Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.03.1954
  • Partilerin mebus adayları ay başında belli olacak D.P.Genel İdare Kurulu dün uzun bir toplantı yaptı.C.M.P.46 Hde seçimlere iştirak edecek Auikara.2SL Möftyet)Partilena seçim hazırlığı günden gün* har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1954
  • Fenerbahçe Adaleti 3 2 mağlup etti Profesyonel tig maçlarının Deniri münasebetiyle dün muhtelif stadyomiaraa hususî karşı İaşmalar yapılmıştır.Genç mılrî takım namzetleri bugün Fenerbahçe Stadında Tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1954
  • C.H.P.nln İzmir İE kongresi Kasım Gölek,CMP-lie işbirHğımn alımı kalmasını üzüntti He kafşttad^mı a» Izmir 21 Milliyet)C.Halk Partisi il kongresi bugün sona ermiş' ve bir ko nuşma yapan CHP Genel Sekr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1954
  • UCUZLUK KRALININ Mü-AVtNt Şehrimisde kanılacak olan MBgro «Ucuzluk teşklfâtı» ite meşgul olmak üzere tsviçredeki ucuzluk kcalmm muavini dün şehrimize geimlştir-Ucuzluk kraJmın muavini gerekti çakışmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1954
  • Zimmetine para geçiren memur halde yakalandı İzmir,21 Milliyet)Kuta,yünlü mensucat fabrikasında personel şef muavinliği yapmak ta olan Nazif Doğan Ural,zim metine 225 bin 500 lira geçirmiş tir.Sanık d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1954
  • Adenauer ile yapılan görüşmeler sona erdi Neşredilen resmî tebliğde,sulhun korunması için Almanyanın en kısa zamanda Avrupa Birliğine alınması elzem görülüyor İki memleket arasındaki ticaret muvazenes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1954
  • Müslüman Kardeşler komitesi üslüman Kardeşler Komitesinin Türkiyede taraftar edinmek ve umumaî merkezlerine 'bağlı bir teşkilât kurmak üzere gizli faaliyette bulunduğunu,hatta ikazı kimselerin dinî ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1954
  • NEVRUZ İranlıların Nevroz bayramı dofayisiyle dün şehrimizdeki İran Konsoloshanesinde bir tören yapılmış ve Başkonsolos Nevruzun hayırlı geçmesi temennisinde bulunmuştur*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1954
  • mm ARTİSTLER MÜZEDE Memleketimizde bir film çevirmek üzere birkaç gün önce şehrimize gelen A Sınan artistleri dün müzeleri gezmişlerdir.Resim artistleri Topkapı Müzesinde göstermeKtedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1954
  • Rusya Arap devletlerini aleyhimize Kışkırtıyor Irakta komünistler Türk Pakistan İttifakı aleyhinde büyök nümayişler yaptılar Beyrut.21 T-H.A-Sbv-ı digü protesto notasına müteayetter Birliğinin.Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1954
  • Başvekil Adnan Menderes Dr-Adenauer ile blrükto Başvekil'in Amerikan gazetecilerine beyanatı Menderes,İktisadî kalkınmamız,hususî sermayeye verilen ehemmiyetin neticesidir',dedi Ankara,21 A.A.Baş I sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1954
  • Kıbrıs meselesi yüzünden Yunanistanda ingiltere aleyhinde nümayişler Barolar Birliği İngiltere İle münasebetlerin kesilmesini hükümetten İstedi Atina,21 AP)Yunanı tana iltihakına muhalefetini Milli Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1954
  • Kore değiştirme birliği İzmirde 70 subay ve 1670 erden müteşekkil kafile Sefeıibisarda eğitime tabi tutulacak izmir,21 Milliyet)i-5 inci Kore Değiştirme Tugayını teşkil edecek olan birliklerin bir kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1954
  • Bayar,Sarıyar Barajını ziyaret etti Reisicumhur Celâl Bayar.dün otomobille Sarıyer Barajı inşaat sahasına giderek incelemelerde bulunmuş ve alâkada r-Iajdan izahat almıştır.Bu arada Bayar,Amerika'da z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1954
  • Antalyad* yrngın Arttarya.21 AA)Bu gece şehrimizde bir yangım olmuş ve thatkı telâşa düşürmüş tür Gece yansı Ousnhuriyet Hamamı yakut d«poeundan çıkan yangının etrafta bulunan Petrol O&b benzin satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1954
  • Batı Trakyadan ilticalar devam ediyor Yedi genç» dün Meric'i yüzerek geçip memleketimize iltica etti Anıkara.21 TH.AO Batı Trakya hudut bölgesinden geç vakit Anfcaraya çekilen bir telgrafta» yedi Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1954
  • Bir gemide üç kişi yanarak öldü Philadelphia 21 AP)Bir Danimarka gemisinin mürettebat kamaralarının bulunduğu kısımda bu saba hin erken saatlerinde çıkan yangın neticesinde üç deniz ci yanmış ve biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1954
  • Kasım Gülek CHP.Izmir D kongresini taldp ederken M.P.şehrimizde seçim kampanyasını dün açtı Eyüpte yapılım topliuı&da Ahmet Oğuz C-M-P-nln yem seçimlerden soma Anayaşaam todil edilerek tekrar seçime g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1954
  • Churchill'in istifası şayiaları Başvekilin,Kraliçenin dönü şunu mtüteaidp istifa edeoeğ yolundaki haberlere fazla ehemmiyet verilmiyor Londra 21 A.A.Si Vinston Churchill'in kraliç,nin dönüşünde istifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1954
  • DUHAMELİN KONFERANS-LAKI Bir müddetten beri memleketimizde bakman,ta* ninni ıs Fransız ediplerinden ve Fransız Akademisi üyelerinden George Duhamel ilk konferansını don Ankarada vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1954
  • Montesi skandali Bugünkü duruşmada öç mi him Sabit dinlenecek Roma,21 AP)Bir mü* dettenberi Italyayı birbirine V tan Montesi 'hâdisesinde,isim ri geçen üç şahıs yarın manken de şahitlik edeceklerdir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • •ite.22 I Mort I Ru.j 9 i 1U.ii!r 1S c4 1 Mart Pcx rtesi 13G0 i CİT VASATİ EZANİ î es 00 11.38 1 e 12.21 5.58 j Iki«« 15.48 9.25 İ Akçam 18.23 12:00 Yatsı 19.54 1.31 îmsak 450 »S7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • Bir işçinin kazaen parmaklan kesildi Ram dek;bir dokuma atölyesinde çalışan Hayrettin Babacan adında bir işçi,dal gmlıkla sağ elini makineye kaptırmıştır.Kaza sonunda parmakları kesilen Hayrettin Gura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • Şehir hattı vapurlannda yaz tarifesi Şehir hattı vapur seferlerinde yaz tarifesinin tatbiki ne önümüzdeki günlerde baş lanacaktır.Bu münasebetle alâkalılar tarafından yapılan hazırlık lar sona ermek ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • Muallimler Cemiyeti tanışma çayı istanbul Muallimler Cemi yeti tarafından her yıl yapıl makta olan senelik tanışma çayı 27 mart cumartesi gü nü saat 14-19 arasında Tak sim Be?ediye Gazinosunda verilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • HALKIN SESİ Dilenci boliuğu!Nuruosmaniye caddesinde oturan okuyucumuz Semahat Göktenıelogurndan aldı ğımız bir mektupta;Nuru us maniye camii avlusundaki dilenci bollusundan şikayet edilerek şöyle deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • TAfCVSMBEN YAPRAK San'at müesseselerinde dedikodu Konservatuar,lera beyetinden ba/ı elemanların pek isabetli Mr karar ile vekilmelerine rağmen konserlerini aksatmamak suretile dedikodu faslını şimdili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • İntibak Kanunu Yürürlüğe girmiş olan kanunun nisan ajı.tda tatbikiiçin çalışılıyor 1 marttan itibaren yürür!lüğe girmiş olan öğretmenler intibak kanununun nisan a-j yında tatbiki için çalışmalara hız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • Amatör rehber kursları 5 nisanda açılacak Türkiye Turizm Kurumu nun,tertiplediği hanımlar dçin amatör rehber kursları 5 nisanda bağlıyacaktır.Kursların amelî kısmında Is tanbulun müze ve âbideleri,müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • K 1 SA HABE PL E R ı fa Kızüay tarafından fakir Üniversitelilere yapılacak yemektevzone bugün öğle yemeğinden itibaren başlanacaktırjç Gemi Adaonıarı Sendikası idare heyeti azaları Deniz tş Ka ntnnumı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • POLİSTE İC Yûsuf adında biri,Şişli,de Hasan adında birinin inşaatından su borusu çalarken suçüs tü yakalanmış vb Adliyaye verilmiş tax.İr Kasımpaşada oturan Zıya Konaç admda birinin durumundan şüphe e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • Memleketimizde bir çuval fabrika» kuruluyor Memleketimizde çuval ve kanaviçe ihtiyacını karşılayacak bir fabrikanın kurulması için teşebbüse geçilmiştir.Fabrika 15 milyon liraya mal olacak ve sermayen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • Beieüye Sağlık Müdürlüğünün bir aylık çalışması Geçen ay içinde Belediye Scğvıic îşlerj Müdürlüğüne bağlı Sarryer ismail Akgün dispanserinde 549,Eyüp dispanserinde 927,Hasköy dispanserinde 269 olmak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • Muallimler Bi.rl:ği geziler tertip etti Türkiye Muallimler Birliği,önümüzdeki yaz ayları için yurd jçj ve yurd dışı muh telif geziler tertip etmiştir.Yurd içi olarak:Terkos,Şile,Bursa,Bolu Aband,Izmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • Silivride Başkurt yetiştirme kursu açıldı Silivri ilçesine bağlı ilk okul öğretmenleri için dün saat 15 de ilçe merkezinde bir hafta devam edecek bir başkurt yetiştirme kursu açılmıştır.Kurs sonunda i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • Askerî bir jeep Ur çocuğu Ç'ğnedi Bakırköy de ikamet eden bir ailenen an yaşlarındaki oğlu Nail Veren,annesi ile;caddede yürürken Hecep Akay adında biri tarafından!idare edilen askerî bir jeep arabası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • Öğretmen haftası dim sona erdi Öğretmen Okullarının kumlusunun 106 ncj kuruluş yıl dönümü münasebetiyle açılmış olan öğretmen haftası dün sona ermiştir.Bu münasebetle dün de saat 10 da Çapa Eğitim Ens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • DM J'iruınu,«tesisleri Koruma Personeli» için silâh taşıma musaadeeS ûsüetlL Emniyet TeşküKfctınm h» i men müdahalesinin mümkün olmadığı yerlerde kurulmuş ve Jcmuiacîak tescflet?i gıo taj ve diğer 'ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • Okullar açılıyor ikinci kanaat dönemi not karneleri hafta sonunda tevzi edilecek Bir haftadan beri devam etmekte olan ilk ve orta öğretim müesseselerinin ikinci dinlenme tatili dün akşam sona ermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • Balar fiatfannda bir gerileme görüldü Dünya piyasalarında ba kır yeniden bir miktar gerilemişt.r.Alâkalılar tarafından verilen malûmata göre en son fiat tonu 234 sterlin olarak tesbit edilmiştir.iç pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • Yeni Telouk Okul yakında faaliyete geçecek istanbul Teknik Üniversi tesine bağlı bir Teknik Okulu açılmasına dair çıkarılan kanun yürürlüğe girrcûş ve bu hususta çalışmalara başlanmıştır.Yakın bir zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • Üniversite Talebe lokantası faaliyete geçiyor istanbul Üniversitesi Talebe Birliği tarafından "organize edilen "Üniversite Talebe Lokantası,bugün saat 12 de Üniversite kantininde verilecek öğle yemeği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • Yazan Bedinhan ÇINAR Tefrika No;15 Seyhan nehrinin suları hoş bir şekilde pırıldıyor,derin akisler yapıyordu Teğmen Feliks'ten sizlere daha evvel bahsetmiş ve onun Türklere karşı sevgi ve sempati besl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • Hububat talimini içîr faaliyete geçildi 1954 yılı hububat istihsa linin tesblti gayesiyle Ziraat Vekâleti ve Toprak Mahsulleri Of isi tarafından memleketimizin her tarafına müte hassıs.heyetler gönder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • fiıııf çAir •jUr Istanbul P.T.T,ciier Ceml yeti tarafından tertip edilen «tanışma çayı» 27 mart cumar tesi günü saat 19-24 arasında Be.vazıtta Marmara Lokalinde verilecektir.KONGBE Türk Dsmiryolcüları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • oa UNUN M EfiJEL Avrupa ordusu ve Rusya a a UNUN MESLSLEL pa ordusu ve Moskovanm çok şiddetli bir kafmpanyn açmış oftnasma rağmen makûl ve istikbali gören insanlar Avrupa Bileğinin ve Ordusunun önemin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • intikam almak için metresinin eşyalarım parçaladı Turhan Mutlu adında bir genç iddiaya göre Çengelköy de Bekâr Deresi sokağında 11 sayılı evde oturan ve ken dişine yüz vermeyen eski metresi Sevim adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • Ölümle neticelenen iki kaza oldu Dün şehirde iki kişinin ölûmiyie neticelenen birer kaza olmuştur.Sırtında kereste yüklü ol duğu halde iskeledeki bir ma töre giden ismail ipek adında bir işçj üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • Modern Balıkhane Unkapalunda kurulacak Eminönü Unkapanı sahil yolunun açılması hususunda yapılan çalışmalar de vam etmektedir.Bu arada Modern bahkha nenin hal binasının köprü ta rafında bulunan bostan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • Kıskançlık yüzünden kanlı bir hâdise oldu Bir ada;n sözünü nirtiemeyan karısını ve arkadaşsın ağır surette yaraladı Evvelki gece Bakırköyde kıskançlık yüzünden iki ^kadının ağır surette yaralanma siyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1954
  • Sağlık Vekili dün geldi Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Dr.Ekrem Hayri Ü*tündağ,dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir.Sağlık Vekili,bir müddet şehrimizde kalacak ve ilgili dairelerde teft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • FIKRA Neler oluyor?TAKIR BüCRA Şehir Tiyatrosu gene kanş-Çöktü,çöküyor.«öjfe *»k «ri bi başlıklar bile görmeye buşkuiık Bununla beraber,gazete sütunlarına geçen haberlerin en dikkate değeni,artistle r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • Izmir Fnarma İştirak edecek yabancı devletler Izmir.21 THA)1954 Izmir Fuan hazrrhklarraa şira diden 'başlanılmış bulunmak tadu* 1954 izmir Enternasyonal Fuarına iştirak etmek için 17 yabancı devlet mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • öüümle tehdit edilen tngiföz kadınları Londra» 21 AA)ingiliz MüsteralekeBer Vekilinin eşi Lady Lytteltan,kendisini ölümle tahdit eden bir mektup almaştır-Scotland Yard'a mensup hususî fair* tmüf.ttifc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • Kansere karşı Kobalt bombası kullanılıyor Bombadaki radyoaktivite ile kanser hastalığıma tedavisine çalışılıyor Londra* 21 Nafen)Hollanda hastiahanelerinr de kanser tedavrifeiude kullan »ima k üzere İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • Ulasgowda doğan yapışık ikizler öldü Glasgow.21 AA.Dün öğleden sonra Glasgow doğum evinde dünyaya gelen yapışık kız kardeşlerden ıbiri gece saat 2 55 de.diğeri de 4 saat 35 dakika farkla 7 30 da ölmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA Birleşik Amerika Başkanı Eise-niiüwer,14 nisan tahribinin kundan toöyle «Panamerikan gü aö» addedilmesine dün karar *waniş ve bütün hükûmst daire teriyle hususi müessesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • Amerika dev iktisadı işbirliği Amerikalılar arası ekonomik konsey İktisadi sahada tedbir alma yetkiline sahcp olacak Caracas.21 AA)Amerikalılararası ekonomik ve sos yoi konsey,iktisadî sahada tedbiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • Atom'dan üstün gaz aO-Gazı» adı verilen bu gazın son derece kudretli olduğu büdirifyor Denver 21 AJl.Den ver Post,gazetesine göre,fabrikalarda imali dün teyıd edilen "G.Gazı„ nın stratejik ehemmiyeti,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • Amerika* Cumhuriyetçi Partinin 100 üncü ytldüfiümft Ripon,21 AA.Başkan Eisenhower,Cumburiyetçi Par tinin yüzüncü yıldönümü münasebetiyle dftin Ripon seferinde yap»lan bi r törende hürriyet meşalesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • Pakistanda siyasî buhran Doğu Pakistan seçimlerinde Hiikumet Partisinin heasunete uğramasının baa kanajkliklara yol açacağı İddia ediliyor Nev York 21 A.A.Doğu Pakistan seçimlerinde "Müslüman Birliği,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • Demir Çelik ve Sun*İ G libre istihsalinde Büyük Artış kaydedildi Ankara,21 T/H.A.îş-İetmaler Vekâletinden verilen nıaıttoıata göre,demir-çelik sa nayimiz ile bu sanayie bağlı di ger iş kollarında büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • Elbiselerini çıkartmak istemiyornanş Şikago,21 A-AO Şifcago memleket hastahanesine yatirrlan 68 yaşında hasta bir icadın iki gün elbiselerini çıkarmamakta İsrar etmiş ve çantasına dokunulmasına izin v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • Güney Kore'de saat 30 dakika geri alındı Seul.21 AA.Bu sabahtan itibaren Güney Karede saatler 30 dakika geri alınacaktır.Bu suretle Greenwich aya n ile 9 saat olan fark &5 saate inmiş olacaktır.Güney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • Kızıl zulmünden kaçan mülteciler Washington,21 A-A.Komünist «aıimünden kurtularak hürriyete kavuşan kadın,erkek ve «ocuklardan mürekkep 68 kişilik bir müPteci kafilesi yarın burayla gelecektir Mülteci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • Yedek Subayın 40 inci devresi de Ankara'da yanılacak Ankara,21 TH.A Ve rilen bir habere göreı yapi'lan hazırlıkların uzuu süreceğini nazarı kibara alan alâkalı rarkamlar Yedek Suibay Okulu 40 uıcı dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • Bir zenci beyaz oldu €0 yaşındaki zenciaia bezaylaş maniam sebebr tıbben izah edilemiyor Johannesburg,21 Nafen)60 yaşında tou4unaa Trans vaal'lı bir zenci «beyaz» olmuştur-Bundan #bar kaç sene evvel r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • IngÜterede kara sineklere kar 0i tedbir almıyor Londra.21 Nafen)ingiltere'nin Güney sabiti şehir piâjiarma geçen sene sonbaha rmda arız olan kara sinek hü cum unun tekerrür etmemesi i* çtn bu sahalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • liftlerin hay/nesi tekrar »inanıyor Berlin,21 Nafen)Batı Almanya polisi Johanna Baunıann isminkie 49 yaşımda dul bir kadının yaptığı bir ihbar üzerine «HiÜer'in hazinesini» yenMen aramaya koyuflmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • Yeni Rus notası Sovyet Rusya* lıarioiye vekil muavinleri vasıtasîla Mos kova maHİHhateBataruıma ye~ Di bir nota tetfdi ederek» Tiirki ye iVUsiafcı paktından fiikar yet etmiştir* Moskova* demok rat dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • Çok cüretlilraiıe bir soygunculuk Centralia.21 İA-A.Dün gece bir yolcu treni istasyonda durduğu sırada,siâhh ve maskeli bir haydut restoran vagonuna,girerek Ncw-Yorklu bir mücevher tacirim vurmuş ve 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • Orta Şark'ta çekirge tehlikesi baş gösterdi Şam,21 Nafea)Orta Şark'ta çekirge tehlikesi baş göstermiştir.Son gelen haber lere göre büyük çekirge sürü leri Ürdün ve Suudî Arabia tan üzerine doğru ilerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • Yugoslavya hür mMccfari safında New-Yorfc,2i A-AI 1 gos'a'vya'nm Wasfekyten I yüke.çisi Popoviç,memkkt ne dönmek üzere Queea Eii bcth transatlantiğine ibiocrt şöyie demiştir:fAvımpada Wr ı torunda Yug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • Gerçi ben.şahsan şu Lord Hunstanton denilen herif in.bu işi yapacak tıynette bir adam olmadığına yemin edtimem ama.şimdilik onu da namuslu adamlar «ırasına geçiıirsek ortada kala kala.meşhur komedyacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • İKTİBAS Necib'in kurtarılmasın ir dansöz sebep oldu Necibe saaiK kalan teğmen,curumu Layladan öjrenınca deı hal harekete geçti ve diğer süvari subayları ile irtibat temin ederek gnerali kurtarmaya muv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1954
  • Kraliçe ERrakettıTn uçağı kadrolar Yhalla Güney Avustraî' 21 AA.Kraliçe &md lizabeth dün Güney Avwab yanın önemli 'bir endüstri ç jİ olan Yhalla'ya gelmiştir Kraliçenin uçağı hava nana inerken» bu böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.03.1954
  • HIİRGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAH'A Maltada büyütülen Osmanlı papazı kimdir?Kösem Sultanın hışmına uğrayan Kızar Ağası va süt anne Zâfire Mısıra giderken Maltalı korsanların eNne düşmüştü Dedi-İbrahim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1954
  • Hollywood'un sex-appel kraliçelerinden biri de Anne Marİe'dir.Besimde» bu sanşm afet» evinin bahçesinde yaptırdığı yüzme havuzunun yanında buzlu limonatasını içerken görüyoruz Böyle günlerin darısı ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1954
  • RESİMLE HADİSELER «Türkiye Gemi Adamlan Sendikası» nın yıllık kongresi dün yapılmış ve sendika,üyeleri kongreyi müteakip Taksime giderek Abideye çelenk koymuşlardır-Besimde» gemi adamları abideye çele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.03.1954
  • Ingiîterede w.B.Afcion şampiyonluk yolunda Londra,21 TH.A)Dün devam edilen lig maçlarında W.B-Albion,rakibi Blackpöol'u 2*1 yenerek şampiyonluk yolunda bir adım daha atmıştır-Kendisini bir puan geride
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1954
  • Naylondan kale ağlara Londra,21 SHA)Arsenal kulübünün geçen hafta Town ile yapmşı olduğu hususi gece karşılavmasında futbol ta r ikinde i/k defa olarak naylondan kale ağlan kullanmıştır.Ucuza malolan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1954
  • Türkiye kır koşusu birinciliği Ankara.21 SHA)Türkiye Kır Koşusu birinciliği bugün saat 15 30 dan itibaren 19 Mayıs Stadyomunda başlamıştır.12 vilâyetten 75 atletin iştirâ-İrile ve 10 bin metre üzenind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1954
  • Şeref ve Mithat Paşa etadfarındaki hususi karşılaşmalarda Galatasaray-Beycğîuspor'u 2-1 Vefa istanbulsporu 6-1 yendi G,Saray ve B.Spor amatörleri 1-1)berabere kaldılar.Profesyonel takımlar denk bir oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1954
  • Reg Hariris'to muvaffakiyetli turnesi Melbourne,21 SHA)Ingi liz bisiklet sprinter şampiyonu Red Harris Avustralya senaya tini muvaffakiyetle tamamlamıştır.Burada yapılan Beyne/mHel Derby biaödet birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1954
  • Amatör lig maçtan Amatör küme lîg maçlarına dün de muhtelif stadlarda devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır:Şeref Stadında Hasköy:2 Altunay:1 Galata:1 Beylerbeyi:O Vefa Stadında Topkapı:l Eyüp:1 Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1954
  • Yugoslavya Israili 1-0 güçlükle mağlûp etti TeİMAviv.21 TH.A.Dünya Kupası maçlarından oJ mak üzere Yugoslav ile İsrail millî takımları bugün kargı taşmışlardır.15 bin seyirci önünde oyna» nan maç gaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1954
  • KANADA ISVEÇİ MAĞLUP ETTİ Paris 21 SHA)Bura da yapılmakta olan Dünya buz üzerinde hokey birinciliklerûnde Kanada ekibi Favorilerinden isveç ekibi »i 8-7 mağlûp etmeğe muvaf lak olmuştur.Fevkalade seri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1954
  • innîrde bulunan Bpşiktju?m Cumartesi Riinü lzmirsporla maçtan çeldşmeti bir an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1954
  • Basketbolda Belçika İtalya')yendi Brüksel,21 Anka)İtalya ile Belçika milli basketi» talkımları arasında ya.pılan nv Çı Belçika takımı 83-71 kasa* maya muvaffak oımuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1954
  • R.Turpin C.Of sen maçı Londra-21 Nafen)A i merikan orta sıklet bolks sam piyonu Cari Bobo Olsen îugi liz orta sıklet şampiyonu Rai doiph Turpin ile bir maç yap mak için Turpi» 'in idareci vt menacerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1954
  • m t®.5.S^/StSŞSfe^Mλ^!mmm. r,DUnkU Fenerbahçe Adalet macında kaleci Erdoğan'ın bir kurtanşı Dün F.Bahçe stadında yapılan hususi Futbol maçlarında Fenerbahçe Halet 3-Genç namzetler-Taksim 4-0)tw* I^MM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1954
  • Basketbol Basketbol lig maçlarına dün Teknik Üniversite spor salonun da devam edilmiştir.Kalabalık bir meraklı küfesinin önünde oy nanan yıldılar ve birinci küm 2 lig maçlarında şu neticeler alın mışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.03.1954
  • Tarihî Roman Tazan:Kemal SAMANCIGtt-Mfi& Yenleri paraağ?yla Sıuraaztt'iiB k«ağmı gösterdi:îşîe Ağa konak nra'iy'a mfilffyfe defi 83 D'gerf eevap* vermedi,yûarör-düler Tam bir köşeyi dönüyorlardı ki,Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.03.1954
  • RÖPORTAJ Caz konserine karşı alaka hergün biraz daha artıyor İstanbul halkının hafif beis mua k sine karşı alâkası 9Jnden güne farzlalaşmaktadır.Ancak şehir içindeki orkestra» larCa derme çatma konser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.03.1954
  • Bu şehrrr» iç tiden:Bine yakın poliste Beyoğftmda yapılan aramanın bilançosu İstanbul polisi evvelki geç vakte kadar gen» şahsa ar rath» taradı-Belki şöyle düşünenler vardır:«Hafta geçmez,şehirde ar r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.03.1954
  • ingiliz ordusu Âlmaoyada büyük bir şehir 10 bîtı kişinin oturacağı bu şehir 12 iîsîJyo.1 50O bin stetBj.ıa maloacık Londra,21 Nafen)Îagili2 ordusu Batj Almanya'da Düşsel dorf şehrine yakın Muenchen Gl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.03.1954
  • Böyle Wr fahişe karşıtında fazla hassas olmaya bizim hakkımız yoktur» vicdan azabı duymanız da lamamiyle yersizdir.Burada yüzüne bakılınca memur olduğu anlaşılmayan pak az kimse var-Kanaatimce siz bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.03.1954
  • t 2 a 4 5 6 7 a 9 W 11 12 1 H 2 ı 3 r r A W0M r 5 i G flB l 7 a i 9 i flfi^H' i 1to HH ¦r it 12 UR Srfdare sağa 1 Sarı kanaryalar kulübü.2 Bir ren*;Cüsseli:Bir jaota.3 Bir nota;P^hıevî sü»lâlesindendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.03.1954
  • Adenauer ile yapılan görüşmeler sona erdi Baştarafı birincide)ltimatk&r bir karşılıklı anlayış havası üçnde cereyan etmiştir.Devıet adamları,Avrupa emniyetine hususî bir ehemmiyet atfetmek suretiyle m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1954
  • C.H.P.nin îzm ye teveccüh etmiştir.Bu yakın ilgiyi kıskananlar neden sonra asıl kuvvetin gençlikte olduğunu anladılar.4G gün sonra bu memleket partizanlığa son verecektir.DPye şimdiden geçmiş olsun de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1954
  • C.M.P.şehrimiz de seçim kanıpan yasını dün açtı Baştarafı birincide)nsm zannıyla tezahürat yapılmış tır.Yine,toplantıda konuşacak olan hatiplerin,saatinde kahveye gelmeyişleri,toplantıyı ter tip edenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1954
  • KİBRISTA NÜMAYİŞLER Lefkoşe 21 A.A.Kıbrıs il köylüler bugün yaptıkları pro testo mitinginde vali Robert Ar mitage'a müracaat ederek,asbari mülahazalarla fıalkın ehnden alınan arazinin iadesini,bun don
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1954
  • Bir gemide 3 kişi yanarak öldü B&jtarab WrincMe)Yangın sabahın beşinde çıktığı vakit Gudrun Maersk adındaki Danimarka gemisi 98 numaralı rıhtıma bağlı bulunuyordu.Şilepte karışık yük bulunmaktaydı.Yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1954
  • SURİYE'DEN İLTİCALAR Ankara.21 THA)Suriye hududu üzerindeki Bayır Bucak Türklerinden üç aile bu gün hudut makamlarımıza mü racaat ederek,yurdumuza iltica ettiklerini bildirmişlerdir Bu mültecilerin if
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1954
  • Dünya kupası maçları Rio de Janeiro 21 AP)Brezüya bugün Paraguayı 4-1 yenerek Isviçrede yapılacak olan dünya kupası fut bol turnuvasına katılmağa hak kazanmıştır.Bu karşılaş mada bütün goller ikinci d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1954
  • Amerika Hindiçiniye helikopter gönderiyor Aa Fransız hava kuvvetlerinin şiddetli bombardımanı kzslları sindirdi Hanoi.21 A.A-Askerî çevrelerden tahmin olunduğuna göre,Dien Bien Fu müstahkem mevkiine k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1954
  • Churchilİ'in istifası şayialan Baştarafı btıteelde)de istifade olunması maksadile Sir Vilsonun da avam kamarasında kalacağını ilâve etmektedir.Bütün bu haberler Lond rada son derece ihtiyatla karşılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1954
  • Müslüman kardeş'er komitesi [Başmakaleden devam] saplanmış olan büyük kitlesi derin bir inkılâp geçiren ve iptidai bağlardan kurtulmaya çalışan münevver »jânrıın araansız hasmı kesitoi&ş.ıslâmın r^de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1954
  • Batı Trakyadan ilticalar Baştarafı birincide)Diğer taraftan ilgili makam lar bugün 15 Batı Trakyalı Türkün daha hudutlarımızı geçerek Tühkiyeye iltica ettiklerini haber vermektedir.Batı TrakyaMan yurd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1954
  • Montesi skandali Baştomfı birincide)ğu Marki Ugo Montagna'nın uyuşturucu tnadde ıfcaçakçıUg» yapan bir şebekenin reisi oldu gunu ve dışişleri vekilinin oğlu Pıero Pıccıonı'nin şebekenin celiâtiıgını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1954
  • Yunanistanda İngiltere aleyhine nümayişler Baş tarafı birincide)lep etmekte ve İngiliz hükümeti ve İngiliz teşekkülleri tarafın-dan Yunanlılara verilmiş oîan,bütün madalya ve diğer nişanlavla payeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1954
  • Antalyada yangın Baştaraft biıinride)suna ve İnhisarlar BasmudiVriügü daire ve depolarına mxv yetine mâni olmak için itfaiye hınmınah bir faaHyet göstermiştir Yangın» uç saat sürmfîşse de maddi zarafr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1954
  • Partilesin Mebus adayları ay başında belli olacak Bastarafı birincide)j paganda için vakit kazılmışlardır.Diğer taraftan CHP-de aday faaMyeti hızla devam etmektedir-İşbirliği hususu tamamen akamete uğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1954
  • Rusya Arap devletlerini kışkırtıyor Baştarafı binnciOe)yannamelerdeki ifadenin Sovyetlerin Türkiyeye verdikleri nota muhtevasına fazlasıyle benzemesi,siyasî müşahitlerin gözünden kaçmamıştır.Bu cümled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1954
  • Başvekil'in Amerikan gazetecilerine beyanatı Baştarafı birincide)deres,Amerikan milletinin Celâl Bayara ve onun şah sında Türk milletine karşı gösterdiği büyük sempati den memnunlukla bahsetmiş ve dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.03.1954
  • Devlet Hastanesine erzak alınacak İzmir ili Devlet Hastanesi Satmalına Komisyonu Başkanlığından Muhammen Geçici Miktarı Muhammen fiatı tutarı teminatı Cinsi Kile Adet Krş* Sn.Lira Krş.Lira Krş-Koyun e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1954
  • iller Bankasından:Hidi o-Elektirik Tesisat ve inşaatı Yaptırılacaktır 1 Yozgat Karanlıkdere hidro-elektrik tesisatı malzeme,montaj ve inşaat işleri tesisatı işler vaziyette teslim edilmek üzere kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1954
  • Nafıa Vekâletinden Çayeli betonarme iskelesi inşaatı işi kapalı zarHa te&Hff almak suretiyle ve birim tfiatı esası üserinden eksilıtaneye ko» nuteıuştur.1 Bu işin tahmin edilen keşif bedeli 350000—Ura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1954
  • Müfettiş muavini alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi Cenel Müdürlüğünden 1 Ofis Teftiş Hey'etine müsabaka knftiham ile 13 müfettiş muavini alınacaktır-2 Yazılı imtihana 24-5.1954 Pazartesi günü saat 9 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1954
  • tİCÜJ ISAHNE Dünkü Çocuk Komedi S Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertıığrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHÎR TtYATROSÜ c°at-21 de Dram Kısım GELİN Yazan Marceıle Maurette TUrkçesi Badreddin Tunçel iıcı saı?amba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi akşamlan t«em3il yoktur.Telefon:42157
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1954
  • Kartal Belediyesinden Bedeli keşfi 12000 lira ve geçici teminatı 900 liradan ibaret vapur iskelesi bütün kaplama meydan inşaatı işi kapa** zarf usulü ile eksiltmeye çıkanilimıştır-Eksiltmesi 84-954 pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1954
  • inşaat ilânı-Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünden 1 Eskişehir'de yaptırılacak Gar Binası ikmal İnşaatı işi fiat birimi esası üzerinden teklif alma yoluyla eksiltmeye konulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1954
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacaktır İller Bankasından 1 Rize iline bağlı Pazar kasabası için 2 adet 160 KVAlık trafo istasyonu üe Alçak Gerilim elektrik şebekesi yaptırılacaktır-2 Tesisin işler halde ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1954
  • İstanbul Ticaret Borsasından Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsalar Kanunu,sendik aidatların 31 Marta kadar ödenmesini âmirdir.Bu tarihten sonra senelik aidatın cezah olarak tahsil edil' mesi gerektiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerf Kıtaat İlânları Ab-ihtiyaç için öialesd pahalı görülen 20 ton sığır eti yeniden kapalı zarfla 2 Nisan 954 Cuma saat 16,30 da izmir Yurtiçi Kışla As.Sa-Al.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1954
  • •minuet Abone şartları La-Kr.Senelik 42 00 Altı ayak 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirilân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8.sayfa sant.o-2,50 T.L,ilânlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1954
  • M.S.V.1,no.lu.sa.al.ko.başk.dan,Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usuM ile ihaleye konulan 50 ton yufkaya teklif edilen fiat amiri itaca pahalı görüldüğünden tekrar kapah zarf usulü il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1954
  • M.S.V.I No.lu Sa.Ai.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî IbirKMer ihtiyacı içi n aşağıda cins ve mikdarları yazıla yiyecekler kapalı zarf usulü 8e satın alınacaktır.İhaleleri aşağıfda gösterilen gün ve saatlerded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Tası işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk PEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1954
  • Lokman Hekin*.Dr.HAFIZ CEMU,Dahiliye Mütehassısı Pazardan bagka her gün sabah saat 10.8041.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de haata I kabul eder.istanbul Divan* I yolu No.104 f w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1954
  • YAĞ KANDİLİ,asırlarca evvel ecdadımızın,gecelen yegâne ışık kaynağı idi.Ampuller arasında birinci olan GENERAL ELECTRIC bugün yüzbinlerce Türk ailesine bol elektrik ışığı temin ediyor I Bol ışık verir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1954
  • ı ambiyo ve esnam Kapama Acılif Kapanış Sterling 734.784—Dolar 28(Û0 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 isviçre Fr,64.03 «4.03 Belçika Fr!5.61 5.60 isveç K».64.12.50 64.12.50 Florin 73.68.40 78.68.40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Salon konser orkestrası Pl)13.30 Şarkılar Okuyan:Afitab Kara can Çaianlar:Cevdet Çağla,Şe lif İçli,Ercümend Batanay 14.00 Uvertürler ve senfonik ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1954
  • MAKSIM Bu akşam Saat 21 de O 1 B A L t KARAKOLU umartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları İşletmesinden:iskenderun hattına yapılacak ilâve yük seferi Demir)şilebi 24-25 Martta tstanbuldan hareketle 1bkenderuna kadar ilâve bir yük seferi yapacaktır.Sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1954
  • İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığından 1 5545 sayılı millet vekilleri seçimi kanun/unun hükümlerine tevfikan 2 Mayıs 954 tarihinde vilâyetimizde yapılacak millet vekilleri seçimi dolayısıyla Yeni Pos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8