Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.04.1954
  • Merkez adaylarının tesbitine çalışılıyor m-ı Şehrimizde bulunan Başvekil Adnan Menderes,alâkalılardan seçim faaliyeti hakkında izahat aldı m-C.H.P.Ankara teşkilâtında ihtilâf devam ediyor.Bu gün İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1954
  • Şehrimizdeki faaliyet DP-liler yarın Kasımpaşada* C-II.P-liler de Sirkecide toplantı yapacaklar Şehrimizde,partiler aracı seçim faaliyeti,heyecanlı bir safhaya girmiş bulunmak tadır.Bu arada evvel'ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1954
  • DEV UÇAK YANIYOR Atom bombalarım taşımak üsere yapılan on motorlu B-36 tipinde bir Amerikan uçağı Waehington'daki Spokane hava alanmda düşerek parçalanmış ve mürettebatından 7 kişi ölmüştür-Resim* dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1954
  • SAHTE SUBAY EmreHri gikı Ankarada sahte bir subay yakalanmıştır.Giydiği teğmen elbisesiyle dblandımcıhk yapan sanıguı eskiden de Ur çok suçları olduğu anlaşıl-TOIStllT'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1954
  • Suriyede yeni bir isyan teşebbüsü bastırıldı Hama'da Çiçekli taraftarı İle Hükümet kuvvet* ierl arasındaki çarpışmada bir çok kişi öldü Şam 1 T.H.A.Suriye basınının bugün verdiği bir habere göre,Çiçek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1954
  • Yüksek komuta:Heyetinde i tâyinler Nurettin Baransef Kara Kuvvetleri Komutan lığı-na» Fevzi Memgüc X inci Ovdu» ismail Hakkı Tuna-boylu da 3 üncü Ordu Mü-fettişliğiue tayin edildi Ankara,1 Anka)Habe:a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1954
  • Fethi Çellktoaş Migro mümessilleriyle görüşüyor "Migros,teşkilâtının esasları hazırlandı DUnkO toplantıya riyaset eden Ticaret Vekili,ucuzluk teşkilâtı hakkında izahatta bulundu «Migtros» teşkilâtımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1954
  • 1 nisan şakc sı Viyana,1 A.A.Sosyalist Weftpress gazetsi,bugünkü sayısmda,eski Mısır Kralı Fanıffun büyük bir paraşütle NÜ vâ dişine atladığım üç bölüğün ba şında Kahireye yürüyerek hükümeti devirdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1954
  • Türk-Pakistan Paktı yarın imzalanıyor Anlaşmayı Karaşi Elçimizle Pakistan Hariciye Vekili Zafirııllah Han imza ediecek Karağı,1 T.H.A.Bugün resmen açıklandığıma göre,Türk Pakistan Paktı önümüz dei 3 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1954
  • il Secim Kurulu dün iki itirazı tetkik etti Eminönü İlçe Seçim Kurulu tarafından tesbit edilen bir haftalık liste İptal edildi ti Seçim Kurulu,dün saat 15 Kurul,bu toplantısında ilk de Sabri Aksüyek'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1954
  • Dünyanın en ihtiyar adamı öldü 176 yaşındaki Hintli Baba N»ren Sing'in ölünceye kadar zindeliğini kaybetmediği bildiriliyor Yeni Delhi,1 A.A.Buraya gelen haberlerde bildirildi gine göre,dünyanın en ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1954
  • Stajyer memurlar Devlet dairelerinde ücretle çalışanların da emeklilik hakkı tanınacak Ankara,1 Milliyet)Dev ut dairelerinde ücretle çaıişan stajyer memurlara emeklilik hakkının tanınmasına karar v« r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1954
  • Zsa Zsa Gabor boşandı Santa Monica,1 A.A.ı Macaristan doğumlu film yıldızı Zea Zsa Gabor bugün göz yaşları arasında üçüncü kocası George Sanders'den boşanmış,tır.Gabor mahkemede şunları söy lemistir:«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1954
  • İzmirde karma liste DP-li ve CHP-ti gayn memnunların müşterek bîr liste hazırladığı bildiriliyor Izmir,1 Milliyet)Her iki partinin aday listeleri üzerinde ki münakaşa ve faaılyeüer gün geçtikçe harare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1954
  • Amerika Rusyanın Nato'ya girmeli teklifini reddetti Eden ve Bidault Sovyet talepleri karşısında kahkaha ile gülmüşler WasfoiJHfton» 1 AP)Birleşik Amerika dün gece Şovyellerin.Ur Avrupa müşterek emniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1954
  • Dört erkekle sokakta dövüşen kadın Evvelki gön Ankara'da gene ve güzel bîr kadın.Ulus Meydanında dört delikanlı ile sine.tokat kavga etmiştir.I At atmak yüzünden çıkan hadise» bütün kavgalar gibi-evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1954
  • İTALYAN YILDIZLARI GELDİ On Nisan gecesi verilecek basın 'balosunda bulunmak üzere Istan/bul Gazeteciler Cemiyeti tarafından davet edilen italyan film ve televizyon yıldızlariindan Yvonne Sanson.Elean
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1954
  • Leylâ Gencer kalyadan döndü Italyada büyük nıuvaifftkıyet kazanan Opera artistimiz yatçında Yugoslavya'ya gidecek Leylâ Gencer Bir müddetten beri Italyada Ban Çark)operasında baş artist olarak çalışan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1954
  • Teknik Okulda derslere bovkot öğrenciler,Teknik Üniversitede faaliyete geçecek olan okula giriş şartlarını protesto için derslere girmiyecek Yıldız Teknik Okulu talebele ri,1954-1955 ders yümda,Tek ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1954
  • F ir tren kozasında 37 kişi öldü Hindisüynda vukubulaP ka«k ya,bir bomba infilâkı sebep oldu Yeni DelkJ,1 A.A.üt tar Pradesh eyaletinde Gorakhpur'a takriben 10 km.mesa-4 fede dün gece bukubulan bir,tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1954
  • Mareşal Alfons Juin azledildi Fransız Mareşalinin azline Avrupa Birliğini tenkit etmesi ve Başvekil Laniel'in davetini Uç defa reddetmesi sebeb oldu Paris 1 A.A.Radyo)Mareşal Juin,bugün Fran-1 sız hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • İç Turk Mühendislerini Koni ma Cemiyetinin senelik umumî heyet toplantısı bugün saat 18 te Karaköyde cemiyet merkezin de yapılacaktıriç Mavnacılara Yardım Derneğtrün senelik umumî heyet toplantım,bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • Pancar fiatlan tesbit ve ilân edildi Alâkalılar tarafından ver:len malûmata göre 1954 şe ker kampanyasına ait pancar fiatlan tesbit edilmiştir.Bu yılki Hatlar 4,50,4^75 ve 5 kuruştur.Ayrıca müstahsile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • HALKIN SESİ I.E.T.T.nin cevabı!Bir müddet evvel.Boğaz sakinleri adına neşrettiği,mi» Mir temenniye,Belediye Neşriyatı Müdürlüğünden gelen cevabı neşrcdiy oruz.«Sayın gazetenizin 10/3/954 tarihli nüsha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • Sümerbank miicsseselfreiııin saü$ı silikçe artıyor Sümerbank alıra satın,müessesesindenj verilen malu mata göre 964 yılının ilk üv aylık devresi içinde Sinner bank satış şubelerinde.73.215.Ö85 liralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • Bahar Bayramı» için yapılan ha/ırhklar Gülhane Parkında açılacak "Çiçek ve Bahar Bayramı,hazırlıkları ile ilgili çâ lışmalara devam edilmektedir.Bu arada,dün saat 11 de Vali Prof.Gökayın riyasetin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • Tmwmmu m YAPRAK Bir deli cranıyor!ULUNAY Delinin envai vardır:3ta deli.zamir defi,lunar delL~ »r deli,Karaçözdeid.da zitâ.Çbşka da pina!diye ortalığı güldüren deli olacak,zırzır deli de,sacma tın pan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • Sade ynğf f î a 11 err ı Bu sene nuıhsulün az,fiyatların da bir hayli yüksek olacağı' biidiriliyor Civardan taze peynir gefc meye başlamıştır-P.yasanın 'bu güruenie bollaşacağı anlaşılmaktadır-Diğer-t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • Busene tamir ve in$a edilecek yollar ŞehrımiZu Naf*a müdürlü ğü 1054 senesinde y apüacaicollar içuı» hür pragram hazıiamıştır.Buna göre,uıüciürlükçv yaptırılacak:olan yoliar şuılardırı Mırnekapı Ayvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • Beled'yenin satış kuleleri kiraya veriliyor.Belediyenin Taksimde yap tırdığı 'satış kuleleri,üçer yıl müddetle kiraya verilecektir.Kuleler rağbet gördüğü takdirde Belediye 500 adet daha satış ve reklâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • Samsun vapuru dün Istanhıda döndü Samsun vapuru dün.saat ı 16 da 368 yolcile Batı Akde-niz seferinden limanımıza dönmüştür.Diğer taraftan 9 martta Avrupada Brüksel^ şehrinde,toplanmış olan "Milletlera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • KİSA HA BERLPR ı IS Belediye iktisat Müdürlüğü tarafından yeni bir murakabe heyeti teşkil olunmuştur.Murakıplar;çamuriu ve kumlu seb ze satışı yapan manavları sıkı bit kontrole tâbi tutacaklardırir Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • P t» I T if Büyükd^re caddesinde 308 numaralı lokantanla sahibi Sevici îyigün,pcdise müracaat ederek,yanında komi olarak-s» ll^an Ahmet adcıda birinin 740 lirasını «alarak kaçL.ğyu bil dirmiştir.Ahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • Yunanistan ve Italyaya yumurta gönderiliyor Son günlerde havaların düzelmesi üzerine iatmsal bölgelerinden şehrimiz piyasasına bol miktarda yumup-ta gelmeye başlamıştır.Durum f-atlara da tesir etmişve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • Türk parası U* Aınerikaya seyahat rağbet gördü Türk parasiy le Amerikaya gideceklere bir kolaylık olmak üzere bir müddet evvel Amerikan Eksport Lines Şlr ketiyle Denizcilik Bankası arasmda yapılan anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • Altı ilkokul öğretmeni terfi etti Şehrimiz ilk okullarında vazife gören GT öğretmen biı üst dereceye terfi,etfcirilmişr tir.Terfi eden.öğretmenler şunlardır:Mukadder Damarsardı,Memduh,Bagrtaş,Sıtkı Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • İtalya ile ticaretimiz italya memleketimizden 5 mit* yon do ar tatarında pamuk ithal edecek ftfalya ile olan ticarî mima-«eflaet o.imiz süra'tle inkişaf «U anoktedir Bu a.ada Itaiyaya pamuk Bavûcedcre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • Bakırköy de kanlı bir aile kavgası oldu Dün Balurköyde ka alı bir aile kavgası oımnş ve bir kadın,IV seneden beri beraber yaşadığı kocası taraiından ağır surette yaralanmıştır.Bu semtte,Osrıaniyede Sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • Çeşitli maddelerin fiatlaruıda kaydedilen yükselme Şehriniz Ticaret Odası ta rafından her ay hazırlanan toptan eşya fiatları indeksinin şubat ayına ait olanı neş redürniştir.indekse göre bir ay evveli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • Portakal ve limon fîatları yükselnueye başladı Mevsim dolay isiyle istin sal mıntakalarından.şehrimi-portakal sevkıyatı azalım?ve bn yüzden fiatlar bir m-k tar artmıştır.Ayrıca limon fiatlaruıda da bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • İstanbul un su derdi yakında haigedi iecek Suiar idâress Müjürü dün bu hususta bisna etraflı surattı izahat vsrdi Sular idaresi Umum Müdürü Cahit?Çeçen,dün ba&n mensuplarıyle bir görüşme yapmış ve-şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • Konservatuar kanserlerinin 24 Uncusu Türk musiki konseri olarak pazar günü Taksim Bel&dtye gazinosunda verildi.Klasik Fasıl Muhayyer make mından nâşünide eserieixten mürskkebdi.Konservatuar Türk.Musik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • sifdsiî Yazan Bediıban ÇIN Al;Tefrika No.26 Halen ve Arnıond denilen soğuk herif en önde yer almışlardı Üçüncü kısan Adana hükümet konaı cı varmda bir ilk mektep var dır.iki kat üzerine inşa edil miş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • Vilâyet ve Belediyenin ayrıl ması mevzuundaki çalışmala?Vilâyet ve Belediyenin ay-rılması hususundaki çalışma!lara devam edilmektedir.Bu arada,seçilmiş bulu i nan muhtelif komisypn dün 1 de Vali ve Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • Ilk öğretim müfettişleri bir toplantı yaptılar Millî Eğitim Müdürlüğü.Ük öğretim müfettişleri ay hk toplantılamn dün öğleden sonra Millî Eğitim Müdürlüğünde yapmışlardır.Toplantıda,1952-53 ders yılı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1954
  • 28 Cemftbir 1873 Nİton 1*54 Cuma 20 Mart 1360 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle ikindi Aksun Tmtat tmtalç 5.42 12.18 15.53 18.35 20.08 3.50 11.08 5.44 0.19 3200 133 925
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.04.1954
  • Çocuk felcinin önüne geçiliyor Anıerikada yapılan tecrübelerde ümit verici neticeler alınmaya hflaWmti New-Yoc'k.1 Naf en)Birleşik Amerikada çocuk felci sahanında yapılmakta olan araştırmalar son güne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1954
  • Batılılar Rus blokuyla ticareti geliştirecek Londra'da y?p.Safi gö üşnelarde stratejik madde* jr haricindeki ambargonun g vşsiHne i k^reraşt Londra,1 AA.Bir kaldıkhükümet sözcüsü dün Avam Kamarasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1954
  • Kraliçe Elizabeth Avustralyadan ayrıldı Perth 1 A.A.Kraliçe Elizabeth ve Edinburg dükü Av ustraly adan ayrılmışlar dır.Kraliçenin bindiği Gothic yatı Kolomboya gitmek üzere limandan hareket etmiştir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1954
  • Meşhur bir heykeltras dün öldü Nev York i A.A.As len Bohemyah olan meşhur Amerikalı heykeltras Mario Kor bel,dün burada ölmüş tür.Korbel Paris ve Münih!akademilerinde tahsil etmiş ve 1950 senesinde Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1954
  • £çık teş^k&ür Aile reîsnsds »üfufc Müdiirü Mahör BrA'in rahatsızlığı s«asır.da,kendistoe gösterdikleri çdk yak*a alâka ve ihtimamdan dolayı başta,izmit Memleket Hastan Tn-asi-baş fcabifoi Dr.Fuat ÜLK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1954
  • Mayo «le görünmemek için müsabakadan,vaz geçti Raleigh 1 A.A.88 ya çındaki bayan Alice Smith,Kuzey Karolinada en güzel büyükanne seçinr'ne mavo ile iştirak edileceğini iğrenince müsabakadan çekilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1954
  • Geçirdiği heyecanların,duyiuğu korku,«hiddet ve tiksintinin tesiriyle yorullan asabı birden bire sükûnet bulmuştu-Yolunu ararkega adımlarını 4aha büyük b.tr emniyetle atı yordu-Nihayet aradığı kapıyı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1954
  • Almanyada sınai kalkınma Batı Almanynnın endüstri kapasitesinin harpten ev» velki bütün Auııanyımın istihsalinden yüzde 50 Cazla olduğa bildiriliyor Bonn,1 Nafen)Batı Almanyada endüstri,Batılı Almanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1954
  • Siyasî İcmal Kurda ağılın Be& ç î gi verilmez Ajandana l&oskovaâan bildfarüikieaitte göre Sovyet Kusya Haririye VekiH Mr-Molo-U)l,Birledik Amerika* İngiltere ve Fransa sefirlerini davet qJeieU Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1954
  • Brezilyada Bikini mayo giymek yasak edildi Rio de Janeiro 2 {A.A.Brezilya plajlarında bu yıl Bikini mayosu ile denize girmek menediimiştir.Emniyet müdürü Carlos Santos,alenî sevişme aleyhinde açılan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1954
  • Ingilteredeki film teknisyenleri grevi sona erdi Londra 1 A.A.22 Mart tarihinden beri grev ha linde bulunan 4500 film teknisyeni bu sabah vazifeleri basma dönmüşlerdir.Bu karar grevcilerin talep lerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1954
  • TÜRKİYE İŞ BANKASİ ANONİM ŞİRKETİNDEN 1953 yılı tenıettini olarak 29 numaralı kuponlar mtıkabi"inde İt)liralık beher hisseye net 3 lira ve müeasiti hisselerine d?15750 lira temettü tevzi «difoceğmi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1954
  • Leşle Caron boşandı Yıldızın bir müzisyen ol(an kocası,karısınm sonatını her şeyden 90k sevdiğini söyledi Los Angelas,1 AA)Tanırmığ film yıldızı Leslie Camn'un kocası,konseave kralının oğlu 25 yaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1954
  • Ucuz petrol istihsali Toz kömürden çıkarılacak olan petrolün tabi!petrol evsafind a ol&oagfi ve daha ucuza satılacağı bildiriliyor Capetown.1 Nafen)Güney Af ı ika bu sene toz kömürden petrol tetfhsain
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1954
  • Hart ayında hediye ettiğimi» 2 EV'in Sahipleri bulunda* Bay Mehmet Mteahar Çakır Bayan Fahire I ağdleviren Cüzdan No-1527)Cüadan No.121618)Mayıs ayında hediye edilecek 3 EV de Sahiplerini anyor.Y/PI v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1954
  • FIKRA Bir zeraf et ve zekâ örneği 11 martta çıkan ve «Koca koca lâflar» bstşiığını taşıyan l'ikra'd» Sabahattin Eyüboğlu'nua bir baş yazısından bak setraiştün.Buna sebeb de sayuı Eyüboğlu'uun «ümmî»,«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1954
  • İKTİBAS harika bir ilâç bulundı Maişet ve.mesken derdinden ve polisle mücadele etme!mecburiyetinden kurtulunca "Kazanova,bütün vaktin zevk ve eğienceye neşretmek imkânını bulmuştu II Hastahuneye »akle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1954
  • Kızıl derililerden kalma vazo ve biblolar bu undu Veraoruz 1 AA)Reforma ve Casta Verde bölge lerinde yapılan kazalarda Is panyol istilâsından çok once leri kızılderilllerden kalma;topraktan mamul bibl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.04.1954
  • müfiİN TARİHTL'N MERAKLI BİR VAK'A 180 gün devam eden bir ziyafet yeren hükümdar Mağrur ve zalim Melik,karısı Ester'Jn anlayınca cellâtlara ş&yte seslendi s «Kitabı Mukaddes» in bildir diğine göre,HIn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.04.1954
  • George Duhamelln dünkü koni ara sı Bir müddetten beri şehrimizde bulunan tanınmış.Fransız romancısı Georges DuhameL dun saat 17 de Fen Fakültesi Konferans salonunda bir konferans vermiştir.Fransız edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.04.1954
  • Çıplak ayaklı dansöz İV İSİ!İp)9&:İPPİ ft*?ixew.York sahnelerinin meşhur dansözlerinden Carole Jane,şöhretini çıplak ayakları* na medyundur.Sahneye çıplak ayakla çıkart ve «çıplak ayaklı dansöz)diye ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.04.1954
  • ısa Spor Haberleri BEYOÖLUSPOR VOtEYBOL TAKIMI YUNANİSTANA GİDİYOR Türkiye voteybol şampiyonu Beyogiuspor,Sporting kulübünün daveti üzerine 25 nisanda Yunanistana gidecektir.Bteyogluapor,Paskalya dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1954
  • tsviçrede yeni bir yüzme rekoru İsveç,1 SHA)isveçli yüzme şampiyonu Goran Larsson 400 metro yüzmede Ands-Iberg'e ait 5'31" İik îsveç Veko îirau 5'28"3 İik bir'aerece'ite yenilemiştir.Larsson Lusien'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1954
  • Desportes'n ilk antrenmanı Evvelki g«ce şehrimize geldi Breziryanm Desportes takımı dün İlk antrenmianmı yapmış tv.Bilindiği gibi Desportes-Ifler yann Mithatpaşa Stadyomunda Beşiktaş takımı ile karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1954
  • Fransada futbolcu krizi Fransız takımlarında oynayan yabancı profesyonellerin bu buhrana yol açtığı ileri sürülerek;İspanya ve İtalya gibi,artık yabancı sporculara kapıların kapanması icabettiği ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1954
  • Amsterdam'da yapılan yüzme müsabakaları Parto,1 SHA)Amsterdam'da yapılan yüzme müsabakalarında Belçika.İl Huguette Pecters 400 m yi 519"2 de yüzerek rakiplerinden Hollandalı Balkenende ve Van Alphan'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1954
  • m f f Atinada yapılan Dünya Omum raf ası futbol maçlarmnı a«ahş merasimi Ordu takımımız t rükselde yapılacak olan Dünya Ordulararası futbol şampiyonasında takımımız ilk maçını 7 nisanda Amerika ile ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1954
  • Boks-Gür ş Haberleri üniversite güreş şampiyonası istanbul Üniversiteler ve Yüksek Okulları abasında 3,1 4 nisan cumartesi ve pazaı günleri Fatih güreş kumbÜEj de serbest güreş karşılaşmaları yapriaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1954
  • Imerika Onfversîtleri arasında 11111 Büyükyüzme yarışları 213 üzücünün iştirak ettiği müsabakalarda çek iyi dereceler elde edildi New-York.1 SHA)Syracuse'ün yüzme havuzunda yapılan Amerika Üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.04.1954
  • Fransız havacıları tesislerimi zi çok bey endiler Birkaç gün evvel Istanbu la gelen 29 kişilik Fransi2 sivil havacılık heyeti,dün Yeşilköy Hava meydanı ve tesislerini gezmişlerdir.Fran sız havacıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1954
  • Hazım Körmükçüaii» t& ıracu ölüm yılı Şehir Tiyatrosu artistlerin den sanatkftır Bazım.Körmük çüniin 10 uncu ölüm yıldönü mü münasebetiyle,dün bir anma töreni yapılmıştır.Bu arada,şehir tiyatrosu müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1954
  • Arjantin Dünya Bankasına katılıyor Buenos Aires 1 Nafen)Buradaki ticarî mahfilin kanaatine göre Arjantin pek yakında Dünya Bankası ve enternasyonal para fonu çerçevesi içinde bulunan memleketlere katı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1954
  • PURO TUVALET SABUNU SAYESİNDE,cazibesini muhafaza edebilir PURO Tuvalet Sabunları tOO de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1954
  • Tabii kaybedeceği zamana ait ücretini ödemeye hazır olduğunu tekrarladım.Sözle r m merakım tahrik etmişti.Öğrenmek istedi.Hakkında izahat verebi leceğimi tahmin ettiğiniz şab «in.ismi nedir?Rose Pauli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1954
  • RÖPORTAJ Belediye nihayet vilayetten ayrılıyor Istanbu vilâyeti ile belediyeyi ayıran kanunun tatbikatına Şehir Meclisinin evvelki günkü toplantısıyla başlandı.Bu yazt meclisin bir tarihî içtimaını an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1954
  • Kızıl saçlı yıldız Rhonda Fleming boşandı Hollyvood 1 A.A.Kızıl saçlı sinema yıldızı Rhonda Fleming dün verd ği beyanatta kocası Dr.Morril den ayrıldığını,fakat şimdi İlk boşanmak kararında ol madiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1954
  • Meşhur bir Jtngil.z artisti intihar etti Londra 1 A.A.Dün sabah huvagaz.yie iStJâ edil nnş bir odada ûaygın bir hal de bulunan İngiliz sahnesi genç-ve güzel sanaUcâr lanndan miss John Dovi.ng has La h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1954
  • Amerikanın inşa edeceği harp gemileri Vaşinton 1 A.A.Av merikan Bahriye Vekâleti harp gemileri şubesi müdürü Amiral Bernard Manseau,temsilciler meclisi silâhlı kuv* vetler komisyonunda yaptığ» beyanat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1954
  • DENİZLERİN KIZI Tarihî Roman 3Ta«anr Kemal SAMANCICA Arsian esir alınan geminin yedeğe alınışını seyrettikten sonra hançerini kuşağına sckfu 94 O zaman Arsian da on lardan yana koştu,dikkat ve heyecan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1954
  • f 2 3 4 5 6 7 8 9 to it 12 1 2 3 r 4 5 e L i i j 7 F M 8 ı 1 9 I L i-iti i L i i Saldan sa ıa 1 Bir müslüman devleti;Çingene marifeti.2 Tereddüt tfaJe edan bir suaJ;Söz söyle me kabiliyeti.3 Tıkaç;Sek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1954
  • Cecil B.Mille'nin en son filmi.Dünyanın en yaşlı va en met hur film prodüktörü olan Cecil B.de Mille sinemacılık hayatın da çevirmiş olduğu fiimlerden en mühınınnnı şimdi çevirmek te olduğunu söylemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.04.1954
  • İl Seçim Kurula dtiu iki itirazı tetkik etti Baştarafı birincide)te hazırlanmaam»,karar verilmiştir.Kurul,bundan başka Beyoğlu îıçe Kurulundan yapılan bir itirazı incelemiş ve Istanbuldan müstakil ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1954
  • Diinyâflin ifetiyaıı adamı öldü Bu taraf' Mıincidı»» yaşında-olduğunu,söylerdi.Saç lan normal,ihtiyarlık çağlada ayırdıktan,sonra,tekrar igarar mıştı.Rangit mihracesi kendi sine bazı topraklan-hediye-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1954
  • Teknik Okulda derslere boykot Baştarafı birincide)verilmiş ve buna a& nazarlıklar tamamlanmıştır.Ancak bu.o kula al.nacak taieb3i'erin İlse ikinci sınıftan çıkmış olmalar şartların arasında,zikredilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1954
  • Merkez adaylarının tesbitine çalışılıyor BaftaraCı birincide} lu» Ömer Bilen,Seyfi Kurtbek ve Dağıstan Binerbaydan bahso.unmaktaıiır-Halk Partisinde ise Ankara aday yoklamalauron partinin seçim tüzüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1954
  • inî'de korkunç savaşlar ceryan ediyor Kızıllar Dlen 6ien Fu kales ni ela geçirmek için» zayiata bakmadan mütemadiyen taarruz adiyor Hanoi,1 AP)Komünist VieUninh kuvvetleri kuzey-batı Hindiçinideki büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1954
  • Layla Gencer îtaîyadan döndü Baştarafc,birincldo)hamaktaydım-£u müddet esnasında Tosça ve Eugene O'neguine'i oynadım ve dünyanın en.kıymetti orkestra şefi ile cm büyük sanatltârlarrm tanımak,onlarla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1954
  • Migros esasları Kaştarafı birincide)1 Her nevi gıda vesair aile ihtiyaç maddelerini toptan ve perakende olarak memleket içinden ve hâriçten,almak,satmak;2 Her nevi gıda vesair a-ile ihtiyaç maddelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1954
  • Snriyede yeni bir isyan Bafftarafı birincide)lerv Bu çarpışmalardan birçok kişinin öldüğü ve yaralandığı ilâve edilmektedir;Diğer taraftan bugün Çiçekli taraftarları ile Suriye polisi arasında silâhlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1954
  • İrmirdte karma liste Bagteurafı birincide)mestedir.Diğer taraftan geç vakit haber aldıgima gore D.P.11 ve i CJHJ3,H gayri memnunlar züm I resi bir kaç günden,beri.arala rında yaptıkları gizli toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1954
  • nama a un hazır iğ?Ankara,1 Milliyet)Mto har buluna Diyanet tşleri Reis muavinliğine Başvekâleît Yazıiş lerj Müdür muavini Şükrü Akşit tayin edilmiştir.Diğer taraftan Diyanet:İşleri,i m amil bulunmayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1954
  • Pakistanda kasırga Tippem bölgesindeki şiddetli 15 kişinin ölümüne sebep oldu Dakka,T-A-A.Dakka'ya 150 mil mesafede doğu Pakistanlın Tâppeca bölgesinde fafcküm süren şiddetti bir.kasırganın 15 kişinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1954
  • Türkiye'nin Irafefa yardımı Menderes» Irak Başvekiline i çektiği bir telgrafta sel telaketi dolayısıyla.Torkiyede duyulan teessürü belirtti Bağdat,1 T.H.A.trak Başvekili Dr.Fadü Cemali bu.gün Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1954
  • l Türk-Pakistan paktı pern,imzaianıyoı Bi «tarafı birincide)tarafından imzalanacaktır.Anlaşmayı Türkiye namına,Tüıkıyenın Karaşi Büyükelçisi,Pakistan namına da Pakistan Dışişleri Vekili.Zafirun'ah Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1954
  • ÜçRîi Askeri görüşmek-r I» sona erci Neşredilen teb&iğde lia'kanların müdafaası için alınacak tedbirlerin tesbit edildiği bildirildi Ankara,1.Milliyet)24 marttan beri devanı edîn Türk,Yugoslav ve Yuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1954
  • Bir tren kazasında 37 kip öidfl Ba*tarafı birincide)Bomba polis tarafı ndatr tetkik için msrkeze-gönderilmiştir.ALMANYADAKİ KAZA.Berlin,1 A.A.Batı Bar lin'de çıkan Telegraph gazetesi nin bugün bildird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1954
  • Mareşal Juin az Başmakaleden devam)Bilindiği gibi Mareşal Ju in geçen cumartesi günü ver miş olduğu-bir uuLukta Avrupa müdafaa birliği projesini şiddetli bir lisanla tenkit etmişti.1939 senesinden bes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1954
  • RezaTet çıkaran;İcarhnlar Kumkap;da oturan.Mlki Çorapçı ve Minas adında iki kadın evvelki gece sarhoş bir vaziyet te Kurtuıuşta tramvaya binmiş ve rezalet çıkarmışlardır.Kadınlar hakkında gsreken kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1954
  • Şehrimizdeki faaJipt Baçtarafı birincide)Ancak.CHP saflarında a* day tesbitinden sonra vukubu lan ve gittikçe genişleyen ihtilâf,seçim:kampanyasının açılmasını güçleştirmiştir.Bununla beraber CHP iler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1954
  • 80S YERE A fek ISTIRAP ÇEKMEYİNİ7 Jj PS w BAŞ AĞRILARINA KARŞI Y_M M J1.1 KULLANINIZ MUbyMwa?Baş,diş,adale,sihir wm ağrılarını teskin eder Uri gronnu Bayaniarm muayyen zamanlardaki,sancılarına-karşı f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1954
  • SaHip ve Başmuharriri:AÜ Nad KARACAN Yas islerini fiilen idare «dan Mea'ul Müdür:Tanık.pfirı'^^ yar:Nuri AKÇA T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1954
  • a girmek teklifim reddettf Baçtanrf» birincide)bildirmiştin Tebliğde ezcümle şöyle denmektedir:«Sovyetler Birliğinin teklifi.Sovyetlerin esaret altında bu lundurdtık an milletler üze rindeki pençeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1954
  • C.M.P.NIN İŞÇİLERLE YAPTIG* İŞBİRLİĞİ Ankara,L ANKA)28 martta,yapılan.DP ve CHP aday yoklamalarında işçi temsilcilerine hemen hemen hiç yer verilmemiş olmasının Ankara işçi mahfillerinde iyi karşılanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.04.1954
  • izmir ili nafıa Komisyonundan Köy İçme Suları için otuz Vilâyete boru nakil edilecektir 1 Mevcut şartnamesinde belirtildiği gibi İzmir Devle!Su İşleri İkinci' Bölge Müdürlüğünün Bornova Mersinli arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.04.1954
  • Istanbul 4 üncü tora Menıuriuğuıubın:50/745 Paraya çevrilmesi mukarrer mufhteM çarşaf,bavlu.çay ve yemek peçeteleri ile örttü vesaire İstanbul Belediyesi meesa% maüiaMinıde 8/4/954 Perşembe günü birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.04.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİS TİYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı SOKAKTA Yazan Elmer Bice Türkçesi Asude Zoybekoğln Her ^aı^rtmba akşamı L&lelM geoesiclir.Pazartesi akşamlan teniBil yoktur.Telefon:4215T Kome
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.04.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.MUne Türkçesi:M* Buriao Sahneye koyan:A V N t DİLLİGÎL Sah.Çarşamba suare 20-30 da-Çarşamba matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.04.1954
  • Abone şartları Iff.Kr.Senelik 42 00 Altı ayıılr 22 50 Üc ayljik 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere İki mislidirilân şartlar 2 ve 3 üncü sayfa eant.4 T.L.7 ve 8.sayfa sant.2,50 TU*.o-Hanlardan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.04.1954
  • İst.Dz.İkmal Gr.Amirliğinden 1—Mevcut evsaflarına göre cins ve railhftan aşağıda yazılı telefon malzemesi satın alınacağından mevcudu olup vermek isteyeceklerin 10 Nisan 1954 tarihine kadar Amirliğimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.04.1954
  • iller Bankasından Hidroelektrik tesisat projeleri yaptırılacaktır s 1 Aşağıda adı.proje,tahmini bedeli,geçici teminat ve proje nevileri yazih kasabaların H el ve şebeke proleleri yaptırılacaktır-Proje
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.04.1954
  • Ankara M.M.V.2.no.Iuv sa.al.ko,başk,dan As-birKk ihtiyacı için Ankara ve îstanfouMa gösterilecek yerlerde teslim ve montesi yapılmak şartıyla iki adet pantograf tezgâhı kapalı zarfla satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.04.1954
  • Taze sebze ve meyva alınacak İzmir Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Devlet Hastahanesi Baştabibliğinden M i k d a r ı Muhammen Muhammen en az en çok Fiatı Bedeli Cinsi kilo kilo Lr-Rrg* lira Krğ-Taze er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.04.1954
  • İ.E.T.T.Müdürlüğünden 1daremizce ihtiyaç görülten 2000 adet akümüîâtör ilcin kurşun plaka 3e 50 adet cam kavanoz hariçten Batın almacaktıır-Şartnameler Metm Han,4 üncü kat,harici satın almada 1—hra mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.04.1954
  • IAMMEA maksim Bu akşam Saat 21 de CİBALİ KARAKOLU imartesi,Pazar matineler 15 te KARACA Telefon:43m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.04.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılıp ve program 18.00 Haberler 13J.5 Dans müziği pl)13.30 Şarkılar ©kuyan:Afife Edjboglu 14.00 Meşmır sahne eserleri için müzik pl)14.20 Şarkı lar Okuyan Lûtfi Güneri 14.45 Karışık ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.04.1954
  • M.M.V.Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askeri birüteter ihtiyacı için aşağıda cine ve miktarları yazıh yiyecek ımaddesi kapalı zarf usulüyle satm abmacaktwihalesi hizasında yazalı gün ve saatlerdedir-Evsaf ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.04.1954
  • hambiyo ye esnam Kapan* tfiiil?Kapanış Bterling 734.784—Dolar 280.30 280.30 fr.P'rangı Q.8t 0.80 isviçre Fr.64.03 64.08 Belçika Fr!5.61 5.60 İsveç KJT.54.12.50 64.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.04.1954
  • Muğla Verem Hastahanesi Baş Tabibüğinden Verem Hastahanesinin 1/3/954 tarihinden Şubat 955 sonuna kadarNihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve muhammen bedelleri yazılı iaşe maddeleri 17/4/954 Cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.04.1954
  • Açık eksiltme ilânı 1st,Nafıa Müdürlüğünden 1 Yıldız Polis Ofcufliurida inşa edilen atış poligonunda yapılacak atış tesisatı açût eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedelli 11442)Uradır.Eksiltme 21/4/954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.04.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 1500 ton arpa enemesi kapalı zarfla 10/4/954 günü saat 11 de Elazığ As.Sa-Al.Ko-da satın alınacaktır.Bedeli 30-000 lira,geçici teminatı 225
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.04.1954
  • Ankara Belediye Reisliğinden:1 Şehrin muhtelif yerlerinde yaptırılacak asfalt kaplama ve mecra inşaatı işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur* 2 Muhammen bedeli 365.489)Ura 39)kuruştur 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.04.1954
  • Arifiye Ankara Zonguldak hatlının elektrifikasyonu işi hakkında TX.D.Demiryolları İşletmesi Umum Müdürlüğünden Hâlen Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde satılmafcita olan Haydarpaşa Adapazarı elektrifik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.04.1954
  • YENÎ NEŞRİYAT MESLEKİ ve TEKNİK ÖĞRETİM 12 Maarif Vekâletinin yayıauia* makta olduğu bu değerü derginin 12 rtci sayısı da,çıkmıştır.Bv kadınlarını,dgretnı-Tejfcnîk Öğretim ve Sanat Enstitüsü öğrenıcüe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.04.1954
  • KUDÜS iven Maarif Vekâletinin yayuntlamaldta olduğu dünya edefciya* tından fcericümeter seiiiisi için* de.fekanjdlnav «klâdüklemüıin 16 mcı kitabı odarak,HayrıtL Mı Örs'ün Selraa LagerJOf'telK ddHmize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.04.1954
  • Lokman Hekim».Dr.HAFIZ OIM&L Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gUn sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta Mftnıi eder.İstanbul Divan* yoıu No.104 •m tioimiwiiiirii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.04.1954
  • Konya As.S^t.Al.Ko,Başkanlığından A As-ihtiyaç için 300 ton yulaf Konyada teslim şartiyle pazarlıkla satın alınacaktır.Muhammen tutarı 75000 lirakesdn teminatı 10000 liradır.B İhale 6 Nisan 954 Salı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8