Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.03.1954
  • fe r RADYOAKTTV BALIKLAR Hidrojen bombasının infilâkı sırasında radyoaktiviteye yakalanan Jaıpon 'balıkçılarının tuttuğu batukW Tokyoda âlimler tarafından Gejger say** cnyla muayene edilmektedir.Alimü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1954
  • Adayların tesbitinde titiz davranılıyor ı I,DP Genel İdare Kurulu dün Başvekilin riyasetinde iki mühim toplantı yaparak adayların tesbitine çalıştı Şehrimizden müstakil adaylık için müracâat edenlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1954
  • I Genç millî takım Adalete 6 1 yenildi Almanyada yapılacak gene m£EK takmalar fatbol şampiyonasına iştirak edecek olan genç möllî futbol takanı namzetleri dün Adalete karşı yaptıkları antrenman maçım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1954
  • Amasya bölgesi su altında Yeşiîırmak süratle yükselerek bir çok yerleri bastı* köyler arasında irtibat kesildi Amasya,24 A.A.Her saat yükselmeğe devam eden Yeşihrmak şehri tehdit etmek tedir.Taşova-Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1954
  • İngiltere Almanya B)Millî takımını 4-0 mağlûp etti Gelsenkirchen 24 AP)İn giliz B)millî futbo-1 takımı bu ffün burada karşılaştığı Batı Al onanya B)takımını 4-0 yenmiştir.Birinci haftıaymda tngillizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1954
  • Montesi skandali İtalyan Meclisinde Komünlstleriıı bütün İşleri yüz,üstü bırakıp bu meseleyi müzakere için yaptıkları teşebbüs akim kaldı Roma.24 AP)Mario Scel'ba hükümeti dün parlâmentoda WBfima Mont
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1954
  • Yeni bir 14 Çiçeron l(hâdisesi mi?îzmirdeki İngiliz konsolosunun a$c»lığu)i yapan Paul'ün bir çok hâdiselerde parmağı olduğu bildiriliyor izmir 24 Milliyet)Şeh rimiz Adliyesine ingiliz Kon solosluğu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1954
  • C.H.P.nin İzmir adayları Izmir,24 Milliyet)Cum fouriyet Halk Partisinin mebus aday/jgina müracaat müddeti bu akşam nihayet bulmuş ve tamirdeki adayların isimleri ge& vakit açıklanmıştır.Bu ze vat şunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1954
  • Tfe 8.Sırrı Tercan'ın 80 inci doğum yılı Türk eğitimine uzun seneler değerli" hizmetlerde bulunan öğretmen Selim Sırrı Tarcan'ra 80 inci doğum yılı münasebetiyle dün saat 15 te Çapa Eğitim Enstitüsünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1954
  • izmirde cinsiyet değiştiren kardeşler Doktorlar böyle bir vak'aya dünyada ilk defa tesadüf edildiğini bildiriyorlar izmir 23r Milliyet)Dün keklik ile kadınlık arasım gece bildirdiğim cinsiyet de da hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1954
  • Fahiş fiyatla mal satışını ftnliyecek yeni tedbirler Ticaret Vekâleti müfettişleriyle belediye kon tr of ör ler inin salâhiyeti arttır 11 d,Ankara,24 Milliyet)Zi-re bazı salahiyetler veren ve raat,Sağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1954
  • îSL YUMURTA BOLLAŞTI Kış mevsiminin sona ermesi üzerine yumurta piyasasında bir canlılık baş göstermiş ve uzun zamandan beri 20-25 kuruş arasında olan perakende flatter 9 kuruşa kadar düşmüştür.Fiatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1954
  • Lord Montagu mahkûm oldu Winchester,24 CAP)İngiliz asilzadesi Lord Montagu of Beaulieu,bugün erkeklerle gayrı ahlâkî cinsî münasebetler tesisi suçundan 1 yıl hapse mahkûm edilmiştir-Yargıç,hükmü tefhö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1954
  • Asker!görüşmelere iştirak eden Türk» Yunan ve Yugoslav Genel Kannay Heyetleri Üçlü Balkan Paktı askerî görüşmeleri dün başladı 9 gün devam edecek olan müzakereler sırasında paktın askerî hususları bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1954
  • Faruk'la evleneceği söylenen trma Faruk evleniyor Rama,24 A-A-Sabık Mısır Kralı Faruk'un bir müddetten beri beraber seyahat ettiği Irma Capece Minutok)isminde bir Napolfli genç kızla evleneceği haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1954
  • Bugün fphrimizde havanın umu ıniyet|e as bulutlu geçeceğf,rüzgarların orta {kuvvette eseceği sühunet derecesinin artacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1954
  • Türk Pakistan Paktı Karavide hazırlanan an-laşma metni tetkik edilmek üzere Ankaraya gönderildi Karaşi 24 T.H.A.Tül kiye Pakistan paktı hususunda hazırlanan anlaşma metninin Pakistan hükümeti tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1954
  • Millî Talebe Federasyonu tarafından İzmir'de Kıbrıs için bir miting tertip ediliyor Atina sokaklarında tezahürat yapan Yunan Unıversı telileri de Ingiltereyi protesto etti İzmir,24 Miöiyet)Şehrimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1954
  • im i m Dr-Adenauer» dün müzeleri gezerken Adenauer yarın sabah gidiyor Federal Almanya Başvekilinin A/ıkarada yaptığı temaslar,Londrada alâka ile karşılandı Şehrimizde misafir olarak bulunan Batı Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1954
  • Oz demokrat gazetesi hakkında takibat açıldı Gazetenin sahip ve neşriyat müdürü dün Izmir savcılığına celbedilerek ifadeleri alındı izmir,24 Milliyet)17 Mart talihinde izmirde intişar eden «öz Demokra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1954
  • İngiliz Mısır görüşmeleri kesildi Londra hükümeti Mısıra bir nota vererek siyasî müzakerelere son verdiğini resmen bildirdi Kahire,24 AP)Büyük Britanya,Süveyş üssünün ileri deki tasarruf şekline dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • Kalkman Türkiye a İktidar Partisi Türkiye» başlığı ile bir kitap neşretti.Bu Idtab,Halk idareleri tacrine kmaknaş rejimlerin kabulünden beti ilk olarak 1950 mayıssnda tatbik edilebilmiş oba serbeat se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • KONSER it Atatflirk Ku Lfeesi le Konservatuar Talebe Demeğinin müştereken tertip ettikleri konser;31 mart çarşamba günü saat 17 de Atatürk Kus Lisesin da verilecektir.Konsere solus t olaark Rahşan Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • Yugoslavyadaii getirtilen mangal kömürleri dağıtılıyor Belediye İktisat Müdürlü ğü tarafından Yugoslavya dan getirtilen 500 ton mangal kömürünün dağutılmasına devam edilmektedir.Kömürler toptan olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • Tütünden alınan ihraç primi indirilecek Tütünden alman 12.5 san tim tutarındaki ihraç priminin indirilmesi hususun da alâkalılar nezdinde teşeb buse geçilmiştir.Bu hususta kendisiyle görüştüğümüz yetk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • Krom ihracatımızı geliştirmek için tedbirler alınıyor Türkiye krom komitesinin senelik toplantısı ay sonunda yapılacaktır.Toplantıda komitenin bir yıllık faaliyeti gözden geçirilecektir.Diğer taraftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • HALKIN SESİ Maaş kesintileri İsim ve paresinin bizce mahfuz tutulmasını istiyoa bir okuyucumuzdan akhğ»mız mektuptu;Defterdar,lık ftp Fatih MulmüdürtUgünde vatandaşa kolaylık gösterilmediğinden şikaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • Boğdz;giriş çıkışa açıldı Ağları parçalayan İtalyan {emişi hafif yara i olarak kurtarıldı iki günden beri Çanakkale açıklarında htifriim siüvn şiddetli fırtına dün öyleden sonra biraz hafit lemistir.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • OğreBm müesseselerinde denenen aktif metodun neticesi Millî Eğitim Müdürlüğünde,bazı öğretim müessesels rinde,deneme mahiyetinde tatbik edilmekte olan Aktıl metoddan alman neticeleri tesbit için bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • mo.25 Mart Ra.20 12 Cem.1954 Mart âhır 137$ Perşembe I860 VAKİT VASATt EZANİ Güneş 5.56 11.30 ö*le 12.20 5.54 İkindi 15.49 9.23 Akşam 18.27 12.00 Yatsı 19.58 1.32 îmsak 4.14 9.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • ikinci Teknik Ofoul Nisan ayında açılıyor Hususî bir kanunla şehrimizde kurulmasına karar ve rilen ikinci Teknik Okulun açılması hususundaki hazırlıklar ilerlemektedir.Verilen malûmata göre,halen öğre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • Barselonaya tevrübe seferi yapı/ıyor Denizcilik Bankasına ait Hopa şilebi,tecrübe mahiyetinde olmak üzere 29 mart pazartesi günü Barselonaya bir sefer yapacaktır.Şilep,limanımızdan Izrnire gidecek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • Dün iki kız kaçırma hâdisesi oldu Usküdara bağlı Duduüu köyünden Mlhriban Kocaku şak adında 12 yaşında bi:kız.çocuğu,Şilenin Korucu köyünden ibrahim adında 30 yaşında bir genç tarafından kaçırılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • On günlük Wr çocuğu sokağa bıraktılar Kadıköyde Kozyatağında Üsküdar caddesinde,evvelki gece on günlük bir kız çocuğu bulunmuştur.Mürüvvet adı verilen çocuk Zeyneo Kâmil Haslahaneslne kaldırılmış ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • Yunanistan bizden kasaplık hayvan istiyor Cardı kasaplık hayvan ih racmın arttırılması için teşebbüse geçilmiştir.Belirtildğıne göre bilhassa Yunanistandan dolar temini maksadiyle yeni talepler alınma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • Dış piyasalarda fmdık fiat-Lan düşmiyc başladı Dış piyasalarda fındık fiat larmin düşmeye başladığı bil dirilmektedir.Stokların çok azalmış olmasına rağmen fiyatların düşmesi anormal görülmektedir.Alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • Memleketimizde 60 bin mo* türlü vasıta var Memleketimizdeki kara yollarının inkişafına muvazi olarak motorlu nakil vasıtalarının adedi geçen yıla nazaran bir misli artmıştır.Son yapılan istatistiklere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • Ümraniyede çıkan yangın zorlukla söndürüldü Usküdarda Ümraniyedo Şaban Gürele ait evde evvel ki gece yangın çıkmıştır.Kısa bir zamanda gelişe rek etrafı tehdit etmeğe baş* m jayan yangın halkın ve itf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • Odesa'dan İspanyol mültecileri geliyor 291 kişilik kafiiayl şehrimizde karşılamak üzere Kızılay İspa.ıyoliarla işbirliği yapacak Aralarında,ikinci Düuyâ Harbinde Almanların yanında Ruslara karşı çarpı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • Tenrzlik işleri kadrosu takviye ediliyor Belediye Temizlik işleri kadrqsu takviye maksa^yle ilgililerce yeniden bazı tedbirler alınmıştır.Bu cümleden olarak şeh rin temizliğine azamî dikkat gösterilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • Kanlı bir vaka oldu Aksarımla bir gene kabadaydı* yüzünden bir garsonu vur du Dün sabah Aksarayda kamı oir hâdise olmuş,bir genç tabancayla üç yerinden vurulmuştur.Aksarayda Cerrahpaşa caddesinde Cami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • Bey oğlunda iki randevu evi daha basıldı Ahlâk zabıtası memurları dün sabaha karsı,Beyoğlunda iki randevu evini basmıştır.Evdoksiya ve Rabia adın daki kadınlara ait evlerde 4 çift suçüstü yakalanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • Yazan:Bedirhan ÇINAB Tefrika 18 Hemen her gece değilse bile gün aşın bir kaç kayıp veriyoruz Yüzbaşının barbarlar dediği Türklerdi.Yani bizler çenesine bir yumruk atıp,iri dişlerini ağzma dökmemek iç:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • KfgA HABERLER Ondu.Prof.Dr.Kurt Ko»siwg tarafından,bugün saat 17.30 da,Emmönü öğrenci Lo kaiüoıde «Yundumuz balıidçılığı tun biyolojik esasları» mevzuun lu projeksiyondu bir konferans verilecektir.İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • POLİSTE jfc-Hüseyin Umılanaa,Recai örün ve Süleyman Mjhçı adın da üç kişi,Gülhane parkında Ömer Kuyumcu adında bir erin 120 lirasını zarfçılık suretiyle dMand4rma^laıd*r.Suçlular ya Jcalanmıştır.Nlşan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1954
  • İsmail Ege bundan önceki iki makalesinde kendi hayatını ve Sovyet Rusyamn vaziyetini izah etmişti.Bugünkü yazıda da Rtre-yaınn Çart«kt^ın komünizme geçişini ve son duruımmu anlatacaktır.¦Eski Çarlık R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.03.1954
  • ffalyado i yakalanan casuslar İtalyan polisi Çekoslovakya kesatına casushık yapan ve bari kadın oLan alfa kişiyi tevkif etti Foggia,24 A.A.ttalyan basınının bu sabah «bildirdiğine göre biri kadın olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1954
  • Bir Amerikan gazetesi Türkiye İçin busnsi nüsba çıkarıyor New York^ 24 Anka)Anvrl'ka'nın en büyük gazetele rinde»* «New Herald Tribune.grazetesi 20 nisanda Türkiye için 20 sayfalık bir ilave nüsha neş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1954
  • Radyoaktivite beyin nserıne seoep oıotı Bikini'de tecrübeye İerde beyin kanseri Boston,24 A.A.Radyo aktif şuaların vücuttaki tesirleri Üzerina ihtisas sahıibı Wir alim,atam bombasının beyin kanserine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1954
  • June Haver,Fred Mac Murray la evleniyor Miami Florida)24 AN-KA)Manastıra girdikten sonra fikrini değiştirip rahi be oîamıyacağuu anlayan lilm yıldızı June Haver'in Fred Mac Murrayla evlene ceğl bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1954
  • Bir Akdeniz birliği isteniyor Marîritte konferanslar veren Mısırlı bir profesör Akdenizdeki ingiliz hâkimiyetinin ancak bcr birlik tepkiliyle önlenebileceğini söyledi Madrid,24 AP)Burada ki Mısır ktbl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1954
  • Altılar konferansı tehir edildi Paris,24 Nafen)Gelecek hafta Brüksel'de Avrupa Siya si Birliğini görüşmek üzere top lanacak oı'an 6 devlet kanferan sı tehir edilmşitir.Bu tehirin neden yapıldığına dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1954
  • Kraliçe Elizabeth Güney Avustralya parlâmentosunu açü Adelaide 24 A.A.Kra üçe ikinci Elizabeth ve Edin burg Dükü dün halkın soş kun tezahüratı arasında Yeni Güney Avustralya parlâmentosuna gelmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1954
  • Maltalı bir kızın intihar sebebi Londra 24 AP)23 yaşında Maltalı bir kız olan Yvonne Sciciuna dün gece kendin,Vaterloo köprüsün den Thames nehrine atarak intihar etmişti.1950 senesin den beri Ingilter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1954
  • 14 senedir devam eden yangın söndürülemiyor Pennsylvania 24 Reuter)Dünyada bu güne kadar rastlanan en büyük kömür madeni yangını Carbonlade' in altında 14 seneden ber devam etmekte ve kimse sön dürmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1954
  • Kraliçeye ve Edinburg Dükı.ne ver len hediyeler Adelaide 24 A~A.Kra Üçe Elizabeth ve Edinburgh dükü bu gece Adelaide Bele diye Reisi tarafından şereflerine verilen bir gardenpartide hazır bulunacaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1954
  • Esîri Fas Sultanı Madagaskarda yerleşecek Madagaskar 24 A.A.Geçen sene Fransızlar tarafından azledilerek sürgüne gönderilen eski Fas sultanı Sidi Muhammedin.Madagaskarda daimî olarak ikametine karar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1954
  • H.nıîstanda çocuk ressamlar sergj Ifimlîstfanm Haydara1^!şehrinde 26 meratebeta nıc 1256 çocuk ressam tarafından yapılmış 1500 den fazÜa e:bulunduğu I»'r sergi açılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1954
  • FIKRA Hayatiyet Fek muhterem Belediye Reisimiz Roma dönüşünde,ayaküstü denilebilecek bir şekilde o spritüel vecizelerine bir yenisini daha ekleyiverdi:«Nerede ihtilâf vârsa orada hayatiyet var demekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1954
  • Ruslar Belgaddaki Büyükel çilerini geri çağırdılar Belgrad 24 A.A.Bel grad akşam gazetelerinden "Vecernje Novosdi,Sovyetler Birliği Yugoslavya BüyÜKeîçlsi Vasili Vafkovun ani olarak Moskovaya çağrıl d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1954
  • Pakistanda bir çarpışma Bir kâğıt fabrikasında ajgn kavgası halinde başlayan ihtilâf» 13 kâşiftin ölümüne.35 kişinin de yara'anmasına sebep okla Dakka,24 AP)i-Buradan 320 mü mesafede bıu'unan Ohandrag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1954
  • Kraüa bahse gren adam Ehramların tepe*rndea 6 dakikada aşağ'.va inea fl&sırh rehber.Suudi Arabistan Kralından 1000 lira aldı Kahire,24 AP)Dün bir Mısırlı bir ehramın üzerinden aşagya kadar 162 metreyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1954
  • Yabancı tabaah Öğretmenlerin mukaveleleri uzatıldı Ankara 24 T.H.A Muhtei'.t dereceli teknik okullarda vazife gören yabancı mütehassıs öğret men lerir mukavetelerinın altı aydan bir seneye çıkarılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1954
  • Evet ama,ne ya sık ki böyle.ve böyle olduğu da muhakkak-öyle ki.Molly» Georges Finch'in ahlâksızca hareketlerinden tiksinecek yer de.bu adama,iftiraya uğramış,mağdur olmuş bir insan nazarıyla bakıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1954
  • i/asî İcmal Israilin Fâ.istin© yerleşmesi Suudî Arabistan Kralı Majeste Suud,Mısırı ziyaret etmektedir-Arap Birliği lehinde beyanat vermesi rica edilmiş olacak ki Musevilerin zorla aldıkları Filistind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1954
  • Kısa haricî haberler AMERİKA.Birleşmiş MHletlenieki ¦tttted yüksek komiseri Van Heaven Goedhardt,fair bası» İjonferanainda,bu yas ve aosyal konseya mülteestet-meseiesinin için 5 yıllık yeni bir plan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1954
  • Tepkili uçağı d» Soslar icat etmiş Londra 24 Nafen)So» yetler şimdi tepkili uçağı ica!dettiklerini iddia etmekte*Ür Jer.Fakat Kore harbinde ele geçirilen Sovyet tepkili jet uçaklarını inceden incey* t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1954
  • İKTİBAS Elmas eıe açıc İngiliz mukabil casus.uk teşki âtının eski safi şi/ndi el n kralı Oppanheimer île işb J ji ederek kaçakçıların e baslarını bulmaya çalışmaktadır.Sir Parcy Siilitoc'un İşi başara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1954
  • Bayan Churchill ikinci defa tehdit edildi Manchester 24 ANKA)ingiltere Başvekili Sir Vinston Churchill'in eşi lady Churchill,ikinci defa tehd-t edilmiştir.Bu seferki tehdit Manch ester,Guardian gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.03.1954
  • HFR6ÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Alp Arslanın Diyojene karşı kazandığı zafer Huzura giren esir koydu;ve Ordu kumandanlarının konuşması bitmişti.Kapman önünde dilsiz gibi duran bir be devi güzan*.içer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1954
  • FOLKA KBAUÇES?Aftien Ro.i manyah ol«& Doretfcy» bir poîfca müsa-m bakasında kraliçeliği kazandıktan son-fi ra «Polka Dotty» unvanını almıştırmmmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1954
  • i-melsn sebep olduğu feci kaza tk:nci Dünya Harbi sırasında bombardımanlarla harap ı tngilteredeld bir kilisenin duvarı geçenlerde çökmüş-İhmalin doğurduğu bu hâdise» aynı yamanda iki kişinin şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.03.1954
  • Nielson ve Davidsson Amerikalılar tarafından ma|lûp edildiler Pealm Beach 24 SHA)I-merika)Cöflin Harris In-Burada yapılmakta olaiı beyi giltere)6/0,6/0 mağlûp etnelmilel tenis turnuasında mislerdir,Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1954
  • •w 4fjjjkl«tl* ÜÜ m.is¦ Adaletti Ahmet ve Cahrd'in Ur hücumuna gene takım kalecisi önlüyor A wwı%-Güzel ve Voir bine bir maç çıkaran Adalet karşıs nda,i k devre zayıf bir tertiple yer alan gençler 5 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1954
  • j m*.y.y.Federasyonunun istif asma sebep olan İspanya tnüH takımı Dolmabalıçe Stadında İspanya futbol başkanı ve rı onu etti Madrit,24 AP)ispanya Futbol Federasyonunun bütün âzaian dün gece istifa etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1954
  • scı Spor Haberleri îl 1)1 YOK Adana 24 StiÂ)Istan bulspor futbol takımı iki maç yapmak üzere gelecek hafta şehrimize gelecektir.Istanbulspor takımı iki kar şılaşma için yedi bin lira a~ lacaktir.SZEKE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1954
  • Gardner Adams boks karşılaşması Londra 24 SHA)Vakolan müracaat üzerine topicnan Beynelmilel Profesyontv Boks komitesi,26 Nisanda yapılacak olan Jack Gar d ner Ansel Adams karşılat masını,Britanya Impa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1954
  • İP* Düftıya şampiyonası ve durumumuz Dffnya Futbol Şampiyonası eleme müsabakalarında» mil!takımımızın İspanya karşısındaki beklenmiyen başarısı v böylece rakiplerimizin bu turnuadan tasfiyesi,dünya b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1954
  • Dünyadan atletizm haberleri C v lanJ kjpafı pı t yarışna arı New-York,24 SHA)Cleveland'da yapılan kapalı pist atletizm müsabakalarında Ron Mitchell yüksek atlamada 2 metre 05 lik 'bir derece üle birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1954
  • Fransa torunda Alplere tırmanış Fransa Bisiklet Tu u Paris,24 Renter Spc muhabirimiz James Floeti bildiriyor;Dünyanın en büyük b;sıklet yansım teşkil eden Fraı;sa turu bu sene 8 temmuz tarihinde başlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1954
  • Müebbet boykot ile cezalandırılması ihtimali olan Çek lokoınotiji 7.t ıi.İ boy kof veriliyor Paris 24 SHA)Koraü nistler tarafından tertip edilen bir kır koşusu müsabaka sına katılmak üzere buraya ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1954
  • Hangisi «Sporcuları Koruma Derneği» milli takım oyuncularına hediye dağıtmış/AlUah!Allah!Bu derneğin ya ismi yan fış konulmuş,ya da yaptığı işler yanîış.Yoksa;dağıtacakları hediyelerle «gençlerin şevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1954
  • Cemal Alpman geldi Beden Terbiyesi Genel Müdürü Cemal Alpman bu gün şehrimize gelmiştir Beden Terbiyesi Genel Müdürü şehrimizde iki gün kalacaktır.SHA)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.03.1954
  • AĞRILARINA KARŞI GRiPiN faydalıdır GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 qdef alınabiliri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1954
  • iki sarhoş kadın caddede rezalet çıkardı Anna ve Zahide adında ikî kadın,evvelki gece Şişlide Eşref Efendi sokağında fazla miktarda içtikleri içkinin teslrile rezalet çıkarmış ve gelen geçenlere sataş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1954
  • Çukıılatalar M\çıkan rc?bîr!RÖPORTAJ Çukulatalar,çocukları kumara teşvik ediyor Piyasaya sürü ^m Mr takım çukaf atalar çocuklarda kumar hırsı yarattığı gibi,Içindsn çıkan açık saçık resimlerle de ahlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1954
  • Kader mahkûmu C â!İKtEUDAK nunla tanıştığım zamanhayatımın baharında idim ve kalbim bomboştu.«Sevda» nın insana bir musikî nağmesi kadar tatlı gelen sesi vardı-Bu büyüleyici sesbeni cezbetmişti-nu tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1954
  • Nakiye Elgini dün töreni defnedildi Evvelki gün vefat eden,eski mebus ve istanbul Şe hir Medlsj ^za'tarmdan Na klye Elgünün cenazeslğ dün öğle namazını müteak.p,Ş*ş li camiinden kaldırılarak Zlnc:riik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1954
  • Bir basın dâvası »eraatle l neticelendi Saidj Nursi tarafından Ahi met Emin Yalman aleyhine açılan neşren hakaret dâvası dün Toplu Basın Mahkeme sinde sona ermiştir.Mahkeme bahis konuşa yazılarda haka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1954
  • Bal miktarda balık yakalanıyor Son günlerde balıkhaneye bol miktarda balık gelmeye başlamıştır.Bu arada dün,5 ton hamsi,""12 ton uskumru 7 ton kalkan,3 ton istavrit ve 3 ton da muhtelif cins balık gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1954
  • Bir ö&rcnei vapurda intihar elmek istedi Aksarayda Muratpaşa sokağında 3 oıumarada oturan,Gedikpaşa ortaokulunda1 oku yan Qzer Ekren adında bir çocuk,Köprü Kadıköy ese ierini yapan vapurda tentürdiyot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1954
  • Tarihî Koman Yazan:Keınal SAMANCIGU» Sadrazam Gec'ik Ahmet Pcşa açtırdığı çadırın kenetleri altında güneşleniyordu S6 Kim mâni oldu?Leventler gördüler.Hayır.Paşanıza gittiniz mi?Gitmedik,malûm ya can
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1954
  • Aylardır görüşmedik Swanson,galiba biz de vefa sız olmaya başladık.Bu da nereden aklına geldi?Bizim bn-birimizden vaz geçemiyeceğimizi bilm yor musun?işlerin nasıl çok yoruluyor musun?işlerim kabil ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ml 1 j I I 1 i 1 i i i HB i *ı i t i 9 H i B or İ I R n 1 1 1 i 1 r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 11 12 S^îdan sala 1 Ressamın âletlerinden biri;Kundurayı tafcviye eden başlı çivi.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1954
  • M'ffıo tcşkilâtiyle alakalı çalışmalar Alman Başvekili ile birlik te evveüki gün Izmiröen şehrimize gelen Ekonomi ve Ti caret Vekili Fethi Çelikbag M gro teşkîlatlyle a'ISkah kiklerine devam setmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1954
  • Şelıir Tivatrosıırehki İhtilâf devam ed'yor Şelıir Tiyatrosundaki ihtilâfı haflelmek maksadıyla yarın saat 16 da Vali ve Belediye Resi Prof.Gbkayın başkanlığında bir toplantı ya pdacaktırtoplantı,Çeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • Hidrojen infilâkında beklenmedik şeyler olmuş Elsenhower* İnfilâk sırasındaki hâdiselerin İlim adamlarını dahi Vaşington 23 AP)Baş kan Eısenhover,bugün gaze tecilerle yaptığı bir konuşma sırasında,geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • Rusyada yeni temizlik hareketleri ycpılıyor Bu def ak i temiz ikte ileri g len Rus ziraat idarecilerinin tasfiye Londra,24 Naıfen)Sovyet Ruaya yeni tip bir temizliğe girişmiştir.Bu sefer mutad olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • Cçlü BalkanPaktı askerî görüşmeleri dön başladı BafteraA birincide)Siyasi çevreler Üçlü Faktın halen aadece poıetik ve Ekono mik bir hüviyet taşıdığım ve askeri mevzuların hallinden son ra bu Paktın t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • Faysal Bağdat'a dönüyor Karachi,24 AP)Resmi mahfiller bugün Pakistani zıya,ret eden Irak Kralı Faysala karş)tertilpenen suikast teşeb büsünün m3ydana çıkarıldığına dair haberleri «tamamıyle uy-dunma»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • Adayların tesbifinde titiz davramlıyor Ba.jtarafı birincide)izmir DP.mensupları 3 bin imzalı 'bir mazbata hazırlayarak yoklamanın tekrar tehiri hususunda Genel Merkez nezdinde teşebbüse geçmiştir.Bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • İngüiz-Mısır görüşmeleri kesildi Bitaraf!birincide)de ingiliz Mısır münasebetleri nüı yeniden kötüye doğru gitmesi karşısında JLoadra hükûmetinin* nulbakeı elerin resmen kesildiğini açığa vurmayı terc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • C.H.P.nin Izmir adaylan Baştarafı birincide)Öklenı,Seyfi özgizler,Ekrem Özkılıç,Madilha özzanbak,Şe rif Remzi Reyent,Ferhat Sakız ft,Fitnat Faltugcu,Hulusi Selek,Reşit Soyer,Riza Sahan,Nihat Şeranan,G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • İzmirde cinsiyet değiştiren kardeşler Bagtarab birincide)ya başlamışlardır.Bunlardan 25 yaşındaki Hacer Afyonda evlenmiş,fakat güvey bu izdivaçtan tad bulamadığı için iki ay sonra ayrılmıştır.İzmirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • "Öz Demokrat,gazetesi hakkında takibat açıldı Baştarafı birincide)başsavcıya müracaat ederek ne ğir yolu ile işlenen suçıar hak kındaki yeni kanun mucibince bu gazele mensupları hakkında Savcılığın re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • Hindicimde savaşlar tekrar şiddetlendi Fransız uçakları mütemadiyen bo Hanoi,24 A.A.Asi kuv vetlerin faaliyetlerini arttırdığı Kızıl nehir deltasının bjjçok kesimlerinde dün şiddetli savaş lar cereyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • Yenibir"Çiç«,on„ hâdisesi mi Baetaraa birincide)dan alâkadar eden **Çiçeron„ hâdisesine benzeyen bu vakanın tafsilâtı sudur izmir ingiliz Konsolosu nun aşçılığım yapmakta olan Paul adındaki şahıs,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • tfifc"' âJ.f^f-f Cilt bakımı için hususî bir formülle imâl edilen Puro Tnvalet sabunu cildinizin gizli kalan güzelliğini mey dana çıkarır.hayranlık yaratan bir cazibe verir.KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • Beykoz nostahanesinden 100 İtfa çalındı Kanhcada Sarav Kasabı inşaatında çalışan Gazi Dursun adında bir işçi dün,mektup atmak için Beykoz postahanesine girmiş ve me-murun dışarı çıkmasından istifade e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • Türk Pakistan Paktı Baştarafı birincide)Türkiye hükümeti paktın metni üzerindeki tetkiklerini bitirdikten sonra» müşterek bir tebliğ yayınlanarak anlaşmanın güttüğü gaye ve bu anlaşmanın hedefi açıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • Izmirde Kıbrıs için bir miting tertip ediliyor Baştarafı birincide)lanarak ingiltere aleyhinde,atıp tutmuşlar ve Kibrisin YunanLstana iltihakını istemiş* leıdir.Talebeler polis kordonunu yararak Atina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • Lord Montagu mahkûm oldu Baştaraft birincide)lan genç lort sendelemiş,beti benzi atmış ve yargıcıa «Söyliyecek bir şeyiniz var mı?sualine,güç işitilir bir sesle cSöyliyeoedc Wİr şeyim yok demiştir.Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • BATI TRAKYADAN tLTIC/XLAK Ankara.24 T-HA)Beşi tamamen çıplak vaziyette olmak üzere 30 Yunan tebaalı Türk bir kayıkla Meriçi geçmek suretiyle bu sabah Esîciköye iltica etmişlerdir Bitkin ve bir kısmı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • Amasya bölgesi su altında Baştarafı birincide)j laruu,Hacıilyaa mahallesi,Sul tan Beyazıt camti avlusu,İma ret köprüsü yanındaki buıVar,şahir oteli civarı sular altında dır.îlyas mahallesi halkı «vie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • Almanyanın silâhlanması istenmiyor Paris 24 AA)fVansız Dışişleri Vekâletinden bu gün bildirildiğine göre.Al manyadaki batılı yüksek komiserler.Federal Almanya nin silahlandırılmasını tazam mun edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • Ankara yolunda iki otobüs çarpıştı Adapazarı.24 Milliyet)Bugün öğreden sonra saat 16 sıralarında Ankara şos:sinin geçtiği Sakarya 'köprüsü civarında feci 'bir otobüs kazası olmuştur-Boyabattan aJmıg o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • Pilotsuz uçaklar Almanyada Frankfurt,24 AP)Ame rika hava kuvvetlerinin Atom silâhları taşıyabilecek iktidarda B-61 tipindeki pilotsuz Matador bombardıman uçaklarından mü teş.kkil bir grupuna ait taşıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • S.Sırrı Tarcanın 80 inci yılı Baştarafı birincide)olan beden eğitimi öğretmenleri için bir dakikalık ihtiram duruşu ile başlanmıştır-Müteakiben Yüksek öğretmen 0kulu Müdürü Kemal Kaya.Selim Sırrı Ta-r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • ingiltere Almanya 6)millî takımını 4 O yendi Baştarafı birincide)i nely kuTObOndan sagiç Shannon kaydetmiştir.Maç 45.000 kişi tarafından seyredilmıiştir.Bütün yerler doldufcu için bin lerce meraklı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • Montesi skandali Baytara*,birincido)tisbe bütün işlerin bırakılarak Perşembe gününden itibaren Mokrbesi meselesinin müzakeresini istemişlerdi-Komün istler bu arada Başvekil SoelbaVı hâdisede ismi geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1954
  • Adenauer yarın sabah gidiyor Baştarafı birincide)Basın Ticaret Müşavirliğinden dün alâkalılara gelen bir yazıda,Alman hükümetinin liberasyon listesine yeniden bazı maddeler ilave euftgn bildirilmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • Kambiyo ve esnan Kapanı* Acılı?Kapanış Sterling *34.764—Dolar 2 80.50 280.30 Fr.Frangı 0.8t 0.8t isviçre Fr.64.03 64.05 Belçika Fr!5.61 5.60 İsveç K».64.12.50 64.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Tacı iğlerim fiden idare «den liea'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • Lokman Hekim r.BAFIZORM&r;Dahiliye Mütehassıs» Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-17.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divan* yoıc No.104 ıı ıı.lı g ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • Kartal Belediyesinden Bedeli keşfi 12000 lira ve geçici teminatı 900 liradan ibaret vapur iskelesi bütün kaplama meydan inşaatı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır Eksiltmesi 84-954 per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • MAKSİM Bu akşam Saat 21 de I B A L I KARAKOLU umartesi,Pazar matineler 15 te HARA CA Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • iller Bankasından:Hidro-Elektirik Tesisat ve İnşaatı Yaptırılacaktır 1 Yozgat Karanhkdere hidro-eJektrik tesisatı mafeeme,montaj ve inşaat işleri tesisatı işler vaziyette teslim edilmek üzeıv kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • As.Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı Müdürlüğünden İnşaat yaptırılacaktır:Erenköyde Sultan sokağında Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığına ait arazi üzerinde* birini fiatlarla tek-Bf alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • Istanbul Emniyet Sandığından Borç militan Borçlunun adı* soyadı Hesap No-lira Krş,İbrahim Belgücan.673 16 53 Hasan Çolep.57710 135 52 Cemal Sorgu 689 16 49 AJi îçinger.57709 151 78 Hamide Hamiyet Dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:Türkiye Cumhuriyet Merkez Bartkası İdare Meclisi.Hissedarla** Genel Kurulunu 29 Nisan 1954 Perşembe günü saat 14.30 da Anlkara'da Bankanın merkez binasında aleîâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEHîlt TİYATROSU 21 de Dramı Kıaım GELİN Yazan Marcede Maurette Türkçesi Bedreddin Tunçel Her çarşamba akşamı talebe gfecesitür.Paoartesi aksamları temsil yoktur.Telefon:42157 Kome
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • CÜCÜK SAHNE Dünkü Çocuk Komedi S Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDURAN Sahneye,koyan:Muhsin Ertugrnl Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • ZAYİ 5 Mayıs 1926 senesinde Çengelköy Askerî Lisesinden afdığun tasdiknamemi zayi ettim* Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Hamdı oğlu Ali Rıza ölmez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • M.S.V.I.No.lu Sa.Al.Ko.Bask.dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarları yaslı yiyecekler kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Evsaf ve şartlar hergün komisyonda ve istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • M.S.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bask,dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mîkdarları yazılı yiyecekler kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • Ankara M.M.V.2.no.lu,sa.al.ko,başk,dan As-birlik ihtiyacı için Ankara ve îstanfoulda gösterilecek yerlerde teslim ve montesi yapılmak şartıyla iki adet pantograf tezgâhı kapah zarfla satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • Kutu Fabrikası İşçileri Sendikasından:Sendikamızın senelik genel kurul toplantısı 27/3/954 Cumartesi günü saat 14 te Cibali Kuıtu Fabrikası lokalinde yapılacağından bütün üyelerin teşrifleri rica olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • Menemen Belediye Reisliğinden 1 ilçemizin îdris,Kayaalıp,Karataş» Hurmah,Karahüseyin.Ömer Dellâl ve İmaret sokaklarının âdî kaldırım inşası 6313 metre kare olup 20730 lira 35 kuruş keşif bedeli üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • Gaziantep Belediyesinden:Parke taşı alınacak 1 Kapalı zarf usulüyle 300000 adet parke kaldırım taşı alınacaktır-Beher taşın muhammen bedeli 12 kuruştur.2 îhalesi 30/3/954 Salı günü saat 16 da Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden 250 ton tohum İlacı taşıtılacak 1 Umum Müdürlüğümüze İstanbul Maltepedeki fabrikasından ahnacak 250 ton tohum ilâcınm Ankara Gazi istasyonundaki merkez ate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • Müfettiş muavini alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Ofis Teftiş Hey'etine müsabaka imtihanı ile 13 müfettiş muavini alınacaktır-2 Yazılı imtihana 24 5.1954 Pazartesi günü saat 9 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğindim verilen Askeri Kıtaat ilânları 60 ton taze bakla,30 ton semizotu,20 ton taze kabak,4 ton taze soğan ve 68 bin adet kıvırcık salata kapalı zarfla 13 Nisan 954 Sah saat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • İstanbul Asliye Dördüncü Ticaret Mahkemesinden 953/458 Orhan özgören mahkememize müracaatla ÎŞ Bankası Levazım Müdürlüğünden namına verilen 3227 108111 ©ayılı ve 7/9/953 tarihli TL 450 liıahk çeki kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • Satılık Emlak)İstanbul Defterdarlığından s Dosya No.Cinsi Kıymeti Teminatı Lira Lk* 1925 144 40 3625 271-90 2480 186-4250 3*8.75 518—9783 Fatih,Tevkii Cafer mafo-eski Kiremit,yeni Kiremit cad» so-275
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Mibıe TUrkeesi:M-Burian Sahneye koyan:A V N I DİLLİGtL Sallı.Çarşamba suare 20.30 da* Çarşamba mat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • Milliyet ADone şartlan lir.Kr.Senelik 42 00 Altı ayıık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirlifin şartlar* 2 ve 3 Üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8.sayfa sant.2,60 T.L,o.Hanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1954
  • 1 dudan haberler 12.30 Behiye AJwoydan şarkılar 13.00 M.S.Ayarı ve Haberler 13.15 Radyo salon orkestıası S&dad Ediz idaresinde,a)D'Ambrosio:Sabah,b)Becce:Serenad,c)Arnojjd:İngiliz varsa,di)Mioheü:İtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8