Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.05.1954
  • Seçim neticelerine yapılan itirazlar Seçim Kurulu,Malafya,Seyhan,Mardin ve Giresun seçimlerine yapılan itirazı bugün karara bağlıyacak C.H.P.Niğdedeki seç»'m neticelerine de itiraza hazırlanıyor kat'î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1954
  • Galatasaray lisesinde ticaret kısmı açılıyor önümüzdeki yıldan itibaren faaliyete geçecek kısmm tedris süresi 4 yıl olacak Uzun zamandanberj devam eden tetkikler neticesin de Galatasaray Lisesinde tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1954
  • Cenevrede bir Rus delegesi öldü Cenevre,7 A.A.Bir Sovyet uçağı bu sabah Cenevredeki Sovyet murahhas heyetinin kaldığı otelde ölen hir Rusun cesedini hamilen Moskovaya hareket etmiştir.Polis,Pietra You
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1954
  • Herkesin kadını Yazanı Christian Coffinet Dillere destan olan Saint-Germain des-Pres'de meşhur existentiaHste'lerin meraklı ve heyecanlı hayatını bütün çıplaklığı ve haşinliği ile anlatan,bu güzel rom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1954
  • Mısırda nümayişler Hartum,7 ÇTMJi.Bu rada,bugün on binlerce Sudanlının iştirak ettikleri muazzam bir miting yapılmıştır.Bu mitingde Sudanlılar,Mısır Başbakanı Cemal Abdülnasır ye Millî İstikamet Devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1954
  • Ağaçtan oyulmuş paralar Corinth Mississippi)7 A.A.Corinth şehrinin yüzüncü kuruluş yıldönümü vesilesiyle hazırlanan ağaçtan' oyulmuş paralar 16-22 mayıs arasında bir hafta müddetle tedavül edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1954
  • y Yunan Krab ve maiyetindekiler selsele DokgcafcaJ geziyor Yunanistan da z diz alalar devam ediyor Atina.7 A.A.Tesalya ve Fitiyotid makamları tarafından bildirildiğine göre,dün vukubulan zelzeleler şı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1954
  • İkramiyeler 1 Eylülde verilecek Maliye Vekâleti ikramiyelerin Şeker Bayramında dağıtılmasına kanunen imkân bulunmadığını bildirdi Ankara,7 A.A.Maliye Vekâletinden tebliğ olunmugtur:Memurlara Şeker Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1954
  • C.H.P.içinde zıt cereyanlar Teşkilâtın parti içinde ıslahat yapılmasını istemesine rağmen genel merkez buna yanaşmıyor Ankara,7 Hususi muhabiri,ante Levent Esmer bildiriyor)1954 seçimlerini ezici bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1954
  • Başvekil bir kaç gün şehrimizde kalacak Şehrimizde bulunan Baş* vekil Adnan Menderes dün öğle yemeğini Dışişleri VekilÇprot.Fuat Köprülü ile birlikte yedikten sonra,Floryaya gtmiş ve bir müddet istira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1954
  • Stefanopulos Cenevre'den eli boş döndü Rum komünist gazeteleri.Yunan Başbakanını «milli dâva» ya ihanetle suçlandırıyor Lefkoşe,7 TJ3.A.Oenev Ue Konferansında asıl vazifesini ikinci plana atarak,Kıbns
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1954
  • Yugoslavya Avrupa ordusuna iltihak edecek Mareşal Tito'nun ve Koca Popoviç'in son beyanları üzerinde ehemmiyetle duruluyor Belgrad 7 A.A.Fran ce Presse ajansından bildirilmektedir:Evvelâ Mareşal Tito'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1954
  • 4/torti TbtâMiM* Bugün cehrimizde havanın umumiyetle az bulutlu geçeceği,rüzgârların orta kuvvette eseceği sulnmet derecesinin değiş,miyeoeğ-i tahmin edilmiştirıgSgfM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1954
  • Amerikalı meşhur inşaatçı bugün şehrimize geliyor Yeryüzünün muhtelif yerlerinde 400.000 işçi ve mühendis çalıştıran Amerikalı inşaatçı Harry Morrison,Garanti Bankasının iştiraklerin den Garanti inşaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1954
  • Millet Partisi davası Temyiz* Sulh Mahkemesinin kararını bozdu Ankara,T ANKA)Dördüncü büyük kongresinde cereyan eden bazı prensip münakaşaları neticesinde durumu adalete intikal eden ve mahkeme kararı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1954
  • PETROL ARAŞTIRMALARI Sokoni Vacum Şirketine memleketimizde petrol araş* tırmalan yapmak müsaadesinin verilmesi dolayısıyla işletmeler Vekâletinde bir toplantı yap pılmıştır-Resim» bu toplantıda buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1954
  • Hindicimde kızıllar Dien-Bien-Fu kalesini zaptetti 26 saat süren kanlı bir savaştan sonra 56 gün* denberi muhasarada bulunan kale teslim oldu Eisenhower Fransız milletine bir mesaj gönder i Pari»,7 AP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1954
  • Irakta komünist merkezleri basıldı Bağdat'ta dün,500 kızıl tevkif edildi.İrak Başbakanı,faaliyetin hızlandırılacağını söyledi Bağdat,7 T.H.A.Iraki nist yuvasında İse mühim milk,polisi bugün Irak'ın bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1954
  • 33 bin hindi bu sabah geliyor Türkiye'deki üretme stoklarını ıslah etmek gayesiyle gönderilen 30,000 tavuk ve 3000 hindi civcivi bu sabah saat 7,15 te uçakla Amerika» dan Istanbula.gelecektir.Dünya Ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1954
  • Yangın yerinin perişan halini seyreden bir çocuk Moda'da dün bir baba iki çocuğa ile birlikte yandı Elektrik ütüsünün prizde unutulmasından çıkan yangında anne İle diğer bir çacuk da yaralandı Dün sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1954
  • Hesab bilen köpek Güney Afrikalı köpek» «dört ika daha ne eder?sualine 6 havlama ile cevap verdi Johannesburg Afrika)7 A.A.Sayı saymasını,toplama ve çıkarma yapmasını bilen iki yaşında bir köpek,burad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1954
  • Uçakla firar eden hırsızlar Ankaradan şehrimize kasan iki hırsız Yeşilköy hava alanında yakalandı Dün akşam Yeşilköy hava meydanında uçakla Ankaradan şehrimize firar eden iki hırsız yakalanmıştır-Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1954
  • Naboland şilebinin satılması isteniyor Şehit aileleri namına açılan tazminat dâvasmda Naboland'ın günde 3 bin lira masrafı olduğu bildirildi DumLupmar faciasında şehit düşen denizcilerimizin 20 si adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • YAPRAK Seçim,Ramazan,Hıdıreliez Biri Mim,biri Dini,biri de mevsime ait üç bayramın Wr araya çelmesi tesadüfün nadir cilvelerindendir.Bu Uç-bayram ayrı ayrı tes'id «dilmeğe değer mevzular al inakla ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • p o l 1 s t e ir BeyazıVıa Sultanm?ktep •akağında bakkallık yapan Şe nol Vural adanda tolrüncn 345 lirası,henüz feüvtyets esbit •cülamiyen biri tarafından dolan;|'jrılnv.şArn Suçlu Jaranmak ladırif To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • KİSA HABERLER Finlandiyamn Ankara ye ni elçisi ve Musevi Cemiyeti Ruhani reisi hahambaşı dün Vi layette Vali prof.1 Gökay'a bir snazaket ziyaret ide bulunmuş tur.fc Vilâyet Sağlık Müdürlüğü tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • DenizciFk Bankası hastahanesi tersi ediliyor Denizcilik Bankasının has tahanesi modern aletlerle teçftıiz edilmektedir.Bu cümleden olarak son defa Amerikadan getirtilen röntgen cihazlarının montajı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • Hie 8 Mayıs Ku.5 25 Rama 1954 Nisma san 1378 Cumartesi 1370 VAKİT VASATI EZANI Güneş 4.50 9.38 öğle 12.10 4.58 îkftıdi 16.05 8.52 Akşam 19.13 12.00 Tatsı 20.59 1.47 İmaak 2.51 7.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • Malenkov ile Khruşçev ara_»ında bâr iktidar mücadelesi,nin gitti'kçe şiddetlendiğine im nananlar.Bu mücadelenin rejim ve sistem üzerinde de mü essiır olacağım iı'eri sürmek 13 dirler.Malenkov hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • PİYANGO İ^ambın' Beleyesi Memux ve Görevliler Yardımlaşma tOamiyeiti tarafından hazır lanan «sya piyanyosu,27 hazl ran pazar günü çekilecetotir,^AY iç Çamlıca Kız Lisesinin ananevî çayı 16 mayıs cumar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • Bulgar Ajanları!Yazan:Bedirhan ÇIN AK Tefrika No.1» Macar kızı olup bitenlerden bihaber mışıl mışıl uyuyordu Genç adamın gözleri dönmüştü.Can havli ile doğrulup kalkmak isteyen casusun üzerine atıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • Vali Gökay Stokholme davel edildi Milletlerarası içki Düşmanları Gudtempler)teşkilâtı 13 haranda Stokhohnde 3 ir toplantı yapacaktır.Bu münasebetle,Vali Prof Faihrettin Kerim Gökay da toplantıya davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • Manifatura piyasasında canlılık bekleniyor Şeker Bayramının yaklaşması dolayısıyla manifatura piyasasında bir canlılık beklenmektedir.Diğer taraftan bildirildiğine göre piyasada ithal mah manifatura s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • Küçük bir çocuk kazaen boğulup öldü flahcıoğiunda Kumbarahane* caddesmde 13 numarada ouran Kenan Camcıoğlu adında birinin 8 aylık çocuğu Vesile Vecdan,annesinin evde bulunmadığı bir sırada uyumakta ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • Alacak yüzünden iki kişi birbirini yaraladı Zeytinburnunda oturan Tufan Yavuz ve Talip Çömez adında iki kişi,alacak meselesinden kavgaya tutuşmuş ve 'bnistrlerrni sopa ile başlarından ağır surette yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • Döviz kaçakçılarının duruşmasına dün başlandı Bir müddet evvel meydana çıkarılan 120 bin liralık döviz kaçakçılığı suçlularının duruşmasına dün' 1 inci Asliye Ceza Mahkemesinde başlanmıştır.Marika,Ale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • Denize düşüp boğulan MuhenuTs.n cesedi bulundu Bir müddet önce Haydarpaşa rıhtım inşaatında fecî bir kaza olmuş ve inşaatın bas mühendisi Alman tab'alı Aduard Şeuter batmakta olan dubayı kurtarmağa ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • Tarlabaşında bir randevu evi basıldı ismail Sabri adında birinin,Tarlabaşında 123 numarada randevuculuk yaptığı teibit edilmiş,alınan tertibat sonunda üç çift suçüstü yakalanmıştır.Randevucu hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • Mîgros teşkilâtı Isviçreye gönder ilen teşkilâta ait statüyü Ucuzuk Kralı imza etti Şehrimizde kurm'acak Mig a»3 jteşkUâtk hazırlık çahşmalan tekemmül ettirilmek üze„ aedlr.Bir müddet evvel imza için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • Sade yağı fia/ları bu yıl çok yüksek Sade yağ piyasasında,bu yıl fiatlar yüksek açılmıştır.Halen Urfa yağları toptan 690 700,Siverek 580 buü kuruş arasında muamele gör mektedir.Yine Kars ve Ardahan er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • AImanyadan bol miktarda cam ithal ediliyor Piyasada cam stokları azalmıştır.Ancak mevcut inşaat işleri cam safhasına girmediteinden darlık bahis mevzuu eğüdir.Alâkalılar Almanyadan 450 bin dolarlık bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • Sanayicilere kredi temini için çalışılıyor Hususî sanayie kredi temini hususunda yapılan çalışmalar devam etmektedir.Su hususta Odalar Birliği de,tetkiklerini tamamlıyarak bir rapor hazırlamıştır.Rap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • Küçük sanayicilere kauçuk tevzi edilecek Sanayi Odasına kayıtlı olmayan küçük sanayicilere tevzi edilmek üzere ithaline karar verilen 300 ton kauçuğun 25 tondan ibaret jl'k partisi dün limanımıza gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • Belediye plaj sularını kontrol ettiriyor Yaz mevsimi dolayısiyle Belediye Sağlık işleri Müdürlüğü bazı kararlar almıştır.Bu cümleden olarak,plajların üâç ve doktor temini hususundaki çalışmaları devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • Milli piyangoda kazanan numaralar 7 Mayıs 1954 çekilişi dün Ankarada saafc 13.30 da yapı'mış tır.İkramiye kazanan numara jîarı aşağıda bildiriyoruz:100000 lira kazanan 494639 50.000 Ura kazanan 459596
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • HALKIN SESİ I.E.T.T.nin dikkatine!Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz ya»yor:«Levent Beyazıt arasın»,da işletilmekte olan otobüs ler ihtiyacı karşılamaktan uzaktır.İzdiham,bütün haclara nazaran burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • "Çengelköy,vapuru yakında servise alınacak Istinye tersanesinde inşa edilerek geçenlerde denize indirilmiş olan köy tipi gemi lerd en Çengelköy'ün danilî mefruşatı tamamlanmak üzeredir.Gemi,daha önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • Topkapı ve Yedîkule kapılarına elektrik konulacak Topkapı ve Yedikule sur kapılarındaki vasıta tıkanıklığını önlemek maksadiyle bazı tedbirler alınmıştır.Aldığımız malûmata göre;sur kapılarına elektri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • Et tanzim satışları devam «diyor Efc tanzim satışları için muhtelif bölgelerden canlı kasaplık hayvan gfetirtilmesine devam edilmektedir.Bu arada dün de Mezbaha da 1000 hayvan kesilerek kasaplara tevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • Kahve Bollaşfı Külliyetli miktarda kahve getirilmesi üzerine satışlar serbest bırakılacak Piyasada,kahvenin bollaşma sı üzerine Ekonomi ve Ticaret Vekaletinin fcevzî işini bıraka,cağı,ancak muayyen bd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • Kamaran Görgün bugün Par'se gidiyor 10 mayıs pazartesi günü Pariste toplanacak Beynelmilel Büyük Elektrik hatları)kongresine iştirak etmek üzere,ı.rJ.T.T.Umum Müdürü Kâm uran Görgün,beraberinde Etüd Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • Yeni otobüs seferleri ihdas ediliyor Elektrik idaresi tarafından yeniden şehrin bazı semtlerine otobüs çalıştırılması içaı teşebbüse geç:lmiş ve etüdlere başlanmıştır.Diğer taraf can;ibarenin Almanyad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • Yetiştirme yurdundaki talebeye öğretici {«İmler gösteriliyor Mevlânekapı Yetiştirme Yurdunda öğretmenler tarafından 'bir "öğretici filmler,fleolü teşkil ed.lmiş ve Yurda fbir sinema makinası getirtile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • Devlet Resim ve Heykel Serg.si Istanbulda açılacak Memieket.mizde plâstik sanatları teşvik ve himaye maksad:yle her yıl Ankarada açılmakta olan Devlet Resim ve Heykel Sergisinin bu sene şehrimizde açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1954
  • Sanat Mektepleri Cemiyetinin dcfiesi bugün yapılacak Türkiye San'at Mektepleri Mezunları Cemiyeti tarafından her sene tertiplenmekte olan "San'at Defilesi,bugün saat 15 de Taksim Belediye Gazinosunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.05.1954
  • Hainlerin tebcili Birinci Dünya Harbinde Arap Vilâyetlerinde isyan çıkarmak isteyen politikacılardan bazuannin Aliye Divanı Harbinin kararıyla idama malı kum edildikleri malûmdur.Hükmün infazının yirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1954
  • Teşekkür Gazetemiz operatörlerinden Hebi' ŞenkartaJ'ın yogimi ve Csjtfiye özdtener'ta oghı ve Ayeei özdart rln ağbuysî Adnanm mustarip oldügu hastalığında fcıymefrli mesai ilerini esirgemeyen Emrazı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1954
  • Hamilton Beamish vazifesini muvaffakiyetle başarmış bir kumandanın kalb huzuru ile halter egzersizlerine başlamıştı.Ay ışığı altında yapılan bu bir bale dansı kadar ahenkli ve muntazamdı.H.Beamish bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1954
  • Güvenlik Konseyi Filiütin meselesini görüşecek Salı günü yapılacak toplantıda Malik'iı» karar tasarısı müzakere edilecek Konsey,beş toplantıdan sonra iki memleketin birbiri aleyhindeki ithamlarının ÎJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1954
  • ingiliz Alman görüşmeleri Dün Kolonya'ya giden ingiliz Maliye Vekili.Alman Devlet adamlarıyla iktisadî ve siyasi müzakerelerde bulunacak Kolonya» 7 AA.İngiliz Maliye Vekili bu sabah Paristen Kolonyaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1954
  • Yeni bir eğitim sistemi Londra,7 Nafen)Der by.yh.re de Hailam şehriüde 46.000 steriıng'e gayet modern bir ilk mektep hazırlanmıştır.Bu mektepde,her sınıfın hemen yanında ufak bir bahçe bulunmaktadır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1954
  • Dünyanın en nfak mektebinde talebe adedi iki misli oldu Huşum.Batı Almanya,7 Reuter)Groede'de Frisia adalarında bulunan Batı Al' manya un ve dünyanın en küçük okulundaki talebe adedi iki misline çıkmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1954
  • 4 ayhk arslan yavrusu halkın arasına karıştı Auckland.Yeni Zelanda,7 Reuter)4 aylık bir arşla» yavrusu geçen gün programına başlamadan evvel açık bulduğu kapıdan-kaçarak halkı heyecana garketUkten son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1954
  • Yunan ordusunun mevcudu azaltılıyor Orduda yapılacak bu indirme Atlantik Paktı teşkilâtı tarafından kabul edildi Londra.7 Nafen)Times gazetesinin Atina muhabirinin bildirdiğine göre önümüzdeki ayda Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1954
  • Karaşi'de dilenciler Karaşido dilenciliğin meslek haline getirildiği bazılarının bakandan fazla kazandıkları bildiriliyor Karaşi.7 Nafen)Karaşide dilencilerle yeni bir mücadele açılmaktadır-Son zamanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1954
  • Külah ve fes giyenler hakkında takibat yapılıyor Ankara,7 T.H.A.Son günlerde bilhassa teravih namazına giden bazı kim selerin camiye g-diş ve gelişe lerinde Şapka Kanununa avkırı olarak baslarına kep,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1954
  • KurbağaSı musluklar Saksonya Belediyesi,musluklardan düsen kurbağaları halka teşhir ediyor Berlin,7 A-A.Saksonyanın bir şehrindet o mahallin sosyalist partisi organı olan Freiheit gazetesinin bildird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1954
  • İPorteldzîe ticarî bir anlaşma yapıyoruz Ankara,1 ANKA)Karşılıklı ticari mübadelenin gittikçe irtraası karşısında.Porttkifcle hükümetimiz arasında bir tic£ret anlaşması imzalanması i'k dost devlet tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1954
  • Palfflstawn b?r hapishanesinde çıkan fcavgsda 50 Ir.şi paralandı Dakka İDoğu Pakistan)7 AP)EUn gece Dakka merkeü5 hapisidnesi gardiyanları ile halk fcfasmda G»kan bir kavgada gardiyanların ateş açması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1954
  • Mayıs ayında hediye etöfecefc 3 BAHÇELİ IV Keşidesi 16 Mayıs 1954 Pazar günü saat 10 da Atlan Sinemasında yapılacaktır* Yerler mahdut olduğundan keşidede bulu^"VvTt istiyen müşterilerimizin cüzdanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1954
  • Japonya'da iktisadi buhran Buhranm şimdiye tadar vukubulan krizlerin en ciddisi olduğa ve hükümeti müşkül daramda bıraktığı bildiriliyor Tokyot 7 Nafen)Japonyada hükümet ciddî bir buhranla karşı karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1954
  • Polislerle köşe kapmaca oynıyan katil Roma,7 A.A.Bugün ¦burada Verano mezarlığında polislerle azılı bir katil arasında uzun süren b.r tabanca düeiiosu olmuştur.Uç aydan beri aranmakta olan Batıno Duci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1954
  • 35 töHo altın kaçırılırken yakalandı Chambery,7 A.A.İsviçre plâkasını taşıyan ve İsviçreli bir tüccara ait olan gayet lüks bir otomobilde ya pılan araştırma sonunda,Fransız gümrükçüler,15 mi* yon fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1954
  • Kısa harici fesfr©rler •jfc Atlım âlimi dbM. xr Robert Oppenheimer aleyhindeki iddia lan incelemekte olan personel trUvmlig-i heyaıtü çaüşmalarna incelemelerde bulunmak üzere 10 g-ün içm ara vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1954
  • I Tetkikler I Doğu Afrikada kalkınma Doğu Uğandada,Dünyanın İkinci büyük gölünü teşkil eden Victor Nyanzada Jinjada Owen se/alikri Hydro elektrik barajının inçaasdyle İm göl dünyanın en büyü* su depos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1954
  • İKTİBAS Kalay Kralının milyarları karısına kafi gelmedi II I I ı I I Antenor'u/ı kanamı aldattığını tesbit eden fotoğraflar ortaya çıkınca milyarder,Dona Christittaya bir milyon dolar tazminat vermeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1954
  • Askerlik Sobelerinin kadroları genişletiliyor Ankara,7 T.H.A.Millî Müdafaa Vekâleti mem Jeketimizin muhtelif yeılerindeki Askerlik Şubelerinin kadrolarını genişletmeğe karar vermiştir.Bilindiği gibi,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.05.1954
  • Fransız Başvekili Laniel dün Meclisin bir içtimain» da söz alarak 56 gündür muhasara altında olan ve anadâne dayanan Dien Iîien Fu kalesinin düştüğünü bildirmiştir-Son zamanların en cesurâne müdafaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1954
  • Sâliha Sultan Sebili Bu resim bir vakitler Azap kapısında' Azapkapı câmiinin arkasında bulunan bir san'at hârikasına aittir.Mermeri dantel yapan Türk sanatınm bu ölmemesi lâzım Kelen âbidesi ihmal ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1954
  • TÂRİHTEN MERAKLI BİR VAK'A 4.Sultan Murad'ın bir fc.V V,j.iSi w g mütegallibe hakkında kararı Yavuz bir atın üstünde hasbahçeye giren Sefer Ağa,arzına!müsaadesi beklerken,karsısında celladı görüp şaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.05.1954
  • ATLETİZMDE Bahar kupası yarışmaları Müsabakalar Cumartesi ve pazar günleri yapıfacek.Her atlet ancak 2 yarışmaya katılabilir Geçen sene yapılan bahar yarışmalarında engelH koşa Bahar Kupası atletizm y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.05.1954
  • Macarlar Millî vetemsilî futbol maçları isliyorlar Macarlar,memlekefjizimie sik sık futbol temasları yapmağı is temektedirler.Almanya'da idarecilerimizi» görüşen seı'âhiycftli Macar idare çileri,başta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.05.1954
  • Beynelmilel golf müsabakaları Paris SHA)Beynelmilel golf müsalbakalan 26 mayıstan 30 mayısa kadar Deauvile şehrinde yapılacaktır.Bu müsabakalara Fransa,1 ispanya,italya,Portekiz ve isviçreli,golfçular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.05.1954
  • SŞS W^ j?p^n Harlemin çeçen gelişinde meşhur sahaya çıkış çemberi Avrupaya gelecek Harlemli oyuncular Londra,6 SHA)Avrupa da birkaç basketbol karşı "aşması yapacak olan Hariem Globe Trottjosr aenttfr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.05.1954
  • in ut i ii »i mi ıı i in Beden terbiyesi U.Müdürlüğüne halırlatıyorûîT Dünya kupası maçları Haziran ayında başlayacak.Dünya kupası maçlarına aşağı yukarı bir ay kaldı-Teşkilâtın başındakiler bu maçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.05.1954
  • Türkiye Portekiz Millî futbol karşılaşmaları Portekiz futybol federasyonu,karsak bir Tür-kiye-Porfcekis mill!futbol maçının yapılmasım tararla istem^ktedlilr.Portekiz futbol ft denasyonu umumî kâtibi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.05.1954
  • Dünya hafif sıklet boks şampiyonluğu Roma C SHA^ Dünya hafif sıklet boEs şampiyonlu ğu 9 mayısta Müânoda yapılacaktır.Bu şampiyonlukta meşhur boksör Loi Visen tin ile karşılaşacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.05.1954
  • 1954 Türkiye Basketbol Şampiyonasından notlar Modaspor haklı ve kıymetli bir şampiyonluk kazandı Fenerbahçelilerin onbeş saniyede kaybettikleri birincilik-Basketbolün son senelerdeki terakkisi ve ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.05.1954
  • Wm:¦Ur.y^.^r-"y İSpKm^ırf?J 3 2 K-Paşanın galibiyetiyle neticelenen maçta Burhanın bir tara makası Dördüncü Jıofta_Ljg_Maçiqnnda^ bugün Emniyet-Adalet,F.Bahçe Kasımpaş şılaşıyorlaı ikinci devre dördün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.05.1954
  • Avrupa Konseyinin 5 inci yıldönümü Avrupa Konseyinin Statüsünün imzalandığı 5 Mayısın beşinci yıldönümü münasebetiyle Hariciye Vekâleti Parlâmento Müsteşarı Mr-Anthony Nutting verdiği bir radyo demeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1954
  • K KULLANIR t PURO Tuvalet Sabunu,terkibinde bulunan krem hassaten sayesinde cildi yumuşatır.tazeleştirlr~ hayranlık yaratan bir ea* cibe temin eder PURO 100 de 100 saftır.vu»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1954
  • lurihî Roman yazan:Kemal S Ait)0-Venedikli:"Nesil olsa öleceğiz.Denizlerin kızını ele geçirirsek belki kurtuluruz dedi 130 Ötekiler cevap vermediler1 Reis:Bandırasına dikkat edm,Türkse rotayı değ.ştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1954
  • Süratle hazmolur ve derhal tesirini gösterir rMUAYYEN ZAMANLARDAKİ sancılara karşı GRİPİN başarı ile kullanılın baş,diş,adale,sinir ağrılarını teskin eder romatizma ve siyatik sancı ve sızılarına karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1954
  • 8 9 10 11 12 I Bir yıl fince kaybettiğimiz dil'ci Nairn Hazım'in soyıa di;Son harfi afcm ve için;Ses dizisi.2 Bal kutusu;Sartıo gun attığı.3 Irak;B r mâden «uyu.4 3;MüsKimanla nn ölülerin ruhu İçin ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1954
  • Markey isminde bir ar-adaşla beraber oturuyor.Jova Markey.Bende adresi ılacak.Rose burdan «ıderten valizlerini ona gönderme nı istemişti Bunları söylerken,içinde 3İr yığın mektup ve fatura ulunan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1954
  • RÖPORTAJ Yüz kuruştan üç otuz para hisse alınaıt Sandal Bedestanı başlı başuta bir acente ir.Canı sıkılan ve es bin de biraz da parası o'an burada ham boş bir vakit,ham de kârlı bir gtfr geçirir_5£ Ur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.05.1954
  • Hindicimde kızıllar Dieı Bien-Fu kalesini zaptett Bikş tarafı 1 incide)Kale 56 gündür muhasara altında idi.Fakat dün geceden itibaren 12-15 bin tahmin edu'en müdia£iAsffin Ikendiilerinden sayı ca 6 mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1954
  • Cenevre Konferansı çıkmazda Hindicini müzakerelerine gün başlanacak* Gecikme sebebi» konferansa kimin b kanlık edeceği idi Cenevre.7 CAP)Cen re konferansı bugün yenid bir çıkmaza girmiş olan K mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1954
  • Adenauer'in basın toptanfısı Hamburg,7 AA)Başvekil Konrad Adenauer resmî bir ziyaret maksadıyla gelmiş bulunduğu Hamburg'la tertiplediği bir basın toplantısında gazetecilerin.Yugoslavyanın Avrupa savu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1954
  • Naboiand şilebinin satılması isteniyor Baştarafı birincide)r:mızı hasım tarafa ait Na'boland gemisinin satış bedelinden tahsil edeceğimiz açıktır.Nabo land gemisi Haliçte d'emirlı dur makta olup her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1954
  • «Fevkalâde öğretmen» İnme derler?New Britani Conneticut)7 A.A."Fevkalâde öğretmen,unvanım kazanan Leonard R.Nikson adında eski foi*' öğretmene muvaffakiyetinin sırrı sorulmuş ve Nikson su cevaflba ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1954
  • Rus halkı Hidrojene karşı ikaz ediliyor Kızıl Yıldız gazetesi makaleyle bombanın Moskova,7 AP)K:zıl or dunun gazetesi Kızıl Yıldız Sov yet halkına,daniz altında infi lak eden Hidrojen bombasının hepsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1954
  • G.H.P.içinde zıt cereyanlar Bdştaraft birincide)retje parti teşküatınan arzusuna tercüman olmaktadır.1954 seçimlerinin bir tahlif dini yapan Barlas yazısına göy le devam etmektedir:«Çok parti!hayata g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1954
  • Mısırda nümayişler Baş tarafı 1 incide)Bakanı Salâh Salim aleyhinde şiddetli sözler sarfetmişler ve nümayişlerde bulunmuşlardır.Nümayişçiler General Necip'in evinde mecburî ikâmete tahi tutulmasını pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1954
  • Millet Partisi davası Baştarafı 1 incide)savcısı tarafından itiraz edilmişse de,mahkeme heyeti 4 üncü Sulh Ceza kararının bozulmasını kararlaştırmıştı.Bunun üzerine meselenin ye niden duruşmasma lüzum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1954
  • Rusya'nın Nato azalığı reddedildi Londra.7 AP)Amerika.İngiltere ve Fransa bugün Moskovaya gönderdikleri notalarla.Sovyetler Birliğinin Atlantik Paktına katılmak hususundaki teklifini reddetmişlerdir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1954
  • Irakta komünist merkezleri basıldı Bagtarafı birincide)binleri bulan mermi ile S talin,Malenkov ve Molotov'un taksir edilmiş resimleri ele geçirilmiş tir.Bugün tevkif edilen ve say» îarı 500 ü geçen k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1954
  • Seçim neticelerine yapılan itirazlar Baştarafı birincide)ı bulunan Rasim Teoman liste-1 ler Yüksek Seçim Kurulunca ilân edildikten sonra vefat et-1 miştf Demokrat Partililer merhumun yerine listeye bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1954
  • G.Saray lisesinde ticaret kısmı açılıyor Baçtarafı birincide)ve talim ve terbiye heyetinin tasvibine sunulmuş bulunmaktadır.Esasen 1937 yıbna kadar Galatasaray lisesinde ticaret kısmı mevcut idi.Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1954
  • Hesab bilen köpek llaştarafı birincide)"Beşten üc çıkarsa ne kaıhr?sualine Kina tereddütsüz üç havlama üe mukabele etmekte,kulağına bir sayı fısıldandığı zaman o zayi kadar havlamaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1954
  • ikramiyeler 1 Eylülde verilecek Boştarafı 1 incide)miye veya tahsisat verilmesi hususunda hiç bir düşünce mevcut olmadığı gibi buna kanunen de imkân bulunmamaktadır.6211 sayılı kanun gereğince verilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1954
  • Uçakla firar eden hırsızlar Buştarufı 1 ncide)43 numaralı And uçağında iki hırsızın bulunduğu ve uçağın Yeşilköye inişi sırasında yakalanmaları için gerekli tertibatın alınması hususunda emir verilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1954
  • Yunanistanda zelzeleler devam ediyor Baştarafj incide)ireler çadırlar arasına yerleştirilmiştir-Posta,telgraf,telefon idaresi ite sıhhat müdürlüğü çadırlar altında iğ görmektedirler-Karditsa'da hapish
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1954
  • Amerikan elçilerinin toplantısı Washington,7 A.A.Amerikanın Türkive,Arab devletleri,İsrail,İran ve diğer Orta Doğu elçilerinin muhtemelen Pakistan temsilcisinin de iştirakile Istanfbulda yapacakları t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1954
  • Modada bir baba iki çocuğu ile yandı Bu-ç tarafı birincide)din,derhal kocası Ardavast'ı uyandırarak:"yanryortız!diye bağırmıştır.Karı koca,dükkân sahibi tarafından kilitlenmiş bulunan iç kapıyı kırara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1954
  • uçağı havada infilâk etti Oıen Bien Phu'ya iaşe ve ve ikmal malzemesi taşıyan uçağın 2 sivil pilotu öldü.İnfilâk sebebi bilinmiyor Saygon.7 AP)Hindiçinî'de komünist kuvvetlerin muhasarası altında buna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1954
  • KIBIÎISTA DİNİ MERASİM.LEK KİLİSE VE CAMİLERDE.OPERATÖRLE YAYINLA.NACAK Lefkoşe,IvilMi^,7 Reu,ter)Kıbrıs resm'.gazetesin d* neşredilen bir talimatta,Kiii se ve camilerden oparJör'erîe yayın yapılmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1954
  • Stefanopulos €enevreden eli boş döndü Baştarafı biri ıcide beyanatını 'manşetlerle ilan et 'tikleri halde bu umits'zJ-ik hav «im dağıtamamaktadır.Diğer taraftan Rum Komünis Partisinin organı olan gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.05.1954
  • İstanbul 4 üncü icra memur.Iuğundan:950/745 Paraya çevrilmesi mukarrer muhtelif çarşaf,havlu,örtü vesaiıe istanbul Belediyesi mezat mahallinde 13/5/954 Perşembe günü birinci ve 14/5/954 Cuma günü ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.05.1954
  • İstanbul Asliye S üncü hukuk hâkimliğinden:954/35 Aralarında geçimsizlik olduğundan bahisle boşanmalarına karar verilmesi hakkında Fatma Ahçeker tarafından evvelce Alpullu Sinanlı köy Yenimahallede ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.05.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI ŞİLE AJANSI 10 31 AYIŞ 1954 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 15 TEN İTİBAREN EMRİNİZDEDİR T.C.ZİRAAT BANKASI 5732)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.05.1954
  • Nafıa Vekâletinden Gaziantep Karkamış istasyonları arasında telgrai natt| için lüzumlu direklerin betonarme olarak imaü ve yerlerine dikilmesi işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur:1 Keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.05.1954
  • Eskişehir Belediye Riyasetinden 1 Şeker fabrikası ve Porsuk bulvarı mozaik bordüs kaplama isi 15 gün müddetle açık eksiltme suretiyle ihaleye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 18-900.muvakkat teminatı 141
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.05.1954
  • P.T.T.Genel Müdürlüğünden İki.üç ve-dört nakilli olmak üzere cem'an 35000 metre telefon kordonu kapalı teklif alma suretiyle satın alınacaktır* Muhammen bedeli FOB 38000 lira olup şartnameleri Ankarad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.05.1954
  • Çanakkale Vilâyeti Daimî Encümeninden 81740 Ura 26 kuruş keşifli Yenice kazası merkezinde yeniden yapılacak ilk okul inşaatı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.Eksiltmesi 14 Mayıs 954 Cuma gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.05.1954
  • Kapalı Zarf Usulüyle Eksiltme ilânı Sivas Vakıflar MUdUrlUflUnden 1 Eksiltmeye konulan iş:Sivas ta yaptırılacak Meydan camii v« şadırvanı onarımı olup keşif bedeli 17130 Ura 74 kuruş,geçici teminat 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.05.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI VADELİ,VADESİZ TASARRUF HESAPLARI 29 NİSAN ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE KAZANANLAR:30.000 Liralık ikramiye Menemen'de No-999 hesap sahibi Mehmed'e sıkmıştır 1 1.000 Lira ikramiye kazananlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.05.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Şehir Hatları İşletmesi Müdürlüğünden 6/5/İ954 tarihinden İtibaren:1 Bebek iskelesinin tamiratı münasebetiyle bu iskele ikinci bir iş'ara kadar işletmeye kapatılacaktır.2 Köpr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.05.1954
  • SUtUnjet ADone şartları l*.Kr.Senelik 42 00 Altı ayak 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 SO Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartlar» 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 TXi.7 ve 8.sayfa sant.2,60 T.L,o Hanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.05.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapan* Acılıı Kapaaif Herlins;734.784—Dolar 280.30 280.30 5*r.Frangı 0.8ı.0.80 isviçre Fr.64.03 64.03 B«lçıka Fr.5.61 5.60 isveç Kr.64.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.05.1954
  • Istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Milne Türkçesi:M-Buriaa Sahneye koyan:A V N î DILLİGİL Sah.Çarşamba suare 20-30 da-Çarşamba matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.05.1954
  • A D Y O rANBUL 157 Açılış ve program »0 Haberler 13.15 Şarkı Okuyan:AiaeddSh Yavaş 13.45 Radyo salon orkee sı konseri İdare eden:Seı Argeşo 14.15 Dans mü t pl)14.30 Saz eserleri 14.50 Haftanın program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.05.1954
  • Çelik boru satın alınacaktır İller Bankasından,1 Bartın kasabası içme su inşaatında kullanılmak uzerej İç kutru 125 milimetrelik 85 met.çelik boru Glbault bağlantılı)İç kutru 200 milimetrelik 85 met.ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.05.1954
  • APOLLO SİRKİ BU AKŞAM Spor ve Sergi Sarayı arkasındaki sahada GALA GECESİ VERİYOR Biletler Atlas ve Marmara sinemalarında saat 20 den sonra da Sirkten tedarik edilebilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.05.1954
  • Ereğli Kömürleri İşletmesinden Sabun alınacak.Hususî şartnamelerinde gösterilen evsaf ve müddetlerde tes)im şartıyla satın alınacak olan 40 ton beyaz çamaşır sabunu ve 20-ton işçi sabununun 24/5/1954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.05.1954
  • Eğri kovanlı toprak küreği satınalınacak T.C.Devlet Demiryolları İşletmesinden 150Ö0 adet eğri kovanlı toprak küreği teklif alma suretiyle satım alınacaktır-Tekliflerin en geç 14/6/1954 Pazartesi güaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.05.1954
  • Et Alınacak Bakırköy Bez Fabrikası MUessasesinden 1 Müessesemizin 1 senelik et ihtiyacı,ihaleye konulmuştur.2 thale agık teklif alma usulü ile 17 Mayıs 954 Pazartesi günü saat 14 te müessesemizde yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.05.1954
  • Istan tul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat llflnları Kapalı zarfla Ankarada Mr-Ins.Anbanna teslim edilmek üzere inşaat malzemesi satın alınacaktır.Keşif bedeli 64936.60 lira,geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.05.1954
  • Belediye Reisliğinden Erzincan)Erzincan şehri içme suyu ikinci kısım inşaatı ihalesine 29/4/954 tarihinde teklif edilen fiat uygum görülmediğinden yirmi «ün müddetle ihalesi uzatılmıştır-1 Keşif bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.05.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:AM Naci KARACAN Yan islerini ftüen idare eden Mea'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.05.1954
  • İnhisarlar U num Müdürlüğü I ân arı Satma.ma Komisyonu Başkanlığınüan 1 Bb'at ve miktarları şartnamesinde yazılı ve numunesine göre 955 adet sail bayrak pazarlık suretiyle satın alına,çaktır.2 Pazarlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8