Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.05.1954
  • Polis delileri topluyor Rangoon 17 Renter)Rangoon polisi şehri doldu-*am deiUeri toplamak için Ciddî bir kampanya açmış bulunmaktadır.Bugüne kadar delilerin faaliyetler^ hakkında birçok şikâyetler vuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1954
  • Türkiye'ye yeni bir tahsis Vaşington 17 AP)A-«Jderikan Harici Yardım Ida-Ifesi bugün Türkiye ve Ingü tereye mubayaa tahsisleri fcyaıîdığmı b^dirmistir.THirkiyeye motorlu taşıt* Ve yedek parça için 875
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1954
  • J5ir haftada 121 Mau-Mau öldürüldü Nairobd 17 AP)Ingü terenin Doğu Afrikadaki asikerî kuvvetler1 genel karar gâhından bugün verilen ma lûmata göre geçen hafta Ken yada Mau Maıu tedhişçileri!ne karşı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1954
  • Madam Rommel Mısır'da Meşhur ve müteveffa Generalin karısı» Cumhurbaşkanı Necip tarafından karşılandı Kahire 17 AA.Meg hur "Afrika Korps,ikomutanı Rommelih eşi madam Rommel,kocasının hatırasına tahsis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1954
  • Yedek Subay kayıt müddeti uzatılmadı Terhis edilmiş yeddi subaylardan askerî memur alınması kararlaştırıldı Ankara,17 A.A.Bazı gazeteSerd'e Yedek Subay Okulunun İcayıt müddetinin uzatıl,dığı yazılmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1954
  • Kabine iyi karşılandı Ankara,17 Miildyet)Mec Us bugün aaat 15 de Başkan ve tullerinden Pukri Apaydwi'in Baş kanlığında toplandı.Daha ceîse açılırken Meclîste fevkalâde günlere has bir havanın mevcu di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1954
  • Dün limanımızda Amerikanlara feslim edilen gemilerden ikisi Ruslar dün 9 parça gemiyi teslim ettiler Sovyet denizcileri Boğazdan geçerken Türk gazetecilerine sırtlarını çevirdiler Sovyetlerin Amerikay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1954
  • 22 galon içki içmiş Perth Avustralya)17 Reuter)Sarhoşken otomobil sürmekten tevkif edilen bir şoför hakim huzu runda 22 galon bira,şarap,cin,brandj ve sade kahve iç tiğini itiraf etmiştir.Polis Raymon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1954
  • 19 Mayıs gösterileri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı miinasebetiyleı sivil ve askeri okullarımız tarafından hazırlanan beden ve gösteri hareketlerinden ilki dün» Kadıköy cihetinde Fenerbahçe» İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1954
  • Çocuk çalan ana Kocasının hatırı için hırsızlık yapan kadına 3 yıl hapis cezası verildi Kahire,17 Anka)Mısırın tanınmış zengin ailelerinden bir hanımın mahkenwsi birçok detlükodulara sebebiyet vermişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1954
  • Cevat Aeıkalın Cenevrede Güney Kore Dışişleri Vekili ile görüşüyor Milliyetçi ve Kızıl Çin kuvvetleri çarpışıyor Son günlerde artan müsademeleri Formozaya yapılacak bir hava akınının takip etmesi muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1954
  • Fes ve takke ile dolaşan üç kişi daha yakalandı Kıyafet kanununa aykırı hareket eden suç ular mahkemeye v^rlldi'er Kıyafet kanununa aykınl a hususların tahkiki için hareket eden ve ortalıkta u-başka b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1954
  • Adnan Menderes yeni Kabinesini dün kurdu Kabinede 7 vekil mevkiini muhafaza ediyor 6 vekâlette değişiklik yapıldı.Dört vekil de yer değiştirdi Fotin Rüştü Zorlu,Mükerrem Sarol,Osman Kapani,Behçet Uz,N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1954
  • MİLLİYET;bugünden itibaren yeni matbaa ve binasına taşındığı için gazetemiz muvakkaten 4 sayfa oiarak çıkıyor MİLLİYET;bir seneden beri Cağaloğlunda inşa ettirmekte oiduğu yeni matbaa ve idare binası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1954
  • ingilterede büyük bir kalpazanlık hâdisesi ingiliz polisi,piyasaya kUlliyetfi miktarda sahte dolar sliren bir şebekeyi arıyor Londra-17 Natöen)Scot-tıcılara» 8 sterlin mukabilindi land Yard detektifle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1954
  • Hamlet'in 10 uncu mezarı Efsânevi kahraman Hamlet namına dikilmiş bir âbide bulundu Kopenhag-17 Renter)Şekspirin meşhur trajedisinde bahis mevzuu edvten Danimarka njn efsanevi kahramanı Hami»tin istir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1954
  • PAYLAŞILAMIYAN ÇO-CUK Bundan 4 yıl önce aslen Türkiyeli olan bir Ermeni kan koca Arjantinde boşanmışlar ve Avrupa mahkemelerinin başına belâ olmuşlardır* Çünkü kadın mahkeme karanna rağmen çocuğu Avru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1954
  • Şüpheli bir ölüm İhtiyar bir kadın 26 uyuz kedinin ortasyıda ölü olarak bulundu Dün Cerrahpaşa'da garip bir hadÛ93 olmuştur.Bu semtte bir kulübede yaL mız basma oturmakta olan Fat.ma uzattın ad'.nda y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1954
  • Çanakkalede zelzele 4 »aniye süre» deprem al zararlı oMu Ankara 17 A.A.Dav let meteoroloji Umum Müdürlüğünden bildirildiğine göre,bu£ün Çanafckalede sa at 15,28 de dipten gelen şiddetli ve 4 saniye sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1954
  • ¦f/bitfı 'th&MiuM Baste şehrimizde havanın umumiyetle az bulutlu geçeceği,rüzgarların poyrazdan hafit eseceği,sühunet derecesinin yükseleceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • NASRETTİN HOCA HAYATİ VE HİKAYELERİ Yazan:Hüsniye BALKANLI Tefrika Nop;7 Nasrettin Hocanın en güzel fıkraları Pek iyi hoca demiş,kabul yarından tezi yok,bir dişi de ve saldırırım.Hoca teşekkür ederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • Kok kömürü tevziatı önümüzdeki ay bağlıyacak olan tevziata ait hazırlıklar t a m a m 1 a a d ı Kömür Satı$ ve Tevzd Mü essesesi bu sene haziran ayı başında,tevziata başlayacaktır.Bu hususta gerekli te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • Asit kaçakçılığı sanıkları kefaletle tahliye edildi Yurda kaçak asit sokmak suçu ile Adliyeye ver'lmiş olan Feden Tinel ve Vedat Taşkının duruşmasına dün 9 uncu Asliye Ceza Mahke meşinde devam edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • Çimento torbalarının hileli olduğa tesbit edidi Alâkalılar tarafından belir tildğine göre,'thai malı çi i mento torbalannıa 50 şer ki loiük olması gerekmektedir.Ancak foazı torbaların 4G 45 er kiloluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • Danimarkalı talebeler dun geldiler Türkiye Millî Talebe Fe derasyonumm davetlisi ©la-rak bir müddetten ber1 Anfcarada tetkiklerde bulunan DanTnaa^calı öğrenciler dün1 şehrimize geîan'ferdir.75 kişiden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • HALKIN SESİ Denizcilik Bankasının dikkatine!¦fc Fatihte,Ksztaşı cadde.M sinde,Eaendal Apartmanı 8 No.lu dairede oturan,o.kuyucumuz Abdullah Başa» V ran yazıyor:1 «Karadenizde şirin b'v ka Baba olan "İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • Şeker buhranına meydan verilmiyecek Dünden itibaren Eskişehir fabrikasından Istenbula toz seker getirtilmeye başlandı ihtiyacının karşılandığını bil «ürmlştir.Şehirde yaratılmak istenen şeker buhranı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • Ole ve gazinoların kontrolüne Tuz verîîdi Belediye Sağlık Işîeri Mü dürlüğü mevsim delayısiyle otel,gazino ve plâjüar Ü2e rindeki kontrollerini arttır iniştir.Bu arada-plajlardan salar alınarak tahlil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • Bir *şçx cereyana kapılarak öldü Mecidiyeköyde Eseartepe caddes%de î^riha Oztakuş adında bir kadana ait 10 numaralı înşaatta çalışan Saim C'çi dmda bir maraaagoz,çatıda dolaşırken erektrik kablosuna ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • Seçim progapandası yaptık lan iddia olunanlar mahkemede Milletvekili seçiminden •bir gün evvel,propaganda yasağma rağmen seçim propagandası yaptıkları iddiası ile yakalanan ye Adliyeye verilen CHP Nur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • Bir şahıs kamyonun altınla katarak ördü Eyüpte ölümle neticelenen bir vasıta kazası olmuş,Şev ket Yurd'ikurban adında biri,şoför Rıdvanin idaresinde k1 kendisine ait 4542 plâkalı kamyonun altında kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • Nabolont dav ası Dünkü duruşmada isveç acentesinin avukatları teminat yatırılacağını bildirdiler Avukat Suat Tahsin Türk,Dumiupmar denizafcısında $e hit düşenlerden otuzunun ailesi adına adliyeye müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • Beynelmilel Hemşireler kon gsesi şehrimizde toplanıyor Beynelmilel Hemş'reler Birliğinin 1955 yılı kongresi,şehrimizde yapılacaktır.Bu münasebetle,Birlik genel sekreteri Mis Daisy C.Bridges,"M'gililer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • Sadık Aldoğanın danışmasına devam edüdi Siyasî bir toplantıda Başvekil Adnan Menderese sözle ve gıyaben hakaret etmek suçundan AdKyeye verilmiş olan emekli general Sadık Aldoğanın duruşmasına dün 4 ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • ihraç mallarımız Fransada rağbet görüyor Fransa ile memleketimiz arasındaki ticari münasebetler ısür'atle inkişaf etmekte dir.Bu arada bir Fransız firması,istanbul Ticaret Oda-sına gönderdiği b*r snek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • Dikiş roalrinesi ithal1 için tahsis yapıldı Ticaret Vekâleti,Dikiş ma kine ve aksamını ithal açarı yeniden 7.302.542 fcrahk brr tahsis «yapmıştır.Ithalâtm,4 milyoaı lirafUğ» Avrupa iktisadi İşbirliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • Sudan frizden y*/an.derisi i ist'yor Sudandan bir firma memleketimizden yılan dertsi it hal etmek maksadiyle istanbul Ticaret Odasına müracaat etmiştir.Tetkikler müsbet netice verdiği takdirde Sudan'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • inşaat malzemesi buhranı devam ediyor Piyasada inşaat malzemesi huhranı devam etmekte dir.Bilhassa çinko levha,de mir aksamı ve cam buluna maz olmuştur.Bu arada camın sandığı karaibarsada 24 liraya ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • KİSA HABERLER Ankara Valisi ve Emniyet umum Müdürü Kemal Aygun,dün sabah şehrimize gelmiştir.Kemafl Aygün öğleden sonra Va Ü Prof.Gökaya bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur.•fa Seliroiyede inşa edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • P O L t S T Ömer özseyrekbasan adın 6a.bir sabıkalı yanında üvey og Ju Ralf Kantal olduğu haldi,Kadıköy'de Kuşdili caddesinde sebzecilik yapan Abdullah Güle rm 50 Krasm!«trraakçılUr» suretiyle dolandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • Gazeteciler Cemiyetin'n fevkalâde toplantısı Cemiyetimizin fevkalâde kongresi 22 mayıs 1954 cumartesi günü saat 11 de,ek seriyet olmadığı taktirde 26 mayıs 1954 çarşamba günü sa at 13 de topİanacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • Yetkiden bazı caddeler tamir edilecek Şefeir yoBannm tamiri işi ise hız verilmiş ve yeniden bir kısım caddelerin düzel tifcnesi için faaliyete tir.Bu arada Vali Prof.Gö kay dön beraberinde Kadıköy kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • Hie 18 1 1fS4 Sok Bu.15 Rama san ms 5 Mayıs 1870 VASATI CZANt Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.40 12JW 18.U7 19.22 21J3 2.34 9.18 4.48 8.45 12.00 1 52 j 7.12 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • Bettina döndü,el salladı» ar daim aynı şekilde cevap verdikten sonra gaza bastı-'Kamyon hareket etti ve Bettina kırmızı bir leke halinde diğer vasıtalar arasında kayboluncaya kadar acabayı gözleriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • Fırın sahipleri bir cemiyet kuruyor Fırıncılar kencfci aralarında bir cemiyet kurmak tize re faaliyete geçmişlerdir.Kurulacak cemayet ''Fırın cılar Cemiyeti,isad ile faaftyete geçecek ve firm sanûp le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • Gümrüklerdeki kalaylar tevzi edilecek Piyasada kalay stoklan çok azalmıştır.Durum karşısında Tccaret Vekâleti,gümrüklerdeki ka layferm çtkanfeasma karar:vermişti.Bu cümleden olarak'' ilk defa Mersin g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • Gemiuef KONOiKE Çorum YOksek Tabsdi Genç ligimi Koruma Demeğimin »ene lik kongresi,21 may» coma g\i nü saat 17 de Ticaret Odasx sa lommda yapxlacakfcucw KONSER it îstanbul Üniversitesi Tale be Birleni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • 9 EYLÜLDE BütÜM esyasile daşell rfayal:Mr eve »«hit» utabilirsiniz 10 DÖŞELİ EV BİRDEN 8 Hazirana kadar cüzdan alanlar bu kuruya 4a gircutcc^ JÜUUtgj YAPI ve KREDİ BANKASI ft p.ft P-P g it?fl afl *aa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • Yumurta ihracatı çok arttı Son günlerde şehrinize ¦bol miktarda yumurta gelme ye başlamış ve bunun neticesinde fiatlar düşmüştür.Yabancı memleketlere yapılan ihracatta artmıştır.Bu arada dün italya'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1954
  • I V&PB AK 1 Fir imtihan münasebeti ile I Dün Konservatuarda Ercümcnd Behzada rastladım.Yukarda trajedi kJsmında çalışan talebenin imti hanı var,bulunmak istemez misiniz Davete icabet eyledim.Yu karı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.05.1954
  • İngilterede büyü!bir kalpazanlık Bagtarafj J incid* fıadan tesbit edilmiştir-M doların esas kıymeti ise sterlin tutmaktadır* Sahte banknotlar o derece yi bir şekilde takjit edilmişt ki.bir çok İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1954
  • Brezilya takımına 1,250,000 lira tahs'sat ayrıldı Rio de Janerio 17 SHA)Isviçrede Dünya Kupası maçlarına iştirak edecek olan Brezilya millî futbol takma ve "İdarecilerin seyya hat ve dğer masrafları i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1954
  • Adnan Menderes yeni kabinesini dün kurdu Bitarafı birincide)Başvekil:İstanbul mebusu Adnan Menderes.Devlet Vekil;ve Başvekil Yardımcısı:Çanakkale mebusu Fatin Rüştü Zorlu-Devlet Vekili:istanbul mebusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1954
  • Ent in ön ü Ö grenci Lokali M.T.T.B.ne verildi Devri teslim merasiminda Vali,profesörler ve kalabalık bir taleba grupu hazır bulundu Eminönü öğrenci Lokalinin r—Üniversite gençlgiıri böy ie fxfcrasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1954
  • Milliyetçi ve Kızıl Çin Bagterafı 1 incide»)ya havadan bir hücumunun takifbıstm.'esiınüa nuıhıtemel olduğu nu söjTİeımiştîr.Resmî kaynakların verdikleri haberlere gore,son günler aar,fında Milliyetçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1954
  • Bir maymunun az züği San Fernando ispanya)17 Reuter)Don Joagu in Vidaya ait bulunan bir maymun 4 kedi yavrusunu evlât edinm^ olup^ yavrular maymunla birlikte yaşamaktan memnuniyet doymaktadırlar.Yemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1954
  • 80 saniye süren hapis Melbourne Avustralya)17 Renter)Ebeveynleri nin müsaadesin1 almadan ev lenen 17 yaşında genç bir çift anahkeme tarafından hap se mahkûm edilmiş fakat 80 saniye sonra serbest bırak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1954
  • Nümayiş yapan hastalar Yedikule Hastahanesinde yatmakta olan ismail admda biri dün,yanına 3 hasta ar kadaşını alarak,yatak kıyafet/ile Vilâyete gelmiş ve sebepsiz yere hastahaneden ta burcu edildikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1954
  • 7 dakikada karara bağlanan dava Dün ikinci Asliye Ceza Mahkemesinde duruşmasına başlanan bir dâva 7 dakika sonra karara bağlanmış ve bu suretle de bir nevj rekor kırılmıştır-ibrahim adında bir tacir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1954
  • Seviştikleri günler çıp lak kollarını ona uzatır,koynuna dolar,onu kuvvetle le kendine çekerdi-duman lanmış gözleri başka bir kud retle,iki alev parçası gibi parlar,onlara bakarken Rafferty garip bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1954
  • Transfer ücretleri mevzuunda yeni Wr rekor kırıldı Montevideo 17 SHA)Italyanin F.S.Müano kulü-ı bü.Montevideo liginden Penoral takımının sol açığı Ju an Alberti Schafinoyu ücret mevzuunda b*r rekor sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1954
  • Fenerbahçe-Teknik Üniversite karşılaşması Fenerbahçe basketbol takımı,19 mayıs gecesi saat 20.30 da Teknik Üniversite Spor salonun da Teknik Üniversite takımilo bir kupa karşılaşması yapacak tır.Tekni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1954
  • Uruguay takımı isviçre'de Zihrih,17 AA.Dünya Futbol Şampiyonasına katıla,oak olan takımların ilki bugün uçakla buraya gelmiştir.Bu ta kitnt 1950 maçlannm şampiyon luğumu kazanan Uruguay takımıdır.44 f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1954
  • Istanbul ile Ankara Üniversiteleri futbol karşılaşması Gayet kuvvetli birer kadroya sahip bulunan istanbul ve Ankara Üniversiteleri fut bol karinaları 21 mayıs cuına günü Mithatpaşa Stadında karşıl aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1954
  • Yen] kurulan bir kulübün ilk maçı Pazar günü C.Paşa Ateş Spor la henüz yeniı kurulmuş bulunan Aksaray Spor kulübü arasında Beylerbeyi sahasında yapılan dostluk maçmda A takımları 3-3 beraber,Aksaray S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1954
  • Türkiye boks birincilikleri Istanbulda yapılıyor 1954 Türkiye Boks Birincilikleri 19-20 haziran tarihlerinde Istanbulda Spor ve Sergi Sarayında yapılacaktır Bu sene ilk defa istanbul da yapılacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1954
  • Amerikan Basketbol takımı şehrimize geliyor Amerikanın en kuvvetli amatör basketbol takımlarından biri olan Vest Coast Col «¦eğe All-Stars takımı 21 ha ziran ile 1 eylül arasında Av rupada büyük bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1954
  • Mengeneye sıkıştırılan bomba izmir 17 Milliyet)Şehrimiz demir atölyelerin den birinde çırak olarak çalışan Şenay adında 17 yaşın da bir çocuk bu gün demirler arasında bir cisim bulmuş ve bunu mengenen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1954
  • Polis delileri topluyor Baştara/ı 1 incide)kalabalık bir caddede sırtından bıçakla vurularak öldürülmesinden sonra şehirde endişe artmış bulunmakta dır.Bir gön içinde polis kaı surette del1 oldukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1954
  • DENİZLERİN KIZ Tarihî Roman yaran:Kemal SAMANCIGtb Gönül ferman dinlemez,diye âlemi öldürmeye hakkın var mı?140 Alınan mal kimin,nereye gidecektiniz?Çabuk anlatın!Nergis bunları sorarken son derece ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1954
  • Ruslar dün 9 parça gemiyi teslim ettiler Baştaraiı birincide)oRusmare 14» gemisine çıkmıştır-Rusların» öğleden sonra limana gelmeleri beklenmekteyse de kat*î saati bilinmediğimden basın mensupları saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1954
  • İmtihan suallerini neşreden gazete Kalküta Hindistan)17 Reuter)Batı Bengi de diploma imtihanına gire talebeler kendilerine sorul* cak tareh suallerini evvelde bilmekteydiler.Buna da 5 bep 'bütün suall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1954
  • Kabine iyi BzvştaraD birincide)kinin aksine Milletvekillerine ay rüan sıralara oturdular.Yoklamadan sonra geçen top lantıda hazır bulunamayan yedi Milletvekidi yamin etti ve bunu müteakip celseye 10 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1954
  • Kimya Hukuk fakültesini yeııerken maç yarıda kaldı Kimya Mühendis sağiçi ilhan belge gösteremediğinden maç tatil edildi İstanbul Üniversitesi Spor ku ı lübü taı afından tertip edilen Fakülteiieraaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.05.1954
  • ULMACA 123456789 10 11 12 ioıdan sağa 1 Sınıf;Bek faş ilerin sem ati duyduklar!sahabe.2 Ki klıklarmı gideren.3 Aktö i talçKt et kl kelime)Laf.İş;Bir siyaset adamımızın yada.5 Bedava;Evçtin ka ası.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1954
  • Nafıa Vekâletinden Vekâletimiz ihtiyacı için 2000 Kg-10 35 50 m/m2 lik çıplak,bakır tel açık eksiltme usulü üe satın alınacaktır.Eksiltme 26/5'954 çarşamba günü saat 15 de Malzeme Müdürlüğünde toplana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1954
  • İnhisarlar Unum Müdürlüğü İlânları Satma!m a Komisyonu Başkanlığından 1_Mevcut şartnamesine gire müteahhit nam ve hesabına 18 ton ombra pazarlık suretiyle satm alınacaktır.2 Pazarlığı 7/6/954 Pazartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1954
  • Bina yapım işi ilanı Devlet Orman İşletmesi İstanbul Müdürlüğünden 1 işletmemiz dahilinde HECİZ bölgesi KURNA KÖ-YÜNDE bir adet çift lojmanlı bakım memuru binası inşaatı $si aşağıdaki şartlarla açık e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1954
  • M.M.V.I No.tı Se.Al.Ko.Bşk.lığından Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarf usulüyle satın alınacaktırihaleleri hizalarında gösterilen gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1954
  • ıı ı mi win i' *y**ammm Lokman Hekin».Dr.HAFIZ C E M A.f.Dahiliye Mîltîhnsmm Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.no öğleden sonra 14.80-17.00 de harta Mbui adar.Istanbul Divan* yoiu No.104 ¦¦JI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1954
  • Kambiyo e esnam A«ılff Kapanış Sterling H.7*4—Dolar 280.60 280.30 Fr.Frangı u.0.80 İsviçre Pr.64.08 64.0i Belçika Fr!6.61 5.60 İsveç K».64.12 00 64.12.50 Florin 79.68.40 78.68.40 Liret 0.44.8u 0.4480
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1954
  • R A D Y 0 ISTANBUL 12.57 Açilış ve program 13.00 Haberler 13.15 Caz mü ngi Pl)13.30 Şarkılar 14.00 Küçük öğle konseri pl)14.20 Şarkılar 14.45 Hafif şarkılar pl)15.00 Ka panış.18.00 Açılış ve dans müzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1954
  • İstanbul Levazım A miri iğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 1 Aşkale askerî hastahane ihtiyacı için 6500 kilo koyun eti kapalı zurt usulü ile satın alınacaktır.2 Tahmin edilen bedeli 16250 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Başkanlığından A As-ihtiyaç için aşağıda yazılı makarna ve şehriye kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.J B ihale 31 Mayıs 954 Pazartesi günü saat 15 te komisyonumuzda yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1954
  • İstanbul Jandarma satın alma komisyonu Reisliğinden 1 Jandarma birliklerinin ihtiyacı için 350.000 adet orta boy ve 2.250.000 adet küçük boy şimşir düğme kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır-Tahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından Fen İşleri Müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi gereğince Umurbey 1517 1550 1549 1548 1547 1546 1545 1544 1543 1551 1552 1553 1515 sokaklarla,İşçiler Caddesinde ve Alsancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1954
  • Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden 1_Yapı işlerinde çalıştırılmak üzere inşaat kontrolörü alınacaktır-2 İsteklilerin Yapı Tekniker veya Yapı Enstitüsü mezunu olması şarttır.3 Durumlarına gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1954
  • M.M.V.1 No.iu 8a.Al.Ko.Bşk.Ankara Askerî birlikler için 2490 sayılı kanunun 46.maddesinin F.fıkrası gereğince 1000 dö nüm çayır yüzü kiralanacaktır-Evsaf ve şartlar her gün komisyonda istanbul Levazım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1954
  • M.M.V.1.No.u Sa.Af.Kom.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı içtn aşağıda cins ve miktarı yazılı 90.000 adet marul kapalı zarf usulü ile satın alınacaktırihalesi hizasında gösterilen gün ve saatted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1954
  • BAŞ AĞRILARINA KAR;GRİPİN başarı İla kuHanıbr.GRiPiN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1954
  • M.M.V.1 No.İu Sa.Af.Ko.Bşk.dan Ankara Aşağıda cins ve miktarları yazılı sebzeler kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuşturihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerdedir Evsaf ve şartlar her gj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1954
  • Eminönü 4-Sulh Hukuk Hakimliğinden:954/70 Şükriye Pekçan,Beyhan Atatan tarafından dâvâlı Beyoâ» lu Ayazpaşa Mezarlık sokaW 21 numarada daire 9 da OH» han Pınar aleyhine akte mur halefetten dolayı açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1954
  • I.T.Ü.Makina Fakültesi Dekanlığından,Konferans vermek üzere Fakültemizin davetini kabul ederek şehrimize gelmiş bulunan Paris Ecole Centrale des Arta et Manufactures profesörlerinden Bay Ilcııry Casti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1954
  • Ankara M.S.V.Sa.Al.Koni.Bşk.dan Askerî birlikler ihtiyacı için Ankavada gösterilecek yere teslim şartıyla ve pazarlık surçtiyfe 70 M3 takozluk kereste satın alınacaktır-Muhammen bedeli' 15400 lira olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1954
  • Buldozer Exkavator ve kamyon şoförü alınacak İstanbul Daniz İnşaat Grup K.lığından Buldozer Exkavator ve kamyon şoförü alınacaktır,isteklilerin müracaatları ilân olunur.6281)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1954
  • Ankara M.S.V.2 No.S?A.Kom.Baş.dan Askerî birlikler ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere tealim şartıyla ve açık eksiltme suretiyle 205 kalem motörMi araç ve malzemesi satın almacadır.Muhammen bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Ya» işlerini fMlen idare eden Meş'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4