Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.04.1954
  • ADANA VAPURU İLE ÇARPIŞAN ŞİLEP Denizcilik Bankasının Adana vapuru» bir hafta evvel Cenovadan Napoliye giderken Paknagia kanalında şehrimiz annatörJctrindein birine ait Demdrhisar şüebiyle çarpışmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1954
  • Mısır'da yeni bir gerginlik başlad.Taleb Isrin nü nayişnî önlemek üzere or u birliklerine hazsto emri verildi Kahire 10 T.RA.Mısır bugün yeniden "fevkalâde bir durum,un içine girmiş bulunmaktadır.Ord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1954
  • Petrollerimiz için müracaatlar Socony Vacum ve Royal Dutch Shell kumpanyaları memleketimizde arama yapmak istiyor Vaşington 10 A.A.inanılır kaynakların bildirdiklerine göre,v*Cocony Ve cum Oil,kumpany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1954
  • KÖMÜR MADENİNDEKİ PRENSES Başında madenci miğferi,üstünde beyaz tren-çkotuyla bir maden ocağından içeri giren bu genç kadın Jrgiltere Prensesi Margaret'tir Pictures,geçenlerde.Kraliçe E izab:nb'in nam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1954
  • WMf' V 0% İ.*V;^v«y i':fi •Ml MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK!ANMA TÖRENt Mareşal Fevzi Çakmak'ın ölüWDünürı 4 üncü yıldönümü münasebe* tiyle dün saat İ4 te.merhumun Eyüpteki kabristanında bir anma töreni yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1954
  • Dulles dün Avrupa'ya hareket etti Amerika Dışişleri Vek$lL ingiliz ve Fransız devlet adamlarını Hind çinide müşterek cephe için iknaa ç&ışacâk Vaşington 10 AP)Bu gün Başkan Eisenhoverle gö rüştükten s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1954
  • Mrşl.Tifoyu karşılama hazırlığı Fuat Kdprttlii Yugoslav Devlet Reisini karşılamak üzere şehrimize geliyor Ankara,10 ANKA)Yugoslavya Pddeıatif Halk Cumhuriyeti Reisicumhuru Ekselans Mareşal Tito ve Yug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1954
  • Türk Yugoslav ticaret protokolü dün imzalandı MBBB-Anlaşmaya göre iki memleket arasında bir senede 80 milyon dolarlık ticarî mübadele yapılacak Belgrad.10 A.A.Bugün Dışişleri Vekâletince Türk ve Yugos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1954
  • Basın Balosu Gazeteciler Cemiyeti tarafından tertip edilen Basm Balosu,dün geee Dolmabahçe Sarayında yapılmıştır,italyan artistlerinin de davetli bulunduğu balo,sabaha kadar neşe içinde devam etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1954
  • 1 ingto oenrimizd» hnvanta u-[9 lumJyetle geçeceği,1 tuhtemelea yağmur yagaeag»,1 nhunet demesinin defcişuüye-B gi tahmin edilmiştir.W* rV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1954
  • 9 W^m v i İ *X ^SS* t^ HP.«in Taksim mi İnginden bir görünüş C H.P.Taksimde dün miting yaptı Toplantıda konuşan Şemsettin Gilnaltay ve İShami Sancar iktidarı tenkit ettiler Cumhuriyet Halk Partial lat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1954
  • GL Schlatter dün gitti Ankara 10 Milliyet)Dün Ankaraya gelmiş olan Güney Doğu Avrupa Ha va Kuvvetleri eski kumanda nı Korgeneral Schlatter ile Jhalefi Korgeneral Laurence Caigie,bugün saat 10 da Mi)lî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1954
  • D.P.ve CHP.adayları yarın ilân edilecek s 18 ilde seçimlere katılan Köylü Partisinin aday listeleri dün Yüksek Seçim Kuruluna bildirildi Demokrat Parti Genel İdare Kurulu dün de Başvekilin riyasetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1954
  • Yunanistanda Kabine buhranı Başvekil Papagos bütün Vekilleri istifa ettirdi-lîu hareketinin Merkezinis'in istifasındaıı doğduğu anlaşılıyor Atina,10 AP)Yunan kabinesini teşkil eden Vekiller bugün Başv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1954
  • Genç takımımız ilk maçını bugün yapıyor Dünya genç mîllî takımlar turnuası dün Bonn'da törenle haşladı Bonn,10 A.A.Dünya genç millî takımlar turnuvasına işttrak etmek İsin burada toplanmış olan oyuncu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1954
  • inönü bugün Ada pazarına gidiyor Ankara,10 Milliyet.Partilerin seçim mücadelesi hararetll bir safhaya girmiştir.Dün Maı'atyada ilk seçim konuşma.Bim yapan CHP lideri tnönü ya rm Adapazarma gidecek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1954
  • DP nlü Eyüp toplantısından bir görünüş D.P.nin şehrimizde yaptığı toplantılar Muhtelif yer)er de yapılan toplantılarda konuşan hatipler muhalefetin İthamlarına cevap verdiler Demokrat Parti,dün şehri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1954
  • Gökayın basın toplantısı Vali Gökay şehirde dört yıl içinde yapılan faaliyeti izah etti Vali ve Belediye Reis Vekii!Prof-Gökay dün saat 11 de gazetelerin baş muharrir ve temsilcileriyle 'bir basm topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1954
  • Uzun bir fasıladan sonra sı» nıflanna tekrar dönen talebeler Teknik Okul talebeleri dün derslere döndü Maarif Vekili.lise 10 nncn sınıftan okula kabul isinin önümüzdeki yıl kati bir şfeföe bağlanacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1954
  • Köylü Partisi Adayları Ankara,10 A.A.Yüksek Şeyim Kurulu Başkanlıgndan gönderilen Türkiye Köylü Partisi mebus aday listesi aşağıda gösterilmiştir:ÇANKIRI Kazım Arar,Kemal Atakurt,Osman Danışmaz,Tahsin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1954
  • Kıbrıslı Türklerin itirazı Yunanlıların adaya muhtariyet verilmesiyle Türkleri imha için harekete geçeceği iddia ediliyor Lefkoşe 10 TJLA.Yunan Başvekili Papagosun bundan iki gün evvel Atina daki ingi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1954
  • Comet'lerin esrarını çözmek için çalışılıyor Uşaklara ânz olan aksaklığı bulmak için bir Comet havada» diğeri yerde tecrübeye tâbi tutulacak Londra 10 A.A.Comet uçaklarına ânz olan aksaklığın menşeini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.04.1954
  • Hie 11 NİMR Kto 7 29 ban If 54 Mart 1373 razor 1370 VAKtT VASATI EZANt 528 10.44 ogle 12.13 5.32 İkindi 1&S7 914 Akçam 18.44 12.00 Yat» 20.20 1.36 3.42 858
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1954
  • Belki Dünya yaratılalı ber bu kadar çok,kancık,evegen ve azsşmış milleLlerarası mesel exer bir araya gelmemiştir t Bereket versin,hür ve müttefik milletlerin başında ağır baş Lf tecrübeli ve ileriyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1954
  • KONGRE Fatih Atikali Okulu Qğrenciljri Konuna Derneğinin te-hir edilen toplantısı;15 mayıs cumaıtesi günü okul binas.nda yapılacaktır Istanbui Gazeteciler Sendikası Yapı.Kooperatifinin tehir edilen:to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1954
  • p n L s T İt* Fanende Kiiremifc caddiejsin.de oturan Faik adında bin,Salih Bilgin adında 'bir bakkalı şişe ite başından yaralamıştır.Yaralı tedavi altına al-nmiş,suçlu yakalanmıştır.Bakırköyde Başenve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1954
  • KISA KABEKLfcR it Mtivkaz Bankası taran.dan son neşredilen bültene gör» tedavüldeki paramızın miktarı l,488,04i»,683 liradır.¦fr Yak*nda faaliyete göçecek olan yeni Teknik Okul.büyük bir.rağbet görmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1954
  • Yazan:Bödinhan ÇINAR Tefrika No-35 Çalman plânlarla hiç bir ilişiğim yok.Yüzbaşı Piyer'i tanımam bile,Reisin ne demek,istediğini gayet iyi anlıyordum-Fakat üzerime toz konduramazdım.Kondurmamam lâzımd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1954
  • Orman yangınları Orman yangınlarını önle* roek ve söndürmek için bazı tedbirler alındı Biftkar mevsimine giriimiş ve bu sebeple her sene olduğu g.'bi uu yıl da orman yangınları başlamıştır-Son 15 gain
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1954
  • Yarın iki ilkokul dalıa açılacak Şehrimizde yapılmakta olan okullardan bir kısmı daha tamamlanmıştırinşaatı tamamlananlardan Beşiktaşta "Büyük Esna Sultan,ve Istinyede "istin?ye„ oku Han.yarın saat 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1954
  • Çanakkale abidesi inşaatı ihale edildi Çanakkale abidesi inşaatı,müteahhide ihale-edilmiştir.Bir milyon.fflfiT' ibih liraya yapılacak,olan abide,bir buçuk seneye kadar tamamlanmış olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1954
  • Biiyükderede terk edilmiş bir çocuk bulunda Evvelki gece Büyükdere de deniz kenarında bir*h«ftalı«k b;r erkek çocuğu buLufc muştur.Çocuk,Cemal adi;varile rek Düşkünler evine gönderilmiş ve terkeden ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1954
  • Bir fabrikanın karpit kazanı patladı Beyazıfcia kovacılar caddesinde 68/70 numaralı cıva ta fabrikasında çalışan Ah met Can adında bir işçi,oksi jen kaynak makinesine ait karpit kazanının patlaması it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1954
  • Bebek otomatik santralı bugün acılıyor iki sene evvel temeli atılan Bebek otomatik santrali;'bugün törenle açılacaktır.P.T7T.idaresinin alâkalı firma ile 1952 senesi kasım a yında yaptığı:mukaveleye g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1954
  • Fatihte sabaha karşı bir ev yandı Evvelki gece sabaha karşı Fatihin Haydar semtinde mu hitte heyecan uyandıran bir yangın olmuştur.Yangın,saat:4,20 şuraların da Demirinin çeşmesi soka ğmda Nazmi adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1954
  • HALKIN SESİ Büyük Hendek caddesi Şişhanede Okçumusa caddesinde oturan okuyucumuz Ziya Hajnilçi yazıyor:«Kuledibinden Şişhaneye uzanan bir cadde vardır-Bu,Büyiikhenidek caddesi dır-Asfalt ve mühim bi:y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1954
  • 23 K soft Bayramı Çocuk ve Mili!Hâkimiyet bayramına ait program hazırlandı 23 Nisan-Çocuk ve Millî Hâkimiyet Bayramı münaecfcetiy le hazırlanan program yarın bütün okullara tebl.ğ edilecektir-Her yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1954
  • Ok tıfa devanı etmiyen öğrenciler çoğaldı Vakitlerini katara vava sınamalarda gaciron öğrenciler rabıtaca tevkif edlflec *k Son gün erde bazı okullarda,bilhassa erkek liselerinde talebenin büyük bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1954
  • 3foğh tokum fiatları düşmeye Haşladı ihracat!mevsiminin geçme si vo stokların azalması dola yısiyle yağlı tohum ve-gıda maddeleri piyasalarında bir durgunluk başlamıştır.Bu arada fiatiarda da bir mikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1954
  • BÂIA1?MHBm Samsun limanını kim yaptı Saat hediyesi Bomba pazarı Talihsiz mısra yapan parti Hûda nekerde iktidara geüp.siki yönetimi,tabutlukları ile saltanatım Kurarsa o zaman «biz seçimden evvel eize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.04.1954
  • Ouhamei9in verdiği ders Büyük Fransız edibi Georges Dul^ifliwil,son seyahatinde Türkiycye gelmeden Cezair'e uğramıştı.Figaro gazetesine ŞnıjaJi Afrikaya ait bir kas inakla e gönderdi-Son senelerin büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1954
  • Kıbrsta bronz devrene ait bir mezar bulundu Lefkoşe 10 AJV.Kik rista Limasol yakınlarında Plrgos köyünde çiftçiler,M lâttan 2000 vene evvel bronz devrine ali bir mezar bulmuşlardır.Mezarın içinde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1954
  • Hürriyeti seçmeye çalışırken öldürüldü Berlin 10 A.A.Sosyal Demokrat Partinin organı olan "Telegraf,gazetesi,Mus kau'nun güneyinde,hudut muhafaza birliklerine mensup Polonyalı bir subayın Batı Berliri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1954
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Etimesutta bir silo inşa edecek Ankara 10 Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hububatın muhafazası ve depolanması yolunda girişilen faaliyete devam edil mektedir.Bu cümleden olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1954
  • Amerikada komünizmle mücadele Adalet Vekili televizyonla yayınlanan bir hitabesinde komünizme öldürücü darbe indirileceğimi stildi Washington,10 AA-Amerikan Adalet V*.kiji He;bert Browne!dun akşam tei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1954
  • KraUçerrn çocukları tngiltcme Kralicesiaûa çocukliu-ı Ça/şanıba.günü anne ve babakurmı karşılamak üzere yola çıkacaklar Xondra.'10 AP)İngiltere Km lice's!Elizabcth'in çocukları P.e :ChaiCes ve Prenses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1954
  • Shirlay doğurdu Bfr zamantann meşhur çocuk artisti otaa Shirley T'unple,üçüncü defa anne o'du Santa Monica Ca ifornia)10 AP)Bir vakkier beyaz perdenin en meşhur çocuk art.sti olan Shirley Temple dün ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1954
  • Suudî Arabistan Kralı Pakistani ziyaret edecek Karaşi 10 A.A.paJds tan Müdafaa Vekili Serdar AmJr Azam Hanin başkanlığında bir Pak:stan heyeti bu sabah uçakla Karaşiden Suudî Arabistana hareket etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1954
  • idare ettikleri şehirleri değiş tiren Belediye Reisler;Karaşi 10 Nafen)Bir Amerikalı ve bir Pakistanlı Belediye reisinin vazife değiş tlrme tecrübesinin gayet iyi neticeler vereceği muhakkak addedilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1954
  • ingiltere kraliçesinin ziyareti dolayısiyle Seylanda tedbirler Londra 10 AJL)Sey-Ianin Londradaki yüksek ko miseri Sir Claude Corea» Kraliçe Elizabethan Seylana yapacağı ziyaret dolayısiyle alınan ted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1954
  • Fakat karşısındakine bakar ken.birden bire» tebessümü dudak'arında donuverdi» Bir yabancı ha?Georges:Eyvanlar olsun,diye haykırdı-Efendim?Bir şey değil,siz bana bakmayın.Nihayet hatırlamıştı.Bu adam h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1954
  • FIKRA Koîomb'un yumurtası TARIK BüfiBA S&y n bay Kristof Koîomb'un yumurtaları Mr butuna lögoru tavuğumm yomurtalar.ndan da meşhurdur.Hikayeyi bittr&niz aim» fiıırfl tıi'r,ılrjı geçeııüyec^gün:Günlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1954
  • İKTİBAS N MacCarthy ordu ihtilaf ı ne yüzden meydana çıktı Yakın dostu Martin Şhine'm orduda hususî muameu görmesini temin edemeyen Roy Cohn,ask:rf şefler* S karşı açtığı mücadelenin i k raund'unu kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1954
  • Doğu blokuna gönderilecek maddeler Doğuya karşı tatbik ledilen audwigoda yapılacak tadilâtla meşgul olacak komite-Pariste toplanacak Londra* 10 AA.Sovyet blbku memkketlerine g&nderilecek stratejik mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1954
  • Kısa har ci haberler İtC Birleşmiş Milletler çocuk yardım fona IrakXaki «ti fe-laketzedelerine yardam İçin 35 i tam dolarlık tahsisat verilmesini dün karar altına almıştır.İNGİLTERE İt İçişleri Vekale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1954
  • Amerika Rusyanın askeri kudret ni 3 ayda yıkabilir Vaşingfcon 10 A.A.Bağiinsız ayan üyesi Vayne Morse ayan meclisinde yaptı ğı bir beyanatta şunları soy lemişt'r:"Amerika Birleşik Devlet lerı Rusyanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1954
  • Kızıl Cinde 250 milyon insan açlık çekiyor Aç köylüler şehirlere akın ediyor ve oretar,a da gı a t,t harı yaratıyor Hong-Kun-g.10 Nafen)Komünist Cinde muazzam bir açlık hüküm sürmektedir-Bu memleketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1954
  • Ccbelittanktaki ispanyol Konsolosluğu kapatıldı Madrid 10 A.A.Cebel ittanktuki ispanyol Konsolosluğunun kapatılmasına dün akşam General Frankonun riyasetinde toplanmış olan ispanyol Vekiller Heyetin c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.04.1954
  • HHifiLN TARİHTEN IKEKAKLI BİR VAK'A doğdu,kimler hazırladı İslâmiyet Kudlise sahip o uıca,kurdukları nizamlara tuhammül edemiy.n hn&tıyanlar ayaklanmışlardı Orta zamanda alemi eıinde tutan Uy büyük ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.04.1954
  • f VÜJH "J 3£ sfe:t&fe m Rita Hayworth'un başı dertten kurtua ı or Bir zamanlar sinema dünyasının bîr numaralı yıldızı olan Rita Hayworth simdi 2ft İn.^ko^vlr^ AK dogSn A^erSa*inJÎ"^ UîTi 0,mu*tar-Bili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.04.1954
  • m%?Galatasaray lisesinin ilk kısmının yavru Martları dün bir gösteri yapmışlardır-Yavru kurtların aileleri ve diğer öğrenciler tarafından takip edilen gösteride yavru kurtlar şiirler söylemiş,oyunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.04.1954
  • •K wy j Juniorfar bugün Belçika-He.kofşılrşıycrlar Alman yada yapılacak olan genç milli takımlar dünya futbol şampiyonasına bogtin bağlanacaktır.İlk karşılaşmayı gene milli takımımız Belçika ya karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.04.1954
  • Alman Millî Takımıma maçları Berlin,10 SHM D0»ya Kupası finallerinde karşlaşacağımız Aı'man millt futbol t*okmının 1950 yılndan tu yana yaptığı maçlar:Almanya:1 İsviçre:0,Almanya:3 İsviçre:2 Türkiye:2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.04.1954
  • Ten s maç'arnuL N.Kari ve V.Cram galip Alman tenisçileri ile Davis kupasına hazırlık maçlarına dün de Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü kortlarında de vam edilmiştir.Saat 14 te başlayan Nazmi Bari HÜberlao
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.04.1954
  • Fenerbahçe İzmir Sporu 2-0 yendi İzmir" Milliyet)İki kar İlk dsvresi 0.0 berabere neti Şiiaşma yapmak Özere şehrimi oelenen bu karşılanmanın ikine:ze gelmiş bulunan Fenerbahçe devresinin Sİ ve S3 Üncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.04.1954
  • y Vefa He Desportesln diin yen itemed İkleıi maçta Fu at bir Rrerilya hücumunu önlüyor Misafirler dün de tatmin edici olmaktan uzak devrede Vefa takımı oyuna nisbeten hakimdi,kaldıfar,ilk i* i ci çevr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.04.1954
  • Bugün yapılacak amatör lig maçlan Amatör Küme Lig maçla nna bugün de muhtelif saha larda devam edilecektir.Bu maçlar-n programını a sağıda veriyoruz;ŞEREF STADIt 14.00 Süleymaaiye Ana doıU 16.30 Topka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.04.1954
  • Desportes bugün Galatasarayla karşılaşıyor Şehrimizde misafir bulunan Brezilyanın Desportes takımı beşinci karşılaşmasını bugün saat 16 da Dolmabahçe Stadında Galatasaray takı mına karşı yapacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.04.1954
  • v/7-I l.Havanın soğuk olmasına rağmen atletlerimizin eide ettikleri dereceler çok şeyler vadediyot Dün yapılan Dün Mithatpaşa Stadında mevsimin iMc müsabaka'an yapildi-A tın çivili yarışmaları aynı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.04.1954
  • I Z.O.Saray ile Modasponm busabah 1030 d» yapacakları mac* şampiyonu tayin edecektir.Res'm,İki rakibin bundan evvelki karşılaşmasında Yalçın Granitin bir basketini tea.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.04.1954
  • Oliii yapılan basketbol karşılaşmalarında Fenerbahçe,B.Sporu şş luşu mağlûp etti Basketbol lig maçlarına dün Teknik Üniversite spor salonunda devam,edilmiştir^ Dün yapılan birinci küme maçlarında Darü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.04.1954
  • Yazan Hasan Y LVSAER Neşeli bir film:Güzellik Kraliçesi ŞAM da «GÜZELLİK KRALİÇESİ Pe^gy» BaT rolleri Diana Lynn.Charles Cob urn,Charlotte Greenwood vo Barbara Lawrence tarafından oynanan;prodüktörlüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1954
  • Sen kendisini sevmediğin Jç'n ayrılmak istediğini söylemedin mi?Ne fîye itiraz ediyor?Kilise bunu menetmiyoar mu?Biz Katolikiz-Ayrı yaşamaya belki razı olur.fakat te feJfa-katiyen Jratoul «fcmiyocek»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1954
  • ithal malı demir fiatları yükseliyor Inşi.at mevsiminin yaklaşması dolayısîyie malzeme buhranı başgöstermiş ve fiat lar ehemmiyetli miktarda artmış tır.Bilhassa demir bıılunamamaktaditr.ithal malların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1954
  • 1 2 3 4 6*8 8 9 10 11 12 saja 1 Reşat Nuri'nin bir eserL 2 Her zaman;Bir işaret odatı;Yiğit.3 Sahip;Birbirine baka baka kararır.4 Bilim;Kemiği tavukta,cezası unutkanda.5 Krlerimiae böy Ie bitap ed-riz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1954
  • Adliyede çalışan 122 memuı terfi eitt Tstartbui Adliyesinde çalışan ve uzun müddetten beri terfi edemıyen U2 başkâtip kâtip ve kâtip muavini Adalet Vekâiel nce birer üst dereceye terf:ettirilmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1954
  • Toprak Mahsulleri Ofisi yeni tesisler kuruyor Toprak Mahsulleri Of si,şehrimizde,hububat mahsulünün kapalı yerlerde stok ediünesi için yeniden bazı tesisler kunnaya karar vermiştir.Bu arada geçen yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1954
  • Ziraat Müdür!ününün tertip ettiği geziler il Ziraat Müdürlüğü tavafından,Silivri,Selimpaşa,Çatalca,Ahmetli ve Çöpiüce de gezici makine kursları açılmuştır.Çiftçiye ziraati teşvik ve mevcut ziraat maki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1954
  • Kurulacak ucuz mağuzaiarm yerleri tesbit «Lliyor Migro Şirketi çalışmalarına devam etmekte ve bu ara da da şehirde kurulacak mi:gazalar için yerler tesbit edılmektedir.Diğer taraftan bu mevzudaki çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1954
  • Trenden düşen bir çocuk ağır surette yaralandı Haydarpaşa istasyonunda tesviyecilik yapan Mustafa Incj admda bir.nin 12 yaşın daki oğlu Turîıan BanLyö tre nile evine gelirken,Kartai istasyonu civarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1954
  • 430 lira çalan kadın yankesici dün yakalandı Saffet Otmaz adında biriüç gün önce KadJcoyde dolaşırken 430 lirasını hüviyeti tes&t ediiemiyen bir yankesici tarafından çarptırmıştı.Tahkikat sonunda suçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1954
  • EHIZLEBIN1 Tarih!Roman 3Tazan-Kema!SAMANCIGİL Suranza;"Fenim müstakbel damadım,askerlik bütün şüpheleri üstünde toplayan bir meslektir,dedi 103 Henüz Kefede iken odasının odama bitiş k o-duğunu biiyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1954
  • Tetkikler Ingifterede seçim sistemi ve partilerin mücadelesi II SEÇİM KAMPANYASI NAbIL İLARE EDiUR?'Bütün namzet er.kanunun icaba tundan olarak seçim kam panyası masrafları namzedin şahsî masrafları h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1954
  • limanımıza bol m Utarda ithal ı ıalı çeiirddi Son on gün zarfmda 30 dan fazla yerli ve yabancı ıbandralı gemi Limanımıza çe şıtli ithal eşyası getrmiştir.Bu durum karşısında U mandaki tahmil ve tahliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.04.1954
  • Teknik Okul talebeleri dün derslere döndü Be«tomfı birincide)lu talebelerinin bir haftadan beri devam eden boykotları dün sona ermiştir.Okul idaresi dün sabah ta lebelere yayınladığı bir tebliğde,ders
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1954
  • D.P.nin şehrimizde yaptığı toplantılar Baştarafı birincide)İkinci topı'antı Usküdaroa Sinemalar meydanında tertip edilnıiş,konuşan hatipler,DPnin her zamankinden daha can h ve azimli olduğunu belirtmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1954
  • Genç mil'i takımımız Baştarafı 1 incide)maçlardan sonra feuwatler hakkında bir fikir edinilecektir.Hu dut şehri olan Trierde yar.n oynayacağımız Bel&ıka takımınm kuvvetli ve çok çalışmış ha» ramlarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1954
  • Dulles Avrupaya hareket etti İtatf taralı bin made)Dulles beyanatında şunları ilâve etmiştir:"Halen tehdıd altında bu lunan bütün devletler bu teh dide karşı birleşecek olurlar sa tehdidin sona 'erece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1954
  • 17 yaşında bir kız pilot eMiyati aldı Port Elizabeth,ıo fftecrter)Port Elizabeth bankasında memur olan 17 yaşında Miss Mona Smith isimlj gen çbir kız tkinci Dünya Harbinden beri pOotıuk ehliyeti almay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1954
  • Köylü Partisi adayları KIRŞEHİR Cemal" Aksaç,Ömer Köker,Cemal Özkan,Mehmet Oztunç,Cevat Hakkı Tarım,KASTAMONU Kemal Atakurt.Kemal AtaünaJ,Osman Nuri Gürler,Ham di Kesırogıu.Naşit Kızılay.Celâl özelçı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1954
  • Türk Yugoslav ticaret protokolü dün imzalandı Battaraftı birincide)tar İlksel,imza merasimini mü teakıp Tanjug Ajansı ve Belgad radyosu muhabirlerine ğu beyanatta bulunmuştur:ccYugoslavyanın mulhterem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1954
  • Gökay;n Basın toplantısı Bastacaft 1 incide)nasını.Beşiktaş soğuk hara deposuna*,mezbaha tesislerini ve Hilton otelini göstermiştir.Prof-Gökay;yine devlet eliyle tamamlanan ve tamamlanmak üzere buhina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1954
  • Petrollerimiz için müracaatlar Bnştarafi birincide)maşımla Türk hükümetine yardım eden Amerikalı petrol mütehassısı Maka Ball,bu kanunun müstakbel sermayedarlar için gayet iyi olduğunu söylemiş sermay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1954
  • Ksbrıstaki Türklerin itirazı Bitarafı MriaeMe)girişeceklerini kati olarak bil inektedirler.Büyük bir kurnazlıkla ha Sırlandığı aş kâr olan Papa goîun bu teklifi,ingilizlerin senelerden beri ortaya att
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1954
  • Adcpozon yolunda feci bir koza B*r otobüs devrildi,14 kişi ağır surette yaralandı Adapazarı,10 Milliyet)Dün gece yansı sabaha karşı îsLanbur şosesinin geçtiği Arifi ye köyü civarındaki Kalaycı bayırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1954
  • Baş ve diş ağrılarına karşı GRiPiti başarı ile kullanılır f^ Soğok algınlığından mütevellit ağrı ve sızıları derhal keser.Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdır.Jt Süratle haz m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1954
  • İmtihanda kendisi de muvaffak otomadı Melburn,10 Reuler)Cürmümeşhut mahkemesinde bir polis nrremuru,sarhoş olarak obomobi/kullandığı iddiasiyle tevkif ettiği im* adam hak kında hakime su nazariyeyi il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1954
  • Yunanistanda kabine buhranı Başt&rafi birincide)den daha çok Markezinise sadık bulunan vekilleri deriştirmek arzusundadır.Dün Yunan Kralına kabineni» istifasın* istiyeceğim bildiren Papagasun yeni hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1954
  • Gl.Schlatter dun gitti Baştarafc l İncide)kât Başkanı Korgeneral îs» mail Hakkı Tunaboylu'yu sa at 11 de Hava Kuvvetleri ku mandam Korgeneral Fevö Uçaneri makamlarında ziyaret etmişlerdir.Misafir Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1954
  • İran Petrolünü işletmek için anlaşmaya varıldı Batılı 8 kumpanyayı temsil eden bir heyet müzakereler için İran'a gidiyor Londra.10 CAP)Bir jnilyar dolar kıymetimle olan İran petrol endüstrisinin yenid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1954
  • D.P,ve C.H.Padayları yarın ilân edilecek Ka^ta rafı birincide)Adnan Menderesin başkanlığımla Sri uzun toplantı yaparak listeler üzerinde çalışmıştır-Merkez aJdayları ile birlikte bir çok vilâyetlerin,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1954
  • Küçü!pazarda kanlı bir kavga Bir arabacının yeğenlerini dövmesi üzerine 80 kişinin de iştirakiyle kanb bir kavga oldu Dün Küçükpazarda güçlük le bastırılan kanlı bir arbede olmuştur.Arap camii semtind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1954
  • CH.P.Taksimde dün miting yaptı Baştarafc birincide)ten cauhhkta olmamış ve partililer,meraklılar da dahil mey damn ancak bir kısmım dolduraıbilmiştir.ilk Şemsettin Günaltay almış ve daha ziyada iktida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1954
  • Mareşal 'karşılama i;u}Uraf.ı birincide)Popoviç'in memleketimizi ziyaretl-erir.de kendilerine Riyaseti Cumhur Umumî Kâtibesi Miiâs Jozef Lilfcm.Amiral Kterni.General MÜ'on Zelzelj,General Miloç Choumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1954
  • Mısırda yeni bir gengin'ik başladı BmgteraA biri için sıkı tedbirler almak zorunda kalmış,bu arada,her hangi bir hâdisenin zuhuru halinde orduya ateş açma salâhiyet;ve ılmiştir.Üniversitelilerin ve di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1954
  • Comet'lerin esrarım çözmek için çatışılıyor Baştarafı birincide)Diğer taraftan bu tecrübe ter yapılırken uçağı kullanan personel meydanla daimi surette telsizle muhabere ede^ektir.Ayrıca bütün müs-irl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1954
  • İnönü bugün Adapazarına gidiyor BmHorafı birincide)Siyasî çevreler tnönünün bir çok mevzulara ve r u arada İktisadi meselelere temastan adata kaçınmış olduğunu da bilhassa belirtmektedirler.Bu anada m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.04.1954
  • İSTANBUL 10.57 Açılış ve program 11.00 Belediye gazinosundan nak ten istanbul Belediyesi Konser tatuan konseri 13.00 Haber ter 13.15 Saz eserleri Nu bar Tekyay ve Feyzi Arslangil)13.30 Hafif müzik Pl)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1954
  • Cinayet Var Piyes 3 Perde Yazan:Frederick KNOTT Çeviren:Tevffk Sadnllah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telafon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1954
  • Lokman Hekiıp Ur.HAFIZ CEM/Dahiliye MOtıhassuh Pazardan başka her gün sabah aaat 10.30-noo öğleden sonra 14.80-17.00 de hasta Mimi eder.İstanbul Divan* yom No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Nad KARACAN Tas işlerin flüen idare edan Mea'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yır:Nuri AKÇA.Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1954
  • sp"^ 1 i I İ4 J I} 1 1 1 &8$*ği Kambiyo ve esnam Kapama Acılı» Kapama,Sterling 734.784_Dolar 280.30 280.30 Fr.Frang* 0.8c O.M isviçre Fr.«4.03 64.03 Belçika Fr!5.6C 5.60 isveç KM.54.12.50 6412.50 Flo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1954
  • Rize İii Daimi Komisyonundan 1 28026 98 lira keşifli Pazar kazaema bağlı Mamakivat köyü ük okul inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur-2 Geçici teminatı 210202 liradır.3 ihalesi 26/4/954 tarihine rastlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1954
  • Konya As.Sat.A Ko.Başkanlığı id an A As-ihtiyaç için Konyada öğütülmek şartıyla 2600 ton seksen randımaalı un Öğüttürülecektir.Muhammen fiatı kepek tâli madde müteahhide ait beher kilosu bir kuruş,geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1954
  • İstanbul Asliye Dör üV.cü T caret Mahkemesinden 953/458 Orhan özgören mahkememize müracaatla Bankası Levazım Müdürlüğünden namına verilen 3227 108111 sayıU ve 7/9/953 tarihli TL.450 Hralık çeki kaybet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1954
  • Sondcj yaptırılacak Burdur Daimi Komisyonu Başkanlığından 1 Burdur vilâyeti dahilindeki eusus köylerde içme suyu için arteziyen araştırmasına ait sondaj yaptamlacakÜT-2 Bu işe ait gerekli her türü işç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1954
  • Konya Aft.Sat.AL Ko.Başkanlığından A Ab-ihtiyaç için 8000 ton yiyecek,yem,yakacak taşıması işi kapalı zarf usulü ile yaprlacaktır.Mulhammen fiatı Konya garnizonu dahilinde beher tonu 350 kuruş» geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1954
  • Izmir Belediye Başkanlığından Fem işleri nriidörPU^tindeki keeilf ve şartnamesi gereğince Cumhturiyet,Talâtpaga.Ziyagökalp bulvarları ile Dr-Mustatfaenverbey caddesi ve 1395-1390,1437,1438.1434.1381.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1954
  • T.t ZİRAAT BANKASI VideH.vadesiz tasarruf hesap sahipleri arasında tertiplenen 1-500.000 Urahk İkramiyenin İkinci sekilisi 28 Mayıs 1954 BÜYÜK İKRAMİYE 30.000 Liradır.AYRICA 10 tane 1.000,20 tane 500,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1954
  • M» M.V.Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askeri birlikler ihttyaci için aşağıda cins ve miktarlan yazın yiyecek maddesi kapalı zarf usulüyle «atin almacakturihalesi hizasında yazılı gün ve saatlerdedir* Evsaf v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1954
  • BAHÇELİ FERAH EVLER Arsası Müessesesinden:BARUTHANE KARŞISINDA yeni parsellediğimiz ARSALARIN satışına başlanmıştır.Bugünkü Pazar günü saat 9 dan 15 e kadar her saat başında Beyazıt Dişçi Mektebi önün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1954
  • M MyAMMEA maksim Bu akşam Saat 21 de OtBALt KARAKOLU umartesi,Pazaı matineler 15 to Telefon:43134 KARACA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1954
  • Levazm Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Askeriye İhtiyacı için 25 ton kesme makarna ve 10 ton şehriye kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır.Muhammen bedeli-makarna ve şehriyenin 24465 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1954
  • Salihli Belediye Başkan'ıöından Yatık silindirli,soğuk kafalı 66 beygir taka tında 260 devirli Ruston marka çok az ve temiz kullanılmış kompresör motoru hava,tüpü ve yeni kayışı ile mazot deposu,bu bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Mibıe Türkçesi:M-Budan Sahneye koyan:AVN.t DİLLİGİL Salı.Çarşamba suare 20-30 da-Çarşamba matine 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ 8EHÎR TtYATROSÜ Saat 21 de Dram Kmmı SOKAKTA Yazan Elinor Rice Türkçesi Asude Zeybekoğl* lie uı timba akşamı talebi gecesuiir.Pazartesi aV^amlaa temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1954
  • Beşiktaş ilçesi Seçim Kural* Başkanlığından:954/72 5545 sayılı MiHefrvekfllerf Seçimi Kanununun 72 nci maddesine göre ilçemize bağlı sandık kurullarına ihtiyar* heye* tinden alınacak aslî ve yedek âza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1954
  • Bandırma tora Memurlu» ğundan:953/519 GAYRI MENKUL SATIŞ İLANI Satılacak gayrı menkulün mevkii:Edincik nahiyesi Yenice maha.iesinde Tapunun 24/3/952 tarih,cilt:39.sayfa:74,sıra:43 te-Hududu,miktarı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1954
  • Taze sebze ve meyva alınacak izmir Balasta Salgın Uasta'ık'ar Devlet Bastahanesi Baştabib iğinden Mikdarı Muhammen Mubammei en az en çok Fiatı Bedeli Cinsi kilo kilo Lr Krş.Ura Krğ-1000 1000 1000 2500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8