Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.05.1954
  • Kolombo'da verilen karar Bugün bütün devletler beynelmilel andlaşmalarla esareti menetmişlerdir-insan alış verişi yapılamaz.Fakat bir buçuk,iki asır evveline kadar esir ticareti rağbetteydi-Bilhassa A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1954
  • Ankarada bir artist intihara teşebbüs etti Ankara 12 ANKA)Şehrimiz pavyonlarından birinde balerin olarak çalış makta olan Bağda Toan adındaki genç Alman artisti barajda intihara kalkışrken emniyet müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1954
  • Kaatil Reşat ifade vetirkton Galata cinayetinin katili "Pişman değilim» diyor Evvelki gün Galatada işlenen cinayetin faüln olan Reşat Süvari,dün Fatih Sulh Ceza Mahkemesinde sorgusu nu müteakip tevkif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1954
  • Batı Trakyadan 25 ırkdaşımız iltica etti Mülteciler.Herifi nehrini birer kayıkla aştılar Ankara 12 T.H.A.Geç vakit şehrimiz alâkalı makamlarına gelen bir telgrafta Batı Trakyadan yurdumuza üç grup hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1954
  • Bayarın mesajı Adnan Menderes tavafından daman mesajda DP.nün çalışma azmi belirtildi Bayar mebusluk mazbatasını Hulusi Köymenden alırken Ankara,12 A.A.Reisicumhur Celâl Bayar tarafından bugün Demokra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1954
  • Amerikan diplomatlarının şehrimizdeki toplantıları Konferansın sıklet merkezini üürk Pakistan paktı ile Arap İsrail ihtilâfı teşkil ediyor Birleşik Amerika Devi leri Orta ve Yakın Şark syasî temsilcil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1954
  • Bugün şehrimizde havanın aabahleyin çok bulutlu ve aralıkla hafif yağıglı sonralar»;as bulutlu geçeceği sühunetin biraz düşeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1954
  • Byroade'ın Basın toplantısı Amerikan Hariciye Vekil Yardımcısı Sovyetlerin A* rap israil ihtilâfım kundakladığını söyledi Amerikanın,Yakın Doğu,G1 ney Asya ve Kuzey Afrika'dak elçi ve diplomatları çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1954
  • Heyet,yabancı sermaye yatırımı mevzuunda tetkiklerde bu unacak Amerika'nın tanınmış iş adam 1 uçakla îsrailden şehrimize larından müteşekkil 52 kişilik I gelmiştirbir ticaret heyeti dün saat 14 I Yeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1954
  • Kıbrıs heyeti Ankaradc Heyet,yeni Meclisin açıhşjnda hazır bulunacak ve resmi makamlarla temaslar yapacak Ankara 12 TULA.Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonundan 7 kişilik bir heyet bugün 9,50 de Adana d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1954
  • Yunanistanda zelzeleler Dün de şiddetli zelzeleler old* Bir çok' bina yıkıldı,ölü ve yaralı var Atina,12 AP)Bu sabah merkezi Peloponez bölgesinde vukubtlan şiddetli depremlerin geniş çapta maddi banar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1954
  • Akkartal Manevraları sona erdi Nato Kuvvetlerinin Akdenizde yaptığı Akkartal Manevralarını idare eden komutanlar dün Türk fitosuyla beraber İzmlre dönmüşlerdir.Resim,Amiral Fahri Koyntürk ve Amiral Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1954
  • {Mısırda j Askerî i kara liste j i 30 bin kişinin siyasi hak-hırından mahram edileceği S zannediliyor L Kahire 12 T.HJL)Mısır ihtilâl Konseyi "müthoş,bir kararname hazırlamıştır.Bu kararnameye göre,19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1954
  • C.H.P.Eski İl Binası törenle gençliğe verildi Vali Gökay;"Bu memleket,Üniversiteleri İçin milyonları seve seve tahsis etmiştir,dedi Bir müddet evvel hazineye in1 tikal etmiş olan C.H.P.eski il binası,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1954
  • D.P.Meclis Grupu dün ilk toplantısını yaptı Grup içtimamda Celâl Bayar Devlet Reisliğine,Refik Koraltan da Meclis Reisliğine seçildiler Bayar Grupa gönderdiği mesajda,memleket hizmetindeki çalışmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1954
  • Hindicini sulhu için yeni bir teklif yapıldı Vietnam teklifinde,Fransa gibi memleketin ikiye taksin edilmesi kabul edilmiyor konferansa iştirak eden bütün Cenevre» 12 AP)Cenevre Konferansının bugünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • if Izmir Liselerinden Yetigen ler Derneğinin yıllık kongresi,bugün saat 9.30 da Çiçekpalas salonlarında yapılacaktır.SERGİ ir Vefa Lisesi resim Öğretme ni Saime Belir t rafından;ya rin saat 17.30 da,G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • EYiDiDE Kahve cezvesinden Buz dolabına kadar bütün e$ya«ile OÖŞEli EV Hazirana fcadar cüzdan alanlar bu1 'kuraya da girerler^ ÎÂPI ve KREllF V» «ifcj» f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • Dünkü iş kazalarında iki kişi öldü Dün ölümle netüecenen iki iş kazası olmuştur.Ayvansarayda Tel çM fabrikasında inşaat bekçiliği yapan Ömer Ozkaya adın da 27 yaşında bir genç,kont rol maksadile fabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • Sadeyağ fiatlarmdaki yiiksekl k devam ediyor Sadeyağ fiatlarndaki yük seklik devam etmektedir.Bu arada gelen haberlere göre Urfada yeni mahsul sa deyağ fiatlarmda önemli artışlar olmaktadır.Durum Sive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • IlaJyaya sevkettiğimiz pamuklar meselesi Italyaya son defa sevkedi len pamuklarımızın düşük kaliteli oluşundan şikâyet edilmektedir.Bu yüzden italya ile mem lekelimiz arasında imza edi len pamuk ve pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • Polonya tütün heyeti Uzmire gitti Bir müddetten beri şehrimizde tetkiklerde bulunan Polonya,tütün mubayaa heyeti dün Izmkce Jjitmiştir.Heyet azaları yeni müba yaalarda bulunmak üzere Po lonyadan talim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • Teknik Üniversitede Sektör nagmri Prof.Ahmet Ozel'in Me 4 bus seçilmesiyle münhal bu liman istanbul Teknik üni versüesi Rektörlüğüne bu i güne kadar yedi Profesör aday gösterilmiş bulunmaktadır.Adayla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • Avrupaya kaçmak isteyen bir tacir yakalandı Mişon Bali adında bir tar cirin ortağının cezaevinde bulunmasından istifade ederek,ticarethanedeki •mallar' sattığı ve Avrupaya kaçmak üzere pasaport çıkard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • Yeni Belediye reis muavinleri Belediyeye yeniden bazı tayinler yapılmıştır.Bu cüm leden olarak Lütfü Oğultür kün Boludan mUletvekiılliği seçilmesiyle boşalan Beledi ye Reis muavinliklerinden nirine,Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • Danimarkalı talebeler şehrimize geliyor Danimarka Güzel Sanat lar Akademisine mensup 50 kişilik bir talebe kafües önümüzdeki hafta iç'inde şehri mize gelecektir.Bir hafto şehrimizde kalacak öğse.ıc:İe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • Prof.Sekip Tunç için toplantı yapılacak Ord.Prof.Mustafa Şeklp Tunç'un emekliye ayrılması münasebetiyle yarın saat 16,30 da Eminönü Öğrenci Lokalinde Edebiyat Fakültesi Mezunları Cemiyeti lara fıiidan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • Konservatuar Türk Musiki Tflsmı 29 uncu konserini 9 ma yi» pazar günü brr mutad saat 11 da Taksim Belediye Gazinosunda verdi."Klâsik fasl olarak Beyatî Arahan» eserler seçilmişti.Konser hakkında mütal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • Samsun vapuru batı Akdeui ze hareket etti Samsun vapuru dün saat 12 de 340 yolcu ve 82 ton;yükle Batı Akdeniz seferine çıkmıştır.Samsun,müteakip seierâ;ni Doğu Akdenize yapacak' ve bu hatta 6 ay müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • Okullarda aktif metodun neticesi Bu ders yılında okullarımızda tatbik edilmekte oİ«m aktif metoddan elde ed'leo neticeleri tesbit etmek üzere Maarif danışma kurulu dün saat 15 de istanbul Er kek Lises
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • Ml NASRETT HAYATI VE HİKÂYELERİ Tefrika No.2 Yazan:Hüsniye BALKANLI Hocanın Türbesinde görülen gariplikler Nasreddin Hoca Türbasi deyimce,aklımıza dört direk,bir kapı ve kapıda,kocaman bir ki üt gelir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • YAPRAK Sır sarkıntılık vak'ası Geçen gün Pendikten 7,58 de kalkan trende idim.Katar kapalı koridorlu ve tier kompartnıanı ayn kapıh va gonlardan mürekkebdi.Bulunduğum kompartman da kap um yanında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • Daktilo sürat şampiyonası ı yarın yapılyor 1954 Türkiy« Daktilografi sürat şampiyonası her yıl olduğu gibi hu yıl' da yarın gaat 14,30 da Spor ve Sergi Sarayında yapılacaktır.^Şam piyonaya,Ankara.Izmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • Tngiltereye prinç ihraç ediyoruz Yabancı memleketlerden] vuku bulan ithal talepleri ve bu arada pirinç üzerine olan;istekler çok artmıştır.Bilhassa ingiltere külliye!1;miktarda pirinç istemekte dir.Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • Dileaıo'lere karşı mücadele açılacak Şehrimizde dilencilerin çokluğundan şikâyet edil' mektedir.Durum karşısında Valilik dün teşkilâta yaptığı bir tamimle meselenin bir dâva olarak mütalâa edilmesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • Vapurlarda kalifiye personel »ıkıntısı vta Denizcilik Bankası,gemi* lerde ihtiyacı duyulan kalifi ye personel sıkıntısını önlemek maksadiyle bazı karar* lar almıştır.Bu cümleden olarak iç hatlardaki.g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • Naboland acentesi aleyhine yeni dâva 30 şehit denize)ail davada Nabo^ancfm Dumlupinar faciasında şehit düşen 30 denizci adına,Naboland acentesi aleyhine açılan •bir buçuk milyon liralık yeni tazminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • Okullarda yaz tatili Dersler orta tedrisatta 16 Mayıs günü kesiliyor.İmtihanlar 2 Haziranda baş'ıyacak Cehrimiz orta okul ve liseleriyle muadili meslek okullarında dersler 10 Mayıs Pazaygünii kesilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • HALKIN SESİ Tamiri elzem bir sokak.Adresi bizde mahfuz Ur okuyucumuz yazıyor:«•Kasımpaşada Kulaks» hamam» isimli bir sokak vardır-Duvardaki tabelâ* ya göre.burası bir «sokak» tır-Fakat bu semtin sakin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • Yalovadaki Üretme Çiftliği genişletiliyor Yalovadaki "üretme Ç:f« liginin,genişletilmesi için teşebbüse geçilmişti^.Bu arada 953-54 dikim mevsiminde kullanılmak üze re köylüye 120 bin adet çeşitîi fid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • Sanayicilere "karpit tevzi edildi Piyasada hissedilen ıkarpit buhranım önlemek maksadiy le alınan kararlann tatbikine devam edilmektedir.Bu arada ithâl edüen 20 ton karpit küçük sanayi erbabına tevzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • "Şehir hattı vapurlarında yeni seferler Şehir hatları vapur seferlerinde,yaz tarifesinin tatbi k.yle alâkalı çalışmalar de vam etmektedir.Bu arada kış mevsimi dolayısiyle programdan kaldırılmış olan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • Trabzondan şehrimize kaçan artist heveslileri Artist olmak maksadiyle Tra-bzondaki ailelerinin ya nindan kaçarak şehrimize gelen Aydın Yurtseven ve Halil Kâhyaoğlu adında 13-14 yaşmda ik,çocuk dün akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • Gazinoda kavga Bir şahıs bıçakla müşterilere hücum ederek iki kişiyi yaraladı Küçükmustafapaşada Haliç caddesinde 99 numarada oturan Hamdi Bostanoğlu adında biri.elinde bir bıçak olduğu halde.Mecidiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • Talebe Federasyonu seyahat ler teat;p etti Türkiye Millî Talebe Federasyonu Turizm Müdürlüğü,yaz sömestr tatilinden faydalanarak,bu yü da Avrupaya bazı geziler tertip et mistir.Karşılıklı mübadele esa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • Hte.13 May» 1*54 Perşembe ita.10 Rama »HI in» 30 Nlaan 1S70 VAKİT VASATI EZANİ Oüneg 4.45 6.2S öğle 12.10 4.63 İkindi 16.06 8.40 Akşam 10.18 12.00 TaUı 21.06 1.49 İmsak 2.42 JM I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • I 1 POLİSTE if Kocamuatafapaşa Kapı cad desinda oturan Cengiz Üstün adında bir gocuk,Kadıköy jske leşinde duran «Karaköy» isimli araba vapurundan çikolata çalarken yakalanmıştır.Tarlabaş.nda Halil Bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1954
  • ICISA HA BERİ.ER İf 22 mayısta Gülhane Parkın da açılacak «Bahar Bayramı» hazırlıkların hiz verilmiştir.Bu husustki çalışmalar önümüz deki hafta iğinde ikmâl edilmiş «iacaktırif Belediye tanzim satışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • Izmir ffcmmi fMiwiiwin mm* lan* m ÇEMMÜ Sürt.I günlerde-zabıta vakaJarumu oldukça* fazla,bilir yekûn-tut* I taxvtufpgp^,A^li^ny bulunmak" I tadır.Gelecek mahkumlara yer açılabilmesi içn mevcut hü küml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • i Kokla* AneriJtadcı ifade verdi iç güvenlik komisyonunun son derece gizli oturumunda konuşan Rus yüzbaşısının Ameri kari aki casuslar hakkında izahat verdijQanlaşılıyor Washington,12 A~A.Geçenlerde A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • nin Ana-Birlik sekreterinin Suriyedo bu meyza etrafında temaslarda bulunduğu bildiriliyor Şam,12 Nafen)Arap Birligi anayasasında değişiklik ya pılması muhtemel grcülmektedie Arap birliği genel sekrete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • Fasla bnr kamyon kazasında 25 kişi yaralandı Agadir İ2:AJk)Aga dir Tarudant yolu.üzerinde vukua gelen bir kamyon kazası sonunda 25 Faslı yaralanmıştır.Bunlardan dördünün,durumu ağırdır:Ha»aa 87 Faslı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • J Bir-uçak motosiklete çarptı Bournemouth ingiltere)12 A.A.Biîr deniz,tepki 1q uçağiyle bir motosiklet,çan pişmiş,neticede motosiklet Kraliyet Hava Kuvvetlerine mensup uçağın havalanacağı sırada olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • Yirminci arz dâiresi Büyük çizgilerle hudut tesbltı Kore harbinden sonca yeni* den moda oldu.Vaktile,nüfus kesafeti a» ve toprak kıymeti de mahdut olduğa devirlerde* bu usul Amerika kıtasında pek reva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • flttla,Arjantüıden Vaşuıgtona gitti Vaşington 12 AJb)3 sene-evvel Arjantinden at İa yola çıkmış olan Senorita Ama Beker halen Vaşingtonda bulunmaktadır Atlı seyyah busun Nevyorka* müteveccihen yola çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • Görülmemiş bir put sergisi Londra'da açılacak sergide teshir edilecek pulların hepsi 71 yaşında,bir koleksiyoncu tarafından sahte olarak hazırlaodı Londra,12:Nttfen} Cütle* Hail;sergi,yerinda şimdiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • ispanyada nutuklar yemekten evvel verilecek Barselona,ispanya 12 Re üter)Barselona,şehri Be lediye Reisi ziyafetlerden sonra demeoelrin verilmesi prensibini degistirnıiştnr.Bu rrde ziyafetlerde nutuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • Kısa-hariçti haberler İNGİLTERE ir Sanoük-gelirr as oBadflonı vergilerinin azaltılması İŞİK te sebbüslerle girişilmiştir.Bn ara I da yühk geliri 1000 sterli^ oian 800.000 k sinin bundan istifade «dtce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • Dört Çimento Fabrikasının ihalesi bozulduğu haberi yalanlandı* Ankara 12 ANKA)Yurdun muhtelif bölgelerinde yapılmak üzere ihale edi1 len 20.ç m en to fabrikasın dam.dorciünün ihalesini üzerine alan Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • i IKTIBAS Dien Bien Fu Gl.de Em altı* gim devam eden ve blir fcııhıamanhlı a* atan mliıtalasdaeı sonra Dien Bien lerin şiddetti hücumlarına mukavemet m Christian de Castries Nam* Di nh'te şatoya benzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • mesai sağlığı hozujw Batı ^manyada yapılan tetkikler fazla mesaiaia insan sağlığını bozduğu e hafta tonunda:iş kazalarının arttığı neticesini verdi Bönnv 12" «arenyv-Bttı Alv manya hükümeti,fazla mesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • budananımmmtgı gpnc:kaz.şarap)sap»* a.ait bakmanı çiftlikte çak:şajt fcjziac^ Yunanı»tan*,"ZugponBRgBfc Rtmronyaı.Afrikalıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • 72 ite 87 yaşlan arasında 3 ihtiyar Avrupa turuna çıkıyor Kogenhag:12:Beutor)I Danimarka!3;*Ög»«rbank lobçi 60ÜJ naslfât bir:Akeu©* Hffl lift» ui&vtuntBQfflIX ciafr yaq?nda*i£ralı Arninr^-Riııli ftMmg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • j Kraoaız a»na*fefir* ıniiiiiİHİıÜL ni,i ıtjı frrmrilwri fhinı FItt egnasawttfc.jpiınüııiiıı rayacakür.Ankarada iki gün kalacak olan Jean Marais bundan* ev vai da mrnni^ke^mira' myar« ;ı etmıişte.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • Sigarayı,dumanını tâ çiğe r-Jarina kadar çekerek,bOyükv bir zevkle içiyordu.Köpek şimdi as ötede,kömür yığını.Üzerinde bir çukur açmakla megguldiU Sigara,dumanına,fcatütan.kömür tozları-havadasiyah he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • ikinci Şubede bir dayak iddiası Harbıyede Çimen' sokağın da 103 numarada oturan Nu bar Semerciyan adında biri,Müddeiumumiliğe müracaat ederek,2 nci Şube Müdürü Necdet Uğur mBiönci Kısım memurları hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • Alan Edvards'ın karısı intihar etti Hollywood 12 A A )Eski film artistlerinden At lan Edvardsin kansı tam ko camım cenazesi kaldırılacağı sırada fazla miktarda uyku ilâcı alarak intihar etmiştir.41 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • Norveç üzerinde uçan hüviyeti meçhul uçaklar Oslo 12 A.Hühû met organı Arbeiderbla det„ gazetesinin bugün açıkladığına göre,son haftalar zarfında Norveç semalarında görülen uçakların,milliyetlerinin S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • Yeş lay Anita rada Mr kütüphane açacak Ankara 12,ANKA)Yeşilay Gemiyeti,şebrimizr de bâr kütüphane açmaya karar vermis;ve?bu yoldaki hazırlıklara başlamıştır.Kütüphanenin bilhassa o* kul çakındaki çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • Gary Cooper yaralandı Rol İcabı bir kaleye hücum ı ettiği sırada uzun boylu yıldız geriden patlayan bir tüfekle laxaJafufc Mekaiko,U AP)Sinema artisti Gary Cooper,dün kendil rina;yakm mesafeden ateş e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • Toprak Ofisi,yeni mevsim hububat atamı isin bütün hawrtlMitrmi tamamladı Ankara,12 T.EA.Teprak Mahsulleri Ofisi Genel MU dürlügünden verilen malûmata göre,yeni mevaim hububat mü* bayaası hazırlıkların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • HBgte**e* bn haflto Aafcanm 12:&EEKâ$ Tffirffeşife.Amerikanım Hhte JS.I TV,1-i-ti %ı nezdanoeic.delageaft Mr.Hughes ve eşi bu hafi* içinde memlefcetaaü.zinam* edeceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • Yedek Subav Okuhı Isfeanbula nakledilmiyor Ankara 12 ANKA)Yedek Subay Okulunun latanbula nakli için yapılan in celerm.ler müsbet netice vex memiş ve bu okulun naklinin çok fâzla masrafa m alo laca&ı,I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1954
  • Stevenson tekrar hastana?neye girdi Chicago 12 A.A.Eski demokrat adaylarından Adlav Stevenson:tıbbî bir mirşahedeye tâbi tutulmak üzere Pas savant Hastahanesine yatmıştır;Bilindiği gibi Ste venson 12;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.05.1954
  • Kraliçenin hayatını muhafaza İçin ingiltere Kraliçesi son olarak Cebelitarık'a uğramıştır» Bundan sonra Kraliçe,kocası ve çocukları anavatana döneçeklerdir.Kraliçenin bu ziyareti sırasında Cebelitarık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1954
  • MİRGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAR'A İki Iran Casusu Istanbulda feci şekilde idam edilmişti Iran Şahı,Maksut Han'ı Istanbula elçi Padişahrn Bağdatseferi hakkında malûmat Milâdın 1637 yUında idi.Osmanii t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1954
  • 46' P İÜk 3&İ Sokullu Mehmet Paşa Camii Sultanahmet Meydanının nihayetinde bulunan bu emsalsiz bina Mimar Sınanın eserlerindendir.Her ne kadar Sokullu Camii)deniliyorsa da bma,Sokullu Melımed Paşanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.05.1954
  • Futbol Hakemleri M)TribUnllne girecekler Futbol Hakem Kulübü Baş!lığından tebliğ edilmiştir:Bölge Müdürlüğünün mü» deal istihsal edildiğinden,M ve Bölge hakemleri bundan I le,milli,resmi ve hususi tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1954
  • Çoks klasmanında yttr alan Bobo Olson Turpla İle yapbğı maçta Boks haberleri 1955 AVRUPA BOKS ŞAMPİYONASI Monte-Carlo,12 SHA)Alı nan haberlere göre;1955 Avrupa Amatör boks şampiyonası MontcCarlo'da ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1954
  • Bu işin sonu nereye gidiyor?antrenörü Cihat Arman da istifa etti Dünya Şampiyonası arifesinde,aynı sebeple arka arkaya vuku bulan bu istifaların ne zaman önleneceği ve Türk futbolunda İstikrarın ne za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1954
  • iJOOBBBOOOOOOOOOOOOttOOO ı MiW?o«un{nq Jiroq sp ıproa uSjnquipa ©a jibo-bi tcEpiC PAA8 trepuisBnuani «p "UBIJJ BX5o5tBJ BU |BQ 9J9^ "itSaj 'jssuiouop joqax ng uıpB} iT3xuunınq ep eas^iS uj »I?»A*pres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1954
  • ispanya kargısında muva ff akıyetli Ur oyundan sonra 1 galip geldiğimiz maçta Tu rgaym emin Wr Cop tatuan Türk FutbolUnttn içinde bulunduğu Dünya kupası eleme maç farında ispanya karşısında gösterdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1954
  • Müstafi federasyon için Kulüpler Başbakana müracaat edecekler BOMkn İstanbul kulüpleri,fut I tafl federasyonun tekrar vasi bolümüzün «on iki senelik mUs I f eye getirilmesi hususunda Baftema gelişmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1954
  • v Avrupa yuane müsabakaları nın yapıldığı modem Ur we havuza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1954
  • Futbol Haberleri KÜÇÜK KÜMELERİN LtG MAÇLARI BtTtYOE Ikuıci,üçüncü ve dördüncü kümelerin lig maçları,hasiramn Uk haftasında neticelendiril miş olacaktır.X.S VE 4 ÜNCÜ KÜME TEMSİLCİLER!BAŞVEKİLE TELGRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1954
  • ısından haberler Atletizim dünys İRİ MİLDE ÜNİVERSİTELER REKORU New York,12 SHA)Kan sas'ta yapılan atletizm müsabaltalarında meşhur atlet Wea Santee 2 mili 8.58 de koşarak yeni bir Üniversiteler arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.05.1954
  • temim liirihî Roman yazan:Kemal SAMANCIGlk Nergis sevgilisinin Jîdana girdi,gifl dallarının ördüğü dar bir yoldan ilerlemeğe taşladılar 135 Hep böyle oluyor dedi,biz çikarken siz grriyorsu m,Tesadüf*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.05.1954
  • «UftO KULLANIR!PURO Tuvalet Sabunuterkibinde bulunan krom hassaları sayesinde cildi yumuşatır» tazeteştlrlr~ hayranlık yaratan bir ea» sibe temin adar • HWs^u».tOO de 100 saftır.vU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.05.1954
  • jpgaya Basınından] Bikinide patlayan Londra'yı korkuttu Altı yıl evvel hep beraber La vie en Köse» şarkısını söyliyen Avrupa ile bugün «Oh mein Papa» yi söyliyen Avrapa arasında çok iark var ra Madri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.05.1954
  • RÖPORTAJ az mevsimini geçinil nereye gits Sayf4ye y eriori ilci oturanlar içinde en fazla «asıla afkintmaw Kac&tfcoy Busene nereye Bakaraları da turbayÛ Ban Tarabyayı istememlak» yandıktan m köye benz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.05.1954
  • 5000 seoeffik $ir «eUr yeraltnda bulundu Yeni Delhi 12 Reuter)Hindistanlı ve Fransız arke ologlfernıdan müteşekkil bir heyetin f 2dirdiğme göre Af kumluk bir mıntakasmda yer altında 5000 «ene evveline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.05.1954
  • Rafferty kendisine uzaüa ir,zarfı «idi,cebine yer ftirdi,•hemmiyetsiz bir işi sarmaş gibi kapıya doğru orüdü.Her şeyin naili için on beğ neye kâfi gelmişti.Memur rfı gişeden uzatmış,o da naaş cebine k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.05.1954
  • Satılık Emlâk İstanbul D%Herûmh%ınüan DesyaiNo.514—^21 Cin&J Tcfcıinatj Lira 700 52.50 1797 184 78 2000 150,1040 14550 Beykoz.Anadohıhisarı mah.eski Dere yokuşu yeni Hisar dere so."vergi we imara göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.05.1954
  • ©asar fie&Hfye iaskanli^ndm Belediyemiz taralında]} yapılacak olan asıî kabristanlığın davarlarının yapıma iğinin ihalesi kapah zarf usulüyle 22/5/Ü54 ıCuma^te8İ günü saat di de encümen huzurunda yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.05.1954
  • Sümer bank Kayseri Pamuklu Sanayii Müessesesinden Kayseri merkezimizde mevcut:120 ton muhtelif neviden mamıik*telfllı 25 âna tasalı* ftıagıİH» ve kgm» «ajnflMJüi 'ÜBtÜpÜ ¦9 ton «rahteiff parça bez 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.05.1954
  • Sayarın mesajı Baş tarafı 1 incide)İstinat etmekte olması ve kade rini onun dirayetli eline tevdi etmiş bulunması hepimizin me,suîıyet hislerimizi arttırdığı ka dar hizmet azmimizi de o nisbet te kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1954
  • Kolombo'da verilen karar Başmakaleden devam)kirge sürüleri gihi istilâ eden müstemleke tüccar»,müstemleke memuru,müstemleke askeri,bu memleketlerin asırlardan beri biriktirdikleri servetlerini,himayey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1954
  • Hindicini sulhu Başlarafi birincide)en Fu kalesînîn sukutuna Tekaddüm eden saatler hakkında bazı malûmat vermiş ve şunlar,bildirmiştir:«Vietminb askerleri Dien Bien Fu'da kumanda mevkiine,girdikleri z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1954
  • D.P.Meclis Grupu dün ilk toplantısını yaptı Baj&arafı birincide)giydi-Yalnız kadın milletvekilleri topluca bir arada geldiler.İstanbul milletvekili Nazlı Tılabar bu devrede yeni seçilmiş olan Ankara m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1954
  • C.H.P.eski II binası törenle gençliğe verildi Baetarafj birincide)«Şunu bilhassa tebarüz ettiranek isterim ki bu memleket" Üniversiteleri için milyonları se ve seve tahsis etmiştir.Atatürkün emanet bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1954
  • AĞRILARINA KARŞI wm^m GRİPİN faydalıdır GRİPİN 4 saat af a ile günde 3 rcet oh no bil r?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'nl Müdür;Anık IMMftTAf Basrla yar:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1954
  • Yıınanistanda zelzele Baatanb 1 incide)terinden ikisinde Tripoli ve Pmt rasta,üst üste çok kuvvetli sar ¦ıntılar hissedilmiştir.Şimdiye Jcadar iki kişi ölmüştür.YaraU larınm sayısı bilinmemektedir.Tri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1954
  • M.M.V,1.No.lu Sa* A!Kom.Bask.dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı 90.000 adet marul kapalı zarf usulü ile satın alınacaktırihalesi hizasında gösterilen gün ve saatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1954
  • Amerikan diplomatları Baştarafı 1 incide)verecektir.Bu arada,"Orta Ssuvk Pakta,akrtedtiimesi y& lamdaki tekliflerin toplantılarda tekrar ileri sürüleceğine muhakkak nazarî ile bakılmaktadır.Zira,ayni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1954
  • Kapalı Zarf Usulüyle Eksiltme ilânı Sivas Vakıflar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan is:Sivasta yaptırılacak Meydan camii ve şadırvanı onarımı olup keşif bedeli 17130 lira 4 kuruş,geçici teminat 1285
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1954
  • Ankarada bir artist iştihara teşebbüs etti ttdştuafı birincide)kahya delice aşık olmuştur.Dön gece saat 2,30 sırala randa pavyondaki işini bitiren Alman kızı,soyunma odasma,bayattan bıktığını,kendisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1954
  • İstanbul Telefon Müdürlüğünden Sayın halkımıza:Aşağıda telefon numaralarıyla iaimierj yazık abonelerimizin çağırma No.lan 15 Mayıs 1954 Cumartesi günü hizalarında yazılı No.iarla değiştirilecektir.578
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1954
  • Byroade'iit Basın toplantısı Ba$tarafı i incide)Birleşik Devletleri temsilcileri İs aribulda toplanmış bulunuyorlar,bu temsilciler umumiyetle kendi bölgelerine ait meseleler hakkın da raporlar verirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1954
  • Galata cinayeti Baytarafi birincide)Gayem yalnız Kadriyeyi değil,Verjini de öldürmekti.20 küsur sene uğrun da kul köle olduğum k^rım yalnız beni dhmal etmekle kalmamış,Kadriye ile bir o- hıp cebime es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.05.1954
  • BUZ DOIAPIAPİ OTOMATİK ÇAMAŞIR MAKİNELERİ N f^0 Çamaş/ny/kar.ir/i suyu 6oşa/t/r.Tekrar sudan geç/r/t 5 7/fltf su e ça/kş/ar.Santrffu/i/e suyu çeker.ene/kend/ne durur.Mûffk h/eri A/r düç/7iP(e kmâ/â o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.05.1954
  • Elâzığ Yollar 8.Bölge Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:Malatya Akçadağ Devlet yolunun 10 ve 14 üncü kilometrelerindeki Demiryol Üstgeçit ve Sültansuyu köprülerinin betonarme olarak yapımlan olup ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.05.1954
  • İstanbul Belediyesi İlânları Yazlık ve kışlık sebze 8le mıcır alınacak içme suyu tesisatı ve muhtelif semtlerde çöp döküm yeri yaptırılacak 1 İstanbul Birleşik Mahallî idaresine bağlı hastahanelerle d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.05.1954
  • 39,5 ton muhtelif çinko levha sctınaltnacak T.C-Devlet Demiryolları İşletmesinden:39.5 ton muhtelif ölçüde çinko levha teklif alma suretiyle satın alınacaktır.Tekliflerin en geç 18/6/1954 Cuma günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.05.1954
  • Nafia Vekâletinden Vekâletimiz ihtiyacı için 2000 Kg.10 35 50 m/m2 lik çıplak bakır tel açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır.Eksiltme 26/5/954 çarşamba günü saat 15 de Malzeme Müdürlüğünde toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.05.1954
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme komisyonundan Aşağıda cinsi,miktarları,muhammen bedeli ve ilk teminatları yazılı ihtiyaçlar Sıhhi Müesseseler iıgin ayrı ayn ve imzalarında gösterilen gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.05.1954
  • I aır.bıy j ve esnam Kapanış Sterling Dolar Fr,Frangı İsviçre Fr.Belçika JCr.Floras Liret Drahmi Bakoudes Acıllff 34.280—0.8» 64.03 5.61 64.12.50 71.68.40 0.44.80 0*34 9.73;Kapanış 784—280_0.80 64.08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.05.1954
  • R A D Y 0 I TANBUL 12.57 Açilıa ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans mü »gi Pi)Victor Silvester or kestrasi)13.30 Şarkılar Okuyanlar:Mehpare Gülen ve Hu »iye Akhan 14.00 Sevilmiş •rkestra parçalan pl)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.05.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânlar* Selimiye teslimi 40,000 adet yumurta açık eksiltme ile 25/5/954 Salı saat 14 te Selimiye As-Sa.Al.Ko-da satın alınacaktır.Bedeli 3200 lira.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.05.1954
  • Antalya ili daimi komisyona başkanlığından 1 İlimiz merkez ilçesine bağlı Mandırla köyünde 9782.35 lira» Alanya ilçesinin Oba köyünde 2999146 lira ve Serik ilçesinin Sanabalı köyünde 25687.17 Ura muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.05.1954
  • Bandırma Belediye Riyasetinden Belediyemize teknik okulu fen kısmından mezun bir fen memuru alınacaktır.Aylık ücreti 350 lira olup memurin ka* numınun 4 üncü maddesindeki şartları haiz iateJdilerin do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.05.1954
  • İnhisarlar Unum Müdürlüğü İlânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Kibrit fabrikamız için mevcut şartnamesine göre 43 ton antimiıan sülfür pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 26/5/95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.05.1954
  • Kocaeli İnhisarlar Başmüdürlüğünden 1 Başmüdürlüğümüz transitine gelecek ve gidecek bir lûmum inhisarlar emtiasının tahmili tahliye ve nakliye işlerî açık eksiltmeye çıkarılmıştır* 2 Eksiltme 24/5/954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8