Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.03.1954
  • Yeni yapışık kardeşler Amerikada doğan üçüzlerden ikisi bağ taraflarından birbirlerine bağlı bulunuyor Montreal Kanada)2S AP)Montrealli bir kuyun cunun karısı olan 31 yaşında ki bayan James Savage cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1954
  • TUZLADA TUTULAN KÖPEK BALIĞI Şehrimiz balıkçıları tarafından dûn Tuzlada,4 metre boyunda ve 1.5 ton ağırlığında bir «köpek balığı» tutulmuştur-Sehrimiae getirilen bank.balıkhanede halka teshir edilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1954
  • Türk Mısır müşterek tebliği yayınlandı Kahire hadisesiyle İlgili tebliğde,samimi teessürler bildirildiği İçin hâdiseye kapanmış nazarile bakılıyor Ankara 29 Milliyet)mevcut dostluk münasebetle Kahire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1954
  • Faşta akim kalan suikast Agadlr Paşasını öldürmek için bomba atan bir yerli kendi silâhlarıyla öldürüldü Kazablanka Fransız Fası)29 AP)Dün Kazablanka'nin cenubundaki tnnezbane ko Devamı Sa:7 Stt:5 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1954
  • İsrail Ürdün hududunda çarpışmalaı İsrailli tethişçiler Beytlahime hücum etti ve 30 Ürdünlüyü öldürdü Beyrut,29 Anka)Dün ge ceden beri Ürdün-lsrail hududunda durum yeniden vehamet kesbetnüştir.Ürdün h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1954
  • Dünya Kupası finalist eri Zurih 29 A.A.Alman ya ve Yugoslavya 1954 dünya kupası maçlarında Saar ve Yunanistanı elemine etmişlerdir.Saarbrueckende yapılan maçta Almanya Saarı 3-1,Atinada oynanan maçta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1954
  • Foster Dulles dün kızıl tehlikeye işaret etti Komünist Çin'in Amerika tarafından tanmmıyacağını söyfiyen Dulles» Hindiçinî'dekî dununun bütün dünya için tehlike teşkil edebil eoeğinf belirtti New-York
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1954
  • İstanbul C.H.P.listesi ihtilâflara yol açtı Bilhassa inkilâpçı gençlerle haris müfritler arasında büyük bir anlaşmazlık var Ankarada Bsteleıin tasnifinden Ur görünü*} Şehrimizde sesim faaliyetleri,yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1954
  • Feragat eden adaylar Şehrimizde.Demokrat Parti tarafından Pazar günü yapılan aday yoklamalarını 24 namzet kazanmıştı-24 adaydan om biriı dün Demokrat Parti Gönel Başkanı Başvekil Adîian Menderes'e bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1954
  • A.Yeni bir Savunma anlaşması Türkiye Almanya Italya ve Yunanistan arasında bir pakt imzalanması muhtemel görülüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1954
  • G6.Keightiey Ankarada Ankara.29 Mifliyet)îa* giltere Orta Doğu Kara Kuvvetleri Başkomutanı General Sir Qharles P,Keightiey» ber raberinde eşi ve yaveri olduğu ihalde bugün hususî bir uÇafela Ankaraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1954
  • H X TEMELİ ATILAN OKUL BİNALARI Şehremininde İnşasına karar verilen orta okulla Pertevniyal Lisesi ek pavyonunun temetöeri dün saat 12.30 da atılmıştır.Bu münasebetle yapılan törenlerde VaK Gökay» Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1954
  • HAMARAT ANNE Bundan yinmi gün önce bir kıs çocuğu idtoğuram Wiltamr Chapman adlı 31 yaşında Amerikalı bir kadın,altı haftaya kaddr yeni bir doğum daha yapacaktır.Dunun da sebebi doğum organlarının çif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1954
  • Bugün cehrimizde havanın umumiyetle acUc ve güneşli ge çeceği,sühunet derecesinin yükseleceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1954
  • Çok yerinde,çok isabetli bir karar İstanbul'dan 11 D.Padayı feragat etti Demokrat Parti Genel idare Kurulu dün de toplandı.Ankara ve İzmir listelerinde de esaslı surette değişiklik yapılacak Eski mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1954
  • Necibin selahiyetleri tekrar elinden alındı Kahirede yeniden kanlı hâdiseler oldu.Âli Mahkeme Başkam öldürüldü.Necıb baygınlıklar geçiriyor Kahire,29 AP THA)AskerJ hükümet bu akşam bİ kurucu meclis te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1954
  • ispanyada zelzele Sarsıntı dünyanın her yerinde hissedildi Madrit 29 AP)Son yıl laroia burada kaydedilen en şiddetli depremlerden biri güney ispanyanın hemen hemen her tarafında mahdut çapta hasara yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1954
  • m I il Netice ve vasıta ir Fransız ata sözü «netice vasıtaları mazur gösterir» der.Bunu muvaffak olmak için her çareye baş vurmak doğrudur» şeklinde mütalâa etmek de mümkündür-işlerine geldiği için bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • KVIMMN tfa Hes'ud günler ULUNAY Gazeteler uzun uoadıya natnzedicrin listeletin!nesrettitar.C.H.P.adaylarına bakıbnsa bu parti «ski göz r.miartadan tız geçemiyor.D.P.de İse geçen devrede mebus bulunanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • Hie 35 Cem.Ahır XS7S Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak Mert 1954 Solı Ru.17 Mart VAKtr massa&ımısgaL 5.48 12.19 15.52 18.32 20.04 4.84 5.47 9.20 12.09 9.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • ikinci Cihan Harbinden edinilen bilgilerden biri da hiç t ir donanmanın,düşman hava kuv vetlerme üş vazıt.sı gören a4a farla çevrili,dar denizlerde ciddi tehlikelere maruz kalma dan maceraya atılamıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • Atatürk Kız,Lisesi ite Kon servatuar flEalebe Derneği tara fından müşterek olarak hazma nan konser,yarı» saat 17 de Atatürk Kız Lis asi salonunda verilecektir.FEVKALADE TOPLANTI ^r Gazeteciler Sendika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • 'DenJzcilik Bankası Genel kurulu dön toplandı Denizcilik vBankası Crenel •Kurulu tlün saat'lUTdaSTolcu Salonunda Yönetim iKurulu "Başkanı ''Necati Ozdehizin başkanlığında toplanmıştır.Faaliyet ve hesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • Orgeneral Fevzi Uçaaer düri ^şehrinize geldi Bir jnüddetten beri yurt dışında tetkiklerde bulunan Hava Kuvvetleri Kumandanı Orgeneral Fevzi' JJçaner^ beraberinde hava yarbayla rınâan-Sadık Atıkhan old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • Evvelki gece Beyantta dört dükkân yandı Evvelki gece Beyazıtta Fevziye caddesinde Hüseyin adında bir sayacıya ait dükkândan yangın çıkmış ve bi üş-gındeki 14,15,17,19 numaralı dükkânlar ve bilâhare de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • HALKIN SESİ Yo cuiara iyi emele edilecak Bir müddet önce neşret,tigimiz bir şikâyet mektubuna ilgililerden şu cevap gelmiştir:«Saym gazetenizin '9/3/954 tarihli nüshasında intişar eden «E3T.T.nin dikk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • Mevcut deri stoklan bir «hayli azaldı Son yularda memleketi mizde meşin eşya ve ayâkka bı imalâtı çok artmış ve bu-i ¦nun neticesinde îde hayvan derisi ihracatı hissedilir dere cede azalmıştır.Bu arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • Yazan:Bedirhan,ÇINAR Tefrika No-23 Haberiniz var mı füzbaşıra ""Türkler gece üç neferimizi haklamışlar,dedi Memis ve sarkadaşlanna her hususta itimat edebiJ lirsiniz.Vereceğiniz emirleri derhal yerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • Enternasyonal Bebek Sergisi Gülhane Parkında açılacak Gerek meml^etimizde ve gerekse yurt dışında büyük muvaffakiyetler kazanmış Ot lan Enternasyonal Bebek ser gisi,verilen malûmata göre bu sene Bahar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • Tiftik istihsali geçeni yıla nazaran azaldı I Bu yıl kışın şiddetli geç havvan telefatına sebep olmuş ve bu yüzden hayvar» nı-asuiteri' rekoltesi ehem 4 miyetli miktarda düşmüştü ı i Bu arada tiftik '
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • İntihaya kalkışan.bir talebe güçlükle kurtarıldı 3?ener Rum Orfca&kuluıid^ okuyan.X*eon adındabbir tâle,beİKartal Araba ¦capurnndarf kendisin;denize atarak inti 3 bara i»şebbüs ietmiçtir.^Leon vapur T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • Mubarak Miraç i Şorlf Kandi&f 581 Mart Tr»JL'4H8An 1954 ve 26/27 Keceb 1373 tarihi,ne müsadif çarşamba ak*ama perşembe "gecesi)Mübaret leylel Miraç ohhığıı ilân olunur.İstanbul Müftüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • Tabancasını tenrzlerkeıı kaza ile.felhıini:vurdu Mahnratpaşa caddesindeki Yanm 'Handa odabaşiük yapan Yusuf Savaş aduröla biri ruhsatsız olarak bulundurdu ğu ^tpplu 'tabancasını' temiz Terken,tabanca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • Eyüp civarındaki ormanda yangın çıktı Eyüpte Kurt Kemeri ımev kiindeki tosmanda evvelki gün atılan bir sigara izmariti yüzünden yangm çıkmış ve iki bin metre karelik bir saha tamamen yanmıştır.Yangın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • intibak Kanunu yapılan hazırlıklar Şetırijrıizda 1600 ilk ve orta öğretim hocası yeni kanundan faydalanıyor Şehrimizde Öğretmen Inti bak Kanunundan iaydalana cak ilk ve orta öğretim hoca larmı tesbct
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • Ticaret Vekili bugün şehrimize gelecek Şehrimizde kurulacak Mi g ro teşkilâtımı)hazırlıkları ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.Bu arada Ekonomi ve Ticaret Vekilj Fethi Çelikbaş muhtemelen ıbugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • Pamuk istihsalinin arttırihna sı için çalışı/ıyor Pamuk istihsal we ihracatımızın arttırılmasını temin maksadile alman kararların tatbikine başlanmıştır.Bu cümleden olarak duru mu tetkik maksadiylo Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • Yeni uçak ««ferleri Mevcut seferlerin takviyesine ve ytn;uçak seferleri ihdas.na karar verildi Devlet Hava Yolları idare si,ehildeki mevcut uçakları revizyona tâbi tutmaya ve bu arada da uçak sayısını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • Kendisi ile barışmayan metresini bıçakla yaraladı Evvelki gece Beyoğlun&a kanlı bir hâdise olmuş ve bir kadın,dostu tarafından bıçak la yaralanmıştır.Tarlabaşı caddesinde oturan ve Beyoğlunda bir gazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • KfSA HABERLER 1r Çatalca kazasını temsil e-1 den bir heyet,«dün saat 17 de J Belediyede Vali ve Belediye Rei si Prof.Gökayı ziyaret etmiş ve kazanın ihtiyaçları hakkında I bjr görüşmede bulunmuştur.Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • Vali dön Şehir Tiyatrosu artıstleriie görüştü Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay,dün saat 16.30 da,Belediyede Şehir Tiyatrosu artistlerinden bir heyeti kabul ederek kendileriyle gö rüşmüştür.Toplantıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • Kısıklıdaki feci kaza idaresindeki motosikleti bir kamyona çarptıran genç,beyni parçalanmak su.ttiyie öldü Kısıklıda bir kişinin ölü mü ve bir kişinin de yaralan masile neticelenen bir taşıt i kazası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • Tlind Ixwmtt lotofeushai seferleri başladı Elektrik idaresi,gördüğü lüzum üzerine şehirde yeni otobüs hatları ihdası için faaliyete geçmiştir.Bu arada,dün sabahtan itibaren Tünel ileJLevetıfraıa smda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • Zcyliııburnunda bir çocuk ölü olarak bulundu Zeyfcinburnunda Demirhâ ne caddesinde oynayan çp cuklar,dün mezarlık kena rnda beş aylık bir erkek ço cuk cesedi bulmuşlardır.Terkedilmiş bir çocuğa ait ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • "Dünkü Çocuk,yüzüncü defa tensaii ediliyor Küçük Sahnede oynanan "Dünkü Çocük„ komedisi sa h günü 100 üncü defa temsil,ed:lmiş olacaktır.8 nisan perşembe akşamın,dan itibaren de "Cinayet Var,adlı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1954
  • POLİSTE I 1 ff Fatihte Beycegiz caddesin de oturan Mehmet Buran ve Hüseyin Koç adında iki kişi,sar hoşluk yüzünden kavgaya tutuş muşlardır.Neticede,Mehmet Hüseyin'i tasla başından yara lamış ve yakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.03.1954
  • fası İcmal Rfeform istiyen rahipler Katolik «Doiiiiiiicatato tarikatı son nenelerde yeni bir reform:yapmaya» kilise usul ve âdetlerini değiştirmeye kalj»j&u-iiu dini müessesesinin mensupları umumiyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1954
  • Eüyük bur Scotland Yard memurları Hamburgda sahte viski imal eden bir şebeke yakaladı Londra,29 Nafen)İngil tere'nin en mühim ihracat mad delerinden biri oı'an İskoçya* vis kişinden hileli ihracat yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1954
  • Krwl Fttrtıkun esyosı amamen-usatildi Haifiree29?^Ai)Mta» krallık sarayındaki kolleksıyonların satış» dün sona ekmiştir.Misurr hükümeti» Ha ı müza-t yedelerdk satılan pullar ma* denî vee kâijrt:parala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1954
  • İS» T't& gazeteci idam edilmiş Höng Kone 29 Nafen)Komün/st Qmin Kvanrrsî eya Jetmde 'SCin erketecisinin idam ed^diği bildirilmektedir.Bunlar arasında-bir-de kedin gazeteci bulunmakta-«d?Bil lrr»Truini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1954
  • 20 senelik bâr uçak biletinin bedeli iade edildi Nev-Yörk 29 ANKA)20 sene evvel Hondurastan Los Angelesa gitmek üzere Pan Amerikan-Şirketinden satın alman bir ur ak.bilet,kullanılmamış olduğundan,bile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1954
  • HaroJü' Stasserr Lomiraya gjtt«5 TTta» rJV kül ve Sr human ila rrüzaKera;trBölıaş^asıtt masını istemektedir.ticaretin sulh temininde büyük Londra,29 Nafen)îngh tere,Birleşik.Amerika ve Fran sa arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1954
  • Paraşütle atlama rekoru Buenos Aires 29 A.A.Arjantinli paraşütçü Osvaldö Danieli arka arkaya 142 atlayış yapmak suretiyle üst üste atlama-rekorunu kırmış tir.Bundan-evvelki rekoı İS2 atlama ile Ianko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1954
  • McCart gözden Wisoonsin'Hler senatörüu j azli iç.iu harekete,geçtiler ve 125 bin imza topladılar Sauk City Wisconsin)29 Ala.Wisconsin eyaletinin 71 bölgesinden 43 ünü temsil eden 400 ilâ 500 kişi paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1954
  • Çı-plİGBİk-HffirraB Ressam olan İtalyan sinyo-rası kendisine İcadın gözüyle baknuyacak erkeklerin' resmini yapacakmış New York,291 AE)Çîpr lak kadın resimleri yapmakla meşhur 26 yasjndaki İtalyan kii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1954
  • 5 nisanda "Nato„ sigaralar:çıkıyor Ankara 29 T.H.A.Na tonun,beşinci kuruluş yıldönümü dolayısiyle kuruluş ta rihi:olan-5 nisan pazartesi günü inhisarlar-Umum,Müdürlüğü,tarafından muvakkaten ve hatıra,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1954
  • Dr.kStabı müstehcen değilm'ş Londra 29 Nafen)Yorkshire eyaletinde Don caster şehri,mahkemesi meş hur Amerikan cinsi meseleler uzmanı Dr:Kinseyin "erkeklerin cinsi hayatı,hakkında yazmış olduğu kitabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1954
  • Sayın doktorlara A.G-BERLN tö£si8 tozarları DBOGF»ON:A N T E B O N PROGYNON.T RS-T}0/V.l R O N-P R O LÜT.ON.1BSTOLÜTO* B R 1 M O GÖN Y L.G OR TIR ON Gelmiş,ve Eczahanelere dağıtılmıştır»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1954
  • tiifaiit RobaıAvaeşiünajki Roberta Cüw^!ji sabık L îünu Gvvsil baş man geçen fısz.n va hazin oiuğu k ccearr a gmTpîinı c.rayı arlatıyor îki çocuğumun babası.olan' er keğ.aıin-cinsiyet,deştirmekte Oi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1954
  • haberler l İNGİLTERE ^EfceeerrGttee-ı Sanatlaraka dâmisirtddetafesil görmekte olan i l&yaşmd» Dbris Ruddîcfc ismini de bir-genç kız,e»leri ile çizebildigt resimleri ayak parmak* lan ile;çizebilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1954
  • liima Montesi] skandali vs Sovyet basım Pravda gazetesi İtalyada devlet mekanizmasının tef eastus-efetagini sötyyüyptr Moskova».29 AP)Pravda gaze t esi bu sabahki;nüshasında,Atanteei.hadise-sinin İtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1954
  • Ve ocağın üzerinde,kapa,ğı buharın tesiri ile inip kal kan bir kap vardı.Hayatın tiazı öyle anları olur ki,en kuvvetli,karaktere sahip olan bir kadın.bile,esas gaye sini unutur.Madame Vaddington şu an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1954
  • laf» IfuUı^toHİBaBsûB^u^.s^venıneye yetmez,ar* metâyatia.dünya-aitüatt o-up;çüayon Geçen yıl.Kore-Üa-ı-rıunaniaırmciaaa börri aka» Mis» f ter bilmem lama horrde-bafcj missiniz* rujâv ojîti»nazik ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1954
  • Eva Peronun hayatı füme aluuyor Buenos Aires 29 ÇALA.Eva?Peronun,hayatına a bir filmde bas rolü oynaya csk olan Esansız artisti Aî dree Debar Arjantine gel mek üzere yola çıkmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1954
  • Amerikaya kış geri geldi Şikago 29 A.A.Kar dadan esen bir soğuk dalg:sı kışı geri getirmiş,Birle Amerikanın kuzey bölgeleri de sühunet sıfırın altına di müş,bir çok yerlerde yeoi den kar yağmıştır?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1954
  • Otobüs kazasında 25 kişi yarr.ladı Atiıue 29 Patra tan kuzey batı Pelaponezd P'rgosa g'den bir otobüs ddi bâr-hen^esfB yuvarlanmış bildirildiğine göre-25 kişi» s gır yaralanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1954
  • Bir-MauMau I&deri teslim,oldu Nairobi;2» A.A^)General Kaleba adındaki bir MaujJMa*uşçfı daha dün Nye,rr:bölgesinde emniyet kuvvetlerine teslim olmuştur.30 yaşlarında-olan bu şahıs general China'hın Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.03.1954
  • v.r.Wf i-pi-W/v-RESİMLE HADİSELER na vatana dönüş.Takandaki resim,terhis olan ve vatanına dönen bir aP* erin düşüncelerini ifade etmektedir-Haddi zatında basit» ı'ılyonîarca insanın hemen her gün başı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1954
  • HÜİGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAH'A ilk denizaltıyı icad eden Wilhelmin hayatı İlk denizaltı na ASmanyad?ne Ingilterede ve nada Avusturyada alâka görmemişti.wiShelm mn büyük yardımı Rus Çarlarından görm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1954
  • Tanınmış sinema artisti Errol Flyn tarafından yen!Wr flhn hazırlanmaktadır.Bunda Errol Flyn illi defa olarak hem şarkı söyliyecek ve hem de danscdeccktir-Bu film İngilterede çevrilecek ve kadın artist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.03.1954
  • tngiltere Grand National at yanşlan geçtiğimiz hafta yapılmıştır.Büyük alâka gören ve gayet çekîgmeH geçen bu mücadeleyi Joe Griffin,Royal Tan isimli atı kazanmıştır.Resim yansın başlangıç ânını tcsbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.03.1954
  • Fransa rugby karşı)aşma fırın da Kacıng Aurilîac maçından heyecan lı bir an Gal.Rugbi'de Frcnsayı yehd Paris,29 SUA)Günlerden beri büyük bir merak ve heyecan içinde beklenilmekte olan Fransa Gal karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.03.1954
  • Fenerbahçe karşısında mevsimin İlk mağlûbiyetine uğrayan Galatasaraylılar Basketbol lig maçlarında 12» hafta n mag sezonun sürprizi midir?vertiilerln,ron yıllarda basketbole verdikleri biyük t va takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.03.1954
  • tngilterede 6 Nisanda yapılacak pîng-pong şampiyonasına Japonlar kuvvetti bir ekiple iştirak etmektedir-Resimde Japonların şampiyon bayan cifti görülüyor Dünya Ping Pong Şampiyonasına otuz sekiz memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.03.1954
  • Kısa Spor Haberleri SKONECKİ BELÇİKA TURNTJAS1NA KATILIYOR Brüıksel,29 SHA)Tanın,iniş tenis yıldızlarından Vlâdmir Skonecki,18 nisan ile 18 mayıs tarihleri arasında B^lçi kada yapılacak oıan enternaey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.03.1954
  • *İ M&:îngl)terenin popüler fcalüpterliiffh A IMaı İngifterede bu sene Kral Kupası Finalini P.North End ve W.B.Albion oynayacaklar Bu yıl Kral Kupasının muhtemel sahibi olarak P.North End gösterilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.03.1954
  • j£M ¦M.m A tmanyamn en iyi sprinter!Futterer Berlinde yapılan atletizm müsabakaları Berlin,20 SHA)Burada yapılan kapalı salon atletizm müsabakalarında aşağıdaki neticeler alınmıştır:70 metre Püttıerer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.03.1954
  • FaklUtalararası maç ar Fen:O İktisat:O Eczacı:3 Edebiyat:O istanbul üniversitesi Spor Kulübünün tertip ettiği Fakülteler arası futbol karşılaşmalarına hakem Necdet Türkkan toz'uu idaresinde devam edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.03.1954
  • ingiliz futbolunu yükseltmenin yolu Antrenörler toplantısında;yükselen Avrupa futbolu karşısında İngiliz futbolunun da bir klâs dUşüklUğU gösterdiği kanaati hakim Londra.29 Nafen.Ingitere futbolunun s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı iğlerin* fiilen idare eden Mes'ul Mudur;Faruk DEMIRTAŞ_BaaıJdığı yen Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SJSHÎR TİYATROSU Saat 21 de Dram Kısım SOKA K TA Yazan Elmor Rice Türkçesi Asude Zeybekoghı he.^wıDa akşamı talebe jrecewdir.Pazartesi akşamlan tem?il yoktur.Telefon:42157 Komedi K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1954
  • Lokman Hekiîpir.HAFIZ CEiM A f »Dahiliye IvfîltJhaasıa,Pazardan başka her gün ss-bah saat 10.30-no öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta Kabul eder.istanbul Divan» yoa* No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1954
  • MARSIM Bu akşam Saat 21 de C I B A L t KARAKOLU ıımartesi,Pazar Tiatineler 15 ta Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1954
  • Rindiçim'de çarpışmalar Fransız kuvvetleri dön karşı taarruza geçtiler Hanoi,29 AA.Albay de Castrie,dün Banongpet koyüüe karşı hücuma geçmiştir-Bu bölge iki günden beri B-26 uçakları tarafından bombal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1954
  • RÖPORTAJ "Deniz köşkü,nü Hayatlarını teniz en kazanan San.a.cıiar.1;bir çok.arı İçin D hfz ö kü bir barınak ha intferi r.Ona kulübe de diyorlar,fakat sandalcılar arasında yayılmış adi «deniz köşkü» d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1954
  • Polis bb hırsızlık hâdisesine el koydu Kuşdilinde Söğütlüçeşme caddesinde Bahattin Erdoğan adında b:rine ait 210 numaralı eve,kapı kilidini sökmek suretiyle giren meçhul bir hırsız,2900 lira para çala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1954
  • Nepal'de 50 bin kişi büyük bir miting yaptı Başvakilin kardeşi hüfcûüisti faşist meto lar kullanmakla itham etti Eatihmandu Nepal)29 A-AO Nepal kongre partisi başkanı ve Başvekil Koiralanın kardeşi MP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1954
  • Kaneilöpufos Par ise gitti Yanan.Savunma Vekil!dün Pleven ve Bidault ile görüştü Paris.29 A.A)Amerika\seyahati dönüşü Paristen geç-j mekte olan Yunan Müdafaa!Vekili.P anayolla Kanellapulos bugün öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1954
  • Bol miktarda turfanda sebze geliyor Son günlerde istihsal bölgelerinden şehrimze bol ro.k tarda turfanda sebze gelmeye baslamıştr.Sevkıyat bilhassa Adana ve Mersin havalisinden ol maktadır.Dün halde D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1954
  • Sen Benoit Lisesindcki hâd senin duruşması Sen Benoit Lisesi miidire ve baş rahibesini,kızkardeşi ne mezhep değiştirdikleri iddias-yle,tabancayla yarala-"5vj?an Dlmitri Elefteriyadisin duruşmasına dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1954
  • Tarih?Roman Sazan:Kemal SAMANCIGtt Attık Idmsecfen Nergisi saklamıyc çeksiniz,cnun kız olduğunu herkes bil cek 01 Bana bütün tayfaları çağırınız.Dedi.Ahmet mahsus gitmedi,Nergisi gönderdi.Kız on beş d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1954
  • enevre Kooferansı Kızıl Çinin Cenevre Konferansına iştkaki kabul etmesi» hiç bir zaman Cenevre Konferansuuuv müsbet kararlar alınacağına,delâlet etmez* Çin,26 Nirsnda toplanacak ola» Ot nevre Konieran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1954
  • 8 9 10 11 12 Soldan saga 1 Pipolu polis hafyesi.2 Koz;Argo ağzında kirazlı ğı ile meşhur bir zat.3 Tahta çember;Asıl olarak.4 Anadolu eşkıyalarından biri ki Yaşar Kemal romanını yazıyor.5 Auk;Arka.6 î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1954
  • Nihayet o da fazla ileri gittiğini anlıyarak kendi haline güldü.Tabii mevzuu değiştirdik bir daha da kürkten bahsedilmedi.Soyulan mağazanın is mini hatırlıyor musunuz.Evet.Tuhaf bir ismi ol duğu için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.03.1954
  • Rutubetli havalarda bir tedbiri olarak Kininli Gripin Baş,diş,adale,sinir ağrılarını süratle teskin eder,Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalık lan önler.Bayanların muayyen zamanlardaki sancıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1954
  • Foster Dulles kızıl tehlikeyi işaret etti liastani.fi birincide)rmi açıklamış ve demiştir İri:«Amerikan heyeti» müstevli komünist Çin ordularını'^ geri Çekileceği» birleşmiş ve müskil bir Kore meydana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1954
  • ffijRv^İ 3p|$is3 jmH 1:rifl ^^^B9I f^H fit**' dğiH W âaf OSCAR KAZANAN ARTIST Senenin en İyi fcadm a*.6sti olarak Oscar mükâfatını kazanan ingiliz art.sti Audrey HepbuPn dün da Broadway'de senenin en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1954
  • traka yapılacak yardım_Bir Amerikan heyeti yardım meselesini görüşmek üzere Bağdata gitti Tel-Aviv,29 T.ELA.îs rail Radyosu bu akşamki neşri yatında aivil ve askerlerden mü teşekkiı bir Amerikan Heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1954
  • Amerikanın savunma planları Sivil müdafaa teşkilâtı direktörü sığınakları ölüm tuzağı olarak vasıflandırdı Chicago 29 AP)Ame rika sivil müdafaa teşkilâtı direktörü Robert Voodvard dün burada verdiği b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1954
  • Dünya Kupası Bagtarafı bitiacide)Finale kalan memleketler şunlardır:Almanya Avus turya Belçika Brezil ya Çekoslovakya Fran sa Güney Kore ingiltere—isviçre—Balya Ma caristan Meksika Tüj Irçy» Uruguay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1954
  • Faşta akim kaian suikast Baçtarafı birincide)şu yerinde bir «1 bombası patla mış ve Agadir paşası,paşanın oğlu,Agadir askerî komutanı,aıbay Dehorties ve diğer bazı Avrupalılar yaralanmışlardır.Bomba F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1954
  • Yeni yapışık kardeş'er Baştorafi birincide)ğini ve «üç çocuğu daha bulunduğunu söylemiştir.Bu sabaha karşı üçüzlerden yapışık olarak dünyaya gelen ikisinin durumlarının kötüleşmeğe yüz.tuttuğu doktorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1954
  • İspanyada zelzele Baştarafı birincide* sanca zayiat olduğuna dair henüz haber mevcut değildir.Sismoloji enstitüsü dep rem üssünü Madritin takriben 500 km.güneyinde,veya güney Akdeniz sahilinin hemen a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1954
  • Samsun limanı 4 Nisanda açılıyor Ankara,29 Anka)Kara deniz mıntakasınısn büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan Samsun limanı 4 nisan pazar günü merasimle açu'acaktır.Açılış merasiminde Reisicum hur C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1954
  • Netice ve vasıta Başmakaleden devam)Ancak,seviye» itim ve irfan derecesi mevzuubahs edilmeksizin başkalanna karşı dürüst davranıfması her keşten istenilecek bir şey,bir mecburiyettir.Bir vatan dolusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1954
  • israil Urdfin hududunda Baş taralı birincide)Beytlâjfoim bölgesinde Ürdün hu dutları iğinde 5 kilometre mesa fede bulunan Naha/in köyünün etrafım may inlerle kapadıktan sonra,taarruzda bulunduklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1954
  • istanbuldan 11 D.Padayı feragat etti Baştarafı birincide)Ankaranmlu de ancak sabaha karga belli:olmuştur.Bir çok Vilâyetlerde yoklama larm neticeleri tam bir sürpriz teşkfl etmiş ve eski mhletvekil le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1954
  • Yeni bir savunma anlaşması Bagterafk birincide)anektedar.Bu ziyaretin İtalya dış siyasetinde yeni bir değişikliğe yol açabileceği bile bildirilmektediritaryadaki kanaate göre Fransa ve diğer bazı Avru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1954
  • seSahiyetleri tekrar elinden alındı BtıştaraJi birincide)ğı belirtilmiştir.Resmî bir kaynak Necibin Cumhurbaşkanı» Başvekil ve İhtilâl Konseyi Başkanlığı vazifelerinde kalacağım teyit etmiştir.İhtilâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1954
  • Bağdat şehri tekrar sular altında kaldı Beş yüz bin krşî evlerini terkefti kırk kişi boğularak öldü Bağdat 29 T.H.A.Yağan şiddetli yağmurlardan sonra tekrar kabarmaya baş layan Dicle,bugün yine taşmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1954
  • Türk Mısır müşterek teb'iği yayıalaadı Bust»rafr b iri nehir*)rini idame ettirmeye azimli bwltraan Türkiye ve Mısır h» kametleri,2 ocak 1954 akşa mı Kahire operasında vukua gelen hâdisenin ve omı tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1954
  • İstanbul C.H.P.listesi Baştarafı birincide)ki anlaşmazlık dikkatle takip edilmektedir.Ayrıca g-2rek iktidar,gerekse muhalefet,seçim kampanya sına ait bütün hasrlı&an tamamlamışlardır.Bu husustaki prog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1954
  • 'Feragat eden adaylar Bajtarafı birincide)terden namzet gösterilmesini Genel Başkanın takdirine bırakmış bulunmaktadırlar-Haklarından feragat eden adaylar şunlardır:Hayrı Erdogdu.Samim Yücedeı'e.Seyfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.03.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Milne Türkçesi:M-Burian Sahneye koyan:A V N t DILL1G1L Salı.Çarşamba suare 20-30 da-Çarşamba matin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.03.1954
  • Prevantorium Sanatorium!Bastabibliginden Nevi Eksiltme ilânı Muhammen Muvakkat bedeli teminâtı Kilosu.Lira Krş.Lira Krs ihale tarihi,günü.saati Patates,soğan,sarımsak 41500 13150 00 Tereyağı 2000 1400
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.03.1954
  • Eyüp Hukuk Mahkemesi Başkâtipliğinden 953/339 Kofia Arsan.Mahmut Şükrü Arsan,ismail Hakkı Arsan* Mustafa Fikri Arsan,ve Hatice Gümüş Çapanın şayian ve müştereken mutasarrıf oldukları;1 Eyüp tapusunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.03.1954
  • Gayri menkul satışı İstanbul Beşinci icra Memurluğundan 954/82 tkinci derecede ipotekli bulunan Beşiktaş.Abbasağa.Ayvazkâhya ve Yenimahalle Dere sokağında en eski 32.eski 8ı yeni 8.taj 8.56 kapı sayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.03.1954
  • Kiralık Yazıhane Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan s Haydarpaşa Uman sahasındaki 9/4 kapı numaralı bîr oda yazıhane olarak açık arttırma ile bir sene müddetle kiraya verilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.03.1954
  • Bolu Orman Araştırma istasyon Müdürlüğünden İstasyonumuz orman mahsullerini kıymetlendirme şube* sinde çalışmak üzere 250 üra barem dışı ücretle bir Labrand alınacaktır.Taliplerin en az orta okul mezu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.03.1954
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açalığ ve program 1&00 Haberler 13.15 Dane nütiği pfl 13.30 Şarkılar Okuyan:Susan KöBttürik ve Ay ten Ankan 14.00 Küçük ög le konseri pl)14.20 şarkılar Okuyan Ahmet Çağan 14.45 Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.03.1954
  • Polatlı Belediye Riyasetinden 1 Belediyemiz 954 yılı bütçesiyle ihdas ettiği 1000 Bra aylık ücretli mühendis kadrosuna bio* kapı ve inşaat mühendisi alınacaktır-2 Almacak mühendisin kanununun 4 üncü m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.03.1954
  • Kartal Belediyesinden Bedeli keşfi 12000 lira ve geçici teminatı 900 liradan ibaret vapur İskelesi bütün kaplama meydan inşaatı işi kapalı zarf usuhı üe eksiltmeye çıkarılmıştır.Eksiltmesi 8-4-954 per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.03.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları As-ihtiyaç için 500 ton odu» kapafa zarfla 8/4/954 Perşembe saat 11 de İzmit Kara Afi.Sa-Al.Ko-da satın almaçaktır.Tahmin bedeli 22.000 öra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.03.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko,Başkanlığından A As-ihtiyaç için 300 ton yulaf Konyada teslim şartly-Ie pazarlıkla satın alınacaktır.Mulhammen tutarı 75000 lira» kesin teminatı 10000 liradır.B Ihate 6 Nisan 954 Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.03.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Başkanlığından A As.ihtiyaç için 5000 atfet tımar fırçası müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme ile satın alınacaktır.Muhammen fiatı beheri 300 kuruş,geçici teminatı 1407 liradır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.03.1954
  • ulilliuct A Done şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayak 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirflân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8.sayfa sant.2,60 TX,Hanlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.03.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertugnû çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.03.1954
  • inşaat ilânı Sümerbank Genel Müdürlüğünden 1 Malatya Pamuklu Sanayii Müessesemizin tevsii in şaatı birim fiat esasıyla ve kapah zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2 Yapılacak işin keşif bedeli 1450
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.03.1954
  • İstanbul İkinci tcra Memurluğundan:954/1010 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar-verilen bir adet kırmızı boyalı 2000 lira değerinde buz havuzunun birinci açık arttırması 3/4/954 T.de Cumartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.03.1954
  • Kambiyo Ye esnam Kapan* Acılı» Kapanış Bteıling 784 784—Dokur 280.30 280.30 9*r* Frangı o.8ı 0.80 isviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Ft.5.61 5.60 tcveç Kf.54.12 50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.03.1954
  • Muğla Verem Hastahanesi Baş Tabibliğinden Verem Hastahanesinin 1/3/954 tarihinden Şubat 955 sonuna kadar ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve muhammen bedelleri yazılı iaşe maddbleri 17/4/954 Cumartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.03.1954
  • îst.Dz.İkmal Gr.Amirliğinden 1 Mevcut evsaflarına göre cios ve miktarı aşağıda yazıl:telefon malzemesi satın alınacağından mevcudu olup vermek isteyeceklerin 10 Nisan 1954 tarihine kadar amirliğimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.03.1954
  • Sop saman alınacak Sfoerbtek Seliloz Sanayii Müetseseıiıdeı İzmit İhtiyacımız olan 1000 ton sap samanın ihalesi 9 Nisan 954 günü saat 15 te kapalı zarf suretiyle müessesemizde yapılacaktır* Şartnamemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8