Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.04.1954
  • Paktın akisleri Arap memleketleri araamda lapınfemaların başlamamı» intizar ediliyor Beyrut,2 ANKA)Türk Pakistan Paktının im zalanacağı haberi,Beyrut siyasi mahfillerinde muhtelif söylentilere yol açm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1954
  • GI.Vandenberg dün öldü Washington,2 AP)Ame rika Hava kuvvetlerinin sabık Genel Kurmay Başkan;Genaral Hoyd S.Vandenberg bugün ölmüştür.55 yaşındaydı.Hava kuvvetleri kurmay baş kanlığında 1948 den geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1954
  • &'iv.*ıiww Teknik Okulda bos bir sınıf ve kara tahtaya talebeler tarafından yanlan bir yazı Teknik okui talebelerinin ders grevi devam ediyor Alâkalılar hfidlse hakkında tahkikata başladılar.Teknik Ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1954
  • D.P.ve CHP.nin seçim hazırlığı son safhada Seçim faaliyetinin sıklet merkezi,genel merkez çalışmalarından açık hava toplantılarına intikal ediyor Partilerin secim beyannameleri kısmen hazırlandı adayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1954
  • M Jv*' V v* v w i.î" ss 5* Adnan Menderes başmuharrirlerle dttn akşamki yemekte Başvekilin temasları Şehrimizde bulunan Başvekil Adnan Menderes dttn de bazı ziyaret ve temas* hırdu bulunmuştur.Başvek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1954
  • YANAN GEMİDEN KUR-TARILAN ÇOCUKLAR Bir kaç STün önce Cezair açıklarında Empire Windrush isim li bir İngiliz askerî nakliye gemisi yanarak batmış ve 1500 e yakın yolcu bir saat içinde tahliye edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1954
  • "Düşkünleri Çalıştırma Cemiyeti,Şehrimizde bir reabi-Utasyon merkezi kurulacak Sağbk Vekili dünkü toplantıda konuşacak Şehrimizde büyük bir reabUi tasyon merkezinin kurulması için faaliyete gecikmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1954
  • Yüksek Seçim Kurulunda C.H.P.nin itirazı reddedildi Zîraî istihsaldeki artışa ait afişler propaganda ile ilgili görülmedi Ankara,2 Milliyet)Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisinin yeni bir müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1954
  • YUNAN VE YUGOSLAV ASKERİ HEYETLERİ Ankarada üçlü asker!görüşmelere iştirak eden Yunan ve Yugoslav askeri heyetleri dün sabahki ekspresle şehrimize gelmişlerdir.Askerî heyetler bir kaç gün şehrimizde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1954
  • Rusya 1 Nisan şakası mı yapmış ingiliz gazeteleri Rusyanın NATOya girmek teklifinin 1 Nisan şakasından ileri gitmiyeceğini yasuyorlar Londra,2 Nafen)Sov yeüerin NATO'ya girmek üzere Birleşik Amerika,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1954
  • Mrşl.Juin siyasî hayata atılıyor Fransız Meclisi dün Mareşalin azli meselesini müzakere etti Paris,2 Nafen)«Mare*fal Juin» meselesi bütün Fran sızları fazlasile ilgilendiren bas uca bir havadis mevzuu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1954
  • D.P.hin yarın Balıkesirde yapacağı miting Büyük ehemmiyet verilen mitinge civar vilâyetlerden de geniş ölçüde partililer iştirak edecek izmir,2 Milliyet)Demokrat Partinin pazar günü Balıkesirde yapaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1954
  • J«b.m0 S^-jjş8W ^y y 4 S^âîS.'K ij 'I?S| S 'H^l t E fcw fil jfli 1st?*i?p ı i^iliâ^i^ 9& fL.JÛ'L.IJ^BB^^/*ği&iIk •^¦sIsSm BnMH&i* u T ıı Tıı'rfıT'ıi'İffll İ i'4^ İİP'' ^İS i.'^^iif ¦T 1 c.İL,afliîp 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1954
  • Bugün gemimizde havanın aa 1 1 bulutlu geçeceği,rüzgarların ha I fit eseceği,sühunet derecesinin 1 yükseleceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1954
  • Necip hasta Doktorlair 10 Nisana kadar Generalin siyasetle uğraşmamasanı tavsiye ediyorlar Kahire,2 Nafen)Mısır Cumhurbaşkanı General Necib kalbinden hastadır.Doktorlan Generalin "en az„ nisan 10 tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1954
  • Kıbrıslı talebeler şehrimizde Memleketimizde misafir olarak bulunan Kıbrıslı talebeler,dün Vali ve Belediye Reis Vekili Prof.Gökay'ı ziyaret etmişlerdir.Talebeler bu arada,beraberlerinde getirdikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1954
  • Asılsız bir dayak hâdisesi Savcılığa asılsız ihbarda bulanan iki kişi tevkif edildi Dün Müddeiumumiliğe müracaat ederek dayak yediğini bu'di ren iki kişi,tahkikatın aleyhle,rinde neticelenmesi üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1954
  • izmirde sunî ekmek buhranı HaJk Partisine iftizamkâr olduğu blklirîlen fırıncılar şirketi.baîkkaHara ekmek vermiyor izmir,2 Milliyet)Seçimlerin yapılamasına az bir zaman kaldığı şu günlerde bazı müfri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1954
  • Dünva Bankasına olan borcumuz Bankanın bilânçolarına göre bize verilen kredinin ilk taksidini ödememişiz Washington,2 AP)Dünya Bankası bilançosunu,Tünkıyeye verdiği ile krediden hiç bir ödeme almadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1954
  • Partilerin şehrimizde yapacağı toplantılar Demokrat Parti bugün Kasımpaşada,Halk Partisi de Sirkecide birer siyasî toplantı yapacak Şehrimizde dün de seçim ha «ıraklarına devam edplmiş ve parti merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1954
  • Türk-Pakistan dostluk Paktı dün imzalandı i,Karşılıklı işbirliği esasına dayanan andlaşma diğer memleketlerin aynı şart arla iştirakine açık bulunuyor Karaçi.2 AA.Türk Pakistan anlaşması bu sabah Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1954
  • Samsun Limanının temeli yarın atılıyor Bayar törende hazır bulunmak üzere Samsuna hareket etti-Mersin Limanı da ihale edil Ji Ankara,2 A.A)Reisicum t zır Bulunmak üzere bu akşam hur Celâl Bayar,pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1954
  • 4» A İTALYAN YILDIZLARIMIN ZİYARETLERİ Gasetedler Cemiyeti tarafmdaa tertip edilen an'anevî Basm Balosunda hazır bulunmak üzere seherinize gelmiş,olan 4 italyan film yıldızı,dön şehirde kısa bir geziş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • Bir çocuğun oese£ mezardan çıkankb Dün,Feriköy'de dört aylık bir çocuğun znezaıı açılmış ve ceset morga kaldırılmıştır.Bu semtte oturan Sacide adında bir kadın,Müddeiumumiliğe müracaat ederek,dört ayk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • Cemiyet KONFERANS Ankara Üniversitesi Alman dili vb Edebiyatı boq nti Dr.Şükrü Akkaya tarafından 13 nisan «alı günü saat 17.30 da;Beyazttta Çocuk Kütüphanesi salonunda,«Yazınm tarihi» mevzuunda bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • HALKIN SESİ Lâmbalar yanatıştır!Bir müddet evvel neşretti ğiruiz bir şikâyet mektuba a» İ.IU.T.T.Umum Müdür,lügündcn şu garip cevap gelmiştir.Gazetenizin 20 mart 954 tarihli sayısında Üsküdarda Parlak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • Siiivrikapı cinayeti Karısı.keserle öldüren Sadullah 30 yıl hapse mahkûm edildi Bir müddet önce SiHvri-1 kapıda bir cinayet işlenmiş ve Sadullah Gündür adında bir çorapçı,karısı Tevhideyi başına keser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • t^ VİtPRABİ Asra gfcre tedrisat ULUNAY Mekteplerde tedris şekil bakkndanzun uzuıı makale ler $ak»yor.Kimi tedris prog ranuuB «ok yüklü «İmasın dan şikayet ediyor,kimi ders saatlerinin ktaattıtmntiU»ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • Esnafın kontrolü Yeni teşkil olunan Belediye kontrol ekibi dünden îtibabaren faaliyete geçti Belediye İktisat Müdürlüğü tarafından yeni hL'.koni rol ekibi teşkil olunmuştrr.Dünden itibaren,fiilen çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • Kimyevî maddeler piyasasında bir canlılık kaydedildi Şehrimiz kimyevî maddeler piyasası son günlerde oldukça haraketli bir durum göstermektedir.İlgililer bu hareketin d.ğer maddelere de sirayet edeceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • 23 Nisan çocuk ve hâkimiyet bayramı Bayramın canlı ve neşeli bir şekilde kutlanması için gerekli haz rlıkiara başlandı Millî Eğitim Müdürlüğü ve diğer ilgililer 23 Nisan Çocuk ve Millî Hâkimiyet Bayra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • Kiracısını yamaladı Kasımpaşa'da Sururi mahallesinde Cedideye sokağında 11 numarada oturan Hükmet Adtıok adında biri,ka^ pı açma meselesinden ötürü7 ev sahibi Neşret Dayan'la kavgaya tutuşmuştur.Kavga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • Georges Duhamel tUiı* bir konferans verdi Şehrimizde bulunau Frar,sız Akademisi âzası Dr.Groı ges Duhamel dün Tıp Fa-lcültes^nde bic koaferani.vermiş ve alâka ile takip edilmiştir.Diğer tarafta»:Dr.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • Temizliğe riayet etmeyen hamamcılar cezalandırılıyor Belediye Sağbk işleri Mü dürlüğünce hamamların kont rolüne devam edilmektedir.Bu arada müdürlük bulaşıcı hastalıklar hekimleri tarafından şehirdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • Sarhoş olup tabanca »tan bekçi tevkif edildi Süleyman Sanis adında bir bekçi evvelki gece bir meyhanede içmiş ve istasyon civarında tabancasını çıkara-rak havaya bir kaç el ateşi etmiştir.Zabıta memur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • Bir taşrahntn 775 lirası çakudı Sirkecide bir otelde kalmakta olan İbrahim adında taşralı hir tacir,genelevlerin bulunduğu Abanoz sokağında dolaşırken,iğinde 12 bdn liralık çek,775 lira para ve bir uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • Gl.Collins,ICyüpoğluna ve polislerimize teşekkür etti Kuzey Atlantik Pak'ı «kumandanlarından Or genera.Levrton Collins,Hânniyet Şube Müdürü Orhan Syupoğluna bir mektup göndu*miştir.General bu mektubun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • Şehrimizde bir eğitim toplantısı yapılacak Batf Trakya Turk okulları temsilcileriyle,Millî Eğitim vekâleti mümessilleri 5 zusan pazartesi günü şehrimizde bir toplantı yapacaklardır.Toplantıda-Batı Tra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • Eğitim mütehassısı Otto bir anket hazırladı Memleketimiz eğitim müesseselerinde bir müddettenberi tetkiklerde bulunan eğitim mütehassısı Dr.0tto Mathiasen bazı eğitim meseleleri üzerinde,öğöretmenleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • Pakistanlı bîr turistin bavulu kayboldu Sirkecide bir otelde kalmakta olan Abdulvedu;Han admda Pakistanlı bir turist,polise müracaat ederek,jçid de 1000 lira kıymetinde eşyt.bulunan bavulunun,otelde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • Çocuk çalan biri Adliyeye verildi Kocamustafepaşada 202 numarada oturan Tevfik adında biri,Kumkapıda Seikban'başı sokağında oturan Şa heste adında bir kadının 5 yaşındaki kızı Bedıayı taksi ile ikaçır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • KJ_SA «A B E R L E R Doğu Almanya hükümeti ne mensup 6 kişilik bir ticaret heyeti dün saat 9.45 te uçakla Cenevre'den şehrimize geımiştir.İç T. C.Meriçîz Bankası tarafından neşredilen son haf talik bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • p n s t» ir Süleyman Karakaş Adında biri,Cerrahpaşa foastalhanesinde Verem pavyonunda,tedavi edil niökte olan Nof ise Yıldırım adında 4 ir kadım yumrukla go zünden yaralamıştır.ir Lâlife Atanscy adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • Sovyetler Birliğinin a*ark«ö£ istatistik idaresi tarafından neşrolunan ve 1953 de istihsal durumunu rakamlarla ifâde eden rapor,Sovyet iktisadî si yas3tbrin hedef ve gayesini dzalha ook yaradığı için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • Kio.3 Nisan Rn.29 21 Cem.1954 Mart âhır 1873 Cumartesi 1360 VAKtT VASATİ EZANİ Güneş 5.40 11.05 ögr© 12.17 5.43 S İdindi 15.53 9.19 1 I Akşam 1PS6 12.00 1 1 Yat» 20.09 123 1 İmsak 3.57 9.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • Osman Keçeli nilıayet ele geçirildi Sürgün olarak Siirt;güu derüen maruf eroin imul vt satıcısı Osman Keçe»:ba müddet yerini terketmis şehrimize gelmişti.Uzun araştırmalardan sura Osmanın bulunduğu ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • Yazan Bedirhan ÇINAR Tefrit» No:21 Bu şekilde bir delilin ti evcut olup olmadığını bilmek istiyorum Şarl.Şarl Piyer.Babanızın adı?Fransuva Piver Annenizin adı?Margrit.Bereket versin ki general Aleksan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1954
  • Sağlık «müfettişleri dün bis toplantı yaptılar Millî Eğitim Müdürlüğü!sağlık müfettişleri dün saa.10 da,müdürlük içfcma salo-nunda bir toplantı yapmışfau;dır.Toplantıda:yardıma muhtaç öğrencilerin mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.04.1954
  • 5000 yıl önce Dordhniy.gücümüz istikbal ilte-S ir asanla göre insanın en üstün i'azitetlieriudon biri okm tecessüs istrkbal dediğimiz meçhulün kölesi olmuş-Tahminlerimiz vardır» projeler kuranız» bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1954
  • Japonya,AdaJet Divanına fiye oldu Tokyo.2 A.A-Bugün yayınlanan bir resmi tebliğde bildirildiğine göre Japon hükümeti 2 Nisan tarihinde mil,letierarası Adalet Divanına iltihaka karar vermiştik Birleşmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1954
  • Batı Almanyalım dış ticareti gittikçe gelişiyor Bonn,2 Nafen)1953 senesinin başından beri Batı Al manya 18 Doğu Asya memleketleri ile ticaretini iki buçuk midi arttırmış bulunmaktadır.Buna mukabil bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1954
  • Uyuştucuru maddelerle mücadele Amerikada zehir müptelâlarının gittikçe artması üzerine mücadele şiddetlendirildi New-York,2 Nafen)Biorleşik Aımerikada ha en uyuşturucu madde müptelâlarıma sayısının 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1954
  • İki başlı çocuk r/&tü rrieyi atlattı Indianapolisı 2 A-A-Iki "başlh dört kollu bebek,doktorlann ihtimamı sayesinde* zatürrieyi atlatmıştır-Riley çocu k hastahanesinde tedavi edilmekte olan bebeğe hâlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1954
  • Bir gün boyasız gezmeğe tahammül edemediler Morrisviile» 2 AA.Morrisville şehrinin 15 inci kuruluş yılını kutlama masrafını tedarik etmek için,dün 21 ya.©mdan yukarı kadı-nlarm boyasız gezmeleri ve er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1954
  • Maralyn Monroe,tekrar film çevirmeğe başlayacak Hollywood,2 A.A.Basketıbolcu Joe Dimaggio ile evlendikten sonra Hollywood'u bir müddet terk eden sancın yıldız Marilyn Monroe,stüdyosu He tekrar anlaşmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1954
  • Cannes Ftttai Festivalinde beğenilen film Cannes,2 A.A.Milletlerarası film festivalinde "Jigokumon,Cehennemin Kapısı,isimli renkli film çok beğenilmiştir.Münekkitler,Japon filminin Birinci olmasa bile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1954
  • Amerika tepkili uçak sayısını arttırıyor Senatör F rgusop,halen hava kuvvetlerinin yüz iv 80 »n.n tepkili ol uğuru söyleoi Washington,2 AP)Mi.Chigan cumhuriyetçi senatörü Ho mer Ferguson Eisenhower id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1954
  • a bir ilâç bulunu Bu aşk iks rin.n insanlar iizarinde henüz tecrübesi yapıl* m,ş değilcir.Fakat yapılır ve mUsbet netfca alınırsa» karfm.'sr kundan memnun kalırlar mı,kalmazlar mı?turası şim ilik meçh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1954
  • Kısa harioi haberler AMERİKA ir Birleşik Amerika'nın Avnj pa kömür ve çelik birliğine ik saz edeceği meblağ' faakktada üı zari müzakerelere 6 nisanda WasUiington'da başlanacağı ha ilciye vekâletinin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1954
  • Br yangmd 11 çocuk öldü New-York,2 ANKA)New-York eyaletinde Buffaloda» bir kazanın patlaması neticesinde çıkan yangın 11 okul talebesinin yanarak ölmesine sebebiyet vermiştir.12 nd bir çocuğum cesedin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1954
  • Bir ampulün muzipliği Washington.2 AA.Bu gün,Temsilci er MeclJsinin galerisinde,'bundan bir ay evvel 4 Portorikoluıaun kongre âzalarının üzerine ateş açtıkları,aynı yerde ve hemen hemen aynı saat ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1954
  • ingiltere ve Çelik Birliği İngiliz Demir ve Çelik Federapyomir Avrupa ÇeMk Birlisine girme lmsusundaki teklifi kat'yetle reddediyor Londra,2 A.A.İngiliz demir ve ıçelik federasyonu.İngil terenin Avrup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1954
  • Dürüst bir harp suçlununsun cezası indirildi Tokyo,2 A.A)Hollanda hükümeti» müebbed hapis cezasına çarptırılıp Tokyoda Sugamo hapishanesinde yatmakta olan bir Japon harp suçlusunun cezasını 20 seneye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1954
  • Mareşal Juin hâdisesi Fransız hükümetinin Suareşail Juin'i yüksek harp konseyi reis muavinliğinden ve hükümetin daimî askerî muşavkrüğiuden azlettiğini ajanslar haber verdiler* Mütemmim malûmatla,göne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1954
  • Yan.odadan gelen gürültü» baş muttıarriıin o-ada bazı evrakı çantasına yerleştirdiğini an-alıyordu-Sonra sokak kapısı kapandı ve apartıman tanı bir sessiziâğe boğuldu-Madame Waddington hâlâ koltuğun a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1954
  • Bir ingiliz askerî uçağı in i i âk etti Biberte,2 A.A."Sea Fury„ tipinde iki.kişilik bir Ing-ız askerî uçağının dün sabah Porto Farma'nın iki üç mil açığında infilâk ederek parçalandığı teyit edilmekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.04.1954
  • RESİMLE HADİSELER İkinci H'drojen bombası înfr lâk ettirildi Pasifikte Marshall takım adalarında geçen ayın son günlerinden beri yapılan bidrojen teorübeteri,âlimleri djahi hayrete düşürecek şekilde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1954
  • SARIŞIN FIRTINA CAROLFAE PETERSON Tukanda gUzel toir pozunu gördüğü» niiz Caroîifae Peterson'un bütün hususiyeti «cinsî cazîbesbdrr Bir revü fiîmiiîjde figüran o alarak göründükten kıısa bir zaman son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1954
  • BEBG.ÜN TARİHTEN MERAKLİ BİR VAK'A Osmanlı tarihinden bir kaç güzel ve meraklı fıkra Ş*yb Bedrettin'e "insanlar n ye benzer,diye sordukları zaman şöyle cevap verdi:"Evvelce insanlar güle benzerdi,şimü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.04.1954
  • Haftanın programı BREZİLYA MAÇLARI Mithatpaşa Stadında 3/4/1954 Cumartesi 14 Adalet Olarla.Bre-Dr-özeremgin K.Arzuya)kal Y.Nurtem 16 Beşiktaş De* Por-S.Garan S-Nil Vtea Brezilya)Yafonan Mithatpaşa Sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1954
  • Tommy Jackson büyük bir zafer kazandı Brooklyn,2 SHA)New Yorklu genç ağır stklet boksör Tommy Jackson «Hurricane» kuvvetli rakibi Dan Bucceroni* yi 6 ncı rauntta teknik knokaut la yenerek büyük bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1954
  • Tetgraf mı çeksek Beyivohnilol Futbol Federasyonu sekreterL bir müddet evvel,Bomadaki maçta/Macar asıllı İspanyol futbolcusu KubaWom TUrkiyeye karşı oynatılmaması iç'n F.İFA-Xa rafından çekihniş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1954
  • Güney Ame rekorları Arjantin,2 SHA)Buenos Aires'te yapılan yüzme yarışj'a tında Galwao 100 metrede 58'2 bir derece ile Gün ay Amerika rekorunu egale etmiştir.Oalvao ayrıca da 100 M.sırtüstü yüzmede Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1954
  • Fransa kupası dömifinal maçları Montecarlo,2 SHA)Fransa kupası kardöfinal fut bol maçlarına dün de devam edilmiştir.Bordeaux Nice karşılaşmasında Nice,Bordeaux'yu 3-2 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1954
  • «I/Humanlte» gazetesi tarafından frernpiea mis olan yarışta Zaıtopek ve Kate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1954
  • Fasketjgl maçlarına bugün ve yarın jeyajn ediliyor Galatasaray Bey oğluspor K.spor-Kurtuluş karşılaşıyor Haftanın en önemli müsabakası pazar seb:hi Fenerbahçe-IVıodaspor arasında cereyan edecek lan ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1954
  • wk$$ V6 R La SWn,n Dan Co.mağlûbiyeti ile neticelenen magin hitamında hakem btarza yi zorla köşesine götürürken.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1954
  • A.A.U.yüzme şampiyonası New Haven,Conneetieur,2 A.A.Dün gece burada pağ iıyon A.A.U.yüzme şampiyona Sının açılış müsabakası edan 1500 metre yarışın;19 dakika,7,8 aaniye İle Ford Konno "kazanmıştır.İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1954
  • Kanadaya gidecek Avustralya atletizm takımı Meıtooune,2 SHA)Van oouver'de Kanada)yapılacak BUyük Britanya oyunlarıia *ğtj rak edecek olan Avustralya ta kimi şu atietlerdsn miirekkep olacaktır:Erkekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1954
  • Üniversite ve yü sek okular güreş şampiyonası İstanbul Üniversite ve Yüksek Okullar güreş şampiyonası bugün ve yarın Fatih Güreş kulübü salonunda yapılacaktır Yüksek tahsl/e mensup bütün gençlerin kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1954
  • kısa Spor Haberleri FAKÜLTELER ABASI FUTBOL MAÇLARI Üniversite Spor kulübünün tertip ettiği Fakülteler arası futbol karşılaşmalarına 5 nisan pazartesi günü Vefa Stadında devam edilecektir.Haftanın pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1954
  • mmm Besporteft karşısında seyml eoeğhnk siyah-beyaz on biri Bugün Olarla He karşuaşacafc Bugün İstanbul futbol severleri oton Adalet Desportes Beşiktaş,Olario Adalet karşı karşıya Brezilya futbolunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.04.1954
  • Tepkili nakliye uçakları yapıldı Birleşik Amerika da Tticade getirilen ilk tepkili nakliyat uçağı.Boeing uçak fabrikada ikmal edilmek üzeredir.Ağırlığı 95000 kiloyu balan dört tepkili mottirtn uçak ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.04.1954
  • Bunu yaparken hayalden yade hayatın zaruretlerini önünde tuttuğum için ha ıkati tahrif etmediğime einim.Hiç unutmam,harpten ev ildi.Bir akşam Emmetle bu tsmuştuk.Söz polis meslene ve halkın bu hususta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.04.1954
  • 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 - 2dan sağa 1 Lumiere kardeşlerin 1908 daki keşifleri.2 Üye;Beyü iskambilde)Kumar mevzuunda bir emir.3 Haksız,gayri meşru ik-tısab;Bir umum mUdürrügüraüzün rumzu;Bir harf 4 Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.04.1954
  • Iran petrol endüstrisini işletmek için görtişı Amerikalı patro!mütehassısı Hoover,İranlı idıreci erle görüşmek Iheere Tahrana gitti Londra,2 AP)Amerika Dışişleri Bakanlığının petrol mütehassısı Herber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.04.1954
  • i DlNİZLEBİi Tarihî Roman 5fezan:Kemal SAMANCIGtt.Osmanlı Donanması Azak kalesinin deniz tarafını sıkıca ablukaya almrştı 95 Nihayet burun buruna gel diler,San Musa re-s.n gemisi,den.zlerin kızı Nergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.04.1954
  • Her ikisi de bakımsızlıktan solar.Cildinize hususî bir İhtimam gösteriniz.Banyo ve lava* bonuzda beyaz sabun yerine PURO'kullanınız.Teniniz kadife gibi yumuşak,çiçek gibi taze olur.BOL KÖPÜKLÜ PURO me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.04.1954
  • letro efer davasını Bugünkü trafik güçlüğünü İzale etmek üzere oidukça mühim adımlar atılmaktadır.Bu cümleden olarak meiro inşası ve traleybüs seferleri İhdas* şehir seyrüseferini hayli hafifietecefcü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.04.1954
  • Affın istihsali günden güne artıyor 1947 yiı'ından beri dünyada alUn cevheri istihsalinde artma temayülü hissedilmeye ba* lanmış ve 1950 ebe artış kaydedilmişse de,umumiyetle İkind Dünya Harbinden evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.04.1954
  • Rakırköydeki bir fabr-kado yangın çıktı Dün sabah Bakırköy'de bur cam fabrikasında yangın çakmıştır.Mazot depolarının,ocaktan sıçrayan bir kıvılcımla tutuşmasından meydana gelen yangın sonunda,binanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.04.1954
  • NURİ SAİT FAŞA ANKARA YA GELİYOR Bağdat,2 ANKA)Geçen ayın 12 sinde Irak Kralı 2 nci Faysala Pakistan seyahatinde refakat eden ve oradan da görüşmeler yapmak üzere Hindis t ana giden sabık Başvekil Nur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1954
  • İzmirde sunî ekmek buhranı Baştarafı 1 incide)üzerinde kötü tesirler yapmaktadır.Zira bu şirket,aldığı kararlarla bakkallara ekmek vermemekte ve Belediyenrn talimatnamesinde değiştikle yaparak,fırıncı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1954
  • StUVRtKAPI DJP.OCAGl BUGÜN AÇILIYOR Silivrlkapı D.P.ocağı bugün saat 15 to törenle açılacaktır.Törende İstanbul mebusların dan Firuzan Tekil,Muammsr Ça kmay,İbrahim Somay ve Nuri Beşer de bulunacak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1954
  • Mrs!Juin siyasî hayata atılıyor Başteuufı birincide)tir şey bu istlflann henüz NA-TO tarafından kabul edilmemiş olmasıdar.Fran sad a umumi kanaat Ma reşal Juin'ln askeri bayattan çekilerek siyasi baya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1954
  • Samsun limanının temeli atılıyor Bağtarafı 1 incide)Ayni trenle Büyük Millet Mec lisi Reisi Refik Koraltan,Nafia Vekili Kemal Zeytmogıu,Müna kalât Vekili Yümnü Üresin,me baslar,Vekâletler ilen galenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1954
  • 4İ^Sİ t Vix\SOĞUK ALGINLIĞI NEZLEYE KARŞI bir ihtiyat tedbiri olarak ikt adet ALMAK FAYDALIDIR O Baş,diş,adale,ağrılarım tee* kin ederf)Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Bayanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1954
  • Asılsız bir dayak hâdisesi Baştaraft birincide* lunan bu eri yatıştırmaca çalış sırken,yanımızda bir Jandarma Jecp'i durdu.Bizi alıp karakola getirdiler ve iki gün alıkoyarak dövdüler.Talukikat sonund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1954
  • Başvekilin temasları Baştarafc birincide;¦sistir.Yemekte Lütfü Kırdaı Profesör Kemal Atay,Prof.Ek rem Şerif Egeli,Prof.Emm O net vb Teknik Üniversite rek.«Mi Prof.Ahmet 0zel,hamj bul ımm uçtur.Diğer t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1954
  • DP.ve CHP.seçim hazırlığı son safhada Baştanai birincide» ğlmize göre beyanname 9 N*eanda yayınlanacaktır-Diğer taraftan Demokrat Partinin Ankara ve Izm,r listelerinde mühim değişiklikler yapacağı tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1954
  • Teknik okui talebelerinin ders grevi t&ajtarafı birincide)İBu durum karşısında okul İdaresi tarafından hadiseden haberdar ed.lan Millî Eğittim Vekâleti,şehrimizde bulunan baş müfettişlerinden birim hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1954
  • Partilerin şehrimizde yapacağı toplantılar Baştarafı birincide)tir.Parti içindeki son ttıtUaf do layısiyle bu toplantıma bir raüd det tehir edilmek ihtimali mov outtur.C.H.P,İstanbul merkezindeki Itâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1954
  • Türk Paki« paktı dün Baştaraft birincide)mi kâtibi J-A-Rahim ve Erkânı Harbiyei Umumiye ikinci Reisi General Muhammed Musa bulunuyorlardı.İmza merasiminden sonra basına 'beyanatta bulunan Türkiye Büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1954
  • Hindiçinfde Kızıllar Laos'u istilâ ediyor Dlen-Bien-Fu kalesine dalgalar halinde saldıran kızıllar arkadaşlarının Hanoi,2 A,A.Yeni bir istikametten Dien Bıen Phu ya hücum eden Viet ımnh'li birlikler,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1954
  • Paktın akis'eri Baştarafı birincide)Bu meselenin Arap Birliyim sarsacağı kanaati umumidir.Bu yolda tahminler yürüten Arap siyasî çevreleri ilk gecevj Irak ile Ürdün'ün açmaları ihtimali üzerinde durul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1954
  • Rusya 1 nisan şakası mı yapmış vrtagtarat' birincide)dini gayet iyi karşılamış bulunmaktadır.Times gazetesi bugünıkü başyazısında:„NA-TO devletleri müşterek tehlikeye karşı bu paktı kurdular.Rusya gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1954
  • D.P.Bahkesirde yapacağı miting Ba*tarafı birincide)li tedbirler alınmış ve o güne mahsus olmak üzere belediye tarafından fırınlara ve lokantalara mutadından fazla ekmek ve yemek yapmaları hususunda ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1954
  • tfa'yan yıldızlarının ziyaretleri Baş tarafı 1 incide)hüsnü kabulden son derece mütehassis olduklarını söyliyerek Türk halkını tahminlerinden çok daha fazla nazik ve masafirseven bulduklarını,ifade et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1954
  • Hidrojen infilâk Bagtarafı birincide yok eder» sözü her yerde korkuyla tekrarlanmaktadır Bu arada Ingilterede muhalefet lideri.Attlee» Hindîstanda Başvekil Ndhru ve Japouyada Yoşida» verdikleri beyana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1954
  • Düşkünleri Çalıştırma Cemiyeti Ba#tarafı birincide)Orta ve Yakm Dogu'nun en büyük merkezi oıarak faaliyete geçecek tesis isin dün saat 15 de Ticaret Odasv konferans aalo nuruia mühim bir toplantı yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1954
  • Dünya Bankasına olan borcumuz Başmakaleden devam)1950 senesinde verilmiştir.Bu kredi evvelâ 81.000 dolar ve sonra 16.000 dolar tutarında 10 milyon italyan lireti olarak verilmiştir.Sözcü daha evvel bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1954
  • Necip hasta Ba$tarafı birincide)meşini tavsiye etmişledir.Suudi Arabistan Kralı Suud u mart 29 da uçak meydanında teşyi ederken bayılmış olan Generalin "henüz tam mânâsüe kendine gelememiş,olduğu da d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13-16 Şarkı iar Okuyan:Necmi Rıza Ahıa kan 13.45 Radyo saıton orkee İrası konseri İdare eden:Se mih Argeşo 14.15 Dans mü »gi Fİ)14.30 Saz eserleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Sterling Dolar F».Frangı İsviçre Pr,Belçika Pr.İsveç K».Florla Liret Drahmi Bskoudea Afidif Kabamı 784.784~-280.30 280.30 0.8i 0.80 64.08 64.03 5.61 5.60 54.12.50 64.12.50 78.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • MAKSİM Bu akşam Saat 21 de GtBALt KARAKOLU umartesl,Pazar matineler 16 ta Telefon:4S1S4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • Dr.Lokman Hekim HAFIZ OtM&fi Dahiliye Mut?haataaı Pazardan baeka her gün sabah saat 10.30-1^00 öğleden 14.8O-1T.00 da hasta adar.istanbul Divan» yota No.10*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • glUUhjet Aoone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayıık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir ayhk 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8.sayfa sant.2,50 T.L,o Banla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • jİCÜK Dünkü Çocuk Komedi S Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDURAN Sahneye' koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her ak.şam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telafon:402
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ £EHİR TtTATROSU Saat 21 de Dram Kısmı SOKAKTA Yazan Elmer Bice Türkçesi Asude Zeybek oğlu Her ar»amba akşamı talebe geceaicür.Pasartesi aksamları temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • Montgomerj Elbise ve kasket yaptırılacak Karayolları 1.bölge Müdürlüğünden 308000 lira muhammen bedelli 55 adet yazlık Montgomcri ve kasket alınması açık eksiltmeye konulmuş olup geçici teminatı 231.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı islerini flüen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • tiler Bankasından:Hidro-Elektirik Tesisat ve İnşaatı Yaptırılacaktır 1 Yozgat KaranUkdere hidro-elektrik tesisatı malzeme,montaj ve inşaat işleri tesisatı işler vaziyette teslim edilmek tizeıv kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • Mermer taşları satılacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan Haydarpaşada mevrude aımibarı sahasında bulunan 73590)Kjg ağn'l-iğııisdaki mermer taşlan açık arttırma ile sa4»laca!ktu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • İzmir ili nafıa Komisyonundan Köy içme Suları için otuz Vilâyete boru nakil edilecektir 1 Mevcut şartnamesinde belirtildiği gibi tzmir Devlet Su İşleri İkinci Bölge Müdürlüğünün Bornova Mersinli ara*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Başkanlığından A As-ihtiyaç için 300 ton yulaf Konyada teslim şartiy* le pazarlıkla Batın alınacaktır.Muhammen tutan 75000 Üra« kesin teminatı 10000 liradır.B İhale 6 Nisan 954 Salı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • Eminönü 4 üncü Salh Hukuk IlâliiınJiğinden:954/70 Şükriye Pekcan ve Beyhan Aktan taraflarından Orhan Pmar aleyhine açılan tahliye dâvasının yapılmakta olan duarustaasmda:Davalı Beyoğlu Ayazpaşa Mezarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • BAHÇELİ FERAH EVLER Arsası Müessesesinden:Yarınki Pazar günü saat 9 dan 15 e kadar Iher saat başında Beyazrt Dişçi Mektebi önünde 'bulunacak 2 otobüs,arsaları görmek üzere sayısı müg terileni ücretsiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • Taze sebze ve meyva alınacak izmir Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Devlet Hastahanesi Baştabibiiğinden Cinsi Taze erik kompostoluk sofralık Armut.Ayva.Taze b£ber Taze bakla.bezelya.bamya Domates.Engina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • iller Bankasından Hidroelektrik tesisat proj led yaptırılacaktır 1 Aşağıda adı.proje,tabjnini bedeli,geçici teminat ve proje nevileri yazıh kasabalarım H-el ve şebeke projeleri yaptırılacaktır-Projeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • Ar if iye Ankara Zonguldak hattının elektrifikasyonu işi hakkında T.C.D.Demiryolları işletmesi Umum Müdürlüğünden Hâlen Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde satılmakta odan Haydarpaşa Adapazarı elektrifâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları As-ihtiyaç için 6000 ton yiyecek,yem» yakacak maddesi vasatî 5000 metreye nakli işi kapalı zarfla 14/4/954 günü saat 15.30 da Malatya As-Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • YENİ NEŞRİYAT MESLEKİ VE TEKNİK Ö6BKTİM 11 Maarif Vekâletinin çıkartmakta olduğu bu güzel dergioıün 11 inci sayısı da çıkmıştır Enstitü ögrencffleritai,öğretmenleri,ev kadınlarını yaki/adan ilgiılendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • İLERİ MEMI,KKETIJCİU £ OKUL HIJlYENİ TEŞKİLATI Maarif Vekâletinim yayımlamakta olduğu öğretmen:kitap,lan serisinin 24 üncü kitabî olarak Dr.Baba Arkan'm kaleme aklığı «itleri Memleketlerde Okul Hijiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • I İnhisarlar U un Müdürlüğü I anarı Satmalma Komisyonu Başkanlığından 1 Cins ve müfredatı şartnamesinde yazılı ceman 432 adet saatçi eğesi 8/3/954 günü talibi çıkmadığımdan teikraren müteahhit nam ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • Beyoğlu Seçim Kurulu BağksvnJjğmdau:5545 sayılı millet vekilleri Keçimi kanowviMuwi 72 nci maddesine göre üi cemize bağlı sandık kurulları balkanlıüdarı iîe ihtiyar heyetlerinden alınacak tiye ve yede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • Sattnalma Komisyonu Başkanlığından 1 Istanbul Ahırkapı Tülüm Bakımevinde bulunan 41910 Kg-»karta kanaviçe 8186 Kg.ıskarta çul 10492 Kg-çuval parçaları mevcut şartnamelerine göre pazarlık suretiylie sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • Kartal Belediyesinden Bedeli keşfi-12000 lira vie geçici teminatı 900 liradan ibaret vapur iskelesi bütün kaplama meydan inşaatı İşi kapalı zarf usulü ile ciksiltmeye çıkarılmıştır.Eksiltmesi 8-4-954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.04.1954
  • Mersin Belediye Reisliğinden 1 T.L.49861-70 lira muhammen keşif bedelüi Merete Belediyesi toptancı hali iflcDnci bîök İnşaatı k&pato zarf ufeulti ile eneiftmeye konulmuştur* 2 Bu işe ait eksiltme dosy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8