Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.04.1954
  • î#k*^ ^Wfa«ftH ¦ uu;int gehriraizde iıavanm umu miyetto bnhıtlu geçeceği,rüz.fırların hafif eseceği,sühunet diTccnsinfo yükseleceği tahmin edilmiştir^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1954
  • m bâaBH r^W-^S V x^r v î r r r*.*i*v-Bayar hükümet Meydanında Bursalılara hitap ederken Bayar Bursada mühim bir hitabede bulundu İktisadî ve malî politikamızı rakkamlara dayanarak izah eden Reisicumhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1954
  • inönü dün Gaziantep ve Maraş'ta konuştu C.rUP Genel Başkanı her iki vliâyette de aynı şeyleri tekrar etti Gaziantep,20 Hususi)Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ismet İnönü Hatay ve,İskenderuna yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1954
  • TÜRKİYE FAKİSTAJ PAKTI Türkiye fle Paki» tan arasında hazırlanan doat luk pakb Karaşide Türkiye a dına Büyük Elçi Ealâhaddiı Arbel ile Pakistan adına Dif işleri Vekili Zafirullah Haı tarafından imzala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1954
  • Güreş takımımız kampa çekildi Japonyada yapılacak Dünya Serbest Güreş birincihkleriı katılacak millî güıeş takımımızın tcsbiti için çalışmalara d» vam edilmektedir.Son yapılan seçmelerde ilk üç derece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1954
  • Uçakta Hürriyeti seçen kadın Petrov*nn karısı sorla Moskovaya götürülürken polisler tarafından kurtarıldı Darwin,20 AP)Geçenlerde Avustralya hükümetine mühim vesikalarla iltica eden ve siyasî mülteci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1954
  • Başvekil bugün ikinci seçim nu tkunu Trabzonda söylüyor Bayburt ve Gümüşhane de tezahüratla karşılanan Adnan Menderes,seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu Menderes BayburttaC.H.P.iller taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1954
  • Başvekilin nutkunun akisleri Ankara.20 Milliyet)Başvekil Adnan Menderes'in Erzurumda verdiği nutukla seçim kampanyasını fiilen açması,Ankara'daki siyasi havanın da birdenbire hararetlenmesine sebep ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1954
  • Vanda kurulacak elektrik santralı Ankar,20 A.A.Van gen ri ile-tou şehirde kurulacak çimento fabrikasının enerji ihtiyaçlarını kargılamak için Nafıa Vekâleti elektrik işleri etüd ida resinin bölgedeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1954
  • Elizabeth 28 yasanda Kolombo.20 AA.Yarın yirmi sekizinci yıldönümünü Jdrak edecek olan İngiltere Kraliçesi Elizabeth şerefine Devamı Sa:7 Sü:4 cl )
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1954
  • AFFEIT(1LEN NAZI Naziler zamanında Adolf HitlerTn Paris Elçiliğini yapan Otto Abetz harpten sonra hapse mahkûm edilmişti.Fakat Fransanın yeni Reisicumhura Rene Go* ty'nin» «Abctz'in Fransaâaki cinayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1954
  • Abdülnasır'ıh yeni tehditleri Mısır Başvekili hiç bir Arap devleti Türkiye Pakistua Paktına girmiyecektir,dedi Paris,20 A.A.Kahire radyosunun bildirdiğine göre.Mısır Başvekili yarbay Abdulna* sır «Mıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1954
  • D.Partinin dünkü toplantısı D.P-dün Tophanede siyasî bir toplantı yapmıştır.Kalabalık bir partili kütlesinin iştirak ettiği toplantıda ilk konuşmayı istanbul mebusu Füruzan Tekil yapmış ve diktatörlük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1954
  • İki partiden gösterilen aday Muzaffer Amaç isminde birisi Malatyada hem CM.P.denhem de Köylü Partisinden seçime giriyor Ankara,20 Milliyet)Yük «ek Seçim Kurulu bugün verdi gi bir kararla memleketimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1954
  • Türkiyeye verilen yeni kredi Vaşington 20 AP)Dış falUyetler idaresi ziroj gübre,ler için Türkiye 50 bin dolar garfetme salâhiyeti verildiğini bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1954
  • Radyoaktiviteye karşı korunmak İçin Japon alimi Çoçi Çukada tarafından yapılan elbise Hidrojen bombası infilâkının ilk kurbanı Yaralanan Japon balıkçılardan birinin sıhhî durumu ağırlaştı Tokyo 20 A.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1954
  • İranda bir deniz kazasında 34 kişi boğuldu Tahran 20 T.H.A.Ba* ra Körfezinde fecî bir deni?kazası vukubulmuştur.Bir motörle Abadandan Kuveyte götürülmekte olaD 35 işçi,motorun batmasiyle denize dökülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1954
  • Kıbrıs meselesi Birleşmiş Milletlere aksediyor Yunan hariciyesi ilhak talebini 22 Ağustosta Birleşmiş Mîlletlere veriyor Yunanistanın Birleşmiş Mületlerdeki Delegesine bü Atina 20 T.H.A.Kıbrıs Adasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1954
  • Bir Holk Partili adayın infial uyandıran sözleri Manisa C.H.P İl Başkanı "Demokratlar Izmiri Yunanlılara vermeyi taahhüt ettiler,demiş izmir 20 Milliyet)Seçimlerin yapılmasına 10 gün f'bi gayet kısa b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1954
  • İşçi adaylarını destekleme komitesi Dün duruşmaları yapılan sanıklar» 10 ar lira para cezasına mahkûm oldular Ankara,20 Milliyet)işçi ve işçi dostu adayları destekleme komitesi kurucularının muhakemel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1954
  • M ^M Amerikalı atom İlimi dünkü toplantıda.Şehrimizdeki Amerikalı atom aliminin konuşması Prof.Compton,dün ün nerde dUnya milletleri Nobel mükafatı hamili Fizik 'Uzmanı ve İkinci Dünya Savaşı esnasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • 1AKVIMMN &K YAPRAK Karagöz Geçenlerde K»z Ueeierinıiz den birinde aKuragöz» e aid kir tergi ve bu münasebetle de bir «hayal faali» tortib edildi.Davetli bulunduğum bu matineye icabet ettim de temaşâuu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • Me.21 NlMUt T*54 Bo.17 an 8 13TO VAKİT VASATI ELAXt OOMf 5.1£ 12.1» öfte 1213 5.1» îkindi 16.00 9.06 Akşam 18:54 12 oo Tatai 20.38 1.89 1 tmsak 3:22 8.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • ingiltere ile B Amerikanın nihayet el ele vererek,askıda kalmış dünya meselelerini hal le doğru yürütmek azimleri,ba rış ve Hürriyetin korunmasın da büyük ve t2sirli bir âmil olacaktnv Yahut tersine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • flWH Selimj^ede inşa edilecek Hayvan EüMfttflanPainta temeli yarın saat XT de törenle atıla çaktırlit İşçi Bulma Kurumu tarafın i dan inşa ettirilen Hûphanadeki te YtUPdU» togün I sat 11 de merasimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • Pamuk jteaeatmuz ferfş ölçüde arttı San yıllarda naınUk i&raca timiz büyaik mikyasta artmış tır.Bu anada verilen malûmata göre,geçen ydmiewsim ba şından geçen haftaya kadar 70 milyon lira değerinde pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • MuaUmıIer Birliğinin kongresi Istanbulda yapriacak Türkiye Muallimler Birlijjinin senelik kongresi bu sene 14 mayısda Istanbuda yapılacaktır.Birliğin memleket teki bütün şubelerinden vüz leree delege
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • Yedek Subaylar bugün tüueıde diploma alacak 39 uncu donem Süvari Okulu ile 39/5 met dönem istihkâm Okulu Yedek Asteğmenlerinin diploma tevzi törenleri bugün saat 15 de okul binalarında yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • Bir avukatın pasa ve daktilo makinesini çaldılar Beyogiundja Yeniçarşı cad desiiıde 33 numaraü.apart m manda oturan Leyla adında bir kadının da-resine giren meçhul bir hırsız,1100 lira kıymetinde ziyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • Yazan:Badfehaa CİNAS Tefrika No.2 Gazetelerde çıkan ölüm haberi Macar kızının gözünden kaçmamıştı Macar kızının adı Dünyeşka idî' İzmirli belli etmeden kadını Kurtuluşa kadar takip etti-Bîr affa.tramv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • Düm İti isçi ewttb taneli töreasde atJaiifc Bün saat 17 de Bakıdj%,Kartalitepe mevkiinde imi» e dileeek crfan 111 işçi evinin te1 meli atılmıştıristiklâl Marşj ile başlama v töreaade Vali,Şehir Medusi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • Anason rekoltesini antaouafc;için.tedbir ^^fir Tekel Oenei MudfaHtagA,memleketimizde awawan ne H koltesini artırmak içim bazatetbirler almıştır.Bu arada müötaiıaile pram verilmesi kabul edilmiştir.Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • Yugo^Iavyadan çinko itlıal edeceğiz Piyasada?çinko fiatlan yiük selmiştir.Bu arada Yugoslav yadan çinko ithali için teşeb buse geçilmiştir.Yugoslav mallarının tonu 360 dolamdan teklif edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • Konservatuar Türk musikisi konseri Konservatuar Türk musikisi icra heyetinin Nuri Halil Poyraz idaresinde 40 kişilik kadrosu ile önümüzdeki 25 nisan pazar sabahı Taksim Belediye gazinosunda verece ği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • HALKIN SESİ Fazla ücret alan şoför Ad resi bizde mahfuz fchf okuyucumuz yazıyor:«Cağaloğlundan dolmuş yapan bir taksiye binerek,Aksaraya gelmeden indim ve şoföre 25 kuruş uzattım-Şoför 50 kuruş diye ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • Döviz kaçakçılığı yapan Yunanlı tacir NJkoia U* iki «uç ortağı müdcetumumiiiğe Emniyet Ikkkci Şube Mü dürlüğüne bağlı Kaçakçılık Bürosu memurları,125 bin liralık bir döviz kaçakçdığı nı meydana çıkarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • IfaiwwiiiiiWtBitr izahlı orkestra konserleri verilecek Gençliğin müzik kültürünü arttırmak amaciyle,Isıan bul Üniversitesi Talebe Birliği tarafından,her ay Fen Fa kültesi konferans salonunda izahlı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • Küçük tor kız kuyuya düşerek boğuldu Kocamustafapasada Bezirgan odaları sokağında 79 numarada oturan Mris Uçak anda birinin altı yaşındaki kızı Zerrin,evlerinin arka sında bulunan kuyuya düşerek boğul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • 25ya Gökalp Okulu dün törenle açıldı Bir program dahilinde yapılmakta olan ilkokullarm 41 incisi Bakırköy,Kazhçeşme Ziya Gökalp okulu düin saat 11.30 da törenle açılmıştır.Kalabalık bir davetli ve hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • 1'9 Mayıs Bayramı haimrbkforwa başlandı 19 Mayıs Gençiıik ve Spor Bayramı hazırlıkları sürâfiLeilerlemektedir.Bu yıl yajaıa eak şenliklerin diğer seneıe-•rinkinden çok daha güzel »lması,günün mâna ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • Bayramı Dün tor toplantı yapan tertip nomittsi çalışmalarına baş adı 1954 Bakar ve Çigek bayramı tertip komiıfcesi dön öğleden sonra Gu&hane parkın 4a toplanarak Bakar bayramı ikra^n-rlnilc çalışmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • p ı_r s t 1 •A-BUytlkadada Arslanags:so kaçında 9 numarada ©tnran Emilca adında bir kadın,polis* müracaat,ederek 400 lira kıy me tindeki kol saatinin meçhul bir hırsız tarafından çalındığını bil dirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • K ISA HA B E R L E R İC Millî Eğitim Müdürü I£a rullah örs'ün riyasetinde dün Milli Bgilim Müdürlüğünde,ö» zel eğitim müdür yardımcısı Cavit Gürcan,Yetiştirme Yurt lan müdür ve müfettişlerinin İs tir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • Kanlı bir aile kavgası Bir g;r.ç karısını yaraladıktan sonra intihara teşebbüs etti Evvelki gece Kandillide bir ait* kavgası olmuş ve bir genç barışma tekliifimi reddeden karısına bıçakla yaraJia dikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • Dunüupuıar Şehitleri için!mevlût okutulacak 25 Nisan Pazar günü öğle namazını müteakip Sultanalı met camiinde memleketimizin tanınmış hafız ve hocalarının istixakile Dumlupınar deniz altısı gemisinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1954
  • Eyüpte öUinrlc neticelenen bir kasar oldu Dün Byüpte öHtotte sonaı eren bir vasıta kazası olmuştur.Mehmet Yıldırım adında «birinin idaresindeki 3469 plâkaiı kamyon,Eyüpten Kü çükköye giderken,fazla sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.04.1954
  • M-Biffen'i görmeye gelmedim» dedi ve ilâve etti:FerriSı gizlemeye kalkışmayın,her şeyi biliyorum-öyle mi» madame?Akrabanızın hastalandığı falan hep yalan-Siz burayasırf bugün başımıza gelen hâdiseyi «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1954
  • Her şey müsvedde Şu seçen pazar günü tam bir frisan pazarıydı.Bahar gel di dedirten ilk pazar.Biz dayâni biz'İstanbullular da insanız ^a,fcunesten,tgûçeklenea ataçlardan ve denizin güney altındaki gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1954
  • Balina avında helikopte kullanılacak Glascov 20 Nafen)Bna avında bundan,böyle likopterler kullanılacağı b rJmekted'.r.Yakında ku gidecek olan iki gemiye 1 kopterler yerleştirilecek Bunlarla balina avı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1954
  • iktibas i Mısırdaki son gelişmeleı eski kralmyUzünügüidUrdl Eski Kral bir gün mallarının isdirdadı İçin m ahkam 3d 3* karar almaya muvaffak olursa koleksiyon m araklı.arının cf ur umu çok güçleşecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1954
  • ttalyada siyasî buhran_Güçlükte kurulmuş olan Sceiba hükümeti» Başvekilin kendi partisinde çıkan ihtilâf yüzünden tehlikeye girdi Roma,2P Nafen)italya nın başbakan Sceiba idaresindeki hükümet tehliked
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1954
  • Yangından kurtarılan çocuklar ölüyor Londra 20 A.A.Readingdeki Delvood Doğumevir:de dün çıkan yangında bh hastabakıcı taralından kurta rılan yeni doğmuş çocuklardan 10 u ölmüştür.Geri kalan 5 bebek ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1954
  • Olü farelere elle dok'ıınulnıaınoh Londra 20 Nafen)lig)li makamlar,ölü farelere katiyen elle dokunulmama-mı tavsiye etmektedirler.Sıhhat servislerinden verilen malûmata göre,iki ölü fareyi eiU ri ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1954
  • Aktör Danny Kaye verilen resmi vazife Nev York 20 A.A.Aktör Danny Kay Birleş miş Milletler Çocukları Koruma Teşkilâtı tarafından dünya çocuklarının ihtiyaçlarını tesbit Ue vazifelendui] mistir.Teşkilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1954
  • Demirperde gerisinde tasfiyeler yapılıyor bUtUn payk devletler parti teşkilatlarında umumi temiz ik yapıldığı bildiriliyor Berlin,20 Nafen)Demir perde gerisindeki memleketlerde umumi bir tasfiye harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1954
  • Sevilen kadın ve erkekler Bir ankette Aınerikada en çok takdir edilen kadın olarak Bayan Roosevelt tngUterede Kraliçe Elizabeth seçildi Londra,20 Nafen)lngilterede ve Amerikada yapılan bir ankette «ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1954
  • Pakistanın resmî dili Pakistan'ın resmi dilinin 20 sene İngilizce olması,sonra iki dil kullanılmasına karar verildi Karaşi,20 A~A,Pakis tan kurucu meclisinde çogunlu gu elde bulunduran muamman birliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1954
  • Uyuşturucu maddelerle mücadele Birleşmiş MiHetler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu beyaz zehire karşı ya* pılacak mücadeleyi İnceliyor New York,20 AJL)Birleşmiş Milletler uyuştu* rucu maddeler komisyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1954
  • Birleşmiş Milletleri bir günde 22 bin kişi gezdi Nev York 20 A.A.Dün Birleşmiş Milletleri 22 bin kişi ziyaret etmiştir.Bu rakam bu mevzuda bir rekor teşkil etmektedir.Fakat gayri resmî bir tabiinin dh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA İt Federal Tahkikat bürosu nun bu yıl n3şrettigi bir ista tistige göre,Birleşik Amerika da büyük cürümler geçen yfl İçinde yüzde altı artmıştır.1953 yılında 18 yaşından aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1954
  • Bir çaydanlığın ele verdiği hırsız Vaş gton 20 A.A.Kaynamakta olan çaydanlı ğın müdahalesi üzerine dün bir hırsız yakayı ele vermiştir.Polis 650 dolar çalmakla itham edilen James Morganı evinde sorguy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1954
  • Amerikanın buğday istihsalinde azalma Nev York 20 Nafen)Birleşik Amerika Ziraat Bakanlığı tahminlerine göre,bu kış buğday mahsulü 677 mil yon 981 bin buşeli bulacak tır.Geçen seneki mahsul ise 877.511
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1954
  • Suriyede tahliyelerini isteyen siyasi mahkûmlar Şam 2C T.H.A.1951 senesinde Suriye Cumhurbas kanı bulunan Edip Çiçekliye suikast hazırlamaktan samlı olarak tevkif edilen ve müeb bet hapse makhûm edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1954
  • Suriyede seçimler haziranda yapılacak Şam 20 Nafen)Suriye de 1949 yılından beri ilk ser best seçimlerin haziran ayın da yapılacağı bildirilmekte d ir.15 haziran,günü.yapılacak bu seçimlere büyük ehemm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1954
  • Korede kaybolan Amerikalı askerleri Nev York 20 A-A0 Korede kayboldukları bildiri len Amerikan askerlerinin anneleri ve kanları,hâlen ya sadıklarına kani oldukları ço cuklan ve kocallarmdan haber alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1954
  • Rusların harice sattıkları petroller.Londra 20 Nafen)Rus yanın "Rus petrolü,diye de mir perde dışı piyasalara sür inekte olduğu petrolün/Romany adan alındığı ve bu xvus Romen alışverişinde Bük reş hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1954
  • Fransa-Almanya Almanyanm.Avrupa Ordusu dahilinde de olsa tekrar silâhlanması» Fransada garip bir huzursuzluk» bir endişe yaratmaktadır.Komünistlerin bunu haklı göstermeğe çalışmalarına bir şey denemez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.04.1954
  • Yeni ctom silâhlan Amerikan ordusunda kullanılan yeni atom silâhlarına ait mler Ordu Vekâleti taralından neşredilmiştir.Bunlar re-1e de görüldüğü gibi'u/un menzilli,atışlar için kullanık roketlerdir-Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.04.1954
  • HüRGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Yusuf kardeşleri tarafından kuyuya niçin atılmıştı?Yusuf karanlık Çok geçmeden Hz.Yakup# karılarının içinde Rahileyi çok severdi onun için ondan doğan Yusufu da karde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.04.1954
  • Bir davanın meşhur ettiği kız Sue Pahvon.bugün Hollywood'da şöhret merdivenlerinde yavaş,fakat emtn adımlarla yükselen bir yıldı/namzetidi r-Sue'nin sinema dünyasına girişinde garip bir macera vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.04.1954
  • Nis binicilik müsabakalarının 3üncüğ Nis,20 A.A.Milletlerarası binicilik müsabakaların.n ü çühcü gününde Saumur süvari mektebi mükâfatım ispanyol Goybaga 'kazanmıştır.Tasnif neticesi şöyledir:1 ispany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.04.1954
  • Kısa Spor Haberleri AVRUPA ATLETİZM ŞAMPİYONASI Bern,SHA)AğÜ3tos ayinda şehrimizde yapılacak Av rııpa atletizm şampiyonasına j '28 memleket iştirak edecektir.Avrupa atletizm şampiyonası 25-29 ağustos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.04.1954
  • Bay Goddor menejer oldu Londra,20 SHA)Evvela Exeter City,bilahare Wolver hampton Chelsea ve PlymouUi takımlarının santrhaf oyuncusu olarak şöhret yapan Ray Goddor Bideford Town takımının menajeri olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.04.1954
  • Bir Yunan gazetesinin hakem Bedri Kaya hakkında yazdıkları Atina,20 SHA)Burada intişar etmekte olan gündelik spor gazetelerinden birisi gayet garip bir yaza neşretmiştlr.Yazının mevzuu şudur:Belçikada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.04.1954
  • haberleri:PARISTE YAPILAN ATLETİZM MÜSABAKALARI Paris 20 SHA)Pazar günü burada yapılan atletizm müsabakalarında aşağıdaki neticeler lınmıştır:110 metre engelli;Cado 15.2 Berhar 15.3 Yüksek atlama Thia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.04.1954
  • Geçen sene Ankarada yapıîan Türkiye Mısır atletizm karşılaşmasında Cahit ve Turhan rakipleri İle mücadele ederlerken A Bu hafta Cumartesi ve Pazar günleri Kahire'de müsabaka yapacak olan ekibimize Atl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.04.1954
  • Ne dersiniz?Halûk bej San)ya.Ularından birinde,voleybol milli takıntını çaltotırnuık Uaere gelmesj muhtemel olan atrenörden,«Daba İzi bile görünmedi» şeklinde laf açmış.Bizim bildiğimiz «iz» deşen nes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.04.1954
  • e son bir haftanın panaroması federasyon kupası~ Türkiye birincilikfierî Tehir maçları «onunda tek mların durumu Fenerbahçenin Ankara seyahati Çırçır Teknik Üniversite ihtilâfı çin,s m günlerde basket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.04.1954
  • Korenin dünya kupasına iş meselesi Kore,20 SHA)Cenubi Kore futbol federasyonundan bil dirildiğine göra Japonyayı yen» rek Dünya kupası maçlarının finallerine İştirak hakkini kaza nan Cenubi Kore takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.04.1954
  • Eafferty böyle düşünüyor,frendin!teskine çalışıyordu.Bu na rağmen gittikçe artan se bepsiz endişesinden mantık ve muhakeme ie kurtulmayacağını da çok iyi anlıyordu;Saat dörtte bürodan ayrıldı» Dairede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.04.1954
  • ¦W IW Wl I» HI IIIH 11 t 2 3 4 5 6 7 8 9' 10 11 1?1 P-J 2 i J 3 4 1 i S Be h 9 i Li 7 i 0 I 3 r.9 1 i v ¦L ioHHH~B Si i L yi 1* 1 ¦L 12 1 L.„J_LT Soldan sağa 1 Günümüzün en büyük:galri.2 Bencilik;Bîr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.04.1954
  • S2s BAŞ AĞRILARINA KARŞI basan İle kullanılır.GRÎPİN GRiPiN 4 saat ara ile gürtdef 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.04.1954
  • DENİZLERİN KIZI Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGtl Resul koşarak:"Paşam müjdeler olsun Kale bizimdir.Muhafızları teslim olmaya geliyorlar,dedi 113 Korkma dedi,seni gemime götürüp eaklıypcagım!Suranza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.04.1954
  • Oyuncak buya tehlikeli bir silâh oabilir Vaş'ngton 20 A.A.Çocukların sevgili oyuncağı bilya bazen tehlikeli bir silâh olabilir.Bayan Jean Vever,166 metre yükseklikte Vaşington abidesi üzerinden atılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.04.1954
  • Çuval ve kanaviçe piyasası canlandı Yeni istihsal mevsiminin yaklaşması,dolay isiyle,çuval ve kanaviçe piyasası can lamruştır.Fiatlarda bir değ:şikl;k yoktur.Halen 2.5 librelüc çuvallar 248 kuruştan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.04.1954
  • Lokman Hekin».Dr.HAFIZ CUM AL Dahiliye Mat)ha«euM Pazardan başka her gün m* bab saat 10.30-rj.no öğleden aonra 14.30-17.00 de haıta Kabul eder.İstanbul Divan* j'oıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.04.1954
  • AMM£* KARACA MAKSİM Bu akşoı.ı Saat 21 de CİHALİ KARAKOLU '"fumartesi,Pazar matineler 15 t» Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.04.1954
  • Çıplak yıldız Simone Silvada Holiyvood geçti Hollyvocd 20 A.A.Ingiilz füm yıldızı Simone Silva ve Robert Mitrchum bu gün buraya gelmiştir.Cannes fum festivalinde hemen hemen çıplak kıyafetiyle fotoğra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.04.1954
  • mUtiıjet ADono şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayûic 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 60 Ecnebi memleketlere iki mislidir.Uin şartlar* 2 ve S üncü sayfa san t.4 Tl* 7 ve 8.sayfa sant.2,50 TX* İlanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.04.1954
  • RÖPORTAJ I Yıllardır beklenen Hilton oteli nihayet tamamlanıyor Balkanların va Orta Şarkın en büyük ve en lüks ot ali oliuğu iddia edilen İstanbul Hüton oteli tam bir turizm anlayışlyle İmar edilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.04.1954
  • KOLAY VE PRATİK BİR GÜZELLİK MÜSTAHZAR!K remli PURO Tuvalet Sabuna Cildinizi besler,korur,yyumuşatır.tazeleştirirlı ve güzelleştirir.7 A r Bol köcükJU N«tlı kokulu nam 100 de 100 »aftu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.04.1954
  • Ay r ti po iç Marshall Fransamn tanınmış ban* kerierinden Edmond Giscard d'Estaine,Batı Avrupanın kalkınmış olmasını gözcaüade tutarak yeni bir plân ileri sürmekte ve Batı Avruoaaıa kalkınmış memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.04.1954
  • Bavar,Bursada mühim bir hitabede bulundu Baş tarafı 1 incide)riyet Meydanına hareket etmişlerdir.Yollarda caddeleri İM taraflı işgal eden halk Bayann geçişleri sırasında da alkışlamış ve «Yaşa!Varol!n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.04.1954
  • Uçakla hürriyeti seçen kadın Baştarafı birincide)çıliği memurlarından Vladimir Petrov'un karısı Bayan Evdokia Petrov da bugün hürriyeti seçmiştir Bayan Petrov zorla Rusyaya götürülmekte olduğu yolcu u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.04.1954
  • Amerikanın Hindiçinîye müdahalesi Washington* 20-AP)Dış işleri Vekili Foster Duöe» üe görüştükten sonra gazetecilere beyanat veren Amerikalı senatörler,Hindiçinîye Amerikan savaş kuvvetlen şevki husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.04.1954
  • Güreş takımımız kampa çekildi Baştarafı I incide)davet ettiği ceman 32 güreşçi dünden itibaren YaJovada Tierma] Otelde kampa girmişlerdi-Nihai kadronun tabiime;yarayacak ilk seçme müsabakaları 1—2 May
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri-Ali Naci KARACAN Ya» islerini öüen idare eden Mes'ul HiMür;Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı jar:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.04.1954
  • Hidrojen lombası 'Ba.şt. ıra,fj 1 isıc'd-O sı 8000 e inmiştir.Do*torlar bu sayının 6000 e düşmes'y le ölümün vuku bulacağını söykemektedirîer.Yine ayni hekimlerin bildirdiklerine go re,infilâkten hası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.04.1954
  • Şehrimizdeki Amerikalı atom AÎ# Bdştarafı birinoid»' Dünya Kardeşlik Teşkilû u BaşKanı Dr.Everett R.Clic chy ile Felsefe Profesörü,ve sabık Üniversite Başkam Dr.Wit liam A(Shimer de seminere işti rak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.04.1954
  • Başvekil ikinci seçim nutkunu Trabzonda söylüyor Baştara/ı I incide)doğruca Belediye binasına giderek burada kısa birer hitabede bulunmuşlar ve Trabzonluların gösterdikleri samimî alâka ve iyi kabulde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.04.1954
  • Konak oteli yangı tahkikatına başlandı Dün 23 şahidin alındı yangının elek* trik kontağından çıktığı tahmin ediliyor Taratmadaki Konak otelinde,zünden,dün vaka yerinde bilirkişi tahkikatı yapılamamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.04.1954
  • Yeni Sovyet Meclisi dün toplandı Moskova,20 AP)Geçen lerde yapılan seçimler neticesin de teşekkül eden yeni Sovyet Parlamentosu bugün Kremlin sarayında toplanmıştır.Kürsüde Başvekil Georgi Ma lenkov,D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.04.1954
  • Sngapurda büyük bir yangın Singapur,2 O(AP)Şehrin merkezinde kain bir antrepoda bugün çıkan yangın neticesinde binanın duvarları çökmüş.5 iU.faıye neferi ölmüş ve 3 kişi ağıx yaralanmıştır Antrepoda,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.04.1954
  • İki partiden gösterfen aday natftan.li birincide)karara bağlamış fakat Yüksek Seçim Kurulu karan bozmuştur.Bu durum karşısında Muzaffer Amaç Malatya'da hem Cum huriyetçi Millet Partisi hem de Köylü Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.04.1954
  • Bir Halk Partili adayın infia!uyandır an sözleri «R**taran birtnrım»)dan dün öğleden sonra Mani sa vilâyetinin paşa köyünde tertip edilen bir toplantıda konuşan hatiplerden CHP Ma nisa-il başkanı ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.04.1954
  • Cenevre konferans* Ruslar konferans için çuvallar dolusu evrak naklettiler Cenevre 28(THaıfen AW KA)Bir kaç gün sonra bu rada açılacak olan Cenevre konferansına Sovyet'ler,uçak larla dokümanlar gönder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.04.1954
  • esası Avropada başlıyor Collin s,"Avrupanın koruyucu öîr ka kan Washington,20* AA.Nato daimî grupu nezdindeki Amerikan temsilcisi General Lawton Collins bu akşam «Amerikan ihtilâlinin kızları» adli ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.04.1954
  • Atom ve hidrojen silahlarının akisleri Silahsızlanma komisyonu Husyenin tehdidine rağmen bir tâli komisyon teşkilim» karar verdi New York,20 AP)Bir leşmiş Milletleri silâhsızlanma komisyonu Rusyanın b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.04.1954
  • Elizabeth 28yaşî»da UttştaraJ birincide)3000 kişilik askeri bir kuvvet geçit resttıi yapacak,halk da asker!bandoların iştirakiyle şarkı söyliyerek bugünü kutlayacakiardır.Yann burada son günlerini geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.04.1954
  • Abdiilnâsır'ın yeni teyitleri Hoştarafı birincide Arab birliğini parçalamak için tngilterenin Birleşik Ameri kaya tazyikte bulunduğu hakkında geç an hafta ileri sürmüş olduğu iddiayı tekrarlayan Nâ-s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.04.1954
  • iran Başvekilinin bugün istifa etmesi bekleniyor Yeni Meclisin açıirşı edecek olan Zibidini getirilmesi Tahran,20 A.A.İran Başvekili Zahidinin yarın resmen istifa etmesi,fakat tekrar başvekilliğe geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.04.1954
  • inönü G.Antep ve Maraşta fanuslu Bagtaraiı 1 imûde)dan söylenen sözler tutulmamış tır.Mes'ul ağızlardan söylenen sözlere vatandaşın itimad etme si lazımdır.Bunun için ffe mes' Ol insan doğru söylemeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.04.1954
  • CHiP.PİYANGO AFİŞLERİ Ankara,2tf Anka)CHPtarafından tertip «dilen piyango afişlerinin seçim-propagandası mahiye ünde olduğu hakkında P.ti idar* kurulunun itirazı ti Secim Kurulu tarafından haklı görül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.04.1954
  • Istanbul Üniversitesi Talebe Birliği GENÇ* JK TTYATKOSU temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Milne Türkçesi:M-Burian 3almeye koyan:A V fi t Çarlambasuare 2038 da-Çarlamba matine 16-30 da* lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1954
  • Istanbul belediyesi ŞEHÎR TtFATKOSU Saat 21 de Dram Kısmı SOKA KTA Yazan Elmer Riçe Türkçea:Asude Zeybekoglu Her çarşamba akşamı taiebe ş/eceeiütr.Pazartesi akşamlan temeli yoktur.Telefon:42157 Komedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1954
  • Kayseri Devlet Hastahanesi Baş Tahibîiğinden Muhammen Muvakkat Azı Çoğu Fiatı bedeli teminatı Cinsi Ki-gram Kl.gram Lira Krş.Ura Krş-Lira Krş.Koyun eti.16000.000 20 ton)2 50 50000 00 SV750 00 Kurumumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1954
  • Cinayet Yar Piyes S Perde Yazan:Frederick KNOTT Çsvîren:Tevfik Sathı ti:ıh Sahneye koyan:Muhsin Ertufrui Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cttma talebe)Pazar matine saat tanı 17 de Telefon:40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1954
  • kambiyo ve esnam Kapama Acılı?Kupamı} Sterling 734.784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.8.0.80 isviçre Fr,64.03 64.03 Belçika Fr!5.6C 5.60 İsveç Kr.64.12.50 64.12.50 Florin 76.68.40 73.68.40 Liret Q.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat İlânları Diyarbakır Hava Garnizonu pavyon» tretuvan,hela ve kanalizasyon onanım kapalı zarfla yaptırılacaktır-Keşif tutarı 2^044.07 lira» geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1954
  • Yozgat Daimî Encümen Reisliğinden:1 Sorgun kaıasmın Karaveli köyünde yapılacak 2532421 lira keşif bedelli P-5 A.tipi ilkokul olup 15 gün müddetle açık aksiltmeye konulmuştur.2 Geçici teminatı 1900 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1954
  • 2000 Takım İş Elbisesi ile 2000 Adet Kasket Diktirilecektir I.E.T.T.Işîetmeîsrmtfen s 1 Muhammen bedeli 10.000-lira tutarında olan yukarıda mahiyeti yazılı ig mektupla teklif isteme usulü ile eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1954
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden Müessesemizce îstanbulda Haliçte Halıcıoğlu mevkiinde satış deposuna 12000 hematit piki naklettirilecektir.Kapalı teklif mektuplarının 3 May
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1954
  • Devlet Demiryolları ilânları 1 Eskişehir'de yaptırılacak Gar binası ikmâl inşaatı I işi fiat birimi esası üzerinden,teklif alma yolu ile eksiltmeye konulmuştur.2 Bu işin muhammen bedeli 1.036.168)lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1954
  • Parcfazof alınacak Devlet Damiryoh'arı Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan İdaremiz ihtiyacı için 37,7 metre kare kırmızı ve 938 i ıetre kare yeşil Pantazot sun'î deri)pazarlıkla satın almamaktır.Mezkû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1954
  • Kars ili daimi komisyonundan 20000 metre iki inçlik.20000 metre 1/5 inçlik galvanizli demir su borusu satm alınacaktır,iki inçlik borunun beher metresi için 650 kuruş,bir buçuk inçliğinin beher metres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1954
  • Hurda Malzeme Satışı Sümerbank Gemlik Snnlipek e Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesi Müdürlüğönden:1 Müessesemiz arcbaılannda bulunan 69 kalem muhtelif hurda malzeme 28/4/1954 Çarşamba günü saat 15 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1954
  • Samsun As.Sat.Al.Kom.Bşk.[ığından Askeriye ihtiyacı için 18 ton nohut» 22 ton mercimek» 25 ton kuru fasulya kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır.İhalesi:10 Mayjs 954 Pazartesi günü saat 16 da yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1954
  • Ankara M.M.V.2 No 2u S A!Ko.Bşk.As-ihtiyaç için Ankarada gösterilecek yerlere teslim şartıyla 285715 iki yüz seksen beş bin yedi yüz on beş Jitre kayacık Ve 1000000 bir milyon litre hayat içme sulan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1954
  • TASHİH İLÂNI Gazetemizin 20/4/954 tarihli nüshasının sekizinci sayfasının beşinci ve altancı sütunlarında intişar eden İstanbul Emniyet Sandığına borçlu Hasan Faik özer'e ilân yolu ile yapılan tebliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1954
  • Ankara M.ftl.V.2 no.îu.Sa,AI.Ko.Başk.dah As« birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartıyla 11000 on bir bin kilogram beyaz sabit lukx boya kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1954
  • Konya as.sat.al.ko.başk.tığından A As* ihtiyag İQÜı 185000 kilo sığır eti kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Muhammen,fiatı beher kilosu 180 kuruş,geçici teminatı 20400 liradır.B İhale 10 Mayıs 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1954
  • Ankara M.M.V.2 no lu sa,al ko,baçk dan As* birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim gartıyla 132-250 metre küp çıralı çam kereste kapalı zarfla «atın alınacaktır.Muhammen beden* 33062 ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1954
  • Burdur Vilâyeti Daimi Komisyon Başkanlığından 1 Burdur Vilâyeti dahilinde köy içme su içlerinde kullanılmak üzere yaptırılacak 75000 lira bedel keşifli nnbuatmanii beton borular işi kapalı zarf usulüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1954
  • OSMANLI BANKASI İLÂN Osmanlı Bankasının Galata Merkeziyle,xenioami,Beyoğlu,Ş%li,Kadıköy,Yemiş ve Çemberlitas Şubeleri Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 22 Nisan öğleden sonra)23 ve 24 Nis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1954
  • Kadıköy I el Sulh Mahkemesine izafetle Kadıköy icra Memurluğundan 954/4 I.Ş.Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/11/953 tarih ve esas 952/685.karar 953/672 sayılı ilamıyla Nafîa Küçükay» Fatma K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Şehir Katları İşletmesi müdürlüğünden 1 Büyükdere iskelesinde 258 No-lı dükkân teklif alma suretiyle kiraya verilecektir.2 Teklifler 2G/4/1954 günü saat 16—ya kadar işletmemiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1954
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dana aribâgi pl)13.30 Şarkılar Okuyan Ekrem Kongar 14.00 Radyo salon orkestrası konseri İdare eden:Semih Argeşo 14^0 Türküler pl)14.45 Ha fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8