Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • Bugün şehrimizde havanın uiiunjyetle sabahleyin ye» yer isti,arasua yağışlı geçeceği,uhanet derecesinin biraz dttşe.•eği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • ŞAH PARLAMENTOYU AÇTI Iran Meclisi 18 Mart günü Şahın bir konuşmasıyla açulnııştır.Resim» Şahı hitabesini irat ederken göstermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • Mrşl.Tifonun beyanatı Münih,22 AA)Yugo* lav Devlet Başkanı Mareşal Tito.Münih'te yayınlanan «Sud Deutsche Zeitung» gazetesine verdiği bir mülakatta şöyle demiştir:Demokrat bir Aıümanyanın yeniden süâM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • İzmir Belediye Reisi seçildi izmir,22 Milliyet)Mebtı* luga namzetliğini koyan Rauf Onursal'ın istifası üzerine bir kaç gün Önce topîanan Beledi ye Media Grupu Başkan adaylı Devamı Sa:7 Sti:3 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • Arı karada Basın Balosu Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından tertip edilen Basın Balosu evvelki akşam Ankara Palas salonlarında yaprimaştır-Resimde» baloda eğlenenlerden bir grup görülmektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • Üçlü Pakt görüşmeleri yârın Ankarada başlıyor Ş hrimze gelen Yutan ve Yugoslav askeıî heyetleri bugün Ankaraya gidiyor Üçlü toplantıya iştirak edte-Türk.Yunan ve Yugoslav Erkânı Hanbiyei Umlumiye tems
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • Bir şilebimizde yangın çıktı Kopenhag tfmanmda bulunan şilebimizin ambarlarında çıkan yangın kontrol altına alındı Kopenhag.22 AP)Dam*,markanın Nykoebing limanın,da bulunan Tüılk «Tanar» şilebinde yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • VALÎ KOMADAN DÖN-DÜ—Roma'da toplanmış olan Milletlerarası Mülteciler Kongresine riyaset eden Vali evvelki gün Romadan avdet etmdş ve dün tertip ettiği basın toplantısında intibalarıni anlatmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • Konya yolunda feci bir kaza Askeri Temyiz Reisi ve aile efradı ağır surette yaralandı Ankara,22 Milliyet)Ankara Konya yolu üzerinde Göl başı mevkiinde feci bir kaza ol muş ve Asker!Temyiz Reisioğlu,ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • Dünyanın en iyi giyinen kadınları Cemiyet hayatında Bayan E» senhower.sosyetede Windso Düşesi,sinema âleminde B& zabeth Taylor birinci ifâ» edildiler New York,22 A.A.Mo ja akademisi bayan DwigM Eise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • İrak Meclis heyeti geliyor Bağdat 22 A.A.9Ü venilir bir kaynaktan öğre nildiğ'rne göre,sekiz üyeden müteşekkil bir Irak parlâmento heyeti,Türkiye Büyük Millet Meclisinin daveti üzerine ve Türk ve Irak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • Türkiye Milli Talebe Federasyonu Kongresi Doktor Adenaüier'in de ziyaret ettiği kongrenin dünkü toplantısında mühim kararlar alındı İzmir,22 Milliyet)Türı Jkmunda çalışmalarına başlamış kiye Milli Tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • İst mî bulda kuru acak Atom tesisi ri Ankara,22 Milliyet)Atorn araştırmaları yapmak üze re Istanbul Üniversitesi Fen ve Tıp Fakültelerinde Sikiotron te sisi kurulması için hükümete 2 milyon lira tahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • RADYOAKTİF BALIKÇI-LAR Hidrojen Pasiıfikteki infilâkı sırasında 8 Japon balıkçısının radyoaktif dalgaların tesiri altında kalmaları ve hidrojen külleriyle yanmaları,sön günlerin başlıca mevzuu olmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • T BAYAR SARIYAR BARAJI İNŞAATI SAHASINDA Cumhurbaşkanı Celâl Bayar evvelki gün Sanyar Barajının inşaatı Bahasına giderek incelemelerde bulunmuş ve mühendislerden izahat almıştır-Resim.Devlet Reisini B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • Mrşl.Papagosun Türk-Yunan dostluğu hakkında beyanatı Yunan Başvekili Batı Trakyadaki Türklerin kalkınması için her türlü tedbiri alacağız,diyor Atina.22 AA)Yuna» Başvekili Mareşal Papagoe,Anadolu Ajan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • 56 yıllık yankesici Londra.22 A:A)1898 senesinden beri yankesicilik eden Henry Alber Prior adında 72 Jik bir samkah» bugün Batı Londra mahkemelerinin bilinde 25 inci defa mahkûm edi'lmiş.kararı bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • Dünya Bankasının Türkiye temsilcisi Memleketimizden ayrılan Pieter Liehtinck Suriyede tetkiklerde bulunacak Vaşington 22 AP)Dün ya Bankasının bir idarecisi dün basına verdigi beyanat ta,Bankanın Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • İngiliz hükümeti dün fevkalâde toplantı yaptı Askerî müşavirlerin de katıldığı içtimada Mısır meselesi görüşüldü Londra 22 A?Başbakan Vinston Churchiil bu gece ileri gelen askerî müşavirlerini,gittikç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • Türk Alman ticareti Ankara,22 Milliyet)Drr Adenauer'in şehrimizi ziyareti esnasmlda 'başlanan Türk Alman borçları ve iktisadî meseleler hakkındaki görüşmeleri tamamlamak ve meselenin pürüzlü noktaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • Eski bir Sovyet Casusunun Gözüyle Rusya ikinci Dünya Harbi içinde Türidyedeki Sovyet Sefarethanesinde çalışan İsmail Ege,Rusya hesabına casuslukla vazifelendirilmiş,fakat öz memleketine karşı böyle bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • Adenauer bugün şehrimizegeliyor Ml!I I I li^—M—^j^B ^W-Dosf memleket Başvekili,İzmirdeki Nato karargâhında komutanlarla görüştü Almanyaya gidecek olan bir ticaret heyetimiz iki memleket arasındaki pür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • Rusyanın yen» notası Moskova bu defa da Yont-nistanı harb kundakçılığı yapmakla itham etti Moskova 22 AP)Mos kova radyosunun bildirdiğine göre Rusya Yunan top raklarında Amerikan üslerinin bulunmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • Paktstanda zelzele oldu Istanbul ve Avrupa şehirlerin deki rasathaneler zelzele^ kaydetti.Zararın çok olma dığı zannednlfyor Kalküta 22 A.A.Me kezj Kaikütamn 600 km dû ğusunda olan yani Assamd;olan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • June Haver evlenmiyor Hollywood,22 AF)Gl ney Amerikadan demen sinema aktrisi June Haver ile akt&r Fred MoMurray evlenmak tasavvurunda olduklarına dair ha herleri yalanlamışlardır.Brezi",yada,milletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • Milletvekili adaylarının mühim bir kısmı belli oldu D.P.Genel İdare Kurulu,Ankara listesinin de Genel Merkez tarafından tespit edilmesine karar verdi Ankara,22 Milliyet)a çimlerin yaklaşması münaseb t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1954
  • H Sesim Kurulu azaları yemin ederken II Secim Kurulu dün çalışmaya ba ş I a d ı Yemin ederek İşe başlıyan üyeler kumla yapılan İki müracaatı tetkik ettiler İl seçim kurulu dün isaat 15.30 da.Toplu Bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • Hattat Rakım Efendi Geçen gün bir mecliste Mevlânadan bahsedilirken o büyükler büyüğünün bir beytini okudıun.Mecliste kazır bulunan tanınmış mu slkişüıasfcu-dan Kemal Batanay okuduğum beyti kay detti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • K t SA HA BE R L E R İt Türkiye Anıtlar Dernağinin senehvk kongresi,2ü mart cumartesi g\lnıi An&arada yapıirnışUr.Kongrede;Derneğin Istanbul şubesini temsilen,Ran im Saroiiu.il buiunmuştur.Hilton Otel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • Şehrimizde hırsızlık vakaları artıyor Dün şehrin muhtelif semt ierınde beş hırsızlık hâdisesi olmuştur.Şişlide Meşrutiyet caddesinde oturan Yaşar Ozben gül adında birine ait 14/1 numaralı bakkal dükkâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • Bir kadın zehirlenerek ölâü Eyübe bağlı Küçükköyde oturan Hani fe Er adında bir kadın,aldığı gripinden zehir lenmis ve Hastahaneye kaldırılırken ölmüştür.Müddeiumumilik hâdiseye el kovmuş ve tahkikata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • flic.23 Ra.18 Mart 30 Om.1954 Mart ulur ı:m Sa?1360 i VAİ tlT VASATİ EZANİ Gün PŞ 5.59 11.35 öglo 12.21 5.56 t 15.48 9.24 A.kşam 18.24 12.00 Yatsı 19.55 1.31 tmsak 4.18 9.55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • 1952 yılının sıcak bir Haziran akşamıydı-istanbul ile Yalova arasında seyrü seferi sağlayan bir geminin üst güvertesinde bulunuyordum Geminin gerisinde kubbeler,minareler,harikulade cannier,iki kıtayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • *jr Sait F»arW Danismandgazioglu tarafından 26 mart cuma giireU saat 17 3W da Teknik Üni vorsite konferans salonunda bir flconfewans ve-rlleceikttr."Konferansın mevzuu «Atom Türkiye» sinde Millî Fizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • Yumurta fiatiarı devamlı olarak düşüyor Son günlerde istihsal bölgelerinden şehrimize bol mik tarda yumurta gelmeye başlamıştır.Durum tiarlarm düşmesine sebep olmuş ve evvelce 185 liraya satılan iri t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • Paşababçede Ivtr kadın intihar etti Paşabahçede Kıble Namaz sokağında 3 numarada oturan Cemile Erdoğan adında bir kadın sinir buhranı sonunda,pijama kuşağı ile kendisini bağmak suretiyla intihar etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • Beynelmilel pul sergisine katılıyoruz Milletlerarası Pulcular Ko ünitesinden şebrunuade ilgililere gelen bir yazıda.Beynel milel pul sergisinin bu sene 28 mayısta Barselonada açı lacağı bildirilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • Dün fcfer taksi üe ir tramvay çarpıştı Ahmet Salâhattin admda bir şoförün idaresindeki 5491 plâkalı taksi,dün Fatih te Ordu caddesinde Vatman Ali Rısa Tamer'in idaresindeki tramvayla çarpışmıştır.Kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • Sağlık Vekîlinm şehrim i/da kî HetfcikîeTİ Şehrimizde bulunan Şallak ve Sosyal Yardım Vekili Dr.Ekrem Hayri TTstündağ 4ün Şişli Wal Hastahanesi ile Tik Yardrm Hastahanesi' ne giderek tetkiklerde buluu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • Karaağaç Kurumunun bir haftalık faaliyeti Mart ayı ikinci haftası 7ar fında Karaağaç Kurumunun buz fabrikasında 6800 kilo buz istihsal edilmiştir.Soğuk hava depolarında da B9 parça muhtelif gıda madde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • HALKIN SESİ Vapurlardaki yo cu-hamal mücadelesi Şişlide,Osmaabeyde Şâir Nigâr sokağında oturan okuyucumuz R.İlhamı Turel'den aldığımız bir şikayet mektubunda şöyle denilmek tedir;«Şehir hatları dahili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • Telefonla eroin satan sabıkalı yakalandı Kimyager Ahmet namile maruf Ahmet Sert admda bir sabıkalının üzerinde 30 santim uzunluğunda bir ka ma ve bir miktar eroin bulunmuştur.Müşterilerine telefonla r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • POLİSTE İt "Uls gün evveı',Çengelköy'de Sevinç SBÜyükdere adında bir kadına alt 11 numaralı eve girip 1500 lira kıymetimde eşya ve 285 lira para çalarak kaçan hırsızın,Turhan Mutlu adında 'bir şoför o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • Ekonomi ve Ticaret Vekili bugün geliyor Şehrimizde kurulacak "JVLgro Teşkilâtı,hazırlık çalışmalarını gözden g*^^mek ve ilgililerden ıızahat almak maksad'yle,Ekonomi ve Ticaret Vekül Fethi Çe likbaş b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • Kuru pil için yeniden tahsis yanıldı Piyasada,kuru pil darlığı run had bir safhaya girdiği iddia edilmektedir.Belirtildi ğıne göre.ithalât yapılmadığından ellerinde mal buiu ııanlar,bunları yüksek fıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • Pamuk stokları emniyet altına alınıyor Alâkalılar pamuk stokları nrn emniyetli bir şekilde mu hafazasım temin maksadıyle bazı tedbirler akıuştır.Ayrıca pamuk müstahsilleri,çırçır fabrikatörleri ve sig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • Boğazı sis kapladı Bu yüzden bir motor Kara burunda kayalara bindirerek battı Dün sabah Boğazı kesif bir sis tabakası kapiarms bu yüzden bir de kaza cumuslur.Şile limanına kayıtlı kr«p tan Nazmi Yılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • Romadan dönen Vali basına İzahat verdi töile tier ar ası nrsüitecüer kongresi 15 eylülce şehrimizde toplanacak Romada toplanan "Milleti lerarası Mülteciler kongre I sinde,memleketimizi temsa ve kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • Üniversitelilere ucuz yemek verilryor Üniversite Talebe Birliği ve-Kızılay istanbul Temsil Heyeti tarafından dün öğle yemeğinden itibaren beş yüz Üniversiteli gence yemek tevziine başlanmıştır.Verilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • 2 dolandırıcı yakalandı Difin ciiik suretiyle para çarp i nlar yakalanarak mJ.«neye verildiler Zabzfca,üç dolandırıcılık hâd.s^.nin faillerini yakala maya ııuvaffak olmuştur.Muh t tin Işkefeli adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • Bar garsonları tarafından dövülen müşteri Beşiktaşta Dikilitaşta otu ran ibrahim Evci adında b ri,polise müracaat ederek,Beyoğlunda bir barda Nya-Zj Nairn ve Gavit D-ş şık adında iki garson taralından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • Konservatiiarrm İslahına karar verJdi Konservatuarın iwr sa nat mektebi haline getirilme si çin çalışraalaa'a devam edühnektedır Bu arada veni den bazı kararlar alınmakta dır.Diğer taraftan,dün bu mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • Yazan Bedirûıan ÇIN AB Tefrika No-16 Generalle yeğeni sizi birkaç gün sonra ziyaret edecekler,dedi Bir İM saat konuştuk-Bu arada biraz da bezik oynadı.Bernadotun anlattıklarına göre ğ enirde herkes be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • Belediyenin arsa tevzii müddeti sona erdi 6188 sayılı kanun gereğince Belediyenin halka tevzj ede ceği arsa için müracaat müh leti uün sona ermiştir.Verlen malûmata göre,ar' sa için şimdiye kadar IB b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • Tanzim yerlerindeki sebze ve meyva f atlan Belediye tanzim satış yer lerinde dün Amasya elmasının kilosu 90—110,ekşi el manın kilosu 50—60,portakalın kilosu 45—60,aJedi 7,5—15,limonun adedi 7,5—10,muz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1954
  • Bahar Bayramı icbı pazar yerleri kuruluyor Şehrimizde Bahar Bayra mı devammca dç ve dış mem leketlerden gelecek turistle rin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ağızlık,tabaka,cüz dan,kokular,oyuncaklar,eş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.03.1954
  • FIKRA Yar bana bir eğlence!TARIK BUCK/Şehir Tiyatrosu artistleri elli küsur imzalı bir dilekçe benzeri ele ilgiiL'ere bas vurmuş ve idarenin kendilerine devredilmesini istemişler.Bu arzularına karşılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1954
  • AK Han Yasemine her yıl 20 bin dolar verecek Paris 22 A.A.Ali Hanın avukatı Charles Törem,Prensin kızı Yaseminin yetiştirilmesi hususunda yalanda Rita Hayvorth ile anlaşmaya varacağını bildirmiş tir.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1954
  • Londra altın borsası açıldı Londra 22 AP)Londra altın borbası bugün 15 yıl lık bir fasılayı müteakip res men açılmıştır.Toplantı,ge leneğe uygun bir şekilde Rothscilds Bankacılık firmasının birinci ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1954
  • Çan-Kay-Şek başkan oldu MllByetçî Çin Reisicumhuru dün tekrar alfa yıl için devlet reisliğine getirildi Taipeh,22 A.A.Marcğai Çan-Kay-Şefe altı yıllık bir devre için yeniden Cumhurbaş kanlığına seçilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1954
  • Elizabeth Batı Avnstralyaya gitmlyecek Adelaide 22 A.A.Ba ti Avustralyadaki çocuk fel oi salgını dolayisiyle,Kraliçe ikinci Elizabethin bu bölge yi ziyaretinden vazgeçeceği tahmin edilmektedir.Avustur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1954
  • Portekize iltica eden Yugoslavlar Lizbon 22 AP)Geçen hafta burada beynelmilel vo leybol turnuvasını kazanmış olan Yugoslav takımının iki azası "artık komünist rejimden bıktıklarını,söyliyerek Portekiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1954
  • İngiltere "ve Yunanistan Kibnsm il hali mı temfn İçin gazetelerinin senelerden beri devam eden propaganda neşriyatı bir netice vermediğini gör ren Yunanlı dostlarımız işi sunu daha da ileni götürerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1954
  • Doğu Alman Ordusunun kudreti Sovyetler Doğa bölgesinde 1 30* bm mevcutla ordudan ı bagka yas bin kişilik halk poJfci teşkil ettiler Bonn,22 AP)Almanya nın teovyet lişgaj bölgeaiııdiki komünist rejim,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1954
  • S bi ry ado altın maden-Sibiryanın kuzey doğu mıntakasmda büyük bir altın damarı bulundu Tokyo 22 AP)Rusya tarafından iade edilmiş olan eski Japon harp esirleri Si biryanm kuzey doğusunda zengin altm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1954
  • Motor navlunlarından alman vergi Limanlar arasındaki nak liyat yapan motörlere,navlunlarının yüzde l& u nisbeünde,yüzde 10 nakliye ve riimesi mecburiyeti konulmuştu.Motorlu Yelkenli Gemi Adamları Dern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1954
  • Bir askerî uçağımız mecburî in ş yaptı Siverek 22 A.A.Di yarbakır Topçu Birliğine bağ lı iki topçu uçağımız bu sa bah vazife uçuşu yaparlarken uçaklardan birisinin mo töründe arıza husule gelmiş ve me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1954
  • Fanıkun koleksiyonları iyi para getirmedi Kahire 22 ANKA)Mısır hükümeti Kral Faruğa ait koleksiyonların satışın da büyük bir hayal kırıklığı na uğramıştır.Hükümet,pul ve antika eşya koleksiyonlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1954
  • Mısırda grevci kadın taburcu edildiler Kahire 22 ANK;Bir müddet evvel Mısır dınlara rey hakkının t maması üzerine Nil K£ rı Cemiyeti Başkanı Di Şefik ile b;ilikte açlık ne başladıktan bir haft ra has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1954
  • Mısırda işç'lcrin açlık Kahire 22 A.A.re nakil vasıtaları iedi yonu temsilcileri,bütür kil vasıtalarının devlet rilmesi için gazeteciler fından ileri sürülen t protesto etmek üzere di hk grevine kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1954
  • Sekreterin,tahminine gore M-Büfen akşam yemeğimden sonra evine dönmüş olacak ti-Gerçi metrdotel bütün bunları hanımına antetafoMirdi ama,her zeki insan gibi o dauzum boylu izahatın fayda vermediğine k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA it Amerikan Express kumpanyasinjn açıkladığına göre;1953 senesi içinde Avrupa'yı zi yaret «den Amerikan turistleri 1,077,000,000 dolar harcanHaTar dır.Yine American Expnes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1954
  • Pravda Sovyet hükümetine çatıyor Moskova 22 Reuter)Komünist Partisinin gazetesi "Pravda,yayınladığı bir başmakalede bazı hükûmel dairelerini tenkit etmekte vt traktörler için kâfi derecede yedek trakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1954
  • Avrupa Savunma camiası ve ingiltere Ingilterenin birliğe gîrtp girmemek hususundaki kararı bu hafta içinde belki olacak Londra^ 22 A.A.İngiltere'nin Avrupa müdafaa camiası teşkilâtına iştiraki huşu su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1954
  • Bir polis sokak ortasında bir ayı ile doğuştu New-Castle'de sirkten kaçan üç ayı halkı büyük bir heyecan ve korku içinde bıraktı Londra,22 A.A.Dün akşam Newcastle'da polis müfettişi Stanley Manging,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1954
  • İKTİBAS Elmas kaçakçıların atiele aç Sir Percy Sfffltoe.tıpkı Sherlock Holmes gibi,ocağın nmdabr.koltuğuna,gömülerek çalışmaktan hoşlanı rup,oraya koyduğu kimse ler vasıtasiyle,ham elmas lan çalacak m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.03.1954
  • 2000 sene önce çıplak dans eden güzel Lydia Harikulade vücutlu dansöz,her gün süt banyosu yapar,Dansözleri biliriz,Bunların Çıplaklarını da gördük.Çıplak danseden kadınların güzel mi^ çirkin mi olacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1954
  • Las Vegash bîr dilber Las Vegas tipik bir Amerilwn şehridir* Bumda evlenmek,veya boşanmak iki.üç dakikalık ayak üstü İşlerdendir* Ayni şekilde Las Vegas güzel kadınların merkeafdİr* Hiç tereddüt etmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1954
  • Üniversitelilere ucuz yemek Kızılay ve üniversite Talebe Birliğinin müşterek çalışmasıyla dünden itibaren t)nnivernite kanuninde üniversite gençlerine ucuz flatla yemek verilme* sine başlanmıştır.Yeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.03.1954
  • Mustafa B-tmatı Atmaya g'tti Atina.22 SHA)Türkiye 110 metre engelli reko:tmeni Mustafa Batman •burada yapılacak olan mevsim bası atletizm müsabakalarına iştirak etmek üzere Cumartesi gümi gelmiştir-Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1954
  • v.Bomada yapılan Türkiye İspanya milli maçında İspanyol sağ açığı çok yakın bir mesafeden ilk İspanyol golünü yakarıdaki şekilde atmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1954
  • şampiyonası Paris» 22 SHA)önümü*deki aylarda yapılacak beynelimilel hokey karsdaşmalannın program*:2& Martta Brükselde:Belçika Hottaada 3 Nisanda Cardiffte:Gal Hoöanda.İrlanda İngiltere kadın)TiSbrirg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1954
  • M' fer lor vt Ö «Si 1Mb,^fifföB Jİ "t Bİ tm*fv^fvgmHtttngilterenin Wimbledon teni» tnrnuasının çiftler döml final karşılaşmasını kazanan Alfred Iluber ve Hana Redl çiftinin karakteristik bir poza Wimb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1954
  • Basketbol liginde 11.hofta Üç büyükler bu haftayı da mağlûp olmadan geçirdiler ı.ı FJHB Modaspor Darüşşafaka karşılaşması tahmin edildiği gibi çekişmeli bir şekilde cereyan etti Blritoci küme toaiskeÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1954
  • PALM BEACH TURNUVA SINDA AVRUPALI TENİS ÇİLER YENİLDİLER Nev York 22 THA)Palm Beach tenis turnuvasında iki Avrupalı tenisçi Da vidson ile Nielsen yenilmişlerdir.S.Nieîseni 6/3,6/3,H.Burrovs da Da vids
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1954
  • Vali Prof.Gökay Türkiye İspanya maçını anlattı "Duam kabulolmuştu,«Çok geçmeden 65 binin dile geldiğini,stüdyomun yerinden oynadığını müşahede ettik* Bizim aralan» ortadan aalladığı sütle beklenileni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1954
  • fi Gecen sene Türfdyede yapılan Ördulararası Futbol Şampiyonasında Türkiye Belçika a 6 ilâ 19 Nisan tarihleri arasında Belçikada yapılacak olan Dünya Ördulararası.Futbol çampiyonasının hazırlıkları ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1954
  • Galli bir Rugbyci sakatladı Londra 22 SHA)Galli Sid Yudd sakatlandığından,27 martta Cardıffte yapılacak Fransa»—Gal Rugby karşılaşmasında beynelmilel maçların Kralı Roy John Yudd'ın yerini alacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1954
  • Fransada Rugby'ye rağbet artıyor Toubouse 22 SHA)23 mayısta yapılacak olan Fransı* Rügby şampiyonası için Belediye şehrin stadyo m una 2 bin kişilik bir tribün ilâve edecektir.Böyle ¦2e stadyom 38 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.03.1954
  • KAŞE YUTMAKTA ZORLUK ÇEKENLER İÇİN GRİPİN TABLETLERİNİN alımı TABLET kelimesi kutuların üzerinde yazılıdır.4 saat ardjle günde 3xadet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1954
  • Büyük bir yüzer havuz kışa ediliyor Denizcilik Bankası tersaneleri için 15 bin ton kal dırnıa kapasitesinde büyük bir yüzer havuz inşasına ka rar verilmiştir.Bu husustaki hazırlıklara başlanmıştır.Yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1954
  • Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGÎl Musa Reis heyecandan yerinde duramaz oldu.Çünkü deniz oynak,ağ'ar büyüktü 84 Küçük gemici Nergis Sadık)babasını bulmuştu Yanyana dolaşıyorlardı,yan kırına aniden bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naei KARACAN Tazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1954
  • Dört Porto mahkeme huzurunda 5 nisanda başlıyacak olan muhakemenin neticesi merakla bekleniyor 1 Martta silâh kullanmak suretiyle Birleşik Amerika Kongresine mensup beş üyeyi yaralayan dört Porto Riko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1954
  • I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 1234 56789 IO II 1 m ii i:fill Hi:iüliüli!kHSh!life I:7.T Soldan sağa 1 Düşman oimaz.2_Bü yük Alman edibi kandi yazılı ğx ile)Kafeslediğimiz soprano lardan biri.3 Bir şart eki;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1954
  • Ne zarif adamsınız.Rafferty nin koüan onu kavramıştı.Genç kadın elle rini onun geniş göğsüne da yıyarak yavaşça ittL.Bir den şiddetli bir hareketle «İkindi,kendini kurtardı,nefesi tıkanmış gibi boğuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1954
  • RÖPORTAJ 19 liralık bir süveterin fiyatı nasıl 7,5 liraya düştü İstanbul esnafının en büyük korkusu adının pahacıya çıkmasıdır.Bu yüzden esnafın,değerinden kat be kat aşağıya mal sattığına çek defa şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.03.1954
  • İngiliz hükümeti Baştarafı birincide)de,Süveyş meselesiyle ilgili müzakerelerin yeniden başlı yamıyacağını söylemiştiingiliz Kabinesi bu gece Churchillin Avam Kamarasındaki hususî odasında top lanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1954
  • ispanyada kurulacak hava üsleri Madrid» 22 Reuter)lapanyada gündem güne kuvvetle nen bir kanaata göre,İberik ya rrmadası batının savunma plan lannda günden güne daha bU yük bir rol oynayacaktır.Bu hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1954
  • Papazlar cephe aldı Wasbingtoib 22 AA.New-Yor* ve Washington kiliselerinin papazları dün yayınladıkları müşterek bir beyanname He Senatör ye hücum etttnşierd&r.McCarthy'yi «insan kılığında tecessüın e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1954
  • Bîr Reis sobayı sevgîl spyîe hürriyeti seçti Viyana,22 A.A.Avusturya polisinin bildirdiğine gore,bir Sovyet amayı,yanında Avusturyalı s&vgîlısı ve oebegı ile beraber Avusturya'daki Amerikan bölgesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1954
  • Hindiçinîye Amerikan uçakları gönderiliyor Fransız Komutanı Gi.Ely,dün Başkan Eisenhower He uzun Vaşington 22 AP)Dip lomatik şahsiyetler Birleşik Amer.kanın Hindiçinadeki Fransız kuvvetlerine yeni bom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1954
  • İzmir Belediye Reisi seçildi Bagtarafı biflnctfe)gına Doktor Selâıhattin AJcçıçe gı ekseriyette seçmişlerdir.Bu gfta sabahleyin naat 11 de top lanan Belediye Meclisi bu huşu su görüşmüş ve yeni Beıedı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1954
  • ti seçim kurulu dün çalışmaya başladı Bitarafı birincide)siiei olarak toplantıya katılmış lardır.İl Seçim Kurulu asıl âza laıından Fikret Karakoyunlu toplantıda bulunmamıştır.Bvveı'â Seçim Kurulu azal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1954
  • Trieste ihtilâfı alevlendi Roma,22 AA.Başvekil Mario ijcelba bugün yabancı basın cemiyetinin tertiplediği öğle yemeğinde 100 kadar muhabire verdiği beyanatta.Trieste meselesinin muallâkta kalışını kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1954
  • Mrşl.Titonım beyanatı Ba^taraft birincide)olup olmadığım bilmek başka bir meseledir-Mareşal Tito memJeketiain Batı Devletleriyle gayet iyi şartlar dahilinde işbirliği ettiğini ve Almanya ile gittikçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1954
  • Milletvekili adaylarının mühim bir kısmı belli oldu Baştarafı birincide)Diğer taraftan Halk Partisin de aday tesbiti hususunda mütereddit bir hava mevcuttur.Cmrfıuriyetçi MiHet Partisi 'ile işbirliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1954
  • Üçlü Pakt görüşmeleri Ankarada başlıyor Bitarafı başı Doriçekrem.Yüzbaşı Kramaric Yanez.Yüzbaşı Besareviç Muyo.Yüzbaşı Miçurovski Petar.Yunan heyeti:Tümgeneral Th.Paıpathanestasiadis.Tuğgeneral D-Pipi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1954
  • Adanauer bugün şehrimize Ba^tarafı birincide)tebliğ piyasamızda büyük 'bir memnuniyet uyandırmıştır-Bu cümleden olarak Almanyalım memleketimizden daha fazıa mal almak suretiyle iki memleket arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1954
  • Mrşl.Papagöı Baştarafı birincide)man zaman,geçici heyecan ve huzunsuzltcklara sebebiyet veren münakaşaların başgösterdiği de meçhulüm değildir-Bununla beralber,bunların teferruata müteallik ve tarihî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1954
  • Dünya Bankasının Türkiye temsilcisi Bastarafı birincide)kette tetkiklerde bulunacağını temsilcinin geri çağrılma sı hususunda Türkiyenin de bir istekte bulunduğunu ve Lieftincke Suriyede verilen yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1954
  • Pakistanda zelzele C B&?tanfa birincide)Assamm h«glr«M»iti Sihî,Ltng dan gelen ilk raporlara göre sarsmtınnfr şiddetli oluşu yit züan&en sâsmegrafiar koşulmuş ve daha sonraki 20 dar kika içinde diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1954
  • PURO İÇİN NE DİYOR «PURO» fevkalâde bir Tuvalet Sabunu olmakla beraber,aynı zamanda,terkibinde krem hassalara bakman aoiiessir ve pratik-bir güzellik müstahzarıdır.Cildinizi korumak,genç ve güzel kalm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1954
  • DOĞUM Gazetemiz tertip heyetin* den Ali Aıza Baykalm evvel ki gece bir oğlu dünyaya sel mistir.Nevzata uzun ömürler dilerken,anne ve babası m tebrik ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1954
  • Törkive Millî Talebe Federasyonuna kongresi Baçtarafo birincide)manya Başvekili Doktor Adenauer kongreyi ziyaret etmiş v« bu sırada bin talebe kürsüye ge terek Doktor Adenausr'in kon gretfeiim şerefle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1954
  • Dünyanın en iyi giyinen kadınları Bngtarafr birincile} defa olmak tinere birinci ilân edthnektsdir.Diğer taraftan Windsor düçesı milletlerarası sosyetede ve Elizabeth Taylor da sinema arasında en tyt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1954
  • Rusyamn Baştarafı birincide)harp hazırlığı yaptığını ve bu manevralara yabancı askerî birliklerin de iştirak et tiğini ileri sürmekte,diğer taraftan,Ege denizi adala nnda bazı deniz ve hava üslerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.03.1954
  • DünkU Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDÜRAN Sahneye koyan:Muhsin Ertufrol Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1954
  • Istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden:Aylık kirası Teminatı Semti Mahallesi Sokağı Kapı No-Cinsi Lira Krş.Lira Kış-Eyüp Rami İmrahor Tttöriköy çifltflügi dahilinde 57 parça göçmenler taraf ından işgal ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1954
  • Konya as.sa,al.ko.Başkanlığından As-ihtiyaç için 8000 ton yiyecek yem.yakacak taşıttırıl ması isi kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır.Muhammen fiatı Konya garnizonu dahilinde beher tonu 350 kuruş,ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1954
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden 1954 yılı İKİNCİ ÜÇ AYLIK DEVREDE Hadde mamulleifam satış esasları aşağıdadır:I Hadde mamullerimiz ÜÇER AYLIK DEVRELER ha« linde satışa arz edilmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1954
  • âm Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları işletmesinden:İskenderun hattına yapılacak ilâve yük seferi Demir)şilebi 24-25 Martta îstanbuldan hareketle tskenderuna kadar ilâve bir yük seferi yapacaktır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1954
  • Lokman Hekim Dr.H A F I Z O M A Fj DahMiye MOtafcassMK Pazardan bafttta her gttn sabah saat 10,90-tfJ.OO ökeden sonra IfcBO-lf 00 ds hassa Kabul eder.İstanbul Divan* yolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1954
  • MAKSİM Bu alcşam Saat 21 de OİBALt KARAKOLU lumartesi,Pazar matineler 15 te KAR AC m Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1954
  • 1*.Kr.42 00 22 50 Yi 00 4 50 A Do ne şartları Senelik Altı ayfck t*ç »yi* Bir ajyfafc Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 öncü sayfa «ant.4 *P.L.7 ve 8.sayfia saat.2j60 T.L,o-Hânlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1954
  • Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden 250 ton tohum ilacı taşıtılacak 1 Umum Müdürlüğümüze İstanbul Maltepedeki fabrikasından alınacak 250 ton tohum illâcmıaı Ankara Gazi istasyonundaki merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1954
  • Kocaeli Valiliğinden Cinsi Muhammen,bedel %7 5 teminatı ihale saati 5 kalem et.36925.00 Mra 2-769 lira 37 krş.Saat 1100 5 kalem süt ve süttü maddeler 17-727-50 Bra 1.329 lira 56 krş.Saat 1500 25 kalem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1954
  • Istanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Dekanlığından Fakültemizde 22 Mart 1954 te öğrenime başlayacağı evvelce ilân edilmiş olan Elektrik Teknisyenleri Gece Kurslarıaa kayıtlar «devam etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Açdif Kapanış Sterling 764.784*—Dolar 280.30 280.30 F».Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 «4.05 Belçika Fr.5.6i 5.60 isveç K».5A.12.90 54.12.50 Florin 78.6840 78.08.40 Liret U4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1954
  • Ankara Belediye Reisliğinden:1 Şehrin muhtelif yerlerinde yaptırılacak asfalt kaplama ve mecra inşaatı işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur-2 Muftıammen bedeli 365.489)4ira 39)kuruştur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1954
  • İstanbul Belediyesi İlânları Karoseri Yaptırılacak,Yazlık Elbise ve Postal Alınacak 1 Istanfbul Belediyesi Temizlik İşleri Teşkilâtlara ait 10 adet F 600 model 5 tonluk Amerikan motor şasileri üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1954
  • Eyüp Kaymakamlığından Kazamız Belediye hudutları içindeki seçim bödgelerine ait umumî mebus seçimi seçmen ıkütük listelerinin 22 Mart 954 tarihinde saat 6 da Seçim Kanununun muaddel 19 uncu maddesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve İS.OO Haberler 13.15 Karışık hafif müzik pr)13.30 Şarkı lar 14.00 Küçük öğle konseri pl)Frederick Delius:Pi yano konçertosu:Çalanlar:Benno Moyizeyviç piyano)ve Constant Lamber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1954
  • İstanbul Belediyesinden:1 1837 bina vergisi kanununa ek.6256 sayılı kanun gereğince bina vergisi iki taksitte ödenecektir-Bina vergisinin birinci taksit ayı Nisan» ikinci taksit ayı Kasım ayıdır-2 183
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1954
  • Kayseri Aslîye 1 inci Asliye Hukuk:Cumhuriyet mahallesi Çevik sokak No-17.evde Derviş kızı ve ibrahim karısı Emine Nalbantoğ-hı vekili avukat Ömer Baücıoğlu tarafından ayını mahalden ayni' sokakta Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1954
  • Menemen Belediye Reisliğinden 1 İlçemizin îdris,Kayaalıp,Karataş.Kurmalı.Karahüeeyin.Ömer Dellâl ve İmaret sokaklarının âdi kaMınm inşası 6313 metne kare olup 20730 lira 35 kuruş keşif bedeli üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla tereyağı,beyaz ve koşar peyniri» yumurta,kuru kayısı,pirinç unu,ve nişasta 7 kakan gıda maddesi 31 Mart 954 Çarşamba saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8