Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.05.1954
  • Zafirullah Han Kah i rede Pakistan Dışişleri Vekilinin ânı olarak Kahireyi ziyareti manidar karşılandı Kahire,15 ANKA)Pakistan Dışişleri Vekili Muhammed Zafirullah Han.dün akşam ansızın buraya gelmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1954
  • Noboland için kefalet yatırılıyor Şilebin bağlı bulunduğu girket Istanbulda bir bankaya 5 milyon lira yatıracak Paris 15 A.A.Stock holm radyosunun bildirdiğine göre "Naboland,gemisinin sahibi isveç De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1954
  • Ava Gandner kriz heçirdi Madrid 15 A.A.Birleşik Amerükaya gitmek üze ne buraya gelen yıldız Ava Gardner,dün ani bir kriz geçirerek hastahaneye kaldı Doktorlar Ava Gardnerin böbreklerinde taş bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1954
  • Adatet Galatasaray!4-1 yendi Profesyonel küme besinci hafta lig maçlarına din Dolmabahçe Stadında devam edilmiştir.Günün ilk karşılaşması Ka* sanpafa ile Beykoz arasında yapılmış ve 2 2 beraberlikle n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1954
  • Bir öf kın hazin sonu Bir otelcinin oğlana kaçması dedikodulara sebep elan Bolivyalı kalay kralının kızı bil çocuk doğurduktan sonra öldü Paris,15 AP)Bolivyalı kalay krtaU milyoner Antenor Patitıo'nun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1954
  • Amerikaya iade edilecek harp gemi'eri İkinci Maya Harbinde Rus?yaya verilen gemilerin ilk pâiv tisi yarn limanımızda Amerikaya devredilecek Rusyanın Amerikaya iade edeceği harp gemilerinden birinci gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1954
  • Bugtin şehrimizde havam n 1 1 nmomtyette as buluüu gecece-1 ği,rüzgârların poyrazdan ha-1 fff eseceği,sühunet derecesinin yükseleceği tahmin edilmiştir.$M 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1954
  • Güney Korede iik "resmigeçit,Seul 15 A.A.Güney Koredekj Amerikan birlikle r.i bugün Seul futbol stadyumunda büyük bir geçit resmi yapmışlardr.Bu mütarekenin imzalanmasından ben Korede yapı Devamı Sa;7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1954
  • Güreşçilerimizin ilk kafilesi Tokyoya gitti İkinci kafile Antranörierle birlikte gece hareket ediyor Tokyoda yapılacak olanı Bünya serbest güreş şampiyonasına iştirak edecek olan Milli Güreş talkımımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1954
  • Doğu Pakisfanda dün kanlı arbedeler oldu Dakka'da bir fabrikada çıkan kavga 24 saat sürdU va 100 işçi öldü Kalküta» 15 A-A-Dak-yade birliği ile poliB takviyf ka'dan Doğu Pakistan)alınan j kuvvetleri g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1954
  • Hava şehitlerimiz dün merasimle anıldı Ankarada da hazin ve Koraltan bir Vazife uğrunda şehit dü-şeh havacıaJrımız için,dün' saat 11 de Fatih parkında1 b".r ihtifal yapılmıştır.Vah' muavini Mehmet Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1954
  • 9 nonu nun ıyı karşılanmayan bir hareketi CH.P.Başkanının Reisi-cunıhur Bayan tebrik et-i memesi siyası çevrelerde iyi karşılanmadı Ankara.15 Milliyet)Celâl Bayann Reisicumhurluğa seçilmesinden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1954
  • Yeni Kabinenin yarın kurulması muhtemel Adnan Menderesin Meclisin Pazartesi içfimaında programını okuyarak itimat oyu istemesi bekleniyor Celâl Bayar dün sabah Adnan Menderes ve Refik Koraitanla birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1954
  • Şehirde suni olarak bir i seker buhranı başladı Fırsattan istifade etmek isteyen bir kisim şekerciler fiatlara zam yaptılar;Yarın Eskişehirden 15 ton şeker geliyor Şehirde sun'î olarak bir şeker buhra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1954
  • HUDUT DIŞI EDİLEN DİP-LOMAT îngilterenin Moskova ataşesi Charles London Rusya tarafından casuslukla itham edilerek,hudut dışı edilmiştir-Resim,İngiliz ataşesini göstermektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1954
  • Elizabeth Londrada Altı aydır memleketinden ıızakta bulunan ingiltere Kraliçesi muazzam tezahüratla karşılandı London,15 AP)Kraliçe Elizabeth în^ln Milletler Camiası memleketlerimde 6 ay su P3n uzun v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1954
  • i i *v V SİLAHSIZLANMA KONFERANSI Hâlen Londra'da' toplanmakta olan Silâhsızlanma Konferansında atom,hidrojen ve mikrop harbi bahisleri de ele alınmıştır.Resimde Konferan" sa katılan Amerikan delegesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1954
  • Halk Partisi Meclisi 10 Haziranda toplanıyor Parti Meclisinde son hezimetin sebepleri incelenecek ve Kurultay îçtimaya çağrılacak Ankara,15 Milliyet)Uzun süren müzakere ve münakaşalardan sonra CHP.Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.05.1954
  • MIA» *etiBB'mE& Tebessümün manası Türkün bildiğini Zamane levhaları Bir pehlivaafafc iddiası Yemin,seçim,tebrik Büyük Millet Meclisi f& ce\sesim akdetdı.Mabuslar temsil eyledüklert millete,memlekete,o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1954
  • Yeni gümrük tarifeşi Baz» ıthaiâtçı.ar yeni tarifenin tatbikine ıntızaren ellerindeki malları saklıyorlar Yeni gümrük tarifesi 6 ha z;A-anda yürürlüğe girecek tir.Bu husustaki hazırlıklar sona ermek ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1954
  • Maruf bir şehircilik mülchas sisi İstanbul» Keldi Dünyaca tanınmış şehircilik mütehassısı ve milletlerarası mimarlar bürosu sabuk reis-Mr.Alber Kormbi.cl4n şehrimde gelmiştir.Mr.Kormbi,Istanbul Be led
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1954
  • Vapurların yaz tarifesi haz'raııda tatbik edifecdc Marmara haıttı vapur sefer lerinde yaz tarifesinin tatbikine haz.ran ayı içinde bayla nacaktır.Yeni programda se fer sayıları çoğaltılmış,Barıtdırmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1954
  • Kaçak inşaat sob zamanlarda fazlalaştı Şehirde yapılmakta olan kaçak inşaatın son zamanlar da arttığı müşahede edilmek ted.r.Durum karşımanda alâkalı lar yeniden haca tedbirler al mış ve bu haaoata ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1954
  • Amer/kah inşaat mütehassısı dün Beyruia fiiUj Bir müddetten bezg memleketimizde bulunan dünya ca tanınmış inşaat mütehas sisi Mr.Morrison,dün saat 14.30 da uçakla Beyruta gü mistir.Diğer taraftan,deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1954
  • Bir otomobil hırsızı takiple yakalandı müdürün ünde kat Jdfği heyecanlı takip sonunda aaalj harsta çaldığı otomoöîlda yakayı ela verdi Istanbıııtda vukua gelen bütün otomobil hırsızlıklarınm faili old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1954
  • Nisan ayında Istanhulda 112 yaii-m oldu Nüsan ayı »içinde şehrimizde muhtelif semtlerde ceman 112 yangın vakası tesbit edtf mistir.Aldığımız malûmata gore,bu yangınlarda 5 bîna tama* men 13 bina kısme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1954
  • Sabık Yunan Vekilleri dün Gökayı ziyaret ettiler Şehrimizde bulunan sabık Yunan Dahiye Vekili Gunerakis,Koordinasyon Vekili Markezin'Is ve Matbuat Ve kili Sisneoz dün sabah Vali Prof.Gökayı ziyaret et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1954
  • Amerikalı iş adamları Tacirlerimizle temaslar yapan Amerikalılar don sabah Viyanaya gittiler Şehrimizde ticarî temaslarda bulunan 51 krişÜîk Ame rJkan heyeti,dün saat 10 da hususî bia:uçakla Viyanaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1954
  • Belediye ile yol müteahhitleri arasında ihtilâf çıktı Şehir yollarının tamir ameüyesine hız verilmiş ve bir kışını caddelerin sökülerek yen den düzeltilmesine başlanmıştır.Bir arada;Belediye ile bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1954
  • Kayınbiraderim tabanca ite bacağından ya miadı Kadrkoydo Kavatasında Kâmli sokağında 19 numar rada oturan Bahattn Doğan cı admda bir genç,ailevi bir ¦geçimjî&ükten xlolayi,enlşlesi Nadl Saturia kavga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1954
  • ŞBrinUk MHWUran yankesiciyi ele Aliye adında afcamş yaşın da bir kadm,polise müracaat edecek,içinde beş lira pa na bulunan cüzdanının istik lal caddesinde Tevfik Tam «tdında bir sabıkalı tarafından ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1954
  • ASKERÎ BAHİSL oğu Asyanın müdafaası SKERT BAHİSL oğu Asyanın mü Güney Doğa İsyanın S* Rusya final Çin blokuna katılma sl Asyada komünist cephesiniu nüfusıuiu bir buçuk milyara çıkarmak demektir ki bu»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1954
  • ¦to.16 moyis Ru.13 3 «w 1*54 1S73 Pazar 1S70 vmxt VASATI EZAM C4T *J27 Gg* cue «0 fiOBtl 1*97 8*7 Akşam 19.20 1 12.00 i Tafcat ¦21.10 1.151 1 tmsak 2.37 7.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1954
  • MATİNE ¦fr Güzel Sanatlar Akademi,si taxaftndan tehir edilen «Edebiyat Matinesin 22 mayıs cu*» martcsi günü saat İS te Mar,mara lokalindi yapılacaktırcaszt fc îstaribul Kız Lisesini Bitirenler Derneği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1954
  • r* w n 10 DÖŞELİ EV cüzdan-«lanlar bw kuraya da cfrerkı» YAPİveJCREOİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1954
  • KIŞA HABERLER fa İstanbul Üniversitesi Talebe Birliğinin tertiplediği izahh Batı Müziği konserlerinin ikinc'si 18 mayıs sah günü saat 18 de Fen Fakültesi konferans salonunda verilacektirjç Genç Demokr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1954
  • ASR1TT HAYATI VE HİKÂYELERİ Yazan:Hüsııiye BALKANLI Nasrettin türbesinin Sır müddet sonra yüzünü gör medigi biri onu sarsarak uyandj rıy-ca-tatlı,müşfik bir sesle:Kalk evine git,üç günü bekı'e.Etrafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1954
  • POLİS T m Kasımpaşada ipükçi Fi-Tın sokağında 25 numarada otontan Hikmet Yıldırım adanda hir kadın,polise müracaat ederek,komşusu Mettıfin evine kundak koymak istediğini bildirmiştir.Metin yakalanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1954
  • HALKIN SESİ Cerrahpaşa Hastanesi santralı Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuzdan aldığımız mektupta,Cerrahpaşa Ha»,tahanesi telefon santral mıın; r.ısmın arttırılması istenerek söyle denilmektedir:«Cer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1954
  • İspanya ve Almanyaya sevkedlcn buğdaylar Yabancı memleketlere yapılan buğday ilıracaü devaan etmektedir.Bu arada dün limanımızdan ispanyaya €04,800 lira deger.tıde 3 bn ton buğday sevkediılmiştir.Daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1954
  • 954 yılının yapağı kampanyası açıldı Bütün istihsal bölgelerinde yapağı kırkımları başla mış ve kampanya açılmıştır.Halen Diyarbakırdada fVatlar 350,Adana bö*ges nde 340 kuruştur.Trakyada bu yıl kış y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.05.1954
  • Rus casusları İng i I tereden ayrıldılar Bir Rus gemisine gizlice binen Sovyet hava ataşelerini görmek için gazeteciler boşuna beklediler Londra.15 AP)İngiltercde casusluk yapmağa teşebbüs ettikleri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1954
  • Keşmir ve Hindistan Hindistan hükümeti yeni bir kararname neşrederek Keşmirülere Hind vatandaşlığı hakkı tanımış* Teferruata hakkında henüz malûmat edinemediğimi/i bu kararname çok mühim neticeler ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1954
  • Wilma Montesi'nhı hayatı filine alınacak Roma» 15 A.A)Bir İtalyan film prodüktörü» ölümü etrafında çeşitli dedikodu yapılan ve senenin en büyük skandalına sebep olan Wilma Montesinin hayatını filme al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1954
  • 9 56 YAPI ve KREDİ BANKASI {Şubelerinin «Di altıncısı KOCAMÜSTAPAŞA ŞUB£81 Tarm hizmete giriyor 17 MAYİS 1954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1954
  • Sunî odalar inşa ediliyor Londra,15 A.A.«Shell» petrol kumpanyasının bildirdiğine göre.Borneo adası a-Çiklarındaki petrol sahasında yapılan araştırmaları genişletmek maksadıyla iki sun'î adanın inşası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1954
  • Bir Amerikan korosu tstanbula geliyor Ankara,15 ANKA)Geçen sene Avrupada muvaffafldyotli kanserler vermiş olan «New.York Smith Kız Koleji» kanosu ts^anbufa gedecek *ve Açık Bava Tiyatrosun dla konseri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1954
  • Japon suları halâ radyoaktivite taşıyor Bir av partisinden donan Japon balıkçı hamulelerini çökmek mec url,e:rdj kaldılar Tokyo,15 AA.Bir balık avı partisinden dönmüş olan dokuz Japon balıkçı gemisi.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1954
  • Suriyede seçim yapılıyor Suriye Başvekili Vekili verdiği beyanatta çok yakında yapılacak seçimlerin serbesti İçinde yanılacağını söyledi ğam,15 THA.Suriye Başbakanı Sabri El Asali.Kahir ede intişar et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1954
  • Japonya Pen knHibü milletlerarası konferansa delege gönderiyor Tokyo,15 Reuter)Japonya P.E.N.kulübü,20 hazinandö,Hotauncllda t|t p£anac.ak olan mSJfletâerarası P.E.N.ku_Jüpiter kcoıferamsıtıa iki dele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1954
  • fid Nazi doktora 20 sone hapse mahkûm oldu Lyon,15 AA)Lyon asker!mahkemesi,Struthof Na ti toplama kampı doktorlann-1 Haagen ile Bickenbach'ı 4ün gece 20 yıl ağır hapse mah kûm etmiştir.Bu iki Alman do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1954
  • Islahhanedeki kızları seviciliğe al yutmaktan başka hiç bir faydası olmuyordu bu yasak-•snn.Maurice'in başı ucuna geldiği sırada Patridayi hatnladı.Evet onun da kendine göne zevki vardı» fakat kodeste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1954
  • "Kuş adam„ tahta kanatlarla uçta Auxerre 15 AJi.Ok sijen maskesi olmaksızın pa raşütle-atlama dünya rekorunu tesis etmiş olan 4%uş adam,Leo Valentin,dün öğ lcden sonra yaptığı bir göste ri sırasında,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1954
  • İtalya'da had sel er Cenova.15 A.AJ Muhtelif müesseselerde çalıgan yüzlerce işçinin işlerinden çıkarılmasını protesto için 50 bjn demir,çelik işçisinin yaptığı grev sırasında,biri ağır olmak üzere.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1954
  • Marmara Futbol grup bArinclNkleri Bursada yapılacak Bursa,15 T.H.A.Marmara bölgesi futbol grup birimcflikleri BnTsada yapılacaktır.Türkiye b«nnci«iınd tayin «de« eek olan maçlar muhtelif bölgcl-ettdte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA.Aimwifcwn Ayan ufrolteL ata maliye komisyonu 1 haziran 1854 t* başl«*jwcak olan gelecek malî yû için Atom komisyonu toiiö^asim 1,235.780.000 do.Jar olarak basbit etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1954
  • İKTİBAS Cenevre Konferansının 5adamı Chu En Lai kimdir?Kızıl Çinin Dıştşieri Vekili 1000 sana imparatorluk tahtın İşgal etm-ş bir hanedana mansup bir ailenin cocuğuduı Cenevre Konferansının en esraren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1954
  • Milliyetçi ve Kızıl Çin uçakları tekrar çarpıştı Çifi şahitleri açıklarımla vukabulan çarpışmalarda Kazıl uçakların hasa/a Uğradığı bildir Uy or Taipeh Formoza)15 AP)Milliyetçi Çine a it;iki pervanel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1954
  • Bos bale tropa mVpfeUe Paris,15 AA)Mi3ft ki Sovyet &ale trupa 5â.&£cni Michael Tchonlake,Fransa hükümetini»,ftezâtfte veracJkieri temsilleri kaldı msua«ı Seansız Sovyet kültürel m* nasebetlerine indi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1954
  • HettgolandMa deniz ısıtılıyor Bonn,15 İNai'en)Heligolaııd'da turizmi inkişaf ettirmek içjı «der.izi ısıtmak» hususunda hazırlıklar yapılmaktadır Bunun ne şekilde yapılacağı henüz kat'î olarak açıklanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1954
  • Bur-sad» Kor© gnaRarrmİKdca bir üsteğmen intihar etti Bursa,15 THA.Xe3ri ögliç arifenda bir tevazün üs,teğmeni bugün beynine tabanca ite taırşun» sıkmak suretiyle âotilbar tiLm içtir,Kore g&ztterimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1954
  • Bnrsa'da spar Saynom Burs»,15 T.H.A.Bursa Erkek Lisesloxto hjitii Thüihil m.yartn yaptfaca&tfr.Erfrek Lisesi sporcuları yarm saibaüı,Atatürk sUiclyanuunda güsteriîerde * u3*ıraaaIiUr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1954
  • KazaManka'da teth'ş harf ketleri devam ediyor Kasablanka.15 A.A-Dlrn akşam Kenifra'dan buraya 6 kamyon içinde gelen bir yardımcı polis grupuna bir el bombası atılmıştır.Polislerden biri ağır yaralanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.05.1954
  • SAYARİN TEBRİKLERİ KABULÜ Büyük Millet Meclisi toplantısının sona ermesini müteakip sırasıyla vekiller,mebuslar,kara,deniz ve hava kuvvetleri erkânı Reisicumhura tebriklerini sunmuşlardır-Ordu erkânın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1954
  • Hi ir,$f Bereketzâde Çeşmesi Sultan Üçüncü Ahmet ve Sultan Birinci Mahmut devirleri tstanhuhı âbide bakımından sok zenginleştirmiştir.Bilhassa Patrona Halil isyanı ve Damat İbrahim Paşanın katli,Üçünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1954
  • BffiGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Selçuk Hükümdarının tahtını ele geçirmek isteyen kadın Türkân Hatun,saltanata hakim olduğunu hür kazdırmış,kenJisini dünyanın köruy Karahanlılar sülâksin&an olup ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.05.1954
  • tngiltereye çıkacak Yugoslav Millî Takımı ttagün ingiltere Üe karşılaşacak olan Yugoslavlar Yunanistanı 1—O mağlûp ettikleri maçta Belgrat,15 SHA)Yarın Belgratta yapılacak Yugoslav,ya ingiltere macınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.05.1954
  • İngiliz Federasyonu Yugoslavya Maçından Ümitli Londra.15 SHA)Yugoslavya ile yarın Blagratta karşılaşmak Üzere hareket eden İngiliz mili!futbol takımı hakkında federasyon genel ¦sekreteri Mr-Winterbott
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.05.1954
  • 14.hafta lig maçlarında Bugün Fenerbahçe-Vefa ile fiA.İ?Ö' Bu günkü karşılaşmalarda F.Bahça ve I.Sporlulara rakip B lerlndan biraz daha fazla şana varmak Icabadarsa da har İki maçında aksi neticeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.05.1954
  • Avusturyanın maruf tenisçileri Parîste Paris.15 SHA)Avrupa turnesine çıkmış bulunan amatörlerden müteşekkil bir Avustralyalı tenis ekibi,dün uçakla buraya gelmiştir-Ekipte emektar kaptan Harry Hopman.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.05.1954
  • Dün yapılan Amatör Lig Maçları Amatör lig maçlarına dün muhtelif stadlarda devam ediimlg ve şu neticeler alınmıştır:Sümerspor 5 Emniyet 0 Fenerbahçe amatör)2 Defterdar amatör)1 Anadoluhiaar 4 Alemdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.05.1954
  • Galatasaray tstanbulstpor amatör maçı tehir edildi Bugün Şeref Stadında yapılması icab eden G.Saray Istanbu'spor amatör maçı tertip komitesince tehir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.05.1954
  • Avrupa Kadınlar arası bas?ketbol şampi yonası Belgrat 15 SHA)4 Hazirandan 13 Hazirana kadar yapılacak olan kadın lararası Avrupa basket bol şampiyonasına 9 memleketin basketbol takımları iştirak edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.05.1954
  • Uzan mesafeler yüzücüsü Florence Mitri ite Hümez karşılaşacak Roma.15 SHA)Avrupa profesyonel boks federasyonu dün burada verdiği bir kararla,Avrupa şampiyonluğu unvanı için İtalyan Tiberio Mitli ile d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.05.1954
  • i Su adin bir hücumu Omar tarafından kargılanırken Dün güzel bîr oyundan sonra F.Bahçe galibi Kasımpaşa da Beykozla 2-2 berabere kaldı S tad:Dolmabahçe Maç:K.Paşa:2 Bejk«:2 K.Paşa:Sedat Hikmet Ali Çet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.05.1954
  • Eski bir akıl hastası vaaz dinlerken yine samttı Çemberi itaşta Şatik otelin de kalmakta olan Mehmet Nairn Arda adında biri camide vaaz dinlerken "müjde ey ümmeti Muhammed,Matı di Resul* 50 yaşında ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1954
  • RÖPORTAJ av van!ar insanlar w» r canavar oeg fistanbu un surfetan yana bu sene talihi hay] iaçık.Dünyanın en meşhur sirfclerinden Apollo Sergi Sarayında tem* silier verirken önümüzdeki günlerde de G&f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1954
  • Sebze fîatlan bir miktar ııcuzladı Son günlerde istihsal bölgelerinden şehrimize bol mik' tarda sebze gelmiş ve bunun neticesinde fiatlar bir miktar,düşmüştür-Ancak hâlde satılan sebzele rin toptan fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1954
  • RoseJda tebessüm etti-Bu ¦özlere inanmadığını,kornişe ı*r kendisine yine yalan söyle farkında olduğunu anlatmak isteri gibi:Evet Emmet,parayı Dul dftur.Tebrik ederim.San» bir tavsiyede bulunacağım,hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1954
  • Rusyc* ve Peylerinin dış siyaset anlayışı Berlin Konferansında Batılı Hariciye Vekillerinin Mr.MolotoVa teklif ettiği,iki siyasî şart,kütün Almanya'ya şamil hür şaçim/er yapılması ve Avustralyadaki iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1954
  • f 2 3 4 ft 6 7 6 9 10 11 12 Sodan sağa 1 Büyük edebi şöhreti,mis.2 Işığımızın babası;Vatan sairimizin birine* adı.3 Millî musakJonizln sembodü;itibar.4 Su;Nazik büyütülmüş.5 Pastan.n süsü.O Muvakkat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1954
  • 1 am Unman Yazan:Kemal SAMANCIGÎfc Küçüklüğünde bir bebek gibi kucakladığım güzel kızı gîmdi bir sevgili gibi kucaklayamazsam Ölürüm 138 Bana kalırsa bu adamı aramızdan çıkarmalıyız dedi,boyie sakin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1954
  • laks.'m Nahiye Müdürünün duruşmasına devam edildi Rüşvet almaktan sanık olarak yargılanmakta olan eski Taicsim Nahuye Müdürü Safa Aıkkepenek hakkında 9 uncu Asliye Ceza Mahke meşinin verdiği karar,dav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1954
  • Kayahbny t davasında yalan şahadette bulunanların duruşması Muzaffer Kayatıbay ve Omer inönü davasında yala*» şahadette bulundukları iddiasile ikinci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Ol^ga Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1954
  • l'crde yerine bayrak asa» bir k?din tevk'i edil'îı Fiatiıhte Haydar semtinde oturan Hacer irin ak adında bir kadı»,eviwin penceresi* ne,perde yerine bayrdt astığı polise ihbar etlümıştir.Yakalanarak a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1954
  • Kamyonla yapılan nakVviJ gittikçe artıyor Son yalarda kara v-'Ilımdaki gelişmeye mu .rlarak kamyon nakliyatı da inkişaf etmiş ve kamyon ta* yısı çok artmıştır.Alâkalılar tarafından verilen malûmata gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1954
  • Vciıi kurtarma gemisi d'/'ıi limanımıza get rüdi Denizcilik Bankası gemi 'kurtarma işletmesi için Irı gAtereden satın,ahnan ve-Ho ara adı verücsa kurtarma ge misi dün saat 11 de limiinı miza gelmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1954
  • Balkan Müzik Festivali hazırlıklarına başlandı Ankara ve Istanbulda büyük bir Balkan müzik festivali yapılacaktır.Bu müna »ebetle ayın 17 saıde Ankara da Dıyşleni Bakanlığında tür toplantı yapılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • Yeni kabinenin yarın kurulması muhtemel CBsfterafi MriMİfe)Diğer taraftan yeni Adnan Menderes kabinesi bugün de nemiz kurulamamıştır' Kabinenin bir kaç gone kadar teşekkül etmesi beklen» inektedir* Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • Prof.Esat Arsebük vefat etti Aikkara,15 Büyük War iıuıııüiHg haber akUgv mıaa göre değerli İBm ve fikir adamtanmiadta,Hukuk Fakfttteei piK^aörferralen Esat ArartBk düa gece bahkm tab»»* tlaw luiMipift
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • Bir maden ocağı i infilâk etti Çuaregıraa Belçika)15 AP)Bugün burada b*r iwl tien ocumda,vote» gwlen inf Oak ve akabfcrde çıkan yangın intf-IfccsicK'b 7 köraür isçisi di.mıikyttir.Hadîse kurbanlar.ndM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • Bir aşkın hazin sona Bagfcırafı 1 İncide)öüa gece geç «akü kaW»rıkiıgı kl'dukte,bir beyin Jumamaau»,dan öbnüştür.Doğumu im sabah Parisin bir banJs&rösü olan Neuflfy yeşimle kayı&tara geçirilen kıs çoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • W& b Y havalarda GRİPİN aimak faydahdir Baa.diş,adal* soğuk algınlığından mütevellit bütün karşı başarı İle kullanılır.GRİP 4 sac* ara ile q »na 3 s;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • İnönü'nün iyi karşılanmıyan bir hareketi Kaşta rafı birinr\ût \Bu hâdisenin ilk tepkisi btv günkü Zafer gazetesinde görülmüştür.Demokrat Parti idare çilerinin bu hususta ne düşündükleri bilinmemekle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • Halk Partisi Meclisi 10 haziranda toplanıyor Bftgtorafı 1 incide)10 unda toplantıya çağırılması kararlaştırılmıştır-Parti Meclisi toplantısında' Kurultayın,toplanma tarihinin tesbit edil-mesi beklenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • Hava şehitlerimiz Raştarafı birincide)ermiştir» ANKAJRADAKt TOKEN Ankara» 15 AA.Hava Şehitlerimizi anmak için bugün saat 11 de Cebecideki şehitlikte bir tören yapılmıştır' Törende Büyük Millet Meclisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • Pakistan Mısır i görüşmeleri Kahire,15 T.H.A.Dun gece geç vakit şehrimize gelmiş bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Zaferullah Han,Bugün Mısır Dışişleri Ba kanj Dr.Mah mut Fovzfc,Cumhunbaşfcanı General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • "El Mısrî,sahibi geliyor 10 sene hapse mahkûm olan Mısırlı gazeteci Arap menle* kellerini geziyor Şam,15 ANKA)Geçenlerdb Mısır ÜrtMal Mahkemesi tarafından gazetesi kapatılarak 10 sene hapse mahkûm edH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • 70 bin liralık çınar ağacı I—Ağaç daha kesilmeden evvel 30057 liraya mal olda Paris,15 ANKA)Geçen hafta Fariate Troacafeı ocumalarmdla kesilen biir çınar ağacının TciymaA 70.000 Türk lira.Sini bulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • Irak'ta kızıllarla mücadele Bağdat,15 THA.Bocada çıkan gazeteler,yapılacak mebus seçimlerinde komünistlerin yıktet faaliyetti bulunmalarının beklendiğini bildirmiş ve hükümetin müteyakkız bulunmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • Dien-Bien-Fu ya roll fart İlk ağır yaralı grupu Hanoi'ja geldi» Bunların beyanat vermeleri yasak edildi Hanoi 15 AP)Fran Stt komutanlığı komünistlerin ©Üne düşen Dıen B.^n Fu'daki Fransız ağır yaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • Ma Icarioscubr sinir harbi yapıyor_Makarios'çulara göre;Kıbrıs meselesinde Türkiye «müstenkif» kalacakmış!Lefkoşe,15 T.H.A.Kıbrıs'ta so ngünhre faaliyetlerini arttırmış olan Makarios'cu-ar şimdi Je,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • Cenevrede Doğu Batı arasında pazarlık Moiotov'un anidan fikrini değiştirmesi Hindiçinida harba son verilmesi yolunda ümit uyandırdı Cenevre,15 AP)Yedi seneden beri devam eden Hindicini harbine bir son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • Futbol federasyonu teşkil edildi Miffi takım 20 Mayısta açıklanacak.Pupa* Sandro yine antrenör seçik» Ankara İS AJ1.Yan» fubol federasyonu ltmakan ve azalsklarma aşağıdaki zevat seçilmişlerdir.Ba$âm4ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • Otomobille sakayı geçecekler Seyyahlar,g bin millik metafcari 9»?da Itatetaaeyi umuyor Sydney,Avus&nal.v«\15 Renter)Fitaa prodüktörü Mr.KomrtantiRo'mm ri yaset«de dört kisttik bir grup,Gtiovey Avustra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • Güney Korede Bafterafr WrincW^)lata Ut büyük askerî resmi geçitten sonra bir hitabede roıbman Reisicumhur Sîngman Rhee,MGüney Koremn hürriyeti ancak as keri kuvvetle temin ve idame edUebilmektedır„ de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • Fotoğrafçıdan nefret eden başbakan Japon Başbakanı Yoşida» fotoğraf çılan semsiye İle kovalıyor Tbkyo,15 AP B.AmerJk&mn Japonyıaya teşmil ettiği askerî yanfjnia ilgili mesetelirt görüşmek üzer© gelec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • Habeş imparatorı Amerikaya gidecel Amerikalın Habeşistan Bttyükalçlf resmî hazırlıklarla meşgul olmak User Washington'* hareket etti A&isababa 15 A.A.Amerikanın Habeşistan Büyükelçisi Joseph Siznonson
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • Kore'de Rusların faaliyeti Washington,15 A-A.Birleşik Amerika müdafaa makamları bugün Sovyetleri,mütarekeden evvel Kuzey Kore'ye altı bin ilâ on iki bin kişilik asker!birlikler göndermek ve Kuzey Kore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • Amerika-Rusya arasında sulh müzakereleri Williamsburg,15 A.A.Dışişleri Vekili John Foster Dulles,«komünistlerin baltalayıcı siyasetlej ine rağmen Birleşik Amerika Rusya ile sulh müzakerelerinde ısrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • Aiiierikaya iade edilecek harp gemileri Baştarafı birfnniflc-ı Çeviker,Boğazlar ve Marmara Deniz Kumandanlığından Deniz Kurmay Yarbayı Aloba ve istanbul Temsil Bürosu Müdürü Binbaşı Kadri Ener'in işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • Elizabeth Londrada Baeterafr 1 KwHe)seyreden müjyrmlarca înçiliz,28 yaşındaki Kraliçenin ytrrduna dömuelcîe duyduğu sevine yüzündeki d&Cttıî vte zarif tebeasiimefen «^Utmuştardür.Baş,kent tamamJyHe ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • Zaf irullah Han şehrimizde Baftarafı J iacli Pakiatanm Kahire Elçiliği rafından gizli tutulmuşsa yetkili Mısır kaynaklanrk öğrenildiğine göre,hu ziyaı ten asıl maksat» bundan müddet önce Türkiye ile 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • Şehirde şeker buhranı Bastarufı birincide)Diğer bir iddiaya göre de piyasada toz şeker bulunamamakta ve bu yüzden de şekerciler imalâtamnda kes me şeker kullanmaktadırlar.Kesme şekerin fiatı tozdan da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1954
  • 50 vahşi erke evlenecek ka din bulamıyor Brisbane,Avustralya)Beuter)Binadan 1,100 mesafede medeniyetten te edamda bir şeklide yaşayan vahşi insan evlenmek üzere sebbtta?geçmişlerse de kend rtne kız bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.05.1954
  • Take* Gen I MU UrlUğU ilâ Tan Kırık kontrplâk d çay s n'ığı satışı 24 Mayıs 954 Pazartesi günü saat 14 te İnhisarlar çay atölyesinde 17500 adet kırık kontrplake çay sandığı açık arttırma suretiyle sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.05.1954
  • Malatya Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden Malatya Ceza ve Tevkif evinin 1954 yalı ekmek ihtiyacı I/5/954 gününden itibaren bir ay müddetle kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur-1 Alınacak olan ekme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.05.1954
  • Asliye Hukuk Hi-954/255 Edlmede Ayşekadın Kadebedrettin mahallesinde oturur Saba hat Atamer vekili tarafından istanbul Kasımpaşa Yenicesine Kadımehmetefendi mahallesi Mabut sokak No.4 te Ahmet Atamer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.05.1954
  • İstanbul Asliye Mahkemesi kinci Ticaret Dfeiresl Reisliiaden:954/229 icra tetkik merciinin 21/11/£3 gün ve 953/8421 ve 723 •yılı kararıyla konkordato alebi kabul edilen Beyoğlu stiklâl Caddesinde Küçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.05.1954
  • Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden Miktarı Muh.Geçici Cinsi Ton bedeli teminatı İhale tekil Yeşil yonca 700 35000—2625 Kapalı zarf Yukarıda müfredatı yazılı 700 ton yeşil yonca 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.05.1954
  • Kocaeli Arifiye ilk öğretmen Okulu Müdürlüğünden Tahmin Miktarı fiatı Tutan İlk T.Eksiltmenin sekli İle İhale Cinsi Kilo Kuruş lira Krş Lira Kış-gfm Ve saati Ekmeklik un 79/81 R-120000 45 54000 4050 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.05.1954
  • Van As.Sat.Al.Kom.Başkanlığından Aşağıda yazılı olan nakliyelere kapalı zarfla yapılan ihalelerinde teklif edilen fiatlar Khkça pahalı görüldüğünden yeniden ihale edilecektir-Şartları her gün komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.05.1954
  • Et Alınacak Bakırköy Bez Fabrikası Müessesesinden 1 Müessesemizin 1 senelik et ihtiyacı,ihaleye konulmuştur.2*—îhale açık teklif alma usulü ile 17 Mayıs 954 Pazartesi günü saat 14 te müessesemizde yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.05.1954
  • A D Y O 57 Açılış ve program Belediye gaz-nosundan 41 Istanbul Belediyesi Kon tuan konseri 13.00 Har 13.15 Saz eserleri Nu-Tekyay ve Feyzi Aslangil 1.30 Hafif müzik Pl)Şarkılar Okuyan:İrfan •usöz.Çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.05.1954
  • Kapalı Zarf Usulüyle Eksiltme Hânı 8ıv«s VakıfJar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan is:Sivasta yaptırılacak Meydan camii ve şadırvanı onarımı olup keşif bedeli 17130 lira 74 kuruş,gecjci teminat 1285
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.05.1954
  • Istanbul Belediyesinden P.T.T.îdarefli tarafından ilâ/ve edüen otomatik santrallar dolayısıyla itfaiye teşkilâtıma yangın ihbar ve muhabere telefon numaralarında aşağıdaki fekiiıde değişiklik yapılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.05.1954
  • Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden 1 Yapı işlerinde çalıştırılmak üzere inşaat-kontrolörü alınacaktır» 2 İsteklilerin Yapı Tekniker veya Yapı Enstitüsü mezunu olması şarttır.3 Durumlarına gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.05.1954
  • Van As.Sat.AL Kom.Bask.lığından Askeriyenin ihtiyacı için Kotni veya Avzut istif yerinden Vandakilere 200)ton meşe odunu tasıttınlacaktır-Tahminî beher kilosu 5 kuruştan olup tutan 60000 liradır-Geçic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.05.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Al Naci KARACAN Tan illerini flUtn idare «dm llertıl IfUoKfe:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri ÂKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.05.1954
  • AMERİKAN BUJİLERİ Ani marş Uzun ömür Yumuşak çalışma Fazla kuvvet Benzin tasarrufu Sağlayan yegâne AMERİKAN BUJİLERİ a» TSrUy* Umumi M«n4 M BAİUÜİSMEN MUlSMSEfll ı Hurtr.t 10 T.I 4244 6842 ftlOfi IMMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.05.1954
  • Kocaeli İnhisarlar Bcşmüdürlüğünden 1 Başmüdürlüğümüz transitine gelecek ve gidecek bilûmum inhisarlar emtiasını tahmil,tahliye ve nakliye işleri a$ık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Eksiltme 24/5/954 Paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.05.1954
  • OSMANLI BANKASI İLÂN)Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle.Osmanlı Bankasının Galata merkeziyle,Yenicami,Beyoğlu,Şişli,Kadıköy,Yemiş ve Çomberlitaş Şubeleri 19 Mayıs 1Ö54 Çarşamba günü kapalı bulunaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.05.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Selimiye teslimi 40,000 adet yumurta açık eksiltme İle 25/5/954 Salı saat 14 te SeUmiyıe As-Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır-Bedeli 3200 lira.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.05.1954
  • fc ors a Umbıyo ve esnam fiupatuf Afidif Itapanıt Sterling 784.7*4_Dolar £80.60 280.80 rr.Frang« OJE.om İsviçre Ft.9W$ 64.08 Belçika Ft.Ml MI IwecK».tUl» 64.12.50 Florin 1MB4D 1MM0 ¦Jut ¥09 OtfMMD dhb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.05.1954
  • Elâzığ Yollar 8.Bölge Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan lg:Malatya Akçadağ Devlet yolunun 10 ve 14 üncü kilometrelerindeki Demiryol Üstgeçit ve Sultansuy.u köprülerinin betonarme olarak yapımları olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8