Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.05.1954
  • Bugün şehrimizde havanm am bulutlu ve hafif sagwakh geçe ceğl,rüzgarların orta kuvvette eseceği,sühunet derecesinin biraz artacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1954
  • Başvekilin yemeği Şehriırizde bulunan Başvekil Adnan Men deres dün Yeşilköyde.Çmar Otelinde şehrimizd münteşir gazetelerin sahip ve başmuharrirleri şerefine bir öğle yemeği vermiştir-Yemekt Hariciye V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1954
  • Onuncu devre Mebusları Ânkarada toplanıyorlar Seçim neticelerine göre;D.P.reylerin yüzde 62 sini C.H.P ise yüzde 38 ini kazandı Ankara» 9 Milliyet)De mokrat P.Meclis Grupunun 12 mayısMa yapacağı topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1954
  • Boğaziçi koprusu NafîaVeldN,köprünün inşaı tına yakmda başlanacağ» bildirdi Ankara,9 A.A.Ista bul köprüsü hakkında mal matına müracaat ettiğim Nafıa Vekrli Kemal Zeytine lu şu izahatta bulunmuştu:Deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1954
  • G.S-Beşiktaşı 3-0 mağlûp etti Profesyonel Hg maçlarının dördüncü hama ınteabakalannm eti mühimi dün Dolmabahçe Stadyomunda Galatasaray Ve JSÜ?1* "asmda oynanmıştır.Galatasaraylılar enerjik ve o nlsbet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1954
  • İ-I» Izmir Çocuk Hastahanesinde Mükerrem Zeytinci admda genç UÇUZiOl bir kadının biri kız.ikisi erkek olmak üzere üçüz doğurduğunu Yukarıdaki resimde» gayet sıhhatte olan üçüzleri ve annelerini görüyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1954
  • KARPUZ KABUĞUNU BEKLÎYEMÎYENLER Uaım ve dondurucu bir kıştan sonra sıcaklar şimdi her tarafa hâkimdir.Birkaç pin önceki bunaltıcı sıcaklar dün biraz hafiflemiş olmasına rağmen pazar tatilini denizde g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1954
  • Lâğım çukuruna düşen karı koca boğu'du Anne ve babasını kurtarmak için beline ip bağlayarak çukura inmek isteyen ço«uk 9a bayıldı Adana,9 Milliyet)Bu gün şehrimizde eşine ender raslanır bir vak'a olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1954
  • x'-w v* 75 tNCt KURULUŞ YILDÖNÜMÜ Şişli Terakki Lisesinin kuruluşunun 75 inci yıldönümü dün okulda törenle kutlanmıştır-Bu münasebetle tertip edilen toplantıda spor gösterileri yapılmış ve bir müsamer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1954
  • İ Kızıllar iHindiçînide ilerliyor Dien Bien Fu kumandanı Gl.de Castries esir döş-düş Dün Hindiçinîde matem ilân edildi Hanoi.9 AA)Komünist radyoları neşriyatlannda Dien Bien Fu kumandanının esir alınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1954
  • Halk Partisi kurultayı Teşkilât hezimetin mesullerinden hesap sorulmasını istiyor* Kasım Gülek'in Adanada dolaştırılan resmini Nihat Erim yaptırtmış Ankara,9 Milliyet)Halk Partisinin içinde bir haf ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1954
  • Sovyet Rusyaya verdiğimiz Nota HükûmefimizeTürk-Pakistan anlaşmasının tecavüzî gaye taşımadığını açıkça belirtti Natoda,sulhçü hareketlerimizin Rusya tarafndan ters tefsir edildiğini belirterek,esef d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1954
  • İsrail-ürdün hududunda çarpışmalar Halil civarında" 2 saat süren çarpışmalarda İsrail askerleri 2 ölü bırakarak çekildi Amman,9 T.H.A.Bu raya gelen haberlerden anla şıldığına göre,israil kuvvet leri m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1954
  • Byroade şehrimizde Amerikan Haricîye Vekil Yardımcısı yarın açılacak Büyükelçiler konferansına başkanlık edecek Amerika Birleşik Devletle ri Hariciye Vekili Yardımcısı Henri Byroade beraberinde,Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1954
  • Kıbrıs Rumları Yunan hükümeti ile ihtilâfta Yunan basını,ilhak teklifinin reddedilmesi üzerine ağız değiştirerek muhtariyet istemiye başladı Lefkoşe,9 T.H.A.Yunan Hükümetinin Kibrisin ilhakı için muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1954
  • Müstemleke siyasetinin sonu Fransa Hariciye Vekili Mr.Bidault» Cenevrede Hiıidiçinîye ait ilk nutkunda büyük bir devletin murahhası olarak düşüncelerini izah edecek yerde beynelmilel bir mahkeme huzur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1954
  • Mem kadın hem de erkek olarak evlendi lngilterede bir radyoloji mütehassısı 24 yaşma kadar zevcelik yaptıktan sonra erkek olnp tekrar evlendi Londra,9 *v^afen)j3;r radyoloji mütehassısı dünyada erişil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1954
  • Bir genç dcstunur kocasını öldürdı Şoför Mehmet cinayeti Mehmedin yatal odasında işledi katil ve dostu yakalandıia Evvelki gece sabaha karşı sinde 25 sayılı evde oturt Taksimde bir cinayet işlen-40 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1954
  • Herkesin Kadını YAZANI Christian COPFİNET TÜRKÇESt:Necdet SELENER Bir bakıma kalbsiz,bir bakıma da içli 17 yaşında genç bir kızın karışık ve haşin bir cemiyette sivrilcMlmek içki nejer yapabileceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1954
  • NEHİRLERİN ADAMI I)ünyamn bir çok ahirlerinin akışını tanzim eden ve barajlar inşa eden Amerikalı m^hur inşaatçı Harry Morrison I dün şehrimize gelmiştir.Harry Morrison Tükiyede Seyhan barajının inşaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • Rusyaya kasaplık hayvan ihraç ediyoruz Dış piyasalardan vuku bu lan canlı kasaplık hayvaa ta lepleri son günlerde çok artmıştır.Bu arada gelen haberlere göre,Cenup^ bölgelerinden Sovyet Rusya'ya ihrac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • Askerî bîr kamyonlfi* çocuğu çiğnedi Mehmet Çiftçi adında bir erin idaresindeki askerî plâkalı kamyon,Yeni mahallede istasyon civarından geçerden 4 yaşlarında Ayla Ay adın da bir çocuğa çarpmış ve ölü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • Ispartada bir gülyağı fabrikası kuruluyor Bir Fransız Firması İsparta'da bir güiyağı fabrikası kurmak üzere memleketimize müracaatta bulunmuş tur.Bu müracaata ilgililer ta rafından müsbet cevap verilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • Türkiye Daktilografi sür'at şampiyonası Türkiye Daktilograi'i sür' at şampiyonası her sene olduğu gibi bu senede 14 mayıs cuma günü saat 14 de Spor ve Sergi Sarayında ya pılacaktır.Şampiyona için Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • ingiltere ile ticaretimiz gelişiyor Son yıllar içinde memieke timiz ile ingiltere arasındaki ticarî münasebetlerde büyük bir inkişaf kaydedilmiştir.Bilhassa Ingüterenin memleketimizden yaptığı ithalâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • Vefada kadın yüzünden kanL bir kavga oldu Vefada oturan Ethem Iî^i ner adında b.ıı kiracısı Abdurrahım Ge:e/in metresine lâf atmış ve bu yüzden v*kan kavga sonunda Abdurrahim ekmek bıcagiyle tehli kel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • Eyüpto ölümle neticelenen bir kaza oldu Eyüpte ölümle sona erer,bir kaza olmuştur.Üstü açık bir kamyonda seyahat etmek te olan Mehmet Gerçek ciClIJl da bir işçinin başından şap kası uçmuştur.Şapkayı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • i r Bulgar=Alanlar I I Yazan:Bedirhan ÇIN AK Tefrika No:21 Bir sabah genç kadını kapatıldığı hücrede ölü olarak buldular İlhan İzmirlinin tahminî doğru çıkmış ve daha ilk görüşte onu gözüne kestirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • Gençlik Bayramı Türkiye Mili!Talebe Federasyonuda bayram münasebetiy* le bir proğran hazırladı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebet.le Türkiye Millî Talebe Federasyonu,o gün yapılacak törenler d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • istanbul radyosunda yaz programı istanbul radyosunda yaz programının tatbikine yakın ûa başlanacaktır.Bu hususta ki hazırlıklar sona ermek üze redirilgililer,programın her se sekinden daha zengin olac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • Belediye zabıta memurlarının ihdası düşünülüyor Şehirde,Belediye kontrollanm daha tesirli bir hale getirmek için,Belediye zabı ta memurlarının yeniden ihdası düşünülmektedir.Bu suretle sokaklarda açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • Son günlerde limandaki faaliyet arttı Son günlerde limanımız da bir canlılık görülmektedir.Bu arada Alman bandıralı "Agais,gemisi 500 ton bakir yükle Hamburga hare ket etmiştir.Ayrıca ispanya ya sevke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • HALKIN SESİ Altıncı Şubenin bir cevabı 20 nisan tarifeli gazetemiz ide neşredilen bir şikâyet j mektubuna,Belediye Neşri.yet Müdürlüğünden ğu oe-vap gelmiştir:«Işıklara aldırmıyan şoför 1 ler başlıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • Türk-Yugoslav ticareti iiratle gelişiyor Yugosiavyaya külliyet.â miktarda pamuk,hu&ubat,m iden ve ham deri satacağız Son aylar içinde Yugos-I lavya ile ticarî münasebetle 1 rimizde büyük bir gelişme*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • Tahmil ve tahliye işleri düzene konulacak Denizcilik Bankası,liman da gerek yolcu,gerekse emtia tahmil ve tahliye işlerini ko laylaştırmak maksadıyla haladığı yeni projenin geniş çap ta tatbikine yakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • Yugoslav Talebeleri şehrini zo geliyor Türkiye Millî Talebe Federasyonu Turizm Müdürlüğünün davetlisi olarak Yugoslavya'nın Ljbjane Fen ve Coğrafya fakültelerine mensup 26 kişilik bir öğrenci ka files
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • Teknik Üniversitede Rektör seçimi yapılacak istanbul Teknik Üniversite Rektörü Prof.Ahmel Özel* in mebus* seçilmesi üzerine Teknik Üniversitede yeni rek tör seçimi hazırlıkları başlanmıştır.Ahmet Özel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • Şehitler İhtifali Ha?a şehitleri ihtifali Cumartesi günü saat 11 de Fatih parkında yapılacak Hava şehitleri ihtifali her sene olduğu gibi bu sene de 15 mayıs cumartesi günü saat 11 de Fatih Parkında y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • YAPRAK 109 yaşında bir Mehmetçik ULUWAY Büyült kumandanlarımız.Aut IMevne kalırumaıu Gazi Osman Paşanın sancaktarı 1.Hakkı Çavuş evvelki gece hayata gözlerini kapayarak Paşasına mülâki oldu.Turk tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • istanbul kız üsesindek;dünkü tören istanbul Kız Lisesi mestin lan cemiyeti,dün saat 14.33 da okul binasında,yeni mezunların okuldan ayrılıları münasebetiyle bir tören ter tip etmiştir.Törende lisenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • lite.10 M«yı* Ru.7 17 Rama 1954 Nisan SM unt Pazartesi 1370 VAH UT VASATİ EZANİ Göm ş 448 »34 *le 12.10 4.56 ikin' 11 16.05 8.51 Altta m 19.15 12.00 Ymts ı 21.02 1.48 Jc 2.47 7.33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • Devlet Resim ve heykel sergisi acılıyor Temmuz ayı içinde şehrimizde açılacak olan "Devlet Resim ve heykel sergisi,hazırlıkları iler'emektedir.Üç hafta devam decek olan ser gide muhtelif ressamlara ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • SIHHÎ BAHİSLER Oruç'un Faydaları 5IHHT BAHISLEF ruç'un Faydalc Oruç ve perhiz hususunda tababet din kaideleri ile el ele gitmekledir.Oruç ve perhizi takdir ve tansın etmiyecek hiç bir tıbbi nazariye v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • K I SA HA BE R t E R Belediye Sağlık îşleri Mü.iürlügünce şehirdeki kontroller!i ite mavam edilmektedir.Verilen malûmata göre;nisan »yi içinde 8 kahve,318 cami,230 koğuş kontrole tâbi tutul:muş ve 300
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • POLİSTE if Çubukluda oturan Hızır Kurtuluş ad.nda biri tzabıtaya •müracaat ederek ayni a?mtt3 oturan Hatice Kurudan adında bir kadının kendisine tabanca ^aşhir ettiğini iddia etmiş tahki kata başlanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • Pide alırken 8 bin lirasını çarptılar Kadıköyde bir yankesici lik hşdisesi olmuş,Hünkâr imamında oturan Zeynel Oz •bay adında bir şansın,Söğüt lü çeşmede bir fırından p:de ahrken cebindeki 8 bin liras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • Şehrimizde bir halik borsası kurulacak Et fiatlarını ucuzlatmak ve piyasada istikrarı temin etmek gayesiyle alman kararların tatbikine devam edil i mektedir.Bu arada et ve balık kuru mu,istanbul Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • Türk ocakları merkezi bir dispanser acıyor Türk Ocakları istanbul merkezi tarafından,fakir hal k ücretsiz olarak muayene ettirmek maksadı ile bir dis panser tesis edilmiştir.Şehrimizin tanınmış,tabip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • Halicin temizlenmesine karar verildi Halkın devamlı şikâyeti dikkate alınarak Halic'in tcmizlenmes ae karar verilmişve bu husustaki hazırlıklara başlanmıştı.Temizleme ameliyesi yakında tarak ve dukala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1954
  • KONGRE İf Türkiye Muallimler Birliği nin senelik kongresi;15 mayıs cumartesi günü saat 19.39 da,Çtemtelitaşta Birlik merkezinde yapılacaktır.KONFERANS i* Dr.Bedri Ruhselman tara fından bugün saat 17.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.05.1954
  • i/asî İcmal Hinaiçiniye ait bir haber Washington'dan alınan bir a.Jan» telgrafı,Birleşik Amerika hükümet merkezinde Vietnam'ın kısmen fedasından kaçınmak imkânsız olduğu kanaatlim vanldığını bildirmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1954
  • Afyon istihsali artıyor Ankara.9 T.HA)Toprak Mahsulleri Ofisi hububat mubayaasına muvazi olarak» Afyon,mubayaasında da narım rolünü oynamakta devam etmektedir-Verilen malûmata göre.Afyon ekiminde geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1954
  • BİRİNCİ BÖLÜM Bettina kendi ayak sesinden ve bir hayü geriden bağrışıp,kaçışır üzerin* balkın,dûkkat nazarını çekmek isteyen ıahir beterin» çıkardığı,gürültüden baflka.bir sey duymuyordu* ömründe boyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1954
  • FIKRA I Now-York denilen dibine Kuruhi şelırin bir «uzak» ve «dağ» koyu.varmış.Haber ir hoşluğu JmnuVın ba.şl yor.Btn Iki'iulfc hesabjm& Nejy.Yojrk ile köy ko liutesüıi,kek* «uzak dağ köyü* sözünü bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1954
  • Meksiko'da 24 saatte zelzele oldu Meksiko City,9 A.A Meksiko devlet rasath* son 24 saat içinde altı le kaydetmiştir.Sarsıntı merkezinin gf batıda oduğu tesbit edü ti»,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1954
  • İKTİBAS azetecilik aleminde olu;İngiliz kadınlarınm seve seve ölüme terkettikleri sansın be ^ariîynn MONROE ttsgiiis kaçınan Marilyn Monro~'nun bir an amal ölmes dî ^yoriar Kaça bulmaktan limitini kes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1954
  • Öğretmen tekâmül kursları Maarif Vekaleti* öğretmen* lerin mesleki bilgilerini arttırmak için yaz aylarında kurslar ve seminerler tertip edecek Ankara,9 T.H.A.Muh telif kademeli okullarda hizmet görme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1954
  • Hav» meydanlarındaki emniyet tedbirleri arttırılıyor Ankara,9 THA.Devlet Hava Yollan.Hava Liman larımızda mevcut emniyet sis tem ve tertibatını tevsi ve takviyeye karar vermis ve bu yol da.harekete ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1954
  • Norveç'te mahkûm edlen caHUslat Oslo,9 A.A)Kuzey Norveç'te Kirkenes ağır oez mahkemesi casusluktan sanık beş Norveç'li hakkındaki hük m ünü dün akşam tebliğ etmiş Ur-Bu hükme Geore sanıklardan ikisi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1954
  • Bir tavzih Petrol Dairesi miidüriüğünden aldığımız bir mektuba aynen aşağıda dercediyo ruz:**Ga«etenizia Ankara'dan alınarak neşredilen 29 nuan 198$ tarihli,nüshasında bir hava d ste,yeni kurulan,pel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1954
  • I will I—a—i 55 YAPI ve KREDİ BANKASI Şubelerinin elB beşincisi Bugün hizmete giril},Pek yakmda açıîecak şubeler ÎSTANBUJLDA.Kocamustaf apaşa» Firuzaga,Kutodibfe Büyühada,Sirkeci,Bostancı.Kı/ıltoprak.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1954
  • Bulgar sahillerinde Sovyet askerî üsleri Karadeniz boyundaki bir çok plaj ve civarı boşaltılarak memnu mıntaka lifin etli di Viyana,z Nafen)Bu sene Bulgarların,'Karadeniz sahille rinde istedikleri gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1954
  • Tek raylı tren yapıldı Frankfurt,9 Nafen)Bir ara unutulur gibi olan tek raylı tren mevzuu yeniden canlanmak tadır,troeçü;Axel Werner,bazı Amerikan şehirlerinin bu keşfi ne alaka gösterdiklerini açıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1954
  • Uykusuz yaşayan adam Turin,8 A.A.Dünya,uykusuzluk rekoru 30 seneden tas la bir zamandan,heri gözünü kırpmıyan.Mario Sotfo adındaki Plamonte'li bir İtalya'nın,elinde bulunmaktadır* 84 yaşında,buluna ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1954
  • tngil terede atom çalışmaları ilerliyor Londral 9 Nafen)İngiliz atom alimleri» atomun sanayi sahasındaki inkişafını süratlendirmek için yeni programlarla çalışmaktadırlar-Bil hassa ilk atom elektrik s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1954
  • İtalya'da kızıl basına karş,tedbir italya'da komünist gaze-tcciler Başvekâlet ve diğer Vekâlet dairelerine sokulmıyacak Rom»,8 A.A.Oün aksam neşredilen resmi bir tebliğde İtalyan komünist gazetecileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1954
  • iltica eden Bus ajanı Koklov Londra'da Londraı 9 AA.Batı,Al manya'ya iltica eden Sovyet ajanı.Nikola Koklov,Londra* ya giderek Dışişleri Vekâletini ziyaret etmiştir-Kokloy'un seyahati gizli tutulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1954
  • Radyo meraklısı icadın m kalsın yanıyordu Yeni Zelanda.9 Reuter)Radyoda piyes saatine son de rece meraklı olan Mrs-A» Brch.itfaiyenin evinin etrafını şarap yangın söndürmeye çalıştığından bihaber olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1954
  • Cssa harici haberier FRANSA if Fransız,emlâkinden olan Plaour v© Pandaque 11 adındaki iki kasabanın idaresi Fransız emlâkinin Hindistana devrine ta,raftar.kims3İerin,eline geçmiştir.ALMANYA if Batjs A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.05.1954
  • Şehzade Türbesi Mimar Sınanın eserlerinin birinci merhalesini teşkil eden Şehzade Camiinin mihrap tarafındaki mezarlıkda yine Sinafrtn eser-i-mehareti olan bu türbe Kanuni Sultan Süleymanın oğln Şehza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1954
  • HÜKGtiN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Âteşi Mehmet Ağa bir iyilik Tercüman ZUifikar efendinin mazbataya "sahte,demesi üzerine Mehmet Ağa Padişahım ben Rakociyl telef ederim,diye cevap vermişti Transüvany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1954
  • anbul Kız lisesinin veda günü banbul Kız Lisesinde bir veda günü tertip edilmiştir' Bu ebetle yapılan toplantıda öğrenciler spor gösterileri yap* rontlar oynamış ve bir piyes temsil etmiştir.Bütün bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.05.1954
  • Dünya 100 metre rekortmenterinden Mae Donald Bailey MAO DONALD BAİLEY GtNKTE GİTTİ Londra,9 SHA)100 metre dünya rekorunu 10.2 saniye ile egale «den zenci İngiliz atleti Mac Donald Baifcy,İngiliz Gine'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.05.1954
  • Geçen hafta bir mil rekorunu kıratı Bannister bir müsabakada Bir mil rekortmeni Bannister anlatıyor yeni rekortmenin en büyük emeli 1500 metre Dünya rpkorunu kırmaktır Paris 9 SHA)Burada 1 mil dünya r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.05.1954
  • Serbest güreş kupa müsabakaları bi îki günden beri istanbul Güreş kulübünün Fatihteki spor salonunda yapılmakta o^ lan serbest güreş kupa müsa bakalan dünkü nıaçö™ sona ermiştir.Bu müsabakalar da şu n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.05.1954
  • Galatasaray lig liderini hezimete uğrattı:3-0 Beşiktaş Galatasaray in enerjik oyunu karşısında adeta sahadan silindi ve açık farklı mağlûbiyete boyun eğdi İlk devreyi 3-0 galip bitiren Sarı-Kırmızılıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.05.1954
  • Amatör Birinci lig maçları Amatör birinci lig futbol karşılaşmalarının ikinci devre müsabakalarına dün de Şe ref,Fenerbahçe ve Vela Stad larında devam edilmiştir.Dün yapılan bu maçlarda şu neticeler a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.05.1954
  • Beykoz Boyoğtuspo ru 3 1 mağlûp etti Dün Şeref stadında yapı lan Beykoz Beyöğluspor Ug maçında Beykoz B.Sporu 3-1 mağlûp etmiştir.Hakem Feridun Kılıcın idare ettiği bu karşılaşmaya takımlar aşağıdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.05.1954
  • G.Saray Lisesi R.Kolleja 1 O galip Dün Mithatpaşa stadında büyük maçtan evvel oynanan Galatasaray lisesi Robert Kollej maçını san-kırmı zıılar 3-0 kazanmışlardır,ilk devresi Feridunun attığı gol le 1-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.05.1954
  • Bahar Kupası atletizm yarışl arı istanbul Atletizm Ajanlığı,tarafından tertiplenen Bahar Kupası Atletizm müsabakala rina dün de Mithatpaşa sta» dında devam edilmiştir.200 metre:1 Todöri Yordanidit B.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.05.1954
  • Askerî müzenin kıymeti milyonlarla ölçülmeyecek eşyası halen Maçka silâhha nesinin mahzenlerinde ve dehlizlerinde^_1939 40 saaelerinde Niğdedeyiz-Memlekette umumî seferberlik ilânı söylentileri dolaşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1954
  • Azizim bir müddet istirahat edin,plajlardan birice giderek güneşte bci bol yanın-Biraz dinlenin.Rafferty bu teklifi hayretle karşıladı:İyi ama ben hasta değilim kiı dedi-Başkomiser onun İmi ısrarını a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1954
  • i' KnnmmiMim i 7tğ I 2 3 A 5 6 7 8 9 lO II n:i şnî«a m Bt'îiTiİV ü:Hİ 11 "lİİÜİİM »n?ü *nrn=SSS2 rüf:i:i IMMIIWI I:firiiii fea:nl r.T« r Soldan sağa 1 y?fi!kalkerden »İri.2 Son harfi E degi şirse biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1954
  • Boş yere neden ıstırap* çekmeli.MUAYKölf ZAMANI T,^04Kİ SANCILARA JS® GRıPı FAYDALIDIR!Soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrılara karşı başarı İle kullanılır.Baş,diş,adale ve sinir ağrılarını derha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1954
  • larîhî Koman yazan:Kemal SAMANCIGÜ* 1 Demek benim olmağa rıza gösteriyorsunuz!Dünyanın bahtiyar adamıyım Nergis!132 l Nergis,arkasında bıraktık larınin gözlerinden yavaş,ya vaş kaybolarak Prensi yer l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1954
  • Filipinlerde müthiş bir tayfun Manilla,9 A.A.Dün Filipinlerin merkezinde hüküm süren şiddetli bir tayfun esnasında denizde bulunan 30 balıkçının ölmüş olduklarından endişe edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1954
  • Paraguay'ın yeni Cumhur re si seçildi Assumption,9 A.A.Millî Meclis,M.Federico Chavex'm yerine Tomas Romero Fereira'yı Cumhurreisliğine seçmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1954
  • »miliyct A do no şartları Ijr.Kr.Senelik 42 00 Altı aynk 2% SO Üç aylA 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketlere iki U$n şartlar^ 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 TJL 7 ve 8.aayfa sant.2,50 T.L,u ilânlardan me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1954
  • YARATAN SABUN Cüt bakımı için hususi bir İomıülle imâl edilen Puro Tuvalet sabunu cildinizin gidi kalan gü/elligini mey dana çıkarır.hayranlık yaratan bir cazibe verir.BOL KÖPOKLO NEFİS KOKULU PURO M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1954
  • Istan buldaki yairh okullunu durumu Bu yıl şehrimizdek} yatıl okuüara gecen yıllardan dalla fazla te'baciim oimuş ve kadroların kifayetsizliği yüzünden müracaatların b r kima karşılanamamıştır.Alâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1954
  • 1 Tetkikleri Akdenizin Savunma Teşkilâtı ve Cebeiüttank İngiliz krallığına ait bulunan Cebelütarık kolonisi kendi isımini taşıyan boğazların güneyine doğru uzanan kayalık bir yanmadadır-Bu noktada 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.05.1954
  • Onuncu devre Mebusları Ankarada toplanıyorlar Baftaraft birtnoMe)re Meclis 14 mayıs günü 10 un cu devrenin ilk toplantısını ak tedacaktir.Bu toplantıya yerleş miş ananeye göro en yaşlı Mebus olan İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1954
  • Millî Gençlik teşkilâtının toplantısı Türkiye Millî Gençlik Teş küâtı Genel Yânetim Kurulunun iki günden beri şehrimizde devam etmekte olan çalışmaları dün sona ermiştir.Dün sabah saat 10 da top lanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1954
  • M.ML V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 46-maddesinin F.fıkrası gereğince 1000 dönüm çayır yüzü kiralanacaktır.Evsaf ve şartlar hex gün komisyonda İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1954
  • Dün Bir Yunan Heyeti Geldi Albay Dimitrios Horndrokoukısun riyasetinde üç kişilik bir Yunan askeri heyeti,dUn gece saat 21 de uçakla Atmadan şeh timize getoıiştir.Hayat bir müddet şehrimizde kalacak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1954
  • tngilterede yakalanan casuslar Londra,9 AP)Buradaki tahminlere göre casusluğa teşeb büe ederken yakalanan iki Sov yet hava ataşesi son model tngi Mz tepkili harp uçakları hakkin da malûmat elde etmeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1954
  • Bir genç dostunun kocasını öldürdü Beçtarafı birincide)şoför Osman Çakar adında •biri île münasebet tesis etmiş ye onunla düşüp kalkmaya başlamıştır.Karısının bu vaziyetinden şüphelenen Mehmet Yıldız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1954
  • Amerika hür dünyayı harekâta davet ediyor Cenevredeki Amerikan delegesi,"biz kaynaklarımızı sulh gayelerinin emrine vermeye hazırız» dedi Cenevre,9 AP)Cenev niyet ana prensibine bağü oîre konferansını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1954
  • Kızıllar Hindicimde ilerliyor.Bııştarafı 1 incide)kuzeyde Çin sınırına doğru açılan vadiye bağlıyan yol üzeninde ağır ağır ilerlemekte olduklarını,görmüşlerdir-Bu yol ı ormanlarla kaplı dağlık bir böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1954
  • Haik Partisi Kurultayı Bagtaraf)MrbraMa)partinin feci hezimetinin m es •ullerinden hesap sorulmasını istemektedir.Bilhassa şahsi menfaat ve kin uğruna partiyi sabote edenlerden bu hareketlerinin hesab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1954
  • Çirkin bir hâdise Adanada DP.İl Başkanın» evine telefon edilerek çirkin sözler sarfedildi Adana,9 Milliyet)Bugün şehrimiz siyasi mehafiiinde oldu ğu kadar halk arasında da nef retle karşılanan bir hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1954
  • Salâh Salim Amerika'ya gidiyor Kahire,9 AP)Bir kaç ay evvel Sudana yaptığı aayaret esnasında Sudan zenci' kabileleri arasına karışıp bir harp dansına iştirak ettiğin den dolayı ingiliz 'basınının dans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1954
  • isveç semalarında yabancı uçaklar Stokholm.9 AA.İsveç müdafaa makamlarından neşredilen bir resmî tebliğde,milliyeti meçhul üç uçağın dün sabah Kuzey İsveç hududunu ihlâl ettiği bildirilmektedir.Bu hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1954
  • daktilografi şampiyonası Ankara,9 A.A.Ankara bölgesi daktilografi sür'at earn piyonluğu müsabakası bugün saat 14.30 da meraklı bir seyirci topluluğu önünde yapılmıştır-Alınan teknik neticeler sun lard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1954
  • Boğaziçi köprüsü Baştariifı 1 incide)"istanbul'un trafik kesafeti ve coğrafî vaziyeti bakımından arzettiği ehemmiyet dolayısiyle,bu şehrimizin giriş ve çıkış irtibatlarını ve şehir dışı yolların şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1954
  • Başlarından yapışık ikizler Memphis,9 AA.Dün John Gastoı kastahanesıııdo dünyaya gelen başlarından yapışık ikizlerin iyi vaziyette oldukları öğrenilmiştir.Doktorlar,ikizlerin ayn tıp aynlamıyaoakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1954
  • Ulu dağda kar yağıyor Bursa,9 T.H.A.Bir kaç günden beri devam eden şiddetli sıcaklardan soma fa sılalarla sağ inak halinde yağ mur yağmıştır Uludağa ise kar yağmakta dır.Otel bölgesi şimdiden bembeyaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1954
  • Sovyet Rusyaya verdiğimiz Nota Başfcarafı 1 incide)«vumetinin,onu,bilâkis,sulhun ve devletler arasında iyi geçiv nün aleyhinde çalışmış gibi gös termeye matuf tarizlerine hedef olduğunu esefle müşahed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1954
  • Lâğım çukuruna düşen karı koca boğuldu Baştarafı 1 incide)den ikisi feci şekilde ölmüşlerdir.Hâdise şu şekilde cereyan «tmiştir.Koca mahallesinde Kültür sokağında 42 numarada oturan arabacı Abdullah B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1954
  • İsrail Ürdün hududunda çarpışmalar BaaUrafı birincide)mistir,iki saat çarpıştıktan sonra geri çekilmeye mecbur kalan brail devriye'-e i geride iki ölü bırakmıs'ardır.Çarpışma mahallinde tesadüf edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1954
  • Kıbrıs Rumları Baştarafı birincide)Makariosun afaroz tehdidi al tında bulunan Kıbr:s Rum bası m buna itiraz etmekte ve «ilhak,yalnız ilhak» parolasını tekrarlıyarak,Yunan Başvekili Papagos'u Kıbrıs me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1954
  • Müstemleke siyasetinin sonu Başmakaleden devam)döndü-Nihayet yine Fransız tüccarının şikâyetile Haiphong limanında,yabancı mamulâtm memlekete girmesine mani ol* mak için,bir Fransız ithalât gümrüğü ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.05.1954
  • Moloz taşı alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan Komisyonda mevcut şartnamesine göre ve Samatya Florya arasındaki istasyonlarda günde asgari 70 M3 teslimi Sartile takriben 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.05.1954
  • Eskişehir Belediye Riyasetinden 1 Şeker fabrikası ve Porsuk bulvarı mozaik bordur kaplama işi 15 gün müddetle açık eksiltme suretiyle ihaleye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 18-900.muvakkat teminatı 141
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.05.1954
  • İstanbul Jandarma satın alma komisyonu Reisliğinden 1 Jandarma birliklerinin ihtiyacı ilgin 35Q.00O adet orta uoy ve 2.250.000 adet küçük boy şimşir düğme kapalı zari usulü ile satın alınacaktır-Tahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.05.1954
  • İnhisarlar U num Müdürlüğü İlânları Satmalma Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartname ve resimlerine göre elâvatörler için 1000 adet sağ.1000 adedi sol olmak üzere 2000 adet Karol markalı bakla ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.05.1954
  • M.M.V.1.No.Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birliklerin ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler kapah zarf usuliyle satın alınacaktır.İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.05.1954
  • M.M.V.1.No.S A'.Ko.şk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cin» ve miktarları yazılı yiyecekler kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerdedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.05.1954
  • istanbul Polis Prevantoryomu Başhekimliğinden Mikdan Muhammen bedeli İlk Maddenin Azı Çoğa beher kilo tutan teminat Eksiltmenin şekli cinsi Kilo Kr.Lr-Kr-Lr.Kr-gün ve saati Ekmek.5000 10000 30 3000 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.05.1954
  • M.tvr.V.1 No.Sa.Al.Bşk.dan Ankara Aşağıdaki cins ve miktarları yazılı sebzeler kapah zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş.Teklif edilen fiatlar amiri itaca pahalı görüldüğünden tekrar kapah zarf usulü i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.05.1954
  • Konya As.Set.Al.Ko.Bask.lığından A As-ihtiyaç için aşağıda yazılı iki kalem yiyecek maddesi kapan zarf usulü ile satın alınacaktır-B thalelert 24 Mayıs 954 Pazartesi günü hizalarında gösterilen saatle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.05.1954
  • IV.M.V.1 No.iu 5a.Al.Ko.Bask.dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazüı 150 ton domatesin kapab zarf usulü ile yapılan ihalesinde teklif edilen fiat âmiri itaca pahalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.05.1954
  • Nafia Vekâletinden Vekâletimiz ihtiyacı için 2000 Kg-10 35 50 m/m2 lik çıplak bakır tel açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır.Eksiltme 26/5/954 çarşamba günü saat 15 de Malzeme Müdürlüğünde toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.05.1954
  • Nafıa Vekâletinden Gaziantep Karkamış istasyonları arasında telgraf hattı için lüzumlu direklerin betonarme olarak imali ve yerlerine dikilmesi işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur:1 Keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.05.1954
  • İstanbul sıtma savaş bölgesi Başkanlığından 1 Süfre savaşı işlerinde kullanılmak üzero 40 ton motorin mazot açık eksiltme suretiyle satsa alınacaktır.2 Bu işe ait ğ;rtname başkanlık kaleminde görülebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.05.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından:Fen İşler;Müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi gereğince Cumhuriyet Talâtpaşa* Ziya Gökalp bulvarları ile Dr-Mustafa Enver Bey cadde&i ve 1395.1390,'1437.1438.1434.1381.138
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.05.1954
  • Belediye Reisliğinden Erzincan)fîrâncan şehri içme suyu ikinci kısım inşaatı İhalesine 29/4/954,tarihinde teklif edilen fiat uygcm görülmediğinden yirmi gün müddetle ihalesi uzatılmıştır.1 Keşif bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.05.1954
  • P.T.T.Genel Müdürlüğünden liri.üç ve dört nakilli olmak üzere cera'an 35000 metre telefon kordonu kapalı teklif alma suretiyle satın alınacaktır' Muhammen bedeli FOB 38000 lira olup şartnameleri Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.05.1954
  • istanbul Sıtma savaş bölgesi Başkanlığından 1 Amerikadan mubayaası yapılarak İstanbul Gümrüğüne gelmiş bulunan takriben 1661295 kilo muhtelif cins sıtma savaş maddelerinden takriben 1301824 kilosu İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.05.1954
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dana müziği pl)13.30 Şarkılar:Okuyan:Radiüe Erten 14.00 Uvertürler pl)14.20 Şarkı lar.Okuyan:Nebahat Yedıbaş 14.45 Hafif şarkılar pl)15.00 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.05.1954
  • Elektrik fes safı yaptırılacaktır İller Bankasından:Tesisin iğler hal.Geçici Kasabanın adı Vilâyeti de keşif bedeli Teminat Tesisin nev'f Özalp Van 170-601.54 9-780.2 adet 750 devirfi 75-85 Ps-takatti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.05.1954
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Muhammen Muhammen ilk Fiatı Tutan Teminatı Cinsi Miktarı Lr-Kr-Lr.Kr-Lr.Kr-Ekmek.200000 adet 30 6000000 4250.00 Vakıf Guraba Hastahanesinin 1954 yılı ihtiyacı olup y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.05.1954
  • Nafıa Vekâletinden Tahmin edilen bedeli 600 bin lira olup 12,16.20.27/4/954 tarihli Resmî Gazete» Akşam Postası ve Milliyet gazeteleri ile 3/5/954 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilân edilen Ereğli Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.05.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:AH Naci KARACAN Yazı iğlerini falan idare eden Mea'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yar:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.05.1954
  • If 11 Kambiyo ve esnam Aotlif Kapanış Sterling 184.784.Dolar 280.50 280.30 Ft.Frangı O.0.80 Uviçre Fr.64.08 64.0» Belçika Fr.5.61 5.60 feveç KA 54.12.50 64.12.50 Florin 78.68.40 78.68.40 Liaet 0.44.8u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8