Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.04.1954
  • YENt DENİZ SUBAYLARI Donanmamıza kat»!an#yeni yedek subayların diplomaları dün HeybeHada Deniz Harp Okulu ve Kolejinde.yapılan bir törenle tevzi edilmiştir.Resmde diplomasını alan bir asteğmenimiz gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1954
  • 19 MAYIS HAZIRLIĞI 19 Mayıs spor ve Gençlik Bayramı hazırlıklarına şimdiden başlanmıştır.Bu cümleden olarak Yavrukurtlar dün Fenerbahçe Stadyomunda bir prova yapmışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1954
  • Kazlıçeşmede 1000 işçi greve teşebbüs elti İşlerinden çıkarılan arkadaşlarının,vaz f ye iadelerini isteyen Mensucat Sahtrai işçileri tezgâhlarının başına gaçtiler,fa kat çalışmadılar.Bu yüzden çıkan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1954
  • Bayar,dün Ankaraya döndü Ankara,26 Milliyet)Bat man'da pipline)tesisatının,Di yarbakır'da şayak fabrikasının açılış ve Mersin limanının temel atma merasimlerinde bulunan Reisicumhur Celâl Bayar,bera b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1954
  • Türk Alman görüşmeleri dün başladı Bonn'da yapılan görüşmelerin mevzuunu malî meseleler teşkil ediyor Bonn 26 A.A.Türk Alman ticaret görüşmeleri bugün Bonnda başlamıştır.Türkiye'nin Batı Almanya Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1954
  • B ug tin swhifclilffil» havanın sabahleyin hafif sisli,sonraları kısmen bulutlu geçeceği,sühunet derecesinin değişmiyeceğ^ tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1954
  • Türkiye'ye yeni kredi açıldı Amerika» zirai malzeme almak için 25 milyon dolar veriyor Washington,26 A-A.Dış Faaliyetler idaresi» Türkiyenin yiyecek maddeleri istih» şalini arttırmak işinde kullanılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1954
  • Kora itan Malatyacfa Malatya,26 A.A.Büyük Millet Meclisi Refik Koraltan,bugün uçakla Mersinden Malat ya'ya gelmiş ve tezahüratla kar şılanmıştır.Malatyalıların say gı vs sevgi gösterileri arasıda hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1954
  • Malenkov'un ithamlar* Sovyet Başvekili Türkiyenin Kusya ile iyi geçinmek istemediğine kani imiş Moskova 26 AP)Baş •Dakan Georgi Malenkov bugün* Sovyet Parlâmentosu nun toplantısındaki deme cinde,Rusya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1954
  • Cenevre Konferansı dün çalışmalarına başladı 19 devlet mümessilinin iştirak ettiği toplantının ilk oturumu yarım saat sürdü Csnevre,26 AP.A.A.Askerî kuvvetleri Korede yıllat ca kanlı ve neticesiz bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1954
  • Metresini vuran bir garson intihar etti Faciaya kıskançlık' sebep odu.Ağır yaralı bulunan Aylanın sıhhî e'u umu tehlikeli Dün.sabaha karşı» Tarlabaşında kıskançlık yüzünden bir facia ohnuş,bir genç ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1954
  • Türklerinin Durumu Bir basın toplantısı yapan Be raberoğtu.Türk bankalarının Kıbrısta şube açmalarını istedi Ikı gfündenberi şehrimizde bulunan Kıbrıs Türk Kurumlar federasyonu başkan vekili avu kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1954
  • D.P.nin dün şehrimizde yaptığı toplantılar 11 yerde yapılan toplantıda konuşan hatipler muhalefete cevap verdtlar Dün.Demokrat Parti tarafından şehrin muhtelif semtlerinde on bir siyasî toplantı yap\İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1954
  • Seçimler arifesinde partilerin vaziyeti ANKA ajansının yaptğı yoklamada D.P adayları birçok yerlerde şanslı görülüyor Ankara 26 ANKA)Seçim faaliyeti bütün yurtta en hararetli bir devreye girmiştir.Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1954
  • İnönü radyoda konuştu CHP.Genel Başkam.D.Pidarecilerini' «mesuliyet,hissinden uzak bulunmakla» itham etti Ankara.26 Milliyet)C-HP.Genel Başkanı inönü,bu gece Ankara radyosunda partisine ayrılan saatte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1954
  • C.H.P.nin Taksim mitinginde çalınan plâk Vali Gökay,eski bir nutkunun plakla tekrar edilmesinin suç olduğunu söylüyor Evvelki gün C.H.P.nin Tak simde yaptığı açıkhava toplantı smda Vali ve Belediye Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1954
  • TITO BELGRAD'DA Mareşal Tito bir kaç gün önce.Türkiyeden memleketine dönmüştür Resim Mareşalin Belgratta eşi tarafından karşılanışını göstermektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1954
  • il Seçim Kurulu dün itirazları tetkik etti o—r Şeker fabrikalarına ait afişler imha edilecek-Süreyya İlmenin secim beyannamesi toplatılıyor II Seçim Kurulu dün de toplanarak,muhtelif müraca atları tet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1954
  • SAVCILIK RADYO KONUŞMALARINI TETKİK EDİYOR Seçim mücadelesi münase betiyle muhtelif semtlerde tertip edilmekte olan siyasi toplantılarda yapılan konuşmaların,6134 numaralı kanu &a aykırı olup olmadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1954
  • C.H.P.dün Silivride bir toplantı yaptı Yarin Fatihte yapılacak toplantıda muhtemelen İnönü de konuşacak Cumhuriyet Halk Partisidün saat 15 te Silivride bir açık hava toplantısı yapmıştır Partili,parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1954
  • Propaganda konuşmaları yarın bitiyor Ankara,26 Milliyet)Partilerin seçim propagandaları için tâyin edilen kanuni müddet Çarşamba akşamı so;na ermektedir-Bugüne kadar Ankaradâ şehir dahilinde hiç bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1954
  • Başvekil son seçim nutkunu yarın şehrimizde söyliyecek Dün Izmirden gelen Menderes,D.P.nin Taksimde tertip I ettiği mitingde en mühim seçim konuşmasını yapacak Taksim mitinginde muhtemelen Celâl Bayar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1954
  • Bir Amerikalının sebep olduğu kaza Izmirde bir Amerikalı» düğüne giden bir kadın ve kızına motosikletle çarptı-Kadın öldü,kızı yaralandı izmir 26 Milliyet)Bu akşam saat 20 sıralarında iz mir evlenme d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Demokrasi terbiyesi Gazeteler seçim propagan daları için «şiddetlendi»,«hızlandı»,«had devreye var di» gibi tâbirler kullanıyor,lar.Ortada şiddetlenen,ınzlanan had devreye varan bir Keçim propagandası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • P O L 1 S T E it Beyazıtta Siyavuşpaşa sokağında bir arsada hokkabazlık yapan Selâhattin adında birinin üzerinde ordu tipi bir kılıç bulun muş ve müsadare edilmiştir.Selâhattin hakkında takibata giri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Kİ SA HABERLER ı il Dün limanımızdan muhle lif memleketlere 616 bin lira tııtaiMida çeşitli mal ihraç edil mistir.¦jc Balıkhaneye bol miktarda balık getirtilmeye-başlanmıştır.Bu arada, iün de 106 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Türk'—Yunan Maarif heyetlerinin çalışmaları iki memleket azınlık okul ları ders programları üzerin de müzakerelerde bulunmak üzere bir hafta evvel Miilî Eğitim Müdürlüğünde toplanmış olan Türk ve Yuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Bir gece bekçisi odasında ölü bulundu Elmalı Barajı insaatinde ge ce bekçiliği yapan Niyazi Tez can adında biri,odasında ölü olarak bulunmuştur.Ölüm şüpheli görüldüğünden ceset morga kaldırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Hku 27 Nisan Ra.23 14 9* 1954 Nisan 1S7S Salı İSTO VAKÎT VASATI EZ ANÎ Güneş 5.04 10.03 Ogle 12.12 5.12 İMndi Aksam 16.01 9.01 19.01 12.00 Yatsa 20.40 1.42 İmaak 3.10 8.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Üsküpte iırii^ar odan «Birlik» gazetesinde,Türkiye,Yugoslavya ve Yunanistan arasın,da imzalanmış bulunan Balkan Paktına ait bir makale r.Bu yazıyı ehemini yetine binaen sütunlarımıza naklediyoruz.Bajl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • PİYANGO ^f İstanbul Belediyesi rMemur lan ve Görevlileri Yardımlaşma Cemiyeti tarafından tertip edi len piyango,27 haziran pa#ar günü çekilecektir.KONGRELER ^r Emekli Saline Sanatkârları Yurchf Cemiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Bazı hatlardan tramvay kaldırılacak I.E.T.T.idaresi tarafından şehrin bir kısım yerlerinde çalışan tramvayların kaldırıl ması için teşebbüse geçilmiş tir.Bu.husus idarece teşkil olunan bir komisyon ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Sinir buhrana neticesinde intihar elti Galatada bir ambarda vinç çi olarak çalışan Ramiz Sönmez adında biri,bir sinir buh ram sonunda zehir içmek suretile intihara teşebbüs etmiştir.Ramiz kaldırıldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Mithatpaşa Kız enstitüsünün hikâye müsabakası yapıldı Dün Mithatpaşa Kız Ensti tüsünde bir hikaye okuma müsabakası yapılmıştır.ICaıa 'balık bir öğrenci grupunuû alâkayla takip ettiği musaba ka sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • istanbul Kız Lisesinde "Yeşilay,günü Dün saat 14,30 da Istanbu1 Kız Lisesinde bir "Yeşilay günü,yapılmıştır.Yeşilay istanbul Merkezi delegeleri ile kalabalık bir Li«e ve Üniversite grup.u nun iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Çengelköy vapuru cuma günü denize indirilecek Denizcilik Bankasının istin ye tersanelerinde inşa edilmekte olan Köy tipi gemililerinden ilki olan "Çengelköy,Cuma günü törenle denize in dirilecektir,75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • HALKIN SESİ Kapalı durak 4tfSS arzusu Divanyolunda oturan oku yucurauz Burhaneddin Tezgören yazıyor:«Belediye tarafından muh telif semtlerde otobüsler için durak yaptırılmaktadır.Bu husustaki faaliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Sebze ve mey va piyasasında canlılık başladı Turfanda sebze ve meyva piyasasında bir canlılık baş göstermiştir.Bu arada,istihsal mıntaka lanndan dün de bir miktar yeni mevsim mahsulü getirtilmiş ve ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Yeşilköy gümrük binasının temeli dün atıldı Yeşilköy hava alanında in şa edilecek olan yeni gümrük binasının temeli dün saat 12.30 da atılmıştır.Bu münasebetle yapılan tö rende Vali Prof.Gökay,Güm rük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Lâstiği kayan bir taksi dükkâna girdi Ali Rıza adında bir şoförün idaresindeki 14911 plâka lı taksi Elmadağ caddesinden geçerken,yerlerin ıslak olma sından dolayı kaymış ve 145 numaralı dükkâna bindir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Zorba şoförler fiir lokantada hadise çıkaran ve iki kadının paralannı gasbeden şoförler yakalandı Yaşar ve Sami adında iki Şoför,evvelki gece.Sirkecide Hamidiye Caddesinde 21 numaralı lokantaya girmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Metro için yeni bh müracaat yapıldı ıNİetro ihale işi yeni bir safhaya girmiştir.Bir kaç gün evvel bir Fransız firmasiyle bu hususta varılan anlaşma henüz kesinleşmemiş ve ihale işi neticelendirilmemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Düğünde fenalaşan bir adam hastahanede öldü Kumkapıda Molataşı caddesinde 3 numarada oturan Eksopat Balaban adında biri,Samatya Ermeni kilisesinde yapılmakta olan bir düğüm merasiminde birden bire fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Yalova Kaplıcaları bir Mayısta açılacak Denizcilik Bankası Yalova Kaplıcaları 1 Mayıstan itiba ren işletmeye açılacaktır.Bü yük otel ve di£er grup otelleriyle modernJt ;r lokanta da bu tarihten itibar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Hamamda iki kişinin parası çalındı Kadıköyde Koşu yolunda ihsan Koksal adında birine ait 170 numaralı eve giren meçhul bir hırsız,300 lira pa ra,bir altın kol saati ve çe şitl.i eşya çalarak kaçmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Bir Japon Ticaret Heyeti geliyor Bugünlerde bir Japon tica ret heyetinin Ankaraya gel mesj;beklenmektedir.Bu heyetin memleketimizden evval Iranı ziyaret ettiği ve bu 'memleketle geniş bir j pirinç anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Et tanzim satışına yarın başlanacak âslediye muhtölif semtlerdeki 896 kasapla bîr anlaşmaya vardı Et ve Sakatat tanzim satış larınm yarından itibaren baş laması için çalışılmaktadır.Belediye tanzim sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Polise karşı gelen üç kişi yakalandı Dolapderedtr oturan Firuz Demir,Şevki Demir ve Faik Demir adında üç kişi,evvelki gece yapılan arama,taramada,kendilerini aramak-is teyen polis memurlarına karşı ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Yavrukurtlarla gösterisi per şembe günü yapılacak Eminönü,Beyoğlu ve Beşiktaş ilçeleri iikokullarındaki Yavrukurtlar perşembe •günü saat 15 de Mithatpaşa Stadyojuunda bir gösteri ya pacaklardır.Bu hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Kahve darlığı Günlerdeııberi-hissedilen kahve sıkıntısı bu hafta içinde kati o.'arak önlenecek Kahve sıkıntısını önlemek,maksadiyle yeniden bazı ted birler alınmıştır.Bu cümleden olarak şehri' miz ith
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • ulgar=Agantan Yazan:Bcdirhan ÇIKAB Tefrika No-8 "Hemde bu kuş şimdiye kadar yakaladıklarımızın en kıymetlisidir dedi Ancak buna fırsat bulamamış ve pastahaneye girip doğruca yüzbaşının yanına gelen si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Bir Lâstik Fabrikasında yanığın çıktı KazUçeşmede Müezzin Ha san sokağında Sabri Berker ve ortaklarına ait 6 numaralı lâstik fabrikasının üst katında dün öğleden sonra yangın çıkmıştıritfaiyeyi uzun m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • YugosLavyadan alınacak tazminat meselesi Yujroslavyada bulunan Türk vatandaşlarına 1950 protokolü gereğince verilmesi takarrür eden 3 milyon 75u bin dolar tazminatın ihtiva,et tiği hususların açıklama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1954
  • Alkolizmin önlenmesi mevzuundaki kongre sona erd i Dünya Sağlık Teşkilâtınca tertip edilen ve HoUandada toplanan "Alkolizmin önlenmesi mevzuundaki konferans sona ermiş ve memleketimizi temsüen iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.04.1954
  • Japon polisi komünist partisi nin bir çok merkezlerini bastı Tokyo 26 Nafen)Polis birlikleri Japon komünist paı tisinin birçok merkezlerini ba sarak münim sayıda vesaik e le geçirmişlerdir.Bu arada Ja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1954
  • Atom devri hekimliği IiOndra,26 Natten)îngilis doktorlarının «atom devri» için yetiştirilmeleri üzerinde hazırlıklar yap-lmaktadır.Londrada ki Guy's Hospital'ın resmi mec TOuasında bu mesele hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1954
  • FIKRA Berberlikten Başvekilliğe Ilindlstandakj Madiği hükümetinin Başvekili Parlâmentoda verdiği bir demeçte şunları söylemiş:«Ben gehivdeKİ kunduracılık mektebinde bir sene müddetle çırak olarak çakş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1954
  • Mehtabı hatırlayınca göğe baktı» göğe bakarken gözü duvarın üst kısmına takıldı ve burada ufak ve dar bir pencerenin bulunduğunu gördü* O zaman sesim içerdeki çifte kumrulardan birine ait olduğunu anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1954
  • Ban fa k uyuk FELSEFE LÜGATİ Muştala Namık Çankı Muasır felsefede kullanılan bütün kepmelerin:Yunanca» Lâtince.Arapça.Farsça.Almanca,İngiüaee ve F* ansımalarını,dedelerimizin bu yolda kullanıla run.Tj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA Başkan Eisenhower 12 gün denberj istirahat etmekte bulun dugu Augusto'dan dün Wasington'a dönmüştür.İNGİLTERE if İngiltere'nin 1953 seensi 1cinde benzin sarfiyatı yeni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1954
  • Japon Başvekili Yoşida dünya turuna çıkacak Tokyo 26 A.A."Nihon Keizai,gazetesinin bildirdiğine göre Japon Başvekil ı aşıda bes haziranda 45 gün sürecek olan bir dünya seyahatine çıkacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1954
  • 10 yıla kadar uçaklar atomla çalışacak Bu suretle müthiş bir lux kazanacak olan uçaklar Amerika kıtasını 1 2 saatte asacak Santa Monica,CaluTornia)26 Anka)Resmen açıklandığına göre,10 sene ye kalmadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1954
  • Eusya,Güney Amerika komünistlerine yardım ediyor Vaşington 26 A.A.Birleşik Amerika istihbarat kaynaklarından bildirildiğine göre,Rusya Güney Amerika memleketlerinde komünist lerin faaliyetlerini arttı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1954
  • Rita Haywort sıkıntıdan hasta Meşhur artist* çocuklarının elinden alınmış olmasmdan sen derece müteessir White Plains,16 A.A.Rita Hayworth ile üçüncü koca sı Arjantinli şarkıcı Dick Hay mes dün buraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1954
  • Rus sinaî istihsali mütemadiyen azalıyor Kötü malların Sovyet hazinesine 3 mil* yar 200 milyon zarar verdiği bildiriiiyor ca kereste istihsalinin,kömür istihsalinin de istendiği gibi yü rUmedJgini ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1954
  • Yeni yıl hububat rekoltesi 1954 yılı ziraî istihsali tesbit etmek için yapılan kontartlardan alman neticeye göre bn yılkı rekolte geçen yılın aynı olacak Ankara,26 THA)1954 yılı »rai istihsalimizi tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1954
  • Bir mevkufun firar usulü İsviçredo bir mahbııs hapishane doktoruyla gardiyanı kendi odasına hapsedip kaçtı Bern,16 T.H.A.isviçre* nin Schulz kasabasında,bir suç tan dolayı tevkif edilmiş bulu nan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1954
  • Bir arslan terbiyecisi ağır surette yaralandı Verona 26 A.A.Burada bir sirkte çalışmakta olan Oscar Togni admda bi:arslan mürebbisi biribirleriv îe dövüşen iki arelanı ayır mak için kafese girmiş,faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1954
  • Himalaya Wo cikmaic isteyen Japon dağcıları Katmendu 26 AJL)Himalayalarm en yüksek zir velerinden biri olan Manas lu tepesine çıkmak üzere bu raya gelmiş olan Japon dağ cıJarı,kral Tribuvan vasıtasfyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1954
  • Turizm mevzuunda yapılacak münazara istanbul Üniversitesi Talebe Birliği bugün turisti dalla ziyade eğlenmek mi-yok' sa gezmek mi ister?"mevz unda bir münazara tertip etmiştir.Bugün saat 14,30 da Marm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1954
  • Japonyada 633 bin tonilâtoluk gemi inşa edildi Tokyo,16 A.A.Japon münakalat vekaletinden bildiri] diğine göre «on man y:l içinde «63.000 groe ton tutarında ge mj inşa eden Japon tersaneleri bir harp s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1954
  • Vocuk felci aşısının tatbikine başlandı Vaşlngton 26 A.A.Bfcr milyon çocuk üzerinde denemesi yapıan yeni çocuk felci aşısı müsbet netice vermiştir.Aşı,bugünden itibaren Vir ghüa eyaletinde tatbike baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1954
  • İmparatorun beyannamesi Fransa hükümeti Cenevre Konferansında Hfcdiçinî dâvasının yerli hükümetler balcı* mından halledildiğini iddia edebilmek için toplantıdan evvel Vietnam Başvekili ile uzun müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1954
  • Kadın olan İngiliz pilotu m yuzune Betty Cowel] eski hali İle vs kadın olduktan sonraki resmi du:ingiliz misiniz?diye so Gazetecilerden kurtulmak tçfo tngiitereden İtalyaya geçen Betty CoweU'in yüzüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1954
  • Bir rahip motosikletle dünya turuna çıktı Floransa 26 A.A.Flö ransab genç bir rahip olan Don Cubattoli bu sabah 40 bin kilometrelik bir dünya turu için motosikletle buradan hareket etmiştir.Rahip ve r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.04.1954
  • BU DA BİR ESMER BOM BA Hep sarışın bomba olaca k degfl ya.Maria Stinger de bir «esmer bomba» dır.Bir posta idarehanesinde çalıştığı "zaman keşfedilen Maria» şimdi foto modellik yapmaktadır.Bir zamanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1954
  • Menderese Eğede yapdan tezahürat Başvekil Adnan Menderes,evvelki gün İzmir ve Mani sayı ziyaret ederek birer hitabede bulunmuştur.Başvekili geıek İzmir ve gerekse Btanisada İH binin çok üstünde muazza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1954
  • m İMAJ TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A açılışında 120 bin koyun kesilmişti.Hz,Sulsymenm gittikçe artan kudreti bir çok hüküm darları korkutmuştu.Kimi kızını verdi,kimisi de hediye gönderdi Hz.Daıvud ölümün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.04.1954
  • Meşhur Çek lokomotifi Zatopek milletlerarası bir yarışmada rakipleriyle mücadele halinde Asya Olimpiyatları 1 Mayısta açılıyor Bir hafta devam edecek olan Olimpiyatlara 17 memleketin en tanınmış müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.04.1954
  • Kısa Spor Haberleri FRANSA BULGARİS-TAN BASKETBOL MAÇININ HAKEMLERİ Paris SHA)2» Nisan günü Sof yâda yapılacak Fran sa Bulgaristan basketbol kar şılaşmasını Macar Hakemle rinden Kassey'la Romanyalı ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.04.1954
  • Lüksemburg İsviçre basketbol maçı Lüksemburg,26 SHA)9 mayısta Bern şehrinde yapılacak isviçre Lüksem burg beynelmilel basketbol karşılaşmasında İsviçreliler şu oyuncularla çıkacaktır:Boumann,Chevalley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.04.1954
  • Futbol haberleri URUGUVAY TAKIMI 15 MAYISTA AVRUPAYA HAREKET EDECEK Berne 26 SHÂ)Mouterdesdan gelen haberlere gö re Dünyâ Futbol kupasına üj tırak edecek Uruguay futlboİ takımı 15 mayısta Avrupaya har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.04.1954
  • m arının Bern,26 SHA)F.t.F.Aorganizasyon komitesi tsviçrenin 6 şehrinde 16 haziran ile 4 temmuz arasında oynanacak olan Dünya kupası turnuasının fikstürünü ilan etmiştir.Buna göre yapılacak maçlar tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.04.1954
  • Fransa Knpası dömifinalinde Trayesi 2,1 yenen Nlc Nice 1 1)maçında Fransa Kupası Nice ve Marseille Paris,26 T.H.A.Dün devam edilen Fransa Kupası mifinalleri çok çekişmeli olmuş tur.30.000 seyirci önün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.04.1954
  • Amerika olimpiyatlara hazırlanıyor New York,26 SHA)Am© rika spor federasyonu Melbourne'da yapılacak Olimpiyad oyuıılar.na hararetle hasırlanmaktadır.Birleşik Amerika Olimpiyad komiUsins mensup Bay Len
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.04.1954
  • Dttn F eni 3 O yene» Hukuk Fakülte si takımı Tip-lktisat 1-1 berabere kaldılar.Hukuk Fen Fakültesini 3-0 mağlûp etti istanbul Üniversitesi Spor Kulübü tarafından ter ti o edi len Fakülteler arası futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.04.1954
  • Bu yıl yapılan Boston I Maraton yarışı birincisi Daha 27 yaşını bile bitirmemiş olan Karvonen'e Finliler "Mu^ kavamet canavarı» adını takmışlar* 1.65 boyunda ve 55 kilo o!an bu atlet hah ika ten lâkab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.04.1954
  • başarı ile kullanılır Baş,diş,adale,sinir,romatizma,lumbago ağrılarını süratle teskin edert derhal hazmolur ve tesirini gösterir.Muayyen zamanlardaki sancılara karşı faydalıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.04.1954
  • Tupilul&wmar» yazan:Kemal SAMANCIGtU Meyhaneyi kapayan Ermeni;B«si âğadaı haber almak için Viran kulenin yolunu tuttu.119 trenrtja^.Ne demek:Cennet bafoeesi.Jüâ.'Şimdi semercimize devam edebilire Resu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.04.1954
  • C.H.Partisinin Taksim mitinginde çalınan plâk *Bağtarafı birincide)temeli atılan mektepleri durdmanak »için hafüalardambaci tetocüt mahiyetinde nenim bir çalacaklarını 3JH.F.1a tanbul teşkilâtı bası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.04.1954
  • 8 9 10 11 12 Soldan «ağa 1 Tolerans.Eski Yunan.2 Ala;Kacacaoglan sevgili •sini böyle över.3 Pek yürek 3Üik;Kaym.4 Bir jr-ma&u nu%;Bir ruj markası.5 Olmak ilâvesiyle argoda x&an ol mak ve ödeşmek manas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.04.1954
  • JUMMMi Rose,gözleri yaşla dolu olduğu halde,ayağa kalktı:isini bozdu diye adamı öldürmeye,katletmeye ne hak ki* sardı?Aradığını buldu,başka natal narefceî edebilirdim Saa ker şeyi bizzat takip et tin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.04.1954
  • Günün roevaemuj meydan okuyan adam Son zamanlarda Columbia Broadcasting radyo ve televizyon şirketi yorumcularından Edward R-Murrow,Sera tör Macartlıy'ye karşı aman «iz bir mücadele açmış bulunmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.04.1954
  • Bir sonbahar akşamı So* fcahaada.Yerler,Bararnış yapraklarla kaplanmıştıîeçca günlerin fcupaAananış,ırsek'.TiOüş hatıralarına bensi •en «ararmış j ^praklarla-SonbabaT akşamları neden •u k»dair hüzünin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.04.1954
  • Cenevre konferansı dün çalışmalarına başladı Baçtarafı birincide»)BAŞKANLIK MESELESİ Amerika Hariciye Vekili Fos ter Dulles,konferans çalışmaları için biri Siyamh Prens Wan)biri İngiliz Eden)ve »iri û
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1954
  • C.H.P dün Silivride bir toplantı yaptı Başta rafı 1 incide)Gürler,Burhan Felek.Meliha Avni Sözen,Emekli General Şahap Gürler ve Ferdi Sekban birer konuşma yapmışlardır.Bu arada Ilhami Sancar.iktidarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1954
  • Beyoğlu 4 üncü Su'h Hukuk Hâkimliğinden:1954/109 Harbiye Cebeltopu sokak Kılıç Apt.15/4 No-da oturan Annen Gülyüslü'ye Eastahğı sebebiyle âym yenle mukim Yervaot Ktlıç'm vasi taym e-'JUdiği ilân olunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1954
  • İsparta.Devlet Hastahanesi Baştabibiiğinden İsparta Deviet Hastalı aıresmiş,954 malî yılı ihtiyacı bu-Junan 7 bin ki-koyun etinin 20^4/954 tarihinde yapılan kâpah zarf usulüyle ekşitmede Journal vkab.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1954
  • Adenauer'ifi kızı evlendi Bonn 26 A.A.Almanya Başvekili Aden.auerin kuo Lotte Adenauer ile mitnaı Multhaupt'un nikâh merasimi Adenauerin ikametgâhın da,ailesi arasında yapılmış* tır.Dinî merasim 11 ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1954
  • Bir Amerikalının sebep c I iuğu kaza Bitarafı 1 incide)personellerinden bîr şahıs ev îerome dairesinin arkasında düğüne gitmekte olan Sıdıka Vardarlı üe kızı Fikret Var* darlıya süratle çarpmıştın Sad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1954
  • D.P.nin dün şehrimizde yaptığı toplantılar Baş ta rafı 1 ncide)da da dürüst olarak» namuslu ve şerefli ola*ak çalışmağa ahdetmiş ve bu partiye girmiş insanlarız-Biz D.P.ye girerken ahlâkî bir mukavele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1954
  • Trieste mevzuunda görüşmeler İhtilâfın yakında halledileceği yolanda çıkan haberler İtalyanları sinirlendiriyor Paris,26 AA)Fransız «yasi çevrelerinden bildirildiğine göre.hâlen Trieste mevzuunda cere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1954
  • Validen de uzun isimli adam Onevre,28 A.A.Oenev re konferansına Eden ve TAcAo tov ile beraber münavebe ile ba^kanl:gı deruhte edecek olan Siyam dışişleri vekili,konferan' sa iştirak eden delegeler ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1954
  • İsrail-Arap hudutlarında yeni hadiseler İsrail'in Sariye ve Mısır hudutlarında yeniden çarpışmalar oldu Şam,26 T.H.A.Suriye ordusuna mensup bir sözcünün bildirdiğine göre,israil ordusu na mensup kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1954
  • ÂvustraiyadafcS Rus casusları Sovyet casusu Betrof'un ifşaatıma sıhhat derecesini tahkik edecek komisyona geni$ salâhiyet verildi Canberra 26 A.A.Casusluk hâdisesi üzerine ce reyan edecek tahkikatta t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1954
  • Lokman Helda».Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Müiîhaasas* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-17-00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul «4er.istanbul Divan-yom No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1954
  • Seçim arifesinde partilerin vaziyeti Ba.şfc;uiifı 1 incide)Knidarelinde Demokrat ların üstün vaziyetlerini mu taraza ettikleri foariz bir se kilde hissedilmektedir.Buııe mukabil Edirne ve Tekirdap da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1954
  • Yetkili Elektrik Teknisyenler derneğinden:Derneğimizin ilk umumî heyet toplantısı 29 Nisan 1954 Perşembe günü saat 19 da Divanyolunda HacıTahsiriBey sö kağında No-5 teki dernek merkezinde aktedilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1954
  • San Francisco'da şiddetli bir zelzele oldu Halk heyecana kapılarak sokaklara uğradv Bir çok binaam yıkıldığı bildiriliyor San Firancjsco 26 AA.Kuzey Kalıfornia'nın körfez bölgesinde dün vukua ge len s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1954
  • Amerika,Hindicimde harbe müdahale edecek Eisenhowdr'in Kengre'ye bir mesai göndererek asker şevki için müsaje istiyeceği sanılıyor Cenevre 26 A.A.Sala hiyetli Amerikan çevrelerinden bugün bildirildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1954
  • Kıbrıs Türklerinin durumu {Baştaittfı 1 incide)dün sabah Kıbrıs Türk kültür ve yardım cemiyetinde bir basın toplantısı yaparak KJbrısın fc durumu ve federasyonum çalışmaları hakkında izahatta bulun mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1954
  • Metresini vuran bir garson intihar etti Baştcfcratı 1 İncide)şek adında evli bir kadıırta tanışmış ve onunla metres hayalı yaşamağa başlamıştır.Kon yada ikamet etmekte olan kocası ale;tünde boşanma dâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1954
  • Maienkov'uK ithamları Başturafı 1 incide)konferansında reddedilen Avrupa güvenliği projesi le hinde konuşmuştur.Malenkov,aynı zamanda 6 devlet arasında kurulması derpiş edilen Avrupa müda faa camiası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1954
  • Kazlıçeşmede 1000 işçi greve teşebbüs etti Baştarafı 1 incide;ka Emniyet Müdürlüğünden ceîbedilen polis kuvvetlerinin yardımıyla önlenmiştir.Hâdise şöyle cereyan etmiştir:Bundan on beş gün evvel,fabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1954
  • Burdur şeker fabrikasının temeli dün törenle atıldı Fabrikanın Burdur ve havalisinde iktisadî kalkınmayı arttıracağı belirtiliyor Burdur,26 AA.Bur-yaparak,fabrikanın Burdur dur ve komşu vilâyetlerin u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1954
  • İnönü radyoda konuştu Baş tarafı 1 incide)Seyahatim esnasında vatandaşların iktidarın sözüne inanmadığım gördüm.D.nin geniş masum kütlesi değil,D.P-nin mesul adamları» idare ciddiyetinden ve mesuliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1954
  • Arjar.tindö seçimleri Peroncular kazanıyor Buenos Aires,26 AA)Tansının değiştirilmesi lâzım gelen ayan âzalariyle mebuslar ve başvekil muavinliği için yapılan seçim dün akşam mahalli saatle 17 d3 sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1954
  • Memleketimizden ayrılacak olan Büyük Elçiler Ankara,26 MiUiyet)Ta kında memleketimizden ayıda» cak olan Hindistan Büyük İlcisi Chandra Jha,Mısır Bü yük Elçisi Ahmet Hakkı ve Bul garistan Büyük Elçisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden Mes'ul MttdUr:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yar:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1954
  • Gayrı menkul satış ilânı İstanbul Emniyet Sandığından Sadık Ayaz A.9092 hesap numaralı borç senedi ile Sandığımızdan istikraz ettiği 5000)beş bin liraya mukabil Fatihte Abdisubaşı mahallesinde Soğuktu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1954
  • Istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi A.E.P.Komisyonu Başkanlığından 1 Fakültemiz Biyoloji Enstitüsünde mevcut ser binası için kalorifer tesisatı yaptırılacaktır.2 Tahmin bedeli 14988 lira olup buna ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1954
  • İstanbul Sıtma Savaş Bölgesi Başkanlığından:Amerikadan mubayaa edilerek hâlen İstanbul Gümrüğün* gelmiş bulunan ve takriben 1831784)kilo tutarında vo 183440.08)lira muhammen bedelli nakliye eksiltmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1954
  • Konya Valiliğinden Akaryakıt ve makine yağı alınacak)1 Bayındırlık Müdürlüğü vesaiti için alınacak benzin mazot ve muhtelif cins makine yağları kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat İlânları Ab.İhtiyaç için 690 tor.arpa kapalı zarfla 30 Nisan 954 ¦Cuma saat 16 da Atfdahan Afi* Sa-Al-Ko.da satın alınacak* tır.Tahmin bedeli 172500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1954
  • Nafıa Vekâletinden Vekâletimiz ihtiyacı için satın alınacak 12000 lira muhammen bedelli 100 tan çimentonun 21/4/954 Çarşamba günü saat 15 te yapılması icap eden eksiltmesine talip çıkmadığından!eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1954
  • Ankara Belediye Reisliğinden:1 Şehir mezarlığında bulunan ve bulunacak olan ot vesairenin temizlenmesi ve mezar tesviyesi işleri kapah zarf usulü ile eksütmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 22000)lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1954
  • TASHİH Ankara Belediye Reisliğinden 17 20/4/954 tarihlerinde Milliyet gazetesinde çıkan 3/5/954 tarihinde ihalesi yapılacak olan Ankara Belediye Reisliği şehri dahilinde mezarlıklardan r»t temizleme i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1954
  • Ankara M.M.V.2No.lu Sa.AI.Ko.Bşk dan As-birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartıyla 40500 kırk bin beş yüz kg.çeşitli çelik 1tapa-i zarfla satın alınacaktır-Muhammen bedeli 79987 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1954
  • İstanbul Belediyesinden 3710 sayılı kanunun 1 ve 7 ncı maddeleriyle ietimlâke tâbi tutulmuş olan yerlerden Aksaray Ereğli mahallesi Millet Caddesinde Kadastronun 1549 adasında 27 parsel No-lı eski 42L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1954
  • fc'-S.V.İst.Sa.Al.Ko.Başkanfığmdaı?Pazarlıkla aşağıda cinsi,miktarı,tutarı» kat'î teminatı» ihale gün ve saati yazılı madde» ler Harb.ye 1-No.Sat.Al.Kom-dan satın alınacaktır-Şartnameler komisyonda gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1954
  • M.S.V.İst.Sa.AE.Ko.Başkanlığından Açık eksiltme ile aşağıda cinsi,miktarı» tutarı» geçici teminatı» ihale gün.ve saati yazılı maddeler Harbiye 1-No-Sat-Al.Kom.dan satın alınacaktır.Şartnameler komisyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1954
  • Burdur Vilâyeti Daimi Komisyonu Başkanlığından 1 Burdur Vilâyeti dahilindeki köy içme mı işlerinde kullanılmak üzere yaptırılacak 75000 Hıra bedel keşifli anbuatmanlı beton borular ve ferşiyatı işi ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1954
  • RA D YO ISTANBUL 12.67 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans gar kılan pl)13.30 Şarkılar Okuyan:Şükran özer 14.00 Küçük öğle konseri pl)14.20 Şarkılar:Okuyan:Mürşide Şe ner.14.25 Cofiner orkestr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Baş.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için 2490 sayüı kanunun 46-maddesinin F.fıkrası gereğince 1000 dönüm çayır yüzü kiralanacaktır-Evsaf ve şartlar her gün komisyonda istan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1954
  • i arr.bıy ve esnam Kapanış.Acıhf Kapanış Sterling 34.784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.8ı 0.80 İsviçre Fr.«4.03 64.03 Belçika Fr!5.61 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1954
  • Nafia Vekâletinden:Ereğli limanı gümrük ve işletme binası» ambar binası,ve teferruatı inşaatı işi birim fiatı ve kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur» 1 Bu işin tahmin edilen keşif bedeli 60000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1954
  • Cümrük Memurları Yardımlaşma Cemiyeti Başkanlığından Cemiyetimizjk 16/3/954 tarihinde yapılacağı ilân edilen senelik genel kurul toplantısb nisap hasıl olmaması üzerine mezkûr tarihte yapılamamış.2-nc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8