Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.04.1954
  • Açıkta kalan eski4 mebuslar Gümerden beri merakla bekle nen D.P.aday listesi dün ilan edilmiştir.Listede eski mebuslardan bir kısminin açıkta bira kılmasına mukabil,gerek müstakil gerekse partili mümt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1954
  • D.P.nin aday listesi Ankara.12 AA.Yük-Bek Seçim Kurulundan göndelülen.DP-mebus adayları Ustesi aşağıdadır:AFYON Gazi Yiğitbaşı afyon mebusu)Kemal öaçoban afyon mebusu)Dr.Saip Özer Çorum mebusu)Hüseyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1954
  • GM.f.nin aday listesi Ankara,12 A.A.Yüksek Seçim Kurulundan gönderilmiş bulunan C.M.P.mebus adayları listesi aşağıdadır:AFYON:General Sadık Aldogan CM.P.gener başkan vekili)Hasan Dincer avukat)Halil*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1954
  • MMmt ALt HAN GENE TIERNEY MUAMMASI Sinema âleminin belli bash dedikodularından biri Ali Hanın,Gene Tierney i'e evlenmesidir Ha bugün» ha yan,n denirken AH ve Gene b!r türlü evlenememiBİerdir.Resim,üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1954
  • C.H.P.eşya piyangosu afişleri kaldırılıyor D,P.tarafından yapılan itirazı tetkik eden İl Seçim Kurulu,afişleri propa* ganda mahiyetinde gördü İl Seçim Kurulu dün de topla narak bazı itiraz ve müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1954
  • Nuri Ya mut emekliye ayrıldı Emekliye ayrılan Orgeneral Nuri Yamut Ankara,12 Milliyet)4 yü danberi Erkanı Harbiye!Umunüye riyasetini liyakatle ifa et mis olan gayin orgeneral Nuri Yamut,mebua leoimine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1954
  • GL Fevzi Uçaner Atina'ya gitti Hava Kuvvetleri Komutanı Atina ve Salamin'deki iLslerj gezecek Atina 12 A.A.Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Fevzi Uçaner refakatinde dört hava subayı daha olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1954
  • Batılıların Cenevre'de takip edeceği siyaset Londrada yapılan görüşmelerde Eden,Duiles'e Kızıl Çine karşı sert cfavranılmamasını tavsiye etti Londra,12 AP)Uzak Doğu meseleleri hakkmda İngiliz Devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1954
  • Gene mîllî takım dün isvîcreyi 1-0 yendi Maçın yegâne gölUnil Oktay attı.Ordu takımımız yarın Porto k iz!e karşılaşıyor Bergneustadt Almanya)12 AP)Milletlerarası Futbol Federasyonu tarafından tertiple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1954
  • Musaddık,pehrizi tavukla bozdu Tahran,12 yAP)Oğlu Off lam Hüseyin ve eski mesai arkadaşlarmın bir saat siken rica larından sonra eski Başbakan Dr.Musaddık dün gece açıUc grevinden vazgeçerek pilâv,seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1954
  • Yugoslav Devlet Reisi tropin penceresinden kendisini uğurlayanları selâmlıyor Yugoslav Devlet Reisi Tifo'yu nasıl karşıladık?Bütün geceyi Hj geçirdikten sonra konuşabilmek Reisicumhur Celâl Bayar'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1954
  • TOpJKAYV/D20DOT20oI xiMidjaa 2oh •rv^ Düıı babau cehrimize gelip Ankarays hareket eden Mareşal Tito.Haydarpaşa gamda ihtiram kıtasını teftiş ederken Fotot M'Hüyet Sami ÖNEMLİ)Mareşal Tito Ankarada mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1954
  • D.PveCM.Paday listesi ilân edildi Demokrat Parti listesinin diğer partilerden çok daha kuvvetli olduğu belirtiliyor Eski mebuslardan 140 kişi aç kta kaldı.Seçim mücadelesinin hararetli bir safhaya gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1954
  • BABA KAATIU Izmird» de Mehmet AS Turan adlı bir gencin babası ile mönakaşa ederkeaı sirârleuerek bir yum» rukta babasını öklürdüğüntt bildirmiştik.Resim,baba kaati ini göstermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1954
  • Bugttn fahrimizde havanın uma miyetle bulutlu ve roevril yağış g*G*a*İh kuvvette eseceği,sühunetin de» gfsmlyeeegi tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1954
  • S£lfe-Dün Fenerde yapılan D-P-toplantısı İnönü bugün Sirkeci meydanında konuşacak DUn Fenerde yapılan toplantıda konuşan D.P.li hatipler muhalefete cevap verdiler Evvelki gün Adapazannda bir konuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.04.1954
  • Ali Orhan,M*met AJ,Faik,Sefer Nalbant,BabaUin Toprak ve Hasan Kurt adında yedi kişi evvelki gece sarhoş bir vaziyette muhtelif yerlerde rezalet çıkarmış ve haklarında kanuni muamele yapılmışt-r Beykoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1954
  • K ISA HA BERLER if Belediye murakıpları tara J fından şehirdeki kontrcdleje de j vam edilmektedir.Bu arada dün muhtelif fırınlar murakabe edil iniş ve noksan vezirni ekmek sa tan üç f.rm sahibi,para c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1954
  • Yeni gümrük tarifeleri Haziranda tatbik edilecek Yeni gümrük tarifeleri ha aran ayı içinde tatbik mev kune konulacaktır.Bu sebep le ilgililer bu mevzudaki çar lışmalarma hız vermişlerdir.Diğer tarafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1954
  • Hlc 13 Nisan Bu.9 31 S*.baa 1954 Mart 137S Salı 1870 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5.24 10.38 Ö£te 1216 5.29 İkindi 15.58 9.12 Akşam 18.47 12.00 Yatsı 20.22 188 İmsak 8J8 8.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1954
  • Bazı okuyucularımdan aidigam mektuplarda hem âsfcckler,hem de şikâyetler var.Kimisi yazılarımı bilhassa son zamanlarda,seyrek okuduk,lanndan doı'ayı tenkidde bulunuyorlar,kimisi de dilekler ilert sürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1954
  • JuONultKLKB it Fatih Atikali Okulu ögıen çilerini Koruma Derneğinin se nalik kongresi;15 may.s cumar tesj günü,okul konferans salonunda yapılacaktır.İstanbul Üniversitesi Spor kulübünün yıllık kongres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1954
  • Milli Tesanüd Birliği bir münazara tertipledi Lâikliğin yıldönümü münasebetiyle,Millî Tesanüt B^rğJi tarafından hazırlanan Lâikliğin muhafazası ka nun ile mi yoksa terbiye ve telkin Üe mi temin edilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1954
  • Yazan Bedirhan ÇINAB Tefrika No.37 Babam:"İnsan yaşamasını bildiği kadar ölmesini de bilmeli derdi Bunlar zannedersem şekil itibariyle çekmecemink i lore benziyorlar,dedi-Yalnız.Evet.yalnız.devam edin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1954
  • Bulaşıcı hastalıklar Sağlık ekipleri tifo ve difteri aşısı tatbikine devam ediyorlar Vilâyet ve Belediye Sağfık ekipleri tarardan,şehirde İMii-aşıcı hastcüukıa mücadeleye devam edjxmokttdir.Veıilen ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1954
  • Balıkhaneye bol miktarda balık geliyor Bir kaç günden ben Ba lıkhaneye bol miktarda balık gelmekte ve bilhassa gayet fazla kalkan ve yayın balığı çıkmaktadır.Fiatlar,bir hai ta on gün evveline nazaran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1954
  • Öğrencilere havacılık hakkın da bilgi veriliyor Millî Eğitim Vekâleti bir müddet evvel Milli Eğitim Müdürlüğüne bir tamim gön dererek ilk ve ortaokullarla liselerde talebeye uçak ve havacılık bilgisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1954
  • HALKIN SESİ "İnitir,"binilir,ok işaretleri.Beşiktaşta oturan okuyucu)imiz Orhan Cemil Mestçioğlu yazıyor:«Otobüs İdaresinin mevcut yolcu izdihamını önleyici tedbirler alacağını okuyoruz Bu tedbirler n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1954
  • Amerikaya yapılan deri ihracatı fazlalaştı Ticaret Odasından verilen malûmata göre,953 yılında Amerikaya yapılan deri ihra çatında büyük bir artış müşahede edilmiştir.953 yılında memleketimizden Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1954
  • Almanlar bizden deri ve yapağı istiyorlar Son günlerde istanbul Ticaret Odasına bir kısım Al man firmalarından ithal talepleri gelmektedir.Almanya ile olan ticari münasebetlerimizin norma le dönmesi ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1954
  • Kalayın kilosu 15 liraya ek* Piyasamızda kalay kıtnğı devam etmektedir.Elde mev çut malların fiallan günden güne yükselerek 15 liraya ka dar çıkmıştır.Her ne kadar 150 tonluk bir sipariş verilmiş ise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1954
  • Bahar Bayramı Bayram münasebetiyle Istanbul g.ecek olan ara trenlerde tenzilat yapılacak 22 Mayısta Güühaae Parkında açuacak Buhar Bayramı* ha/' rıiklanıia devam edilmekftedır-Bu ar^da;Şehir Tiyatrosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1954
  • Marşandiz treni bir erin ayağını kesti Ahmet Gene.adında bir er evvelki gece saat 140 sırala* rında,Bostancı tren istasyonunda nöbet beklerken.Hay darpaşadan gelmekte olan 84 numaralı marşandizin al t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1954
  • Oyun yüzünden arkadaşını bıçakla yaraladı Nişantaşında GüzeLbahçe sokağında oturan Hüseyin Haszeytoekler ve Hidayet ar dında iki kişi,bu semtte bir kahvede oyun meselesinden ötürü gavgaya tutuşmuşlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1954
  • Odalarında yaktıkları mangal kömüründen zehiri e udiler Kasımpaşada Hacı Hü.srev mahallesinde Ali Kukuli sokağında oturan Mahmut Aldağız adında biri ile karısı Supan ve iki çocuğu,odala rmda yaktıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1954
  • Karadenizdeki fırtına biraz hafifledi Karadenizde hüküm süren şiddetli fırtına yüzünden,Gü neysu vapuru iki gün rötarla evvelki gün limanımıza gele bÜmiştir.Güneysu vapuru,bugün tekrar Karadeniz sefer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1954
  • Memurlar Kooperatifi kongresi dün yapıldı Mahdut mesuHyetli memurlar kooperatifinin sene lik kongresi dün saat 15 df Eminönü Öğrenci Lokalin de yapılmıştır.Toplantının açılmasını mü teakip idare heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1954
  • Kıskanç bir adam eşini sinemada yaraladı Bir şöfar de ytna kıskançlık yüz Ünden bir kadını aş yerinden yaraladı Evvelki gece Kumkap.daki sinemalardan birinde kıskanç,lık yüzünden kanlı bir hâdise olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1954
  • YAPRAK Çene kavafları her yerinde ser mayesinln en mühim kısmuti çenesinin kuvveti teşkil eden seyyar satıcılar vardır.Franaada bunlara Kix-nlo)derler,hattâ kötü mala kamlot)tabiri de bu radan gelir;ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.04.1954
  • ve Rusya Balkan Paktına dahil üç devlet {erkânı JujbiyeLeAıiu temaslarından Kusyanuı hiç hoşlanmadığı,bunu tecavüz haoarlıklaıuu gözden geçirine ve tevhit etme seklinde göstermeye çalıştığı anlaşılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1954
  • Vahşi hayvan nakledilen bir şilepte yangın çıktı Rotterdam 12 A.A.5 bin tonilâtoluk bir şilepte yangın çıkması üzerine,gemi de bulunan vahşi hayvanlar kafesleri ile birlikte sahile nakledilmişlerdir.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1954
  • Sadeyağı fiatları bir miktaı ucuzladı Son günlerde yağ ve peynir f atlarında cüz'î bir ucu;hık görülmüş ve sade yağ i atları kiloda 20-35 kuruş k:dar düşmüştür.Peynir fiatl:rmdaki düşüklük ise kilod?o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1954
  • Hindistan yardım istemiyor m.ı Nehru» bundan sonra Hindistanın yabana yardımı için avuç açmayacağını söyledi ı ı n Bombay» 12 AB)Burada 150000 •kişi.k bir kalabalığa hitaben bir konuşma yapan Hindista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1954
  • Türkiyenin de iştirak ettiği Milano fuarı açıldı Milano 12 A.A.Mila no otuz ikinci senelik tica ret fuarı Doğu ve Batı bloku na dahil 33 milletin iştiraki ile bugün açılmıştır.Fuara iştirak eden mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1954
  • General Necibin daha istirahate ihtiyacı var Kahire 12 AA.X Gene rai Necibin "doktoru ibrahim generalin daha birkaç gün is tirahate ihtiyacı olduğunu bildirmiştir."El Ahram,gazetesine ver diği bir bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1954
  • Esma Hatun ilkokulu dün açıldı Beşiktaşta yeniden.inşa edilen Büyük Esma Hatun ilkokulunun açılışı dün saat 12,30 da Vali Prof.Gökay ta rafından yapılmıştır.Bu münasebetle bir tören yapılmış ve bir öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1954
  • Kahve darlığı devam ediyoı Piyasada kahve buhranı devam etmekte ve nohut ka rıştırılarak piyasada satılan kahve miktarı son günlerde daha da artmış bulunmaktadır.Buhranı önlemek maksadiyle yeniden 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1954
  • Fakat öyle bir swa geBi ki bü tüh bu mahzutfar.stratejik mevkiinin temia ettiği faydalar önünde tamamen s ldndi-Polisin baskın verdiği atda,Hamilton Beamish nişanlısının bardağına» müessese müdürlüğün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1954
  • FIKRA Kıyamet TARIK BüGRA ölümü kendimize bir türlü yaiuşl.ramvıyız,yt,k&£tıramadı ğımız için de k-yamet'e bun»,sî bir ehemmiyet veririz,kedi lerin,köpeklerin Ve mesela-örumoeklerle semiz ot!ar*aw da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1954
  • Radyo aktif şualara karş maske yapıldı Bonn 12 Nafen)Bata Almanya içişleri BakanJğı pasif korunma teşkilâtı başkanı Dr.Delmann bu memle kette gaz maskesini andıran ve radyoakif şualara karşı insanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1954
  • TEŞEKKÜR Ucun senolerdeniberi çek mekte olduğum hastalga zamanında' teşhis koymak ve ameliyatı'a müdahale yapmak suretiyle beni şifaya kavuşturan ve her an ameliyatımla ilgilenen,Ş3fkat hislerini bend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1954
  • I İKTİBAS Tombul hanımların da zarif giyim imkanları sağlandı Pariste 58 bel tizarinden hazırlanan yeni kreasyonlar etli canlı hanimi-ra yeni fmkâı ufukları açmıştır rşhur mankeni şuasında Uzun,şiddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1954
  • eriKa nın Avrupa üvvetleri Bu kuv¥ tier i.ı ^z t iması değil takviye eefi m s!lüzunu belirt tiyor Washington,12 A.A.A merikan işçi federasyonu başkanı M^ George Meany'nin fik rine göre Birleşik Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1954
  • Ccımî'Ser n koza sebebi Cometlcri saran esrarı anlamak için iki uçağı havada parçalamaya çalışacaklar Londra.12 AA)«Yoke yoke» ve «Yoke Peters» adlı Comet uçaklarının uğradıkları felaketin sebepleıito
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1954
  • Takma bacaklı yıldız evleııdi Santa Barbara 12 A.A)Bir sene evvel kanser yüzünden bir bacağı kesilmiş olan yıldız Suzan Bail,dün takma bacağı üzerinde hiç kimseye dayanmadan yürüye rek n-kâh merasimin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1954
  • Alusan kadınları hak istiyoı Berlin 12 Nafen)Alman kadınları erkeklerle ayni haklara sahip olmaktan şikâ yet etmeye başlamışlardır.Bu hususta çıkarılan son ka nun kadınların şimdiye ka dar elde ettikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1954
  • Kısa harici haberler A_fı_i.İNGİLTERE v k Dünyanm en pahalı çay ta kimi geçen hafta Londra'da a.Çkk artırmalı bir mezatta-12,500 sterline satılmıştır.Şimdiye ka dar bu fiyata hiç 'bir çay takımı satıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1954
  • Kobalt Bombası bir intihar silâhıdır Bombamın ilmî bir imkân olduğu* fakat kullanılaınıyacağı anlaşıldı Washington,12 AF)Mü Uh i ğ bir tali.ip kuvvetine sahip bulunan kobat bombasının ilmî bir imıkân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1954
  • Yeni erkek kıyafetleri Londra 12 Nafen)ingiliz kumaş des.natörleri ve imal:tçı federasyonu Londra da erkek moda defilesi tertip etmiş ve seçkin seyirci hu zurunda 42 muhtelif erkek kostümleri teşhir e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1954
  • Amerika pamuk kraliçesi Almanyada Frankfurt 12 AF)Amerikanm pamuklu kumaş imalcilerinin pamuk kraliçesi seçtikleri 20 yaşında bir Teksas güzeli olan Beverly Pack Batı Almanyada moda defilelerine iştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1954
  • Bir prens kazada Ölçtü Sabık Yugoslav Kralın ın kuzeni Prens Nikola İngilterede bir otomobil kazasında öldü Londra.12 Nai'en)Eski Yugos avya Kıaiı Pkrre'in ku zeni Piens Nikola,vutkutouian bir otomobi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.04.1954
  • İ iW:Tito şehrimizde Yugoslav Devlet Reisi Ma re şal Tito,evvelki gece şehrimize gelmiş ve dün sabah hususi bir trenle Ankaraya gitmiştir.Mareşali şehrimizde,hükümet adına Hariciye Vekili Fuat Köprülü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1954
  • «asspaTrasaSKjEyÇs &İ&Z&-SUSAN HAYWARD r—Tarihî filmlerin meşhur artisti krzil saçlı Susan Hayward.venl bir film çevirmeye başlamıştır.Yine bir tarihî mevzuu canlandıracak olan film için Susa» Hayward
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1954
  • HKRGÜN TÂRİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Avrupa Yıldırım Beyazıd'ın elinde bir oyuncak olmuştu Kayser9 Kcstantiniye'yi müdafaa için bîr kaç tane burç yaptırmıştı.Yıldırım,yıkılsın deyince hem »n hepsi yıktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.04.1954
  • DÜNYA MUKAVEMET YÜZME ŞAMPİYONASI Kahire 12 SHA)Dün ya mukavemet yüzme şampi yonası bu sene Mısırda yapı Iacaktır*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.04.1954
  • Marsıiyada.birincilik kazanan süvarilerimiz ha raketlerinden önce e s a a i ıı ı ınıcılık ekibimizin Ekibimiz Marsityada Uç gün îç rzcae iki birinciJk,iki ikincilik,üç üçürcüiük aldı Avrupanın muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.04.1954
  • DAVSON FINCH KUŞ1LAŞMASI Londra 12 SHA)Dün ya şampiyonluğu eleminas yon müsabakaiarmdan ol mak üzere,sabık Britanya imparatorluğu orta siklet boks şampiyonu Albert Finch Amerikalı zenci yarı ağır sik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.04.1954
  • Fakülteler futbol maçlarına dün de devam edildi istanbul Üniversitesi Spor kulübünün tertip ettiği fakülteler arası futbol karşı lasmalanna dün Vefa Stadm da hakem Necdet Türkkantoz idarcs.nde jtevam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.04.1954
  • r S AS Orda taknmmızın geçen senekf kadrona Bofçlkacfa yapılmakta ola.ı dllnya şampiyonasına katılan I M I I I I II I Ordu takımımızın temasları Takımımızı teşkil eden elemanların İçinde,muhtelif mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.04.1954
  • v:0ün IWmya şampiyonasına katışacak güreş takımımızı seçmek üzere Adanada yapılan karşılaşmalarda müsabıklardan,bizinin bir künde denemesi serbest gurcş ş mm Tokyoda yapılacak Dünya serbest güreş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.04.1954
  • Futbolumuz Maili takmamızın Italy* B ve Madrit nıaglûblyetiferîndea sonra Avrupa,futbol piyasasında bir hayli zedelenmiş olan itibarı;İspanya ile.İstanbul 1D Komada yaptığımız karşılaşmalarla dahi tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.04.1954
  • Tetkikler tngilterede seçim sistemi ve partilerin mücadelesi in Oy verme müddeti sona erdikten sonra mümkün olan en kısa bir zamanda oyla nn sayılmasına başlanır.Oy lar sandık yerlermde sayılmayıp,san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1954
  • m İSTANBUL BELEDİYESİ SEHÎR TtYATKUSU *aat 21 de Dram Kısmı SOKAKTA Yazan Elmer Rice TürkçesJ Asude Zeybekogln txc* * ımba akşam» talebe «ecesidir.Pazartesi ulamları temsil y "»ktur.Telefon:42IÖÎ Kome
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği GENÇLİK TİYATROSU temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Mi İne Türkçesi:M-Burian Sahneye koyan:A V N 1 DİLLİGİL.Sah,Çarşamba suare 20-30 da-Çarşamba matin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1954
  • f 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 1 H 2 3 4 I 5 6 7 a 9 10 It I n\Solcfan sağ» 1" 937 de bugün vefat eden şairiâzatm;Beeıo'ikaiz,müptedi.2,Bir fizik kanunu;Cü'alanmış mobilya.3 Güvelere kar şı müessir bir an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1954
  • Bu yd sebze az ve pahalı olacak Bu sene kışın fazla şiddet.Ij geçmesi sebebiyle yaz sebzelerinin az ve pahalı olacağı anlaşılmaktadır.Geçen senelerde bu mev simde-bilhassa Cenup vilâ yetlerımizden şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1954
  • Evvelki gece iki randevu evi basıldı Eleni adında bir kadının Yenışehirde Yamanali sokağında 31 numarada randevuculuk yapuğı tesbit edilmiş,alınan tertibat sonunda Uç çift suçüstü yakalanmıştır.Ayrıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1954
  • Yabancı iki firmanın mümes silieri dün şehrimize geldi Bir Fransız ve bir Ingili2 firmasının mümessilleri külliyetli miktarda afyon satın almak üzere dün şehrimize gelmişlerdir.Yarın Ankaraya gidecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1954
  • DENİZLERİM KIZI 1 arihî Roman yazan:Kemal SAMAN Çiftti Denizlerin kızı rüzgâr gibi uçtu.Ağcçların arasında birdenbire kayboldu 105 Bir ağacın dinine otundu» muharebenin bitmesini bekle,meğe koyuudu.Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1954
  • CM.P.r Kaştacafc con profesör)Hasan Diaçer avukat)Salih Aktar {Allar jaşı tüccar)Etem Süsıpürog U tüccar)Lsrnaı» Safa Akay avukat)Selâhattın Ünan amkat)Pertev R-za Bekişoglu avukat)M.Vecih Işık avukat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1954
  • Bir.bir buçuk sene evvel bu if kapanmış olduğu için Rafferty artık alâkadar değildi.Los Angeles zabıtasının da dosyayı hıfza gönderdiği muhakkaktı.Kati bir malûmat edinemediği için onların da başka tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.04.1954
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ.'¦Vd sar:sru Halıdırdalıdır.Mideyi feOMMMa kalbi b3br.kl.rt yor matfiRiPiN A taat ara ite aünde a adat alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1954
  • Yugoslav Devlet Reisi Tito'yu nasıl karşıladık?Bitarafı birincide)kendisini görebildik.Bunun hikâyesi şöyie başlar:SARI «ART GEÇMİYOR Biz gazetecilerin;çilingir mi şali her kapıyı açan bir maymun cuğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1954
  • DJP.veC.M.Paday listesi ilân edildi Baştarafı 1 incide)min ve tefsin er şimdilik Dsmok rat^arti listelerinin bugünkü bad Ue diğer partilerden çok kuvvetli olduğu ve bilhaasa la,tanbul,İzmir ve Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1954
  • Açıkta kaiau eski mebuslar Ba $ taraf i 1 incide)Kocatürk,Şa'hap ToL Reşit Turgut Enver Adakan,fiuaa AÜtmeL Nihat Reşat Belfcerv Fuat Hulusi.Bedri Neüik Gök mi.Ahuya Moshos,Fahrettin Sayımer.Mithat So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1954
  • Genç millî takım B«tftarafı birincide)gayretlerine rağmen oyunun ikinci yansında da sayı kaydediftııeımiştir.OKPPLARARASI FUTBOL ŞAMPİYONASI Brütoer,12 A.A)Yarın Liîkeemfcuıç.Yunanistan ve Amerika Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1954
  • Tito Ankarada Baştarafı l incide)Dost Yugoslav Reisicumhuru memleketimiz?şeref vermişı'er ıdir.Kendilerini Ankara'da selamlamakla büyük bahtiyartık duymaktayız ve eminim ki sizler de benim kadar bu zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1954
  • C.H.P.eşya piyangosu afişi I Ba$ tarafı 1 incide)Daha sonra Kurul,Demokrat Parti tarafından yapılan ve C.H.P.eşya piyangosuna ait ilan lann propaganda mahiyetinde olduğunu bildiren bir itirazı in c&ie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1954
  • İnönü bugün Sirkecide konuşacak Baçtarafı birincide)nü açıklayacaktır D.P.NtN FENERDE YAPTIĞI TOPLANTİ Aç İmiş olan «eçim kampanya ana;hafta arası oı'masma rag men,dttn de devam edilmiştir.Bu maksatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1954
  • Demokrat Partinin aday listesi Ba^tarafı birincide)busu)Alhmet Tekelioğ u An tafya mebusu)Ahnıet Tokuş Antalya mebusu)Dr.Asım Okur hek.m)Atilla Konuk mühendis)Dr.Enver Karan Erzurum mebusu)AYDIN Adnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.04.1954
  • RA DYO Istanbul 12.57 Açılış t» program 1&.0Û Haberler 13.15 Hafif talker pi)13.30 Şarkılar Okuyan:S uzan Güven 14.00 Küçük öğle konseri pl)14.20 Şarkılar Okuyan:Can Akşit 14.45 Dana müziği Pl)15.00 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1954
  • Kambiyo Ye esnam Kapan»!Acılıy Kapanış Sterling 784.784—Dolar 280.30 280.30 Pr.Frangı 0.8ı 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr!5.61 5.60 İsveç K*.64.12.50 64.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1954
  • Su Sayacı Alınacak Ankara Su ar I ar asi Umum M«idür üğ Jni n 1 İdaremiz ihtiyacı için 1000 adet 12 15 mm-lîk su eayacı teklif a ma usulüyle satm alınacaktır.2 idarî ve fennî şartnamesi Levazım Servis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1954
  • Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden:1 Samsun Gelemen Devlet Üretme Çiftliğinde 110 000 üra keşifti ve 6750 fira geçici teminatlı bir adet kurs binası inşaatı kapalı zarf usulü ile ve birim fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1954
  • ZAYİ Kızım Ninvana iite birlikte aüdığkm 27595 numaralı pasaportumu zayi ettim-Yenisin' alacağımdan eskisinin hükiu,yoktur-Seniha ARGON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1954
  • AMMÇJt M A E S t M Bu akşam Saat 21 de O I B A L î KARAKOLU umartesi,Pazar matineler 16 te KAK AC A Telefon:481M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1954
  • Ankara Zirkayı Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünden 1 Yurdumuzun 28 Şubat 955 tarihin* kadar aşağıda yazılı yiyecek maddeleri kapalı zaıtf UBultt ile satm ahnacaktır-2 Geçte!teminatı 1560 liradır* 3 Şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1954
  • T.C ZİRAAT BANKASİ Vadeli,vadesiz tasarruf hesap sahipleri arasında tertiplenen 1-500.000 liralık ikramiyenin ikinci çekilişi 28 Mayıs 1954 BÜYÜK İKRAMİYE 30.000 Liradır.AYRICA 10 tane 1.000,20 tane 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1954
  • Balıkesir Valiliğinden:1 Hmiz Gönen ilçesi Hodul köyünden 38817 lira 83 kuruş keşif bedelli yeni okul Binası inşaata işi 2490" sayılı kanun gereğince kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır-2 İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1954
  • Montgomeri Elbise ve kasket yaptırılacak KarayoHarı 1.böge Müdürlüğünden 3080 00 lira muhammen bedelli 55 adet yazlık Monlgomeri ve kasket alınması açık eksiltmeye konulmuş olup geçici teminatı 231.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1954
  • Kocaeli Valiliğinden 1 izmit verem hastahanesinin 5 kalem eüt ve sütHi maddelerin 29/3/954 tarihinde yaptlan.eksiltmesinde verilen fiat haddi lâyık görülmediğinden ihalesi yapılmamıştır.2 Bu ilgin muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mesul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1954
  • hidfo Elektıik Tesisatı yaptırılacnlc KEŞAP BELEDİYE REİSLİĞİNDEN;Kasabanın Adı tein keşif bedeli tieredteminat Keşap.288-080,47 15-273.22 1 Yukarıda adı geçen kasa banı»n hidroelektrik tesisatı yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1954
  • Mardin Bayındırlık Müdürlüğünden Muayyen günde ihalesi yapılmayan Nusaybin Sağlık:Mar* kczi haricî su tesisat)yeniden kapalı zarf usulüyle 16 gün müddetle eksiltmeye konufanuştur.1 Keşif bedeli «29335
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1954
  • M.M.V.I No.İu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Asker!birlikler ihtiyacı İçin aşağıda cins ve miktarı yazılı odun kapalı zarf usulü ile satın alınacaktırihalesi hizasında gösterilen gün ve saattedir.Evsaf ve şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1954
  • M.M.I No.lu 8a.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Asker!birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddesi kapalı zart USUlU ile satın alınacaktırihalesi hizasında gösterilen gün ve saattedir.Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1954
  • Taze sebze ve meyva alınacak izmir Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Devlet Hastahanesi Baştabibliğindeo:M i k d a r i Muhammen tfuhamnıej en az en çok Biati Bedeli Cinsi kilo kilo Lr.Krş lira Krş.Taze e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1954
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Ab.İhtiyaç için 690 ton arpa kapalı zarfla 30 Nisam 964 Cuma saat 16 da Ardahan Ab-6a-Al-Ko-da satın alınacaktır.Tahmin bedeli 172600 lira,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8