Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.05.1954
  • w* m İNGILTEREDE ATOM ARAŞTIRMALARI İngiltere ve Amerika arasında hidrojen ye atom çalışmaları mevzuunda büyük bir çekişme cereyan etmektedir-Hattâ Ingilterenin hidrojen bombası imalinde Amerikayı geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1954
  • Dien Bien Fu düştü Aylardır büyük bir alâka ile takip edilen Dien Bien Fu muharebesi,müstahkem mevkiin düşmesiyle dün sona erdi-General Comte Christian de Castries,emri altındaki Fas.Cezair.Vietnam ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1954
  • Kahve buhranı önleniyor Ticaret Vekâleti Brezilyadan ithal edilecek kahveler hakkında bir tebliğ neşretti Ankara 8 Milliyet)Brezilyadan ithal edilecek kahveler mevzuunda iktisat ve Ticaret Vekaleti ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1954
  • DOSTLUK Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 4 Mayıs toplantısında Rus delegesi Vişinski ilk defa olarak ingiliz delegesi Pierson Dixon ile el sıkışmıştır-Resim bu tarihî sahneyi göstermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1954
  • Hindicini konferansı toplandı_Cenevrede yapılan toplantıda Fransız Dışişleri Vekili Bidault,meselenin halli için bir teklifte bulundu Cenevre,8 A.A.Hindiçini meselesini inceleyecek olan Cenevre konfer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1954
  • Daen Bien Fo bölgesini gösteren harita Dulles,Hindiçini'de mütarekeye yanaşmıyor Amerikan Hariciye vekili;"Cenevre'de bir ateşkes anlaşması yapılırsa,bunu endişe ile karşılayacağız,dedi Washington,8 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1954
  • C.H.P.deki ihtilâf gittikçe genişliyor Teşkilât kurultayın derhal toplantıya çağırılmasını ve genel kurul azalarının hesap vermesini istiyor C.H.P.gençlik kolları İnönüye müracaat ederek,Partide ıslah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1954
  • BİSİKLETLE AVRUPA TURU Şehrimizin tanınmış bisikletçilerinden Burhan» dün yanında bir arkadaşı olduğu halde 4 ay sürece'k bir Avrupa turuna çıkmıştır.Resim,de iki bisikletçi hareketlerinden evvel görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1954
  • Kasımpaşa Fenerbahçeyî 1 O yendi istanbul profesyonel lig maçlarına dün de devam edilmiş ve Dounabahce Stadında ya» pılan karşılaşmalarda Adalet Emniyeti 2 0,Kasnnpaşa Fenerbahçeyî 1—0 mağlûp etmlgler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1954
  • «VJ* A1 Herkesin Kadını YAZAN:Christiaı COFPİNET Necdet SELENER Güzeller anasında güzelliğiyle temayüz eden.bir t bakıma kalbsiz,bir bakir ma da içli.17 yaşında bir.i kızın karışık ve haşin bir cemiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1954
  • İki Sovyet diplomatı ingiltereden atılıyor Casuslukla İtham edilen Sovyet Sefaret mensuplarının IngiltereyJ 10 gün İçinde terketmelerl istendi Londra 8 AP)Büyük Britanya bugün iki Sovyet diplomatını c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1954
  • DEFİLE Türkiye Sanat Mezunlar* Cemiyeti tarafın dan dün Taksim Belediye Gazi nosunda bir defile tertip edil miş ve ilkbahar modelleri tegh ir edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1954
  • Bugün şehrimizde jbavouui umumiyette buluttu geçeceği,rüzg&rlann kuvvetlice eseceği tiıhunet derecesinin değişmiyevgi edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1954
  • Başveldl Adnan Menderes yeni istanbul milletv«Ki İleriyle birlikte D.P.Meclis Gurupı 12 Mayısta toplanıyo Grupun çarşamba günkü ilk toplantısında Devlet Rei ve Meclis Riyaset Divanı namzetleri tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1954
  • Seçimlerin dışardaki akisleri Vaşington 8 A.A.2 mayış seçimlerinin neticesi hakkında Vaşingtonda çıkan Evening Star gazetesi yaym ladığı bir yazıda söyle demek* Devamı Sa;7 SU;4 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1954
  • UÇAKTA YAKALANAN HIRSIZLAR Bir avukatın 14.400 lirasını çalarak Ankaraya kaçan Hakkı Üngelen ve Mehmet Köse adındaki hırsız,larm.dönüşleri sırasında Yeşilköy hava alanında yakalandıklarını bildirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1954
  • İznıirde bir kadın bir batında üç çocuk doğurdu Çocukların ve annelerinin sıhhi durumu yerinde izmir 8 Milliyet)Bayındır kazasında oturan Mah mut Zeytincinin karısı Mü^ newer Zeytinci bugün şehri miz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1954
  • Makariosçular şimdi de Papagos'a hücum ediyor Başpapaz Makarios.Kıbrıs'ın muhtariyeti,ni istemiyenlerl afaroz edeceğini bildirdi Lefkoşe,8 T.H.A.Kıbrıs'ın Yunanistana ilhakı için Başpapaz Makariosla a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1954
  • Gl.Salih Coşkun Harekât Dairesi Başkanı oldu Ankara 8 Milliyet)Birinci Ordu Müfettişliği vekâletine tayin edilen korgene rai ismail Hakkı Tunaboylu dan intilâl eden Erkânı Har-Ibiyei Umumiye Harekât B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1954
  • Amerikan elçileri salı günü şehrimizde toplanıyor Byroade buglin geliyor,toplantılara bu yıl Pakistan elçileri de katılacak Amerikanın orta Ve yakın yıs 1954 de şehrimizde toplana,şarktaki bütün diplo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.05.1954
  • Amerikalı 'Hukuk 'Profesörü dün bir konferans verdi Maarif Vekâleti ve ingiliz Kültür Heyetinin müşterek davetlisi olarak bir müddet ten beri şehrimizde bulunan Amerika Birleşik Devleu-ii Hukuk Profes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1954
  • Demir ithali için tahsis ayrıldı Ticaret Vekâleti piyasadaki inşaat demiri darlığını •önlemek maksadıyle yemden it halat yapmaya karar vermiş tir Avrupa iktisadi işbirliğine dahil memleketlerden İihal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1954
  • Elektrik Umum Müdürü dün »Par'-se ^fitti EElektnk Tramw Tünel «idaresi Umum iMüöürü Kâ-Tnuran Görgün dün tbrr heyet le birlikte »Parise rhareket et mistir.Kâmuran Görgün,Pariste açılacak beynelmilel b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1954
  • ¦rl' HALKIh j sesi Transit geçen bir otobüs Adresi bizde mahfuz Wr okuyucumuz yazıyor:«Son günlerde Belediye şoförleri,duraklarda bekli-I yen yolculara ehemmiyet vermez oldular.Buna son misal,3 mayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1954
  • Sıtma ile mücadeleye ehemmiyet veriliyor Yaz ay2arin?n yaklaşması sel ekiyle bu iTisvzeıâekı micaci&teye hur v«riîdi Yaz aylarının yaklaşması do layısiyle sivrisinekle nıüca-ddle şiddetflenmistir.Bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1954
  • Bazı yöHata tehlike işaretledi konacak Emniyet 6 ncı şube müdür lüğü taaafından,şeftırin ^bazı yollarına yeniden ""ışıklı teh like ve rbbar işaretleri,koy durulmasına karar verilmiş mistir.Bu arada il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1954
  • Küçük Sahne temsillerini bir müddet uzattı Küçük Sahnede temsil edümekte oian "Cinayet var,isimli p'yes.bımik bir rağbcc görmüştür.Sanat mahirlerinde alâka ile karsılitnon piyes,gör":*cn *Hizum "özetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1954
  • Amerikalı meşhur inşaatçı dün şehrimize çeldi Amerikalı meşhur inşaat cı Harry Morrison dün ueak la şehrimize gelmiştir.Morrison muhtelif memle betlerde genus ölçüde inşaat yaptırmıştır.Şehrimizde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1954
  • Toprak dağıtımı İstanbul bölgesindeki köylü ve göçmenlere toprak ve tohumluk hububat verilecek Topraksız köylüye toprak verilmesi hususundaki kanun gereğince,Devlet Vekâleti tarafından toprak tevzia t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1954
  • Memleketi miz'e is yapmak isleyen yabancı firmalar Yabancı sremayevi teşvik,kanunu hufcuraleri dabiliüde,Traemlek etimizde iş yapmak Tgbeyea yabanca firmaların müracaatları artmıştır.Bu arada secimler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1954
  • 1 f Bulgar=Ajanları I I Yazan:Bedirhaiı Ç1NAB Tefrik* No-20 ilhan İzmirli bir kaatil ararken milliyeti meçhul casus bulmuştu Hem de tahminimde çok fazlasını.Kâfir karı burayı mükemmel bir casus yu vas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1954
  • KİSA HABERLER T*r Haydarpaşa v« Sirkeol garlarında çalışan hamallaım tek tjp elbise giymeleri karar,îaştrilmıştır.Kararm tatbikine yakındı başlanacaktır.Islatma tarafından bu hamallara barer kartı ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1954
  • p n L I S T Şişlide İRum kilisesi ao« kağmda Demir Güzekin adımla î&r 1»3 ait havlu fabrikasından 500 lira kıymetinde bir havju balyesi çal.nmıştır.Suçlu aranmaktadır.Emrgânda terzilik yapan Vahdettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1954
  • KONGRE İt îşçi Sendikalan BirKginin senelik kongresi yarin saat l'O da sendika,lokaltinde yapıla,oaiktır.SETtGÎ if Aydın f.OrtaMar öğm retmen okulu Reism-îş öğretme.ni Ömer Sflmer tarafından "Olgunlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1954
  • M RİO.9 Mayıs Su.6 26 Rama 1954 CM 137S Patar 1370 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 4.49 9.96 öğle 12:10 4.57 i İkindi 16.05 6.51 Aicşam 10.14 12.00 Yatsı 21.00 1.47 i imsak 2.49 7.56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1954
  • Türk-Yugosiav münasebetlerinden bans etmek istiyoruz.Batı ve orta Avrırpada,Rusya n'.n muhtemel tecavüz emellerine karşı,Savunma Birliği ha nüz tam şeklini ve yolunu aılmadan,Kıt'anin Güney Doğusunda,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1954
  • 1.500.000 LİRALIK 1954 İKRAMİYE PLANINDAN 1 Temmuz ÇEKİLİŞ İ.NPJ5)dtfiçeÜ TÜRKİYE BANKASI ¦Islıl kankanıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1954
  • Sümer'in tahliyesi Belediye tarafından sinemanın tahliyesi için açılan davaya dün de devam edildi Sümer sinemasının tahliye si için istanbul Belediyesi ta rafından açılan davaya dün Birinci Sulh üükuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1954
  • A1A» SOHBETLER Seçimden ilhamlar:imde ilhamlar:J54 seçimi Halk Partisi için felâket oldu.Seçimde kaynek bir relâket olur mu?laması {âzım.Çünkü iki parle ayn.zamanda kazanarak darı ele alamaz ki.Birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.05.1954
  • Eleaauyr Farbey midesinden hasta HoHyvood 8 A.A.Sinema yıldızlarından Eleanor Parbey^ ağır bir mide rahatsızlığından bugün hastahaneye kaldırılmıştır.Doktoru,artist epeyce müşahede altın da kalacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1954
  • Ernest Hemingvay,Venedikten ayrıldı Venedik 8 A.A.Geçen ocak ayında Afrikada #e çirdiği iki uçak kazasını mü teakup dinlenmek maksad'le 45 gün burada kalan meşhur Amerikah muharrir Ernest Hemingvay,Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1954
  • Lvkta,hizmmda yapılar?seçimlere 5 psarfc girecec Bağdat 8 T.HA.ir;ta haziran ayında yapılac;umıımî milletvekili seçimle ne 5 parti girecektir Seçimlere iştirak edecek pu tilerin isimleri şunlardır:B r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1954
  • Suriye israil kuvveti araı-unda bir saatlik Şam 3 T.H.A.B^ş gelen haberlerden anlaşıl gına göre,Tabariye gööiün doğu kesimnde israil meri iü devriyeleri ile Surive rakol mürettebatı arasın bir saatten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1954
  • Kalay Kralının milyarlar karısına kafi gelmed 15 Mayısta yapılacak mahkeme celsesinde karı kocaı hangisinin haklı olduğu an!asılacsk m tf-akat Antenor son sözünü söylemiş değildi.Fransada ika nıet ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1954
  • Daha kudretli atom bombası yapılabilir Meşhur Mr atom alimi daha kudretli bomba imaline bunları taşıyacak uçakların bulunmamasının sebep olduğunu söyledi Salisbury Rodezya)8 A.A.Ünlü bilgin Lord Ruuhe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1954
  • Motosiklet/e dünya seyahatine çıkan rahip Roma 8 A.A.Uçan rahip ad-yle anılan Floransa h rahip Dan lo Cubattol;refakatinde elektrikçi Ugolini olduğu halde dün motosiklet Ie Saint Pierre meydanından Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1954
  • Kısa Harici haberler;İNGİLTERE İt Buckingam sarayından teb'.ig edildiğine göre,Ediriburg; iükü 21_23 haziran tarihlerinde Fransayı aiyaret edecektir.FRANSA if Vietnam İmparatoru Bao Dal dün akşam N C2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1954
  • Ürdün İsrail sınırında yeni bir çarpışma öldü İsrail makamları bir grup Arap'ın bir köye girdiklerini ve ateş açtıklarını iddia etti Kudüs,8 A.A.israil makamlarından bildirildiği ne göre,arab mütecavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1954
  • Elizabeth dönüyor İngiltere Kraliçesi,kocası ve çocuklarıyla birlikte Maltadaa Cebelitarık'» müteveccihen hareket etti Valetta,Malta,8 AP)ingiltere kraliçesi Elizabeth kocası Edinburg dükü ve çocuklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1954
  • Bozulan yolların bakım ve tamiri Ankara 8 T.H.A.Kış mevs nünde harap olan kara yollarımızın bakım ve tamiri için yaibancı memleketlere Karayoları Umum Müdürlüğünce sipariş edilen makinaalr gelmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1954
  • B&r ispanyol Ticaret Heyeti Urdünde temaslarda bulunuyor Amman 8 T.H.A.B'r ispanyol Ticaret Heyeti bugün Şamdan şehrimize gelmiş tir Heyet iki memleket arasın daki ticarî münasebetlerin takviyesi husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1954
  • Müthiş bir infilak Rio körfezinde bir gümrük ambarında vuku huîan infilâk neticesinde 20 kişinin okluğu sanılıyor Rio de Janeiro 8 A.A.©ün gece,Rio körfezinde de,gümrük *anibarlarının bulunduğu Braco
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1954
  • GARANTİ BANKASI r 31 Mayıs çekilişinde 1 kişiye VİLLÂ ye 100 kişiye ALTINLAR Her 100 liraya bir knr'a numarası* GARANTİ BANKAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1954
  • Romanyada kısıntılar yapılıyor Bu mall yıl içinde enver-tasmanda yapılan kısıntıların 200 bin sterlingi bulduğu talimin ediliyor Viyana,8 Nafen)Romanya'dan gelen son raporlar 'bu sene içinde bir çok s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1954
  • MusaAfıtan yeğeninin ölümü ne sebep o/an şahıs beraat etti Kiel 8 A.A.Dikkatsiz lik yüzünden adam öldürme suçundan sanık 29 yaşuıdaki Kurt Bedomann bugün Tem yiz Mahkemesi tarafından be raat ettirilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1954
  • Himalayaya çıkan İngiliz heyeti fırtınaya yakalandı Kalküta 8 A.A.Kac i henpungha'ya bir keşif yapmak üzere Darjeelingden ha-1 reket etmiş olan ingiliz dağ» I cılık heyeti,Kanchenpungha j nın cenubund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1954
  • Nicede bir gazete idarehanesine bomba atıldı Nice 8 A.A."Le Pat riote du Sud-est,adlı komü nist gazetesinin idarehanesin de dün gece bir bomba infilâk etmiştir.Binanın camları parçalanmış ve bir duvar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1954
  • »yası İcmal Sudan uyanıyor Ajanslar dün Hartamdan bildirdiler* Sudanın hükümet merkezinde on binlerce kigi bir miting akdetmiş.Mısır Başvekili Cemal Abdülnâsır ile Millî İstikamet Vekili Salâh Sa-Jim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1954
  • ingiltere Rusyadan Londradaki ifci memurunu geri çekmesini istedi Londra 8 Naf en)ingiliz hükümeti,I/ondradaki Sov yet sefaretinde vazifeli iki Sovyet askerî ataşe muavinlerinin geri çağrılmalarını Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1954
  • ram FIKRA Acayip bir durum TARIK BUCK A Bir belediye otobüsünün arka t uhaaJL ğunda iki kontrolör konuşuyordu.Kulağımıza sarpan parça parça sözlerden mev zuun «ikramiye» olduğunu an,lıul k-Bu kontrolö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1954
  • gökten düşen biT belâ gibi merdivenle birlikte sırtınıza konar,biri ayağınıza,öteki nasir rınıza basar ve sonra da bütün bu belâlar kâfi değilmiş gibi hayatta en çok saydığınızcimine,iutfanana» aklına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1954
  • Tiirkiycnin kalkınması ve İngiliz basını Londra 8 Nafen)"Gre at Britain and the east,adlı dergi,Türkiyenin hayranlık uyandıran kalkınmasından bahseden bir makale yayınla mıştır.Makalede,Türkiye Cumhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.05.1954
  • Dien" Bien-Fu müdafileri Edebiyat matinesi Dün Galatasaray Lisen?Mezunları Cemiyeti tarafından tertip edilen Edebiyat matinesi okul konfeJ rans salonunda verilmiş ve kalabalık bir dinleyici grupu tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1954
  • HüRGlN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Günahsız Bekir Paşanın aksakalı da kana bulandı 4-Suttan Muradın,hakkındaki fermanını dinleyen Bekir Paşa:Padişahın emirlerine boynumuz kıldan incedir,dedi.^636 yalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1954
  • ®m m S'i v Çinili Camiî Üsküdarda Toptaşında eski Valide camii yakınında bulunan bu cami».gayet musaiınaMır.Bilhassa çini tezyinatı görülmeğe şayandır.Mermer minberi ise taşları' söyleten Türk sanatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.05.1954
  • 1956 olimpiyatları Mölbourne'ds Yapılını yacak mi Lozan.8 SHA)Beynelmilel Olimpiyat komitesinin icrâât komitesi.10 Mayıs 1984 Pazartesi günü Atinada topla,nacak olan Beynelmilel Olimpiyat Komitesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.05.1954
  • K.paşa dün de F.Bahçeyi yendi m i-ı.ı MHBB ıı^.ı—Adalet Emniyeti büyük bir güçlükle 2-0 yenebildi ProtesyoneJ Kuma lig maçlarına dün Mithatpaşa stad.nda devam edilmiştir.Kalabalık bir,eeyirci kitlesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.05.1954
  • Bahar kupası yarışmaları Erdal Akkan müsabaka haricî yüksek atlanada 1.91 metreyi aş mı ya muvaffak alda istanbul Atletizm ajanlı-ray)5.34 ğı tarafından tertiplenen Ba har Kupası atletizm yarışmaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.05.1954
  • Amctörlcüme Lig maçları Amatör İdime lig maçları na dün muhtelif stadlarda devam edilm»ştir.Dün yapımaçlarda şu neticeler alınmış tır:Istanbulspor amatör:3 Elektrik amatör)1 Vefa amatör)1—Balata saray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.05.1954
  • Dünya bir mil rekoruna kıran tngiliz Banİssfat İngilizlerin Rüzgâr atletinin bir mil'deki derecesi:3,59,4 Atletizm otoriteleri,1609,43 in tutarı 1 mil mesafesinin insan kudreti tarafından 4 dakikadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.05.1954
  • Randolph Turpinin gözleri körmü oluyor?Roma.8 SHA)İtalyan orta sıklet şampiyonu Tiberio Mitri ile burada yapmış olduğu karşılaşmada.28 inci saniyede teknik nakavt ile mağlûp olmak suretiyle Avrupa şam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.05.1954
  • 2—1 lik Galatasaray Beşiktaş maçında siyah beyazlılar galibiyet gollerini atarlarken Galatasaray ile Beşiktaş bugün karşılaşıyorlar Bugün profesyonel kümenin en mühim maçlarından birini seyredeceğiz.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.05.1954
  • Dün yapılan Teknik Üniversite ı—de tıp tahsiTni yapmakta olan Roger Bannister bu mesafedeki ilk derecisini 1945 te İsveç* Gundar Hae ggrı« arkas ndan 4.1J.4 ile yapmıştırmayıs günü Bannisterim yeniled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.05.1954
  • RÖPORTAJ I Turizm Kurumu'nun "cici ve zarif» rehberleri Bîr Banka direktörünün güzelliği ile maruf hanını;**Eğer» diyor,"zevcimi rast edebilirsem profesyonel rehber olacakım,Türlüye Turizm Kurumun im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1954
  • Rafferty gülmekten kendi Di alamadı:Tebrik ederim.Cidden talbli adamsın;Benim uzun,¦nüddet düşünerek varam ıdı ğım neticeyi sen derimi kavramış ve tatbik imkânım dabulmuşsun.Vaktile dindar bir katolik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1954
  • 1 ırihî Roman i'azan:SAMANC1GE.Venedikli botofer Tunus prensini bağfadıktan sonra denize atmayı düşünüyorlardı 13li Dört kişiyle boğuşmaya taşlayan,sevgilisini Nergis gördü.EL ayağı bağlı oldu ğu için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1954
  • ÜJ mim Baş ve dış ağrılarına karşı GRİ PİM başarı iie kullanılır f^ Soğuk algınlığından mütevellit ağrı:ve sızılan d er bal keser.f^ Buyanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdırç£ Süra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1954
  • iki kişi araba altında kalarak yaralandı Adnan adında birinin idaresindeki çift atlı araba,mert mer yüklü olarak,Aksaray,postahanesj önünden,geçer ken,beygirlerin parlaması* yüzünden devrilmiştir.lvu*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1954
  • Babasının içki içmesine üzülende intihara kalkıştı Sanyerde Yenimahallcdö Mektep sokağında 32 num.ra da misafir olarak oturmakta olan Gönül Yavaşa adında bir' kız çocuğu,babasının ay;c,Ş;lığına üzüler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1954
  • Kavga ederken havuz?düşüp yaralandılar KadıkÖyde Yeldegirmeninda?oturan Kâmil ve Günav adım da iki arkadaş,bu semtte bire kahvede oyun oynarken liaw gaya tutuşmuşlardır.Tokat ve yumrukla birbiB!lerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1954
  • [Tetkikleri Amerikada Sağlık Sigortasının şümulü Gönüllü olarak satın alman sağlık sigortası korunması Amerikada hayret edilecek bir süratle gönden,güne yayılmaktadır.Bugün nüfusun yüzde altmışını teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1954
  • Maltepedeki cinayetin fa'U 12.yıla mahkûm oldu G^en yılın,ekim qyinda Topkapı Mal tepesinde bir ci nayet işlenmiş ve Emin.adın da bir-bıçakla vurularak öldürülmüştü.Emini öldürmekten sanık olarak,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1954
  • Emirgânda yeni bir rıhtın» yapılıyor Şehrin ba/î:sf»ntieru*deki yolların.geaİşVilnv 4B M' faaliyete gecümis-ve-br* İtişim yerlerm Belediyece süm lâkine karar verilmiştir.Bu cümleden,olarak,Emir gân is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1954
  • 1 1 2 3 4 5 8 7 a 9 11 12 1 Vilayrafc aamaedfe-bis ka~ zairue;Hoca'nm urn serdiği.2 Ta'dat edüen;Selafc.3 Bir Olqek.Sahib.4 Baş Harfini a Larsanız ç akırkey£ ol ur;Muallimi lâkabıyiav anılan,ş&r imiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.05.1954
  • Dulles,HI] müzakereye Huştu ruf ı 1 incide)Eg-3T Fransa Vietnam halkınm hürriyetini tehlikeye koyma yacak şartlar dahilinde bir an.Oaşma gerçekleştirebilirse bu,güney doğu Asyada barış dâvasına hakıik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1954
  • Boş,diş,nezle,romatizma,sinir ağrılarına karşı NEVROZİN günde 4 saat ara ifa 3 adet alınabilir.59 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1954
  • Hüviyeti meçhul bir genç kalp sekterimlen öldü Dün saloah Bağlarbaşında Kuruçeşme civarında,terkedilmiş bir otomobil Karoserisi iciııde,25 yaşında bir genç ölü olarak bulunmusmuştur.Amele olduğu ve bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1954
  • Dien-Bien Fu düştü Başmakaleden devam},in muzaffer kuvvetleriyle takviye edeceği ordusunu yağmur mevsiminden evvel ve Cenevre Konferansı devam ederken Kızal Nehir deltasına taarruza geçmesi beklenmeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1954
  • Suriye kabinesinde ihtilâf Beyrut,8 T.H.A.Hftber verildiğine göre Suriye kabine nde halljüfilcmodtğ'i |takdlrde kabinenin toptan tobfa&na yol açabilecek bir ihtflaf başgöstermiştir.İhtilafın mebua s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1954
  • Roma konkuripiklerinde beşinci olduk Roma,8 AF)Cumhurbaşkanı Luigi Einaudi'nin de arasında bulunduğu muazzam bir kalabalık önünde yapılan Roma konkurhipiklerinin dokuzuncu ve son gün müsabaka,lannda i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1954
  • Makariosçular şimdi de Papagosa hücum ediyorlar Baç tarafı 1 incide)Bu arada bütün Makarioscu «gazeteler,Yunan Başvokili Papagosu,ahval ve şartlar ne olursa olsun,Kıbrıs meselesini Birlesmş Mi'Jetlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1954
  • İki Sovyet diplomatı İngilteredeıı atılıyor Bitarafı birincide)da teferruata girişmekten ka çınmış,bir Bakanlık sözcüsü sadece,biri ataşemıliter mu avini ve diğeri hava ataşesi olan Sovyet sefareti me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1954
  • ellerinizin güzelliği ELİNİZDEDİR Tarkiblnd* kraı» hassaları bulunan PUW Tuvalel Sabotıo günlü» temizlik Iftarinln cilt üzarlndflkl tahrt&atııtı Sırtar va ğOz«JI«ftlrlr.«a PURO 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1954
  • D.P.Meclis Grupu 12 Mayısta toplanıyor Biiîjtur.*iı birincide)illerden gelen haberlere göre,müetvekilleri seçim bölgelerinden hususî törenler ve çok büyük tezahüratla uğurlanmaktadırlar.Balıkesir,Adan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1954
  • Amerikan elçileri sah günü şehrimizde toplanıyor Baçtartrfı birincide)istanbul'da akteditecek olan Amerika orta ve yak'.nşark tem stlcileri konferansında Ortaşark ve Yakinşark meseleleri meya,n:nda İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1954
  • Yunanistanda yağmurlar Soğuk ve yağmur» zelzele yii-zünden açıkte kalan 39 bw insan» sefil etti Atina 8 AP)Birdenfci re soğuyan havalar ve yağ mur,Teselya bölgesinde zelzele felâketi yüzünden açıkta k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1954
  • Kahve buhranı önleniyor Baştarafı 1 incide)de olarak çiğ,çekirdek,kavrulmuş ve çekilmiş kahve sa tan bayilere tevzi edeceklerdir.Bayilerin satışları da mez kör.sirkülerlerimiz hükümleri dahilinde maha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1954
  • Mısır subayını öldüren ingiliz idam edilecek Kahire.8 ANKA)Süveyş bölgesinde bulunan İngiliz askerî mahkemesi geçen Martıa 11 inde «Fenare» köyünde vuku bulan bir hâdise neticesinde Ferid Hasan Neda a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1954
  • Kızılların Avustraldan çıkmaları yasak edildi Petrov'un teslim ettiği evrakın tetkiki sona eriticiye kadar hiç bfr komüniste pasaport verilmfiyecek Melbourne,8 AP)Avustralya hükümeti bugün,geçan lerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1954
  • Nusret Safa mahkûm oldu "irticai Koruyan iktidar,başlığı altında neşrettikleri yazı ile,hükümetin manevî şahsiyetini tahkir ettikleri jddiasile mahkemeye verilen Zaman gazetesi sahibi Nusret Safa Coşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1954
  • Seçimlerin dışardaki akisleri Baştarafı 1 İncide)tedir:Türk milleti Demokrat Partiyi dört sene müddetle iş başına davet etmekle partinin g&rp dünyası ile yakın ve hararetli işbirliği siyaseti ni tekra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1954
  • Hindicini Konferansı toplandı Boştarafı birincide)Eden'in Jasa bir nutkundan sonra Fransız Hariciye Vekili BidauJt söz almıştır.Bidault konuşmasının başında evvelâ Hindiçinî'de çarpışma lara son veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1954
  • Paraguay isyanı neticelendi Asuncion,Paraguay,8 A P)Paraguay silahlı kuvvetler] başkomutanı general Al,fredo Stroesner'in başında bu_Jundugu ordu birlikleri isyan ederek Cumhurbaşkanı Federico Chaves'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1954
  • C.H.P.içindeki ihtilâf genişliyor Baştarafı birincide!zarurî olduğu fikri Genel Merkezde gittikçe ağır basmaktadır.Henüz kafi bir tarih tes-'bit edilmemişse de önümüzdeki bir kaç gün içinde toplanacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1954
  • İstanbul Asliye 10 wncu Hukuk Hâkfmliğindcn:»53/1167 Resmi Gül Toğr.ul tarafından Erzurum Arzıtı köyünde Necmett/in Toğrul aleyhine açılan boşanma dâvasının 16/4/954 günlü duruşmasına dâvâlı gelmediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.05.1954
  • P.T.T.Gene!Müdürlüğünden İki» üç ve dört nakilli olmak üzere cem'an 35000 metre telefon kordonu kapalı teklif alma suretiyle satın alınacaktır» Muhammen bedeli FOB 38000 lira olup şartnameleri Ankarad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.05.1954
  • Karomcn Belediyesi Elektrik,Su ve Soğuk Hava Deposu İşletmesi Müdürlüğünden İşletmemiz ihtiyacı için en az bin,en çok bin beş yüz adet su sayacı satın alınacağından taliplerin bu husustaki evsaf fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.05.1954
  • Istan tul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları As-ihtiyaç için 5000 ton buğday kırdırılacaklar.Kepek,Çalkantı müteahhide ait bedeli 170-000 lira,geçici teminatı 10250 liradır.Kepek çalk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.05.1954
  • Süt Vilâyeti Daimi Komisyonu Başkanlığından İlçesi Tapılacak okulun Köyü Keşif bedeli Lira Kı&ı O* teminatı lira.Krg Eksiltme sekil İhalenin Tarihi Günft Saati 1 Beşiri.Zencil 2 Baykan v.Anne.3 Kurtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.05.1954
  • Kapalı Zarf Usulüyle Eksiltme ilânı Sivas Vakıflar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Sivasta yaptırılacak Meydan camii ve şadırvanı onarımı olup keşif bedeli 17130 lira 74 kuruş,geçici teminat 128
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.05.1954
  • Çelik boru satın alınacaktır İller Bankasından 1 Bartın kasabası içme su inşaatında kullanılmak uzerej iç kutru 125 milimetrelik 85 met.çelik boru Gibault bağlantılı)İç kutru 200 milimetrelik 85 m*t.ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.05.1954
  • Eskişehir Belediye Riyasetinden 1 Şeker fabrikası ve Porsuk bulvarı mozaik bordur kaplama işi 15 gün müddetle açık eksiltme suretiyle ihaleye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 18-900.muvakkat teminatı 1-4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.05.1954
  • Beîediye Reisliğinden Erzincan)Erzincan şehri içme suyu ikinci kısım inşaatı ifaalesint 29/4/954 tarihinde teklif edilen fiat uygun» görülmediğinden yirmi çün müddetle ihalesi uzatılmıştır.1 Keşif bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.05.1954
  • IAMMEA MAKSIM Bu akşaı.ı Saat 21 de OtBALİ KARAKOLU 'umartesi,Pazar matineler 15 te KAR A,C A Telefon:43184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.05.1954
  • Bandırma İcra Memurluğundan Gayrı menkul sataş ilânı 954/47 Satılacak gayrı menkulün mevkii:Edincik nahiyesi!Karakadı mahallesinde tapunun 24/3/952 gün,Cilt/39-Sahife/75,sıra/44 te kayath-Hududu,mikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.05.1954
  • Elâzığ Yoüar 8.Eöige Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:Malatya Akçadağ Devlet yolunun 10 ve 14 üncü kilometr elerindeki Demiryol Üstgeçit ve Sultansuyu köprülerinin betonarme olarak yapımları olup k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.05.1954
  • iller Bankasından Görülen lüzum üzerine Yozgat Karanlıkdlere hidro-elektrik tesisatı jçin teklif verme müddeti:24 Haziran 1954 günü saat 12 ye kadar uzatahnıştır.İsteklilerin belge iğin en ge$;16 Hazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.05.1954
  • R A D Y O ISTANBUL 10.57 Açılış ve program 11.00 Belidiye gazinosundan nak Sen İstanbul Belediyesi Konservatuar konseri 13.00 Haberhr 13.15 Saz eserleri Nubar Tekyay Ercümsnt Batanay 13.30 David Rose
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.05.1954
  • Üsküdar Tapu Sicil Muhafızlığından;Sayı:1453 Hace Hetnahatun mahallesinin e&k;Bican.yeni Menteş sokak eski 12 yeni 2/1 kapı ve kadastronun 513 ada 42 parselde Simon oğlu Yordan Terzioğlu adına kayıtlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.05.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapan* Sterling Dolar Fr.Frang» İsviçre Fr# Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Üret Drahmi Eskoudes Actllf T34.280.50 0.8f »4.08 5.6C 64.1200 72.68.40 0.44.8»)86.34 9.78.90 Kapanış 784—280.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.05.1954
  • M.S.V.1st,Sa,Al.Ko,Bask,l no lu ilânları Kapab zarfla aşağıda cinsi,miktarı,tutarı,geçici teminatı,ihale gün ve şafttı yazılı maddeler Harbiye I-No-Sat.Al-Kom-dan satın ahnacaktır.İstekliler teklif me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.05.1954
  • Kocaeli İnhisarlar Başmüdürlüğünden 1 Başmüdürlüğümüz transitine gelecek ve gidecek bilûmum inhisarlar emtiasının tahmil» tahliye ve nakliye işleri açık eksiltmeye çıkarılmıştır-2 Eksiltme 24/5/954 Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.05.1954
  • Dinar Belediye Başkanlığından Belediyemiz tarafından yapılacak olan asri kabristanlığın duvarlarının yapıma isinin ihalesi kapah zarf usulüyle 22/6/954 Cumartesi günü saat 11 de encümen huzurunda yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.05.1954
  • İstcnbul Velilik makamından İlimiz Maarif Müdürlüğünde açık bulunan 15 er lira maaşlı iki açığa imtihanla memur alınacaktır.Müsabaka imtihanı 17 Mayıs 954 Pazartesi günü saat 9 da Maarif Müdürlüğünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.05.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yan ialerink filen idare eden Mes'ul Müdür.Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8