Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.04.1954
  • Adres:Nuruosmaniye Tnrbeoar Sokak Xo:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4-SAYI:1425 Posta Kutusu TELEFON Fİ AT I 15 49 2 2 9 6 14 Kurut muii MÜSTAKİL SİYASÎ GAZETE AYIPTIR,EFENDİLER!eçim Kampan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.04.1954
  • ım$ m&E vim ukfsr ve neticeler Seçim tuhaflıkları neticeleri ar ve mücadelesi aldı yürü-3ar partisi ile,iktidara isteyen parti rey sağ.2in afiş mi,miting mi,m,radyo» hitabesi mi ne z verişdiıiyorlarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1954
  • Erenköy Kız Lisesi yeni binasına kavuşnyor Erenköy Kız Lisesinin yeni yapılan binası tamamlanmıştır.Bina,bugün saat 15 de yapılacak törenle açılacak tır.Bilindiği gibi,yem bina bir müddet evvel yanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1954
  • 25 Nisan Bu.12 1*54 Nfeaa 1 Pozor 1370 ULtT VASATİ EZANİ tneş İndi ŞUH İtftı MMk 5.07 12.12 16.01 18.50 20.89 3.14 10.08 5.14 9.03 12.00 1.41 8.16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1954
  • Kok kömürü dağıtımı İhtiyaç sahiplerinin kömürlerini kolaylıkla alabilmesi için tevziata Haziranda taşlanacak Kömür Satış ve Tevzi Mü* «ases esi,önümüzdeki yıl dağıtımı için hazırlıklara başlamıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1954
  • Metro işi bir Fransız firmasına verildi Belediye tarafından inşa eı •tirilecek Metronun keşif pre jesi eksiltme sonunda,kesti bedelinden 2 yüz bin Ura fark la bir Fransız firmasına veril iniştir.Dün b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1954
  • Şehrimizde inşa edilecek yeni sanatoryumlar Milli Müdafaa Vekâleti ta rafından Çamhcada inşa eıtirilecek sanatoryumun hazıı lıkları sona ermiştir,inşa isi ne yakında başlanacaktır.Verilen malûmatta gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1954
  • Hollandalı bir sanayici mem lekeünfizde tetkikler yapacak Hollanda'nın tanınmış sa nayiciierinden Van Bergen,dün sabah uçakla Amsterdarndan şehrimize gelmiştir,ı Sanayici Ankara ve Izmire i giderek,en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1954
  • Kendisine lâf atiun.adamı tokatladı I Yaşar Güder admda bir' kadın,Sirkecide kendisine sözle sarkıntılık yapan Meh-met Sürücü adında bir taş ralıyı tokatiamışfar.Hâdise-ye zabıta el koymuş ve tah kika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1954
  • Belediye bol miktarda kasaplık hay van getirtti kararlarla ilgili olarak dün şehrimize bir miktar koyun getirtilmiştir.Et ve Balık Kurumu tarafından Ankaradan gönderilen koyunlar,mezbahada kesilecek v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1954
  • Fatih ve Bakırköy bugün otomatik telefon kavuşuyor P.T.T,idaresi tarafından Fatih,Bakırköy,Yeşilkoyde tesis edilen otomatik santral lar evvelki geceden itibaren çalıştırılmaya başlanmıştır.Otomatik sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1954
  • Rusya'da ticaret darlığı var.34 yıl önce gene böyle olmuştu» O zaman batılı devletler,bususiyie İngiltere,Almanya ve hatta Amerika Sovyetler Bir.liginin müracaatını reddeıtmi yerek onunla ticarete gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1954
  • GARANTİ BANKASI BİR KİŞİYE BİR DEFADA 100.000 HER tOO lİVAVA BİR KURA NUMAKASt.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1954
  • HALKIN SESİ LâleSiyi tahdit eden pislik Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«Lâlelide Hava Kurumu apartımanlarmın 6nü yine atlı arabalara durak mahalli oldu-Bir zamanlar bu mevzuda çektiğimiz s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1954
  • Bir genç eski nişanlısıyle kayınpederini yara 1 adı Hadiseye ganç kızın tekrar barışmak teklifini recd^tmesi sebap oldu.Carih kaçtı Kasunpaşada kanlı bîr vaka oknuğ ve bir genç eski nişanlısı Üe kayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1954
  • İnşcta t faaSiyeti Malzemenin karaborsadan tedarik edilmesine rağmen inşaat faaliyeti devam ediyor Havaların düzelmesi üzerine,şehrimizde inşaat faaliyeti artmıştır.Muhtelif semi lerde ve bu arada bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1954
  • Kaçak inşaatla mücadeleye devam ediliyor Emniyet Müdürlüğü tarafından teşkil olunan kaçak in şaatı kontrol ekipleri faaliyet lerine aralıksız olarak devam etmektedir.i Bu arada son 10 gün için de muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1954
  • Bulgar anion Yazan:Bedirhan ÇINAR Tefrika No-6 "Bu deli bozuk herifi emniyette nasıl çalıştırıyorlar,Bir müddet düşündü.Sonra:Bu işi şahsan biraz zayıf görüyorum ilhan Bey.dedi-Ortada Yüzbaşının zehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1954
  • KISA r HABERLER Şehrimizde bulunan Alman gazstecileri dün şehrin muhtelif mahallerini gezmiş ve bu arada Vali ve Belediye Reis Vekili Prof# Gökay'ı da ziyaret etmişlerdir.•fa Belediye sağlık ekipleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1954
  • POl!S T E İç Fatihte Horhor caddesinde Hüseyin Kahveci adında birine ait kalaycı dükkanına ren meçhul bir hırsız,ç:kraecede bulunan 5G0 lira parayı çalarak kaçmıştır.Suçlu aranmaktadır Şehreminnde Sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1954
  • KONGRELER İf İstanbul Fetih Derneğinin senelik kongresi 28 nisan çarşamba günü saat 17 de Cağaloglunda cemiyet merkezinde yapılacaktır.İf Gazeteciler Sendikası Ya_Pı Kooperatifinin tehir edilen kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.04.1954
  • işte bu sesi duyunca polis memuru Garroway körpe bir ağaç gibi tabanından en mce ballarına kadar bütün gövde siyle sarsıldı ve:Ey büyüklüğüne kurban «Kuğum Allah!diye haykırdı.Aynı »es Madame Waddingt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1954
  • FIKHA Bir İşletme Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiry oltan biç de 13 V lalemiyor.Dokuz on tuatlik tehir lerden bahsedecek değiliz,öylesi yılda bir olur demek ko lay.lakat,senede bir vaktkd ancak bul^n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1954
  • msm w gm »Ba J HBU H8U i I 1 Bankamız Türkiye'de I 1921 1 I Yllindamheri Faaliyettedir 1 MERKEZ AMSTERDAM SERMAYE ve İHTİYAT Florin 4S.000.000 gj Dahilî ve Haricî Banka işlerinde I 30 seneyi aşan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1954
  • Dilimlenmiş eUmel Londra,24 NafeiL smouth'ta bir ekmek sı.hususi surette' ha:dilim dilim kesilmiş lamama sı için de hu* da sarılmış bir fi ar maya hazırlan makt ekmek» biri ince bl-ri mak üzere iki tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1954
  • Kısa hariç] haberler ÜMBRİKAif Amerlkayı »iyaret etmek te olan Türk Deniz Kuvvetleri Komutan^^An^ ŞeÖvHo^îlîlı Kuzey Atlantik Paktı tsakilâtı sın tesirli bir unsuru olmasmia gösterdiğr fevkaladJe gayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1954
  • Bir İngiliz din adamı evlenme mektebi koruyor Londra.24 Nafen)Nottingham yakınlarında Wollaton'da bir din adamı bir «evlenme mektebi» açacaktır.Bu din adamı,gerken hazırlıkları İkmal ettiği zaman,mühi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1954
  • Pakistan'a yapılacak askerî yardım Amerikanın yapacağı yardımın nevi ve miktarının teablüne salgılıyor Washington,24 A-A.Pakistandaki Amerikan Askerî Tetkik Heyeti Re isi Tuğgeneral Harry Me yens,heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1954
  • Çikolata ile tartılan kız 7hamaiiix Fransa)24 A P)Bir terazinin kefesine otıırarak.ağırlığınca eşya He tartılan yegâne şahıs Ağa Han değildir-Bu kış yapılan dünya* ski şampiyonasında slalom şampiyonl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1954
  • Kraliçe Elizabethan Ziyareti sırasında İspanyollar Cebelitarık'tı girmiyecek Madrid* 24 A.L)İspanyol Vekiller Heyetinin dün akşamki toplantısını müteakip öğrenildiğine göre,İspanyol hükümeti Kraliçe E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1954
  • Amerikanın atom manevrası 100 bin kişinin iştirakiyle yapılan ve «kalb yanığı» ismi verilen manevralar dün başladı Nev York 24 Nafen)Birleşik Amerikanın atom manevraları,100 bin kişinin iştiraki ile b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1954
  • İki Kora Cenevre Konferansı başlamak ttzare İken Kore dâvasını bîr daha gözden geçirmek yerlide olacaktır-Koretle mütareke İmzalandığı zaman her iki muhasım taraf da harbi kazanmaklarını İddia etmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1954
  • İKTİBAS ingiliz Cinayet Masası5 İşe neferlikten başlam f-tatharil'in şimdiye kadar elde ettiği başarılar yen kinde de muvaffak olacağına en bil yük camin gösterilmektedir n George Hatherill bu muvaf f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1954
  • Btr İngiliz sinema artisti intihara teşebbüs etti Londra.24 Nafen)Infiltercnin tanınmış sinema ve tiyatro aktörlerinden Dennis Frlce misafir bulunduğu bir evin mutfağından baygın bir halde polis taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1954
  • Türk şarapları Belçika j a ihraç edilecek Gaziantep.24 TEA)Vilâyetimiz dahilinde imal edilmekte olan ve çevremizde yetişen üzümlerden mamul şarapların Belçikaya ihraç edilmesi hususunda yabancı firma*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1954
  • BerHnde iki Doğu Almanya polisi hürriyeti »eçti Berlin.24 IA.A)Batı Berlin potts müdürlüğünden büdiridifine yöre,iki Doğu Alman poisL Sovyetlerin yaylım ateşine rağmen dün Doğu Almanya hududunu asarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1954
  • Avrupa Ordusu anlaşması tasdik edilmediği takdirde yapılacak »toplantıda Avrupamn müdafaası görüşülecek Paris 24 AP)Atlantik Paktı Devletleri Dış işleri Bakanları dünkü gizli toplan tılarında bu sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.04.1954
  • A r"v:SEMPATİK SARIŞIN New-York'lu model Beverly Christian,«sempatik sarigin» ismiyle meşhurdur.Aslen Kaliforniyalı olan Beverly,bütün ressamlar tarafından abanmaktadır-Gayet sakin mizaçlı olan bu güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1954
  • i!RESİMLE 3eyar,Be tiran Petrol tesislerim sçtı da elde edilen petrolün tasfiye edileceği Batman tasfiyehanesine nakledecek olan re uzunluğundaki boru evvelki gün Reisicumhur Celâl Bayar tarafından aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1954
  • HÜRGÜN TARİHTEN MERAKLI BlR VAK'A ingiltere Kraliyet 1 sülâlesini değiştiren adam Hastings mevkiinde karşılaşan A-gîosaksonlarla Normandiya Kuvvatlerft korkunç şekilde boğuşmu şiardı Buna ragmen Anglo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.04.1954
  • I •i Ankara 24 A.A.Bu gün yapılan Karagücü De mirspor maçı hakem Ceani Başarın idaresinde aşağıdaki kadrolarla oynadı:i Karagücü Sezai Rıdvan,Orhan Hasan,Alâattitn,Rıza Raif,Sabahattin,Sahir,Mustafa,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1954
  • KisaSŞo| Haberleri BİK FUTBOL SKANDAU Paris,24 Nafen)Franaada bir futbol skandali geniş ölçüde neşriyata yol açmaktadır.Yukarı Garonne'da Bruguie res amatör kulübü futibolcularmdan yedisi,rakip takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1954
  • Dün yapılan maçlar Dün Vefa ve Eyüp sahalarında yapılan karşılaşmalarda aşağıdaki neticeler alınmıştır:Vefa Stadında Fatih:2 Güzel Hisar:2 Y S.Selim:1 K.Pazar:O Eyüp Sahasında Feriköy:1 Nişantaşı:1 Çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1954
  • Bugün yapılaca futbol maçları Bugün muhtelif sahalarda yapılacak olan profesyonel ve amatör futbol maçlarınuı programı.PROFESYONEL Dolmabahçe Stadında:16.00 G.Saray Vefa AMATÖR Şeref Stadı 14.00 A.His
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1954
  • Diinkli maçta Kasımpaşa kalesi önünde bir karambol ile Ancak Berabere kalabildi Stad:Dolmabahçe Maç:Beşiktaş:1 K« Paşa:1 Takımlar:Ka Paşa Se dat Hikmet,Seracettin Güngör,Çetin kapt)Necdet Kayhan,Tayya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1954
  • Da Silva'nın yeni üç adım rekoru Sao Paulo,24 SHA)Güney Amerika atletizm şampiyonasında Brezilyalı atlet A.F.Da Silva 3 adim atlamada 16.22 metreyi asarak iyi bir derece yapmıştır.Dünya rekoru 16.23 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1954
  • istanbulda atletizm yaz faaliyet program ı İstanbul 1954 yılı atletizm faaliyeti Nisanın ikinci haftası yapılan Altın Çivili müsabakaları ile başlamış ve oldukça dolgun bir faaliyet programıyla da kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1954
  • Bugün Galatasaray Vefa ile karşılaşıyor Bu maça her iki takımda lâyık olduğu ehemmiyeti vererek hazırlanmış bulunuyorlar» Netice üzerinde,ekip halinde iyi oynayabilecek olanın sözü.olacaktır Vefanın 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.04.1954
  • Dün iki otomobil kazası oldu Hüseyin Altunoğlu adında bir şoförün idaresindeki 11524 plâkalı taksi,Vali konağı caddesinden Dolmabah' çeyy inerken,frenlerindi arı za yapmasından ötürü Bayı)dun yokuşund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1954
  • DeİzlerIn EC9ZB Tarih!Roman Jfazan:Kemal SAMANCIGÖ.Paşam,şimdilik harp,darp yoktur.Bize müsaade ederseniz,böylece İstan bu I a kadar gidelim,117 On seneden beri onu arıyordum,nihayet önüme çıktı.Bu ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1954
  • Çocuğunu düşürmek isterken zehirlendi Kumkapıda Telli odalaı sokağında 32 numarada otu* rain Istemete Kopetyan adın ııu düşürmek için fazla mik tarda kinin,içmiş ve zehirlen mistir.Istemete,Cerrahpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1954
  • Kocasına sinirlenen bir İcadın intihara kalkıştı Fatihte Yeşütekke sokağın da 8 numarada oturan Reikis Ozil admda bir kadın,kocası na sinirlenerek,fazla miktarda kinin içmek suretiyle inli hara teşebb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1954
  • Fırat nehri üzerinde yapılacak köprü Birecik.24 AA)Birecikte Fırat nehri üzerinde yapılmakta olan köprüyü doğu taraftan ana yola bağlayan ve bir buçuk milyon lira bedelle müteahhidine ihale edilmiş bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1954
  • Şehir yollannın tamiri işine devam ediliyor Şehir yollarının tamiri ve yeniden yapılması hususun daki çalışmalara devam edil inektedir.Diğer taraftan,Belgrat Ot manı yolu 251 bin 578 liray^ rhale edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1954
  • 8 4 0 9 ÎO II 11 ı win im İllin İÜ!11 iüj:i i:l x;i ü!i:i Timnıı {HrüHtı tu:t i:f 2 3 4 S 6 7 e 9 IO II Soldan sağa 1 İdamdan sonra en ağır ceza.2 Akciğer;Sahneyi bırakp film işleriyle uğraşan degerlj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1954
  • RÖPORTAJ yurtlarındaki genç arımızın gece hayatı(Kız talebe yurtlarında yatan bazı üniversiteli genç kızlarımız disiplin gevşekliğinden faydalanarak firar etmekte ve eğlence yerlerinde felekten hoş bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1954
  • ML ¦J Îfev-York hükümeti polia fcülıenmde neşredilen takdir tame:64 numaralı emri yevmî î "Gınayet Şubesi komiserle I&ıden 922 Emmet Rafferty cuma günü dokuz buçukta,•dam öldürmek sucundan tnahkûm old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1954
  • uayyen zamanlardaki sancılara karşı KULLANINIZ '3-adet "dtînabîlır^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1954
  • Zabıta iki hırsızlık hâdisesine el koydu Beyoğhında Hanımefendi sokağında Ülker apartmanın da oturan-Melda Arinkan admda bir kadının dairesine dün 9abaha karşı,kapı kilidi ni kırmak suretiyle giren me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1954
  • Mareşal Juin n Avrupa II II II I I ı I I I l M Ordusunun mukadderatı Fransanın en yüksek rütbeli askeri* Mareşal Aiphons Juin'in Avrupa ordusunun mukadderatını tayin etmiş olması kuvvetle muhtemeldir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1954
  • Yaşlı bir adam düşüp beyi» kanamasından öldü Anadoludan şehrimize tedaviye gelen 76 yasında AH Pehlivan adında biri,dün Sir keçi garında ayağı kayarak düşmüş ve beyin kanamasın ^lan ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1954
  • Yakında faaliyete geçecek olan yeni fakülleler Teknik Üniversitede yapılan yenilik hareketleri devam etmektedir.Bu cümleden olarak Maden ve İzabe Fakültesinin bi naşı tamamlanmak üzeredir.Bina için 3.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.04.1954
  • Petrov hâdisesi genişledi Ba*tarafı birincide)ce kızdırmış ve Avusturalya üe münasebetlerini kesmeye karar vermiştir.Moskovadan alman haber lerden anlaşıldığına göre Rus Dış işleri Vekili Avusturalya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naei KARACAN Yazı islerini flUaa idam adan Mes'ul Müdür;Faruk PEMIBIAŞ Baaıld^ı yar:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1954
  • D.P.bugün Taksimde g yapıyor bir mitin Başta rafı 1 incide)nin dün yaptığı toplantıların sayısı 15 tir.Bunlardan Demokrat Partinin dün saat 16.30 da Beşiktaşta* Barbaros' Meydanında tertip ettiği siya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1954
  • Almanyada bir Rus üssünde isyan çıktı Baştarufı birincide} veren bir isyanı,kanlı,bir mücadeleden scxnra bastırmış ve âsilerden en az 8 ini yaralamışlardır.Sovyet bölgesinden gizli surette elde edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1954
  • Rusya üçlü ittifaka hücum ediyor Bnutarofı birincidol kerî ittifak şekline sokmak hususundaki kararlarını ten kıt etmiştir.Rus dergisi bu kararın Sov yetler Birliğine müteveccih,mütecaviz bir hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1954
  • tsüıı değiştirmek şansı da değişti riyormuş Tokyo» 24 OJSKA)Fal-Cttıgın samimi ve şerefli bir sanat telâkki edildiği Japoayadadaimlerin mânanuun şahsiyet we talih üzer indeki tesirine e-¦nemmiyet veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1954
  • Assam'da tarlalar fillerle sürülüyor Kalküta.24 Nafen)Assam hükümeti son aylar zarfında iki yüz fil yakalatmastrr.Bu filler ziraat sahasında kullanılacaktır-Sou yapılan tecrübelerde fillerin tarla sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1954
  • C.M.P.dün bir miting yaptı Baştarafı 1 incide)tingde ilk sözü Uşak mebus namzedi Fuat Arna yapmış,partilerinin diğer partilerden farkının kaypak lisan kullan,mamak olduğunu ileri sürmüş,buna kaı-şılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1954
  • Türkiye Mısır Atletizm karşılaşmaları Bagtarafı l inekte)400 metre:1 Fıruk Tadros Mısır)49,6/10 2 Erain Doybak Türkiye)80,5/10 3 Hakan Eper Türkiye)50,8/10 110 metre engelli:1 Hamit Süleyman(Mısır)15,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1954
  • Bayar,Şark ve Garp diye bir ayrılık yoktur,dedi Bastarafi 1 İncide)MuYalefet zamanında sizlerle fcooıuşup fikirlerimi söylemiştim.O zaman vatanımız gark,garp diy-j ayırt ediliyordu.Şimal ise mübarek v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1954
  • aşvekil Samsunda C.H.P.Başkanına cevap verdi Baştarafı birincide)bühtanı üzerinde durarak bu iftiraları şiddetle reddetmiştir.Başvekil bu mevzuda demiştir ki:«Benim Erzurum nutkumda,şanlı ve kahraman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1954
  • Darüşşafaka cemiyetinin kongresi Baftarafı birincide)kent,Darüşşafakamn bugünkü durumuyla memlîkete hiç de faydalı olamadığını,bu cihetle tedrisatın değv*tintlmesi icap ettiğini,belirterek biri yabanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1954
  • İltica eden Rus ajanı ifşaatta bulundu Yüzbaşı KokWun verdiği malûmat sayesinde Balı Almanyadaki Rus ajanları yakalanıyor Berlin 24 Naf en)Hürriyeti seçen Sovyet gizli polis teşkilâtı yüzbaşılarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1954
  • Başvekil îzmirde Bagterafı 1 incide)seçim nutkunu vermiş olacaktır.Bu mitinge 16 kaza ile bu kazalara bağlı nahiye ve köy ilerin bütün D.P.lileri iştirak edeceğinden yarın yapılacak olan bütün DJP.top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1954
  • İnönü Tokatta konuştu Baştaraft 1 incide)Mirleri arasında inönü,aynı sC ©ak muhabbet ilerisinde ugurlandı.Gezik köprüsünde otomobillerle gelen Samsunlular tnönüyü karşıladılar,inönü Samsuna müteveccih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.04.1954
  • R Â D Y Ö k&TAN&UL 10.57 Açılıp ve program 11.00 Belediye gazinosundan naklen İstanbul Belediyesi Kon aervatuan konseri 13.00 Haberler 13.35 Saz eserleri Nu bar Tekyay ve Feyzi Arslangil)13.30 Piyanis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanır Acılı* Kapanı» Sterling 734.Dola(r 280.30 280.30 fr.Frangı 0.8ı 0.80 lfcviçreFr.64.03 Belçika Fr.5.61 560 UvlsKM.64.12.60 54.12.50 SSl 73.68.40 73.68.40 Liret 0.44.8i)0.4480 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1954
  • MAKSİM Bu aksanı Saat 21 de O 1 B A L I KARAKOLU îumartesi,Pazar matineler 15 to K A R AC m Telefon:43184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1954
  • Konya as.sat.af.ko.başk.lığından A As-ihtiyaç İçin 185 000 kilo sığır eti kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır.Muhammen fiatı beher kilosu 180 kuruş,geçici teminatı 20400 liradır.B İhale 10 Mayıs 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1954
  • Lokman Hekii* r.HAFIZ O II M A L Dahiliye MutıhassiA Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.30-17.00 d* hasta kabul eder.İstanbul Divanyoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1954
  • Istanbul Üniversitesi Talebe Birliği GENÇUK TİYATROSU temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:AJL.Milne Türk,çesi:M-Burial Sahneye koyan:A V N İ DİLLİOİL Sah.Çarşamba suare 20.30 da-Çarşamba matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1954
  • Rahman Satılık Gayrimenkul Heybeliada-da Ayyıldız Caddesinde 50 52 54 numaralı denize nazır artında fırın ve dükkânı olan kârgir ve 232-5 metre kare zemin n 128 metresi üzerine bina inşa edilen ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1954
  • '^tasara VAKIFLAR i rcâsı TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI SERMAYESİ.50.000.000 TÜRK LİRASI HER TÜRLÜ 1$(wkaMtam&VeHkmt6eri yakında VAHOft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1954
  • Cinayet Var Piyes 8 Perde Yazan:Frederick KNOT!Çeviren:^AHNt Tevfik SaduTah Sahneye koyan:Muhsin Ertufrul Çarşambadan başka her akşam aa&t tam 21 de Cuma talebe)Pazar matlne saat tam 17 de Telefon:402
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1954
  • ItlUlnjet a do ne şartları Lr.K r.Senelik 42 00 Altı ayûk 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartlar» 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8.sayfa sant.2,50 T.L,o İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1954
  • Nafia Vekâletinden:Ereğli limanı gümrük ve işletme binası,ambar binası,ve teferruatı inşaatı işi birim fiatı ve kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.1 Bu işin tahmin edilen keşif bedeli 600000)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1954
  • Parke Yol Yapımı Mersin Yollar 5.Bölge Müdürlüğünden s 1 Eksiltmeye konulan İş:Seyhan iKnde Adara Akkapı ve Adana Mıdık köy yollarının parke oiarak yapımı olup» keşif bedeli 421.081-50)Dörtyüz yirmibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1954
  • Motorla Deniz Nakliyatı yaptırılacak Petrol Ofisi Umum müdürlüğünden Petrol Ofisi izmit Bölgesinden Marmara sahillerindeki depo ve acentelere gönderilecek takriben 10Ö00)ton akaryakıt;madenî yağ,malze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1954
  • İNŞAAT İLANI T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan iğS Aşağıda isimleri yazılı şube ve ajana lojmanii hizmet binaları ve tadilât yapılarıdır-YEKİ tik keşif ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1954
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden Müessesemizce îstanbulda Haliçte Halıcıoğlu mevkiinde satış deposuna 12000 hematit piki naklettirilecektir* Kapalı teklif mektuplarını^ 3 Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1954
  • İlân İki tercüman ve on elektrik ustası aranıyor Ereğli Kömürleri İşletmesinden Zonguldak Ereğli Kömürlğri İşletmesinde montaj işlerinde Çalışmak üzere iki İngilizce bilir erkek tercüman ve on elektri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1954
  • 1.E.T.T.işletmeleri Umum müdürlüğünden Beyazıt şubemize ait telefon numaralan 3/5/954 tarihinden itibaren 24580,24587» 245 88 ve 24589)numaralarla tebdil edilecektir-Sayın abonelerimize bildiririz-489
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1954
  • Konya as.Sat.AL Ko.Baş.lığından A As.ihtiyaç için 8000 ton yiyecek,yem,yakacak taşıması işi kapalı zarf usulü ile yapılacaktır* Muhammen fiatı Konya garnizonu dahilinde beher tonu 350 kuruş,geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1954
  • İller Bankasından:Hidro-EleMrik Tesisat ve İnşaatı yaptırılacaktır 1)Yozgat Karanlıkdere hidro elektrik tesisatı malzeme,montaj ve inşaat işleri tesisat işler vaziyette teslim edilmek üzere kapalı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHÎR Tt VATROSU Saat 21 de Dram Kısmı SOKAKTA Yazan Elmer Bice Türkçesi Asude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı taîebe gecesidir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Komedi Kısmı Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Başkanlığından A As-ihtiyaç için Konyada öğütülmek şartıyla 2600 ton seksen randımanlı un öğüttürülecektir.Muhammen fiatı kepek tâli madde müteahhide ait beher kilosu bir kuruş» geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 5 Mayıs 954 Çarşamba saat 11 de Balıkesir Lv.A-Sa.Al.Ko-da Edremit ve Balıkesir için kapalı zarfla 20 ton süt ile 55 ton yoğurt satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1954
  • Ankara vilâyeti daimi encümeninden Beypazarı Geleğra yolunun' 0 000 28+200 kilometreleri arası tesviye sanat yapıları ve stablize kaplamaları birinci kısım inşaatı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1954
  • Burdur Vilâyeti Daimi Komisyonu Başkanlığından 1 Burdur Vilâyeti dahilindeki köy içme su işlerinde kullanılmak üzere yaptırılacak 75000 liTa bedel keşifli anbuatmanlı beton borular ve ferşiyatı işi ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8