Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.04.1954
  • Bugün şehrimizde' havanın çok bulutla ve muhtemelen kar ya-ğifh seçeceği sühunet derecesi.nin düşeceği tahmin edilmiştir.Ha 1 ^^î^Ss^?Üi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1954
  • Başvekil ve diğer Vekiller» bütçe müzakerelerini takip ederferkev Bütçe müzakereleri hararetli geçiyor Muhalefet partileri adına yapılan tenkitler tamamlandı Usulsüz konuşmak isteyen Poyacıgillcre cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1954
  • Çalışma Meclisi sona erdi Ankara,19 Milliyet)Çalıg ma Meclisi bugün saat 15 de Çalışma Bakanı Hayrettin Erikmen'in bagWanligmda toplanarak komisyonlarda alınan ka» nan'arı müzakere etmiştir.Bil* hassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1954
  • Rüşvet alma iddiası adliyeye intikal ediyor Şçhir M selisinden istifaya mecbur kalan Mehmet Kuran dün d)iJJiasını tevsik edsmedl Şehir Meclisinde şubat toplan tılarma dün de davam ediımiş ve 150 bin l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1954
  • Antakyada bir otomobil Asi nehrine uçtu Taksinin igrndo bulunan taf yolcudan üçü boğularak öldü Antakya.İd A.A.Şehrimizde "fecî bir taşıt ka* zası olmuştur.İstiklâl caddesindeki atölyelerden birindş t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1954
  • Bir genç üvey anasını ö dürdü İzmir,19 Milliyet)Dikili kazasının 24 Mayıs mahallesinde oturan Kanber Sağlam adında bir genç öte" denberi arası açık bulunan üvey annesini dün gece 11 yerinden bıçaklama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1954
  • Irakda pakta giriyor Bağdat.19 ANliA)Burada süren umum!kanaate göre,Irak hükümeti.Türkiye Pakistan,paktına dahil olmak iğin kat'î kararını vermiş bulunmaktadır.Dışişlerine mensup resmi bir şahsiyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1954
  • Daytonun beyanatı Amerikan Yardım Heyeti Başkam Yabancı Sermaye Kanununun Türkiyedeki kalkınmayı hızlandıracağını söylüyor Ankara,19 Anka)Memle ketimizdeki.American iktisadî yardım heyeti başkanî Mr.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1954
  • Boğazda bir şilep,kayalara çarparak battı Beş Un tonluk Panama şilebinin 27 kişilik mürettebatı kurtarıldı Evvelki gece Boğazda Rumeli Feneri önünde bir deniz kazası olmuştur.Karadenize gitmekte olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1954
  • ggWE M İL I TEST İMTİHANLARI İstanbul Üniversitesinin muhtelif fakültelerine Şubat deıvresinde kaydolunmak istiyen aday öğrencilerin test imtihanları dünden itibaren başlamıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1954
  • D.P.mebus adayları D.P-Genel Başkanlığı,adayların 21 Martta yapılacak yoklamada tesbit edileceğini bildirdi Ankara,19 A.A.Demokrat Parti Genel Başkan* lığından tebliğ edilmiştir:Önümüzdeki Mebus seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1954
  • VENÜS ORTA DOOÜUA GELİYOR înigilterenln tanınmış buz revüsü artistlerinden Josephine Morris önümüzdeki ay içinde Orta Doğu memleketlerini ziyaret edecektir-Miss Josephine son derece mütenasip bir vücu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1954
  • Celâl Bayar New York'a dönüyor Devlet Beisrmiz NewTork'ta bir müddet kaldıktan sonra 27 Şubatta Türkiyıeye hareket edecek Bayar» Rarolina'da trenden indikten sonra RaUeign» 19 AP)Birleşik Amerikadaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1954
  • Dulles dün Adenauer ile görüştü Batılılar dörtlü toplantının neticesinden memnun değil Bonn,19 A*A.AP)Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı John Foster Dulles dün gece Batı Almanya Baş bakanı Dr.Adenauer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1954
  • ¦IrPo «SSİ^C GENERAL COLLINS ŞEHRIT\nZI E NATO Askerî Komitesi Amerikan Temsilcisi Orgeneral J-Lowton Collins bu sabah uçakla Izrairden şehrimize gelmiştir-Resimde.General Collins kendisini hava alanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1954
  • Kasım Gülek dün C.H.P.C.H.P.nln tekrar İktidara geçeceğini söyleyen genei sekreter iktidarı beceriksizlikle itham etti Cumhuriyet Halk Partisi Istanbul Vilâyet Kongresi çalış analarına dün de saat 9 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1954
  • Petrol kanunu tasarısında tadilât yapılması muhtemel İsletmeler Vekili dün komisyonda izahat vererek muhalefetin endişelerini izale eecek tedbirlerin alınacağını söyledi Ankara,19 ANKA)Petrol Kanunu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1954
  • KÜFÜR YÜZÜNDEN Dün Kasımpaşada küfür yüzünden kanlı bir hâdise olmuş ve ŞükrU Kuloğlu adında bir bakkal» yeğenini döven Ali Kartalı bıçakla ağır surette yaralamıştır-Resim* cârin Şükrüyü göstermektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1954
  • Türk-Pakistandostluk anlaşması_imzalandı Ankara ve Karaşide neşredilen müşterek bir resmî tebliğde anlaşmanın siyasî,iktisadî ve kültürel olduğu belirtildi Orta Doğuda sulh ve emniyetin teessüsü için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1954
  • Anlaşmanın imzalanması münasebetiyle beyanatta bulunan Pakistan Başvekili Muhammed Âli Hanın beyanatı Karaşi,19 Anka)Pakistan Başvekili Muhammed Ali Han,Pakistan İle Türkiye arasmdakl dostluk bağların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • Yine o deı t ULUNAY yeirj USUİ *tr djlenciük «okli daim bu» ihtfb:ffidhlhaflik sokaklarda yaya,çamur-Jumtçine gibi otur anıt 'Jbir dnsan guntnn,bos ocak,yalın ayak,«ırkında lime lime bir mintan.Tiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • K S A HABFRUR Şehrimizde tetkikler yapmsflcta olan Amerikalı eğitim mü!tahaasısı Otto Mathias,önü «nitedeki pazartesi günü Anka] •laya gidecek ve orada da incele meler yapacaktır.]Bn* İngiliz v« bir î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • Belediye İktisat Müdürü tsviçreye gitti Belediye İktisat Müdürü Ferruh İl ter;dün sabah saat l1 de uçakla İsvicreye jîktmiştiriktisat Müdürü,şehrimizde kurulması kararlaştırılan "Migro tanzim «atışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • tür 16 Ahır 1878 20 Şubat 1*54 Cumartesi Un.7 Şubat 13W VAKİT VASATI EZANI Güneş ö*Ie İkindi Akçanı Tat^ı İznoak 1030 12.28 ıs.zr 117.4» 19.20 5.09 1;0D 6.39 9.38 32.00 1.31 11.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • Şehrimizde üç faflfcrtik kursu jagAgaar geliştirmek maksadıyla Tnıfhliffltf bölgelerde kurslar açılmasına karar verilmiştir.Halıcılığa ait bütün tekniğin öğretileceği $m kurslardan üçü yakında İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • Ofis,hububat ihracına devam ediyor Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yabancı memleketlere vapılan hububat sevkıyatına devam edilmektedir.Bu arada İspanya'ya yeniden mühim miktarda buğday ihracı için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • Memurlar Kooperatifi pamnkhı satışına hazırlanıyor Memurlar Kooperatifinin yapacağı pamuklu mensucat tanzim satışlarına ait hazır lıklar tamamlanmıştır.Alâkadarların beyanına göre;malların Avrupadan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • HALKİN SESİ Üç şişe gazoz,5 lira!Selimiye askeri fırında ça lışan Hüseyin Aydın adında okuyucuna nzdag aJdcğunız bir mektupta şöyle denilmek todir:«Bir kaç gün evvel,iki arkadaşımla birlikte Tepebaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • Kasımpaşa'da İki kanlı hâdise oldu Polis her iki vak'anın da firar etmiş o an suçlularım şiddetle aramaktadır Evvelki gece,Kasımpaşa'* da iki kanlı hâdise olmuştur.Doiapderede,Kurdoglu yokuşunda bir ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • Oim AyvsrnPGoiht 3d tideki TPJecSet achnfla sriforün idaresmaeka 1İÎ77 plâkalı i Avasroaşactan ns*$ı iner fc-cidarı gelmekte olan.T5T23 tokalı 'taksive ve Tur»™ nl^mıyarak volıın 3cen»-nr»fKki Tîir cm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • Şişlide bir apaxhnianm 3 odası yandı Dün Şişli ide İlfcadaaran s»-İrağında Merciini aflımflıı biri' ne ait "BereTcet aparümanmda gaz ocağının parlamasın dan ıdobva yangın çıkmss ve zemin 'kotta buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • Dün şehirde Tîirsızhk vak'ası olmadı Dün şehrimizde ilk defa olarak hırsızlık hâdisesi olmamıştır.Öldürme,yaralama,öldürmeğe teşebbüs gibi ağır suçlar meyanında hırsız lık suçlarının da azalışına,ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • Vesikasız olarak çakşan 15 katlın yiikainndı AMSk ZaTa-itası tnemuTİtı-Ti,3ün Rece Bevoghtaaaki eğlence verfcrintle ywp^k'a-Ti kontrol sonunda,15 kadının «vesikasız olarak ca!hstı& m tesbrt etnnsleröS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • ESSE!KONGRE ir Kadıköy Kızılay Şubesinin yıllık kongresi 28 şubat yazar g-tktü saat 10 da «Ka^jköy Ev Salonunda» yapılacaktıric Fatih K zılay Şubesinin yıl iık kongresi 2& şubat pazar gtt nü saat 10 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • Bir taksi polis noktasına çarptı Seyfettin «abada bar şafö" rün idaipesmdeki 14168 plâkalı taksi.Sarıyer'den İstanbul istikametine gelmekte i" ¦ken,yenlesin ıslak öfonasnm dan tloflavı kaynaş ^ve Çayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • Gülhane Parkmda hayvanat bahçesi fcortfecak Şehrimizde bir "Hayvanat Bahçesi kurufaaa»u.Join ilgililerce teşebtorüae geçilmiştir.Bu hususta verilen malû" mata göre.Hayvanat Bahçesinin şimdilik CHüfaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • Temizlik işleri on eöp kamyonu satm aldı Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü,işlerin süıatle görülmesi için tedbirler almakladır.Bu cümleden ol" mak üzere çöp nakli için yeniden 5 tonluk 10 kamyon satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • Rdhabilatosyon merkezi bugün törenle açılacak Memleketimizde ilk defa meydana getirilen "Rehabila" toşyanM aaaerfceEu bugün saat 11.30 da Vali ve Belediye Heisi tarafından açılacaktır.Yedikule Verem H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • I Beyaz kadın ticareti n:liedirUau ÇINAli Tefrika No:12 "Ablamın patronu fceni geceleri bara gitmem için kandırdı,Beraberce bara gittik.Bir iki garsondan başka kimse yoktu.On dakika kadar otur duk.Ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • Fatal ve Üskndarda tki okul Şehrinizde yeniden akı ilk okul yaptırılması için hareke te egçünustir.Beşer smıf ı olacak bu okullardan ib&ri Fa tihde Güicamünde,dikeri de Üsküdarda Hacı Selim Ağada inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • Dört def-neci fiKrUicr av Irajris yatacak Adapazarında Mustafa a* dmda birini definecilik suretile dolandıran Murat,Nesim,Yusuf ve Ahmet adında dört kişinin 3 üncü Asliye Geza "Mahkemesinde •yarn!makt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • Jao Fszik Entsitüsü Yeni ihdas edilen enstitü 1 mart pazartesi günü tedrisata bağlıyacak Şehrimizde bir Jeo-Fizlk Enstitüsü kurulmasına karar verilmiş ve bu hususta!faaliyete geçilmişti.Gereken hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • Büyyk tor Alman «ırki İstanbuia geliyor Avrupanın en büyük üç pistli Alman Krone sirki lö mayıstan itibaren temsüler vermek üzere şehrimize gelecek ve ilk «ece hasılatını İstanbul Gazeteciler Sendikas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • Etekleri tutuşan yaşlı kadısı öldü Bir İsafta evvel Pendikte bir vaka olmuş ve Hatice Büşaram «uflWla T?0 yasında Mr kadm,S yaşındaki tora" ma Enderin pakfoga kübritle «teülerjittlen tutuşarak teh-Jük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • Tünel tamir edilecek Reviz;on ama,iyesinin seferleri aksatmaması için ilgiiiierce germen tedbir alındı Elektrik İdaresi mumlaman utiontrol ve Uuıur t cilt d Tünci tesislerinde esasla bir revizyon yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • 23 şubat Kafkasya ile Kırıra.n,onlarla beraber Kalmuklarm ve İdil boyu Aimani^rmın müşterek matem günüdür.Bundan 10 yıl önce,İçendi kuru iug yıldönümünü kutı'ayan Klz lordu,şenliklere İştirake icbar e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1954
  • J "I P r tt T-T.Yedlkulede lktyüzlüç?şme sokağında 73 numarada oturan Agop Zencery an adında biri,ev kirası maeelesinden annesi ve kırikardeşt ile münakaşaya tutuşmuş ve bu arada saf eilni pencere cam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.04.1954
  • Siyasî İcmal r vfUe kapanui Berlin konferansı yirmi beş gün devam eden nutuk düellosundan» karşılıklı ittihamlardan.plânlar ve tekliflerin reddinden sonra hiç bir şeye karar vermeden dağıldı.Almanya y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1954
  • Mısır.Rusya ve Romanyada" petrol alacak Kahire,19 AP)Hükümete yakın kaynakların dün gece bildirdiklerine göre» gelecek hafta Mısırın Rusya ve Romanyadan petrol ithal etmesi için bir anılaşma imzala* m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1954
  • talkütada polis nümayişçilere ateş açtı Kalküta.19 A-A.Dün akşam polis kuvvetleri nümayişçilere karşı üç defa ateş açmak zorunda kalmıştır-Bu* tıunfla beraber ölen ve yaralanan olmamıştır Hâdiseler Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1954
  • Freddy» siz sahiden us* landınız mı?Güneşm ışığı yer yüzünü nasıl aydınlatıyorsa namus da benim ahlakımı öyle düzeltti Anladım» Freddy» çok kur nazsınız ama anladım-Güneşin i9»ğı yer yüzünü aydınlatır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1954
  • Kızıl Cinde temizlik hareketleri başladı Londra.19 Nafen)Pekin radyosunun bildirdiğine göre Mao Tse Tung komünist partisi kadrolarında yeni bir temizlik yapılması için emir vermiştir.Mao Tse Tung'un r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1954
  • Arap şarkıcının Nerfmana ait dedikodusunun içyüzü Şarkıcı Ferit El Atraş kendinden pak emi i göriLı JidSi ıa rağmen iddiaları tahakkuk etmemiş ve Nsrlman böyle bir izd vac» aklından blie geçirmediğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1954
  • Dörtlü Arap konferansı toplanıyor Arap devletleri aracındaki gerginlr.ği azaltmak için Mısır» Lübnan,Suriye Reisicumhuru ile Irak Başvekili arasında bir konferans tertiplendiği bildiriliyor Beyrut,19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1954
  • Komünist Çin'de Müslüman Türklere yapılan mezalim üeuı,xH JVA ryoreae,memıeıteune dönıne* ıstcuuyen o*r aaro esiri v^uıh,gazetecilere verdiği bir be yaıidtta,vıııde müslüman 'lurjtiere karşı yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1954
  • Eden'in yeğeni seçimi kazandı Londra,19 Nafen)İngiltere Dışişleri Bakara Anthony Eden'in yeğeni bugün yapılan bir ara seçiminde İşçi Partisi adayını yenmeye ve Parlâmento üyeliğine seçilmeye muvaffak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1954
  • Bir yıldız uyku ilâcından zehirlendi Hollywood,19 A.A.Sarışın yıldız Anne Sterling bugün evinde baygın bulu" narak hastahaneye kaldırılmıştır.Artistin fazla uyku ilâcından zehirlendiği sanılmakta dır»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1954
  • Amerikanın Japonyaya yapacağı askerîyardım İki devlat arasında andlaş naşı yakın Washington,19 AA.Birleşik Amerika Uzak Doğu Başkomutanı General John HuÜ,bugün burada yaptığı basın toplantısında,önümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1954
  • Amerika'da yol kozaları Eisenhower.50 sene içinde yol kazalarında Ölenlerin harpte ölenlerden çok olduğunu söyledi Washington.19 A.A)Beyaz sarayda yol emniyeti mevzuundaki toplantının açı* lışında Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1954
  • En u?un ilmî araştırma Üç İngiliz ilim adamının yelkenli Mr tekneyle Atlan tikte yaptıkları tetkik gezisi 83 gün sürdü Barbagos.19 AA.3 İngiliz genci Dakardan kalkıp 83 gün Atlantik sulan ile boğuşara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1954
  • Silâh taşımak sucundan idam edilenler Nairobi,19 AA.Dün Nairobi'de sekiz yeıti asılmak suretiyle idam edilmiştir-Bunlardan biri ateşli silâh taşımaktan,diğer yedisi de nizama mugayir silâh taşıyanlarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1954
  • Finlandiyalım yeni Ankara elçisi tayin edildi Helsinki,19 AP)Finlandiya Cumhurbaşkanlığı daire müdürü Bruno Kivihoski bugün Ankara Orta Elçiliğine tâyin edilmiştir» Yeni orta elçi 62 yaşmda olup haric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1954
  • Körler» baston yerine radar kullanacaklar Boston,19 ANKA)Ufak bir sepet büyüklüğünde bir radar cihazı pek yakında-körler tarafından kullanılan bastonların yerini alacaktır-Bu hususta yapılan tecrübele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1954
  • Ruslar,Battıktaki durundan endişe duyuyor Sovyetlerht bn bölgeye askeri birlikler sevketmesi dikkati çekiyor Berlin,19 Nafen)Bal tık memleketlerindeki tasfı yeler davam etmektedir.Bidayette Berla tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1954
  • Güney Korede Hintliler aleyhinde nümayiş Seul.19 AA)Güney Koreye teslim edilen 600 kadar eski harp esiri,ellerinde Hinristan aleyhtarı levhalarla bugün Seul'de bir nümayiş yap muşlardır.Güney Kore ord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1954
  • Ingilterenin ilk atom pili faaliyete başladı Londra.19 ANKA)Ingilterenin «zafir» isimli ilk atom pili Harwell atom enerjisi araştırma enstitüsünde faaliyete geçmiş bulunmaktadır İlâve edildiğine göre.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1954
  • İspanyaya açılan kredi Washington.19 AA)Tabancı faaliyetler idaresi.İspanyaya 1.360 000 000 dolar tutarında inşaat,ulaştırma ve maden malzemesi,traktör ve diğer ziraî malzeme satın alma müsaadesinin v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA 1ft Chicago civarında Lhare askerî hava meydanında yerde bulunan bir av uçağından kurtuı'an bir füze civardaki bir kız mektebinin duvarında infilak et iniştir,ölen ve yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1954
  • Ermenistan komünist par tisinde değişildik Londra.19 A.A)En» nistandaki komünist Eriv;radyosu,bugrünkü neşriyatı da» Ermenistan komünist ps tisi kongresinde yapılan ye parti tâyinlerini bildirmiştir-B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1954
  • FIKRA tş değiştirmek Bir Amerikalı on sekiz yaşında babasının kesesinden elini çeker,yirmi dört yaşında milyoner olur,otuzunda iflas eder» otuz beş/nde tekrar milyoner olur» kırkında ikinci defa müfli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.04.1954
  • BERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAR" A ili Keramet ehli Abdal Murad Baba kimdir Elindeki tahta kılıcı yaradana sığınıp salladığı vakit,kendisiyle alay eden kâfir ikiye töüinmüştU Orhan Gazinin Bursayı fet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.04.1954
  • En içten gelen duygumuz:Denize hasret Mütemadiyen yağan,ve içimize işliyen şu yağmurlu ve soğuk günlerde,muhakkak ki en içten duyduğumuz Jiasret;bir yaz günü ve denizdir.Böyle atkılarımızı boynumuza d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.04.1954
  • Bir müddetten beri Amerikada bulunan Reisicumhur Celâl Bayar.her gittiği yerde büyük dostluk tezahüratıyla karşılanmaktadır.Celâl Bayar,yalnız devlet adamlarının değil» aynı zamanda Amerikan halkının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.04.1954
  • Yugoslav gün yapılacak müsabakalar Yugoslavya şampiyonu Parti zan güreş takım;şehrimizdeki ilk karşılaşmasını bu gece saat 21 de Teknik Üniversite Spot salonunda Istanbul karmasına karşı yapacaktır.Gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.04.1954
  • Beşiktaş ve Galatasaray Ankaraya gittiler Beşiktaş ve Galatasaray profesyonel futbol takımlam bu hafta iki karşılaşma yapmak üzere dün sabah ve akşam iki kafile halinde Ankaraya hare-ket etmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.04.1954
  • Matthews ne şekilde marke edilebilir?trigilterenin en teknik futbolcusu Mathews Londra,19 SHA)Ya-lî takımını taklit ettim.nn oynanacak olan Black* Freddie Steele'ye göre,pool Port Vale futbol ma-tıpkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.04.1954
  • Bu haftaki amatör miçSar tabir edildi Bu hafta yapılması gereken amatör lig maçları bölge tertip komitesi tarafından tehir edilmiştir*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.04.1954
  • Jean Snevers unvanını muhafaza etti Londra,19 SHA)Bu rada Harringajy kapalı salonda yapılan boks müsabakasında Belçikalı Jean Sneyers,Avrupa tüy siklet şam piyonluğü unvanını 22 yaşm daki Britanya imp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.04.1954
  • a?«#at» FRANSA'DA RUGBY TEKRAR CANLANIYOR MU?Neşredilen istatistikler» göre;Fransada bir ara taraftarlarını kaybettiği görülmüş olan rugby karşılaşmaları yeniden meraklı kütlesini çekmeye başlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.04.1954
  • istanbul-Eskişehir boks maçları bu gece yapılıyor Türkiye boks şampiyona Vural İnan İstanbul ile Eskişehir karma lan arasındaki boks maçları bu gece saat 21 de Galatasaray ku liibü spor salonunda yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.04.1954
  • Vcncncio tize;karşı nerede oynayccak?Madrit SHA)l^anyûl:beynelmilel eyuneröâratfâit'' Venancio'nun,îstânbuîda Türkmillî takımına karşı çıkacak ispanyol millî maçında ner-ede-oynayacağı bir mesele olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.04.1954
  • KADINLAR ARASİ BASKETBOL TURNUASI New York,SHa Mayıs ayında Marsilya'da tertip edile c*k Beynelmilel Basketbol turnu asına Amerika da kuvvetli biz kadın takımı ile katılacaktır.DÜNYA ŞAMPİYONASININ A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.04.1954
  • Yu oslav güreşçileri valiyi ziyaret ettiler Müsabakalar yapmak üzere şehrimize gelen Yugoslav güreş çdieri bu sabah beraberlerinde baden terbiyesi müdürü,güreş klübü reisi ve antrenör Nuri Ho ca olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.04.1954
  • Asil zavallı Akşam gazetelerinin" birinde:Evvelki gün «Düşünceler» başlığı altında bir tenkit ya zt&ı okta.Muharrir makalesinde futbol federas yonunu ve Beden Terbiyesi Umum Müdürünü tenkit ediyor.Ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.04.1954
  • Basketbol Lig Maçlarında 6.Hafta Bugün F.Bahçe G.Saray B.Spor'la oynuyor Şampiyonlukta o an M.Sporla,G.Saray mağlûbiyetinin ec sini çıkarmak için oynayacak olan Sarı Lacivertlilerin karşılaşması hatto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.04.1954
  • Futbol Federasyonu reisi istifa mı ediyor Ankara.19 ANKA)Mevsuk bir kaynaktan öğrenildiğine göre.Futbol Federasyonu Reisi Orhan Şeref Apak.son zamanlarda bütün gazeteler tarafından kendisine yapılan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.04.1954
  • Nasıl olur?Pierre' m s* EC bir tefe bülten verdiğini ioyiemaştinia.Evet,bir ikinci bültenim yoktu.Fakat bültene ihtiyacım da yoktu.Süpnesıa bu suretle yanşda oUskasUrpye edilmeyi göze almış oitor yord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.04.1954
  • ı-ujo'Mmmj t 2 a 4 5 6 7 a 9 10 ft 12 t I 1 H9 2 3 Til 1 4 19 5 r J 6 IB 7 8 9 ^Ht 3 1 t 1 «HM 10 î s^ It 1 i SB 12 r y İ v d r Sofa» *z$a I Karasevdayı.2 Hittere memnu meyveyi yediren Ka dm;Milletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.04.1954
  • Kuran'in Alma ne çr tercümesi Adenauere hediye ec'ibc k L» BajflB},19 fJHP)Kura»' m Almama tercümesi yatanda liavliçredeki Ahsnediye tarikatı mit raisi' taralindanı Batı.Alman ya,Başbafta% Vkr.VSaaraA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.04.1954
  • HADİSELER ve İNSANLA 25 gün devam eden Portfer Konferansım umumî bir bilançosu 25 ocaktan beri-Efertfnda top lanmakta olan dört hariciye ve kili dünden itibaren müzakere,lere so nvermışler ve avdet ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.04.1954
  • Tarihî Roman Yazanı Kemal SAMANCIGÎL Kadir Ağa:görmesin,Nilüf I Müjdeyi veren ağzın dert erne kadar sevinecek,dedi 5â Mahmur bakışlarla Kadir ağayı süzen güzel Nilüfer inler gibi:Müjde;ha!dedi;onla» g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.04.1954
  • Rosenberg'lerin çocukların» dair karar New-Yorfc,19 AA)New York mahkemesi,atom casusları Rosenberg'lerin çocuklarını» bîr kaç aydan beri beraber yaşadıkları Meeropol aile"* sinden geri alarak,istikbal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.04.1954
  • İstanbul Radyosuna gelen mektuplarda neler istenir?Ra ^99 ıııudlıB dijor Id s Bz» geü cfa tepiifabifiıU,üçüncü »a teklif V3 Sit O&tlğ» ntfeîtfriy t* ¦t Ankara Radyosu,Dinleyici ile Hasbihal» diye bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.04.1954
  • Kasım Gülek dün C.H.P kongresinde konuştu Baştanıfı birincide)nıyorlar-Sözleri bir kıskançlıktan ileri gelmektedir.Türk demokrasisi» 4 yıldır gerilemeler kaydetti' İnşaattan gün gelecek kaybedilenleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1954
  • Boğazda bir şilep battı Batta*a6 fclUncMe)duruma sokmuşsa da.sarfedileri fedakâı ane çalışma sonunda roket auimak sure ti v le geminin 27 kişilik mürette bata güçlükie kurtarılabilmis tir.Geceyi kurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1954
  • RÖPORTAJ îstaniu!Radyosuna gelen mektuplarda neler istenir Baştarafı 6 net da)kitte bulunanların tenkitlerini de inceden inceye tetMk ede-TİZ-Feki.bo tenkitlermprogramlarınızda değişiklik yapmak bakam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1954
  • Bir filomuz Ma taya g.tti Gölcük.19 ANKA)Donanmamıza mensup bit* filo.Mailadaki İn&liz üssünü ziyaret elmek üzere buradan ve büyük tezahürat la ugurlaurrusüromuzun seyahati 20 gün sürecek ve bazı İtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1954
  • Celâl Bayar New York'a dönüyor Baştarafı birincide)bu akşam trenle New-York'a hareket etmeden evvel yina birbiıini takip eden ziyaretlerle dolu bir gün geçirmiştir-JBu sabah Bayar ve refakatindekiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1954
  • Rüşvet alma iddiası Adliyeye intikal ediyor Baştarafı birincide)Bu şurada Azalardan Selim Erengil söz ıstiyerek |U teklifte bulunmuştur:«Şu anda muhterem meclis efkârı umumiye njzdınde ağr bir töhmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1954
  • Dulles Adenauer ile görüştü lkLşlaralı birincide)Mülakatın sonunda John Foster Dulles basına su be yanatta bulunmuştur:Başvekil Adenauer ile bir buçuk saat görüşmüş olmam d^n dolayı fevkalâde baht i y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1954
  • Türk-Pakistan dostluk anlaşması Baştarafı birincide)¦eyir.büyük ehemmiyetle mütalâa edilmektedir.Şimdiki halde,siyasî,iktisadî ve kültürel mahiyette olan anlaşmanın yakın zamanda askerî bir andlaşma i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1954
  • Daytonun beyanatı Başmakaleden devam)hcrak tutulan Max Ball fle ofi simiz arasında biç bîr alâka yok tur.Hattâ şunu 4a ilâv» edebilirim ki,kendisiyle JJk defa Tür kiye'yi terketrneden iki gün evvel w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1954
  • Ekrem Güğer vcf af etti Ankara,19 ANKA)Ankara Hadyosunun değerli ses sanfclkârlanndan.Ekrem Cjfeger İn sabah ani fair made kanaması snetioesinde vefat ctmisjtix.32 yasında bulunuyordu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1954
  • Fir otomobil Asî uçtu bi Cemil ile isçilerden biri yetişenlerm yard«m ile kur larilmıssa da,diğer üc isçi sulara gömülmüşlerdir Bütüx.gece üiaiyenin de vaıdıma ile aramalar devam elmis tir Bu iscilera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1954
  • Başvekilin dünkü kabulü Ankara,19 A.A.Başvekil Adnan Menderes,bugün Başvekâlette,Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisine mensup Adıyamanlılardan müteşekkil 22 kişilik bir heyeti kabul etmiş ve Adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1954
  • Beşinci Kore değiştirme birliği izmir,19 T.ELA.Korede hizmet sürelerini tamam lanuş olan 4 üncü De&şUr* me biruğiınizm yerine gide cek olan ö inci Türk siiahiı hrliği,Seferihisar'daki kaıno ta hazırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1954
  • Irak'ta pakta giriyor tea kuvvet doğar prensibi r.i benimsemiş bulunmakladır "Dolayısıyla-Arap Brrliğındfeü fay da görülemediği âşikâı oldugoadan-iaoKamomae karş» ttünyama toa ki—jmda e* sağlam kaleyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1954
  • ınaıçınıde harekat birdenbire yavaşladı Harekâtın aniden gevşemesi,Berlin'de varılan kararla ilgili görülüyor Hanoi,19 AA)Komünist asîler denebilir ki bü tün ilinöiçinideki faaliyetlerini dun esrareng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1954
  • Çalışma Meclisi Bastaraf« birincide)lı geçen 2 numaralı komisyonun kararları fisc rinde Meclisçe de durulmuş ve bu arada komisyon başkanı izahat vermiştir.Mecll sin kabul ettiği esaslar arasındabilhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1954
  • Muhammecl Ali Hanın beyanatı Baştaraf ı birincide)laşmaya varıldığım açıklamış tır.Pakistan Başvekili,bu anlaş maya var-ldığı keyfiyetin ner İki ftükûmet merkazinde ayni zamanda yayınlandığım birdir.m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1954
  • Petrol kanona Baştarafı birincide)ceğini ifade etmiş ve muhakici-n ısrarla üzerinde durduğu konuların nereden ele alınabileceğini ve ber baıde bu muhtelif görüşlerin memleket menfaatine en uygun bir f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1954
  • Bütçe müzakereleri hararetli geçiyor Başlarafı birincide)bloke edilmesini tenkit etti Türkiyede içtimai bünyenin ehramını bir kroki halinde söyle belirtti:a70 bin gelir vergisi mükellefi bulunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • R ADİY0 İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.16 Şarttılar Okuyan:Mualiâ Gökçay 13.46 Dans müziği Pl)14.00 Cu mantes!konseri Pi)George Bi set:«Carmen» süiti Çalan:Tho mas Beecham id.Londr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • 1 anibjy.ve rstıatn Kapanış Açılır Kapanış Sterling "34 784—Dolar 280.50 280 30 Fr.Frang» 8l 0.80 İsviçre Fr,64.03 64.03 Belçika Fr!5.61 6.60 isveç Kr.64.12.50 64.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • Bayındır Devlet Hastahanesinden 1 Bayındır Devlet Hastahanesi ihtiyacı için yağ pompalı ve her istifrîmete müteharrik müştemilâtıyla birlikte bir adet ameliyat masası aç/k eksiltme suretiyle satın alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • Diyarbakır Belediye Başkanlığından 1 Diyarbakır Belediyesi için beş tonluk uzun şase 150 pus takviyeli ve üzerine inşa edilecek karoserinin oturmada 30 kişi.ayakta 10 kişi ceman 40 kişiyi alabilecek ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yan ielerixri fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • MUUHjet m cone şartları I*.Ki.Senelik 42 00 Alfa aylı* Si 80 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketler* iki mislidirlifin şartları ve 8 unca sayfa sant.4 T.Lve81nol8ayfaaftnt.I,60T.L.Hânlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • Istanbul I ö rdüııcti tcra Me ı Paraya çevrilmesi mukarrer muhtelif kıymetli biblolar ve eşyaları istanbul Belediyesi mezat mahallinde 24/2/954 tarihine rast&ayan Çarşamba günü birinci 25/2/954 tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • Köprüler Yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Çoruh vilâyetinde,Çoruh Yusufeli yolunda Sirya ,Çoruh Şavşat yolunda îmerhav)Yusufeli Sarıgöl yolunda Hamrut)ve Borçka Maradit y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • Ankara Jandarma Satmalına Komisyonundan Miktarı Fiat:Teminatı Kapalı zarf eksiltmesinin Cinsi Metre Krş.Lira Krş.gün ve saati i Er kaput kumaşı.80000 1375~ 46750 00 1 Mart 1954 Pazartesi eaat 15 Kışlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul 2 No.Lu.Satın Alma Komisyon Başkanlığından Cinsi Miktarı Yelken bezi 125 Metre Yelken bezi 375 Metre Buranda bezi.250 Metre Yelken bezi ince)100 Metre Goblen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapah zarfla Diyarbakır'da yol,su,elektrik ve kanaliza© yon dahil olmak üzere 56 daireyi muhtevi iki blok apaıtıman ile 14 adet ikiz ev yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından Fen İşleri Müdürlüğündeki şartnamesi gereğince Gazi Bulvarı 973 ada» 2 parsel Üzerinde İş Hanı birinci kısım inşaatı için kapalı zarf U eksiltmesine belli edilen gününde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • Teksl Genel Müdürüğü ilânları Satı a ma Koms/onu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre 40000 kilo tutkal pazarlık suretiyle satın alınacaktır-2 Pazarlığı 29/3/954 Pazartesi günü saat 10 da Kabata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • Satmalına Komisyonu Başkanlığından X Cins ve müfredatı ı şartnamesinde yazılı ceman 43$ adet saatçi eğesi müteahhit nam ve hesabına pazarlık suretiyle satın alınacaktır-2 Pazarlığı 8/3/954 Pazartesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden x Müessesemizin nakliyat ve gümrükleme işlen kapalı sarfla teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir-2 Tekliflerin 4/3/954 günü aksamına kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • lAMMEİt MAKSİM Bu akşam Saat 21 de 0 t B AL t KARAKOLU Tumartesi,Pazaı r A matineler 15 tt K A MAA» Telefon:43154
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • tSTANBUL BELEDİYESİ SEHÎR TtYATROSU Qo«t.21 de Dram Kısım HER ŞEYE RAGMEN Dişimizin Zara)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçesı Tevfik SadııUah 'beı arjamba akşamı talebe gaceslciir.Pazartesi aks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi 8 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERÜUKAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akgam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • Dizel Generator Gurubu Alınacak Yalova Seledîye Reisliğinden s 1 150 beygİT takatıiıda ve en çok 600 devirli akuple Çalışır bir vaziyette dizel generator grubu alınacaktır.Az devirliler tercih edilir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • Tünel Seferleri k E.T.T İşletmeleri Umum Müdürlüğünden!Tünel tesisatında yapılacak revizyon,islerine 20/2/954 Cumartesi günü semisin hitamından sonra başlanacak» Pazar günü servisin başlamasından evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • İstanbul Tekel Başmüdürlüğünden 1 Istanbul şehri Belediye hudutlarıyla KÜçükçekmece» Rami,Küçükyalı.Maltepe.Karta!Pendik ve Yakacık,Anadolu ve Rumelikavağı dahilinde her türlü şişeli içki ve ispirtola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • Havagazı tesisatçılarına:I.E.T.T.işletmeleri Umum Müdürlüğünü 3ns 3,6.9/9/953 tarihli Yeni Sabah,JurnaL Son Posta,Cuiushuriyet.Yeni İstanbul gazetelerinde ilân edildiği üzer© 24/3/953 tarih ve 8367 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • Teklif alma ilânı İşçi evleri yaptırılacak SUmerbank Nazilli Basma Sanayii MUessesesi MUdürtUğtlnden 1 Müesscsemizce Nazilli fabrikamız sahasında yaptırılacak üç muhtelif tipte 228 adet işçi evi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • İstanbul Çiçekçilik istihsal ve Satış Kooperatif Şirketin* den:Kooperatif statüsünün 20 nci maddesi gereğince ortaklarımızın aşağıda yazılı gündemdeki işleri görüşmek üzere 9 Mart 1954 Sah günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütîhasma* Pazardan başka her gün sabah aaat 10.S0-n.00 öğleden sonra 14.80-17.00 de haeta kabul eder.Istanbul Divan* yolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1954
  • Toprak Mahsulleri Of isi İstanbul Bölge Müdürlüğünden 1 Tekirdağda mevcut 3000 tonluk çelik hangar eksik ifflerinin ikmali kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 İşin keşif bedeli 20 625 51 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8