Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.05.1954
  • Pakistan Başvekili 7 Haziranda geliyor Muhammat AH ve Hariciya Vaklli Ankarada 4 giin kalacaklar Ankara,19 Hükû metlimizin davetüei otank mean ieketimdzi ziyaret edeceğini evfieOCe bDâSvâ^iKiıis dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1954
  • KAÇIRILAN LİDER Geçenlerde Ruslar tarafından Al* manyadan kaçınılan anti-komünist lider Dr.Truchnovich'in serbest bırakılmasını temin için Batı Berlinde bir nümayiş yapılmıştır-Resimde nümayiş,çiler g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1954
  • Ankaradaki Atatürk Anıtı törenle açıldı Ziraat FakOlteslnln methaline dikilen Anı* Üniversite gençliği tarafından vücuda getirild1 Ankara 19 Milliyet)Üniversite gençliğinin arzu' ve teşebbüsü ile vücu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1954
  • Ankaradaki tören Ankara.19 Milliyet)Aziz Atatürk'ün vatanı kurtarmak üzere Samsuna ayak basışının 35 inci yıldönümü bugün yurdun her yerinde olduğu gibi Ankarada da coşkun bir heyecanla kutlanmıştır-B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1954
  • Goethe'nin Aşk Mektubu 950 Lira etti Marburg.Batı Almanya.1 Reuter)Şurada yapıla;bir müzayede sırasında Leni nin el yazısıyla yazılmış bi mektubuna 3000 Ura vermis terdir-On dokuzuncu asır Almaı filoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1954
  • italyada şefler Güney ttalyada 72 saattir dil i madan yağan yağmurlar b\yük hasara sebep olda Torino 19 A.A.Hail yan yarım adasında ve bil bassa güney Italyada yetmi üki saati mütecaviz bir za mandan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1954
  • CRİPS'İN KIZI DOGI7KD1 îngilterenin eski Ticarc Vekillerinden Sir Staffos Crips'in kızı bir sene evvel bi zenciyle evlenmişti-Resimd geçenlerde dünyaya bir kız çc cuğu getiren Crips'in kızı v kocası g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1954
  • C.H.P.Kurultayı Temmuzda toplanıyor Ankara 19 Milliyet)Uzun müddetten beri üzerin de çeşitli dedikodular yapılan Halk Partisi Kurultayının nihayet temmuz ayı için de taplanması takarrür etmiştir.Bu su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1954
  • Menderes hükümeti programını hazırlıyor D.P.grupu pazar günü toplanarak Başvekilin programını dinleyecek Ankara,19 Milliyet)Yeni kabinenin kurulmasından sonra hükümet programının hazırlan,anası mevzuu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1954
  • MİLLİYET;yeni matbaa ve binasına taşındığı İçin gazetemiz muvakkaten 4 sayfa olarak çıkıyor MİLLİYET;bir seneden beri Cağaloğlunda İnşa ettirmekte olduğu yeni matbaa ve idare binası* na evvelki günden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1954
  • Bugün şehrimizde havanın umumiyette as bulutta geçeceği rüzgarların poyrazdan hafif eseceği,sühunet derecesinin yükseleceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1954
  • Vehbi Emre Dünya şampiyonu olacağız diyor Tokyo,19 AA.Dünya serbest güreş şampiyonasına katılacak olan 16 kişilik Türk heyeti dün gece buraya gelmiştir-Türkiye Güreş Federasyonu Reisi Vehbi Emre,9 peh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1954
  • Patrikhane ihtilâfı Riim Patrikhanesinde garip bir ihtilâf baggösterdi.Bazı metropolitler,Patrik Athenagoras'a kargı cephe alarak obstruction yapıyor.Sen Sinod Meclisinin toplanmasına,kararlar almasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1954
  • Devlet memurları tükenmez kalem kullanamayacak Bu kalemlerle yazılan yazıların tahrife müsait olması sebebiyle kullanılmaları yasak edildi Arakam,19 T.H.A.DaM Uye Vekaleti Merkez ve mülha kattaki teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1954
  • Millî Tesanüt Birliğinin kuruluş yıldönümü Birlik Başkanı;tek tUk hâdiseler irticaın varlığını gösteremez,diyor Millî* Tesanüd Birliğimin lan söylemiştir:Birinci kuruluş yıldönümü "inkılâpları koruma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1954
  • izmirde sıcak 53 derece Izmir 19 T.H.A.Bir kaç gün evvel başlavan sıcak lar,bütün şiddetiyle devam etmektedir.Hararet güneşte 53.gölgede ise 26 dereceye kadar yük selmiştir.Sıcakların tesirile şehrin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1954
  • Genevieve serbest bırakıldı Fakat Dien Bien Fu'nun «Koruyucu meleği» yaralıların tahliyesi sonuna kadar kızıllar arasında kalacak Hanoi,19 A.A.Vdetminh ierin serbest bıraktıkları yaralı Fransız esirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1954
  • F.Bahçe Emniyeti 2 1 yendi Profesyonel küme kargilag malarına dün Mlihatpaşa Stadında devam edilmiş ve Fenerbahçe Emniyeti 2—1 mağlûp etmiştir.Besimde Emniyet kaleciskûn bir kurtansı görülmektedir ftf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1954
  • 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı Gençliğin,yurdun her tarafında ve şehrimizde yaptığı resmigeçitler ve spor gösterileri çok parlak oldu Ankarada Atatürk anıtı Reisicumhur Celâl Bayar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • 1 HAYATI VE HİKAYELERİ NASRETTİN Yazan:Hüsniye BALKANLI Tefrika No-9 Bu kadar tavuğa bir horoz lâzım değil mi?Oldu demiş,şimdi yol kenarına çalı ekmeye gidece ğim çalılar büyüyecek,dal budak salacak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • isveçli kız j:nmastikçUeri pazartesi günü geliyor Türkiye Beden Terbiyesi Öğretmenler Cemiyeti tara fından memleketimize da vet edilen "isveç Genç Kız lar Jimnastik Grupu,pazartesi günü şehrimize gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • 9 EYLÜLDE Bütün etyasile döşeli dayalı bir eve Nuhib olabiliriniz.10 DÖŞELİ EV BİRDEN S Hazirana kadar cazdan alanlar btt fuıraya d* girertcfc UüÜLSL YAR ve KREDİ BANKASI o Cfi 8 fl fi 8 8 8888 8 8 P,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • Ticaret filom uz Şilep kadrosunun takviyesi hususundaki kararın tatbikine başlanıyor Denizcilik Bankasının hâlen,mevcut şilepleri,güasön ihtiyaçlarına cevap verememekte ve bu yüzden bazı güçlüklerle k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • Bazı semtlerde ekmekler bozuk çıkıyor Son günlerde şehrin muhtelif semteîrmde bazı firmalann bozuk evsafta ekmek ve francala çıkarmaları halkın şikâyetini mucip olmaktadır Durumun kontrolsüzlük tan il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • Bir ecnebi firma naylon fabrikası kurmak istiyor Bir firma arkalılara mü racaat ederek,memleketimİ2 de bir naylon fabrikası kurmak istediğini bildirmiştir.Bu husustaki tetkikler anüsbet netice verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • Memleketimizde azot sanayii kurulacak Memleketimizde' bir azot sanayii kurulması hususun da tetkikler yapılmaktadır Sanayi içim Legimatör ve Tunçbilek linyitlerinden isti fade edielcektir.70 milyon il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • Teni kooperatifler kanunu hazırlanıyor Kooperatifleri ilgilendiren mühim bir kanunun hazırlık Iarma başlamıştır.Buna göre halen ticaret kanunu içerisinde yer alan Kooperatifçilik hüküm ve maddeleri mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • B@yoğ!unda kanlı kavga iş yüzünden çıkan bir kavgadb iki kişi bıçakla yaralan dt Beyoğlunda Abanoz sokağında 18 numaralı inşaatta çalışan Mehmet Telli,ismail Aktaş Kemal Aktaş ve Cemal Aktaş adında d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • Bir çocuk kuyuya düşerek öldü Maltepede Çiftlik caddesim de oturan Hüseyin Çalışkan adanda birinin 6 yaşındaki oğlu Muzaffer,evinin cıva rmdia bulunan bostan kuyusuna düşerek boğulmuştur.Kaza hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • Dün şehirde beş vasıta kazası aldu Şoför Mehmet Savuşbay' in idaresindeki 4299 plâkalı kamyon Topkapı caddesinden geçerken,frenlerinde meyda na gelen arızadan ötürü,yolun sağındaki 35-37 numara İl evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • Orta tedrisatta yaz tatili hazırlıkları Şehrimizde orta okul ve lise ve meslek okullarında 1953-54 Ders yılı 29 mayıs cumartesi günü sona erecektir.Bu husustafci hazırlıklar tamamlanmıştır.Bu arada üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • YAKtT VASATI EZANI Gûaeş 4.38 9.14 1 12.10 16.08 8.44 Akşam 19.24 12.00 i Tataı 21.17 1.53 W* 2.81 tjvt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • ii r n 1/r o î »t rinıiTil ma mm m.im ı mı m a V V V V V HERKESİN KADINI Frederic adımtennı yavaşlattı ve az sanra durdu-Elle* ri pantalon ceplerine iyiden iyiye gömülmüştü.Bu pozu ile sözlerinin kat'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • Bîr tarih Asırlarca üç kıt'ada bayrafım dalgalamünan Türk İmparatorluğu Afr.kadaM eya letlerinden Trablusgarp,»on zamanda istiklaline sahip olarak Libya devleti oldu.Memlelcetimizin dyevm sete rlmizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • KİSA HA Et ve Balık Kumanı,senimize kasaplık hayvan gönder neye devam etmektedir.Bu ara la dün de yeniden bin adet konin gjetirrfimiş tirif Gülhane Parkına tesis edile rek enternasyonal Bebek Pavyo ıu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • Maarif Müdürünün Istanbula alt muhtelif Eği Hm i «^selelerini görüşmek üzere bir müddetten beri An carada bulunan.Maarif Mü-İürü Hayrulalh Ora hafte so ıunda şehrimize dönecektir Maarif Müdürünün Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • Sirkeci hattında elektrikli tren hazırlıkları Banliyö trenlerinin elekxikle işler hale getirilmesi Ç-n yapılan hazırlıklar dfrram etmektedir.Bu aradd ainkeci Soğuksu arasında ci istasyonların tâdili i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • Ifenj otobüs seferleri tahsis ediHyor Elektrik,idaresi otobüs se ierlerlni takviyeye karar ermiş ve bu hususta ilgilierden müteşekkil bir komisyon kurulmuştur.Komisyon,otobüslerin eaıştınlacağı hatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • polisteif Bakırköy'de Osmaniyede oturan Muzaffer Hançer ve Muzaffer Koç adında iki kişi,bir alacak meselesinden kavgaya tu tuşmuş ve birebirlerini taş,tekme ve yumrukla,yaralamışlardır Yaralılar tedav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • Sanat okullarında çift tedrisat kaldırılacak Bu yıİki ders devresinde,meslek okullarına ve bilhassa sanat enstitülerine fazla müracaat olmuş ve bazı okul larda çifte tedrisat yapılmıştır.Önümüzdeki de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • Samatyada hh kadı» intihara teşebbüs etti Samatyada Narlıkapıda Kumsal sokağında 51 numarada oturan Saliha Enginer adında bir kadm,bir mesele doalyısiyle çocukliarmdaaı uzaik bulunması yüzünden üzülmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • Tekel maddelerimiz hariçte rağbet görüyor Tekel mamullerimizin ecnebi memleketlerde gördüğü rağbet devamlı olarak artmaktadır.Bilhassa şaraplarımıza olan taleplerin:çokluğu dJkkati çekmektedir.Diğer t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • HALKIN SESİ İstenilen tavzih Bir müddet evvel neşret.«pimiz bir şiktpet aaektub» aa P.T.T.Baş Mdl «fen ğm cevap gebaiştivt «Gazetenizin 2 mayıs 954 tarihli nüshasında Halkın Se ai sütununda intişar e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • Millî Piyangoda kazanan numaralar MiM Piyangonun 19 magna 1954 çekilişi dün Ankara'da saat 13.30 da yapılmıştır,ikramiye kazanan numaraları aşağıda bil diriyoruz:200.09» O» 208874 100 000 İfsat 333544
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • Sanayi Şûrası yakında faaliyete geçecek Kurulmasına karar veri len Sanayi Şûrasına aft hazırlıkların ilerledîğt bildirilmektedir.Millî sanayimiz:koflundu mak maksadile teşkil olunacak Şûra bu yü içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • Soya fasulyesi istihsali artıyor İstihsal bölgelerinden piys samıza gelen haberlere göre memleketimizde soya fasufyası istmsalâtı gittikçe artmaktadır.En mühim istihsal mıntıkası Ordudur,Istihsa lâtın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • KONGRELER Türkiye Eski Muharibler Birliği Kadıköy ilçesinin kongre si 28 mayıs cuma gönü saat 10 da Süreyya sinemasında fcrapı lacaktır.*fr Türk Mikrobiyoloji cemiye ti kongresi bugün 18.30 da Etib ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • Bir adam dövülerek soyu'du Usküdarda Dibekçi Ahmet sokağında Abdullah.Föy zar adında biri dün sabah evinin civarında,baygın bir halde yatarken görülmüş ve hastahaneye kaldırılmıştır.Tahkikat sanımda,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • Ticaret Odasının hazırladığı geçim endeksleri Şehrimiz ticaret odası tara fmdan son zamanlara kadar "her ay neşredilen seçim endan vaz geçü'diği iler.j sürülmektedir,Durum ^bazı söylem/Here yol açmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • Korgeneral Kendal dün şehrimize geldi Bir müddetten beri Ankarada tetkiklerde bulunan NA TO Güney Doğu Avrupa kuv vetleri komutanı Korgeneral Kendal ile General Tesleı dün saat 15.45 de bir Amerikan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1954
  • Sahte paso kullananlar bir hayli çoğaldı Belediyeye ait nakil vasıtalarında sahte paso kullananların son günlerde bir hayli arttığı görülmektedir.Vaziyet karşısında afâfca lılar yeniden bazı kararlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.05.1954
  • SPOR J-Fenerbahçe Emniyeti güçlükle yendi:2 1 Maç tarafların karşılıklı akınları arasında ve gayet ağır bir tempo İçinde oynandı Stad:Dolmabahçe-Maç:Fenerbahçe 2 Emniyet 1-F-Bahçe:Salâhattin Nedim,Bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1954
  • Bugünkü maçlar Profesyonel küme karşılaşmalarına bugün Mithatpaşa Stadında Kasımpaşa Beyoğ luspor maçı ile devam edilecektir.Müsabakaya saat 17 d© başlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1954
  • İSTANBUL ANKARA ÜNİVERSİTELERİ MAÇI Türkiye Millî Talebe Federasyonuna bağlı Ankara Üniversitesi Talebe Birliği takımının İstanbul Üniversitesi ile Cuma günü saat 17 de Mithatpaşa Stadında yapacağı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1954
  • KİNİNLİ GRİPİN KULLANINIZ günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1954
  • Genevieve serbest bırakıldı Hava yolu ile tekrar hürriyete İade edften bir avuç Fransız ya rafısı bu koruyucu meleğin bütün yaralılar i&de edülino iye ka dar kalede İcalmak istediğini söylemişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1954
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığındai Deniz Teknisyen Ast Subay Sanıl Okuluna öğrenci alınacaktır:1 5802 sayılı Astsubay Kanunu gereğince deniz teknisiyer astsubay sınıf okuluna aiınacak aşağıda meslek da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1954
  • Milli Tesanüt Birliğinin kuruluş yıldönümü Bag tarafı birincide)hassasiyetle devam etmekteyiz.Son günlerde kıyafet ka nununa aykırı bazı hâdiseler zuhur etmiştir.Şüphesiz ki bunlar s:stemli bir propag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1954
  • Pakistan Başvekili 7 haziranda geliyor Baş tara fi birincide)ile Dışişleri Bakanı Profesör Fuat Köprülü ve mutad erkan taraf ındıan merasimle karşılanaçaktır.Ekselans Mehmet AH Han An kara'da kalacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1954
  • Sesinde asabî veya hiddetli olduğunu hissettirecek en küçük bir 'ihtizaz yoktu.Yalnız son derece ümitsiz ve me yus olduğu anlaşılıyordu.Yaptıklarımın bedelini tam olarak ödedim.Senin uğruna doğruluğum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1954
  • 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı Baştorafı blriucide)stiadyomların yollarına dökülmüşlerdi.Saat 8.00;MLthatpaşa Stadın dayız.S tad yomun önünde m ahferi bir kalabaıLk var.Kapılar berm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1954
  • Menderes hükümeti programını hazırladı Baftesaf* birincide)gı ve o gün toplanacak olan Da mokrat Parti Grupuna sunulduk tan sonra pazartesi günü da Mecliste okunarak ittmad oyu İsteneceği anlaşıhnakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1954
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığından Deniz Astsubay Sınıf Okuluna öğrenci alınacaktır:1 5802 sayılı Astsubay Kanunu gereğince Asutsubay Sınıf O kuluna alınacak öğrenciler için aranacak nitelikler;a)Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1954
  • DENİZLERİN KIZI Tarihî Roman yazan:Kemal S AMANCIGtt Derya kaptanından gayri kimse karışmaz bana,dedi 142 Diye mırıldandı.Karaman lı Resul fırladı,ihtiyar mey haneciyi çağırdı,ona ne ya pılacağma dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1954
  • Ankaradaki Atatürk Anıtı törenle açıldı Baştorafı birincide)Reisicumhur Celâl Bayar,Ziraat Fakültesinde defteri mahsusa*ihtisaslarını şu suretle kaydetmiştir:"19 mayıs 1954 de bahti yar bir gün daha y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1954
  • Ankaradaki tören Baştar&fı birincide)tana bağışlamasını Tanrıdan dilerim» diye bitirmiştir.Bundan sonra gençlik adına bir öğrenci günün ehemmiyeti,ni beürten bir konuşma yap-mıştır.Müteakiben Türk mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1954
  • REİSİCUMHUR ANIT KABfR'E BUKET KOYDU Ankara,19 AA.Reisicumhurumuz Celâl Bayar ve Başvekil Adnan Menderes,Atatürk'ün.Türk vatanını ve istiklâlini kurtarmak üzere Sam sunda Anadoluya ayak bastığı günün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1954
  • C.H.P.kurultayı Bagtarafı birincide)kongrelerin bir an evvel tamamlanması lüzumunu bildir nuştir.Bundan ba$ka 10 haziranda toplanması takarrür eden Parti Meclisinin Kurul taym gündemi üzerinde çalışac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1954
  • Devlet memurları tükenmez kalem kullanamıyacak Baştarafı birincide)dtamştir.Bu kalemin kufttanrun&sinı me neden sebepler meyanında mil,rekkebin n mütecanis tür renk taşımaması,az saunanda solma,sı,sil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.05.1954
  • Sahip ve BasmutaatıM:Ali Nad KARACAN Tan imlerini idare eden laWul İflUdü»:»uruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1954
  • ZAYİ Çamlıca iHc okulunıdan aldığım pasomu kaybettim.Yemişini alacağımdan es* kişinin hükmü yoktur-Emel Gündüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1954
  • Kambiyo ve esham Kapan* Afidtf Kapanjf Sterling *M.7 4—Dolar 280.50 Pr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Ft.İsveç Ki» Florin Liret Drahmi Bskoudes Yt/ZDE FAâllA 1948 İkramiyemi 22.00 M.M.lk.22.90 3041 DWöi»St
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1954
  • 15 ton hurda pirinç kondansör borusu satılacaktır I.E.T.T.İşletmelerinden 1 Muhammen bedeli 33.000 lira olan yukarıda yazılı iğ 7/6/954 Pazartesi günü saat 10 da Beyoğlu Metrohan 4-cü katta Arttırma E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1954
  • Bina yapım işi ilânı Devlet Orman İşletmesi İstanbul Müdürlüğünden 1 işletmemiz dahilinde' HECİZ bölgesi KURNA KÖ-YÜNDE bir adet çift lojmanlı bakım memuru binası inşaatı işi aşağıdaki şartlarla açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1954
  • Nafıa Vekâletinden j Tahmin edilen bedeli 600 bin lira olup 12,16» 20» 27/4/954 tarihli Resmî Gazete,Akşam Postası ve Milliyet gazeteleri ile 3/5/954 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilân edilen Ereğli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1954
  • P.T.T.Gene!Müdürlüğünden tki.üç ve dört nakilli olmak üzere cem'an 35000 metre telefon kordonu kapalı teklif alma suretiyle satın alınacaktır-Muhammen bedeli F08 38000 lira olup şartnameleri Ankarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1954
  • RADYO TANBUL 12.57 Açılış ve program 00 Haberler 13.15 Dan» uağk pl)13.30 Şarkılar aryan:S uzan Köktütrk v« Ka a Ünal 14.00 Sevilmiş or Ura parçadan pl)14.20 rkalax 14.45 Film Yıldızları l)15.00 Kapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1954
  • İstanbul Levazım Amir iğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla 7700 kilo 3 ve 4 sun-ebadında elektrik kaynak çubuğu 27/5/954 Perşembe saat 15*30 da İzmit Dz.As* Sa.Al-Ko-da satın alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1954
  • milliyet Abone şartları Ur.Kr.Senelik 42 00 Altı ayük 22 50 Üç ayltfç 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi m.smleketlere iki mislidir.İlin şartlar1 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8.sayfa sant.2,50 T.L.Hanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1954
  • ULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 U' 3 r I 4 m 5 1 IB 6 H 8 9 10 11 12 So id a i vr ğ i 1 Yeterlik;Bir ölçü.2 Kalburdan geçir;Avuçlarını bir leştiren iicl kelime)3 Baki harflerden birinin okunuşu;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1954
  • Bursa Vakıflar başmüdürlüğünden 1 Vilâyet merkezinde kâin Vakfa ait ve mimarî kıymeti haiz eserlerden olan Bedestan)binasının onarım isi kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2 Keşif bedeli 5406
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1954
  • Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden Miktarı Mulı.Geçici Cinsi Ton bedeli teminatı İhale sekil Yeşil yonca 700 35000—2625.Kapalı zarf Yukarıda müfredatı yazılı 700 ton yeşil yonca 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1954
  • Kocaeli Arif iye ilk Öğretmen Okulu Müdürlüğünden Tahmin Miktarı fiatı Tutari İlk T.Eksiltmenin şekli ile ihale Cinsi Kilo Kuruş Lira Krş.Lira Krş-gün ve saati Ekmeklik un 79/81R-120000 45 54000 4050
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1954
  • Ankara M.S.V.Sa.Al.Kont.Bşk.dan Askerî birlikler ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartıyla ve pazarlık suretiyle 70 M3 takozltok kereste satın alınacaktır-Muhammen bedeli 15400 lira olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1954
  • Buldozer Exkavator ve kamyon şoförü alınacaktır İstanbul Deniz İnşaat Grup K.lığından Buldozer Exkavator ve Kamyon şoförü alınacaktır.İsteklilerin müracaatları ilân olunur.6281)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu 8a.Al.Ko.başk dan As-birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yer* teslim tartıyla bir adet dizel motoru kapah zarfla satın alınacaktır-Muhammen bedeli 15600 on beş bin altı yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1954
  • Tuzla içmeleri 23 Mayıs Pazar gününden itibaren otel» lokanta ve tam teşkilâtıyla ziyaretçilere açılacak ve hususî trenleri de işlemeye başlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1954
  • Nafia Vekâletinden Vekâletimiz ihtiyacı için 2000 Kg.10 3!50 m/m2 lik çıplak bakır tel açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır.Eksiltme 26/5/954 çarşamba günü saat 15 de Malzeme Müdürlüğünde toplana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1954
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü llftnları Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre 450 bin adet tuz çuvalı pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 23/6/954 Çarşamba günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4