Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.04.1954
  • Hindistan ne düşünüyor Türkiye Pakistan Paktı ile Pakistana yapılacak Amerikan yardımını Rusya kadar Hindistan da tenkit etti» aleyhinde bulundu.Çok takdir ettiğimiz ve sevdijgfwHg büyük bir milletin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1954
  • Harcırahlardan kesilen gelir vergileri ödenecek 1950 51 senelerinde kesilen tergİIerin İadesinde istihkak sahiplerinin müracaatı beklenmiyecek Ankara,16 T.H.A.îtiraa ye Temyiz Komisyonu ile Şûra yi De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1954
  • HÜRRİYETİ SB&EN DİP-LOMAT Avuotralyadaki Sovyet Eksiliğinin üçüncü kâtibi Petkov'un bir kaç gün önce mühim vesikalarla birlikte hürriyeti seçtiğini bildirmiştik-Resim PetkoVu hürriyeti seçtikten sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1954
  • Bir Amerikalı atom âlimi dün şehrimizde İkinci DUnya savaşında Amerikanın atom bombası çalışmalarına direktörlük eden prof.Compton,bir konferans verecek Türk üniversitesinde konferans vermek,Türk eğit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1954
  • TOKYODA TEDAVİ 00 KEN ASKERLERİMİZ Kore'deki birliğimize mensup ««çerlerimizden bir kaçı hâlen Tokyo'daki ordu 'hastananesiadc tedavi olmaktadır.Resimde Amerikan General;John HuB"u kahr amanlarmuzdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1954
  • Şarlo.65 yaşına bastı Corsier isviçre)16 A A.Charlie Chaplin,bu* gün,65 inci yıldönümünü km lamıştır.Aktör ve karısı yıl» dönümünü evlerinde ve ga yet sakin bir şekilde geçu* inektedirler.Chaplin aues
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1954
  • iugtin fehrimizde havanın ama utyetifc boratta geçeceği,rttzfırların hafif eseceği,sühunet derecesinin bilmiştir yükseleceği tahmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1954
  • C.H.P.lideri dün Izmir ve Manisada konuştu Eğede seçim kampanyasını açan İnönü,partizan idareden ve hayat pahacılığından şikâyet etti İzmir,16 Milliyet)C.H.Pgenel balkanı İnönü bugün Mani «a ve İzmird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1954
  • D.P.nin dünkü toplantıları Feriköy toplantısında bir sebaect pahalılığın OJfrP.tarafından yaratıldığını iddia ila 20 kuruşa ıspanak »atta Demokrat Parti,dünde şehri misin dört semtinde siyasi top lant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1954
  • Çanaltkaleye dikilecek âbidenin maketi Çanakkale Abidesi Şehitler Abidesinin temel!bugün Hisarlık mevkiinde törenle atılacak "Çanakkale Şehitleri,içm,Çanakkalede Hisarlık mevkiinde yapılacak âbidenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1954
  • Radyoda seçim konuşmaları Partilerin yapacakları konuşmaların programı dün tesbit edildi Ankara,16 A.A.2 mayıs 1954 seçimleri' münasebetiyle siyasî partilerin rad yolarda yapacakları propaganda konuşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1954
  • Reisicumhurun Bursada yapılacak temel atma töreninde konuşması muhtemel Şura»,18 Milliyet)BugUn aldıâ-ımız malûmata eör» R»ioi cumhur Celal Bayar Marmara bölgesinde 3.4 gün devam edecek bir seyahate ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1954
  • Gençler bugün Almanya He karşılaşıyor Bonn'da,dömifinal karşılaşmasını oynayacak olan gene millî takımımızın kadrosu teebit edildi Bonn,16 A.A.Genç millî takımlar şampiyonasına tesir edecek futbol maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1954
  • Haydarpaşa ve Sahpazarı liman tesisleri Pazartesi günü yapılacak temel atma töreninde Celâl Bayar ve Adnan Menderes de hazır bulunacak Uzun zamandanken hazırlakları yapılan v» projesi tamamlanmış olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1954
  • Amerikan kuvvetleri Avrupadan çekilmiyor Elsenhower Hidrojen siiâhına alt malûmatın müttefiklere de verileceğini bildirdi Amerikan Georgia,16 AP)Batılı milletlerin mevcudiyetlerine karşı Avrupada tehd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1954
  • Boğaziçinde kurulacak köprü Dünyanın en yüksek köprüsiinii in&a etmlg olan bir Amerikan firması,istenilen teknik malûmatı hazırlıyor Canon City Colorado)16 AP)Burada Royal Gorge isimli dünyanın en yük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1954
  • Yunanistan askerî ittifakı iyi karşıladı Stefaııopulos ittifak meselesinin Titonun Yunanistanı ziyarelinden sonra kafi bir şekÜ alacağını söyledi Atina,16 AP)Yunanlatan,Türkiye ve Yugoslavya ile tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1954
  • Mareşal Tifo ve Bayar dün şehrimize geldi Ankara müzakereleri hakkında neşredilen tebliğde,Paktın askerî ittifaka ifrağı için derhal çalışmalara başlanacağı bildirildi Şehrimizde üç gün kalacak olan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1954
  • Resmî tebliğ Ankara,16 A.A.Reisi cumhur Josip Bros Tito,Reisi cumhurumuz Oelal Bayar'ln davetine icabetle,12 nisan 1054 tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret yapmışlardır,Hariciye Nazırı Mösyö Koca Po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • MKV3MMN &K YAPRAK Koca İnsnf vinci ULUN AY I Denizcilik Banb&aann An rupadan sat m alım* olduğa büyük vinç amanı imza getirildi.Henüz yakından gitar medhn ama gazetelerde ç»kan resimlerinden anlıyoruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • POLİSTE Lalelide Mesihpaşa sokağın da Hasan An adında birine-ait 36/4 numaralı eve giren maçhul bir hırsız,400 Ura kıymetin,deki bir attın iğneyi çalarak kaçmıştıric Gümrük başmüdürlüğüne alt 52 numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • KJ S A H A B lb-N L H if "Bakırköy Akıl ve Sinir iiastauklan hastahanestnde ye «Ucu j -f-aöA ı_ı~xm yon tamamlanmıştır.Yeni pav yon;bugün saat 12 de yapıla cafe törenle,Saghk ve Sosyal Yardim Vekili D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • Dört kişinin yaralanması ile neticelenen,kaza Kemal Demir adında bir şoförün idaresindeki 11567 plâkalı taksi Beyoğlunda Aynahçeşme caddesinden geçeckeS» frenlerinde meydana gelen bir arızadan dolaylı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • 1 Hie.17 Nisan Bo.13 4 baa Tt54 Bunu 1878 Cumartesi 1870 VAH Ol VASATİ EZANİ Gün iff 5.18 10.28 ö#e 12.U 5.îkim 11 15.5» 9.09 Akfa m 18.51 12.00 YaU L 20.27 1.38 F tnua ile 380 8.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • Ajans haberleri Cinde 250 milyon insanın açlığa mahkûm:j Oı'dugumı ve bu a^lar ordusu,nun milyonluk kafileler halin,d»,çekirgre sürüleri gibi köyler den şehirlsre akın ederek,g.da maddesi namına ne ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • ¦TIS TÖRENİM» Türkiye Pakistan Kültür Cemiyeti tarafından tertip edi len;Paklatan znilll şairi Dr.Mu hammet İkbal'i anma töreni,2a nisan «ak günü saat 16.30 da,Eminönü Öğrenci lokalinde yapılacaktır^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • i Mübarek Berât gecesi 14/15 Şaban Şerif ve 18/19.Nisan 1954 tariki,ne müsadif pazar akşamı,pazartesi gecesi)Mü barek Leyle;Berât olduğu ilân olunur.İstanbul Müftüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • Bcşiktaşta üc katlı bfir evde yangın gıktı Dün saat 12 sıralamada Beşiktaşta bir yangın çıkmıştır-Bu se-mtte Nüahefciyv caddesinde Gökpınar ao-kağuıüaı Gaziosmanpaşa vereselerine ait l/Â numaralı,üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • Fuhuşla mücadele Beyaz kadın ticareti yapmaya kalkışan öç kişi suçüstü yakalandı Ahl&k zabıtası msmurlar.nm fuhuş ve beyaz kadın ticareti ya panlara karşı açtıkları mücadeleye devam edilmektedir Güzid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • işçi Sendikaları kongrelerine devam ediyor Şehrimizde bulunan işçi Sendikaları kongreleri hararetle devam etmekte ve işçiler arasında alâka ile karşılanmaktadır.Dğer taraftan;Tekstil Or me Sanayii Sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • Kocasına sinirlenen bir kadın intihatra kalkıştı Kocamustafapaşada Hacı Haraza Mektep sokağında 2/2 numarada oturan Adalet Mizaç adında bar kadın,kocasına sinirlenmiş ve eteklerine gaz dökmek suretile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • Sarkıntılık eden bâr genç adliyeye verildi Ereriköyde oturan Metin Engin adında biri,iddiaya gö re pazar yerinden evine dönmekte olan Şahende adında 18 yaşında genç bir kıza sarkıntılık etmiştir."Meti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • Iraklı talebelerden bar grup şehrimize geldi Bir müddettenberi memleketimizde bulunan,20 kişilik Iraklı talebe kafilesi dün akşam motörfü trenle Ankaraaan şehrimize gelmiştir.Ankara Ziraat Fakültesi T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • HALKIN SESİ Vapur bUfesindeki resimler Üskttduda «tora* yucumtız Rülcneddta S mv guroğlu yazıyor:«Üsküdar ile kabataş arasında işliyen «araba vapurları» büfeleri,acaip resimle!le süslüdür.Belki Denizc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • Beşiktaşta kanlı bir aile kavgası oldu Kıskanç bîr adan karışanı cört yellerden bleaks a tahlikali sureti:Evvelki gece Beşiktaşta kanh bir aile kavgası olmuş ve kıskançlıktan gözü dönen bir koca,genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • Demirci ve kaynakçılar müşkül dununda Piyasadaki karpit stoklarının çqk azaldığı belertilmek tedir.Bu yüzden demircilerin ve kaynak işleriyle uğraşan atölyelerin zor durumda kaldığı söylenmektedir.Alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • Yeni Belediye bütçesi tasfcik edildi Belediyenin yepi yıl bütçesi tasdik edilmiş ve dün Ankaradan gelmiştir.Yeni bütçe fle beraber» Belediyeye bağlı bir kısım müesseselerin memur kadro lan takviye edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • Ü£i doçent profesörlüğe tayin edildi Bir müddettenberi münhal bulunan istanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Teknoloji kürsüsü profesörlüğüne,ayni kürsü doçenti Hasan Muzaffer Sağişman terfian
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • Süt ve yogurt futları yükselmeye başladı Et patlarında son günlerde görülen artıştan ayrı olarak bazı gıda maddelerinin fiatları da sunî olarak yükseltilmiştir.Bu arada m evsimi olmasına rağmen süt fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • II Hakem.Kunihttw yapılan wiStnatAtt il Hakem Kurulunda,işçi Şikâyeti mevzuundaki çalışmalara devam edilmektedir.Bu arada,istanbul Demir ve Madenî Eşya Işçüerî Sendikası da,B Hakem Kuruluna müracaat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • Bir Çok firması tütün almaya geliyor Bir Çek heyetinin tütün mubayaasında bulunmak üze re bugünlerde şehrimi» gelerek istihsâl bölgelerine gideceğe alâkaklarea bildirilmektedir.Ayrıca birçok vabanei f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • Şüpheli bir ölüm hâdisesine el konuldu Sarıyere bağlı Ayazağa kö yünde oturan AL Yallah Bıyıklı adında biri,jamdarma karakoluna müracaat ederek kardeşi Osmanm evde dü şerek yaralandığına ve bilâhare ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • Pamuk itbafi içi» yapman müracaatlar fazlalaştı Yabancı firmaların,mettir leketîmizcîeiit pamuk alasnak üzere yaptrklâtrı maâsracaaılar son günlerde çjofe «rtmıs/tır.i Bilhassa.israil geniş gasp*» ith
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • Bir bakım memuru yangın esnasında yaralandı Silivrinin,Simekli nahiyesinde bir-orman yangımı olmaış,ve balkın yardamı üe sondijarülmüştüar.Söndürmf ameliyesi sırasında,yanan sa ha ügjrodJe patlayan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • Yazan:Bedirihan ÇIKAK Tefrika N k 41 Aferin Feliks mert ve cesur arkadaş böyle olmalıdır» dedi Yaa.Ne yaptı ki?Daha ne yapacaktı7 yanına iki arkadaşınızı da alarak evvelki gece General Aleksandr'ı,yeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • JVTgrosiçin çalışmalar Isviçr ı ucuzluk kralı ve nmavıı.i Mayıs içinde Istanbula gelecek Şehrimizde faaliyete geçecek olan nx»ro ucuzluk şirketi için çalşma:ara devam edilmektedir.Ald:ğ mız maiûmata g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1954
  • Amerikaya bir gezj tertip 1 edildi Denizyolları işletmesi ile Türkiye Turizm Kurumu müştereken Amerikaya deniz seyahatleri tertip etmiştirilk seyahat Tarsus vapuru ile 15 haziranda yapılacak ve Şimali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.04.1954
  • Keyif çatmak için elçilik armasını çalmış Lahey,16 A.A.Ingila Büyükelçiliğinin gecenleı de kaybolan1 arması bugün yine yerine asılmıştır.Telefonda ismini vermeyen meçhul bir Hollandalı dün gece elçili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1954
  • Kapı kapandı ve yangın merdiveninin üst başına varan Madame Waddington tarasaya koştu ve kulağını anahtar delgine dayayarak içerisinl dinlemeye koyuldu-Ümit ettiği gibi işler enteresan olmaya başlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA •fr Harici teşküat idaresi 1955 mail yılı iğinde İspanya için ye «i bir teknik mübadele programı Bin başlayacağını açıkimmişUr.İNGİLTERE if Mart ayı ifcinde İngiliz «gır s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1954
  • Dünya nüfusu iki misline çıkacak 70 seneye varmadan dünya nüfusunun 5 milyara yaklaşacağı anlatılıyor New_York,16 AA.Birleşmiş Milletler tarafın dan perşembe günü neşredi len bir nüfua istatistik yd l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1954
  • Amerika Atom silâhı bakımından çok ilerde II Hava kurmay başkanı Amerikanın tahripkâr silâhları hedeffa götürecek uzun menzilli uçaklara sahip olduğu u söyledi Danville,16 A.A.Birle pik Amerika hava k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1954
  • Şeker kamışı posasından kâğıt yapılacak Madras,16 Nafen)Şeker kamışı posasından ga zete kâğıdı ve yazı kâğıdı i« mali için Hindistanda Dehrr Dun'de Orman Araştırma Enstitüsünde yapılan tecrübelerin ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1954
  • Faruk,borç yüzünden muhakeme edilecek Floransa,16 Nafen)Sabık Mısır Kralı Faruk,bir kadın moda evine,3.045.700 liret bir borç dolayısiyle 3 mayısta mahkeme huzuruna çıkacaktır.Sabık Kral,bu borcun kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1954
  • italya'da siyasi güçlükler^ Başvekil Seelba.bizzat kendi partisine mensup mebusların çıkarttığı güçiliklerle karsılağıyor Roma,16 A.A)Yeni hükümetin teşkilinin üzerinden daha iki ay geçmeden 1talyan B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1954
  • Şehir halkının sıhhatini koruyan bir meclis Durbon,16 A.A.Dur bon Vilâyet Meclisi',Güneş Afrika Standardadvacum ta:fiye kumpanyasına,şehrin havasını ifsad ettiğinden dolayı tasfiyehanenin kapatıl* mas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1954
  • Bir Amerikan üniversitesinde Türkiye hakkında film gösterildi Washington,16 T.H.A.Amerikan hükümetinin davetli si olarak Amerika'da bulunan Osman Nebioğlu Washingtonda Türkiye hakkında bir konferans v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1954
  • Üç gözlü,çift© ağızlı inek büyüyor Tampici Mexico)16 A.A.Bundan yedi ay önce güney doğu Veracruz'da dop muş olan bir buçuk başlı iki,ağızlı,üç gözlü bir inek sıh hatli olarak büyümektedir.Hayvanın bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1954
  • Belgrad Istanbul Beyrul hava seferleri açılacak Paris,16 A.A.Tanyug ajansının Pariste dinlenen bir yayımında,Beîgrad istanbul Beyrut arasında yeni bir hava seferi kurulması için Beyrut'ta yapılnrgörü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1954
  • Ankara'da bir «Akşam teknik okulu» açılıyor Ankara,16 T.H.A.Ma* rf Vekaletinde,halk eğitimi ve öğretimi mevzuu ile alakalı ça Jışmalara devam edilmektedirrsu muKsaua tekniker ilıtiya cim karşılayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1954
  • Faşta Mr lokomotif T*r icadınla 5 çocuğu ezdi Kazablanka,16 A.A.Dün öğleden sonra bir demiryolu geçidinde Faslı bir kadınla bir ilâ on yaş arasında 5 çocuk bir lokomotif altında kalarak ezilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1954
  • Telotoğraf,in mucidi öldü Newjersey,16 AA.Yazı,resim ve fotoğrafların uzak mesafelere telle naklini sağlayan telotoğraf adın daki âletfn mucidi George Steele Tiffany,uzun bir ba& talik tan sonra dün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1954
  • Yakışıklı artist John Ball karısından ayrılıyor Hollwood,16 A-A.On altı seneden beri Hollywoodun en mesut çifti olarak tanınan aktör John Hail,karı sı Langford'dan aynlacağmi Ifildirmiştir.John Hall'm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1954
  • Yeni miğfer ve zırhlar Amerikan ordusunda Uullanılan miğfer ve zırhların bundan böyle alüminyum ve nay* lomlan yapılacağı VUdiriiiyor WasUiin-gton.16 AA)j Birleşik Amerika Ordu Dona-i tim Servisinin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1954
  • İki yıldız İcaza geçirdi Meşhur sinema yıldızı Gene Kelly ve Stewart Grangertn bindikleri gemi koma oturup delindi Baranvilla.16 AA.Hollywood meştoarlanadan Gene Ke!3y,Stewart Granger ve Paul Doufglas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1954
  • Halıcılığımızı geliştirmek için çalışılıyor Halıcılığımızı geliştirmek maksadiyle memleketimizin muhtelif bölgelerinde kuralar açılmaktadır.Halıcılığa dair bütün tekniğin öğretileceği bu kurslardan üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1954
  • Siyasî İcmal hürriyeti seçen diplomat Moskovanın Avustralya setareti yüksek memurlarınuau biri hürriyeti seçmiş* Avustralya hükümetine iltica et* mİŞ* Kus sefaret memurlarıam bulundukları memleket hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1954
  • FIKRA Terbiye mecburîdir!Kapalıçaryı'dtm geçiyoruz.Ana yolun ortalarında bir gürültü,bir kıyamet:Naralar,yuha/ıar,düütler,yaşşa ve bra volar.Sonra derin bir sessizlik ve tırtıllı bir sesle söylenen ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1954
  • Lübnan'da 500 komünist ele geçirildi Beyrut,16 T.H.A.Bugün sabahın erken saati 2rinde Lübnan polisi,Lübnan'ın Beyrut,ve Zataîe,Sayda ve Cunye'de yapijg?âni baskınlarla 600 kadar komümstl tevkif et mis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1954
  • İKTİBAS I Mau Mau'ları lafla yola getirmek mümkün müdür ı B^r sihirbaz,tir tercüman ve bir de kaptanın refakatinde Mau Mau' arın karargâhına gidecek olan Mîchaela Denis bu işi kökUnden halledeceğine e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.04.1954
  • Mrşl.Tito ve Celâl Cayar şehrimizde Dost ve müttefik Yugoslavian m Devlet Reisi Mareşal Tito» dün Reisicumhur Celâl Bayar'la birlikte hususi bir trenle Ankaradan şehrimize gelmiştir Mareşal Tito şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1954
  • KolEy wooti'un "cici kız,1 Lauri Ctirdis Hollywood'da binlerce figüran vardır ve bunların içinde pek güzelleri mevcuttur-Fakat Lauri Curdis.pek güzel olmamasına rağmen son derece sempatiktir-Hollywood
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1954
  • HİRfitlN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A islâm târihinde hiziplere yol açan muharebe Hz.Ali,Muaviyeye haber göndererek:"mademki ikimiz davacıyız,gel de ikimiz cföğUşelim,dedi.Fakat Mtıaviye cesaret edemedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.04.1954
  • Deniz gücü-Yugoslav Filosunu 4-1)yendi Şehrimizde misafir bulunan Yugoslav filosu futbol j takımı dün Mithatpaşa Staıdmda üçüncü küme A)gru pu lideri Denizgücü ile karşılaşmış ve maçı istanbul tah kim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1954
  • Federasyon Kupası maçları bugün başlıyor Federasyon.Kupası istanbul grubu rrîaçlan bug'in Kadıköy Halkevi spor salonunda başlıyacak ve üç güıdevam edecektir.Federasyon Kupası maçları bu sene Ankara ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1954
  • Türk futbolunun bu günü ve yarını Bugün Almanyada,Batı Afimajnya genç takımı ile dömitfinal Iç^n karşılaşacak olan gençlerimizin;grupları içinde bugüne kadar yapmış oldukları maçlar ve alınan neticele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1954
  • Kısa Spor Haberleri BUDAPEŞTEDE YAPILA.GAK BEYNELMİLEL ATLETİZM MÜSABAKALARI Budapeşte,16 SHA)29-30 mayıs günleri Budapeştede yapı lacak enternasyonal atletizm müsabakalarına Norveçli atlet de iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1954
  • if Şili atletizminde güzel dereceler GUney Amerikanın bu letlzmin günden güne Santiago,16 SHA)Meş hur atletizm antrenörü MaineL lâ'nın bildirdiğine göre Şili at letizmi günden güm büyük te rakkiler ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1954
  • Genç takım maçlarının muzaffer çocukları rakiplerinin bir müsabakasını takip ediyorlar Almanya^ mektubu Genç millî takımlar turnuası bu yıl büyük bir rağbet gördü I Geçen sene,final karşılaşması hariç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1954
  • Beşiktesin Ankarodaki maçları Ankara,SHA)Beşik taş Profesyonel futbol takımı bugün ve yarın iki karşı laşma yapmak üzere dün akşam motorlu trenle şehri mize gelmiştir.Beşiktaş takımının Anka rada karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1954
  • Bugün Bey kozla karşılaşacak olan san lâ c!vert|Uer Uzun bir fasıladan sonra lig maçları bugün başlıyor CKXxsjtt0exttcx9ns&s«?*sK9i F.Bahçe Beykoz günün yegâne kaışılaşmasını yapıyorlar.Bu maç için Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1954
  • İstanbul Ankara Üniversiteleri güreş karşılaşması Bugün İstanbul Teknik Ünir yersite spor salonunda İstanbul Ankara üniversiteleri ve yük sek okulları arasında bir güreş müsabakası yapılacaktır.Karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1954
  • Devlet Havayolları bir spor kulübü kuruyor Haber a/dıgım-za göre Devlet Havayolları Umum müdürlüğü personelinin aVzusu üzerine bir spor kulübü kurmıya karar ver mistir SHAJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.04.1954
  • 1 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 I 2 f 3 4 5 1 6 7 8 1 9 10 It 12 1 I i Soldan sağa 1 Kendisi bedava fakat her şeyden parası alınır;Saçkin.2 Azotlu bir İhraç maddemiz;Endişe;Şefkat timsali 3 Bir gart eki;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1954
  • Hurda Malzeme Satışı Sümerbank Gemlik Sonğipek ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesi Müdürlüf ünd?B:1 Müessesemiz ambarlarında buluşan 69 kalem mırntclif hurda malzeme 28/4İ1954 Çarşamba günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1954
  • Rusya ve Peykleri ordu mevcutlarını arttırıyor Frankfurt.16 Nafen)Birleşik Amerika entelijana servis lerinin elde ettikleri malûmata göre,peyk orduıannın mevcudun da geç sn sene yüzde 30 nisbe tinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1954
  • GRİPİN başarı ile kullanılır Baş,diş,adale,sinir,romatizma/lumbago ağrılarını süratle teskin eder,derhal hazmolur ve tesirini gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1954
  • RÖPORTAJ İstanbul şehri nihayet bir galeriye kavuşabildi İstanbul Sanat Galerisi cici,şık,ruha inşirah veren bir yer olmuş.Ecnebi konsolosluk salonlarında bin bir güçlükle sergi açan sanatkârların göz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1954
  • Martha sararmış dişlerini göstererek:Ben viskyyi bardakla •atmıyorum.KapaU bir 5 şe vereyim mi?dedi.Staek'ın hovardalığı üstün de idi:Olur,dedi.K zlar evde değiller mi?Martha izahat verdi.Bizden hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1954
  • Tetkikler Modanın merkezi Fransa mı Rusya mıdır?Batı dünyası mada,yaratıcısı olmakla öğüne dursun-Fakat Moskovada mevcut bir moda salonunun mevcudiyeti* ni öğrendikleri zaman o kadar fazla öğünmiyecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1954
  • DENİZLERİN KIZI 1 urihî Roman yazan:Kemal SAMANCIGİI* Ahmet reis:"Denizlerin kızı gel işinin başında buiun,ayak altında dolaşmak zararlı olur„ dedi 109 Tesadüf,ama aramızda bir sevgi de var zannederim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.04.1954
  • D.Partinin dünkü toplantıları BdstaraA birincide)94ft seçimleri sırasında»,aynı yer do C.H.P.tarafından yapılan rey çalma hâdiselerini izah et mistir.İkinci toplantı Feriköyde saat İT de yapılmış ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1954
  • Soysuz şair Macaristan'da Bugün Sofya Radyosunun bir yayımında bildirildiğine göre* bundan birkaç sene evvel Türkiyeden Rusyaya kaç mış bulunan Nazım Hikmet halen Budapeştede bulunmaktadır.AP)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1954
  • Radyoda seçim konuşmaları A:ı.«tarafı birinoid*)leriıün hüzu riy I e 3 üncü noter Zihni Nay man tarafından kur'a çekilmiştir.Kurcada basın temsilcileri:de hazır bu Kurmuşlardır.Basın Yayın-ve Turizm G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1954
  • Çanakkale Abidesi Baştarafı 1 İncide)da törenle ablacalftıar.Bu münasebetle tertip edi len merasimde bulunmak üzere davetlilerden müteşekkil bir heyet,Marakaz vapu riyîe Çanakkaîeye gitmiştut.Hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1954
  • Haydarpaşa ve Sabpazan Bagtarafo birincide)konuşma yapacak ve 20 milyon,liraya çıkacak ve dört senede tamamlanacak olan Haydarpaşa limanı inşaatı hakkında geniş izahat verecektir NAFIA VEULlNfiı» BEYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1954
  • Bir Amerikalı Atom âlimi şehrimizde Baştar&fı MriaoMe)sinde tertiplenecek "Ilım ve tekniğin bugünkü inkişafının insanlar arasındaki nuin.xebetlere tesiri ne olacaktır,mevzulu,seminerde Türk pro fesörl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1954
  • e yem bir taarruza hazırlanıyor Rus yapısı yüzlerce kamyon Csneafie konferans» arif sinde taarruz edecek asîlere taşı yar bölgeye getirmiş;olduğu 30 kadar 10,5 luk topun ekserisini hSlâ burada bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1954
  • Loğaziçmde karıtacak köprü Bağ taraf i 1 incide)inşaata müteallik tekn.k ma lûmata:Türk.yeye ten.in e ı dıeceğ.ni,ancak Türkiyede yapılacak köprünün dünya-nın en-yüksek köprüsü-olmakla,kendi eseri er.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1954
  • Resmi tebliğ Bafterofk birincide)Yugoslavya ü'e Türkiye ara «uda mevcut yakın dostluk mü naaebedertne has olan tam bir samimiyet havası içinde cer»,yan eden bu müzakareler esnasında,her iki memleketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1954
  • PURO Sabun Fabrikasmin en son imalâtından K remli 4fŞp* T^s*îs QH PURO V2M TUVALET ^B.w^l SABUNU J0 ÜMMf m TZf L BOl KÖPÜKl» NEFİS KOKULU PURO c/e s^/'r/r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1954
  • FAMMEA ş« H s i 4i Bu fckşau.Saat 21 4* Oİli VLt KAK KOtD ^NM.vte^ı.P*aıı A »Afîâ ¦•liMİMf 14 I*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1954
  • G.H.P.lideri dön Izmir ve Manisada konuştu Baştarafı 1 incide)yoldur diyor.Biz,vardır diyoruz.Siyasi partilerin kaderi emni yeite olmadıkça,siyasi emniyet var mıdır?Demokratik rejimlerde siyasi parıiı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1954
  • Tito ¥8 Bayar dün şehrimize geldi Baş taraf» 1 ınuid»)VB-Türk,bayraklarıyla donatılmış,garda;Vadi ve Be.ediye Reis Vekili Ord.Prof,Dr-Fahrettin Kerim Gökay.Birinci Orda Müfettiş;vekil Korgeneral İsmai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1954
  • Innaıristaa askeri ittifakı rjrt karşıladı BttftaraA 1 incide)«3 Kukan milleti arasında mevcut ittifak-ne doğurursa ve bu daha ne kadar* sıkı bir işbir ligine doğru giderse,bu Tuna nistan tarafından d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1954
  • Af erikan kuvvetleri Haçtaraf-birincide)tehdit etmesine müsaade edilmiyeceğ.ni de bildirerek Avruça Savunma Camiası anlaşmasının Fransız Parlâmentosu tarafından tasdikini çabuklaştırmak da istemiştir'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1954
  • Ce âl Bayar Bursaya Ba*tarafı birincide)konuşma yapacaktır^ Heisicumhur Celal Bu.y r,ay m gün saat 15 siraı'armda Su surluk kassas.na gelecek ve bu rada bütün hazırlıkları ikmal ı edilmiş bmunan,B.lık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1954
  • Gençler bögün karşılaşıyor tfmtantfı.15 incldej gençlerimiz' harar et ı»î haz;r İaııraaktadırlar.Günlük gazetelerin takımnnız hakkıada sitayişle bahseden yazıları,haklı,olarak Genç Alman ts kimini end
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1954
  • Hindistan ne düşünüyor Başmakaleden devam)Tehlikenin,nereden,ne zaman geleceği her zaman,tayin edilemez.Fakat Hindistan hudiitlarında-cereyan eden» hâdise nünün yaklaşmakta ördüğünü,tereddüde meydan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • ambiyo ve esnam Kapanış Acı lif Kapanış Sterling 734.764.Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.8i.0.K İsviçre Fr.64.03 64-Oj Beiçıka Fr!6.6C 5.60 isveç KV.64.12.90 94.12.50 Florin 78.68.40 73.68.40 Lure t 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Milne Türkçesi:M-Burıan Sahneye koyan:A V N 1 DİLLİGİL Sah.Çarşamba suare 2030 da-Çarşamba matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • Ankara Zirkayı Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünden 1 Turdumuzun 28 Şubat 995 tarihine kadar aşağıda yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarf usulü ite satm alınacaktır-2 Geçici teminatı 1560 liradır.3 Şartname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • Ankara Jcnciçrma Satınolma Komisyonundan Cbul Miktarı kilo Zeytin tanesi.5İ357 Şehriye 34238 Sabim 71915 Makarna 188353 Zeytin yağı 34238 Flatı Kış.140 66 170 66 295 M* teminatı Kapalı zarf eksiltmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • fc% i*f.V.8 No.tti Sa.A3.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cine ve miktarı yazıh odun kanalı sarf usulü ile satm alınacaktır-İhalesi hizasında gösterilen gün ve saattedir.Evsaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • M.M.I No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Asker!birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı vazıb yiyecek maddesi kapalı zarf usulü ile satm alınacaktırthalesi hizasında gösterilen gün ve saattedir.Evsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yan islerini Ölen idare eden Mes'ul Müdtir:Faruk DEMtRTAŞ Basridığ yer:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı SOKAKTA Yazan Elmer Rico Türkçesl Asude Zeybekoghı Her stn'?amba akşamı talebe gecesidir.Paaartesi akpamiail temsil yoktur.Telefon:42X07 Komed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • Zayi I Or OVjme lb-na ait 106346 No-b Itf-Ayniyat Mim inakibuwi «ayt o'du&tmdan hükmü kalmadığı ilân otanr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • Cinayet Var Piyes 8 Ferde Yatan:Frederick KNOTT Çeviren:Tevfik Kadullah Sahneye koyan:Millisin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tem 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • milliyet ado ne şartları I*.Kr.Senelik 42 00 Altı ayük 22 OT Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 60 Ecnebi memleketlere iki mislidirll&n şortlar» 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 TJL 7 ve 8.sayfa sant.2,50 TX,o-Hânlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • Ankara Belediye Reisliğinden:1 Şehir mağazalarında bulunan ve bulunacak olan ot vesairenin temizlenmesi ve mezar tesviyesi isleri kaoaU sari usulü ile ekşitmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 22000)Ura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • İstanbul Belediyesi İlânları J Kır kahvesi kiraya verilecek Flöryada tren istasyonu ile Belediye piâjı arasında dosyasında mevcut krokide tahdit edilmiş şaha.içindeki bütün tesisleri île birlikte 1 Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • Mardin Bayındırlık Müdürlüğünden Muayyen günde ibaresi yapılmayan Nusaybin Sağlık Merkezi haricî su tesisatı yeniden kapah sarf usulüyle 15 gün müddetle ekEİflümeye kodmhnuştJUT.1 Keşif beden «29335 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • Hidro Elektrik Tesisatı yaptırılacak KEŞAP BELEDİYE REİSLİĞİNDEN:Kasabanın adı İşJn ke^if bedoH Geçici teminat Keşap.288-080,47.15.273.22 1 Yukarıda adı geçen kasabama* hidroelektrik tefiânatı yaptırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • Islat tul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat İlânları As.İhtiyaç için 690 ton arpa kapaü zarfla 30 Nisan 954 Cuma saat 16 da Ardahan As-Sa-Al-Ko.da satın alınacaktır.Tahmin bedeli 172500 Kra,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • Kars ili daimî komisyonundan 20000 metre iki inçlik,20000 metre 1/5 inçlik ga-vanizli demir su borusu satm alvoacaktır-îki inçlik borunun beher metresi için 650 knrruş.bir buçuk inçliğinin beher metre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • Ankara M.M.V.2 no.lu.Sa.AI.Ko.Başk.dan Aa* birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim Şartıyla 11000 on bir bin kilogram beyaz sabit Iukx boya kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • Nafıa Vekâletinden:1 Elâzığ Van hattı üzerindeki Muş istasyon* bina ve tesisleri inşaat işleri kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2 Bu İşin tahmin edilen bedeli 3-250.000)lira olup geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • Kocaeli Valiliğinden 1 İzmit verem hastahanesinin 5 kalem süt ve sütlü maddelerin 28/3/954 tarihinde yapı an eksiltmesinde verilen fiat haddi lâyık görülmediğinden ihalesi yapılmamıştır.2 Bu işin muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • R A D YO 5TANBUL 12.57 Açılış program.1.00 Haberler 13.16 Şarkılar kuyan:Muaûa Gökçay 1.45 Cumartesi konaert pl)1.15 Dana müziği pl)14.30 az eserleri 14.50 Haftanın rogramj 15.00 Şarkılar O uyan:Nimet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • Yozgat Daimi Encümen Reisliğinden:1 Sorgun kazasının KaraveH köyünde yapılacak 25324.2 Ura keşif bedelli p.5 A.tipi ilkokul olup 15 gttn müddeti açık aksiltmeye konulmuştur.2 Gegici teminatı 1900 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • Balıkesir Valiliğinden:1 İlimiz Gönen ilçesi Hodul köyünden 38817 lira 83 kuruş keşif bedelli yeni okul binası inşaatı içi 2490 sayılı kanun gereğince kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır-2 î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • İstanbul Sular İdaresinden 18/4/954 Pazar günü saat 9 ile 17 arasında Kâğıthane ve Feriköy terfi istasyonları cereyanmm kesileceği Elektrik idaresince bildirilmiştir.Bu sebepten mezkûr günde saat 9 il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.04.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As.birlik ihtiyacı için Amkarada gösterilecek yer© teslim şartıyla 40500 kırk Hn beş yüz kg» çeşitli çelik kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bedeH 79987 ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8