Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.04.1954
  • Seçim faaliyeti şehrimizde arttı Dün CHP.ve C.M.P.il merkezlerinde uzun süren birer toplantı yapıldı 1 J| i—I I ı.Partilerin aday listeleri 12 nisana kadar Yüksek Secim Kuruluna verilmiş olacak Müstâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1954
  • Izmîrdeki yeni Nato karargâhı izmir 5 Milliyet)Ha* len Kızıl Çulluda bulunan Nato karargâhının taşınacaj*!birinci Kordondaki yeni bini sının hazırlıkları ikmal edil miş ve yârından sonra yap*" lacak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1954
  • HnS| BAYAR.SAMSUNDAN DÖNÜYOR Reisicumhur Celâl Bayar evvelki gün Samsuna gitmiş ve liman tesislerinin temel atma merasiminde hazır bulunmuştur.Samsunlular Devlet Reisini yukardaki resimde görüldüğü gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1954
  • Kugün fehrlmizde havaivn as bulutlu geçeceği,rüzgûrL-nn hafif eseceği,sühunet derecesinin yükseleceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1954
  • Bursada bir otobüs devrildi,9 erimiz öldü Otobüste bulunan 30 er de yaralandı.Bursa Tümen Komutanı kaza mahalline gitti Kaza Karacabey» 20 kUomet k&te Şekerçeşme mevkiinde oünuş ve derhal Karacabey il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1954
  • P *^Uanfi ifcJS y» KL 11%-j* W A Bİ ^PJ5 7 V T-Ankara'da yapılan hazin törenden bir görünüş Uçak kazası kurbanları dün hazin bir törenle defnedildiler Yeşilköy Hava Meydanı gözleri yaşlı ve birbirini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1954
  • a-*ı-M u ÎTALyAN f^1 TO.DIZLABI Gazeteciler Cemiyetinin davetlisi olarak şehrimizde bulunan italyan fihn yıldızlan,dün Vilâyette Vali Prof-Gökayı ziyaret etmiş ve bir müddet görüşmüşlerdir-Fjum yıldıe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1954
  • Türkiyeye yapılan yardım,ve Dulles Amerika Hariciye Vekili dünkü beyanatında Türkjyeyi örnek bir devlet olarak gösterdi Vaşington 5 A.A.Di şişleri Vekili Foster Dulles Ayan Meclisi Dışişleri Komisyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1954
  • Türk Pakistan Paktı Köprülü andlaşmamn Nato ile mânevi bir bağla alâkalı olduğunu bildirdi Paris,5 A.A.France Press ajansı,Türkiye Hariciye Vekili Profesör Fuad Köprülü nün beyanatım neşretmektedir.Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1954
  • Hidrojen ve atom silahının yasak edilmesi isteniyor Üçlerin toplantıya çağrılması talep edildi.Churchill Amerika ile yapılmış gizli anlaşmayı ifşa etti Londra,5 AP)Avam Ka marasmda bugün başıayan mü z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1954
  • BİR HIRSIZLIK HADİSE-Sİ Evvelki gece bir hırsız.Ankarada Bankalar Caddesinde bir saatçi dükkânını,vitrin camım kırmak suretiyle soy* mağa teşebbüs etmiş ve bekçi tarafından yakalanmıştır-Resimde,kınla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1954
  • Uç hafta ara Ele doğum Doğum organları çift olan kadın âtin ikinci doğumunu yaptı Chelsea 5 AP)3 hafta evvel Massas(hu6etts eyale tinin bu şehrinde biz kız çcouğu dünyaya getiren Mrs.Viîbur Chapman ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1954
  • Bir polis arkadaşını vurdu,sonra intihar etti Kumkapıda cereyan eden,kanlı hâdiseye esrarlı bir sigaranın İçirtmesi sebep oldu İntihar eden polis Kudret Dün akşam Kumkapıda fecî 'bir hâdise olmuş,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1954
  • Otomobilde öpüşenler I I—İM Taksi şoförünün şikâyeti uza» rine is mahkemeye intikal etil Otomobilde cereyan eden L pttşmeden doğam bir.dava,dün Adüyeye intihal etmiştir.İddiaya göre,Küçükpazard» bakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1954
  • Gençlik Kıb ısa olan bağlılığını belirtti Marmara Lokalinde yapılan M Kıbrıs günü nj şehrimiz Je misafir bulunan Kıbrıslı ta-Ieb3 erde iştirak etti istanbul Üniversitesi Talebe Birliği ile Yüksek Okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1954
  • Amsrikada yakalanan eroinciler Vaşington 5 AP)Federal Amerikan polisi uyuşturucu maddeler bürosu şefi Harry Anslinger bugün San Francfekoda "milyonlar ca dolar,tutarında eroin ya kalandığmı açıklamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1954
  • Batı Trakyadan yeni ilticalar Mülteciler,Ymıanistaüda Türk foto karşı yapılan zulmün son günlerde arttığını söylüyorlar Ankara,5 T.H.A.Bugün geç vakit şehrimizde alakalı makamlara gelen bir telgrafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • 'AKV.MDI N ®k YAPRAK Bir kaytbın ccı hâtırası ULUNAY idi.*wd» *»ablak rimuBda İm neş'enin çizdiği derin «e hatlar kilo «Ki—mı teahi altında knlmonusti.Saz yalaz ırtnbl.Mr laflarında bir mftıaharte kn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • K [SAHABERLFR if Taranmış TYansiz edibi ve;Fransız Ak&demLsi üyesi Georı gss Duhamel ve eşi şerefine bu gün sat 15 de Beyoğlu.Olgun.J tasma Enstitüsünde bir gay ve rilacektir.İf istanbul Kültür Konfer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • KONFERANS öğretmenlerinden Fevzi Kelen yarın saat 16.30 da Eğitim Ens •titüsünde bir konferans.vereçektir.Kon£eran& n jmavzuu:«Sosyal 'duyEuiötuu,çocukun eği timi üzerindeki tesiri» dir.TOPLANTI ¦İt T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • Kadın potis nemudanna lâf tttSBMuBÛC Dün EnıııiyetMüdünlügüii de garip ibir hâdise ofcnaaştur.Bir iş için Emniyet Mü dürlüğiine gelen iktisat Fakültesi talebelerinden iki genç koridorlarda dolaşmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • Çamurlu sebze satan esnaf cegalffttflmlıyar Belediye iktisat Müdürlü ğü mürâicıpları esnafm kont rolüne "devam etmekledirler.Bu arada,yeni teşfoil olu-nan ekip de,dün nuıib'tellf senaitîerdeki manavla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • r »hancı sermayenin celbi içiu çalışılıyor Yabancı sermayenin ve4m arada Amerikan seunayesinin memleketimize gelmesitıi tennin maksadiylo,devamlı •olmak üzere.bir tesikil&t ku rulması tt?in teşebbüse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • HALKIN SESİ Hurma sokakla Ugili cevap Bir.müddet evvel neşret» tlgimiz bir şikayet mektubuna,Belediye Neşriyat Mü düdüğünden şu cevtap gelmistir:«Sayın gazetenizin 3/054 tarihli nüshasında inti-1 şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • Alacak yüzünden çıkan kanlı kavga Evüttte Akarcesmede Sirkeci sokağında oturan Zeki adnda biri.Ramide Kasla cad desinde oturan'Osman Balhce kam ile bir alacak meselesi yüzünden Ikaveava tutuşmuş-tur.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • Şüpheli bir ölün hâdisesine el konuldu Suadivede Mektep sokaibn da 2 numarada oturan Riza Tercan adında biri.Amavutkovde bir gazinoda otururken birdenbire fenealasmıs ve kal dımldıeı Şifa Yurdunda ölm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • Başöğretmenler yarın bir toplantı yapacaklar Şehrimiz ilkokul başöğret menleri yarın öğleden sonra Millî Eğitini Müdürünün ri yasmetinde bir toplantı yapa caklardır.Toplantıda,okuüarm eğitim durumları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • Balıkhaneye bol miktarda balık geldi Son günlerde balıSdhaneye bol miktarda balık gelmeye başlamıştır.Bu arada* dun de 1 ton tekir.6 ton kalkan,5 ton vatoz,4 ton lüfer ve 9 ton muhtelif cins 'balık ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • Yazan:Bediıüıau ÇINAB Tefrik» No.30 Yüzbaşı Fransanm tanınmış ailelerinden birine mensupmtış Oda kapısı aralıktı.Oraya doğru yürudüan ve kapıyı iyrct açarak içeriye baktım-Kimse yoktu-Gird.m Sebep?Seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • BriHwelde toluuHİanmnn sahtesini imâl ettiler Brüksel Ticaret ataşeliğizı firmalar kendi imâl ettikmizden bildirildiğine göne ha leri lokuirflari TmMyecaamu lâtı ilarak satışa dırlar.Verilen malûmata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • Aldoğanın duruşması Muhakemesine yeniden başlanan Aldoğan reddi hakim talebinde bulundu Başvekil Adnan Manderese hakaretle bulunmak idsdiasiyıe mahkemeye verilen Emekli ge-1 neral Sadık Aldogan,4 üncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • Yavrukurt gösterileri Yavrukurtlar 28 nisanda Mithatpaşı Stadyumunda tigüt b.r gösteri yapacaklar 23 nisan Hakimiyet ve Çocuk Bayramı hazır/ıklatfna devam edilmektedir.Bu arada,bayramın her aene den d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • irenden düşen bir er ağır surette yaralandı Zevtmburnu Ağır Bakım Tamirhanesi erlerinden Mehmet Erdem.Maltepe Cevizli istasyonları arasında seyretmekte olan 8 numaralı kaıtar dan muvazenesini kaybeder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • Ayayorgi kilisesinin örtülerini aldılar Samaıtyada tramvay cad desi üzerindeki Ayayorgi Ruan klisisesine giren meg jhul bir hırsız,kenarları istav rozlu 13 adet beyaz Örtüyü çalarak kaçmıştır.Hırsızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • Mîllî EğitimMüdürü baa okulları teftş etti Millî Eğitim Müdürü Hayruliaih Ore beraberindeki Mü dür yardımcısı ve Sağlık taf tis şefi olduğu halde dün Silivri ve Çatalca okullarını teftiş etmiş ve bu o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • Hukuk Derneğinin Fevkalâ de kongresi yapıldı Millî Tüık Talebe Birliği Hukuk Derneğinin fevkalâde kongresi dün saat 14 de Millî Türk Talebe Birliği meıfce zinde yapılmıştır.Kongre başkanlık divanı na,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • Kuzey Atlantik Paktı veya sadece NATO kelimesiyle İfade artabileceği m te Hur dünyanın savunma teşkilâtı dört yU-k bir çalışma ve teşkilatlanma devresini Bu gün bu teşkil ft U üye 14 deviet Sovyet Rus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • POLİSTE if Sultanahmette CamaLottin paşa sokağında »oturan Alev Dürer adında genç bir kız,fazla nuktarda aldığı uyku üac.ndan zehirlenmiş ve ttastahaneye kal Girilmiştirif Mehmet tüm Is bir şoförün İd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • Hie.6 Niton So.2 24 Jfc 1954 Kart baa Sofa 1860 VAKtZ V AS ATÎ EZANİ 5.37 10.57 QfJB 12.16 5^0 fidafl 15.55 oa7 Akşam 18.89 12.00 T«t% 20.12 1.34 tmaak 3.52 9,13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • Yaşlı bir kadın kendisini kuyuya altı Üfiküdaısda insaniye mahal leşinde Btflıempaşa sokanında 25 aıumaıdara oturan Fevziye' Şanuylaç adında 85 yaşların' flÜa ftnr ikaÖm,ıflün *&ir ^sûnir1 buhranı son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • Kemlisine iş arayan bir genci yaraladılar Tafttakalede ^albwraou ha-nında bir ayna imalâthane sinde çalışan iHayri Gül adnij ila $ ir lişçi,iş aramak a Jn imalâthaneye gelen TTnnçefli adında bir çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • lugihere bizden haflU satın Son günlerde şehrimiz Ticaret Odasına muhtelif mera lekenlerden geniş mikyasta ^flaal talepleri vuku bulmaıkta dır.Bu arada bazı İngiliz fir maları 'halı,fmdâç,ceviz,geğğ h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • Kalay fiat bra bir miktar yükseldi Bir müddet evvel An savada yapılan 150 tonluk kalay münakaşası dünya kalay piyasalarına uymadığından,ka lay ithali müakül bir durumu pirmi-ştir.Bu münasebetle son s.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • 6u yılın hububat rekoltesi cok fazla Toprak MansÜJJari Ofjsı şimdidajı mubayaa için hazırttlriara tkajşUıÜı İstihsal toöıfetelerinden bu se neki hububat rekoltesine ait ha berler gelmeye başlamıştır.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1954
  • Manevra yaparken n*r dtik-İdblin vltrirlerini pare:»la di Tekin A 1de us adında frir so förün iflaresiÖ^ki ^Muratlı' 107» plâkalı ofomdblî manev ra VBJja3SkfiBn5oTaBöfitse%cadde sinde Nuşan Surmaftuyı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.04.1954
  • Konuşacak zaman değildi-Konuşmaktan vaz geçti ve tarasada uzun bir sessizlik hüküm sürmeye başladı.Ay ken dilerini zevkle seyrediyordu-Ojjiun içindir-şehirde alâka ile HBcyredilecek az şey vardı ve gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1954
  • İKTİBAS Elektrikli sandalyeni!icadına sebep olan amille;I mı I Ediaon ve westinghouse müesses s ler i arasında ticat rekabet neticesinde,basımlar birbirlerini yenmağe ç« fışırken hiç beklenmedik bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1954
  • Kısa haricî haberler AMEIvİKA Amerikan hava yolları kum panyaları taksitle turist biletle ri satmakta birebirleri üe r-ka bet haline girişmişlerdir.Bir çok kumpanyalar 10 peşin ye 30 ay vaade ile toil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1954
  • Fransız artistleri Moslcovada Komedi Fransez sanatkârlan Moskovada muhtelif temsiller oynayacaklar Moskova,5 A.a.Fransız komedi artistleri Mofikovadaki ilk günlerini Şehri dolaşmaya tahsis et mislerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1954
  • Rahibin çilesi New-York.5 AA)125 santim boyunda ve 45 köo ağırlıgında bir damatla 120:santim boyunda ve 30 ki o ağırlıgmda bir gelinin dün Mantoattan'daki St.George kilisesinde nikâhları kıyılmıştır.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1954
  • Janet lagan dün.tekrar tevkif edildi Georgestowni 5 A.AO terakkiperver Parti Genel Sekreteri Bayan Janet Jagan ve parti üyelerinden 9 kişi Pazar günü Georgestown sokaklarında cereyan eden müsaadesiz b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1954
  • Arka arkaya fiç lrişty« çarpan taksi Kâmil Berk adında biı förün idaresindeki 11443 kalı taksi,Şişlide Ergene!caddesinden geçerken F Oran,Yusuf Gürsoy ve 13 sun Yılmaz atfında üç ki« çarpmış ve yaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1954
  • Büyük bir kaçakçılık Alman.Fransız vo Amerikan tdvafarinm kurduğu te&filât mcfrtooidnn pofi» tarafndan Heidelberg Almanya)5 A P)Senede 24 milyon dolar,lık mai ve para kaçıran muaa «am bir milletlerara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1954
  • McCartiye yapılan tezahüra^ Amerikanın 1 No.Iı komünist avcısı 6 bin kişi tarafından alkışlandı ve omuzlarda taşındı New-York,5 AJL)Cum huriyetçl Ayan Üyesi MacCarUıy dün akşam New.Yorklu polis ı'erde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1954
  • Komünistlerin Ortadoğu merkezi dağılıyor Şimdiye kadar Beyrutta toplanan kızılların bundan sonra Kahireye gidecekleri aniaşıi.yor Bağdat,5 ANKA)Son 'hadiseıeri müteakip,Lübnan hükümetinin komünistlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1954
  • Kazabhflika'da yeni bir hâdise Kazablanca,5 AA.Bu sabah şafak vakti Kazablanka çarşısının başında bulunan bir kahvenin önüne bırakılan,bir miktar patlayıcı m dde,demir tozu ve benzi nii pamuklarla ace
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1954
  • Atom bombası Atom ve hidrojen bombalan,«un memnu silah addile imâlle,rine nihayet verilmesi hakkındaki cereyan kuvvetlenmekte. Ur.Japonyada tecrübe edilen iki bomba atomun kudretini gös terııüft yüz b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1954
  • San dâvam vfesüadeu cinayet Orgosoio Sardinya)5 A P)Sardmyanin kan gütme kanunları dün gece,bu haydutlarla dolu kasabada bir kişinin daha hayatını almıştır Bununla sene başından beri beş kişi öldürülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1954
  • Toscaaini orkestra şefliğinden ayrıldı New-York,5 AA.Maestro Arturo Toscanini «National Broadcastings radyo ve televizyon şirketi senfoni orkestrası şefliğinden istifa etmiştir-86 yaşında olan dünyânı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1954
  • Müteveffa Kral Karoi'nnyeni bir vârisi çıktı Lidbon.5 A.A)Bir yıl evvel ölmüş bulunan sabık Romanya Kralı Karol'un ilk izdi vacından olan Mircea Grejruar Lambrine,babası müteveffa kralm veraseti için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1954
  • mm FIKRA Dert edinmek ftkr türkümüz «Her yiğidin Ie»xU var» der-Turklü-Jerimizde bu söylenişin daha h:r çok benzerleri de vardır,kısadası türkülerimizde» yâni bizde dert yiğidin ikinci bir ismi gibid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1954
  • Suudi Arah'ntan Kralı Pakistan a gidiyor Karaşi.5 Nafen)Suudî Arabistan Kralı Suud 14 Nisanda Karaşiye varacaktır-Bu Kral Suudun bu memlekete yapacağı ilk resmî xiyuret olacaktır Suudi Arabistan kralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1954
  • Cursanın 628 inci fetih yıldönümü Bursa 5 T.H.A.Şehri mizin 628 inci fetih yıldönü mü yarın kutlanacaktır.Bu münasebetle muhtelif toplantılar yapılacak ve aer-î giler açılacaktır.Bu meyan-icla Bursa T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1954
  • Açlık grevi moda oMu Yeni Delhi,5 CNaf en)Acille grevi modası ilk Hindistanda başlamıştır-Bu modanın en büyük üstadı merhum lider 3andi bulunmaktaydı-Gandi aç kalmakla memleketi için jfcüyük işîer ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1954
  • P r n s e s Martha öldü Yirmi günden beri haste bulanan Norveç' prensesi dün gece sabaha kar^ı vefat etli Osk ,ö AP)Norveç veli,aMının karısı prenses Maertha bu gece sabaha karş^ saat 04.28 de hayata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.04.1954
  • DENİZ MEVSİMİ YAKLAŞIRKEN Uzun süren bir kıştan sonra,baharın îlk müidelerini aldığımız şu günlerde Avrupanın bilhassa Akdeniz sahillerinde,p'âj hazırlıkları bir hayli ilerlemiştir-Resimde,bir göl ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1954
  • HKRGÜN TARİHTEN MERAKLI BlR VAK'A Aşk'ta ve evlenmekte Aşk kitaplarına hayatiyle m vzular yaratmış o:an aşık diplomatın ö lîmli herkesten uzok bâr köşede o muştu Metternlçh Avusturyalı bir diplomattı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1954
  • amsun limanının temeli atıldı Samsun temanın in temeli evvelki gün Reisicumhur Celâl yar ve Meclîs Beisi Refik Ko raltanijı da hazır bulundukları törenle atılmıştır-1960 yılında inşaatı tamamlanacak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.04.1954
  • Kısa Spor Haberleri BUİTANYA ADALAiil ŞAMPİYONLUĞUNU INGÎLTERE KAZANDI Londra,5 T.H.A.Cumar tesi günü takoçyayı 4-2 mağlup eden İngiltere mild futbol takımı Dünya Kupasına 1 nolu takım olarak iştiraki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.04.1954
  • it j ¦V m w-^F i.Gene millî takım namze flerînln Galaiasaraya karşı yaptıkla» maçta Junior kalecisinin bir 18 futbolcu ve 4 idareciden müteşekkil kafilemiz Muhtar Ay-gur'un başkanlığında saat 14 tekal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.04.1954
  • Fokültelerarası futbol maçları İstanbul Üniversite kulübü ta rafından tertip edilen Fakülte er ar aaı futbol karşılaşmalarınadün Vefa stadnda hakem Necdet Türk kan tozu» idaresinde devam edilmiştir.Öı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.04.1954
  • Basketbol lig maçları iki hafta sonra tamamlanıyor Galatasaray in F,Bahçe karşısındaki mağlûbiyeti,şampiyonluğu,örtlin tizdeki hafta yapılacak olan G.Saray Moda maçının neticesine bağlamış oku.Mocaspo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.04.1954
  • s Lig maçları 117 Nisanda başlıyor Milli maçı'ar dol ayış iyle uzun bir zamandanberi yapı lamyan lig maçlarına İ7 ni sandan İtibaren bağlanacak tır.İlk hafta programı şöyledir:17 Nls: n 954 cumartesi:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.04.1954
  • 1954 atletizm mevsimi önümüzdeki hafta açılıyor Bu hafta yapracak olan "Altın Çir ılı,yarışmaları ila açılacak olan yeni sezonda bütün atletlerimize başarılar dileriz Geçen mevsim,yap tan kızlara ras»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.04.1954
  • Alman hakemi Sehmitzer'in mektubu Cr-çen ay şehrimizde yapılan ve Milıl takımımızın 1-0 galibi yetiyle neticelenen Türkiye ispanya milli maçının hakemi Emile Schmitzer,gejçen gün futbol federasyonuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.04.1954
  • SİYASİ MESELELER On yıldan beri sürüp giden neticesiz konuşmalar Avusturya sulh muahedesi Sovyat Rusyanın sistemli va inatçı bozguncu siyaseti yüzünden 1944 yılından bari imz lanamamakta dır Dört büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.04.1954
  • Gene Tierney Ali Han ile niçin evlemniyor Alİ Hanla niçin evlenmediği sualini sevimli film yıldı» 6ene Tierney şu şekilde cevaplandırmıştır:«Ali» aylardan beri izdivaç teklif etmektedir.Son derece ina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.04.1954
  • PURO TUVALET SABUNU SAYESİNDE PURO Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.04.1954
  • Lokman Hekiıv.Tr-H A.FI CI»A Dahifiye Pazardan başka her gün sa-bah saat 10.30-11.00 öğleden J sonra 14.30-17:00-de huta icafoui eder.Istanbul Divan» t yoa* Nö.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.04.1954
  • 123456789 10 11 «2 V Doğruluktan aynimıyaı:üç.kelimelik bir tabir)2 A^ıManıalar;Yün,kate» «Jbi şeylerin egirilmesiridir iş»r san yan-çafcaî.değnek.3-BBadMd den kaikan son tren filminin ar tistr;Bir mâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.04.1954
  • I Halbuki Katherinin sevgisi basit,daimî değişmez bir şeydi.Rose şimdiye kadar mevcudiyetim düşüa mediği serbest serazat çekin mez bir kadındıiçtimaî ve ahlâkî telakkilere ehemmiyet verniyen,ber eşyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.04.1954
  • DenîileiIn KİZİ Tarihî Roman yazan:Kemal SAMANCIGÎfc Arslan,Türklerin mağlûMyete uğramalarım istemediği gibi îrinfnin de esir döşmesine gönlü razı olmuyordu 98 Nergise* söyledim oğuJ bu gece devriye g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.04.1954
  • Tüıtiyeye yajalan yarâiM^e ihıfles Bagtaruiı birincide)demiştir:'"Türkiye,Stratejik bir bölgede,nHthmtipitk T«asıflan iearfkalâde yüksek oban,20 tümen bulundurmaktadır Türk ekonomisi bu yüke yar dunsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1954
  • Uçak kazası kurbanları törenle defnedildiler Baıtarafı birincide)Uzun seaeier türlü tarihî ve sevinçli hâdiselere sa'h»e olan Yeşilköy semalan dün hazin bir hâdiseye şahit olmuştur-Hava alam,günün pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1954
  • Üç hafta ara ile doğum Bagtarafı blrincid« ayrı ve komple doğum cüıaa na sahip olduğunu,ayrı ayn zamanlarda iıamile kaldığım ve bu giıbi gebeliklerin Tup tarihinde son derece nadir görüldüğünü söylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1954
  • Türk Paki Baştarafc birincide)faaline uygun bir şeküde cevap verilmesini temenni edsriz.Bu nunla beraber,andlaşmaya iltibak edip letmemek karan ala kalı memlektlere aittir.Tegabbili,kayıtsız şartsız o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1954
  • MM Y YEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞI GRi Pi almak faydalıdır.Baş,diğ,«dale siâhr ağrıtanım keser.Yorgunluk ve uyku-«uzluktan mütevellit vücut kırıklıklarına karşı faydalıdır.Oip ve nezle foaş» 4angıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1954
  • Ankarada yapılan cenaze töreni ite^taraf.fciBfauride)şehitliğe defnedilmiştir.Getirilen şehitler Türkiye Köyıü Partisi Başkanı Renizi Oğuz Arık,kaptan pilot Muzaf fer Ceyhan,Lkinci pilot Osman Bozdemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1954
  • Otomobilde öpüşenler Bastarafk birincide)Şehreminine geldiği saman get*} ierm tekrar öpüştüklerini gören Şoför,bu defa arabayı durdur muş ve yolculara İnmelerini söy lemistir.Nusret'in taksiyi terketm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1954
  • Bir polis arkadaşını vurdu,sonra intihar etti Battarafi birincide)nuala birlikte geçirmiştir.Bu arkadaş bir meyhanede içtikten sonra Kadirga par kına gelmiş ve bir müddet Mehmet Kudrete bir esrarlı ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1954
  • Seçim faaliyeti şehrimizde arttı Baştarafı birincide)DP-lehine partizanlık yapmak ve Seçim Kanunu hükümlerine aykırı 'harekette bulunmakla itham etmiştir* llhami Sancaran yine iddia ettiğine göre,Kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1954
  • Doğum İnofr TOuiıai&irifrniz Nevaafc ı Kunlcamn dtkıı Wr tos «çocuğu dünyaya g-elmujtir.Nevinin adı verltaı yavruya um oooürter diler,anne ve babaım tebrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1954
  • Gençlik Kıbrısa olan bağlılığını belirtti Baetarafı birincide)dalha arttırmış,bizlere bir kat daha kuvvet ve cesaret,vermiştir.En büyüğümüzden' en küçüğümüze kadar gösterilen bu hüsnü kaıbul,mah «un k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1954
  • EVKAF IDARESF TÜRKLERE BIRAKILIYOR Lefkoşe 5 {ANKA)Kılbrıs 'hükümetine yakın kaynakların bildirdiklerne göre,Kıbııs Genel Valisi Lon draya gönderdiği raporda ada;dafki son durumu açıklamış ve sem ihad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1954
  • Boyoğ u 6.cı Sat* t*u~ Inrtc Hakimliğinde *54/575 Hamdi Özen:Ttmelbaşı Minare eokak No-27-Tekel Gan el Müdürlüğü talafından aJe#4dnu5e Hfî*^^" ji\hcak d&vasmin yoklan mafcke-meal sıraarada ikametgâhmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1954
  • Hidrojen ve Baştarafı birincide)kından vazgeçmiş buiundugunu bugün açıklamıştır.Ohurohill ilk dafadır ki bu hayret verici ifşaatta «ulunmuş,bele daha «arara «İşçi Partisi,İngiltorenin bu hakkının onan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1954
  • Hmerikada yakaanan eroinciler Baştarafo birincide)de çalışan tayfalar tarafından getirilmiştir.3u şahıslar eroini,Horog Kontgda ku marhaneler işleten Juda Ishat Ezra adlı 62 yaşında bir şahıstan temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.04.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 38.00 Haberler 13.15 Haf* şarkılar pl)13,30 Şarkılar Okuyan:Ülker Akman ve Sami özluun\x 14.00 Küçük ögfc konseri pl)14.20 Şarkılar Okuyan:Akile Artun 14.45 Dans müziğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.04.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Milne Türkçesi:M-Burian Sahneye koyan:A V N î DİLLİGİL Salı.Çarşamba suare 20-30 da-Çarşamba matin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.04.1954
  • OK Dünkü Çocuk ^1 Komedi S Perde Yazan:Garson KANIN İaRnE.Leylâ ERDTJRAN Sahneye koyan:Milimin Ertufcntf Çarşambadan başka her akşam saat tam 11 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:4027
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.04.1954
  • ANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı SOK AKTA Yazan Esmer Rice Türkçeei Asude Zeybekoğlu Hex çarşamba ahşamı talebe Paeactesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi Kısmı MELEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.04.1954
  • MUAMMER MAKSİM pw^¥ Bu akçam Saat 21 de OtBALt A,M KARAKOLU 'umartesi,Pazar matineler 16 t« KAKACA Telefon:43134 Sf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.04.1954
  • Sahip ye Başmuharriri:AH Naci KARACAN Yazı iğlerini Oton kfexe «tea Mea'ul Müdür:«anık DEMIRTAŞ Basıldığı yar:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.04.1954
  • iller Bankasından Hidroelektrik tesisat projeleri yaptırılacaktır 1 Aşağıda adı» proje,tafafiûni bedeli,geçici teminat ve proje n«vileri yazan kasabalarım H-el ve şebeke projeleri yaptırılacaktır-Proj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.04.1954
  • 250 ton seriultasallüp çimento alınacaktır I.E.T.T.İşletmelerinden:1 Yukarıda yazılı 250 ton seriültasaHup çimento mektupla fiat ve teklif isteme suretiyle mubayaa edilecektir.2 Teklif mektuplarının,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.04.1954
  • Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden Saç kıvırma presi alınacaktır Silindir genişliği 2—3 metre,çift sittndMi,bıçaklı.22 numsaç kıvırabilecek takatte tamamen otomatöc b*r saç kıvırma presi satm alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.04.1954
  • Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden 1 Çamıkikalede 7162-78 U-raMc keşif bedeM FÇ.hangar etrafı yoWannm Arnavut kaldırım işi kapah aaıtf ueulü ite eksiltmeye ç*kanlmığtır-2 İhaleye ire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.04.1954
  • Rize İli Daimi Komisyonundan 1 28026 96 lira keyifli Pazar kazasına bağb MamakUfvat köyü ilk okul inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur.2 Geçici teminatı 210202 liradır-3 ihalesi 26/4/954 tarihin© rastl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.04.1954
  • İzmir ili nafıa Komisyonundan Köy İçme Suları için otuz Vilâyete boru nakil edifecsktfr 1 Mevcut şartnamesinde belirtildiği gübi İzmir Devlet Ski İşleri İkinci Bölge Müdürlüğünün Bornova Mersinli ara*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.04.1954
  • Orman Başmüdürlüğü Kereste Fabrikası Bolu Müdürlüğünden 1 Fabrikamız istif yerinde mevcut 8 parti normali köknar ve bir parti bağdadi keresteleri 9 parti halinde 1027.422 M3-kereste 4/4/954 tarihinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.04.1954
  • Zonguldak Valiliğinden Alaplı nahiye merkeeinde 65000 lira muhammen keşif bedelli rıhtım inşaatı işi 21 Nisan 954 Çarşamba günü saat 15 te Vilâyet Daimî Encümeninde iihale olunmak üzere kapalı zarf us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.04.1954
  • Ereğli Kömürleri İşletmesinden Otomobil ve kamyon lâstiği atuıacaik İşletmemiz motorlu nakil' vasıtaları içim Batm aitmacaik olan muhtelif eibatta ceman 398 adet diş ve 410 adet iç otomobil ve kamyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.04.1954
  • İstanbul 4.ctt İcra Memurluğundan Gayri menkul satış ilânı 53/5231 Şüyuun izalesi suretiyle mahkemesince satılmasına karar verilen ve ehli vukuf tarafından tamamına om iki bin lira kıymet takdir edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.04.1954
  • I^^Galata'nm Merkezî yerinde mmM\YAZIHANE İÇİN KALORİFERLİ KİRALIK KAT VE I ODALAR Necajtöbey Caddesi 155—157—159 Gayret Han İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Açık eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.04.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Afiüıg Kapan* Sterling 784.7&4_Dolar 280.30 280.30 Fr.Fraı^ı 0.8t 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.08 Belçika Fr!5-61 5.60 İsveç Kjr.64.12.50 54.12.50 Florin 78.68.40 78.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.04.1954
  • Izmir Pe'ediye Başkanlığından Fen işleri Müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi' gereğince Hatay caddesinin Eşrefpaşa hâl ibinası önündeki kısmının tanzimi ve mozayik parke kaplanması,Halil Rıfat Paşa cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.04.1954
  • MUttnjet Abone şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayak 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartlar 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8.sayfa sant.2,50 T.L,o-ilânlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.04.1954
  • Devlet Ormon İşletmesi Adapazarı Müdürlüğünden Mik tan M.bedel Teminat Bölgesi Deposu Ons!Adet M3-D3 lira Kış.lira Krç-Dokurcun.Dokurcun Köknar tomruğu.162 100 025 70 00 526 00 Dokurcun.Dokurcun Kökn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.04.1954
  • SÎM Ltd.Ort.Tasfiye Memurluğundan Istanbul SieiM Ticaret Dairesinin 42966 sayısında kayıtlı bulunan Sim Limited Ortaklığının 28/2/954 tarihinde fesih ve tasfiyesine karar verilmiştir,Alacakftlanm şirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8