Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.04.1954
  • Feı erbahçe Desportes berabere kaidı O O Şehrimizde bulunan Brezilya takımları dün Galatasaray ve Fenerbahçe İle karşılaşarak» sporseverlere zevkli bir gün geçirtmişlerdir.İki gün önce Beşiktaşı açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1954
  • Cemalettin Bildik Türk besininin yeni bir kaybı Cemalettin Badik dün bir kalb kriz!neticesinde vefat etti Türk basın âlemi bugün değerli bir uzvunu kaybetmenin elemi içinde bulunuyor-Tees-Devamı Sâ:7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1954
  • Atom ve hidrojen bombasının kontrolü Batılı devletler silâhsızlanma konferansının derhal toplantıya çafirılmasını İstediler Londra 4 Nafen)Inr giltere,Birleşik Amerika ve Fransa Birleşmiş Milletler te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1954
  • Küre'de kar yağıyor Küre 4 A.A.Havaların birdenbire soğuması üzerine dün gece kazamıza ve civarına yağan karın kahnlığı İS santi metreyi bulmuştur.Yağış de* vam etmektedir^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1954
  • C.M.P.mebus adayları dün tespit edildi izmirde idareciler arasında ihtilaf çıktığı için yoklama yapılamadı Ankara,4 Milliyet)Cum I terde aday yoklamaları bugün huriyetçi Millet Partisinin teğ-1 yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1954
  • Musaddık'ın muhakemesi İran Temyiz mahkemesi sabık jSa&vekü hakkındaki kararını yakında bildirecek Tahran,4 Anka)Sabık Başvekil Dr.Musaddık hakkın da temyiz karan perşembe gü-Mi verilecektir.Dr.Musad^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1954
  • İnönü bugün Malatyaya gidiyor u CHP.liderinin borada s«yllyeceği nutka ehemmiyet veriliyor Ankara 4 Milliyet)Cumhuriyet Halk Partisi,Ge nel Başkanı ismet inönü par tisinin seçim kampanyasını aç maik ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1954
  • D.P ve C.H.P mitingleri IMP.liler Balıkeslrde CELP-iller Bursada miting yaptılar BaMkesk 4 TJLA.DP nin Balkesirde tertip et miş olduğu mitinge izmir,Manisa^ Kütahya,Çanakkale ve Bursa demokratları kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1954
  • Dumlupınar şehitleri dün törenle anıldı 81 denizcimizin şehit olcuğu Nara Burnuna çelenklar bırakıldı Çanakkale.4 AA-Gelen sene 4 nisan tarihinde,bir Haza neticesinde Nara burnu gıklarında batan «Duml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1954
  • Bünyan'da iki köy sular altında kaldı Köyler tahliye edildi taflanca zayiat yok Bünyan,4 AJl)Eri yen karlar yüzünden kazaca] zin Karadayı ve Zezerek köy lerini sular basmış ve her iki köyde tehlikeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1954
  • i£iln gehruuıy.uf ıiavaıun I utlu «jecefci,rüzg&rlacvı ha bahiri ıı odlhuistlj*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1954
  • Eisenhower,Nato'ya güvenini belirtti Amerika Reisicumhuru,Hürriyeti ancak işbirliği sayesinde koruyabiliriz dedi Vashingtan,4 AJL)leri arasında bir ortaklık mey Kuz ey Atlantik Paktının be sinci yıldö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1954
  • Leonore Ruffo ve Yvanno Sanson İtalyan yıldızlarının dünkü gezileri İstanbul Gazeteciler Cemiyeti tarafından Do mabahce Sarayında verilecek olan Basısı Balosunun hazırlıkları devam etmektedir.Dün bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1954
  • Toscanini tekâüd oluyor 87 yaşındaki meşhur italya» orkestra,gefi «artık basitimi bırakıyorum» dedi New York,4 AP)Dütt yaca tanınmış İtalyan orkestra şefi Arturo Toscanini'nin kendini tekaüde sevket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1954
  • Samsun limanının temeli dün atıldı Temele ilk harcı koyan Celâl Bayar İktisadi kalkınmamızın sırrı Türk milletinin büyük çalışkanlığıdır,dedi Bayar dün gece Samsundan ayrıldı Samsun,4 Milliyet)Bayar'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1954
  • Temel atma merasimi Samsun,4 Milliyet)Sam «un limanının temeli bugün Rei ficumbur Celâl Bay ar ve MeckU Reisi Refik Koraltanın da kasar bulunduğu bir merasimTe atılmıştır.Reisicumhur Celal Bayar,BU yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1954
  • «j:FACİANIN YEBI EweiKi gün Adanadan Anikaraya gitmek üzere hareket eden Ark uçağının havada infilâk ettiğim ve içinde bulunan 25 kişini» öldüğünü bildirmiştik-Bütün yurtta büyük bir teessür yaratan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1954
  • Kazanın sebebi anlaşılamadı MUİT Savunma Vekâletin© mensup bir tahkik heyeti Adanava gitti Adana.4 Milliyet)Alâkalılardan attığım malûmata göre fedaya sebep olan 47 numaralı Ark uçağı Adana hava alanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • K t SA HA BER L E R İt Ticaret Odası Meclisi,8 ni «an perşembe günü Ticaret Oda amda bir toplantı yapacaktır Oda Meclisinin bu toplantısın-4a,iöıalâtçtiaıdau alınan harç ların indirilmesi mevzuu görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • Iüc 5 Nisan Bu.1 23 9* 1954 Hart ban 1*73 Pozarlesi I860 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 3.37 11.00 ö*lft i3.tr 40 Ikıadi 1&54 »it Akşam 18.38 12.00 i Yat* aojı 1.34 Of 3.53 916
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • I Cinsiyet değiştirme vakalannın çoğaldığı bu günle,de umumî efkâr;bu hâdisenin tıp bakmxmdaa nasıl izan edilebildiğini merakla beklemektedir-Son günlerin basın âleminde intişar eden bu gibi vakalara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • Esnafın şikâyeti muntazaman ilgililere duyurulacak Esnaf Dernekleri başkanları,aldıkları bir kararla,îıer hafta birer toplantı yap-mayı kararlaştırmıştır.Toplantılar,istanbul Esnaf Deroeklert Birliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • Yeni talebe yurtlan müdürü vazifesine başlıyor istanbul Üniversitesi ve Yüksek Okulları Talebe Yurtları Müdürlüğüne Mildi' Eğitkn Vekâleti Yayın Müdü rü Faruk Kurtuluş tayin e»j dUmişür.Faruk Kurtuluş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • HALKIN Cad Je düz etlime îdir Bir müddet evvel gaze,temizde intişar eden bir te meant mektubuna BeledL ye Neşriyat Müdürlüğünden su cevap gelmiştir.«Sayın gazetenizin 4/3/Tarihli nüshasında intişar ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • Polis bir sarkıntılık hâdisesine e] koydu Üsküdarda Bağlarbaşı mevkiinde oturan E eni adımla bir kuz polise müracaat ederek Doğan Gürbüztürk adında bir get cin kendisine sarkı-mtıhk ettiğini iddia etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • TAKIMDIN &K ¥AtHfABt tindim sual maz;deriz de yine sorup aa i—in ta,knntauae enemeğe «altona,tlakammz,bula* banlar,hatnaralar,apart muşlar verir,mu,gibi para akıtır,fakat rahat vermez;ya Ur hastalık,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • Sigortalı iscüerc birer saghk karnesj verilecek işçi Sigortaları Genel Müdürlüğü,her sigortalıya,5502 sayılı kanunun 32 ncî maddesi gereğince ve bir bel ge mahiyetinde olmak üzere bir sağlık karnesi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • Metresini yaraladı teş:klaşta kıskançlık yüzünden ki nlı bir lıâJise oldu Evvelki gece Beşüktaşta kanlı bir hâdise olmuştur.Bu semtte 'oturan Hayriye Ozıdemir adında bir kadm ya nında 5-6 seneden berj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • imar programının tatbikine başlanıyor Karaköy civarındaki cört yttza yakın han mağaza va dükkân yıktırılacak Belediye,bu yıl şehrimizde yapılacak olan imar hareketlerine ait programı hazır latmış bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • Sağlık Vekili hafta İçinde şehrimize gelecek Şehrimizde kurulması için faaliyete geçilen Reabllilasyon merkezinin bir eşini de Izmirde kurmak için eweHd gün Izanire gitmiş olan Sağ hk ve Sosyai Yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • Öğrencilerin devam vaziyeti dikkatle kontrol edilecek ilk ve ortaokullarda ders kesimiyle ilgili olarak barı kararlar alınmıştır.Bu arada şehrimiz maarif müdürlüğü tarafından okul lara bir tamim gönde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • Ucuzluk kralının muavini Isviçreye gitti Bir mtid'dettenberi şehrimizde bulunan isviçreli M groa kurucusu M-Dutweilferfn muavini M-Henry Hochstrasser,diün sabah,saat 11 de uçakla Isviçreye gitmiştir M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • Madeni eşya işçileri fikren kalkıiHİırıIacak Demir ve Madeni Eşya işçileri Sendikası,işçilerini fikren kalkındırmak maiksa diyle bazı kararlar almıştır.Bu arada,Sendika şubele n asasında seri halinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • ^r KüçOkpazarda oturan Mua taf a Yılmaz polise müracaat ederek evlerine gelen Şükran Sa vaattürk adında bir kadının 200 Ura parasını çaıdıfnı iddia et miş,tahkikata başlaırauşt»:^r Beyazıtta Fevriye c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • Sağır,irisiz ve Körler Derneğinin kongresi İstanbul Sağır,Diteiz ve Körler Cemiyetinin yıühlk kong re*i.dün saat 14 te» Aksaray Türk Ocağında yapılmsjfcıır-Başkan Süleyman Gök'ün.Cemiyetin yıTlık a nş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • Memleketimizde bir naylon fabrikası kurulacak Tanınmış bir Amerikan fir ması,memleketimizde bir «aylon fabrikası kurmak »çin alakalılar nezdinde teşebbüse geçmiş bulunmaktadır.Teklif incelenmektedir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • Vilâyet ve Belediyenin ayrılma» ile ilgili çalınmalar Vilâyet ve Belediyenin ay nlması mevzuundaki çalışmalara devam edilmektedir.Bu atada teşkil olunan e*it komisyonlar,dairelerde tadat ameliyesine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • Vapurların yaz tarifesi l Boğaz ve Ada seferlerinin arttırılmasına karar verildi Şehir hattı vapur eeferterincie,yaz tarif es.run ta-tbi kine önümüzdeki günlerde başlanacaktır.Denizyolları işletmesi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • Piyasada jilet bulmak bir hayli güçleşti Son zamanlarda piyasada bir jilet buhranı baş göster mistir.Bu arada,bazı Avrupa menşeli jiletler karaborsaya düşmüş ve fiatlar da bir mık tar yükseJm iştir.Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • Iis e ve ortaokuHardia.ikinci karne dağıtımı Şehrimiz jlk okulları ikingeçen hafta bütün okullarda geçen hafta bütil okullarla tevzi edilmiştir.Orta jfcul ve liselerde ise karneler bu haf ta içinde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • Yazan Bedirhan ÇINAR Tefrika.No:29 General n evine «e zaman gittiğin zi ve ne zaman ayrıldığınızı anlatın Lehfmde bir hava yarattığımm ve 'beni muhakeme edecek kLmseeıi şüpheye düşürdüğü,mün farkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • Belediye halka ucuz gıda temin edecek Belediye iktisat Müdürlü ğü,ucuz gıda maddeleri te mini için yeniden bazı kararlar akru'şUr.Verilen malûmata göre,doğrudan doğruya istihsafl bölgelerinden mal get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • Eyüpte bir ev ve bir dükkân yandı Dün sabaha karşı Eyüpte ımıihitte kos ku ve heyecan yalatan bir yangın ofenuştur.Eyüpte vapur iskelesi cad desinde Osman adında birine ait ve içinde kereste bulunan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1954
  • nOBOBBCOK Tekel Matbaa ve Kutu İşçileri Sendikasının senekle kongrasi,10 nisan cumartesi günü saat 10.30 da CibalideW Kutu fabrikasında yap-lacaktırir Mavnacıları Koruma ve Yardım Derneğinin senelik u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.04.1954
  • Foils memuru gidince Molly tarasaya çıktı ve şehrin dört Ur tarafından göz kupan milyonlarca »sığı hayranlıkla sey retti-insan bu kadar yükseğe çıkınca.New-York'un dünya âlemce meşhur gürültüsü bir mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1954
  • A meri İcada kuraklık tehlikesi İki ay zarfında yağmur yağmazsa Teksas havalisi büyük zarar görecek Dallas.4 A.A)Amerikanın güney batı bölgesinde bir kuraklık başgöstermiş bulunmaktadır-Gelecek iki ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1954
  • S nemanın tesirleri Adenauer,sinema» radyo ve televizyonun günün en büyük tehlikelerinden oldukftaaruıı söyledi Dusseidorf,4 A-A)Dün Düsseldbrf ta toplanan serbest meslek sahiplerinin senelik kontesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1954
  • Amerikanın hububat rekoltesi çok yüksek New-York,4 Nafen)Bir kgik Amerika'nın elinde balen ihtiyacından çok fazla hu bufoat mevcut bulunurken bu sene rekoltesinin her senekindem yüksek olacağa1 v-ani(
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1954
  • A/çaktan uçan jet uçakları nm sebep olduğu hâdiseler Londra 4 Nafen)Al çak uçan tepkili jet uçakları nın bir çok evin camının ki rılmasına,çocukların ve hat ta yanlıların büyük korku geçirmesine yol a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1954
  • Peyklerde anlaşmazlık genişliyor^ Parti safları arasındaki huzursuzluğun gittikçe genişlediği,bilhassa Romanya'da durumun gayet gergin olduğu bildiriliyor Londra 4 Nafen)Peyk memleketlerde komünist sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1954
  • Arap Birliği Yemen'e miizaharet edecek B rîik,Yemenle komşuları arasında çıka* cak hâdiselere katı maya karar verdi Kahire.4 AA.Dün akşamki Arap Birliği konseyinin toplantısını müteakip neşredilen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1954
  • Siyası İcmal Vay yaramazlar!Ammandan biklirilftgine göre bir kaç bin talebe sokaklara dökülmüş.Türkiye Pakisitan paktına Irakla katılmasını önlemek için nümayişler yapmışlar.Gürültülerine» Bey rutta a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1954
  • [ngiltcrci'iıı yeni bütçesi Londra,4 Nafen)48 saat zarfında ilân edilecek ingiltere'nin yeni bütçe tek lifleri burada büyük sabırsız lıkla beklenmektedir.Ingilte renin bu seneyi 93 milyon sterlin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1954
  • Amer kanın yen t pulları Amerikan tarihinde ilk defa olarak dini bir ibareyi havi pullar çıkarılacak Washington.4 A-A.Bir leşik Amerika,büyük bir merasimle ve Amerikan tarihinde ilk defa olarak dinî b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1954
  • Seylan dilencilerinin polisi tehdidi KolomJbo Seylan)4 A.A.Polis makamlarının ingiltere kraliçesi Elizabeth Seylana geldiği zaman dilen çilerin sokaklarda başboş dolaşmasına mani olunması ir çin emir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1954
  • Hollyvood'a kaçmak isteyen 3d Ipaan saçları tras.edildi Selanik 4 JEteuter)Hok lyvooda gidia artist olmak sevdasına kanılan 15 yaşların da iki gene k zm sacları ceza olarak kökünden kesilmiştir Sülyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1954
  • TaJeb* BMginin x«K*rte» gttnti» Istanbul Üniversitesi Xalebe Birliği ile İstanbul Yüksefe Okullar Talebe BirKği tarafından bugün saat 14 30 da Marmara lokalinde halen yurdumuzda bulunan 50 Kıbrıs Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1954
  • KntMçeye gönderilen attın mikrofon Colombo 4 Nata)Yalnns ingiltere kraliyet ailesi mensuplarının kullandığı altın kaplamalı bir mikrofon bava yolu ile Ingiltereden Ceylöna gönderilmektedir-ingiltere K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1954
  • Doğa Almanyada kanser atomla tedavi ediliyormuş Berim 4 A~A~)Doğu Almanyanın eski maarif veki li ve halen temsilciler meclisi üyesi bulunan Paul Van delin bildirdiğine göre,Prof Valter Friedrich,son a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1954
  • 33 torun sahibi bir büyük baba öldü Lefkoşe.4 THA)Lima sol kazasına bağlı Ayos Atanasios köyünde çiftçilikle geçinen köyün en yaşlısı Harilaos Parmeni adında bir Rum 103 yaşında olduğu halde ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1954
  • Kısa harici haberler İME» Massachusetts eyaletinde Jtomünis t partisi başkanı M.O.tis Archer Hood dûn eyalet po lisi tarafından tevkif edilmiştir.İngiltere İngiltere'de kullanılmak t« olan mot önü bis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1954
  • İKTİBAS Kalyada Montesi yeni bir rezalet italyan m bir çok şehirlerinle tertip edilen şüphe ile karşılanıyor defileler 16 ve 18 yaşında g nç kızarı ağına düşüren "terzi lı lar„ telefon,adres cieftsri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1954
  • Yeditîpc'aİB nama kir tarihli »ajısındaki baş yaaı »a Cumhuriyet gazetesinia iki nisan sayısındaki Başmakale denk geUM-Niyetim Gearge Duhamel'i küçümsemek,ne de tanışım Hüsamettin Bozok'n mühimsemek v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.04.1954
  • ieoe mevkiinde infi âk eden «Ark» uçağının enkazı 15 kilometre kareilk bir sahaya dağılmıştır-Takanda uçağın kısmından bir parça görülüyor Sivil havacılık tarihimizin en büyük fadası evvelki gün Adana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.04.1954
  • «GÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Hindistanın meşhur Tac-ı Mahal'i Emsalsiz abide,İstanbullu Isa Usta tarafından on yedi senede meydana getirt nişti Babası Cihangirin öıllraü üzerine Vezir Asaf Han şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.04.1954
  • 1954 kan güzeline veriien isim Av i".O.f\1953 yılında Kan sentinde yapılan «Miss Cannes»» «Miss Bikini» ve «Miss Bronze» güzellik kraliçeliği seçiminden sonra» 1954 yılı Kan güzeli olarak da balık vüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.04.1954
  • Genç millf takım namzetleri çok gollü t r oyundan sonra Süleymaniyeyi 8 3 yenmeğe muvaffak oldular Gönç mi M takım SJieymaniyâ Genç milK takım namzetlerimiz son deneme maçlarını dün saat 12 de Dolmaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.04.1954
  • **l**eI J?KJ;^f,^^LAR NDA F.Bahçe-Modasporu 56 52 mağlûp etti Genç Vefalılar ise Darilşşafuka'yı canlı va güz 38 bir oyundan çoıra 61 56 yen.naye muvaffak oldular,tu mils*:bakaca hakem s yirci ©râ sao
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.04.1954
  • AVUSTURYA MACA KIŞTAN MttÜ MAÇINI İTALYAN BERNARDINI İDARE EDECEK Roma 4 SHA)11 nisanda Viyanada yapılacak odan Avusturya Macaris-tan millî futbol macun idare etmek üzere bir italyan bir Fransız ve bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.04.1954
  • mm F.0 Dün yapılan ve 0-0 beraberlikle neticelenen Fenerbahçe Desportes maomda 8elâhatttnm bir fcartanss Bundan evvelki gelişinde pek rnüsbet bir intiba bırakarak ay rn'an Despcrrtes dünkü oyuniyle sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.04.1954
  • Dün yapılan h suıf futbol ma farı KEYOĞLUSPOB A)1 VEFA A)0 Dün aatoah Şeref stad nda Be yogluspor 11» Vefa arasında ya pılan husuei karşılaşmayı Beyogluspor amatörleri 1-0 kazan mışlardir.Beyoguwpor B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.04.1954
  • Puro Sabun fabrikasının en son imalâtından «H K remli PURO Tuvalet Sabunu CİLDİNİZİN MUHTAÇ OLDUĞU GÜZELLİK MÜSTAHZARIDIR TEMİZLER,BESLER VE KORUR Bol köpüklü Nefis kokulu PURO Tuvalet Sabunları 100 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul' Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1954
  • Fransız artistlerinin Ankarcdaki muveffakiyeti Rtr müddet evvel temsiller vermek üzere Ankarayagelmiş olan Comedi Frances artistferi ilk temsili*» üü ev-velki gün Ankara Devlet Operasında vermişler ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1954
  • 150 tondan aşağı motorlar den nakliyat resmi almmıyacak Ankara 4 A.A.Mali ye Vekâletinden tebliğ olun muştur:Hükümetçe Devlet Şûra sundan alınan istişarî mütalâ a üzerine,150 gros tonilâto dan aşağı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1954
  • Rauferty hayret iğinde Kalmıştı O Rose'u bu temiz ve ahlâksızlığa müsamaha etmiyen otele yerleştirmiş genç kadının artık mesut olduğuna kanaat getirmişti-Tamştıkları zaman oturduğu oda üe çimdi işgal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1954
  • Arnavutluk'ta silâhlı isyan hazırlıyanlar locayı ve rejimi devirme yarg I anacağını bildir ii bulunan Zeynel Çohu olduğunu söylemiştir.Radyo diğerlerinin isimlerini do açıklamış ve şu isimleri ver mis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1954
  • DENİZLERİN KİZİ Tarihî Roman ffazan:Kemal SAMANCIGÛfc Sadrazam Ahmet Paşa atını mahmuzlıyarak çadır istikametindeki birliklerin yolunu tuttu 97 III CENK Osmanlılar hazırlıklarını bitirmişlerdi.Denizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1954
  • MERAKLI ŞEYLER Erkekler kaç kadın ile evlenmelidir Bir erkeğin kaç kadın almasına müsaade edimelî?Doğmadan evvel kızlar nişanlandırıl malı mı d w?Bir erkek sadece karısını babasının evine göndermek su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1954
  • RÖPORTAJ Telefonlardan şikayet kurt masalına döndü Istantulun ezali ve vbect lletetinden biri ce telefon ur.Konuşmaya başlarsınız ya kesilir veya başka mükâişitişlerle kartşır.Açarsınız tomara ciişm z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1954
  • Yurdumuzun muhtelif yerlerin de Traktör kursları açılıyor Ankara.4 T.HA)Mem Ieketimizde makineli zdraatin inkişafına muvazi o'arak ihti yacı hissedilen traktör opera törü sayısını çoğaltmak ve bil has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.04.1954
  • Somsun limanının temeli dün atıldı Baştars*ı birincide «Bugün yaşadığınız bayram havas,nm zevkli ve sıcak hey ecanının mânasını derinliğini görüyor «e anJıj-onun.Ş.mdi •Samsun'un ve Sunmun'l* beia fea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1954
  • Toscanini tekaüt oluyor •dtngtaraft birinefcto)na Hân edilmiştir-Toscanini senelerden fceri NBC senfoni orkestrasını idare etmekteydi ve halen 87 yaşında bulunmaktadır-¦SaraoEf Toscanînin gönder miş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1954
  • Musaddık'ın muhakemesi Baştarafı birincide)ya »haPiftetece'k,yaluflfta kaldıracaktır.Mahfillerin ta&min etlikleri,ne^öre,Dr.Musaddık,Tahran'* £6 kilometre mesafede bulunan ^çiftliğinde ikamete mecbur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1954
  • Kaza kurbanlarının cenazesi dün kaldırıldı toaştarafı birincide)gözlerini yuman 25 vatandaşımızın cesetleri hâdise mahallinden alınarak itfaiye ve askeri vasıtalarla şehrimize getirilmiş ve asri jneza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1954
  • CMP adayları tespit edildi Başmakaleden devam)Mümtaz Hızıroğlu,Aodulkadir Altıner-KIRŞEHİR Osman Bölükbaşı.Osman A-Jî Siroğlu» Tahir Taşer.BİNGÖL Burhanettin Bilgin.Mehmet Reşit Müstakil)BİLECİK Necde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1954
  • Dumîupınar şehitleri anıldı Baştaraiı 1 İncide)«akkale halkı derin bir hüzün içinde iskeleye gelmiş ve şelüd denizcilerimizin manevî ûmzurunda saygı duruşunda IbuhmmuştuT.Müteakiben başta viâyet erkân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1954
  • İtalyan yıldızlarının dünkü gezileri Baştarafı birincide)misline çıkarmaya karar vermistir-Diğer taraftan baloda hazır bulunacak olan İtalyan yıldızlan don de şehrin muhtelif yerlerim gezmiş ve İstamb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1954
  • O.P.ve C.H.Pmitingleri Baştandı birincide)yapmışlardır.Bilâhare söz alan Sıtkı Yar cah CHP liier de Halk Parti si il binasından dinlemekteydiler.Srtkı Yırcalının konuş ması CHP liler tarafından da alk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1954
  • Atom ve Hidrojen bombası Baştan* birincide)tom ve hidrojen kontrolü Meselelerinin ele alınacağı aralj^lflmajfofariiT.Bu müracaatla ilgili olarak Birleşik Amerika Cum burhaşkanı muavini Nükson Un dün g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1954
  • Eisenhower Natoya güvenini belirtti Ba«tarafı birincide)Her memleketin kendi ist&Iâhni korumaya olduğu bir ssrada bu andlaşma,fryni maksadı güden mÜletlerin kuvvetlerinin toplaumastnı sağlamıştır.Ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1954
  • a merasimi Temel atm Bae taralı birincide)Burada iık konuşmayı Nafıa Vekili Kemal Zeytinoglu yapmış ve liman hakkında izahat vermiştir.Müteakiben Meclis Reisi Refik Koraltan alkışlar arasnda mikrofona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1954
  • Ingilterenin bütün ümidi Churchiirde HîdLojsn tienemefarîyle ihtiyar diplomatın çara J-ondra,4 AP)lngil ler şimdi de barb senelerinde olduğu gibi Sir Winston Churc thiTl'den medet ummağa başlamışlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1954
  • Kazanın seki» anlaşılamadı Baştaraf* blıinc«de nrple oyuamaraiistir.'Bu sebepten alâka War rirtfifnfrın ani ve kat'i olduğunda «rûütefik buluşmakla ve «eğer başka bir arıza vukubuhnuş olsaydı henüz m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1954
  • want l.t*Moa«M»BMiiA/raaak Lokman Tîekfcyî)r.HAFİK CEM r.Dahiliye MUt^haasufa Pazardan başka her sün sabah aaat 10 30-î"!00 figleden «oma 14.80-17.00 de ha*U anî.ul «der.istanbul Divanyoıv No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1954
  • Dien bien f u kalesi dayanıyor Hanoi,4 A.A.Vietminn ürer d ün akşama doğru D i in Bien Fu müstahkem mevkiine karşı yeniden şiddetli hücumla ra geçmişlerdir.Bu sabah,hücuma u £n yan mevzilerin önünde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1954
  • BIB İSRAİL TAARRUZU İMHA Kahire 4 AA)Mısır,kaynaklarından bildirildiğine göre Mısır topraklarına g.ren otuz kadar israilliden mürek gep bir grup bir Mısır askeı ini öldürmüşler,birini yaralamışlar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1954
  • Filistinde yeni bir hâdise Kudüs 4 AP)Üıdün israil mütareke komisyonundaki Ürdün temsJbisi bin başı Mühauımed Izhak IsrailLierüı dün gece Hebron bol;gesınde hududu geçerek K.ır bet köyüne hücum ettikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1954
  • İSTANBUL OAZETECİLEK SENDİKASINDAN:Sendikanız üyesi va Aksanı gazetesi muharrirlerinden Cemalettin Bildik'in vefat ettiğini teessürle bildiririz.Arkadaşımı.Sın cew«r,efll bugün Beyazıt camiinden alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1954
  • Türk basınının yeni bir kaybı Ba^tarafi birincidesûrie öğreTîdiğimfee çöre «Akşam» refikimizin ve Babıâlinin 30 yıllık sevimli muharrir)O maiettüı Bildik dün öğleden sonra evinde ansızın gelçn bir kai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1954
  • Muayyen zamanlardaki sancdora karşı GRiPiN almak faydalıdır.I Baş.diş,ve soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrılar* karşı bft şan ile kullanılır.I Romatizma ve lumbago sancı ve sızılarını teskin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1954
  • inönü bugün Malaty aya gidiyor Baltan* ı 1 incide)latyaya hareket edecektin.Halk Partisi secim kamyon yası Inönünün söyiiyeceği seçim nutkile fiilen açıktaş olacaktır.Inönünün nutkuna siyasî çevreler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1954
  • IZMIRDE BİR HADİSE Izmir 4 MMliyet)Bu1 akşam saat 8,30 da şehrzmiide müessif bir hâdise pewe-yan etmiştir,iddiaya göre po lisçe tanınmış kişilerden Cj HP,ii Tabak Mehmet yanın da bir grup arkadaşiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.04.1954
  • Ankara M.M.V.2.no.lu,sa.al.ko,başk,dan Ab birik ihtiyacı içki Ankara ve Istanibuîda gösterilecek yerlerde teslim ve montesi yapılmak şartıyla iki adet pantograf tezgâhı kapalı zarfla satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1954
  • Vşığm Hikâyesi HAVAGAZI LAMBALARI ifi|U trkAmülünde yem bir nerhale teşkil etti.Fakat bu tenvirat vaatan da iktiaadi aukuo osak «e tehlikeli idi.Bugün,elektrik «şıflı,diğer tenvirat vasıtalarının tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1954
  • Ankara Belediye Reisliğinden:1 Şehrin muhtelif yerlerinde yaptırılacak asfart kaplama ve mecra inşaatı işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye komılmuştur-2 Muhammen bedeli 365.489)lira 39)kuruştur-3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1954
  • İzmir ili nafıa Komisyonundan Köy İçme Suları için otuz Vilftyete boru nakil edilecektir 1 Mevcut şartnamesinde belirtildiği gibi izmir Devlet Su İşleri İkinci Bölge Müdürlüğünün Bornova Mersinli aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1954
  • m Denizcilik Bankası T.A.O* Şilepçilik İşletmesi Müdürlüğünden ARDAHAN Şilebimiz 10/Nisan/1954 tarihinde tetanbuldan hareketle İzmir'e uğrayacak ve her iki limandan Venedik ve Trieste limanlan için yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1954
  • t Ab 1 o İSTANBUL 12.57 Açılıp ve program 13.00 Haberler 13.15 Kosta lanets orkestrası pl)13.30 Şarkılar Okuyan:Perihan Kövenç ve Bülent Oral 14.00 Wagner'den iki prelüd PL)14.20 Şarkılar Okuyan:Neba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1954
  • M.İME.V.I No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askeri birlâkler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazıh yiyecek maddeleri kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır-ihaleleri hizalarında gösterilen gün v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1954
  • 1YT.fcf.V.i No.u Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı odun kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır-İhalesi faizasmda gösteri,en gün ve saattedir.Evsaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1954
  • M.S.V.I No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankra Askerî ibırîiküeT ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarlan yazıla yiyecekler kapalı zarf usulü Be «atın alınacaktır.İhaleleri a^ağuda gösterilen gün ve saatlerdedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1954
  • Mersin Belediye Reisliğinden 1 T.L-49861-70 lira muhammen keşif bedelli Mersin Belediyesi' toptancı hali iürînci foTofe rnsaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulimuştıur.2 Bu ise ait eksiltme dos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1954
  • Arifiye Ankara Zonguldak hattının elektrifikasyonu işi hakkında T.C.D.Demiryolları işletmesi Umum Müdürlüğünden Hâlen Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde satılmakta olan Haydarpaşa Adapazarı elektrifika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1954
  • "Galata'nın Mer ezî yerinde YAZIHANE İÇİN KALORİFERLİ KİRALIK KAT VE ODALAR Necatibey Caddesi 155—157—159 Gayret Han T VE I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1954
  • İSTANBUL BELEDtYESf ŞEHÎR TtYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı SOKAKTA Yazan Elmer Rice Ttirkçesi Asude Zeybekoğlü ütü vuşamba akşamı talebe secesiclir.Pasartesi akçandan temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1954
  • Dünkü Çocu Komedi S Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylft EIIDUUAN Sahneye koyan:Muhsin Ertufrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1954
  • HUUhjet ADone şartları lir.Kr.Senelik 42 00 Altı ay«k 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi m ami ek e ti ere iki mislidir.Hân şarklar* 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8.sayfa sant.2,50 T.L,o-H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Milne Türkçesi:M-lîurian Sahneye koyan:A V N I DİLLİGİL.Salı.Çarsamba suare 20 30 da-Çarşamba mati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1954
  • hambiyo ve esnam Kapanı» Açılı* Kapanı» Sterling 734 784_Dolar 280.30 280.30 Fi.Frang» 0.8ı 0.*Q İsviçre Pr 64.03 64.03 Bslçıka Ft!5,61 5.60 İsveç KM.04.12.30 »4.12.50 Florin 78.68.40 78.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1954
  • T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden Köylü Zirai İşletmeleriyle ilgili ev,bina ve tesisleri için tip proje müsabakası 1 Ziraat Bankası tarafından açılacak kredilerle inşaat yapacak köylümüze rehber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1954
  • B LI Saf Zeytinyağları Sıhhat va Vitamin Kaynağıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Yassıviran için 9000 ton odun kapab sarfla 19 Nisan 954 Pazartesi saat 16 da Yassıviran As-Sa-Al-Ko.da satın alınacaktır Bedeli 450.000 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1954
  • Devlet Orman İşletmesi Adapazarı Müdürlüğünden 1 Sapanca böîgesi ormanlarından mevcut damgalı ve numaralı kayın ağacının kesme,tomruklaması imali ve Sapanca istifyerine nakledilecek olan 242 586 M3-Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1954
  • Mermer taşları satılacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan s Haydarpaşada mevrude aımban Bahasında bulunan 73590)Kg ağırlığındaki mermer taslan açık arıttırma ile satılacaktır-Taş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1954
  • Orman Başmüdürlüğü Kereste Fabrikası Bolu Müdürlüğünden 1 Fabrikamız istif yerinde mevcut 8 parti normali köknar ve bir parti bağdadi keresteleri 9 parti halinde 1027422 M3-kereste 4/4/954 tarihinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1954
  • MAKSİM Bu akşam Saat 21 de OtBALt KARAKOLU umartesi.Pazar matineler 15 te Telefon:48134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8