Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.05.1954
  • 1 Mayıs 1854 Cumartesi Adres:Nuruosmanlye TnrtoeOar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1431 Posta Kutusu i 9 2 TELEFON 2 9 0 14 FİATI UEnrnı JttUüuet Bugün şehrimizde havanın um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.05.1954
  • gAYFA 2 8mmmgt»» JÜJüLLİJ* J_l'T„ i 1 MAYIS 1954 T4UCVİMMN Vk YAPRAK Güneş doğarken Geçen gün uyandığım za man daha güıı açımnuıuştı.Aralık duran pencereden kokulu Mr bahar ju'fha:ı odayı ıtırlayor.Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.05.1954
  • Siyasî İcmal Kral SutırJ'ıın verdiği ders Suudi Arabfc&n hükümdarı Aajeste Suud,Mısır hükümeti erkânına bir mesaj göndererek hareket tarzlarını değiştirmelerini ve memleketlerini ala&S dar eden mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1954
  • Sovyetler tarafından mahkeme edilen Japon balıkçıları Tokyo,30 A.A.Şişatsu adasındaki Sovyet makamları ta rafından dört gün alıkonarak sorguya çekildikten sonra serbest bırakılan dört Japon balık {işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1954
  • Hînditstanda bir uçak kazasında 2 kişi öldü Kalküta,30 A.A.Hind hava yollarına ait iki motorlu bir uçak havalanacağı sırada dü şerek pançalanmıştır.Uçakta üç müretteDa-t ve sekiz yol cu bulunmaktaydı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1954
  • Bayan Çan-Kay Şek Amerikada tedavi olacak Trava Kaliforniya)30 A.A.Bayan Çan Kato ğWc-âün akşam Milöyot^j ÇuVe ait bir askerî uçakla buraya gelmiştir.Milliyetçi Çin devlet başkanının karış:tutulduğu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1954
  • Matbaalarda da elektronik göz kullanılıyor Edinbuî«30 Nafen)Burada matbaa makineleri imal etmekte olan bir firma,elektronik bir göz denilen bir makine üzerinde ehemmiyet le durmaktadır.Yapılan Tecrübe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1954
  • Avustralyada zengin nranyum damarları bulundu Melbourne 30 Nafen)Avusturalyamn kuzey bölge lerinde gayet zengin uran yum madenleri bulunduğu bildirilmektedir.Bu havalide altın aramakta olan kimseler a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1954
  • Devlet Hava Yollan Irana da seferler yapacak Ankara,30 T.H.A.Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden verilen bir habere göre,elde mevcut uçaklardan istifade edilmek suretiyle yabancı memleket lere imkâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1954
  • tngilterenin doğu bloku ileticareti_İngiliz hükümeti Kızıl Çin hariç komünist memleket* lere yapılan kauçuk ihracatındaki tahditleri kaldırmaya karar verdi Londra,30 A.A.îngîlte re hükümeti mayısın 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1954
  • Pahalılıkla mücadele Veracruz Meksika)30 A.A.İşçilerin fiyatların yük seltilmesini protesto için dün yaptıkları nümayişler sırasında 18 otobüs devrilmiş ve tahrip edilmiştir.Filhakika,Pezo'nun kıymeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1954
  • Parish*» temsiller verecek Rus.H&tferi Paris,30 A.A.Büyük Moskwa tiyatrosu ile Kirof ti yatrosu ve Lenmgrat opera ti yatrosu bale hayetlerine men sup 40 sanatkârın bu gece ya rısj Paris'te olmaları be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1954
  • Ticaret Kraliçesi Los Angeles,30 AP)Valiz leri mal numunasi dorlu ve «Los Angeles Dünya Ticaret Kraliçe si» Unvanını taşıyan 25 yaşla rmda Mary Whitney adlı güzel Mr havayolları Hostesi pazar gü nü dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1954
  • TÜRKİYE BANKASI 156.250 LİRA İKRAMİYE DAĞITIYOR İş Bankasındaki hesabı» nızda daimi olarak 150 lira bulundurunuz.İş Bankası,1954 yılında 1.500.000 lira tutarında ikramiye dağıtıyor.ÇEKİLİŞ TARİHLERİ 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1954
  • Kendisi gibi bodur bir adamın sesini o yüksekteki pencereden aşıramıyacağını farkedejx Sigsbee H.Waddington hemen tarasaya koştu ve bir el merdivenini omuzlamış olduğu halde geri döndü.Mer-pencerenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1954
  • FIKRA "Değersiz kitaplar,TARİK BUÛRA Mektep kütüphanelerinin' «isl&Iı edileceğini!gazetelerde çıkan Ibir haberden öğrendik.Avlına bakarsanız bu haber,d;Iıa mühim olarak,biz© mek-1 tcplerimizde ve Maar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1954
  • Faşta müstakil mahkemeler faaliyete geçti Paris A.A.Dünden itibaren Faşta müstakil mah kemeler faaliyete geçmiş ve icra yetkisi masiekten yetiş miş hâkimlere verilmiştir.Şimdiye kadar faşta adale tin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1954
  • Ankara Üniversitesi imtihanları Ankara 30 ANKA)Ar kara Üniversitesinin muhtelif fakültelerindeki hazixaii dönemi imtihan hazırlıklar:ilerlemiş bulunmaktadır.Fakültelerde haziran âöm mi imtihanları,15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1954
  • Renkli televizyon stüdyo» ocak ayında faaliyete gececei Kaliforniya 30 A.A.National Broadcasting kumpanyası yetkili şahıslarını] bildirdiklerine göre,dünya nın ilk renkli televizyon stü» yosu gelecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1954
  • inandaki esrarengiz hastalık tan ölenler arüyor Tahran 30 A.A.Hora sanda türeyen esrarengiz has talıktan dün beş kişi daha öl müş ve bu suretle kuıtoaftların sayısı 60 a varmıştır.Köy lerde bir panik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1954
  • Subaylar 5 Mayıstan itibaren yazlık elbise giyecekler Ankara,30 T.H.A.Millî Savunma Vekâleti,bü lün subayların beş mayıstan iti'baren yazlık elbise giymelerini bir tamimle bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1954
  • I İKTİBAS Sinema yıldızlarının en çol beğendikleri aşk hikâyeleri Cannes Festivali dolayısıyla dünyanın dört ucundan gel te bu şehirde toplanmış olan sanatkârlar en çok hoşlan dıkları aşk hikâyelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA B.rieşik Amerika çaycılar birliği başkanı Samual Wimokur*un foiflj.rdigine göre Ame rikalıjar gittikçe daha fazla çay içmektedirler.1954 ün ilk üç ay içinde Amerikanın çay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1954
  • Nev Yorkta demiryolu işçileri grev yapacak New Yorfc,30 A.A.De miryolu işçileri sendikası New York böig3si demiryollarında yolcu ve yük nakliyatını durdur mak üzere pazartesi günü gre ve başlanmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1954
  • Spandau'daki suçluların durumu Almanyadald dört yöksek komiser harp suçlu**-»'ffim mahbusi^8* sartıanm bipr* Hafifletmeye karar verdi Berlin,30 A.A.Neşre dilen bir dörtlü tebliğde bU dirildigine göre,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1954
  • Silâhsızlanma tali komisyonu toplanıyor Mayısta Londra'da yapılacak toplantıda si'âhBiz'kâr.mö ıra silâhların kontrolü meselemi görüşülecek konuşanlar birliğinde yaptığı konuşmaya göyle devanı etmiş N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.05.1954
  • SAYFA 4 MÎLMYE1 1 MAYIS 1954 i scsa RESİMLE Korede 23 Nisan Bayramı Korede bulunan Türk askerleri 23 Nisan Millî Hâkimiyet *e Çocuk Bayramını büyük bir neşe içinde kutlamışlardır-Ana vatandan on binle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.05.1954
  • *f.A v.v-Dim Beyoğlusporu güçlükle mağlûp edebilen Beşiktaş takımı Profesyonel lig maçlcmna dün de devom erliMi Beşiktaş B.Spor 2-1 Siyah Beyazlılar dünkü oyunlarıyla taraftarlarını tatmin etmedikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.05.1954
  • Ingilterede seçilen en iyi 40 futbolcu Londra 30 SHA)ingiliz Futbol Federasyonu en iyi 40 futbolcusunu seçerek beynelmilel futbol federas nuna bunların isimlerini bildirmiştir.Bu 40 futbolcunun arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.05.1954
  • Fenerbahçe Galatasaray amatörleri bugün karşılaşıyor Fenerbahçe Galatasa ray amatör futbol takımları bugün saat 13.00 de Fenerbahçe Stadında karşılaşacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.05.1954
  • Fransa Ragby'da iki maç kazandı Roma SHA)Ror»anu meşhur Olimpiyat Stadyo munda 15 bin seyirci önünde yapılan Fransa italya Hat by karşılaşmasını Fv:nsa 39 12 kazanmıştır.Ayni gün Barselonada yapılan F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.05.1954
  • a şampiyonasına aaır Vehbi Emrenin beyan Mayıs ayında Tokyoda yapılacak olan Dünya Serbest Güreş şampiyonasında Türkiyeyi temsil edecek 8 kişilik takımın seçmeleri bugün Mayıs ayında Tokyoda yapıla ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.05.1954
  • Kısa Spor Haberleri FİNLANDİYA RUSYA BOKS KARŞILAŞMASI Paris SHÂ)Finlandiya Rusya amatör boks karşi taşmasının 15 nisan 1955 tari hind© Moskovada yapılmasına karar verilmiştir.Bundan evvel yapılan kaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.05.1954
  • Bu hafta yapılacak İtalya lığ maçları Roma 30 SHÂ)İtalya birinci küme lig maçlarına bu hafta Itaİyamn muhtelif şehirlerinde devam edilecektir.Bologna'da:Bolofcm» Udinese Floransa'da:Fiorenuna Spal Cen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.05.1954
  • Bugün yapılacak lig maçları Profesyonel küme futbol karşılaşmalarına bugün de Dolmabahçe Sta dında devam edilecektir.14.30 Vefa Kasımpaşa 16.30 F.Bahçe Adalet' Bugün Adaletle karşılaşacak olan Fenerba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.05.1954
  • Mevsimsiz bir istifa Futbol Federasyonu» merkez hakem komitesi ile birlikte;yapmış oiıfoğn bir toplantıyı 'müteakip müştereken ve.topta» istifaya karar vermiş bulunuyor-Federasyon Başkanının vermiş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.05.1954
  • MİLLİYET RÖPORTAJ Bu şehrin altıda üstü de tarihi eserlerle mi dolu Saraçhane başındaki büyük arsa k zJerken,aıeyd&na çı an rengârenk mozayikler insanın gözünü aîıvor T e f k ekler 1 MAYIS 1954 "»ft i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.05.1954
  • Mebus seçimleri yarın yapılıyor Baftarafı tririaeUa)kadar atılacaktır» Diğer taraftan îl Seçim Kurulu dün de toplanmış ve yarin yapılacak genel seçimlerde kimlerin rey verebilecekleri mevzuunu görüşmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1954
  • Muamele ve Gelir vergisi kanununda değişiklik Bafftarafi birincide)lan esnaf gelir vergisinin de ye ni baştan düzenlenmesi için de vam edegelen çalışmalar yeni bir safhaya intikal etmiştir.İlgililerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1954
  • Beledivenin menkul ve gayri menkulleri ayrıldı Btıçtarafı birincide)kadrolarda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Belediye ve hususî idareye tefriki lâzım gelen memurlar seçilmiş ve bütün bu hususl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1954
  • Seçim suçları 'Baştarafı 1-tociddV re Ömer Bilgin ve Ahmet Katip adlarında Cumhuriyet Halk Par tisine mensup iki şahıs bugün Hazanın kenar semtlerinde aie ften propaganda yaparlarken y akalanm-f lardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1954
  • ıran devlet vekili kazada öldü Baştarafı birincide)Sahran yolunda vukua gelen bir otomobil kazası neticesinde Ölmüştür.General Cihanbani.Başvekille beraber Hemedan'da yakılan bir merasimden dönerken o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1954
  • 19 Mayıs hazırlıkları Baştarafı 1 incide)8%terdiği yakın alâkayı göz8 atine alan ilgililer,bu sene pro Va yerine Mithatpaga ve Fener t,"dger tören yapılma nıiştir.Törenls-yapılaoak vj olacaktır.»re ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1954
  • Adliyede intihara teşebbüs ila tarafı birincide)lunan genç kızı çok müteessir,etmiştir.Fatma,«Ben İstanbul dan ayrılmam» diye ağlamağa başlamış ve bu arada kendisini boğmak suretiyle intihara kal kısm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1954
  • Mrşl.Tito'mm Atina seyahati Atina 30 AA.Mareşal Titonun Atinaya yapmayı tasavvur ettiği resmî ziyaret programı bugün kat'î şeklini almıştır.Program Yugoslavyanın Atina Büyükelçisi Rados Yovanoviç ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1954
  • İşkence gören dünya güzeli Baş tarafı 1 incide;mı;dünkü celsesinde ayni za manda eski kocasının kendisi hakkında Heri sürdüğü mü zevirlik ithamını da reddetmiş ve düğün hediyesi de da hil olmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1954
  • İngiltere'de seyyar ordu kuruluyor Londra 30 A.A.ingiliz Müdafaa Vekili Aleksan dr bugün muzaffer kuvvetler cemiyetinde verdiği nutukta dünyanın hemen her bölge sine yayılmış bulunan ingiliz silâhlı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1954
  • Cenevrede varılan ilk anlaşma Başt ara fi 1 incide)yemeğinde yer almıştır.Fransız Mahfilleri,Konferansın teşkiiâtlandınlmasına engel olan bel li başlı son mânilerin ortadan kaldırıldığı inancını belir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1954
  • 1İHIU IIIMII»iWI—II» Lokman Hekim lir.HAFIZ OEMüL Dahiliye Mllt-shnawix Pazardan başka her gfln sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.S0-17.00 de lıuu Kabul eder.İstanbul Divan,yoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1954
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ Muayyen zamanlardaki sancılara karsı GRiPiN basan ile kullanılır.Baş,diş,adale,sinir,ağrılarını süratle teskin eder.s Romatizma,6İyatik,lumbago tedavisinde faydalıdır.9 Sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1954
  • 20 yıl kocasını bekleyen kadın Baş taraf i 1 incide)evlendiğini,32 gün devam eden evlilik hayatından sonra kocası nın evi terkettiğini ve bugüne kadar kendisini bekbdigi halde dönmediğini bildirmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1954
  • İtalya Üçlü askerî pakta muarız Bastarafı birincide)şişleri Vekâletine mensup şahsiyetler tarafından yazıl ına-kta olan mecmua Türkiye,Yunanistan ve Yugoslavya arasındaki mevcut Ankara Paktının Nato a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1954
  • Bir yüzoaşintihar etti Ankara,30 Anka)Dün gece şehrimiz Bahçeli evler sena tinde bir intihar hâdisesi olmuş tur.Yedeksubay okulunda öğretmenlik yapan yüzbaşı Refik Tir yakioğlu,dün akşam evine gel miş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1954
  • Beria,nasıl tevkif edilmiş?Batıya iltica eden Bus ajanı,polis şefinin tabanca tehdidiyle ve sessiz sadasız yakalandığını açıkladı Munich,30 AP)Sovyet gizli poiis teşkilâtı MVD de vazifeliyken Batı Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1954
  • Pariste yapılan salon manevraları sona erdi 250 Müttefik Kurmay subayının iştira kiyie yapılan toplantıda kara va hava kuvvetlerinin mukayesesi yapıldı Paris 30 A.A.Muhte,mel bir Sovyet taarruzu kar ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1954
  • Amerikanın Hindicini siyâseti Washington,30 A.A.Baş kan Eisenhower'in idaresindeki millî güvenlik konseyi dün bir saat süren bir toplantı yapmış,tır.İyi haber alan kaynaklardan öğrenildiğine göre,bu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1954
  • Yunaııistanda şiddetli zelzele Baştarafı 1 incide)yaralanmış ve takriben 4 bin kişi açıkta kalm.ştır.Karditsa da,bina tahribatının yüzde 75 olduğu tahmin edilmektedir.Bu şehirde de 10.000 kişi asıkta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1954
  • Yunan Maarif heyetinin temasları Türk ve Yunan azınlık okulla rı müfredat programları ve den kitapları üzerindi müzakereler de bulunmak üzere sedirimize gelmiş olan YvSm Maarif he yeti ile Türk Maarif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1954
  • Arap birliği çöküyor Irakın Amerikan yardımım kabul etmesi» Arap devletleri arasında yarattı Beyrut 30 ANKA)Ina nıhr kaynaklardan öğrenildi ğine göre,Arap devletleri arasınaa gayet ciddî bir ihti lâf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1954
  • Basketbol turnuvası ftaşturafc birincido)kada oyuncular aşağıdaki sa yıları yapmışlardır.Fenerbahçe:Nejat 1)Sa cit 9)AHan 17;Erdoğan 15^ Hikmet 10)Mete 4,6)Erol 2)B.Eroi 2)Muara-mer 4)Ayhan 2)Altınord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1954
  • Denizbank memurları da ikramiye alıyor Huşlaraf;birincide)deniz adamlarına da verilmesi kararlaştırılmıştır-Karar derhal ilgililere tebliğ edilerek,ikramiyeier.n maaşlarla birlikte verimesi bildirilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.05.1954
  • Sahip ve Bagmuharriri:Ali Nuci KARACA' fiilen idare eden Mea'ul Müdür:Faruk T yer:Nuri AKÇA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1954
  • Van Belediyesinden Yapı işleri ilânı 1_Eksiltmeye konulanjş mevcut elektrik santral binasına ilâve edilecek olan motor damı ile fıskiyeli soğutma havuzu inşaatı olup keşif bedeli 35970.89 liradır.2_Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1954
  • İnşaat âlânı Sivas Orman Ficanlık Müzi Urluğundan 1 Kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konan iş:Sivas Vilâyeti merkezinde fidanlık sahası iğinde müdürlüğümüzce va * hit fiat esası üzerinden yaptırılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1954
  • Konya Valiliğinden Akaryakıt ve makine yağı alınacak)1 Bayındırlık Müdürlüğü vesaiti için alınacak benzin,mazot ve muhtelif cins makine yağları kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1954
  • İster kul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla Davutpaşa As.Sa-Al Ko-da satın alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1954
  • Ankara M.M.V.2 no lu s?9 al ko,başk dan As-birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartıyla 132250 metre küp çıralı çam kereste kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 33062 otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1954
  • Kayseri Valiliğinden 1 Vilâyetimizin Develi Kiske köyünde yapılacak P-5a tipi okul inşaatı 2490 sayılı kanun hükümleri gereğince kapal» zarf usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli 29391-23 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1954
  • Hakkâri Doimi Encümeni Bcşkanlığındcn Aşağıda yazılı Hakkâri Başkale iltisakı Yüksekova yolu üç parçadan ibaret r'arak keşif bedelleri ve geçici teminat miktarı gösterildiği şekilde ayrı ayrı kapah za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1954
  • 1 adet Betonarme Kazık Şahmerdanı alınacak T.C.Davlet Demiryolları İşletmesinden 1 adet betonarme kazık şahmerdanı teklif alma suretiyle satın alınacaktır-Tekliflerin en geç;14/6/954 Pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1954
  • M.S.V.1st.Sa.AL Ko.Bask,1 no lu ilânları Kapalı zarfla aşağıda cinsi,mîktan.tutan,geçici teminatı» ihale gün ve saati yazılı maddeler Harbiye I-No-Sat.Al-Kom-dan satın ahnacaktır.İstekliler teklif mek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1954
  • brzurum Maarif Müdürlüğünden:Eksiltme Muvakkat üapılacak is Eksiltme günü Şekli Kesif bedeli teminatı Erzurum kalesi.Karanlık Küm-5/Mayıs/1954 Açık eksiltme 16255.38 1219.15 bet ve Çifte Minaıeler Med
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1954
  • Yeşilköy Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Açık eksiltme ilânı 1 Elit bahçesi ikmali inşaatı keşif bedeli 10744 liradır Eksiltme 18 Mayıs 954 tarihinde Sah günü saat 16 da Yeşil,köy Ziraî Araştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1954
  • Konya Valiliğinden 1 Merkez Necatibey ilkokulunda yaptırılacak tadilât açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 işin keşif bedel;26317,32:muvakkat teminatı 1973.81 liradır-3 İhalesi 17/5/1954 Pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1954
  • Keşif bedeli Teminat Kazası Köytl Lira Krş* Lira Çorum Yoğunpelit 29372 24 2203 iskilip Yavu 28585 50 2144 Alaca Manişar 29472 74 2211 Sungurlu Tatlı 29703 92 2228 İskilip Dorukseki 29906 58 2243 Karg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Şilepçilik işletmesinden HOPA şilebimiz 10 Mayıs 1954 tarihinde Istanbuldan hareketle îzmire uğrayarak Cenova-Marsdlya ve Barselon limanlan için ve dönüşünde de Marsilya,Cenov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1954
  • Çankırı Vilâyeti Daimî Encümen Reisliğinden Galvanize demir boru satın alınacaktır 1 Çankırı Vilâyeti köyleri içme eu işlerinde kullanılmak fizere aşağıda kutur,uzunluk ve metre tûl fiatlan yazılı gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Milne Türkçesi:M-Bunas Sahneye koyan:A V N 1 D1LL1G1L Sah.Çarşamba suare 20.30 da-Çar' lamba matin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1954
  • MAKSİM Bu aksara Saat 21 da CtBALt KARAKOLU Ximartesi,Ptızar matineler 15 ta Telefon:4S1S4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1954
  • JtliUiyet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayük 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi mamleketlere iki mislidir.ün şartları 2 ve 3 üncü «ayf a sant.4 T.L.7 ve 8.sayfa sant.2,50 T.I.o İlânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1954
  • MENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI Kadıköy icra Memurluğundan:954/510 Bir borçtan dolayı satışına karar veıiîmiş olan yanında vitrinli dolabı bulunan yaylı ve dört koltuğu bulunan 200 lira değerli divan» bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapan* Sterling Dolar fr.Frangı isviçre Fr.3elçika Florin Üret Drahmi BJskoudea Açılı» 734.280.30 0.8L 04.03 5.61 64.12.50 72.68.40 0.44.8»)88.34 9.T8.90 Kapanış 784—280.30 0.80 6403
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1954
  • RADYO »TANBUL 12.57 Açılış ve program 00 Haberler 13.15 Şarkılar Okuyan:Muallâ Gökçay 1.45 Radyo galon orkestrası onseri 14.15 Dans müziği pl)14.30 Saz eserleri 1.50 Haftanın programı 5.00 Şarkılar Ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1954
  • Eskişehir Belediye Riyasetinden 1 Şeker fabrikası ve Porsuk bulvarı mozaik bordur kaplama işi 15 gün müddetle açık eksiltme suretiyle ihaleye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 18-900.muvakkat teminatı 141
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1954
  • Gayri menkul satışı İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan:54/1380 lzalei şüyu suretiyle satılmasına karar verilen ve tamamına bilirkişi tarafından 35,000)otuz beş bin lira kıymet konulmuş bulunan Fatih,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8