rrıını* hAtnrUİA»!c~.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1954
  • Hizmet dışı edilen 5 denizaltı satılıyor Gemiler kül halinde veya parçalanarak harice çıkarılabilecek Ankara,24 AA.Hizmet dışı edilmiş eski harp gemilerinden Dumlupınar,Gür,Sakarya,Birinci İnönü ve İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1954
  • Hârika Canbakan hâdisesi yeniden adliyeye intikal etti İki sene evvel cereyan eden esrarlı hâdisenin duruşmasına dün başlandı 952 yılının en esrarlı zabıta vak'a Küçük Langada anne ve ablası ile sı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1954
  • Yakında mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkıyor Gazetemiz yeni tesislerinde 4 renkli ve 8,10,12 ve 16 sayfa olarak intişar edecek MİLLİYET,önümüzdeki günlerde aranan ve zevkle okunan bir halk gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1954
  • Bavar'a verilen nisan mm hurbaşkanı Dr.Heuss Cumhurbaşkanı Celâl Bayara Alman Federal Cumhuriyetinin en büyük nişanı olan cOrdre de Marite» nin hükümdar ve devlet reislerine mahsus en yüksek rütbesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1954
  • Churchill ve Eden dün uçakla Amerika'ya hareket ettiler İngiliz Başvekil ve Dışişleri Vekilinin Eisenhower'le yapacağı görüşmelere büyük önem veriliyor Londra,24 RADYO)Başve-Lord Cherwell ve Sir Edwin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1954
  • İngrid Bergman Paris Operasında Paris 24 THA.Fransa'ya gelen meşhur isveçli yıldız ingrid Bergman,Operada oynadığı ve Coty'nin hazır bulunduğu bir tem şilde büyük bir muvaffakiyet ka zanmıştır.Bilind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Esnaf Derneklerine ait kanunun tadili istendi istanbul Esnef Dernekleri Birliği,Esnaf Dernekleri kanununun tâdili için alâkalı makamlar nezdinde teşebbüse geçmiştir.Birlik,bir Vilâyette,aynı maksatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Bir kamyon bir atı öldürdü,üçünü de yaraladı «Şile 130» plâkalı kamyon,Üsküdar'a bağlı Ömerli mıntakasından geçerken,otlaktan dönmekte olan bir hayvan grupıma çarpmış ve bir atm ölümüne,üç atın da teh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Yüzme bilmediği için denizde boğuldu Yedikule'de oturan Ahmet Küçükince adında 8 yaşında bir çocuk,Samatya sahilinde denize girmiş ve yüzme bilmediği için boğulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Öncimcizdekf rerşonbe 1\s J* BEKASI TÜRKÇE KRA**tfE 0AW X' "7 ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ TÜRKİYE İŞ BANKASI Hesabınızda 150 lira bulundurunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Migros için dört büyük depo kiralanıyor Şehrimizde kurulacak «Migros Teşkilât» nın hazırlıkları devam etmektedir.Bu arada,şirket mümessillerinden bir heyet,şehrin muhtelif yerlerinde kiralanacak depol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Belediyenin otobüslerinden 35 i Temmuzda getiriliyor Elektrik İdaresinin Almanyaya sipariş ettiği otobüslerden ilk parti 35 otobüs,önümüzdeki temmuz ayı içinde şehrimize getirilecektir.Yeni otobüsleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Beyoğlu Müftüsünün ceketini çalan yakalandı Dün Beyoğlundaki müftülük binasında hem garip hem de gayet cüretkârane bir hırsızlık hâdisesi olmuş ve vak'a Adliyeye intikal etmiştir.Müftü Necati Güler,mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Cemiuet KONGRELER:Türk Tabibleri Birliği Merkez Konşeyinin üçüncü büyük kongresi bugün saat 10 da,Eminönü Öğrenci Lokalinde yapılacaktır.Vr Fakir Çocuklara Yardım Cemiyetinin senelik kongresi,bugün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Dolmuşları himaye etmeli Geçen gün dolmuşla Karaköyden Cağaloğluna çıkıyorum.Adliyenin önündeki durakda tevakkuf eden bir otobüs bizim dolmuşun duraklamasına sebeb oldu.Seyrüsefer memuru,düdüğü çaldı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • KISA HABERLER •jlr Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 2.066.820 lira tutarında iç fındık,bağırsak,ceviz kütüğü,tiftik ve yaprak tütün ihraç edilmiştir.¦dr Türkiye Muallimler Birliği,Kıbrıs hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • POLİSTE frAksarayda Kumsal sokağında 25 numarada oturan Şevki ve Fuat adında iki kişi ile ayni semtte oturan Ataman ve Teoman Yamaner adındaki kardeşlor bir arsa meselesinden kavgaya tutuşmuş ve birbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • doğumluların üçüncü tertibi sevkediliyor Alâkalı makamlardan verilen malûmata göre,933 doğumlu ve bunlarla işleme tâbi üçüncü tertip mükelleflerin askere şevkine temmuz ayı içinde başlanacaktır.Bu şev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Opera Binası inşaatına 2 milyon lira ayrıldı istanbul Opera Binasının inşaatı devam etmektedir.Binanm bu yıl bitirilmesine ve bu sezonda faaliyete geçirilmesine gayret edilmektedir.Verilen malûmata na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Üç yaşındaki çocuk trenin altında kaldı Dün sabah Zeytinburnunda ölüm le sona eren fecî bir kaza olmuştur.Bu semtteki gecekondulardan birinde ikamet eden Hasan adında birinin üç yaşlarındaki kızı Necl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Tarladan genç kızı kaçırmak isterken yakalandı Silivri'ye bağlı Kılıçlı köyünde oturan Medina Arda adında 18 yaşında bir genç kız,tarlada mısır çapalarken Davut Kılıcarslan,Sami Aydoğdu ve Sabri Gülpı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • HİCRÎ 1373 24 Şevval Cuma 25 Haziran 1954 1 RUMÎ 1370 12 Haziran VAKİT VASATİ EZANİ Mir 4.30 12.16 16.17 19.45 21.49 8.45 4.32 8.32 12.00 2.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • HALKIN SESİ Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün dikkatine Tepebaşında oturan okuyucumuz Erol Hanilçi'den aldığımız bir mektupta şöyle denilmektedir:«Yaptığımız müteaddit müracaatlarımız sonunda Tepebağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Bitirme imtihanları bugün sona eriyor Şehrimiz ortaokul ve liseleriyle,muadili meslek okullarında 1953 1954 ders yılı bitirme imtihanları yarın sona erecektir.Devlet olgunluk imtihanları ise 30 hazira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Bir İngiliz filosu yarın İzmir'e geliyor İngilterenin Akdeniz birinci kruvazör filosuna mensup üç harp gemisi yarm sabahleyin İzmirde olacaktır.Muhripler limanda üç gün kalacak ve pazartesi günü ayrıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Vergi kaçakçılığı yapan tacirlerin duruşması başladı Manifatura üzerine iş gören mâruf ithalâtçı firmalardan 24 ü,Millî Korunma Kanununa aykırı hareket ederek anormal kazanç sağlamak ve vergi kaçakçıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Çekmece banliyö treninde kavga çıktı Sirkeci Çekmece arasında çalışan banliyö treninde çıkan bir hâdise adliyeye intikal etmiştir.Kumkapı'ya gelmek için Florya' dan trene binen yolculardan Hasan Güler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Sarkıntılık ve tecavüz vakaları hissedilecek derecede arttı Son günlerde şehrin muhtelif semtlerindeki sarkmtılık vakaları artmış ve alâkalılardan aldığımız malûmata göre,Haziran ayının başından dün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Fransa hükümeti elli gence burs veriyor Fransa hükümeti,bilgi ye görgülerini artırmak için 50 Üniversite mezunvımuza burs vermeye karar vermiştir.Talebeler,Fransada iki sene müddetle,meyvacüık,konserv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Muhtelif bölgelerde hasad başladığı bildiriliyor İstihsal mıntakalarından gelen haberlere göre,çoğu yerlerde hasada başlanılmıştır.İlk tahminlere göre,Ege hububat rekoltesi,bu yü 250 bin tonu bulacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Kiralar serbest bırakılmıyor Ankara'ya giden heyet İstanbul'a avdet etti Ticarethane kiralarının serbest bırakılmaması hususunda alâkalılar tarafından yapılan çalışmalar devam etmektedir.Bu maksatla A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Ecnebi mütehassısların mukaveleleri yenileniyor Beynelmilel istatistik sistemlerinin memleketimizde tatbiki ve bu İşlerde çalıştırılmakta olan personelin yetiştirilmesi gayesiyle İstatistik Umum Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • İhracatımız için zararlı durum İlan edilecek rejimde bu husus nazarı dikkate alınıyor Bu yıla mahsus dış ticaret rejiminin ilânı hazırlıkları devam etmektedir.Rejimin bu yıl,ihracat mevsiminden evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • İngiltere ve Amerika gülyağı almak istiyor Gülyağı istihsali başlamış bulunmaktadır.Gelen haberlere göre,bu yılki rekolte çok iyidir.Bu arada Amerikan ve İngiliz firmaları ithalât için alâkalı makamla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Bugün Edebiyat ve İnşaat Fakülteleri Dekan geçimi yapılıyor istanbul Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesinde,sürelerini dolduran fakülte dekanlarının yerine yenilerinin seçilmesine devam edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Polonya'ya yaprak tütün ihraç edildi İstanbul limanından Polonya'ya 1.335.740 lira değerinde yaprak tütün ihraç edilmiştir.Ayrıca muhtelif memleketlere 731.080 liralık iç fındık,tiftik ve gülyağı sevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • İzmir hattında yeni vapur tren servisi ihdas edildi Devlet Demiryolları İşletmesinden verilen malûmata göre,İstanbul Bandırma izmir hattında artmış bulunan yolcu nakliyatım ve ihtiyaçlarını karşılamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Yeni dolmuş durakları için tetkikler yapılıyor Şehirde tesis edilecek yeni dolmuş duraklarını tesbit ve fiatlar üzerinde yapılacak ayarlamaları hazırlamak maksadiyle çalışmalara devam edilmektedir.Emn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Toprak Mahsulleri Ofisinde yeni tayinler yapıldı Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara Bölge Müdür Muavini Dr.Osman Eralp'ın T.M.O.Umum Müdürlüğünde yeni tesis edilen Alım ve Muhafaza Şubesi Müdürlüğüne tayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Büyük müellif odadan çıkınca kızıl saçlı daktilo da bu şikâyetler konserine kendi sazının sesini ilâve etti:«Sanki benim maaşımı veriyor mu sanıyorsunuz,dedi,ne gezer.Paranın yüzünü bile gördüğümüz yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Delikanlılara sarkıntılık eden kadın yakalandı Belirli bir ikametgâhı olmayan Raciye Başar adında bir kadın,evvelki gece sarhoş bir vaziyette Karagümrükte Keçeciler sokağında,yoldan geçen delikanlılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Seyyar esnaftan çoğu irengili yerden geliyor Bir esnaf derneğinin ortayı ehemmiyetle ti Son günlerde şehrin muhtelif semtlerinde ve bilhassa mahalle aralarında çeşitli seyyai alçıcıların gittikçe çoğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Seyyar otobüs biletçileri çalışmağa başladı Otobüs biletçilerine kolaylık olmak üzere,İ.E.T.T.İdaresi tarafından,şehirdeki muhtelif «duraklara» seyyar biletçiler konulmuştur.Yeni usulle biletlerin yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Kuyuya atarak intihar etmek istedi Fatih'te Salmatomruk mahallesinde Zülüflü sokağında 9 numarada oturan ve aklî muvazenesi bozuk olduğu anlaşılan Şemsiye Erdoğdu admda 50 yaşlarında bir kadm,dün bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Kavgada sinirlenip fenalık geçirdi ve öldü Tarlabaşmda Turan caddesinde Yoğurtçu apartmanının ikinci katında oturan İpinki Kireccioğlu adında 50 yaşında bir kadın,dairenin musluğunu bozduğundan dolayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Millî Müdafaa Vekili İstanbul'a geliyor Millî Müdafaa Vekili Ethem Menderes,Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Orgeneral Nurettin Baransel ile birlikte bu sabah Ekspresle Ankara'dan şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Serbest piyasada buğday fiatı yükseliyor Mevsim başı olmasına rağmen serbest piyasada buğday fiatları yükselmeye başlamıştır.Geçen yıla ait stokların azalması ve yeni mahsulün henüz idrâk edilememiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Tatil aylarında meslekî ve teknik kurslar açılıyor Öğretmenlerin bilgi seviyelerini yükseltmek gayesiyle Maarif Vekâleti tarafından tatil aylarında,yurdun muhtelif bölgelerinde açılan mesleki ve tekni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1954
  • Denizlerin Kızı t.Tarihî Roman 176 Yazan:Kemal SAMANCIGİL Resul:"Bundan sonra günlerimizi esir meseleleriyle geçirmiyelim,dedi Buluyorum ama sokmuyorlar.Halbuki Nergis geç kalışıma kızacak,bir fenalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Mendes,Kızıl Çin Başvekili ile anlaşmaya vardı Fransa,Kızıl Çin'i tanıyacak,buna mukabil Hindiçinî'de harbe son verilecek Washington,2 TÜRKTEL)Fransız Başvekili Mendes-France'in Cenevre'ye yaptığı ânî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Piyasadaki akisler Mevsim yaklaştıkça termos ve şemsiye fiatlarının yükseldiğini mü şahede etmiş olan hacı namzetleri,kendileri için pek lüzumlu olan bu iki eşyayı şimdiden ve ucuz fiatla tedarik etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Arabistan'da 13.424 hacı namzeti var Cidde,24 T.H.A.Bugün yapılan bir açıklamadan anlaşıldığına göre,bugüne kadar Suudi Arabistana kara,deniz ve hava yolu ile 13.424 hacı namzedi gelmiş bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Tekel işçilerine verilecek ikramiye Komisyon bir aylık nisbetindeki ikramiyeyi kabul etti Ankara,24 MİLLİYET)Bütçe komisyonu bugün Tekel ve Milli Savunma Vekâletleri işçilerine.ikramiye verilmesi hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • jyjüstenıleke harbleri devam ettikçe Fransız'ların yabancı lejyon birlikleri pek çok telefat vermekte,kadroları ikmal için de mütemadiyen Almanya'dan gönüllü toplamaktadu-lar.Bu hale sinirlenen Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Ankara Hukuk Fakültesinde yeni Dekan seçildi Ankara 24 ANKA)Hukuk Fakültesi Dekanı Muvaffak Akbay kanunî süresini doldurarak Dekanlıktan çekilmiş bulunmaktadır.Dekanlığa bugün Fakülte Profesörler Kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Japonya'da selden 311 kişi öldü Tokyo,24 AA.Bugün batı Japonyada nehirlerin kabarması ve suların,alçak seviyede kalan köyleri istilâsı neticesinde 311 kişi ölmüş ve iki gündenberi yağan tufanâsâ yağmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Ordu mensuplarının tayinlerinde yenilik Büyük şehirlerde vazife gören subaylar hakkında bazı tahditler hazırlanıyor Ankara,24 T.HA.Haber verildiğine göre,Ordu hizmetinde bulunan subay ve asker!memurla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Hac seyahati 15 Temmuzda başlıyor [Baştarafı 1 incide] almak istemektedirler.Bu arada,hacı namzetleri döviz almak ve bu mevzudaki kanuni muameleyi yaptırmak için Kambiyo Müdürlüğüne de müracaata başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Yalnız pazar günleri dükkân soyan bir şebeke yakalandı [Baştarafı 1 incide] Birbirlerini cezaevinde tanımış ve bir şebeke kurmak fikrini burada kararlaştırmışlardıriddiaya göre.şebekenin çalışma tarzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Fırsatçılar piyasada darlık yaratması önleniyor [Baştarafı 1 incide] Diğer taraftan Vekâlet piyasada yokluğu hissedilen inşaat malzemesinin temini için yeniden otomatik tahsis yoluyla külliyetli mikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Hindistan'da bir nehir kazasında 16 kişi öldü Yeni Delhi,24 A.A.Şenap ırmağında seyretmekte olan bir yolcu gemisinin devrilmesi üzerine 16 kişinin öldüğü resmen bildirilmiştir.Araştırmalar hâlâ devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Kör bir atın gözleri ameliyatla ağıldı Londra,24 TÜRKTEL)Üç veteriner,husus!surette hazırlanan bir ahırda,dokuz yaşında bir atı gözlerinden ameliyat yapmışlardır.At,altı ay evvel kör olmuştu.Ameliyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • öldürdüğü insanları istasyon bahçesine gömen bahçıvan İskenderiye,24 AP)Polis İskenderiye istasyonunun bahçesinde dört insan iskeleti bulmuş ve bahçıvan Muhammed Abdül Azizi katil suçundan tevkif etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Sivrisinekler bir treni durdurdu Kopenhag,24 REUTER)Doğu ile Güney Danimarkayı birleştiren ve Danimarkamn en uzun köprüsünü teşkil eden Storstrom köprüsünde bir yolcu treni bir sivrisinek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Su derdiniı [Baştarafı 1 incide] Bugün istanbul şehrinde Sular idaresinin abonesi olarak para ödeyen 70 bin hemşeri vardır.Gecen sene bu miktarın 64 bin,evvelki sene 57 bin olduğu nazarı dikkate alını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Kendi öğrettiği oyuna kurban giden judo hocası Paris,24 AP)Tran Hüong adlı bir Vietnamlı gecen yıldan beri burada bir jimnastik kulübün de judo hocalığı etmekteydi Dün gece öğretmen kulüpte talebeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Piccioni'nin izahatı Roma 24 AA.italyan Hariciye Vekili Piccioni Balkan Paktı hakkında Ayan Meclisinde şu izahatı vermigtir:«Paktın italya için bir sürpriz teşkil etmediğini söyleyen Piccioni memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Balkan ittifakının metni hazırlandı Üç devlet tarafından hazırlanan metinler dün teati edildi Atina 24 AA.Türk,Yunan,Yugoslav hükümetleri bugün,kendi komisyonlarınca hazırlanmış olan Balkan ittifakı p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Bah Almanyaya bol miktarda pamuk satılıyor Bonn'da vardan anlaşmayı müteakip Çukurova'dan sevkıyata başlandı Adana,24 AA.Batı Almanya ile Adana piyasası arasında yeni münasebetler kurulmuş ve bu memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Sahte senetle dolandırıcılık İstanbul zabıtası,sahte senetlerle muhtelif lirmaları dolandıran Hasan Yeşil adında birini aramaktadır.İddiaya göre,üç ay evveline kadar dokumacılıkla iştigal eden Hasan,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • 40 kişiyi açıkta bırakan yangın rBaştarafı 1 incide] da kısmen hasara uğramıştır.Kürk kişinin açıkta kalmasına sebeb olan yangının,26 numaralı apartmandan atılan sigara izmaritinden meydana geldiği id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Millî takımımızın ağır mağlûbiyetinin akisleri Puppo,2 yıldan beri Türkiyede,evvelâ Beşiktaş takımı ve müteakiben Millî takımın antrenörlüğünü yapmıştır.Beşiktaş kulübü Lig şampiyonluğunu kazanmış fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Hârika Canbakan hâdisesi yeniden adliyeye intikal elti [Baştarafı 1 incide] kızdır.Hukuk Fakültesine de devam eden Harika,Müddeiumumilik ve Emniyet Müdürlüğünce yapılan tahkikattan anlaşıldığına göre,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Churchill ve Eden dün uçakla Amerika'ya hareket ettiler Eisenhower'in atoma müteallik meseleleri da görüşmelerinin mevzuları araşma katacaklarına işarettir.Washingotndaki tahminler Washington,24 AP)Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • istanbul Fen Fakültesi Dekanlığından:Fakültemiz ikinci Kimya Enstitüsüne gıda!kimya analizleri için bir asistan alınacaktır.İsteklilerin:1 Memurin Kanununun 4 üncü maddesinin A.E.C.H.V.Zfıkralarında y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Boğ.ve Marmara Dz.Kor.K.lığından:1 Boğazlar ve Marmara Dz.Kor.K.lığı gemilerinin su üstü top atışları 28,29,30/Haziran/1954 günleri aşağıda hudutları belirtilen sahada yapılacakta*.2 Atışlar gündüz 09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Sahip ye n»T»ıl ii fill A.H.Kft İÇİW Tan HUttoi flltehkntdto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Sıcaklardan sokakta bayılmalar başladı [Baştaraf ı 1 incide] Alâkalı makamlardan aldığımız malûmata göre,son 25 gün içinde şehrimizde sıcaklarm tesiriyle 6 ölüm vukuatı kaydedilmiştir.Yeşilköy Meteoro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Izmirde sıcaklar İzmir,24 MİLLİYET)Bir müddetten beri devam etmekte olan sıcaklar bugün hâd bir safhaya girmiştir.Resmî makamlar tarafından verilen malûmata göre sühunet gölgede 33 güneşte ise 60 dere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Seçim kanunu tadil tasarısı Meclise verildi Anayasa Komisyonu tadil layihasını aynen kabul etti Ankara,24 MİLLİYET)Seçim Kanunu tâdil tasarısının Anayasa komisyonunda müzakeresi bugün sona ermiş ve ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • NATO yaz manevralarında atom topu kullanılacak Bonn,24 AA.Almanyadaki İngiliz işgal kuvvetleri kumandanı General Sir Richard Gale,bugün burada verdiği beyanatta,Nato Kuvvetlerinin yaz manevralarında k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1954
  • Bir altın madeninde altı işçi öldü Johannesburg,24 AA.Robinson altın madeninde vukubulan bir toprak kayması neticesinde biri Avrupalı ve beşi yerli olmak üzere altı maden işçisi 1500 metre derinliktek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • Bir Fransız gazetesinde çıkan karikatür:«İngiliz Aşlanma İsviçre yolunu gösteriyor» halbuki İngilizler Uruguay maçını kaybettikleri takdirde memleketlerine dönmeyi düşünüyorlar!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • Sabık dünya şampiyonu Robinson,Avrupa'da dans ve şarkı numaraları yapacak New-York,TÜRKTEL)Sabık dünya boks şampiyonu Sugar Rav Robinson,Avrupa'ya hareket etmiştir.«Liberte» gemisi ile yola çıkan sabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • Ortaköy Kulübünün yeni İdare Heyeti Ortaköy Gençlik Kulübünün senelik kongresi yapılmış ve aşağıdahi azalar İdare Hey'etine seçilmişlerdir:Başkan:Teologos Ranfiadis,İkinci Başkan:Mustafa.Ağaoğlu Umumî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • İzmir kadın futbol takımına rağbet fazla İzmirli kadın futbolcular her yerden maç yapmak üzere cazip teklifler alıyorlar izmir,24 ANKA)Şehrimizde cular,bir kaç güne kadar bu hukurulmuş olan Kadın Futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • Gül Kupası müsabakaları bu hafta yapılıyor istanbul Atletizm Ajanlığı tarafın dan tertip edilen IH.küme ve IVküme Gül Kupası müsabakaları 26 27 haziran 954 cumartesi ve pazar günleri Mithatpasa Stadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • Bir mil rekortmeni:Landy Avustralyalı meşhur John Landy Bannister'i mağlûp ederek 1 mil Dünya rekorunu kırmıştır.İngiliz Bannister Landy'nin karşısında aciz kalmıştır.Landy'nin yeni rekoru 3.52 dir.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • En büyük atletizm karşılaşması Vancouver,24 T.H.A.Burada yapılacak olan İngiliz İmparatorluğu atletizm müsabakalarının,atletizm tarihinde iz bırakacak bir yarışa sahne olacağı bildirilmektedir.Bir mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • Amerika Tenis Federasyonu eski başkanı öldü Chicago,AA.Amerikan Tenis Federasyonu eski reisi Frede-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • istanbul Defterdarlığından Menkul eşya satış ilâm Miktarı Cinsi 1 adet hidrolik pres 2 bakır kazan 1 elle doldurma makinası 100 koli parafin Muamele vergi dairesine olan vergi borcundan dolayı 6183 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • Açık Eksiltme İnşaal İlâm Devlet Orman İşletmesi Orhaneli Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Büyükorhan bölgesinin Büyükorhan nahiyesi içinde Harmancık bölgesinin Harmancık nahiyesinde Karıncalı bölgesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü Hânları Satmalma Komisyonu Başkanlığından:1 İstanbul Ahırkapı tütün bakım evinde bulunan 41910 Kg.iskarta kanaviçe Kabataşta malzeme anbarmda bulunan 107 adet boş yağ bidonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • T.CD.Demiryolları İşletmesi Umum Müdürlüğünden:Haydarpaşa Adapazarı Hattı Elektrik Fikasyonu İşi Hakkında 1/7/1954 tarihine kadar teklifleri alınacağı ilân edilen Haydarpaşa Adapazarı hattı elektrifik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk dan Ankara Askerî Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı maddeler 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.İh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk dan Ankara Askerî Birlikler ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 46.maddesinin F.fıkrası gereğince 1000 dönüm çayır yüzü kiralanacaktır.Evsaf ve şartlar her gün komisyonda ve İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için 200 ton taze ayşekadın fasulyası 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Kapalı zarf usulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • "itli" ı?ı» ı |fv« m vuı—tov ııırr Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarları yazılı sığır ve koyun etleri 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • ISTANBUL:12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Perihan Kövenç,Nimet ErgUder 14.00 Opera ve operetlerden fanteziler Pl.14.20 Şarkılar Sami Toker 14.45 Film yıldızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • 1 23456789 10 11 Soldan sağa:1 Konukluk.2 Başına gelirse uğursuz olur,Kurul müdavimi.3 Tersi sessiz,Pederin yarısı.5 Şöhret,Bir renk,Karadenizli.6 Nişane,Malını veya canını esirgemeyen.7 Kâfi.8 Hem ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • Kaptan Alınacak 1.ci Ordu Müfettişliğinden Harbiye Ordu deniz motörü için 788 sayılı Memurin Kanunundaki şartları haiz bir kaptan alınacaktır.Azamî ücret brüt)300 lira olup sınavda göstereceği başarıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Muhtelif yerlere teslim 155 ton taze Fasulya kapalı zarfla 7/Temmuz/1954 Çarşamba saat 11,30 da Çorlu As.Sa.AL Ko.da satın alınacaktır.Kilosu 60 kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • iı tu TîT"^7^KgTrrm ABONE ŞARTLARİ Lr.Kr.Senelik 42 00.Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Biz aylık 4 50 Ecnebi memleketlere İki misildir.İLAN ŞARTLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.4 üncü sayfa sant 2.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • tSTANBUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu BAHAR ve ÇİÇEK Bayramı Temsilleri BİR YAZ GE-CESİ RÜYASI)KOMEDİ Yazan Shakespeare Türkcesi ŞÜKRÜ ERDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • İstanbul 9 uncu Asliye Hukuk Yargıçlığından 54/552 Moris Savant tarafından Beyoğlu Su Terazi sokak Sümer apartman No.5 de iken halen ikametgâhı meçhul Jean Savant aleyhine açılan boşanma dâvasında,dav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • 1st.Borsasının 24.6.1954 fiatları Esham ve Kambiyo Açılış Kapanış Sterling 734 784 Dolar 280.50—280.30 Fransız Frangı 0.80 0.80 isviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 5.60 isveç Kr.54.12.50 5.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • F.İ.F.A'nın 50 nci yılı dün kutlandı Beynelmilel Federasyonun 50 nci yılı kutlanırken Yenal mağlûbiyeti izah ediyor ze gelince eğer Almanlarla bir karşılaşma yapsak,en az onlar kadar galibiyet kazanac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • Turnuanın favorisi gösterilen Uruguay İngiltere önünde rahat bir galibiyet alabilecek midir?Resimde Uruguaylıları.tsviçrede antrenman yaparken görüyorsunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • Granit ve G 01 çel i k dün gitti Avusturyada yapılacak millî ve temsilî karşılaşmada 2 kıymetli basketboldünüz da yer alacak Avusturyada biri millî diğeri temsilî iki karşılaşma yapacak basketbol A)ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1954
  • Kadıköyspor'hı Yelkenciler Parise gittiler Kadıköy kulübüne mensup iki kadın ve altı eı kekten müteşekkil sekiz kişilik yelken ekibi,Fransız Yathing kulübünün davetlisi olarak Semplon ekspresiyle Pari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4