Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.04.1954
  • Bugün cehlimizde havama uumiyetle bulutla geçeceği ızg&riann kuwetOoe eseceği,ihanet derecesinin değisnüye.iği tahmin edilmiştir.Kit O Um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1954
  • I Duhamel,Gökayı ziyaret etti lfükûmetimjfain davetlisi olarak memleketimize gelmiş ©lan Georges Dohamel ve eşi.dün sabah Vali Gökayı ziya* ret etmiştir.Duhamel bundan sonra Süleymaniyedeki Türk v« İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1954
  • YAVRUKURTLARA RÜTBE VERİLDİ Eminönü.Fatih,Eyüp ve Beyoğru ilçelerindeki okulların yavrukurtlarına dün törenle uzmanlık işaı etleri takılmıştır.Resim,rütbe alan Yavrukurtları göstermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1954
  • Merkez adaylarının bir ismi belli oldu D.P.ve C.H.P.genel idare kurulları her gün toplanarak seçim hazırlıklarıyla meşgul oluyorlar Seçim kampanyasının önümüzdeki günlerde hararetlenmesi muhtemel.Ahme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1954
  • ¦^ggi huh| IR^illBB ^ESSS*" wl aEaah,v.^H ^JPH ^^ır™^B w?MflL Vl^'-^Ş İL J WL ^k.JP)Q WBIPw *^-'n,a^îf'^ j| tlwRİ!&ıi 1 ^SjB KIBRISLI GENÇLERİN BAYARA HEDtTESt Bir kaç gun önce Ankaraya feTmiş olan Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1954
  • bir teklifte bulundu Mölotov,bir notayla Sovyetlerin Atlan,tik Paktına katılmak istediğini bildirdi Moskova 31 AP)Sov yetler Birliği Dışişleri Bakanı Molotov bugün Amerika,Büyük Britanya ve Fransa Büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1954
  • Başkan Eisenhower Yeni bîr Kore mi?Eisenhower Müttefikleri Huıdicinî'deki kızıllara karşı koymaya davet etti Washington,31 AP)Cum hurbaşkaıu Eisenhower bugün gazetecilerle yaptığı konuşma,Kızılların H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1954
  • Fatımi örnek üzere Midesinden yaralı bulanan sabık İran Dişleri VettHnfaı son günlerini yaşadığı bildiriliyor TaSıran,31 AP)Musad dik rejiminin şimdi izdıraplar İğinde inleyip sayıklayan eski Dışişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1954
  • Gelir Vergisini ödeme müddeti 15 gün uzatıldı Teh r kararıyie G lir vergisi 15 Nisan akşamına kadar cezasız olarak ödenebilecek Gelir vergisinin aon günü ol-1 Bilindiği gibi;kanun gereği* ması münaseb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1954
  • Corinne Colvet intihara teşebbüs etti Fazla miktarda uyku Hacı alan Fransız film yıldızı cankrtrfcjraiUa hastahafieye kurtarıldı Hollyvood 31 A.A.Amerikada bulunan Fransız film yıldızı Corinne Calvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1954
  • Irak'ta sevlâbın zararı 50 milyon Sterling buldu Dicle'nin seviyesi alçalmaya başladı.Hükümet muhtekirlere kargı tedbir aldı Bagdad,31 A.A.Bagdad'in Dicle nehrinn sol kıyısı na düşen cenahını korumak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1954
  • New-YorkVbir anda yok edecek bomba yapılacak Hic'rojen infilfiki hakkında İzahat veren Straus,Amerikanın muazzam bir ku.rete sahip olduğunu söyledi Vaşington 31 AA.Bugün Reisicumhur Eisenho verin bası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1954
  • PAMUKLU SATIŞI Memurlar Kooperatifinin hariçten getkddği tobraâko ve kreton cinsi bezlerin satışına dün sabahtan itibaren başlananışt*r.Resimde,şimdilik yalnız ortaklaia azamî 20 metre üzerinden tevzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1954
  • örülmemiş bir hoe'ise Bir nehri tıkayan balıklar şehrin sa altında kalmasına sebep oklu Lizbon 31 N.B.Gür nün erken saatlerinde liman açıklarından geçen bir balina sUrüsü kaşalo hücumuna uğramıştır.De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1954
  • i Akdeniz!i tatbikatı Düşman hava kuvvetten-mn Türkiye,Yunanistan ve Italy ay a yaptağı hti-ounılar basarile tardedHdi Ankara.31 A.A)MM!Müdafaa Vekâleti Temsil Bürosundan bildirilmiştir:1954 yıh içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1954
  • Fransa da,207 bin öğretmen grev yapıyor Eğitim işlerine ayrılan tahsisatı az bulan öğretmenleri» grevi jtizunden 4 milyondan fazla' talebe sokaklarda dolaşıyor Paris,81 A.A.Muhtar milli eğitim federas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1954
  • C.H.P.teşkilatındaki istifalar çoğaldı Rizeliler,Gökay'ın gösterilmesi için CHP saflarında,gençlerle müfritler arasındaki ihtilâftan ileri gelen istifalar devam etmektedir.Bu cümleden olarak CHP Gebze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1954
  • Türk Pakistan Paktı Anlaşma muhtemelen yarın Karaşide imza ednecjk Ankara 31 ANKA)Hariciye Vekâletine yakın resmî çevrelerin bildirdiklerine göre,Hariciye Vekâleti Karaşideki Büyükelçimize Türkiye Pak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1954
  • Bir mef sedet numunesi I" Pariste çıkan Tribune des Nation gazetesi Tahran muhabirinden aldığı bir mektubu neşretti-İran hükümet merkezinde oturan bu zat Türkiyenin müstakbel askeri hazirtoklarwui Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1954
  • Toptancı tüccarların danka* toplantısından bir KAR HADLERİNİN İPTALİNDEN DUYULAN MEMNU-NİYET Kâr hadleri kararnamesinin iptaS.alâkadar arasında memnuniyet uyandırmıştır.Bu münasebeti* Toptancı Tüccarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • &SOr3NtMll tfo YAPRAK Unutulmuş bîr mevzu ULUNAY Türk Kadınlar Birü^i İstanbul şubesi biri diğeri msbeten kâr iki semtte,B* y oğlu ve Eyübde iki kongre akdetmiş ler.Beyoğlu merkezinde kü tophane açmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • Hie.1 Nisan Eo.27 19 Cem.1954 Mart atar 1373 Perşembe VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5.43 11.10 öğle 12.18 5.45 tkindi 15.53 9.19 Akşam 1854 12.00 Yattı 20.07 153 İmsak 4.01 9.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • KONFERANS Prof.Ressam Cemal Tx llu tarafuıdan bugün s« it 17.30 da Eminönü öğrenci lokalinde «Plâstik Sanatlarda igotiı.%1 ve yeni sanat» mjevssulu î»r Kcnfe rans verilecektir.SERGİ Ressam Nevin Derai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • Millî Eğitim Danışma Kurulu toplandı istanbul Millî Eğitim Danışma Kurulunun dördüncü toplantısı,dün saat 14.30 da Eg.tun Enstitüsünde yapıl mistir.Toplantıda okullardan ve bölgelerden gelen "aktii me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • Muhtelif okullardald Yavru kurtlara işaretleri takıldı Cehrimiz ilk okullarındaki Yavrukurtlara,uzmanlık işa retlerinin takılmasına devam edilmekte ve bu münasebet le okullarda törenler yapıl maktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • HALKIN SESİ P.T T.nin alâkası Bir müddet evvel neşretti ğimiz bir okuyucu mektubuna,P.T.T.baş müdürlüğünden şu cevap gelmiştir;«19/3/954 tarihli nüsha,nızda çıkan «Büyük postahanedeki yanlış ok işaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • Japonyaya pamuk ihraç ediyoruz Memleketimizle Japonya arasında,pamuk ve pamuklu mensucat mübadelesi için bîr protokol hazırlanmıştır.Bu protokola göre Japonyaya pamuk ihraç edilecek,kar şılığmda pamuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • isveçli talebeler şehrimizde şenlikler tertip ettiler isveç Konsolosu He Beden Terbiyesi Öğretmenleri Derneği Başkanı dün Valiyi ziya ret ederek 26 mayısta şehrimize gelecek olan isveçli talebelerin y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • Geçen gün şu küçük gazelle havadis,beni uzun,uzun düşündürdü:«16 senede Cinden Hindist-ana giden adam VII ci arada Yuen Tsun)adında bir Çinli Kitab değiştirmek maksadile Cinden Hindistana kadar 16 sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • Sağlık Vekili tüccarlarla görüşecek Şehrimizde bulunan Sağ ve Sosyal Yardım Vekili Dr.Ekrem Hayri Üstündağ tetkiklerine devam etmektedir.Bu arada Vekil,yarın saa^,15 de Ticaret Odasında tüccarlarla bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • Yeni pastörize süt fabrikası bugün açılıyor Atatürk Orman Çiftliği istanbul Şubesi ve Pastörize süt fabrikası bugünden itiba ren bilfiil hizmete' girecektir.Süt müstahsilleri ile bir anlaşma yapılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • Boğazdaki ağlan parçalayan italyan gemisi Bir müddet önce Karadeniz Boğazında bir kaza olmuş bir italyan şilebi mania ağlarını parçalamıştı.Bu yüzden gemi kaptanı hakkında açılan tahkikat dün sona erm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • Btr Polonya heyeti tütün mubayaa edecek Yabancı firmaların memleketimizden tütün mubayaa etmek maksadile yaptığı talerler devam etmektedir.Bu arada şehrimizde bulu nan Polonya mubayaa heyeti yarın Izm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • Bey oğlunda «oför vatman kavgası Eevvelki gece saat 3 de Sirkeciden kalkan Mecidiyeköy Aksaray tramvayının vatmanı,Beyoğlunda 12354 plâkalı taksinin şoförü ile yol vermeme meselesinden müna kasaya tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • KızıLaym fakirlere yardımı devam ediyor Kızılayın muhtelif şubde ri tarafından muhtaç çocuklara ve fakirlere yapılan yar dim devam etmektedir.Bu arada son defa Sarı yer Kızılay şubesi Emirgân da 50 fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • Belediye 18 kuruştan kömür satıyor Vatandaşları mangal kö mürii sıkıntısından kurtar mak için Yugoslavya ve Romanyadan getirtilen külüyet îi miktardaki mangal kömürü toptan 16,perakende 18 kuruştan sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • Migro teşkilâtının hazırlıkları sona erdi Nihaî toplantısı bugttn Ticaret Vekilinin riyasetinde yapılacak Şehrimizde kurulmasına karar verilen Migro teşkilâtının son hazırlıklarını ta marnlamak üzere,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • ithalâtçıların yeni vesikaları veriliyor ithalâtçılar tarafından ticaret odasından alınmış olan muvakkat ithal vesikalarının müddeti dün sona ermiş ve yeni vesikaların tevziine başlanmıştır.Bu münaseb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • Beynelmilel Denizcilik sergisine katılıyoruz Mayıs ayının 15 inde Napoiide açılacak olan Beynelmilel Denizcilik Sergisine» Denizcilik Bankası da katıla* çaktır.Banka,sergide Denizy'oHa rı,kıyı emniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • Salıpazanncfa kurulacak rıhtıma ait hazırlıklar Bayındırlık Vekâleti tara fından Sahpazarında inşa edilecek rıhtım ve antrepola-ra ait hazırlıklar devanı etmektedir,inşaata ilâveten Denizcilik Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • Zeytininirııunda genç bir kız kaçırıldı Zeytinburnunda 39 uncu sakakta oturan Reyhan adın da bir kız aynı evde oturan Mehmet adında bir genç tara fından kaçırılmıştır.Mehmet zabıtaca aranmak tadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • Pamuklu tevziatı Men urlar Kooperatifinin yaptığı j tanzim satışları dün Başladı Memurlar Kooperatifi tarafından yapılmasına karar verilen pamuklu mensucat tanzim satışlarına dün sabah tan itibaren ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • Kahve ftatlarındaki istikrarsızlık devam ediyor Alâkalılara gelen habe,lere göre Rioda kahve fiatl rında bir duraklama başla mistir.Piyasamızda ise fiaı lar istikrarsız bir durum ar-zetmektedir.Bu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • Küçükyalıdaki villâyı kazanan dişçi Garanti Bankasının dün Noter huzurunda yapılan Mart keşidesinde Küçükyalıdaki viltftyı.Balhçekaptda dişçi Hadi Uluman kazanmıştır.A/yncF yüz kişi de altın ikramiyel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • Mektep kaçağı kız talebeler Modadaki bir okulun müdürü,dün polise müracaat ederek,yatılı talebelerden Perizat ve Günay adında iki genç kızın sabahleyin saaı 6.30 da gizlice okulu terket tiklerini bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • İntihar vakaları Şehrinizde dünde dört intihara ı ijebbüs hâdisesi olda Dün şehrimizde dört intihara teşebbüs hâdisesi olmuş tur.Lâlelide Şehnameci sokağında oturan Ali Başkan a~ dında Kri evinde hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • Yazan Bedirıhan ÇINAR Toflrika No.25 Demek sizin sahte Şarl Piyer olduğunuzu söyleyenler haklı imiş Adam bir iki gün sonra benim hakikî Şarl Piyer olmadığıma kanaat getirmişti.Bunu açıkça yüzüme karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • KISA HABERLER ssaaa sa if Üsküdar,Kadıköy ve havalisi halk tramvayları idarasf nin,umum!heyet toplantısı dün yapılmıştır.Toplantıda;Vali v» Belediye Reis vekh'i Prof.Gö kay Belsdtyeyi temsüen hazır bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1954
  • POLİSTE if Bekâr Sayar ve Ahmet Uy sal adında iki erin 310 lirası,i magUıul bir kimse tarafından I dolandıriı'mıştır.Suçlu aranmak tadırif Fatihte Koltuklu yokusun da oturan Kâmil Kapaı adında bir sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.04.1954
  • Komünist aleyhtarı konferans Güney Kore'de yapılacak konferansta komünizmle mücadele için müşterek bir program hazırlanacak Tokyo.31 Naten)Gelecek ay Güney Korede bir komünist aleyhtarları konferansı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1954
  • Yeni bir avcı uçcaı ycpılcfı Amerikan bahriyesi taralından teerübe uduoa uçanın ııu* anîvra kabiliyeti çok yüksek Washington.31 AA)Aanertkaa bahriyesi yeni biavıcı uçağının tecrübeleri mbaşlamış o.duğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1954
  • Başlarından yıvuşık ikizler yaşıyor Montreal,31 A.A.Baş la-nndan yapışık olarak doğan ikizler yaşamağa devam etmek tedirler.Kafa taslarından yapışık olan ikizler su ve s ker mahirn'ü ile beslenmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1954
  • Çırılçıplak otomobil süren odam Cambridge 31 A.A.Çınlçıplak soyunmuş bir vaziyet te gri_mavi bir otomobille şehir de dolaşmakta olan bir Nudist halkı rahatsız etmektedir.Şehir halkı adamm yakalanması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1954
  • Japon Başvekiline gönderilen tehdit mektubu Tokyo,31 A.A.Oisondaki yazlık evinde istirahat etmekte olan başvekil Şigtru Yoşida'ya,meçhul bir şahıs tarafın dan bir tehdit mektubu ile bir likte çubuk ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1954
  • Rita Pasaportunu yenilemek İçin raüraeeat etti New York,Sİ Yık diz Rita Bayworth dün pasaport unu yenilecek İçin müracaatta bulunmuştur.Dick Haymes pasaport dai-resin* karısıyla birlikte gitmiş tir.Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1954
  • Pakistan Müslüman devletlerle münasebetlerini arttıracak Karası 31 A.A.Paki.tan Hariciye Vekili Zafirul lah Han dün parlâmentod yaptığı beyanatta Pakista:¦ta.müslüman memleketlerle münasebetlerini sık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1954
  • işte bu tesirler ve mülâıhazalarla Madame Waddington on saniye sonxa bir yabancının dairesine girmiş ve yine karanlıkta el yordamıyla yolunu aramaya koyulmuş bulunuyordu-Yağ» ıslak peçete ve yanık la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1954
  • İKTİBAS harika bir ilâç bulundu l ı ıı Sofeaklarca başı boş gazan Kazanovj ya varılan sâadetti parzBhir ve zehirler hayvanın seksü I kabi iyotlerinl *orku«ç denecek bir nis etta arttırdı «Kaza neva» i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1954
  • Gene Tierney V2 Ali Han'ın evlenmesi Meksikada gazetecilerin hücumuna uğrayan yıldızı Ali ilan lie nişanlandıklarını ve yakında Franaada evleneceklerini açıkladı Rosarita Beach Meksika)31 AP)Sinema yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1954
  • Ameri İcada kar fırtınasından ölenler Chicago,31 A.A,Kuzey den esen kar fırtınası üç günd3 31 kişinin Ölümüne sebep olmuş tur.New York eyaletinde İlk deta olarak bu mevsimdi?bu kadar şiddetli kışa ras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1954
  • Uir turist grupu memleketimizi ziyaret edecek Beş Profesör refakatinde isviçre,Belçika ve Avustur yalı İÖ5 akademi mezunun dan mürekkep bir turist gurupu 10 nisanda Deiflni)isimli özel bir vapurla lim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1954
  • Arjantin çekirge istilâsına mâruz kaldı Salta,31 A.A.Ziraat Vekaletinden bikhrild'if'ine görekuzey Arj-ntinin ekim sahalarına çekirgeı'er istilâya başlamış 1 ardır.Mısır ve hububat t arların m kurtarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1954
  • Fare istilâsının veba yayma.«tınlan korkuluyor Bombay,3.1 A.A.Bas:haberlerinden öğrenildiğ] ne gîre,son günlerde Bikaner'de g ilken fare akınının bu kala-ıi-i]n'r e veba salgınma sc bop olmasından Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1954
  • MauMculcrlc müze Iter e It r Kenya'da tethiş hareketlerin* son vormek için Ityau Mau şefîeriyle gö rüşmeler yapılıyor Nairobi,3 AA.Yüksek rütbei Intg-ildz şahsiyetleri bir seneden beri devam ed'en tet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1954
  • Ruslar kutuptaki tabiî kaynaklan kullanıyor Kâşif Siefansson,Sovyetlerin kuzey kutbunu £omu ^eleştirmeye ça ştı larını t 5 ledl New-Yo:k.31 AA.Meşhur kâşif Viinjaxmur Stefansson dün gece burada verd ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1954
  • Seulde heyecan uyandıran alarm Seul,31 A.A.Buglln Seulde radarlar hüviyeti meçhul bir uçağm geldiğini bildirince şe hirde 20 dakikalık bir kızıl taar ruzu endişesi hâkim olmuştur.Fakat uçak Güney Kore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1954
  • HudeybSniı» beyanatı Miswtla cereyan eden son hâdiseler üzerine diğer siyasî mevkuflarla birlikte tahliye edilen Müslüman Kardeşler Cemiyeti Reisi El Hudeybi ajatos muhabirlerine bir beyanat vererek «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1954
  • Gregory Peck Mr otomobil kazası geçirdj Lİ1İ3 31 A,P.Amerika il sinema artisti Gregory Peck dün Lille ile Manş saıhili arasın da bir otomobil kazası geçirmiş fakat bir talih es:ri olarak ufak sıyrıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1954
  • lAxab Bhf ğü i«Longres| dttn toplandı Kahire,31 THA.Arap Birligi Kongresi,bugün toplan mistir.Arap Birligi,bugünkü toplantısı iVe 21 inci oturumuna başlamış bulunmaktadır Bu günkü toplantıya,Suudi Ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1954
  • wo~ı~ı"rt'ı-ı"**rrrr~ı Kısa baric] haberler ¦fr Amerikan ayan meclisi 20 den fazla vergide yapılan indir meler hakkındaki kanun tasarı ami dün öğleden sonraki toplan tısında kabul etmiştir.KANADA jfc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1954
  • Romada nakil vasıtaları grevi Roma 31 A-A.Siyasi temayülleri ne olursa olsun Komadaki bütün send ka teşekkülleri 1 nisan perşembe günü şehirdeki her nevi na kil vasıtalarında 24 saatlik bir grev yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1954
  • Almanyanm kalkınmasında kadınların ırolü Nev Orleans 31 A.A.Alman kadın seçmenler birli ği azası ve Berchtesgaden kadınlar kulübü başkanı bayan Erika Radusch,Alman y.anm demokratik kalkınma anda kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1954
  • FIKRA Sokakta veya Kenya'da bir gun TARİK BUCK A Üç beş sene kadar önce şey tana uyup bir boks» maçına git mistim.Ringe tertemiz ve pırJ pırıl çıkan iki başın iki daki ka 4çJsıiic ne hâk* geldiğini ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.04.1954
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Mahmud'u Adinin bir afyonkeşle sohbeti TUrbedar fena halde kızdı!bre Sultanım,bu mübarek yatın cuma selâml ğ ra mı k?cakM dedi Bu ne toz efndi!Sende hiç vazife aşkı yok mudu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1954
  • SARIŞIN GÜZEL Lnıucat edilirse güze'îik müsabakalarının neticesi ilân edildiği man ortaya çıkan dilber büyük bir htimal'e sarışındır,işte yukarda resmimi gördügiinûl 23 yaşındaki Alexis King de böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1954
  • SERGİ Istanbul Kaz Lisesi öğrencfferinden GünAz önay tarafından dün okul galerisinde 30 eserden mütevekkil bir resim sergisi açılmıştır.Yağla ve suhı boyalarla yapıL mış olan eserler,genç ve değeri bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.04.1954
  • ingiltere Kral Kupasa 1871 tie 15 takımın İştiraki İle başlanan kupa miçan gitt kça rağbet bularak 1883 te 100,1921 da 674 takuıı/ı katılması İle genişlemiş ve ehemmiyet kazan «ış »r FutboJden bahsedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1954
  • c JMm GrJu futlol takımı bugün gidiyor BeîçUcada yapılacak Dünya Ordular airası futbol şampiyonasına iştirak edecek olan Ordu futbol takımımız İra sabah saat 10 da hususî bir uçakla Beioikaya.mütevecc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1954
  • Antrenör Szekelly Fcnerbahçede bulunduğu sıralarda lâliadd&ni çalıştırırken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1954
  • Dün 25 kişilik bir hey'et valiyi ziyaret ederek teşekkür etti Beden Terbiyesi Bölge Müdürü Cihanağhı'nun İstifasının kabul edilmemesi spor çevrelerinde bir memnuniyet uyandırdı istanbul Beden Terbiyes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1954
  • İSVEÇLİ TENİSÇİ DAVIDSON AMEKİKADA YENİLDİ Miami,31 SHA)Burada yapılan Tenis şampiyonasında FhiladUpfliiali Vic Seixas,İsveç Ü rakibi Sven Davidson'u 8-2,6.1 yenmiştir.Vie,Amerikalı tcnicçller klfta i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1954
  • Grand Nat o nal yarışını kazanan ala karşı ama töreni yapıldı Dublin 31 SHA)liver poolun Aintree hipodromunda yapılan meşhur Grand National manialı at yarışını kazanan Royal Tan adh at bugün şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1954
  • Dünya Atletizm Şampiyonasında Macarlar Macaristan 31 SHA)Dünya atletizm şampiyonasına iştirak edecek olan Macar takımı 44 atletten mürek kep olacaktır.28 erkek 16 kadın)bunlara 15 idareci re fakat ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1954
  • Beynelmilel Kros şampiyonası Londra 31 SHA)Şim diye kadar yapılan "Beynelmilel Kroskontrı şampiyonasını yalnız 3 memleket kazan mıştır.İngiltere 27 defa,Bel çika 1 defa,Fransa da 12 de fa şampiyonluğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1954
  • Beynelmilel Rugby rampiyonası Paris,31 SHA)Bardlff'te yapu'an Fransa Gal Rugby maçı OaJ'in 12,13 galibiyeti ile neti qjienmisiir.Turnuanm klasman durumu:P.O.G.B.M,1 İngiltere 6 3 3 0 0 2 Gal 4 3 2 0 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1954
  • Kızlar ııtM basketbol maşlarında möcadelc Kız liseleri basketbol maçları nihayetlendiistanbul 1.Çamlıca 2.ve Kandilli 3.oldu lu!ıii.ı.ııiH Kız ve Erkek okuharı futbol ve basketbol maçlarına dün muh te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1954
  • Cockell R.La Starzayı nasıl mcğlûpedebiEdi zanmaktadır.Cockell para aşkı için dövüşmektedir ve bunu kendis:de gizlemernekteaır.*"Bea şan ve şeref için değil,para için boks yapıyorum,demek tedir.Maçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.04.1954
  • derhal teskin eder.Grip ve Nezle başlangıcında bir çok fenalıktan önler.Süratle hazmoltmur ve tesirini gösterir.P faal KİNİNLİ LLIiüJ 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1954
  • Komiser endişe ediyor,bir kapıdan kaçması im mı düşünerek üzülüyor-Lâmbasını ileriye doğru ujrsız köşeye sıkışmış kal Artık yapacak bir şey u.Kendini kurtaramayanı anladığı için elinde tut ı son manto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1954
  • RÖPORTAJ Dün gece sabaha karşı bir hayaletle karşılaştık!Rumeli iv sar in en güzel yerinde yarısı harap,yarısı mamur bîr köşk vardır.Bu köşkün hkâyesi uzun va oldukça heyecanlıdır.Bu yezita Rumelihîsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1954
  • DENİZLERİN KIZI Tarihî Roman Denizlerin Kızı 3fazan:Kemal SAMANCIGt^ dedi,gemimizin rotası değişiyor,donanma açıldı,biz geri kaldık dünen kırayım mı?93 Zannetmem Aliyoviç.Eğer Türklerden başka biı mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1954
  • f 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan sağa 1 1430 yılında bugün doğan sultanlar sultanı.2 Bir imtihan usulü;İşaret edatı;Bir vakitler aşkın sembolü id;şimdi metre kare üzarinden satılıyor.3 Vasıtayla verL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1954
  • HÜRRİYETİ SEÇENLER Rusyadan dönen esirlerin anlattıkları Sovyetler Birliğinde on bir senelik bir hapisten son Ta.12 şubatta memleketleri ne iade edilen 16 italyan harp esirinden Binbaşı Alberto Massa,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • Corinne CoWet intihara teşebbüs etti Baştarafı birincide)tahaneye kaldırılmıştır.Artistin hususî doktoru bu acil müdahaleye artistin fazla miktarda aldığı uyku hapları nın sebep olduğunu söylemiş 16 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • Desportes takımı geldi Brezilyanın futbol üstadı olan Desportes takımı dün gece tu çakla yehrtmize gelmiş ve Yeşilköy bava alanında spor sever ler tarafından karşılanmıştır.Desportes takımı ilk maçım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • Yunan Bulgar görüşmeleri Paris,Sİ AP)Tunanteta nın Paris büyük eı'çisi Raphael ile Bulgar orta elçisi Anton Ne delkof,memleketleri arasında ki diplomatik münasebetleri ye niden kurmak maksadiyle bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • Merkez bir kısmı Baş tarafı birincide} Yaman da merkez adayları arasındadır-Genel Kurul bugün de toplanarak bu mevzudaki çalışmalarına devam etmiştir.Halk Partisine gelince son olağanüstü toplanan Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • Arifiye Ankara Zonguldak hattının elektirifikasyonu işi hakkında T.C.D.Demiryolları İş'etmesi Umun Müdürlüğünden Hâlen Haydarpaşa ve Ankara veaneîerinde satılmaJet olan Haydarpaşa Adapazarı elektrifik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • Mermer taştan satılacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satın* alma Komisyonundan Haydarpaşada mevrude ambarı sahasında buTunan 7359* Kjg-ağırlığındaki mermer taşlan açık arttırma ile satılacakt Taşlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • Sap saman alınacak Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesinden Izmt İhtiyacımız olan 1000 ton sap samanın ihalesi 9 Nisan 9 günü saat 15 te kapalı zarf suretiyle müessesemizde yapı çaktır-Şartnamemiz lst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlet fiilen idare eden laea'ul Mudur:Faruk DEMIRTAS Basile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • Kereye gidecek birliğimiz izmir 31 Milliyet)5 inci Kore değiştirme birliğimizin bütün personeli tamam lanmış ve Seferihisardakr toplanma kampında eğitime «başlamışlardır.Birlik tatbikatlarına arazi üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • DOĞUM Gazetemiz Adapazarı muhabiri Vahdettin Kalkarkıhç'ı-n bir kaı dünyaya gelmiştir.Anne ve babasını tebrik eder,yavruya uzun ömürler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • iller Bankasından Hidroelektrik tesisat projeleri yaptırılacaktır 1 Aşağıda adı» proje» tahmini bedeli,geçici teminat ve proje nevileri yazıb kasabaların H-el ve şebeke projeleri yaptırılacaktır^ Proj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • Ali Mahir Paşa dün istifa etti Kahire,31 T.HA)Mısır anayasasını hazırlamakta olan komisyonun başkanı ve sabık Başvekiiı'DeHden Ali Mahir,bugün «Anayasayi Hazırlama Komisyonu» başkanlığından istifa ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • Maraş valiliğine Safaattin Karanakçı tayin ediliyor Ankara,Sİ Milliyet)Mün hal bu«\ınan Maraş Valillgûne merkez Valilerden Safaattdn Ka panakçı'nm tayini tekarrür et mistir.Bu husustaki karama menin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • Fransada 207 bin öğretmen Baştarafı birincide)Bahis konusu grevin neticesi olarak bugün dört milyon Fran sus talebesi sokaklarda âvâre do 1 aşmaktadırlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • Türk Pakistan Paktı Baştaicafı Mrincide)imza merasiminin yapılması mı karar verilmiş olması da ayrıca alâkayı celbetmektedir.Buradaki yabancı diplo matlara göre,Irakın pakta iş tirak için müracaatı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • Fatımi ölmek üzere Ttngimafı birincide)dişini tedavi eden askeri hekim,Dr.Ali Parsa,Fatuninln svhlıî durumunun gayet vahim oldu gunu söylemiştir.Müfrit,müte assıp bir mUslttman tarafından midesinden v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • Görülmemiş bir hâdise Baştarafı birincide)tulmak maksaddyle Taç nehrine girmiş nehrin ağzım ti kamışlardır.Denizle irtibatı kesilen nehir süratle yük selmiş,şehrin alt mahallerini istilâ etmiştir.Madd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • Rusya Batılılara garip bir teklifte bulundu Baştarafı birincidö)vermiştir.Sovyet notasının muhteva sı Batılı Elçiler tarafından a çık!anmamıştır.Büyük elçiler bu notanın metnini hükû metlerine tellemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • CEP.Teşküâfcadaki istifalar çoğaldı birincide)Bu hususta kendisiyle gö rüştüğümüz Prof.Gökay,du rumu Rizelilerin bir muhabbet gösterisi olarak kabul et tiğirü bildirerek şunları söylemiştir.Benim bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • ğMkwIuu.PURO KULLANIR!PURO Tuvalet Sabunu terkibinde bulunan krem hassaları sayesinde cildi yumuşatır-tazeleştirir.hayranlık yaratan bir ca* cibe temin eder PURO 100 de 100 saftır.vU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • DİCLE,BASRA'YI TEHDİDE BAŞLADI Ba£dat 31 T.H.A.Bag datfcan sonra şimdi de Basra şehri Diclenin tehdidine mâruz bulunmaktadır.Dicfe ile Fırat'ın birleştiği ŞattUlara» mratakasuıda kabar mağa balşayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • Bir mef sedet numunesi Başmakaleden devam)kat ortada durunken Iran Azerbeycanının Türlriyeye vaadedilmesi însgilfcereyi çok üs* düğü iddiası açık bir mt€sedet bile sayılamaz-Buna başka isim bulmak lâz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • Irak'ta seylâbın zararı birincide)Diğer taraftan istihkam birlikleri,şehrin güneyindeki askert «Raşit» kampının bulundu ğu yerde teşekkül eden sun'l gölün önündeki bendi dinamitle uçurmağa başlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • «I Bu akşamdan itibaren Şehir Tiyatrosu Eminönü Temsilleri 1 Cagaloğlu Eski Halk Evi Binasında N Yaşlı Kız PİYES 3 PERDE T a s a a.J AC Q U BLSUXJBJSLA X,TüTkçesi î H S A N BORAN Sahneye Koyan H-KEMAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • Yeni bîr Kore mi Baçtarafı birinci d©)verdiği beyanatı yorumlarken bu mütalâalarını serdetmiştır.Dulites,dun geceki demecinde,gtiney.dogu Asyanın komll niat kontroıtl altına düşmesini hur dünya iSin v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • New-York'u bir anda yok edecek bomba yapılacak Bat taraf i birincide)Strauss,1 mart mülâkinin bü yük bir adayı yok ettiğine da ir çıkarılan haberleri yalanlamış,sadece bu tecrübe için hazırlanmış olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • Kâr hadlerinin iptali Baştandı te Ticaret Odasmda bir toplantı yaparak hükümetin,son aldığı karardan duyduklara sevinci belirtmişlerdir-Ayrıca toplantıda Cumhurbaşkanı.Meclis Başkan» ve Başvekile bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1954
  • Akdeniz tatbikatı Ba^ tarafı birincide)rupa Müttefik Hava Kunrvetleri karargâhına sabahın er* ken saatlerinde gelen raporlardan generalin idaresindeki tatbikata ait malûmat veril' inekte ve bütün Akde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.04.1954
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.16 Cac »az kolan pl)13.30 Şarkılar Okuyan:İsmet Alparslan ve Mehpare Gülen 14.00 Sevil,miş orkestra parçalan pl)14.20 Şarkılar pl)14.45 Fi yani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1954
  • MAKSİM Bu akşam Saat 21 de O î B A L 1 KARAKOLU umartesi,Pazar KAKACA Telefon.48134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1954
  • Türkiye iş Bankası A.Ş.31 Aralık 1953 Bilançosu y-İAKTİF PASİF TLbM ve Merkez Bankası.V.87.905098 82 Kanımı kargılıklar kasası 100,902.062 77 Bankalar.16800,010 47 Senedat cüzdanı 179019951 77 Esnam v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1954
  • M.S.V.I No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Asker!birlikler İhtiyacı için aşağıda cins ve mikdarlan yazık yiyecekler kapalı zarf usulü ile satın adı/nacaktır.İhaleleri aşağıda gösterilen gün ve saatlerdedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1954
  • Dahiliye Vekâletinden:1 Nisan.Haziran.Ağustos,Skim* Aralık 1954 ve Şu 'bat 1955 aylarında yayınlanacak crt'an îdare Dergisinin bo» kası eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme kapalı zarfla olacakSbır.3 Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1954
  • OSMANLI BANKASI İiân «AİLE SANDIĞI» hesabının 25 Mart 1954 tarihinde icra edilen ikramiye keşidesi neticeleri:1 adet TL 1000—istanbul 10 adet TL 250.Ankara Bursa istanbul îzmir Samsun-15 adet TL 100.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları As-ihtiyaç için açık eksiltme ile 10 ton kuru fasujya 12/4/954 günü saat 11 de Davutpaşa Ae.Sa.Aıi.Ko-da satın alınacaktır-Tutarı 7400 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1954
  • ¦ff |£âJ PETROL LÂMBALARI zayıf,titrek ışığına rağmen uzun seneler makbul bir tenvirat va «tası olarak rağbet gördü Halbuki modern asrın 191* ğı elektriktir.Bugün tam bir iti mutlu kutlanılan G-E om
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1954
  • Muğla Verem Hastahanesi Baş Tabibliğinden Verem Hastahanesinin 1/3/954 tarihinden Şubat 955 Bonuna kadar ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve muhammen bedelleri yazılı iaşe maddeleri 17/4/954 Cumartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1954
  • İstanbul Asliye Altıncı Hua kuk Hâkimliğinden:953/1414 İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü tarafından:Hasköy Pîri Mehmet Paşa mahallesi Pir!Paga haanamı 16 No-da Mişon Vida Mizrahi İzak oğlu Rafael ve Sala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:AJL Milne Türkcesi:M* Burian Sahneye koyan:A V N I DİLLİGil,Salı.Çarşamba suare 2030 da* Çarşamba mati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8