Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.04.1954
  • Ticaret Odası Meclisi dün bir toplantı yaptı Söz alan azalar,kfir hadleri kararnamesi hakkındaki görüşlerini belirttiler Istanbul Ticaret Odası ie alâkalı mesaide-masraf Meclisinin aylık toplantısı,ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1954
  • Üç fief ta ara j ite doğum Bir müddet evvel Amerikanın Massachusett eyaletinin Chelsea şehrinde bir erkek çocuğu dünyaya getiren Wilbur Chapmanadmda bir kadmm doğumdan bir kaç gün sonra yine hâmile ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1954
  • G.D u ha m el btıglin gidiyor Tanınmış Fransız yazarı dün bir basın toplantısı yaparak i urbalarını anlattı Bir müddetten beri hükümetimizin davetlisi olarak,mem leketimizde 'bulunan tanınmif yazar G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1954
  • Don «Galep» fertıva Vugoslavyadan hareket eden Mareşal IH» Tito pazartesi günü şehrimize geliyor Galep kruvazörü ile dün memleketimize hareket eden Mareşal Ankara ve Istanbnlda altı gün kalacak Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1954
  • Bugün fehıtmizdl» havanın umumlyette bulutla geçeceği,muhtemelen yafmur yagaco&i,sühunet dereoesfaln fegfemlyecefl tahmin edUmUtir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1954
  • KABARGAHI Izmirdeld NATO kararh^S^JSi.ınaST tagwasi üzerine şimdiye kadar dar r^r v^wS?Çoğaltılmasına ka-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1954
  • Genç Miilî takımımızın ilk maçı Dünya Junior takımları tartmasına iştirak eden genç takımımız Pazar günü Bonn'da Belçika ile karşılamıyor Bonn,8 A.A.Dünya Ju ntor takımları turnuvasına isti rak eden g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1954
  • tzinli polis memurları tabanca taşıyamıyacak Son günlerdeki hâdiseleri nazarı İtibara alan Emniyet Genel MUdUrlUğü,bir tamim yayınladı Ankara,8 Miliyet)Son bare alan Emniyet Umum Mugünlerde izinli pol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1954
  • ÎLK ÇOCUK OPERASI Devlet Konservatuarı öğrencileri tarafından hazırlanan «Haensel ve Gretel» çocuk operaswiin temsilleri muvaffakiyetle devam etmektedir-Resimde memleketimizde temsil edilen ilk çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1954
  • D.P.Merkez adayları kısmen belli oldu Dün de toplanan D.P.Genel İdare Kurulu yoklamalarda kaybeden mebusların durumunu görüştü Adnan Menderesin hafta içinde Malatyaya giderek İnönü'nün bugün yapacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1954
  • Papagos İngilterenin tekrar kapısını çaldı Yunanlılar Kibrisin önce hürriyetti kavuşmasını sonrada kendilerine ladesi i ar Atina,8 A.A.Mareşal Papagos,İngilterenin Atina Bü yükelçisi Sir Charles Peake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1954
  • Rektör Ahmet özel Teknik Okulun vaziyeti Dön bir basın toplantısı yapan Teknik üniversite Rektörü yeni açılacak Teknik Okul hakkında izahat verdi Teknük Üniversite Rektörü Profesör Alhmet-özeÜ düa bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1954
  • AKDENİZ MANEVRALA-RI Türk,Amerikan,İngiliz» Fransız,italyan ve Yunan Hava Kuvvetlerinin iştirakiyle AJaiönizde yapılan «Shield I» tatbikatı sona ermiştir Resim» bir jet pilotumuzu tatfoitoat uçuşundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1954
  • H.Bayur adaylığını koydu Dun müstakil adaylık İçin müracaat edenlerin arasında bir hâkimle bir de bakkal var Dün,müstakil milletvekilliği adaylığı iğin tstanbuldan,ti seçim kuruluna üç müracaat yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1954
  • Japon Başvekili Türkiyeye gelecek Bir dünya seyahatine çıkacak olan Yoshida'nnn memleketimizi de ziyaret etmesi muhtemel Tokyo,8 TH.A)Resmen açıklandığına göre» Japon Başvekili Yoshida,20 Mayısta 45 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1954
  • Şehrimizde seçim faaliyeti İO.H.P-yarın Itoksiıu meydanında büyük bir miting yapacak JŞehrimizcleki Seçim faaliye ti çok hızlanmış ve partiler,bü tün propaganda hazırlıkların] tamamlamış ibulunmaıktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1954
  • Şehir hatları işletmesinde bir yolsuzluk Beykoz iskelesinde gişe memuru yolculara tarihsiz bilet satmış Denizyollarının Şehir hatları İmletmesinde,uzun zamandanbe fi devam ettiği anlaşılan büyük tir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1954
  • YUNAN BELEDİYE HEYETİNİN TETKİKLERİ Şehrimizde bulunan Yunan Belediye ¦heyeti,dün de muhtelif ziyaretlerde bulunmuştur-Bu aradaı saat U de Taksim Abidesine bir jeîenk koyan misafirler» mütea kıtoen Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1954
  • M.T.T.B.İstanbul Komitesinin açıklaması Millî Türk Talebe BirKgi Ankara İcra Kbmitedtodea aldığımız bir mektubu dûn n«ğ-'üevamı Sat 1 Su:6 da)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1954
  • zelzele DezvüzlL 8 Mifliyet)Acıpayamm Danveren köyünde bu sabah saat 547 de otta şiddette bir deprem kaydedilmiştir.Depremde bir dkuL bir kaç bina hasar görmüştür-insanca zayiat yoktur-Va& ve alâkalıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1954
  • II Seçim Kurulu dün toplandı Kurul,CIIP.nin yeniden tekrarladığı bir itirazı varit görmedi Kurul ilk olarak,C.HJ».nin itirazı üzerine,Zira!donatım Kurumu tarafından hazırlanan «afişler mevzuunun taleb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1954
  • Gelir tahsilatında büyük bir artış kaydedildi Polatkan mail yılın İlk ayında Uç yi önceye nisbetle tahsilatın yüzde 81 arttığını bildirdi Ankara,8 A.A.1054 malı yılının ilk ayma alt taksi lat vaziyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1954
  • Uçak kazası hakkında tebliğ Milü Müdafaa Vekâleti heyeti,taftada» yangın veya sabotaj olmadığını tesbit etti Ankara,8 A.A.Münakalât Vekâletinden tebliğ edilmiştir:3/nisan/1954 günü Adana civarmda vuku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.04.1954
  • Köprüdeki umumi telefonla rdan biri çaıımiı Galata KÖpriisünde,Ada-lar ve Üküdar iskeleleri ara sında bulunan umumî telefon evvelki gece meçhul bir hırsız tarafından çalınmıştır.Suçlu zabıtaca aranmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1954
  • TAKV3MMN g% YAPRAK Metresli polis Anknrada bir poiis metresini tabanca ile öldürmüş,ondan sonra da silah* kendine çevirerek intihar etmiş.Gazetelerin gayet basit bir zabıtta.vak'ası gibi yazdıkları bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1954
  • iki ilkokul bugün tBnmte açılacak Bir müddetten beri inşa edilmekte olan Eyüp Ortakçı lar ve Topçular ilkokulları OkuHar,bu sabah saat 10 da yapılacak bir törenle Va li Qolkay tarafından açılacak ta.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1954
  • t ille.9 Nisan 1954 Cuma Bu.1 5 1 s*-1378 27 Mart 1860 VAKtT VASATİ EZANİ Oüneç 5.31 10.49 öfle 12.17 5.35 İkindi 15.56 9.10 Aksam 18.42 12.00 Yatsı 20.16 L35 İmsak 3.48 9.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1954
  • KONGKJEL.EK Hafif Batı Muakiaî Sendi feast 44m1» teg«öam senelik kongresi,bogtin $aat IS te Beyogiuoda Turan Bar sakmunda yapılacaktır.FaaCh Atlkali Okulu öğren elleri Kioruma Derneğinin tehir edOen t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1954
  • Bir tacirin parasını çalan yanfcedsüer yakalandı On gün önce ibrahim adın da taşralı bir tacir,içinde 12 bm liralık çek ve 7?S lira pa ra bulunan cüzdanını yankesicilere çarf^ırmıştu Tahkikat sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1954
  • Memba suyu satanlar kontrol ediliyor Belediye sıhhî murakıpları tarafından şehirdeki kontrollere devam edilmektedir.Bu arada,meniba soları üzerinde yapılan kontroller de,gıda talimatnamesine ay kın ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1954
  • Yazan:Bedirhan ÇINAR Tefrika No-33 Galiba içkiyi fazla kaçırmışım burayı tenhaca bularak iştirakte çeki'dİm Bir dakîka dedi.Etovelâ TermDş oduğum ifademde böy î© bir şeyden emin olduğumu Söylemedim Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1954
  • HALKIN SESİ Bozuk ankesör!«Aksaray post aşhanesinde şehir içi konuşmalara tahsis edilmiş,rki telefon kabinesi mevcuttur.Muhit çok kalahal.k olduğu için,buradan tek fon edebilmek çok muşkül olmakta ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1954
  • Barbaros Dispanseri büyük rağbet görüyor Bir müddet evvel,Beşiktaşta faaliyete gecen Barbaros Verem Dispanseri büyük bir rağbet görmektedir.AiâkaMarca verilen maiû mata göre,dispanser yakın da müûekâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1954
  • ingiliz Kültür Heyeti bir sergi açıyor ingiliz Kültür Heyeti tara fmdan şehrimizde "Türkiye ve Büyük Britanyada Tıb ve Hastafoakıcı'lık,mevzulu bir sergi açılacaktır.15-24 nisan tarihleri ara sında Ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1954
  • Çamaşır fabrikasına şantaj yapanlar AyetuJah Kocamamı İle arkadaşlarının duruşmasına dün de devin edildi Muhtelif ajans ve gazetelerin sahipleri olduklarını söy liyerek.bir çamaşır fabrikasına şantaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1954
  • Fahiş Hatlarla satış yapan 12 firmanın duruşması Hükümetin tesfcit ettiği kâr haddi üstünde sataş yapmak ve fiat murakabesi,ne imkân vermiyecek şekilde fa tura tanzim etmekten sanık olarak mahkemeye v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1954
  • Tütün satışlerı Polonya ile Tütüncüler Federasyo u arasında bir tediye anlaşması yapıldı Mom eketi nailden Pokmyaya ihraç edilecek tütünlerin' bedellerinin ödenmesi ğekH üzerende-Tütüncüler Federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1954
  • Mısırla olan ticari münasebe timiz gevşedi Son yıllarda Mısır ile mân leketimiz arasındciki ticarî miiuasebetleide bir gerileme görülmektedir.Mısır hükümeti tarafından yayınlanan istatiâtUdere göre,Mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1954
  • KİSA HABERLER if İlgililere a Topkapı Yedi kule yoluna 375 ağaç düetime Kine karar verilmişti.Bu husus taki hazırlUdar tamam/anmış ve havalar müsait gittiği için dikim ameliyesine başlanmıştır.İf Piya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1954
  • Küçük bir kız mangala düşerek yandı Fatihte Salma Toearuk sokağında oturan MScellâ Güveydir adında dört yaşın da bir toz çocuğu evin önün de yanmakta olan mangalın özerine düşmüş ve muhtelif yerlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1954
  • Kasımpaşa Deniz Hastahaııctsinm Tıbbî müsarocresi Kasımpaşa Deniz Hastalıa nesinin 19 uneiı TöHbî Musa meresi 13 nisan sak günü ya pılacafctu*.Müsamerede Dr.Sayın,doğumdan ev vel çocuk cinsiyetinin tâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1954
  • Mezhep dâvası Baş rahibeyi tabanca ile yaralayan Dunitrinin danışmasına dün devam edildi Kız kardeşine meabep değiştartmelenine siniı leoereK Saint Benoit 'iisesi müdür ve baş rahibesini otomatik taba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1954
  • Okulların ders kesimi ımina sebetle toplantılar yapılıyor Okullardaki ders kesimi ile ilgili olarak,miilî eğitim müdürlüğündeki toplantılara devam edilmektedir.Diğer taraftan,dün saat 14 te Maarif Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1954
  • P ÜSTE if Haliç vapurlarında çalışan Kadri adında bir gemici,Ayvan saray iskelesinde vapura atlama yüzünden Osman Ekici adın da birini bıçakta yaralamıştır.Suçlu yakalanmıştırif Mustafa Saraç adında s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1954
  • Nişanlısını öldüren biri 30 yıl hapis yatacak Bir müddet önce Beyoğ lunda Kalyoncuda bir cinayet işlenmiş ve Ceiâlettin Yö not adında bir tiyatrocu,ba rışma teklifini reddeden eski nişanlısı Aysel Alg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1954
  • SAĞLIK BAHİSLERİ r Dünya sağlık günü ve sağlığımız ıSLIK BAHİSL ı sağlık günü ve sağlı Bugün sağlık kaideforfam mevzuu tek insandan çıkmış,cemiyete mal olmuştur-Bu yüzden milletlerarası Hireyanfctr ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1954
  • MiklılaiiMUiuuii k ficin Afraanyadan bir radyo getirtiliyor "Neşir yolu ile veya radyo ile işlenecek suçlar hak kındaki kanun,gereğnce Müddelumumiliğ/n rady© yayınlarını takip etmesi lâzım gelmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.04.1954
  • Bir kadının üstünden çıkan eşyalar Londra 8 Nafen)Ingil terede Glamorgan şehrindeki evinden 20 seti e çıkmamış o-Ian "eksentrik,70 ük bir ih tiyar alan bayan Margaret Evans ölü olarak evinin bir odası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1954
  • Bir harp suçlusu daha affedildi Paris 8 A.A.Almanyalım eski Paris Büyükelçisi Otto Abetz'in affına dair karar Fransız Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmıştır.Paris Askerî Mahkemesi tarafından 1949 temm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1954
  • Mektep çocukları için uykunun önemi Birmingham,8 Nafen)Birmingham eğitim şubesi baş ta/bibi Dr.HL M.Gahen mektep çocuklarının kâfi derecede uyku uyumadıklarından iyi yetiş mediıklerini açüsl-anugtif.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1954
  • Hastaneye düşen uçak Kahirede vukubuian kabada pilot öldü-İki hastabakıcı yaralandı Kahire,8 A.A.Kavuğun eski filosuna mjnsup sivil bir Mısır uçağı,Kahire üzerine D.D.T.serperken şehrin banliyö,sündek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1954
  • Da& Hjatnmerskpoldtan Orta Doğu seyahati tekzip edildi Birleşmiş Milletrer Sekreterlimi,Genel Sekretar M.Dag Hammarskpoid'un Cenevre kon fer.ansından sonra orta doğu'ya bir seyahat yapmağa karar ver m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1954
  • Izmirden mart ayı içinde yapılacak ihracat Izmir Ticaret Odasının tan zim ettiği istatistiklere garı»,mart ayı içinde izmir Umanımdan 29 yabancı memlekete 29.058.148 lira tutarında 44.905 ton çeşitli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1954
  • Kartal Araba vapuru yakında servise girecek Haliç tersanesinde Denizcilik Bankası tarafından Şehir Hatları işletmesi hesabı na inşa.ettirilen iki araba vapurundan "Kartal,m ma kine tecrübeleri yapılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1954
  • an ojuşme.eri Yunan hükümeti Parisia yapılan müzakdre'erin uzamasını arzu etmiyor Atina,8 AA.Atina ajansınm bildirdiğine göre.Yu nan hükümeti,bilhassa Bulga ristan'da bulunan Yunan esir V3 rehinelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1954
  • Trieste'de iktisadî buhran 13 Ma müessese iktisadî buhrana dikkati çekmek Özere bir müddet faaliyetlerini tatil edecek Trieste,8 A.aj Trieste" de küçük ve orta sanayi koordi nasyon komitesinin dün akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1954
  • Hindicinize müşterek cepfıa Asî Hindicini kuvvetlerin in Fransız Ordusunu son zanıanlajnda.büyük kuvvetlerle tazyiLka bas Lau faları Birleşik Amerikada endişe uyandırmaktan hâli kalamazdı» Nitekim Mr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1954
  • Lmdberg'e eski rütbesi tekrar verildi Washington,8 A.A.Anı e rikayı ikinci Dünya Harbine sokmamak için çalışanların ara&nda tmlundugu ıjçin müteveffa Reisıcuınhur Roosevelt ile aralarında geçen bir mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1954
  • Bir tavuk radyo-aktif yumurta yumurtladı Londra,8 A.A.Londra yakınlarında Mili Hül'deki atom araştırma tesislerinde radyoak tif deniz yosunlarile beslenen bir tavuk 15 gün kadar evvel lık radyoaktif y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1954
  • Batı Alnıanyaya iltica eden Doğulu çiftçiler Bonn 8 Nafen)Bonn hükümeti istatistik umum müdürlüğünün hazırladığı son,istatistiklerin gösterdiği ne göre son iki sene içinde Doğu Almanyadan Batıya iltic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1954
  • Sun'î ilkah net çelendi Anıcjrikada üstlerinde tecrübe yapılan üç kadın normal w»manivia normal çooakfanr doğurdular Iowa.8 JSıafen)Iowa üniversitesinde yapılan sun'i ilkah tecrütbeleri muvaffakiyet,l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1954
  • Kadın yüzünden kanlı bir kavga oldu Hasköyde Başkar sokağın da 23 numarada oturan Mu harrem Arslan adında bir genç,Kenan adında bir bah riye erile bir kadın meselesinden ötürü kavga etmiştir.Kavga son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1954
  • Ruslara,Japonya için giriş vizesi verilecek Tokyo,8 A.A.Japon Ha riciye Vekaletini bugün bildirdi gine göre,bundan böyle Rus iş adamlarına Japonya'ya giriş vi zesi verilebilecektir.Bilindiği gibi Sanf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1954
  • Fransız hosteslernin gazetecilere hediyeleri Paris 8 AA.Fransız hava nakliyat şirketi Air France'in tesebbüsile 32 hos tes bugün ve varın,yanlan na alacakları en karakteristik ve en güzel Fransız ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1954
  • Hidrojen bombalarına karşı en emin sığmaklar Stockholm,8 Nafen)Hid rojen bombardımanına karşı ya pılmış en kuvvetli sığ naklar halen î»veçte bulunmaktadır.Bu saha'da bir açıklama yapan tsveç Pasif müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1954
  • Kısa harici haberler *ı ı'ı m n ıfimr ^ı ,İN-GİLTERE İC Cardiff Körler Enstitüsü körlerin kolaylıkla kullanabilece bir «Braiıle mutfağı» tanzim etmiştir.Bu mutfakta bütün ocaklar,tencereler ve diğer a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1954
  • i Belçika'da i seçimler yapıhyor Pazar günü yapılacak seçimlerden sonra Belçikanın koalisyonla idare edilmesi muhtemel Brüksefc 8 A.A.Şimdiye kadar üâdisesız e cansız peçen Dır ise çim mücadelesinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1954
  • İKTİBAS W evginlerini Janet Russell,aero iinamilr bir süt an sa/^Sinaa dünyanın en güz3İ göğiis.ü kadını unvanını kazanmaya muvafvate olmuştur 1938 senesi Temmuz ayının 10 uncu günü uzm* boy u,esmer,f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1954
  • Sayın Başvekil Adnan Menderes'e ACIK DİLEKÇE Reasürans monopolünün bütün ileri sigortacılık âleminde reddedilen bir sistem olduğu Elkoaomi ve Ticaret Vekaletinin muhtelif vesilelerle ilim ve mea lek a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1954
  • ON ALTINCI BÖLÜM I Kırmızı Piliç» iğne atıitea yera düşıniyecek derecede tıka basa doluydu* Georges kapıda göründüğü zaman caddeye bakan saion öylesine kalabalıktı ki.boş bir masa bulmak hemen hemen i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.04.1954
  • Istanbuldan alınıp Fransaya götürülen çerkez kızı Ayşeyl esir pazarından a p büyütan Ferrial,sonradan kendisma en U etmek istemişti Ferrial Osmanlı Padişahının nezdinde cı'çl bulunuyordu 1698)Bir gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1954
  • BEYAZ PERDENİN EN UZUN BOYLU KIZI Sara Neandrons.beyaz perdenin en uzun boylu kızı olarak tanınmaktadır.1-94 boyumda olan bu san-şın dil'bcrin annesi Amerikalı,ba'bası ise RunmhiT-Şimdiye kadar 4 film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1954
  • karargâhı Izmİrdeki Güney Avrupa Kuvvetleri NATO Karargâhı evvelki gün törenle Kordondaki yeni binasına taşınmıştır-Yeni karargâh binanı inşası bir kaç gün önce tamamlanan Şehir Otetindedir.Er çak-arı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.04.1954
  • P.Bahçenin itirazı reddedildi Basketbolde lig şampiyonluğunum henüz tebeyyüu etmediği şu günlerde Fenerbabçenü Kadrköyspor oyuncularından Necati Fidan'a yapmış okluğu itirazın notice» basketbol muhiti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.04.1954
  • OyakawaveClcveland'm şayanı hayret dereceleri Parts SHA)M&ghur dün-ya yüzme rekortmenlerinden ve 100 metre sırtüstü yüzücülerden Bozan» Fransa spor gazetesi «Equipe» e verdiği beyanatla Amerika yüame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.04.1954
  • Boks Dünyasında I D.Gcckel R.La Starza La Starza'nin meneceri yenilme ka-Varını uygunsuz bulmakta va ikinci karşılaşmanın yapılmasını Islamakta Londra,8 Nafea)Ingilte re ağır sıklet boa şampiyonu Eton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.04.1954
  • t.Bi NÖPİP ilils TUrk'yo ispanya maçında Turgayın bir kurtarışı ispanyayı Dünya Kupasından tasfiye edişimizin isveç basınındaki akisleri Istanbuldaki 1 Ö lık mağlûbiyeti hâlâ unutamam bş olan dostları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.04.1954
  • SERBEST GÜREŞ SEÇMELERİ A.danada yapılacak oı'an Milli takım £Üreğ seçmeleri ne tştiraJk edecek İstanbul güreş takımı,dün sabah İstanbul Güreş Ajan:Alp Karabiberin başkanlığında Adanaya müteveccihen ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.04.1954
  • Bu hafta yapılacak basketbol maçları Bu hafta yapılacak basketbol maçların m programı.Cumartesi:İ.TÜ-14,00 B-spor Darüşşafaka Genç)1500 G Saray Kurtuluş Gene)16.00 D,Şafaka Kurtuluş 1 inci küme)1715 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.04.1954
  • J(VNJ ft italyan mil lî takımıma îngllt«reye kaı^ı y apbğı bir Bu hafta iki mühim millî maç ya Pozar günü,İtalya-Fransa ile Pariste ve Macaristan da Avsturya ile V vanada karşılaşıyorlar fts2& Macar t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.04.1954
  • Dünya ping pong şampiyonası devam ediyor Londra,8 SHA)Wembley kapalı salonunda yapu'makta otlan Dünya Ping-Pong şampiyonasına devam edilmektedir.Bu gün şu neticeler alınmıştır:gnıpımda İngiK^re Pa kis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.04.1954
  • ısı Yazan:BILL KALLINCifcK 41 Kocası müebbet hapse mahkûm bir kaatldi.Bu şart laıla talak basit bir formalite fekfini alır bir celsede karar veri.cbiliıdi.Genç kadının iddiasını kontrol için avukatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1954
  • renwmmpumiii ıı—ıı l'mu »uwwil m t ünlemin WHMUM.W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 giL 6 Büyük;Şimal Afrika dağlarından bici;Şırınga,7 Şekle ve kaidelere uygunluk;Başına A e&leyin koca *4r kıt'a olsun.8 Sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1954
  • Boş yere ıstırap çekmeyiniz MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞI.iPl KULLANINIZ!Baş,diş,adale,sinir ağrılarını keser.J^-Grip ve nezle başlan* gıcında başarı ile kullanılır.f Süratle hazmolur ve tesiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1954
  • M.M.V.I No.lu Sa.Af.Ko.bşk.can Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri kapalı sarf usulü ile satın alınacaktır-ihaleleri hizalarında gösterilen gün.ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1954
  • Kccaeli Valiliğinden 1 famit verem nastabanesinin 5 kalem süt ve sütlü maddelerin 29/3/954 tarihinde yapı an eksiltmesinde verilen fiat haddi lâyık görüknediğiiKİen ihalesi yapılmamıştır.2 Bu ilsin mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1954
  • Zamane çocukları artık üyeye tenezzül etmiyor Oyuncak mağazasın daki güzel Rum tezgâhtar bîlyanin ismimi bile unutmuş.Uzun uzun tarttan sonra katılıyor ve başını ağtr ağır sallıyarak "maalesef hiç sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1954
  • Tarihi Roman it Yazan:Kemal SAMANCIGİJ» Şimdi sîzi düşünüyordum,ama harp hal mü devam etmesi yüzünden kaleye naşı!girerim,dedi HU Eeee-Daha ne var ne yok?Diye sokuldu-Çocuk da başı na gedeceği bilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1954
  • Günün konulan Florence Nighiingwie 7.Nisan 1954 Bu tarih,Dünya Saflık teşkı lâtı tarafından «Hemşireler gü nü» olarak kabul edilmiş bulun ma,k tadır.Şüphesizkji bunun bir huşu-«iyeti vardır Zira moder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.04.1954
  • G.DuhameJ Baftarafı UıteaHa)dttn bir basın toplantısı tertip etmiş ve intibeiarmı aniatmışt r-«Orta Şarkta medeniyetin naşiri Araplar değil Türklerdir» diye konuşmasına başlayan Dufhamel ezcümle şuala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1954
  • Gelir tahsilatı Bastarafı birincide)81 nisbetinde bir artışla 214 bu çuk milyon lira gelir elde edil mistir.1950 martında sadece 96 milyon lira tahsil ednmis olduğu hatırlanacak olursa,dört sene zarfı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1954
  • Şehrimizde seçim faaliyeti Baştarafı birincide)C.H.P.si kampanyayı g"3çen cumartesi grünü Sirkecide hazır ladıgı bir toplantıyla ilân etme ye karar vermiş;ancak parti kademelerindeki ihtilâf yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1954
  • Şehir batları işletmesi Baştamfı tecride)Beykoz vapur iskelesinde iddiaya g&r* gişe memurunun yol culara tarihsiz bilet verdiği ve bu biletlerin vapur iğinde da kontrolü yapılmıyarak,toplandiktan sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1954
  • İler Bankasından Hidroelektrik tesisat proj ileri yaptırılacaktır 1 Aşağıda adı.proje,tahmini bedeli geçici teminat ve proje nevileri yazıh kasabaların H-el ve şebeke projeleri yaptırılacaktır» Su» No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1954
  • Yunan Beledive heyeti Bastan*,birincide)ret ederek,ter müddet azalar* la samimî hasbıhallerde buhuvmuşlardDr.Meclis şanonu Türk ve Yunan bayraklarıyla doaatıtaıış bulunuyordu Bu vesiîe ile» heyet azal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1954
  • 12 Ada ve Batı Trakyadan ilticalar Memleketimize yapılan i I ti ılann sıklet merkezini şimdi de Kodoş adası teşkil ediyor Ankara.8 T.H-A Batı Trakyadan sonra şimdi de Oa iki Adalardan ve bilhassa Rodo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1954
  • Uçak kazası hakkında tebliğ Baştarmfi birincide 7/4/1954 gecesi vekâletimize verilen mufassal raporun netice ve kanaat kısmı ay nen aşağıdaki birinci ve ikıncı m ad delendedir 1 Tayyare infilâk,yangi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1954
  • Venizeios siyasî hayattan çekildi Sab*k Başvekil dün Liberal Parti başkanlığından fetif a etti Atina.8 AP Müteaddit defa Yunanistan Başvekili dan Sophocles Venizeios dün Liberal Parti Uderliginden is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1954
  • Lokman Hekinr.Dr.HAFIZ OINlir Dahiliye MUi Pazardan başka her gün saban saat 10.30-11.00 öyleden sonra 14.30-17.00 de hatta kabul eder.İstanbul Divan» yoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1954
  • M.T.T.B.Istanbul Komitesinin açıklaması Baçtarafı birincide)retmiştik-Bu mektupta istanbul icra komitesi tarafından Kâmuran E/ifyaoğlu 'hakkında alınan ihraç kararının tasvip edilmedi belirtilmekteydi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1954
  • Fransa,Hindiçiniye süratle yardım istedi Dien-Bian-Fu savaşlarının başarı ile sona ermesi için Amerikadan uçak istenmiyor Paris,8 AP)Dien Bien Pu mımarebienmn neticesine çok büyük bir ehemmiyet atfe d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1954
  • 2 uçak çarpıştı 30 kişi ödü Toranto,8 A.A.Kanada nın Saskatchewan eyaletnde iki uçağın çarpışması sonunda vukua gelen kaza 30 kişinin haya tına maı olmuştur.Havada çar p-şan uçaklann ikisi de tutuşa r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1954
  • ti Seçim Kurulu dün toplandı Baftarafı birincide)lanbya,bazı kimselerin ellerin de «döviz» adı verilen levhalar buAmdugu halde,iştirak ettik leri bildiriliyor ve bu durum hak kında kurutun noktai naza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1954
  • Genç millî takım Bsftarafı birincide)öğrendiğimize göre yarm da Bon Büyükelçimiz takımımızı zi yaret edecektir.Diğer milletlere mensup genç takımıarda sırasile gelmektedir.Yarın saat 15 de takımımız i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1954
  • Mahkemede bir hâdise Bir mevkuf,danışma sırasında suç ortağım yaraladı Dün 2 ncı Asliye Ceza Mahkemesinde eşine ender rastlanan bir hâdise olmuş,bir mevkuf suç ortağım yaralamıştır.Şişli camiinden aya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1954
  • D.P.Merîce kısmen b Kaş ta rafı birincide)Müsteşarı Muammer Çavuşoğlunun.Başyaver Nurettin AJpkartalm ve Profesör Faruk fireni in isimlerinden ısdarla balı si dilin dktedır.Genel Kurulun bilhassa üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1954
  • Akhisar Asliye Hukuk Hâünılh;inden:Esas 52/532 Karar 53/1233 AMıisann Paşa mahallesinden ö.ii Hâşim Karısı Pembe ElUallıoğlunun Paşa mahallesinden ölü AH Suphi mirasçıları olup 'balen ikametgâhları ım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1954
  • Tito Pazartesi günü şehrimize geliyor Saçtarafı birincide)Siyasî çevreler Tito'nun bu ziyaretine büyük ehemmiyet vermektedirler.Göı üşmeler esnasında iki memleketi ilgilendiren bazı*önamui meselelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1954
  • Gir kuduz köpek 11 kişiyi ısırdı İzmir,8 Milliyet)Balık» Birden verilen bir halbere gore bugün çarşı içinde dolaşan ve rast geldiği kimselere saldıran kuduz bir köppk 11 kişiyi ısır mistir.Köpeğin öld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1954
  • Ticaret Odası Meclisi dün de bir toplantı yaptı Baştaraft 1 İncide)lığına tesir ettiğini sert bir lisanla tenkit ve iddia etmişlerdir.Neticede teklif iki lira olarak kabul edilmiştir.Bu arada başkanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1954
  • Teknik Okulun vaziyeti Baştaratı birincide)birlerin en yenisi Yıldızdaki Teknik Okuldan başka ikinci bir teknik okulun açılmasıdır.Bu oku da.gençlerin genç yaş ta meslek sahibi olmalarını temin gayesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1954
  • Mersin Belediye Reisliğinden 1 T.L 49861 70 lira muhammen keşif bedelli Mersin Belediyesi' toptancı haK Mcinci btak inşaatı kaıpalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Bu işe ait eksiltme dosyası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.04.1954
  • EN ZENGİN İKRAMİYELERİ TÜRKİYE İŞ BANKASI dağıtıyor!1500.000 LİRALIK 1954 ikramiye plânında C/ve ayrıca 3305 kişiye çeşitli para ikramiyeleri i Tasarruf ettiğini* parayı muntazaman TOrKIye İş Bankasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci LAKaCAN Tan iğlerini fiilen idare eden Mes'ui Müdür Pf.ru»' DEMJRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA MatDaasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1954
  • ODEON YENİ CİHAN J@f^ MÜZEYYEN SENAR 270666 AŞIK İM AKÜM PERİŞAN SON MEVSİMİ ÖMRÜN ÇEVRİYE CEYHUN 270667' BlR sebeple GÜCENMİŞSİN KULA KOL OLDUM GÖNÜL SÖYLEN BAHAR OLSA KAMER ÇEHRE NERİMAN ALTINDAÖ 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1954
  • Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden Gezici Köy Kursları İçin çeşitli İhtiyaçlar açık eksiitme suretiyle alınacaktır Uofaanunen bedeH Teminatı IMafrfrfU yapriacagı gttn Cinsi Miktarı Lira Krş.Ura Kr|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1954
  • Sonde)yaptırılacak Burdur Dalml Komisyonu Başkan'ığından 1 Burdur vilâyeti dahilindeki susuz köylerde içme suyu İçin arteziyen araştırmasına ait sondaj yaptrnlacaktw-2 Bu işe ait gerekti her türlü işç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1954
  • MIIAMMPtt MAKSİM ^ğ\Saat 21 de Fil O t B A L 1 KARAKOLU umartesi,P n*etinel«r 16 tt İLA RACA TeJrf0ll:45134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vâdetl* tasarruf hesap sahipleri arasında tertiplenen 1-500.000 liralık ikramiyemin İkinci çekilişi 28 Mayıs 1954 BÜYÜK İKRAMİYE 30.000 Liradır.AYRICA 10 tane 1.000,20 tane 500,100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği pl)13.30 Şarkılar Okuyan:Sami Toker 14.00 Operadan Prelüdler ve bale mü «ikleri pl)14.20 Şarkılar Okuyan:Tiktin Korman 14.45 Film yıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları As-ihtiyaç için açık eksiltme üe 100 ton odun 19 Nisan 954 günü saat 11 de Davutpaşa As.Sa-Al-Ko-da satm alınacaktır.Geçici teminatı 343.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1954
  • Gayrı Menkul Satış ilânı 1st.Fatih t el Sulh Hukuk HâkâmUği;953/235 Davacı Azime Yitiz tarafından dâvah Nuriye Kutsoy aley-Mne açılan raalei şüyu dâvası sonunda:Tapu kayıtlarına göre:1 Şayian mu-tasai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1954
  • İstanbul Valisi ve Belediye Reis Vekilliğinden 6188 saydı kanım hükümlerine göre.halka ve Mesken Yapı Kooperatiflerine tevzi edilmek üzere,6» 13 22/2/954 tarihlerinde ilânı yapılan Kadıköy Koşuyolımd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1954
  • tstanbu 7 el Noterliğine Keşideci:Bay Ferdinand A bela.Etablissements Emile Degremont vetrihu Park Oteli,Ayazpaşa.Istanbul.Muhatap:Mühendis Bay Osman Zinnur Okan-Sirkeci istanbul-Mevzuu:1953 senesi Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1954
  • Kayseri Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden:139 Kayserinin Alacamescit mahaBesi No-da Fikret Erkan vakili avukat Necmettin Feyzioğlu tarafından Kayseri Cumhuriyet mahallesi Tennuri sokak 20 numarada Os
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8