Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.03.1954
  • Dün akşam Aksarayda feci bir tramvay kazası oldu Üçü ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı.Freni patlayan tramvay iki otomobile çarptıktan sonra önündeki tramvaya bindirdi Dün akçam saat 20 «ıraların da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1954
  • Yaşlı bir kadın yanarak öldü Dün Kuruçeşmede yaşlı bir kadının ölümü ile neticelenen bir yangın başlangıa olmuştur.Bu semtte Kirechane soka ğında 11 numaralı gece kon-Dcvanu Sa:SU:6 da)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1954
  • ¦S;KÜLTÜR PARKTA AÇILAN SERGİ İzmir Belediyesi tarafımdan dün Küftür Park'ta bir «ergi açılmıştır.Bu sergide Belediyenin çeşitli sahalarda başardığı işler maket ve fotoğraflarla izah edilmiştir.Resimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1954
  • Gl.Kendall Izmirde Nato Komutam Ankaradan tzmire gitmeden önce Başvekil Menderes'le görüştü Izmir 17 Milliyet)Güney Doğu Avrupa kara kuvvetleri kumandanı Korgeneral Paul W.Kendall dün uçakla Ankaradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1954
  • GEORGES DUHAMEL GEL-Dİ Tanınmış Fransız ediplerinden Georges Duhamel hükümetimizin' davetlisi olarak dün Adana vapuru ile Marsilyadan şehrimize gelmiştir-Georges Duhamel şehrimizde iki gün kaldıktan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1954
  • Erlere verilen sigara arttırıldı Ankara 17 Milliyet)Er,Onbaşı ve kıta çavuşlarına günlük istihkak olarak 10 gram tütün veya 10 tane sngm ra verilmesine dair olan ka nun bu gün meriyete girmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1954
  • Fatımi'nin yakalandıkta d sonra alman resmi Fatımî iyileşiyor Yakalandığı sırada sokakta bıçaklanan Mtuaddık'ın Dışişleri VekfM odasında gezinmeye başladı Tahran,17 AP)Cumartesi günü tevkifini müteaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1954
  • Seçim kurulları teşekkül etti Ankara,17 Milliyet)Yük sek Seçim kurulu bugün teşek kül etmiştir.Yargıtay Bşk.Bedri Köker riyasetinde Yargıtay ve Danıştay azaiarmdan 5 er asil 3 er yedek üyeden teşekkül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1954
  • iktisat Fakültesinin yeni dekanı Prof.Dr.Sabri tHgener İktisat Fakültesi Dekanlığına s eeildi Prof Sabri ülgener istanbul Üniversitesi tktisat Fakültesi Dekanı Prof.Reflı Şükrü Suvlanm,vazifesinin so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1954
  • Memur ikramiyeleri 1 Nisanda verilecek Hazırlanan kararname Vekiller Hayetine sevktı ildi.Şehrimizde de hazırlıklara başlandı Ankara 17 Milliyet)ı murlara verilecek birer maaş 1954 yılı içinde bütün m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1954
  • Süveyş bölgesinde yeni çarpışmalar oldu İki Ingil'z askeri eğir surette yaralandı Mısır İngiltere arasında nota teati edildi Kahire,17 THA.Biri her iki memleket arasındaki kac gUndenber)Süveysie,lngi-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1954
  • Hidrojen bombasının korkunç tahribatı Son tecrübede kul.eni lan bombanın atomdan 600 defa daha fazla ol uğu söyleniyor Vaşington 17 AP)Kongre mahfilleri bugün Amerikanın 1 martta Pasifikte infilâk ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1954
  • Dttnya şampiyonası k ardöf teatine girmeye muvaffak olan milli takımıma Milli takımımız İspanya ile 2 2 berabere kaldı Çok çetin geçen maçın neticesi yarım saatlik temditten sonra da değişmedi.Çekilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1954
  • ugttn gelirimizde havamn umu »iywtte buhıttn geçeceği rüz-rların knzey doğudan hafif ¦ecefi,«ıhımnt derecesinin üksetecefl zannedilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1954
  • Yuncsnistanm Kıbrıs siyaseti Başvekil Papagos aşırı neşriyat ve nümayişlere son verilmesini istedi Atin»,17 A.A.Başvekil Mar aşa j Papagos bugün yayınladığı biT tebliğde,Mr.Eden'in Kıbrıs hakkındaki b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1954
  • Doktor Adenauer ugün memleketimize gelecek olan Batı Almanya Başvekili Dr-Adenauer,memleketleri tarihinde îbir devir yaratan şahsiyetlerdendir.Başvekâleti deruhte ettiği zaman Almanya tarihinin,belki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1954
  • İki muhalif partinin işbirliği güçleşiyor C.H.P.nin yapılacak işbirliğini bazı vilâyetlere inhisar ettirmek istemesi idarecileri ihtilâfa düşürdü Müşterek muhalefet cephesinin istikbali,iki parti aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1954
  • Adenauer bugün geliyor Alman Başvekilini memleketimize getirmek için iki askeri uçağımız dün Atinaya gitti Atina 17 A.A.Federal Almanya Cumhuriyetâ Başvekil^ ve Hariciye Vekili Ekselans Dr.Konrad Aden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1954
  • S3 malibftm vapurdan çıkarılırken Ordu vapurunda hâdise çıkaran mahkûmlar DUn limanımıza getirilen 33 hükümlü,Edirne Cezaevine sevkedildi Evvelki gün,Karadeniz ekspres seferini yapan Ordu vapuru,tnabo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • ^TAKVİMDEN YAPRAK Korunmaya muhtaç çocuklar ile ı JM Bizde korunmaya cecıık çoktur.Çocuktan S* roma Cemiyeti ise bu mukim işi temenni edikMği şekilde yapamamıştır.Fakat kurada maluma,İstanbul sokaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • BALO İç İstanbul Konservatuarı Ta löbe Derneğinin saneı'lk yemejkü balosu,21 mart cumartesi gecesi Park Otelde verilecektir.KONGRE iç •Beşiktaş Jimnastik Kulübünün senelik kongresi,28 ^mavt pazar gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • 1—18 1 Om.1 13 i Mart 5 i Cem.i 1954 Mart i âhır J 1373 Perşembe 13W VAKİT VASATI EZANİ Güneş 6.09 11.4L9 öğle 12.22 6.03 Tkindi 15.46 9.27 12D0 Akşam 16.19 Yatsı 19.4» 121 1 Îmsa3 «ar 10.09 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Eskişehirde 800 yataklı bir lıastaıhane inşa edilecek Eskişehir.17 ANKA)Şehrimiade inşasına Icarar verilen 800 yataklı memleket hastahanesinin inşasına bu yıl içinde başlanacaktır-Bu suretle şehrimizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Şehıimizdeki mesüaler düzenleniyor Belediye,şehrimizde ki mesire yerleriai^claıha istifadeli hale «getirmeye ^aiışmaktaöır-Verilen ımalûmata »göre:ğeh-•rin «Anadolu yakası» juda bulunan «Kügüksu sayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • işçiler için konferanslar tertip edildi *fstaribııl Üniversitesi 3kti sat ve içtimaiyat Enstitüsü dişçiler için,»içtimai 'koıife-xanslar ihazırlamıstır.Muhtelif fabrikalarda ter tip edilen bu konferan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Şair Öğretmenler gecesi Çapada yapıldı Öğretmen okullarının ku ruluşunun '106 ncı yil dönümü münasebetiyle hazn'la nan "Şair Öğretmenler gececi,dün saat 20,30 da Çajjada Jsi Öğretmen Okulunda yapıl m*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Tütünden alınan ihracat primi indiriliyor Ankara,17 Sfl.A-iEge ÜZütüncüier Birliği tarafından jlzmirde yapıran son topteötıda tütün 'ihracatının çok arttığı ^kaydedilerek tütünden alınan 12,5 ^santiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Toprak Mahsulleri 'Ofisi teşkilâtını tevsi ediyor Önümüzdeki mubayaa mıev-«ıminde ınüakâhBİlin malını kolaylıkla satabilmesini temin gayesi ile T.M-Ofisi yarduıı muhtelif vilâyetlerinde tbuluınan teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • HALKIN SESİ Aksaray Safaf Efendi sokağı Aksarayda Millet caddesi Safai Efendi sokağında oturan okuyucumuz AJbdullan Soyupâk'tan aidimiz bir Şikâyet mektubunda,bulundukları sokağın tamir edilmesi isten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Limanlara hububat şevki kv» ra yolu île yapılacak Hükümetimiz adına yaban o devletleıle yapılan anlaş malar gereğince Toprak Mah sulleri Ofisi tarafından ihraç edilmekte olan hububatın şevkinde bazı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Karabatak kuşları şamandıra lan kamu t:1e eti y or izmit.körfezinde.Sancdkka Je ıgeçidinde bulunan ikurmı vZi we jyeşil uşiklı $amanaıra-larm uzaktuıı gprüımuid.ği,teâbit eöihriiş ^ve yapüun ini ıcele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Halka aşı tatbikatı devam ediyor Belediye Sağlık ekipleri nin şehirdeki kontrolleri devam etmektedir.Bu arada,teşkilâta men sup muhtelif ekipler tarafın dan vatandaşlara çiçek,tifo ve difteri aşısı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • K t SA HA BERLER ir Eyüpteki Hüsrevpaşa kütüphanesinin tamiri sona ermiş tir.Kıymetli asan ihtiva eden kütüphane,yakında halkın bin metine açılacaktır.îstinye Doklarında tamirde lavından yedincisi;bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Gazeteciler Cemiyetinin balosu Gazeteciler Cemiyetinin senelik ari*anevî balosu bu yıl 3 nisan cumartesi günü akşamı Dolraabahçe Sarayın da verilecektir.Cemiyet bu balo nun diğer senelerdekiıı den dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Çanakkale zaferi münasebetiyle şehrimizde yapılan hazırlıklar 18 Mart Çanakkale zaferi münasebetiyle şehrimizde hazuüıklara hızla devam edilmektedir-Bugün yapılacak bir törenle,senitlerimiz anılacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Tıbbî müstahzarat itlıalâtçılarınm kongresi Tıbbı müstahzarat ithalât* çilarımn yJLık kongresi oUj mart salı jgünü saat 14 de' Ticaret Odasında yapılacak tlr j5u toplantıda ecnebi men seli ilâçların i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • 124 bin kilo af yon 'ihraç ettik Toprak mahsulleri ofisi,Afyon ihracatına devam etmektedir.Kampanya başından düne kadar muhtelif ecnebi meni leketlere 124.029 kilo arjran;satılmıştır.Elde halen 73.160
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Kıaa zamanın tarihini tetkik ettoig-imizde 1306 senesi martının beşinci salı günü ceridei yevmiyede bir Darülaceze kurutması için iradtei seniyye ç'Vtığını görüyoruz.30 nwmt 1306 tarihinde gazetelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Bîr taksi ile bir otobüs çarpıştı 33083 plâkalı triksi ile 5M plâkalı otobüs,Şişlide Bulgar Hastâhanesi arkasındaki cafl dede çarpışmışlardır.Kaza sonunda her iki vasi ta da hasara uğramış taksi i-»cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Çuval ve kanavice piyasası durgun Çuval ve kanaviçe piyasa,sı mevsim dblayısiyle zssk *tj geçmektedir.Bu arada bü-tün talepleri karşilıyacak k& dar stok bulunduğu alâkalı larca belirtilmektedir.Halen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Otobüste bir öğretmenin parasını çaldılar Zeytinburnu 31kc*külu B^ş öğretmeni Kâmil ©zhuri,495 lirasını otobüste ımeghıiî bir yankesiciye çarptırmış-Sn\Suçlu rabıtaca aranmak-itadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Bir kaduiui üzerinde bıçak bulundu Rukiye adında Bursalı biri kadının üzerinde yapılan aramada bir bıçak 'bülunmugtur.Rukiye,aklî muvazenesi,bozuk olduğundan müşahede altına alınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Afyon ihracatı devimi ediyor Toprak Mahsulleri Ofk-ri tasröfımlan yapilan afyon iflıra-'catma devam edilmektedir.Kampanya 'başından "bugüne kadar muhtelif memlekettere 124(029 ki.o atyoa satılmış bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • T0PBM SEVGİSİ!Yazan Bediıthan ÇIN AK Tefrika No-U fin adamda ten olacağım konandanım,f azif eyi severek kabul ediyorum STüzbağı Jgarl flRferettn yenine geçecek colan bir Hamse ıkanaa timizce ibu îgilö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Yeni gümrük ta r if eleri Günün icaplarına göre hazırlanan i ımrük Kanuna haziranda yürürlüğe giriyor Yeni Gümrük Kanununun tam metni dün ilgililere tebliğ edilmiştir-Gür.ii.ı icaplarına göre hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Gemilerimiz dış hatlarda rağbet görüyor Dış hatlarda sefer vapan' gemilerimiz 'Orta Doğudan1 Avrupa'ya gidecek yolcular!için büyü* kolaylıklar temin' etmektedir.Bu sebeple önümüzdeki seyahat mevsimin-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Toptancı/ar derneği toplantısı yapıldı istanbul toptancılar d ği kongresi dün saat 15 te)Tstanhul ticaret odası salo yapılmıştır,idare ku,rulu raporunda belirtilen mü him mevzular arasında bil hassa 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Anadolu hisarı mezarlığı tanzim edildi Tarihî mezarMklarm oaanl-i ması işine devam edilmektedir 9 Bu arada;Anadolu hisarı mo-zariıklanmn ihata duvarları tamamlanmak üzeredir-8500 liraya ihale edilen d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Toptana tüccarların kongresi dûn yapıldı TUccarler ticarethane kiralarının serbest bırakılmaması hususunda arar ediyorlar istanbul toptancı tüccar-1 lar derneğinin yıllık kongre-si dün saat 14 de Tica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Mezbahada 1503 kilo et imha edildi Geçen şubat Ayı içinde şehrimiz mezbahasında 74535 baş,muhtelif cins hayvan kesilmiştir.Bu arada hariçten kesil miş olarak 585 kıvırcık,2.356 kuzu,227 keçi.164 öküz,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Civardan kasaplık hayvan ı getirtiliyor Şehrin et ihtiyacını karşılamak maksadiyie ilgililer ta rafından yeruden bazı tedbir ler alınmıştır.Bu arada Verilen malûma ta göre,önümiizdeki hafta içinde muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • POLİ S T g Mehmet Aysel adında biri,polise müracaat ederek,fiil-viyetd meçhul üç feişi tarafından 250 iirasınm dolandırıldığını bil dirmiştir.Suçlular aranmaktadırit Istinye Dokların tamirde bulunan S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Kooperatifler için yeni bir ta^an hazırlandı Alâkadarlar taraf undan verilen malûmata göre İktisat ve "Kearet ^ekâletnimlEöı* $&* aıomi Kurumu ile müştereken hazıri adığı k«(apenatiQer kanunu lâyihası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1954
  • Şehrin asayşl Sarkıntılık gibi bir kısım saçların azalmasına rağmen hırsızlık vakaları arttı Emniyet Müdürlüğü.953 ve 954 yiaiannm Ocak ve Şubat aylarında işlenen suçlan gösteren mukayeseli "bir cetve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.03.1954
  • Kısa harici haberler Birleşik Amerika hükûme ti ilim adamlarından Stanley Reed,buğdaydan inşaat maize mesi yapmağa muvaffak olmuş tur.İTALYA ¦jAr Ffcleumo limanında damir lemis bulunan Norveç «Stilest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1954
  • takviye ediliyor Devlet Hava Yollarının turbo jet yolcu uçakla* rıyla.takviyesi için müzakereler yapılıyor Londra,17 Anka)Vlokers uçak şinketine mensup bir söz cüniin açıkladığına göre,Türkiye hava-yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1954
  • Mesut bir unutkanlık İstasyon şefinin bir anlık dalgınlığından istifade eden yeni evliler,halayına yıkabildi Miiân,17 A.A.Müan'a yakın ijcas&b&lardan birinin istasyon sefı,o istasyonda durmayacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1954
  • Bir anne 9 aylık çocuğunu döverek öldürdü Pennsylvania» 17 A.A-21 yaşında bir anne,çocuğunun fazla ağlamasından sinirlenerek 9 aydık bebeği öldürümceye kadar dövmüştür.Çocuk kaldırı'idığı hastahanede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1954
  • Siyasî İcmal Arap Birliği Toplantısı Martın otuz birinde Arap Birliği Konseyi yine içtima edeodktir.İki toplantı arasında Misim birüü lehinde propaganda yapmasına imkân ver nıiyecek bir çok hâdiseler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1954
  • New-York tren istasyonunda bir bomba patladı New7Yonk,17 AA.Dün gece istasyon merkez binasında küçük bir bomba infilâk etmiş,iki kişi hafifçe yaralanmıştır' PoEs son zamanlarda aynı binada ikinci defa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1954
  • Kapri pofis komiseri bürosunu kahveye nakletti Kapri.17 AP)Kapri adası poMs komiseri O-Testa bürosunu Vuotto kahvesinde soldan ikinci masaya nakli tmiştir-Buna sebep itfaiyenin eski ve harap karakol b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1954
  • Barbara Ilutton beşinci kocasından da ayrılıyor Palm Beach,17 A-A)Dün New-York'a gitmek üzere trenle buradan ayrılan Barbara Hutton» gazetecilerden kendisine «Madam Rubirosa» diye bitap etmemelerini i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1954
  • r ÖLÜM Emek» askeri nmhase-beci b.uslan 16/3/954 günü vefat etmiştir.Cenazesi 18/3^954 Perşembe günü öğle namazını müteakip Şişii camiinden kaldırılarak Zinciriileuyu Asri mezarlığa defnedilecektir-Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1954
  • Bir baba 27 nci çocuğunu kucağına aldı Lakewood,17 A-AO Ephraina Horıier adında 88 yaşında bir baba dün 27 nci çocuğumu kucağına ahmştır.Hoamer'm 25 seneden beri evli bnhınduiğu ikinci karısı Mary'den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1954
  • Yeni bîr su tabancası Tıp sahasında kullanılacak olan tabanca 10 saatini kalınlığında bir et tabakasına ilâç verebilecek Los Angeles,17 A.A.Ka Hfornia Üniversitesinden ıbildiı il fiğine göre 10 santim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1954
  • 4 Dünya açlık rekorunu karmak isteyen fakir Lüle 17 A.A.Reos adındaki bir Almanın 81 gün ve 5 saat aç kalmak suretiyle tesis ettiği dünya açlık reko runu kırmak isteyen 3irman yalı fakir bu teşebbüsün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1954
  • HIM 11% DOĞUM Erzurumda Yzb.Turhan 1 özalpat ile Nermin özal-9 pat'm bir oğullan dünyaya I gelmdş ve yavruya ERSİN adı verilmiştir Ana babayı tebrik eder,Brsin'e hayııtlı bir ömür dileriz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1954
  • Bir çocuğun hayatını kurtarmak için gösterilen gayret Havana.17 A.A-Alta:yaşında bir kız çocuğunu ör Kimden kuıttannafc için meydim personeli aralarında paratoplayarak hususî bir uçak kiralamışlardır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1954
  • New-York olacakmış New-York Belediye Reisi işçilerin grevleri yüzünden limanın muattal haâe geleceğini söyledi New York,17 AP)Dün iş adamlarının yaptıkları bir toplantıda konuşan New Yonk 'belediye re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1954
  • manas G&mç rsh oa üe kat stiatı an de likan kıtın inks;ip €İîi &afcâ&i papazın ask mscarala dönm&siyla bir facia Rahip Haralambos Tsitseris'in katli üzerine ağılan tahkikatın tafaiiâtını neşretmeyi Gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1954
  • FIKRA "Garip bir anket,Fransafla yapdan bu aıdiete «g-arip» »iiaUın bis vermedik.Okuduğumuz haberin başlığı böyleydi.Gerçekte anketi garipseınek ne kadar mümkünse tabii karşılamak da o kadar mümkündür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1954
  • Riyazi bir hakikattir ki iasan hem Mmloaclıy'yi,hem de 'Gamt/yi bulmaya girişirse tütün gününü bu işe hasretmesi icap eder.Sigsbee H-Waddington şehirde karakollar ve noktalar arasında me-İkik dokuyup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1954
  • Dünyanın en kudretli atom ezideinta faaliyete geçmesiyle yeni İmkânların dejMu#u bileiriByor Berkeley 17 A.A.Ca lifornia Üniversitesi dün,dünyannı en büyük ve kud retü atom ezicisinin faaliyete geçtiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1954
  • Attom fabrikasında kaybolan vesikalar Washington,17 A.A)Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi âzasından M-Sterling Gole.Hamford atom fabrikasmda kaybolan vesikalar hakkında şu beyanatta buliunmuştur:Yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1954
  • Corinne Calvet,nihayet kocasından boşandı Santa Monica.17 AP)Aslen Fransız olan film yıldızı Corinne Calvet mahkemede kocası aktör John Bromfielid'in bir çocuğa saâıip olmak arzusunu söndürmek için ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1954
  • Rusyada hükümet resmen ihtikâr yapıyor Stokholm 17 Nafen)Buraya gelen haberlere göre,Sovyet hükümeti geçen sene kasım ayında Israilden satın almış olduğu portakal lan devlet kontrolü altında bulunan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1954
  • ila vanada maymunların parmak izleri alındı Havana.17 AA.İlmî araştırma'larda kullanılmak üzere Havana hayvanat bahçesinde bulunan bütün maymunların parmak izlerü alınmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.03.1954
  • M i AMERİKAN VENÜSÜ—Joanne Arnold,Amerikanin Venüs de Milo'su sayılmakta vfl kendisine o Amerikan VenÜ3Ü denilmektedir-Bir plajda kadın can kurtaran olarak çalıştığı sırada dikkati çeken Joanne,bu me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1954
  • Toptancı tüccarların dünkü toplantısı Istanbul Toptancı Tüccarar Derneğinin yıllık kongresi dün Ticaret Odasmda yapıhmş-Kongrede söz alan delege »t ticarethane kiralarına alt kanamın tâdil edilmesi iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1954
  • «i im BFRGIN URİHTKN KERAKL!BİR VAK'A XVIII.Asırda Istanbulu hayran bırakan çingene Köçek İsmail Istanbuİun meyhanelerini aiım adım dolaşır,hem oynar hım de şakilik ederdi.Bir Çingene kızi onu mahvett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.03.1954
  • rv:vs^fe:'s P" s¦ W m mm& SMt tKL* at i t â|ft Pazar günü Mithatpaşa Stadımla 1 O galip geldlğbniz maçta takımlar millî marştan dinliyorlar.tspanyoMar dünkü karşılaşmaya kadrolarında 3 değişiklik yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.03.1954
  • DİSELER ¥8 İNSAİ nm m u».ı iwi'inwii Churchill.n halefi Antony Eden mi,yoksa Butler mi olacak?ihtiyar Churchili'in siyasi hayata veda etmesi artık gün meselesi haline gelmiştir-Bu durum karşısında sad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 9 9 1011 12 1 2 1 3 4 2~**' bJ" m 1 m 6 7 8 9 to 9 11 t2 1 Soldan sağa 1 Vefifc paş&'mn Mofyerûen bir adaptesi;Baki şiirimizde hece'irin uzatufmas*.2 Objektif;Bunama.3 lkj ma yrsın kader
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1954
  • YARATAN SABUN Cilt bakımı için hususi bir formülle imâl edilen Puro Tuvalet sabunu cildiuizin gizli kalan güzelliğini mey dana çıkarır.hayranlık yaratan bir cazibe verir.BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1954
  • ÛEMİZLEİİN Tarihi Roman Yazan:Kemal SAMANC1GIL *J Sadrazam Gedik Ahmet Paşa:Denizden ateşdiye kendini yırtıyordu.Topların sesi birden gürledi 79 O adam kimdi?Hiç.Aşağı suya kadar inelimiki yavru yine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1954
  • Genel seçimler hakkında sokaktaki adamın fikri Seçimlere bir buçuk aydan fazla bir zaman o.masma rağmen;günün en taze ve hararetli mevzuu seçimi hangi partinin kazanacağıdır.Eu yazıda sokakta tesadüf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1954
  • K Eüsr ı» Bir memur çağırarak dosyadan Rose Paulinin resmini çıkarmasını emretti.Onun gelmesine infcizaren sot dum:Emmet Rafferty vazife bakımmdan nasıl bir memur du?Kelimelerini itina ile seçerek kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.03.1954
  • Bize çay fabrikasının genişletilmesine başlandı Rize,17 Milliyet)Rize çay fabrikasının genişletilmesi için başlanmış bulunan inşaat süratte devam etmektedir-Binaların temelleri atılmıştır.Bu tesisatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1954
  • seamier hakkında sokaktaki adamın fikri Baştarafı 3 üncüde)priacak.Tabiî sen de reyini a taca&Bin Geçen sefer attın 4e* ğil mi?B2be*te.Kime?DerouıSeat'lara* c—İyi» peki bu sefer kimo atacafkstri?Kims
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1954
  • İktisat Fakültesinin yeni dekanı Baştarah birincide)dekan seçimi dün saat 3$ de FakUltenin topiantı salonunda yapılmıştın.On *ir profesörün iftira* ettiği,gizli reyle yapüen secim sonunda dekanlığa 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1954
  • Fatımî iyi?Baetarafı birincide)ır&meşi ^hususunda talimat yer sniftir.Fatemlnin yaralan süiraUe kapanmaktadır ve ilk gün ler doktorlara telâşa düşüren kanama «da durmuştur.Fatemî'yi vuran şahıs henüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1954
  • Kanunu Arikara İT tMiHiyet)J Büyük MfNet MecHsmde 5ka^ hvll «dildigmi frMird gmıız Tapulama Kanununun 13 ün cu maddesini değiştiren kanun J»u ®ün yurüriiığe girmiş Bu suretle bar araziyi tfa-ı sılaaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1954
  • israil de bîr katliâm Necef calinde Vir otobüse taarruz eden Ürdünlüler 11 ı İsrailliyi öldürdüler Telâviv,17 AJL)Resmen •bildirildiğine,göre,Eletm cıva rmda,Necef çölümde bir otobüse taarruz eden Ürd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1954
  • Yunanistaimi Kıbrıs siyaseti Baştarafı birincide)cut an'anevî dostluk münasebetlerine zarar verebilecek hasmame numayişıer vasi tasiyle bu «husustaki talepleri destekiememn.Yunanistan'ın arzusuna uy m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1954
  • Ordu vapurunda lıâdtse Baştarafı birincide)te yaralanmışlardır.Vak'a,gemi yolcuları anasın da heyecan yaratmışsa da e^nan inzibati tedbirle,büyümesi önlenmiştir.Ordu vapuru dün saat 9.30 da,Umanımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1954
  • Rus seçim komedisi sona erdi Moskova.17 AA-Sovyet basını Sovyetler Birliği Yüksek Şûrası Seçim Komisyonunun bir tebliğini neşretmektedir.Bu tebliğe göre 14 Martta cereyan eden seçimlere 120321192 seçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1954
  • hakkında izahat verdi Başkan,memleketi taarruza uğrayan bir devlet reiii harekete «geçmezse onu aşmalı,dedi Washington.17 AP)Başkan Eüsenhover bugün bir basın konferansında verdiği beyanatta,memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1954
  • Millî Takımımız İspanya ile 2-2 berabere kaldı Baştarab birincide)İerdir.ispanyollar aynen t Türkiyede olduğu gibi mağ lûp vazıyete düşünce sinirlenerek futbolcularımızı tekmelemeğe başladılar Bu *eıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1954
  • €1.Kendal!DnSMIIMll 'tFII TUUİUOf pa kara kuvvetleri komutam korgeneral Paul W.kabul etmiştir.Bu kabulde.Hariciye İTekftleti kât'bi umumi muavin lerinden Ortaelçi Sadi Kavur bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1954
  • Adenauer bugün geliyor Baştarafı birincide)Sekiz kişiden mürekkep olan havacı kafilemiz binbaşı Bezani izmirlinin komutasında bulunmaktadır.Uçakta bir mihmandar ve üç de hos tes bulunmaktadır.Ekselans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1954
  • ALMAN GAZETECİLEIU ssmitivfiwv GELDİ Atman gazetecilerinden müteşekkil 28 kişilik b;r basic heyeti dün saat 14,31)da uçakla şehrimize gelmiştir.Heyet,dün akşamki ekspresle Ankaraya hareket et mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1954
  • iki Muhalif partinin işbirliği güçleşiyor Baştaralı biriqelde)iesbit hakkı teşkilâta bırakılmıştır* Reylerin bölünüp dağılmaması için iki partinin mahallî teşkilâtları birlikte adayları tcsbit edecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1954
  • Seçim kuruları teşekkül etti BaştaraJEı birincide)taydan Hilmi Balcı,Emin Azimet Kap,A.rif Yazar getirilmiş ierdir.ŞEHRİMİZDE İL VE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKAN-LARI SEÇİLDİ 2 mayısta yapılacak genel se «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1954
  • Memur ikramiyeleri Baştarafı birincide)dairelerdeki çalışmalara faiz verilmiş we ödenek bordrola rınm şimdiden hazırlanmasına başlanmıştırilgililerden aldığımız ma lûmata göre 954 senesi içinde Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1954
  • Dün akşam Aksarayda fecî tramvay kazası oldu dRaştaraft birincide)istikametine £ECaafeJct» üşen LAleli'den sonra YeşiLtulumba'da «on dnm^iMiı yapmış ve.buradan da iki yolcu ararak Aksaray a telifi w m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1954
  • Naboland acentası aleyhine açılan dava] Emekli Bankası,i üncü Ticaret Mahkemesine «üra-i caat ederek,Dumlupınar #e bitlerine ödediği 500 bin lira nın tazmini için,Naboland şi lebi acentesi aleyhinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1954
  • Yaşlı bir kadın yanarak öldü Bagt&rafı birincide)doda oturan Hanife Fertek adında 65 yaşında bir kadın,dün uyumak üzese yatağına girmiş we mandalı karyolası nın yanma almıştır.Bir aralık yorganın ucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1954
  • Yeni ithal edilen kahveler Ankara 17 A.A.iktisat ve Ticaret Vekâletinde» Tebliğ edilmiştir:Son defa yayınlanan tebliğimiz esasları dahilimde böl ge iktisat ve ticaret müdür löklerimizde protokol imza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1954
  • Hidrojen bom basının korkunç tahrip kudreti Baştandı birincide)hidrojen bombasının 'infilâk kudretinin 12 ilâ 14 milyon ton TNT veya Trotıle muadil olduğunu söylemişlerdir.America Kongresi atom enerji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1954
  • Süveyş bölgesinde çarpışmalar Bagtarafı birincide)Her iki hükümet de,Süveyşte devamlı olarak cereyan eden çarpışmaların mesuBıyettleTital tabirine yüktemaktedırtter.Diğer taraftan Mısır Dışişleri Veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1954
  • BtR AMERİKALI KADIN DA GREVE KATILDI Kahire,17 AP)UütB Mr cemi Üe bir turist kafilesine daJhil olarak Mısıra gelmiş oton bir Amerikait kadın yazar dün gece naylon geceliği He Nil kışlarının açlık grev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.03.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Milne Türkçesi:Af* Burial)Safhneye koyan:A V N t D I L L t G I L-Salı.Çarşamba suare 20-30 da-Çarş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1954
  • MUAMMEA W KARACA MAKSİM Bu akşam Saat 21 de Oİ8ALİ KARAKOLU umartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1954
  • Demir Boru Alınacak Ankara Sırar İdaresi Umum Müdürlüğünden 1 Aşağıda ebat ve miktarı yazılı demir borular teklif alma usulü ile satın alınacaktır.2 Borular paalı olmıyacak ve ölçümünde manşon payı dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan.Garson KANIN Çeviren:Leyla EUDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertugrol Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Tan islerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1954
  • Edirne Belediye Reisliğinden 50 lira asi!maaşlı Belediye înşaat Mühendisliği re 30 Um aslf maaşlı fen kalfalığı münhaldır.Mühendislik kadrosu 1954 yılı için 80 lira maaş üzerinde» kadrosu alınacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1954
  • Devlet Hastanesine erzak alınacak İzmir İli Devlet Hastanesi Satmalına Komisyonu Başkanlığından Cinai Muhammen Miktarı Muhammen fiatı tutarı Kilo Adet Krş-Sn.Lira Krş.Geçici teminatı Lira Krş Koyun e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1954
  • m mm ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dana müziği Pl)13.30 Şarttılar Okuyan:Muzaffer Bütan:Çalanlar:Sadi Işılay,Veciiıe Dar yal,İzzeddın ökte,Vecdi Sey h.un 14.00 Sevilmiş orkestr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1954
  • Kambiyo Ye esnam Kapanış Acılı* Kapanış,Sterling 734.784.Dolar 280.30 280.30 Fx.Frangı 0.8ı 0.80 İsviçre Fr.64.03 «4.03 Belçika F»!5.6C 5.60 İsveç K* 64.12.50 64.12.50 Florin 78.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Yassıviran için 20 ton nohut kapalı zarfla 30 Mart 954 Sah saat 16 da Yassıviran As-Sa.Al-Ko.da satın alınacaktır-Tahmin bedeli 14000 hra,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1954
  • MUUhjet ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Alfa aylık 32 50 Üç aykk 00 Bir aybk 4 00 Sonabi memleketle»* iki mislidirlifin şartları 2 ve 3 üncü sayı a saat.4 T.L.7 y« 8 inci aayfa sunt.1,00 T.L.ı Hanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1954
  • inşaat ilânı-Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünden 1 Eskişehir'de yaptırılacak Gar Binası İkmal inşaatı işi fiat birimi esası üzerinden teklif atma yoluyla eksiltmeye konulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1954
  • Muhtelif cms ve eb'atta boru ve boru parçalan satın alınacaktır T.C.D.Demiryolları İşletmesi Umum MUdOHUfiOnden Teklif verme suretiyle muhtelif cins ve eb'atta boru ve boru parsaları satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1954
  • İstanbul Ticaret Borsasından Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsalar Kanunu,senelik aidatların 31 Marta kadar ödenmesini âmirdir.Bu tarihten sonra senelik aidatın cezalı olaraik tahsil edilmesi gerektiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1954
  • El ktirik Şebekesi Yaptırılacaktır İller Bankasından s 1 Rize iline bağlı Pazar kasabası için 2 adet J.60 KVA lık trafo istasyonu ile Alçak Gerilim elektrik şebekesi yaptırılacaktır-2 Tesisin iğler h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1954
  • Gaibe ihtar As.ye ait yağı çalmak suçundan maznun oTup gasp tfu» romda bulunan 930 da Ofun Çaykara kazasının Gargoras köyünde Ayşeden doğma ve Tercanın Gelin Petek köyünde mukim olduğu öğrenilen Ali o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1954
  • 1200 ton Sönmemiş Kireç alınacak Devlet Demiryolları Merkz 9 uncu Kom.Reislisinden 1 1200 ton sönmemiş kirecin satın alınması kapalı zad usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Malzemenin muhammen bedeli 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından Fen İçleri Müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi gereğince yol kaplamaları çok bozulmuş ve eskimiş olan 1481» 1443,1462.1463.1451.1482.1453.1448 sokaklarda yeniden parke döş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ 8EHÎR TtYATRÜSÜ '»"At 21 da Dram Kısam GELİN Yazan Marcefle Maurette Türkçesl Bedreddia Tunçel Her ı-arspamba akşamı talebe geçendir.Pazartesi akcamjan temsil yoktur.Telefon:42157
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1954
  • Müfettiş muavini alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi Cenel Müdürlüğündfcn 1 Ofis Teftiş Heyetine müsabaka imtihanı ile 13 müfettiş muavini alınacaktır-2 Yazılı imtihana 24 5.1954 Pazartesi günü saat 9 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1954
  • Demir Çatı tşleri Yaptırılacak Siimerbank Pamuk Satmalına vs Çırçır Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğü/iden ADANA 1 Müessesemiz arazisi dahilinde mevcut binaların ahi* şap çatıları demir konstrüksiyona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1954
  • Istanbul Kadastro Müdürlüğünden Fatih Hoca Üveys mahallesinde Kadastrosu1 ikmal edilen gayrı menkullerle Seyit Ömer,Arpa Emini.Hasan Hadife ve Beyceğiz mahalleleri perakendelerinden bu kere tekemmül e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1954
  • iSler Bankasından:Hldro-Eiektirik Tesisat ve inşaatı Yaptırılacaktır 1 Yozgat Karanlıkdere hidTo-elektrik tesisatı malzeme,montaj ve inşaat işleri tesisatı işler vaziyette teslim edilmek tizeıv kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8