Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.04.1954
  • KAHVE BUHRANI ÖNLENDİ Istanbula taihsis ettilen bir çuval kahvenin tevzi işine başlanmalıyla,son günlerde şehirde hissedilen kşhve sıkıntısı önlenmiş bulunmaktadır* Kahvenin kilosu on bir lira seksen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1954
  • Petrov'un karısı zorla Moskovaya götürülürken Âvustralyadaki Tass muhabiri de ortada yok Muhabirin iltica etmiş olması mnhtemel.Rus elçisi de sinir buhranları geçiriyor Sydney,22 A.A)Sovyet Tass Ajans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1954
  • C.H.P.Gene dün Kay sen de konuştu İnönü fc undan önceki konuşmalarında olduğu gibi Yabancı Sermaye Kanununa çattı Kayseri,22 Milliyet)Mu halefet lideri İsmet inönü bugün Kayseri da C.H.P.tarafından te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1954
  • Devlet müesseselerindeki işçilere verilecek ikramiye Önümüzdeki hafta içlin bütün h zır!Ankara,22 Milliyet)Hü kûmet İktisadî Devlet Teşekkül lerinde çaJişan mamurlar gibi devlet müessesesi isçilerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1954
  • FAKİR TALEBELERE YADDIM Orta öğretim Talebesini Koruma Derneği tarafmian,150 kız ve erkek talebeye,dün Nişantan Xız Orta Okulu îda giyecek dağıtılmıştır.Resim,çiyecek verilen kız talebelerden bir kısm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1954
  • Yugoslavya!Avrupa savunmasına katılacak Belgrat'a dönen Mrşl.Tito,Türkiye ile Yugoslavya arasında bütün meselelerde anla maya varıldığını söyledi Belgrad,22 A.A.Mareşal Tito bugün SpliFten buraya va r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1954
  • Türk Snbayları Yeni Zelanda'da Auckland,22 AP)Korede vazifeli Türk tugayına mensup 4 subay» Pazar günü WellingtonMa yapılacak ANZAC günü törenlerinde hazır bulun mak üzere bugün Yeni Zelan Devam.Su:7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1954
  • ATIŞTAlİMt Amerika Reisicumhuru Eisenhower,Georgia'da istirahatte bulunduğu sırada zamanının büyük kısmını torunlarıyla geçirmiştir.Resimde,Eisenhower 6 yaşındaki torununa oyuncak b!r tabancayla atış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1954
  • Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı Dün öğleden sonra başlıyan bayram pazartesi gününe kadar devam edecak 23 Nisan Millî Hakimiyet ve Çocuk Bayramı dün saal 13 tea itibaren başlanuş ve bu münasebetle de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1954
  • Bayar dün Boluda bir hitabede bulundu Bugün Diyarbakıra gidecek olan Reisicumhur Boîu konuşmasında "elinizi vicdanınıza koyun,reyinizi ona göre verin,dedi Ankara.22 Milliyet)Bi« haftadan beri Marmara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1954
  • İl seçim kurulu itirazları tetkik etti C.H.P-nm bir kısım afişler hakkında yaptığı itirazlar varit görülmedi İl Seçim Kurulu dün toplana rak C.H.P.tarafından yapılan bazı itirazları tetkik etmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1954
  • Izmirde karma liste Partilerin listesine glreıniyen adaylar,300 bin adet karma liste bastırarak halka dağıtıyorlar izmir 22 Milliyet)Seçimlerin yaklaştığı şu günler de Ege havıiisi oldukça ava him hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1954
  • TEKNİK OKUL AÇILDI Teknik Üniversiteye bağlı olarak teşkil edilen Teknik Okul dünden itibaren tedrisata başlamıştır.Resimde,açılış ••törenini müteakip Teknik Üniversite Rektörü ilk dersi verirken görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1954
  • D-P* nin Çatalcadaki toplantısından bir görünü Dün şehrin 15 yerinde siyasi toplantı yapıldı Alâka ile takib edilen D.P.toplantılarında konuşan hatipler muhalefete cevap verdiler Demokrat Parti ve Muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1954
  • Bugün şehrimizde havanon sabahleyin çok bulutla ve muhte melen aralıklı yağışlı geçeceği,sühunet derecesinin değtşmiyeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1954
  • Başvekil muhalefete dün de cevap verdi Muhalefetin hayat pahalılığı iddialarına Menderes Tireboluda darlığa değil,bolluğa gidiyoruz dedi Memlekette geçim zorluğunun bahis mevzuu oimıyacağını söyliyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1954
  • Hayat pahalılığının başlangıcı uhalefet seçim propa-gandasında en ziyade hayat pahalılığını istis anara çalışıyor-Bizzat şefleri Balıkesirde:Pahalılık durmadan akan b-r sel gibi milletin bünyesini kem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1954
  • Leylâ Gencer YugosEavyaya gitti Milletlerarası şöhret sahibi opera artistimiz Soprano Leylâ Gencer dün sabah Yugoslavyaya müteveccihen uçakla şehrimizden ayrılmıştır.Leylâ Gencer,26-28 Nisanda Belgrat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1954
  • İzmirdeki Nato karargahında infilak Yeni binada yağ varillerinden biri lehimlenirken infilâk etti ve ortalığı heyecana verdi İzmir,22 Milliyet)Bir müddet evvel Birinci Kordonda ki yeni binasına taşman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1954
  • Radyodaki i i propaganda:konuşmaları Partilerin dan başlayan konuşmaları savcılar taraj fmdan kontrol ediliyor istanbul radyosunda,seçim propagandalarına dünden itibaren başlanmıştır.9 D.P.propaganda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • Turizm Faciası.Kara yolu ile memleketi,mize gelenler ilk büyük şehir olıvrak Edirneye uğrar,lar.Edirne,malûm olduğu ürere İmparatorluğun ikinci payitaht'-dır.Sinanr en mütfkânıU sanat âbidesini ora da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • POLİSTE it Kartaldaki silo inşaatında amele olarak çalışan ACuharrem ve Fehmi Başkan adında iki kardeş,iş yüzünden aralarında çıkan bir kavga sonund?İsmet Serdar adında diğer bir ameleyi tornavida ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • K_f S A HABERLER Şehrimiz hayırseverleri ta] rafindan,yardım kurullarına ya pılan müzaheretler devam Btj-msktedir.Bu arada Sebze halinde komis yonculuft yapan Osman Ergun,Hayıi Tulunay ve Faruk Şoker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • m' Hie 23 Nisan Ru.19 10 9*.ban 1954 Nisan ısıt Cuma 1370 VAI [ÎT VASATI EZANI Güne ş 5.09 10.13 öfle 12.12 5.17 İkind i 16.01 9.05 Aksa m 18.57 12.00 2 Yatsı 2036 1.40 t tms& k 3.18 8.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • Şarkın ve garbın medarı ve iftiharı olan bu deha milâdî XI ci,hicri V inci asırda islâm kültürünün yetiştirdiği büyük bir insandır.İbni Sina M.980 H.370)ta rihinde o zamanlar bir Türk diyarı olan Buha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • TOPLANTI it Emekli sahne sanatkârları yurdu cemiye tinden:Senelik umumi kongremiz 27/4/954 salı günü saat 17 de Şehir dram tiyatrosunda yapı lacaktır.Muhterem azaların iş tirakjîrini rica ederim.Emekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • Samda toplanan kavak kongresine iştirak ediyoruz istanbul Orman Baş Mü dürlüğünden verilen mam mata göre Birleşmiş MiHet ler gıda ve ziraat teşkilâtının Samda tertip ettiği kaval;kongresine Orman Umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • Yazan:Bedirhan ÇINAR Tefrika No-Bulgar ajanları dolu dizgin giderken emniyet teşkilâtımız uyuyorlarmı idi Bu hal adamın posası çıkıp artık kendisinden faydalanılacak bir tarafı kalmayıncaya kadar deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • Yavrukurtlar Çatalcada bir gösteri yapacaklar Çatalca köylerinde Yavru kurt çalışmalarına devam edilmekie ve burada,bazı geziler tertip edilmektedir.D.'ğer taraftan,ilçenin iki «yıllık yavrukurt çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • Avra Varren bu sahalı geliyor Amerika Büyükelçisi Mr.Avra M.Varren ve Mrs.Vai ren takriben üç hafta kakmak üzere bu sabah şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • Selimiye Hayvan Hastahanesinin temeli dün atıldı Selimiyede inşa edilecek yeni Hayvan Hastahanesi binasının temel atma töreni,dün:saat 17 de kalabalık bir davetli kitlesinin huzuriyle yapılmıştır.Kasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • Fırıncılar dün bir toplantı yaptılar istanbul Fırıncılar Şirketi nin genişletilmesi hususunda alâkalılar faaliyete geçmiştir.Bu arada istanbul ve Be yoğluy fırıncılarının birleşmesi bahis mevzuudur.Du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 23 Nisao çekilişi bugün saat 13,3ü da Ankarada yapılacak,ikramiye kazanan numaralar bu gr ce saat 23 te Ankara Radyosu ile yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • Yeni telefon scsntraHarı fatih,Bakırköy ve Yeşilköy santrallan pazar günü törenle açılacak P.T.T.idaresi tarafından ye ni inşa ettirilen.Fatüh,Bakır koy ve Yeşilköy otomatik santr allan pazar günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • HALKIN SESİ Çiğnenen çimenlikler.Aksarayda Atatürk bulva ırada Çalışkan apartmanın da oturan okuyucunun Fan ri Ertiirk yazıyor:«Atatürk Bulvarında,cad de ortalarındaki çimenlikler son glinterde top me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • Bazı köylere içme suyu temin edilecek Istanbula bağlı bazı köyle re "içme suyu,getirilmesi için ilgililerce teşebbüse geçilmiştir.Bu münasebetle içme suyu mevzuundaki ihtiyacı kar şılamak üzere,bazı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • Yeni bir yapı kooperatifi teşekkül etti istanbul Esnaf Derrtekleri Birliği Yapı Kooperatifi teşekkül etmiş ve faaliyete geç mistir.Kooperatif evsiz ve dükkansız esnafa,uzun vade'i kredıilerle ucuz ars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • Bir Ticaret Heyetimiz Alman yada temaslar yapacak Dış ticaret reisi Munis Fa jk Ozansoyun başkanlığında 5 Kişilik bir ticaret heyetimiz dün sabah uçakla Almanyaya gitmiştir.Ticaret heyeti,bjr müddet A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • Altıncı Şube Müdürlüğünün nsühürünü taklit eden şoför Beşik'taşta Teşvikiyede Ka lıpçı sokağında oturam ismail adında biri sahte şoför eh iiyeti yapmak için Altıncı şu be müdürlüğünün mührünü taklit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • Migro Teşkilâtının statüsü Isviçreye gönderildi Şehrimizde kurulacak "Migro teşkilâtı,mn hazırlıkları aleriemektedir Bu cümleden olarak Migrönun statüsü hazırlanmış ve imza için Isviçreye gönderil mis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • istanbul Üniversitesinde bir Ormancılık semineri açılacak Memleketimizin ormancılık sahasındaki teknik.ihtiyaçlarını incelemek ve bu yıl içinde istanbul Üniversitesin de orta doğu memleketleri için bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • Dün yeniden 6 ilkokulun temeli atıldı Dün şehrimizin muhtelif semtlerinde,yeniden 6 ilkokulun temeli törenle atılmıştır-Temeli atılan" ilkokullar şunlardır:Şişli 19 Mayıs,Rami Taşlıtarla,Fatih Gülcami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • Bir Askerî Heyetimiz dün Parisc gitti 11 kişiden müteşekkil askerî bir heyetimiz,dün saat II de uçakla Parise gitmiştir.Giden heyet üyeleri arasın da Korgeneral Y.akup Gür kaynak,Tümamiral Zeki Ozak,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • Yeni Teknik okul açıldı Teknik Üniversiteye bağlı olan okulda dün sabah tedrisata başlandı İstanbul Teknik Okuluna bağlı olarak Maçkada tesis e dilen Teknik Okul dün sabah saat 10 da açılmıştır.Bu mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1954
  • Belediye et tanzim satışlarına başlıyor Yarından itibaren şehre muhtelif bölgelerden kasaplık hayvan getirtilecek Et f iatlarındaki yükseldiği önlemek için,ilgililerce ye niiden alınan kaçarların tatb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • Evet» toerihangi bir sevkulceyşî harekette bütün ihtimalleri hesaplamak,teşebbüsün muvaffakiyete eriştirilmesi icin,şüphe yok ki» iyi bir şeydi-Fakat» «buna ragmen,Madame Waddington.dost ve nriitte 8ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • Kaftışaa ©imdann kerc Genç TÛyokmistierim Bayan Rahşan Dündar fioma Kulübünde Verda Un.ün piyano re tinde İiİt 3cp««ua» ncaitalı mistir.Kaiatoaiık bir dinlevi leşi •önünde çaldığı Be re minör Concerto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • yuUisiJkh yıtd'y.IVi«,r SUwvtfurd ••evleniyor Ulew TÇoifk,22 JO».Sine «a artisti Peter Lawford ve A raerlkanm «ski l*ondra Büylîkil ıçitermöen Uoseph TCcnnedynin kızı Patricia Kennedy dün evlen me 'li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • fdefcnlorının nwDrifetleri Viyanada telefon diğer memleketlerdeki radyo ve lalfftâgyonnn sterini tutuyor Piyana.1 Ti-i yana telefon ebekesi dünyanın en çeşitli iş gören mükâleme vasıtasıdır.Avusturya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • Yeni b'r uçak savar silâhı İngilizler tarafından «imal edilen «iıâh A vuKtrafecaaa Aectbbe edilecdk l*mdra 22 Nalen)Bom-i Dardiman uçaklarına kanjı ye-ni bir silâhın tecrübe «edileoqgi bildirilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • Karakumm airveleriuin fethine çalışılacak 'Karajji.22 Naf en)Karakurura silsilesi içinde tuılunan ve insan elinin erjgemethgi kirvelerin fethi için yabancı «dağcüık heyetleri gelmeye bağlamıştır-Bir İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • Rusya Batı Almanyaya gemi shıarjş ediyor Bonn.22 Batı Almanyanın bd büyük tersaneleri olan "Kiel'deld Howaldt tersaneleri temsilcileri lö milyon sterlinlik bir mukavele imzalamak üzere Moskovuya harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • Malûl maaşı olmak İfjkn+J yıl uğraşan İngiliz Vancouver,22 AJL)37 sene uğraştı ama Alfred Falrick nihayet Yunan Harbinde ugradigj malûliyattsn dolayı İngiliz ordusundan bir aylık bag latmaga muvaffak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • "Vi^tmiııh asilerinin üstüne sunî yağmur yağdırılacak Saygon,22 A.A.iEraoa»?"kumandanlığı sözcüsünün busa bah bildirdiğine göre.Vietmin'in?münakale yolları üzerine sun'i yağmur yağdırmak için yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • Camlara arız olan esrarlı Tıarftalik Gardiner» 22 A.AO Washington eyâletinde otomobil camlarına âra olan hastalıktan sonra şimdi de Maine'de vitrinlere bir maraz musallat olmuştur-Şehirdeki v.trinlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • Hava Yedek Subayları İkin ei dönemi nıuvaf f akli etle bitiren 60 hava asteğmeni flh lomalannı aldılar Eskişehir,22 AJk)Hava yedek subay okulunun ikinci dönemini muvaffakiyetle bitiren 60 bava asteğm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • tzınirde domuz sürek avlarına başlanıyor izmir,22 v(T43.A)Ziraat Vekâlöti bu yıl Ege havalisinde geniş mikyasta domuz im-hasına jpirüşmeğe karar ver-migtir.Çiftçiye oldükga büyük bir zarar veren bu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • Kirli canflar elektrik surflyat.n,nrttırıyumıug Viyana,22 A.A.Maca ristanda elektrik sarfiyatından tansrruf için halka pencarelerii temiz tutmaları tenbih edilmiş tir.Macar işçi sendikalarının res mî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • Kraliçenin çocukları Malta;a vardılar Malta,22 frA.A,Prens ve Anne,dünya turundan dönmekte olan Kra İlçe Elizabeth'i karşılamak ttzo re Malta'ya gelmişlerdir."Prens ve prenses adada 8 gün kalacaklardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • Çabuk çengin olmanın sam Boston,22 A.A.1909da Sunaistandan buraya meteliksiz gelerek işportada muz satmak la servet sahibi olan John »Filo pulos muvaffakiyetinin sırrını şöyle izah etmektedir:«Eğer bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • îVüüetierarası Banka Wcr yüzünde îher şeyin süratle geliştiği,sekil değiştirdiği bir devirdeyiz.Muiıal'azakârlıklarıyla şöhret bulan milletler an'ailelerini terkjcyliytv rolt» yeni usuller kabul ediyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • Yanan Tarabya oieliı duvarı yıktırıldı Yanan Tarabya oteli it 15 metre yükseldiği c duvara tetikak eden müb ler heyeti dün raporum anaştir.B^porda,duvarın teb olduğu beÜrtSdiği için c derhal yttatorrh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • Fransa'ya gideeek Sovyet bale hpyoti Moskova.22 A.A.Fran,«a'ya gid3cek olan Sovyet bale:heyeti 26 nisan'da Mosk ovadan!ayrılacaktır.Heyette 22 si kadın olmak üzene 53 artist bulunmaktadır.Kadm artistl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • Sayhanda toplanıyor Beş Devlet Başvekili ransta saldırmazlık Bombay,22 AA)«The Times o India» gazetesi,bu ay iğinde Seylânda toplanacak Asya Başvekiller Konferansında Asya için Monroe doktrinine benze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • So Baku'da yapılacak Bus diplomatları konferansında bilhassa Arap memleketlerinde takip edilecek siyaset görüşülecek Beyrut.22 Nafen)Sovyetlerin,yakında Baku'da toplanacâk olan «Orta Doğu Rus diplomat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • Jfrnnıayau boyanan HindtetandaM tecrübeni Bombay,22 Nafen)Turk kimyageri Mehmet Ali,yanma yan boya etrafındaki gösterile rini burada devletin ileri gelen geri ve ilgili makamlar önünde yapmıştır.İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • İffles'ut bir Arkadaşımız Mücahit Beşer' ile Tuncay Beser'in ifögürilera «lün gece Beyoğlu BBvlemne BairesHide güzide davetliler hıu surunda icra edilmiştir-Genç «vlileri tebrik ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • Kısa harici haberler JMBESİKA 3S58 jröi içinde Amerika da yal kazalarında-ölenlerin sayısı üç yıl devam eden kanlı Kore Hasbinde verile» ^ayıplardan fazladır.Filhakika geçen yıl yal n.z otomobil kazal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • Huffondar niçm ayrıldığını anlatıyoı Barbara Kufton,duycuğu bir telefon m«HcââMissin?S kccasnın Zsa Zsa gafeorla münasebstâni İdama ettirdi* anlamış ve galiba kıskançlık yüzü.iden Porfîrîo*dan ayrı n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1954
  • FIKRA ı 23 Nisan için Bîr çocuk gördüm-Babası «Ünden tutmuştu-Zaten bu hep böyledir* İnhalar hep po-«uJdarraın «Herinden tutar-4»r.Hattâ hazan o İcada?sata tutanlar âa «elkoii bütün «ömrü beyanca tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.04.1954
  • RESİMLE HADİSELER wm Çocuklara hediye edilecek elbiseler Bugün Çocuk Bayramı münasebetiyle fakir çocuklara dağıtılmak üzere Demokrat Parti Kadınlar kolu tarafından elbiseler hazırlanmıştır.Resimde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1954
  • MEŞHUR BtR SENATÖRÜN KIZI Şu AmWika hakikaten garipler memleketidir.Meghıır bir senatörün kızı olan Jane Lawford.evini terkederk modelliğe başlamıştır-New-York'ta üç arkadaşıyla birlikte bir apartıman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1954
  • H!KGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Kazancı Osman Paşanın 1000 altını nasıl gitti?Yahudi Süreyya,Osman Paşanın para tuttuğunu işitince,efendisi Fehmi Paşaya arzetti.Hemen alınmasına karar var diler Fehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.04.1954
  • Genç Millî takımımız İştirak ettikleri Dünya şampiyonasında 3 gali* biyet,1 beraberlik ve 2 mağlûbiyetten sonra dördüncü olan gençterûniz üzerlerine düşen vazifeyi yapmış olmanın huzuru içinde geliyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.04.1954
  • Futbol Haberleri BİR YUNAN TAKIMI I SUDANLA BERABERE KALDI Hartum 22 SHA)Muhte lif karşılaşmalar yapmak üze te SudanUlar tarafından Hartu ma davet edilen Yurianistanın ^arianios futbol takımı burada y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.04.1954
  • tm m merikada Princeton Üniversitesi kürek takımı bir antrenmanda teknenin su alması neticesinde yavaş yavaş yakardaki şekilde batmıştır»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.04.1954
  • Yunanistanda yapılan atletizm müsabakalarıma 800 metre koşusu Atinada yapılan Beynelmilel Atletizm müsabakaları bitti Atina,22 SHA)Burada Yugoslav Spartak kulübüne mansup atletlerin iştirakiyle ya pıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.04.1954
  • AVRUPA RUGBY ŞAMİ'I.YONASI NETİCELERİ Paris,22 SHA)Burada yapılmakta olan Avrupa Rugfcy şampiyonası maçlarında Fransa Almanyayı 28-0,İtalya ts I panyayı 16-6 mağlûp etmişlerdir.ARJANTtNLt BİR BOKSÖR Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.04.1954
  • Hoş geldiniz Türrk futbolunun iki temsilcisi» omuzlarına yüklenen ağır vazifeyi başarmış olmanın derin huzura içinde yurda dönüyorlar.Kendilerine» en candan tebriklerimizle hoş geldiniz demeyi bir bor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.04.1954
  • i y* *M r^^$ss7 Fenerbahçe ile Beyoğlasaor arasında yapılan G—O hk maçta Burhanın Beyoğlaspora aUığı gollerden blriaf F.Bahçe bugün oynuyor Birinci devrede verililerin açık fa da aynı defalarca temdit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.04.1954
  • Beyoğlusporun Atinada yapacağı maçlar Atina,22 SHA)rurfciye Voleybol şampiyonu Beyoğluspor takımı beş mas yapmak üzere cumartesi günü şehrimize gelecektir.Türk' voleybolcularının İştira kiyle yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.04.1954
  • Wolverhampton şampiyonluk yolunda Londıa,22 Nafen)1888 senesinden beri tngil.I ere birinci küme takımı olan fakat o tarihten ben hiç bir zaman lig şampiyonluğuna erişemiyen Waiver,hampton'un artık 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.04.1954
  • Hidrojen bombası bir harbi önliyebilir İngiliz Liberal partisi lıûeri,yok olmak korkusuyla İki tarafın da saldırmaktan çekineceğini söyledi Londra.22 A.A.Liberal Partini yeni başkam Graham White bu sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1954
  • Kml aaçh yUd'-z Rhonda Fleming boşanıyor Santa-Monica,22 AP)Kızıl saçlı film y.ldızı Rhonda Fleming:dün kocası doktor Le wis Morrill aleyhine manevî iş kence yaptığı iddiası ile boşan ma davas;açmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1954
  • Yozgat Daimî Encümen Reisliğinden:1 Sorgun kazasının Kar a veli köyünde yapılacak 25324.21 Ura keşif bedelli F-5 A.tipi ilkokul o up 15 gün müddetle »çık atesiîtmeye konulmuştur.2 Geçici teminatı 1900
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1954
  • Burdur Vilâyeti Daimi Komisyonu Başkanlığından 1 Burdur Vilâyeti dahilindeki köy içme su işlerinde kullanılmak üzere yaptırılacak 75000 ljra bedel keşifli anbuatmanh beton borular ve fcışiyatı işi kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1954
  • Tabii böyle bir müracaaüı reddetmeme ımkipı yoktu,fa kat düşünmekten de kendimi alamadım,nUjm bu adam belki tercih etmişti?Ben ehem «niyetli bir ©ete reisi değilim,hapishanede çok zengin ve büyük işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1954
  • S 23486789 10 fi 12 Soldan sağa 1 ski;Alan,2 Kocaoglan;EfeldL giyeceklerden.3 Değerli bir kumaş;Kişi;Bir no ta 4 80 gün;Kir;yanmamış kömür.5_İş;Bir rabıt eki.6 Bir yaza çeşidi;Çay,nem leketi.7 Bir not
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1954
  • Bâr katır bir nalbantı ağır surette yaraladı Ayvansarayda Dernirhlsar caddesinde 33 numarada nalbantlık yapan Hüseyin A\ni Erdinç adında biri nallamak ta olduğu katırın attığı çifte ile başından ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1954
  • Paşabahçede bir otobüs devrildi Kadir adında bir şoförün idaresindeki 54021 plâkalı otobüs,frenlerinde meydana gelen bir arıza neticesinde Faşabahçe ispirto Fabrlk «sı önünde,yolun kenarındaki hendeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1954
  • Polis azdı bir otomobil hırsızını arıyor Zabıta azılı bir otomobil hırsızuu aramaktadır.Maruf otomobil hırsızların dan Rauf,yanında bir kaç ar kadaşı olduğu halde,dün sa baha karşı,Kadıköyde Kuşdi ünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1954
  • Alacak yüzünden arkadaşını bıçakla yaraladı Pendik Papatya sokağında 42 numarada oturan Arif Ertan adında biri,ayni semtte:23 isan caddesinde oturan' Kamber ile,bir alacak meşe leşinden ötürü kavga et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1954
  • si tıktı!Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları 1 Sivas As.birlikleri için 540 ton buğday kırdırılması ye konulmuştur-Muhammen bedeli kepek ve çalkantı «skeriyeve iade edi.diği takdirde 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1954
  • Izmir Belediye Başkanlığından Fen işler] ırrüflürlüğündeki keşif ve gartnamesi gereğince CınnKuıiyet.Talâtpaşa.Ziyagökalip bulvarları ile Dr-Mustafa-«averhey «addesi ve 1395.1390,1437,1438,1434.1381.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1954
  • ÜUlliıjet A Dona şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Alt;aynk 22 59 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi msmleketlere iki mislidir.TfSn şartlar* 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8.sayfa sant.2,50 T.L,u-İlân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1954
  • KÜÇÜK C»nayet Var tfyes 8 Perde Tazan:Frederick KNOT!Çeviren:Tevfik Sadu'lah SAHN Sahneye koyan;Midisin Ertıı£rıd.Çarşambadan başka her ak.Bam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1954
  • Lokman H»;ki:r îlr.M A FI« t5«'M AL Dahiliye MUi î*m.saısı Pazardan başka her gün «a-bab saat 10.30-21.no öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta Kabul eder.İstanbul Divan-voir No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1954
  • Ml W KARACA M AX Sltf Bu akşaı.ı Saat 21 de CİBALt KAUAKOLU ¦Tttmrırtesi,P zar matineler 15 te Telefon:4S13*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1954
  • Fırtih 1 inci S:ıHı »5kamtiğİMtae 9S3/235 9 Nisan 954 tarihli Milliyet gazetesir.de'intişar eden gayrı menkul satığ ilânının 3 üncü maddesindeki arsanın kapı numarasının 8 olduğu tasbihen ilân olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1954
  • QIllPiN KİNİNLİ 184-GRİPİN KULLANINIZ oünde 3 adet alınabiliı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1954
  • DENİZLERİM I KİZİ larihi Roman yastan:Kemal SAMAN C1GÎI* Denizlerin Kızı ha.Ben bir gün böyle önüme çıkacağını bilseydim sana neler yapmazdım.115 Gözlerini açarak Arsiam» başladı:Elime bir geçersen,se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1954
  • Burdur TOy«tî Daimi Komisyon Başkanlığından 1 Burdur Vilâyeti dabil.nde köy içme su işlerinde kullanılmak üzere yaptırılacak ¥5000 lira bedel keşifti anbuatmanlı beton borular işi kapalı zarf usulüyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.04.1954
  • Radyodaki propaganda konuşmaları Başt ara/ı 1 incide)C.H.P.adına ise saat 18.50 r-19 arasında Burhan Felek konuşarak hayat pahalılığına temas etmiştir,ikinci konuşma ise Menderesin nutuklarına cevap t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1954
  • Bayar dün Boluda bir hitabede bulundu Başfcmıfı 1 incide)ki geciktiğini,bildirmiş ve şöyle devam etmiştir:«Dün gece beni çok geç saate kadar beklemişsiniz-Buna hem memnun oldum» hem de üzüldüm.Memnun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1954
  • Türk subayları Yeni Zelanda'da Baş tu rafı birincide)da'ya gelmişlerdir.Avustralya ve Yeni Zelanda Beferî kuvvetleri,bilindiği gibi 25 Nisan 1915 te Çanakkalede Geliboluya bir çıkarma yapmışlardı-Pasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1954
  • Hayat pahalılığının başlangıcı [Başmakaleden devam!kaklara kadar yayılmış» alenen işliyordu-Devlet daire ve müesseseleri bile ihtiyaçlarını karaborsadan faturasız temin etmekteydiler.Başka memleketler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1954
  • Başvekil muhalefete cevap verdi Bagtarafı birincide)banın büyük meydanıma kadar getirmekte,orada mey danı doldurmuş olarak bekle yen ve bu esnada millî hava larla Karadeniz oyunları oy nayan kalabalığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1954
  • Yugoslavya Avrupa savunmasına katılacak Baştarafı birincide)ya,Sovyet Rusyanin kendisini tecrit için sarfettiği gayretleri akamete uğratmaya muvaffak olmuştur.Yugoslavya kendisini tekrar tecrit için y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1954
  • İzmirde karma liste Baâtarafı birincide)gün 300 bin nüsha olarak tab ettirilmiştir.Bu karma liste yarın sabah tan itibaren izmirde ve civar kazalarda dağıtılma vu başla* nacaktır.Diğer taraftan Manisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1954
  • îzmirde Nato karargâhında infilâk Bastarafı birincide)Sokağa fırüyan halk önce btt infiîâki bir sabotaj neticesinde NATO binasın:n uçurulması diye talimin etmişse de bilâhare hâdise yerine gelindiği z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1954
  • Dün şehrin 15 yerinde siyasî toplantı yapıldı Basta ruf i 1 incide nün sükûtuna kadar ola:devrenin acı panaromasır çizmiş,müteakiben D.P.rk tidarının müsbet icraatını zah etmiştir.Demokrat Partinin di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1954
  • Avustralyadaki Tas muhabiri de ortada yol Baş tara fi 1 incide)iCaupAg jibjb[0 jırç apatsajuB deki apartımanını terketmiş ve o zamandan beri kendisini hiç kimse görmemiştir-Antonof'un komşularının anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1954
  • C.H.P.Genel başkanı Kayseride konuştu 'Baştarafı l incide yönü ile geldiğim zamanların heyecanını hâlâ taşıyorum.Kay serililer,büyük bir bölgeden do laşarak geliyorum.Seçim müna sebetiyle vazife konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1954
  • Cenevrede barikatlar Komünistleriu ikamet edeceği villanın etrafına çevrilen dikenli teller tekrar söküldü Cenevre.22 AP)isviçreli askerler dünden itibaren,Kore ve Hindicini meselelerinin ele alınacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1954
  • Yeni iran hükümeti kuruldu Tahran 22 A.A.Gene rai Zahidi bu sabah Şaha ye ni kabineyi taktim etmiştir.Kabinede hiç bir değişiklik yoktur.Bu suretle hükümet buhranı atî/cak 24 saat sürmüş olmaktadır.Za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1954
  • Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı Iî;U} fcuafı 1 incide)de yine bu binalarla,tarihî yapılar,camiler,âbideler ve surlar ışıklandırılmıştır.Bayram bu sabah Taksim Beyazıt ve Beşiktaş meydan lariyle Kadık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1954
  • Türk Alman ticarî görüşmeleri Mibdakerelere iştirak edecek heyetimiz Almauyaya muva* salat etti Fankfurt,22 T.H.A.Fe deral Almanya Başvekili ve Dışişleri Vekili Konrdd Adenauer'in Türkiyeyi ziyaretler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1954
  • İl seçim kurulu itirazları tetkik etti Baştarafı 1 incide)toplantısında karara bağlıya,çaktır.YÜKSEK SEÇtM KURULUNUN AÇIKLAMASI Ankara,22 AA.îstan bul'da intişar eden JDünya Gaza tesinin 21/4/954 tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.04.1954
  • A DMiü rANBUL 57 Açılış ve program «rl er İ3.15 Marşlarımız rtiyasetıcumhur Armoni mu «ı Şef:İhsan KUnçer 0 Kahramanlık türküleri öpl)13.45 Şarkılar Oku Ahmet Üstün 14.30 Bü operalardan orkestra parça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEHÎR TİYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı SOKAKTA Yazan Elmer Rice Türkçe^:Asude Zeybekoğlo Her çarşamba akşamı taiebe jjecpsidir.Pazartesi ak^a'niarı temsil yoktur.Telefon:42157 Komed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1954
  • Bekçi Lojmanı İnşa Ettirilecek İstanbul Sular İdaresinden:Büyükderede Bahçeköy'ünde Sultanmahmut bendinin önünde muhafızların oturmaları için bir lojman inşa ettirilecektir.Şartnamesi bedeli mukabilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1954
  • VAKIFLAR TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI sermayesi:50.000.000 TÜRK LİR.ASt HER TURLU yhfc Sakalda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı iğlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür;Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapan* Acılı;Kapanış terling 34.784—Dolar 280.30 280.30 T.Frangı o.8t 0.80 sviçre Fr.64.03 64.03 leiçika Fr!5.61 560 sveç Kr.54.12.50 54.12.50 lorin 73.68.40 73.68.4Q iret 0.44.8u 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1954
  • Üsküdar İlçesi Seçim Kurulu Başkanlığından 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu hükümlerine 110 göre 2/Mayıs/l954 tarihine rastlayan pazar günü yapılacak!Mebus seçimi için ilçemizde tesbit edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8