Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.03.1954
  • XHk ttht\uı%M SSal Buguu «o uMvdaın utiumiyetle bulutlu geçecefi rttz urların do&udan orta kuvvette seoeği bava sıcaklı&ınuı bira* ırtaca^ı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1954
  • 16 MART ŞEHİTLERİ DÜN ANILDI 16 Mart şehitierini anmak maksadıyla dür Saat 15 te Edirnekapıda Sakıtağacı Şehitliğinde bir tören yapılmıştır.Törene başlandıktar sonra,verilen bir tf)işareti uterine mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1954
  • i Ankaradaki i askeri görüşmeler Dün Ankaraya g!dea 6e* neral Kendall askeri ma-karalarla temaslara başladı Ankara.16 Milliyet)6 ney Doğu Avrupa Kara Ku vetleri Komutanı Korgener Paul W Kendall askeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1954
  • Halk Partililer arasındaki görüş ayrılığı CHP.İllerin mühim bir kısmı,bütün illerde ortaklaşa liste çıkarılmasını istemiyor Ankara 16 Hususi muha birimiz Levend Esmer bildiri yor)Cumhuriyet Halk Parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1954
  • Mısırlı kadınlar açlık vazgeçmiyor Rey hakkını elde edebilmek için 4 gündür birşey yemiyen Üürriye Ş f.k konuşamıyacak hale gatai Kahire 16 AP)Mısır Kadınlar Birliği Başkam Dürriye Şefik açlık grevin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1954
  • Kıbrıs Rumları telaşa düştü Ingilterenin red kararı üzerine Yunanistan meseleyi Birleşmiş Milletlere aksettirmeye karar verdi Lefkoşe,16 Anka)Kibri.«m durumunu gttruşmek Üzere İngttlterenin Tunanietan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1954
  • McCARTIlY'NİN MUAVİNİ Senatör McCarthy,geçenlerde «askere alınan muavinlerinden Davit Schine'e hususi muamele yapılmasını istemiş ve bu isteği reddohınunea da ordu komutanllarını ithama başlamıştır.Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1954
  • tf İnönü-Yeşilköy de karşılanırken İsmet İnönü dün Ankaradan geldi Seçim kampanyasını açmak üz re şehrimize gelen inönü,müşterek liste hazırlanması hususunu ta tetkik edec k ismet inönü,önümüzdeki gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1954
  • IRAK KRALI PAKİSTAN'-DA Irak Kralı II Faysal ve Kral naibi Abdülilâh.hükümetin resmî davetlisi olarak Pakistan'ı ziyaret etmekte ve her yerde tezahüratla karşılanmaktadırlar Resimde,Kar aside yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1954
  • Japonya ile bir ticaret anlaşması imzalanıyor Anlaşma» 35 milyon dolarlık ticarf muamelâtı ve 10 milyon dolarlık kredi esasını derpiş ediyor Tokyo 16 A.A.iyi derpiş eden bir ticaret ve te malûmat alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1954
  • Lady Churchill tehdit edildi imzasız olarak gönderilen mektup Scotland Yard'a tevdi edildi Londra» 16 AB)Başvekil Churchill bugün Downing sokağında,10 numaralı binada kâin resmi ikametgâhına posta ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1954
  • Mebus namzetlerinin bir kısmı belli Ankara Seçim Kurulu dün teşekkül etti.Şehrimizde aday yoklamaları pazar günü yapılacak iki muhalif parti arasındaki işbirliği C.M.P.nin aşırı tekliflerinden dolayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1954
  • Bir ahlâk dâvası İstanbul Ahlâk Zabıtası aylardır büyük bir faaliyet gösteriyor» namuslu mahallelerin harîmine sokulan gizli fuhuş yuvalarının ifiâhım kesiyor,ânî baskınlarla buralara devam etmekle be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1954
  • Pugün Romado İspanya ile karşılaşıyoruz Dün Roma ya g% den Millî takımımız Yeşilköy hava alanında Bugün Romada ispanya ile üçüncü karşılaşmayı yapacak olan Türk milli takımı oyuncuları dün sabah saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1954
  • Batı Almanya Başvekili yarın Ankaraya geliyor 21 Marta kadar Ankara'da kalacak olan Adenauer il iki memleketi ilgilendiren meseleler müzakere edilecel Ankara 16 Milliyet)Hükümetimizin davetlisi o rak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1954
  • Köprülü'nün beyanatı Ankara,16 A.A.Dışı lexd'Vekili Prof.Fuat Köprü Federal Almanya Cumhutriyt Şansölyesi Dr.Adenauer'in me jteBt^timi-ze yapacağı ziyaret fi» kısıda Alman haberler ajansın Türkiye müm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1954
  • Eisenhowerfe harb ilân etme selâhiyeti verildi Dulles» Nato devletleri taarruza uğrarsa Başkan kongreye danışmadan ha ilân eder,dedi Washington,16 AP)B Amerika Dışişleri Bakanı Fos tor Dulles bugün bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • Arkadaşımız Faruk Demir* taş geçea ay içind» Almanyaya ait seyahat iptitoatanmn «Bugünkü ABmanya» başlığlyte yayınlamıştı.Bu çak enteresan ve sevindi yazılar,bize yemi Al manyaya derby topûı ve aÇ^t S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • Dün 16 Yavrukurda törenle yıldız takıldı Büyükçeknıece ilkokulu Yavrukurt oymağının And içme ve Yıldız takma tfceni dün saat 16 da Köy okuma odasında yapılmıştır.Törende 16 yavrukurda yıldız takılmış,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • Vapurlar düıı sis yuzüudeu Karadenize güçlükle çıktılar Dün sabah Boğaz dışını yeniden kesif bir sis kapia mış ve ancak akşama doğru dağılabünriştir.Bu yüzden Karadenize girip çıkan gemi ler yollarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • HALKIN SES!Tamiri isten an sokak Kadıküyde Rıhtım boyun d« oturan okuyucumuz Nun-ttin Hekimoğlundan aldığımız bîr mektupta,Nemli,zade sokağının tamir edilmesj istenerek şöyle denilmektedir.«Bizim Rıht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • Yeni iktisat Fakültesi Dekanı bugün seçilecek istanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi Dekanı Prof.RefE Şükrü Suvlanın vazifesinin sona ermesi münasebetiyle bugün saat 15 de yeni dekan seçimi yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • $a YAPRAK Eşeklerin zaferi Uht gazeteye abere gore,bir dr Faali v« ür an murekfceb öç kimlik bâr aide merkebterle devr-i ftime çıkmış hırt Vaktüe seyahat romanlaı yazan 4ul Veca)in «Aaba ife devr-i al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • O t fr S T g Tophanede seyyar satucı&k pan Nedim Akkoyuniu adımda û,portakal saöma yüzünden lâhattin Erdoğan admda bir yyar hamalı çakı ile yarala-ştır.Yarah tedavi altına aim ş,suçtu-yakalanmıştı/r,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • Sarah biri kendisini yatak çarşafı ile astı Bebekte Dereboyuoda 70 numarada oturan Kudret Demir I adında biri.müptelâ ofthığu i sar'a hastalığından müteessir i olarak,yatak çarşafıyla kendâsini merdî'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • K I SA KA BEfiL ER fc-İstanbul Kültür Konferans,ı iSerisinrien S arıclst yana it 17.30 Sa Eminönü öğrenci aünde Doçesn*.Dr.Adnan Anan tarafrndaa «Televizyon tatbikatı» mevzuunda,verifisktirkonferansı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • V:17 Mart Kw.12 4 em.ahır 378 1954 Çarşamba Mart ıaeı VAKİT VASATİ EZANI Güneş ms* 1U51 Öğle 12.22 6.05 İkindi 15.45 9.28 Akşam 12.00 Yats!19.48 1^1 înrjîak 4.30 10.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • Bakliyat ve yağlı tohumlar beyannameleri değiştiriliyor istanbul Ticaret Borsasm era hububat,bakliyat ve yağlı tohmular beyannamelerinin ihtiyaca cevap vermediği alım ve satımlarda,malın evsaf ve kali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • Öğretmenler Haftası dün yapılan bir törenle başladı Öğretmen okullarının 106 ncı yıl dönümü münasebetıle hazırlanan öğretmenler haftası)dün sabah Çapadaki Yüksek Öğretmen Okulunda yapılan bir törenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • Viyanalı Dr.Hoclıraiuer dün kâr konferans verdi Vıyanada Danubia Sayaç fabrikası direktörü Di.I.H.Hochraîner konferanslar* vermek üzere Teknik Üniversite Elektrik Fakültesinin davetlisi olarak şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • Kok kömürü dağıtımı 954 yılının kömür tevziatına haziranın ilk hafta» içinde başlanacak Kömür tevzi ve satış nuites sesesı düne kadar sanayi mü esseseleri hariç şeârlmizde 110 bin ton kok kömürü da gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • Karabük fabrikaları demir tevziine başbyor Karabük Demir ve Çelik Fabirkalaın Müessesesi,ikinci üç aylık devreye ait satış larının esaslarını dün alâkalılara tebliğ etmiştir.Buna göre istek sahiplerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • Mal kalmadığı iç:n tiftik ihracatı durdu Bu senekt tiftik rekoltesi tamamiyle satılmıştıristihsal bölgelerinden,gelen küçük parti mallar da derhal müşteri bulmaktadır.Elde mevcut mal olmadığın dan ihr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • Transfer sıkıntısını önlemek için tedbir alımyor Ticaret Vekâleti transfer sıkıntısını bertaraf etmek içln yeniden bazı tedbirler almaya karar vermiştir.Bu hu sustaki tatbikata önümüzde kî günlerde ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • Hırsızlık yapan bir kadın dün yakalandı Mehmet Demir adında biri polise müracaat ederek Beyoğlunda tanıştığı bir kadın tarafından 1000 lirasının çalındığını bildirmiştir.Yapılan tahkikat sonunda,paray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • Küçük bir çocuk su küpüne düşerek boğuldu HalıcLoğluııda Mat rn baz sokağında 17 numarada oturan Yadigâr adında iki buçuk yaşında bir kız çocuğu,mutfakta bulunan su küpüne düşerek boğulmuştur.Hâdisede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • Sağlık ekipleri Beyoğhmu kontrole başladılar Bir müddetten beri,Belediye Reis Muavinlerhıd»3n Dr.Dûtfi Oğultürkün başkanlığındaki Belediye Sağlık iktisat ye Temizlik ekipleri nin Eminönü mıntakasmda y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • Yazan:Bediıtlıan ÇINAR Tefrika No.10 Sevmek başka,yapabilmek yine başkadır,dedi Binbaşı Sıtkı Bey bir defa dana «evet» dedikten sonra ilâve etti:Seni çağırıyor» Nereye?Ankaraya.Sebep?Ne yapacak betti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • Pamuktu mensucat darlığı önleniyor Mısır,İsrail ve Japon ya ya sipariş edilen pamukiuiarın satışına yakında başlanacak istanbul Memurlar Kooperatif i tarafından yapılacak olau pamuklu tam.jn satışları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • Bir genel kaduı odasında ölü olarak bulundu Galatada Zürafa sokağında oturan Ayşe Muazzez adında bir genel kadın,dün odasında ölü olarak bulunmuş tur.Adalet doktoru ölümü slip heli görmüş ve cesedin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • Kalay fcriları hm miktar yükseldi Son.günlerde kalay fiatla rında bir pahalılık olmuş ve fiatlar kilo başmda 20-25 kuruş artmıştır.Halen çubuk kalaylar 14,40,külçeler ise 11,20 liradan muamele görmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • İhracatımız fazlalaştı Bilhassa Ameri kaya yapılan ihraca nazarı dikkati ce.bed cek kadar arttı Son günlerde muhtelif ya bancı memleketlere yapılan ihracatımız eski senelere na zaran Dır hayli artmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • KONGRE it Deaaaknaıt ÛParfci Suaifiyia Ocagurum yılük kongresi bugün saat 20 de tscak lokalimde yapı Iiacakürit EBakstz Rekaibeüe Mücadele ve Sınaî Mülkiyeti Koruma Derneğinin yılılk toplantısı bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1954
  • Çanakkale vapura azuJnrat postam» na cifcankb Şehrimizde yumurta mırvaredatiîtm çoğalması üzerine istihsal bölgelerinden limanımı za yumurta sevfcdyatmı süratl-eadSinnek işin Hopa ekspres postasıyla H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.03.1954
  • Bir akıl hastasının marifeti Hastahancden kaçan akıl hastası bir kadın Birleşmiş Milletler sekreterinin evine I girdi Stokholm,16 AA.Gazeteci olduğunu iddia eden 35 yaşlarında-kambur 'bir kadın dün ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1954
  • Barselona'da bir tren kazasında 17 kişi yaralandı Barselona,16 A.A.Casa Aostunez'de 32 va-gonlu bir trenin raydan çıkması neticesinde vukua gelen kazada,onu ağur olmak üzere 17 kiği yaralanmış tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1954
  • Bir prenses ağır hasta Sanlıktan muztarip olan 53 yaşındaki Norveç Prensesi Maertha' şuurum kaybetti Oslo» 16 AP)Norveç Prensesi' Maertha'nm sıhhî durumunun dün gece çok ciddi olduğu bildirilmiştir.Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1954
  • Karısını soyan adam Balayı seyahati sırasında karısnm para ve mücevherlerini ahp kaçan adam yakalandı New-York,16 AP)Balayı seyahati esnasında karısının 243 500 dolarım ve 59 bin dolar kıymetinde müce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1954
  • Şmalî Afrikada Şimalî Afrika Fransız müstemlekelerinde vaziyet mütemadiyen fenalaşmaktadır.Faşta gündelik hâdiseler halini alan siyasî cinayetin» ilâveten Tmmsta da yenklen nümavişlere başlandığı bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1954
  • Atatürk Kız Lisesinden bir grup Izmirde izmir 16 Milliyet)Dün şehrimize gelen istanbul Atatürk Kız Lisesi öğren çilerinden 35 kişilik bir grup Atatürkün valdesi Zübeyoe Hanımın mezarmı ziyaret ederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1954
  • 10 ilâ 12 kilo gelmeyen kuzuların kesilmesi yasak edkli Ankara 16 TJELA.Memleketimizin hayvancılık bakımından gelişmesi ile ilgi û olarak Tarım Vekâletince bazı kararlar alınmıştır.Bu cümleden olarak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1954
  • Belki bilıniyordur ama.eğer maksadınız bu senetleri ondan satın almaksa acele etmelisiniz-Akşam gazetelerinin haberi atlamıyacaklan muhakkaktır-Bu sözler Sigsbee H-Waddington üzerinde bir elektrik şok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1954
  • Silide denizcilerin grevine karşı tedbir alındı Santiago 16 A-A.Ticaret filosu mensuplarının «e cen hafta başladıkları gre vin devam etmesi üzerine Ş li hükümeti bütün Şili liman larında âcil durum ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1954
  • Bir yıldız» yorgunluk ve gıdasızlıktan bayıldı Hollywood,16 A.AO İngiliz sinema yıldızlarından.Patricia Medina» fazla çalışma yüzünden karaciğer hastalığına tutulmuştur-Aynı zamanda,gıdasızlık yüzünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1954
  • Kızıllar,Formoza'yı istilâya hazırlanıyor Pekinin,Milliyetçi Çini siyasî yollarla ela geçirmeyi arzu ettiği bildiriliyor Birleşmiş Milletler Nev-York)16 A.A.Çin kay naklarraın Kızıl Cinden aldık lan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1954
  • Üçüncü Adam îstaniml Badyosu dunki ö£le »erişinde «Barry lime» nelodislnj çaldı.Bn molgdt yeryüzünde müyenlarca İnsanm faAiâ natırladığı «Ü;i JU dam Kim?isimli fOnrin,film den dn füme esas elan reman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1954
  • İKTİBAS 4000 iktisatçı muhtemc bir krizi önlemeye çaiışıyo Bir iktisat?y kıntıya maruz kalmamak için Amerikalıları eatın alma gücünün bugünkü seviyesini aynen muhafaa etmesi ifizım glcfiği hususunda f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1954
  • 9 metreden düşen bebeğe bir şey olmadı Londra 16 Nafen)Ya mi aylık bir bebek,dokuz metre yüksekteki bir pencereden beton kaldırım üzerine düşmüş fakat hiç bir yerine bir şey olmamıştır.Bujjebeğin adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1954
  • 7 Müslüman Kardeşler üyesi mahkeme edilecek,Kahire 16 ÇAlA.Resmen bildirildiğine göre,Miu lüraan Kardeşler Cemiyeti üyelerinden 7 subay askerî mahkeme tarafından,muhake me edilecektir.Bu subaylara yön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1954
  • Hürriyeti seçen Rus askeri geri dönmüyor Viyana 16 Nafen)Avusturyadaki Rus işgal kuvvetlerine mensup yüksek rüt beli subaylar Kızılordudan kaçmış olan bir neferi kandırmaya muvaffak olamamış lardır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA if Birleşik Amerika kuvvetteri,kutuptan 1409 kilometre mesafede manevralar yapmakta hr.Bu manevraların gayesi,Gnoenland'ın müCafaasuu denemektir.Tatbikatın adı «soğuk rüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1954
  • Lübnan ordusn arttırılıyor Savunma Vekili,ordunun modernize edileceğini ve mevcudun yükseltileceğini açıkladı Beyrut 16 Nafen)Lübnan Millî Savunma Vekili taraf metan yapılan bir açıklamada.Lübnan ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1954
  • Mau Mauların yeni tethişjeri Nairobi.16 AA.20 kadar tethişçiden müteşekkil bir çete,Fert Hail bö gesrade kahve yetiştiranekle meşgul oİan emekli binbaşı Randaal üe karısını ötöii'imüştür.Bunu müteakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1954
  • Yunanistan'ın Cenevre'ye gidecek heyeti Washington,16 A-A.Dogi u haber alan Amerikan Qaaynaj^cnndaa ögrenLkJ 11« e göre Cenevre'de 26 nisan tarihin de toplanacak alan Asya konferansına iştirak etmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.03.1954
  • İMLE HADİSELER s" J& 16 Mart şehitleri ihtifali Eyüpten alınarak Edirnekapı Şehitliğine nakledilen 16 Mart şehitlerinin aziz hâtıralarını anmak maksadıyla dün saat 15 te Edirnekapı Sakızağacı Şehitliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1954
  • Marliyn Menroe tekrar filin çevirmeye Beyaz perdenin «arişm fırtınası Marilyn Monroe,stüdyosundan ayntldıktan ve Kore'ye gittikten sonra ttekrar Hollywood'a dönmüştür;Geçerilterde yapılan bir müsabaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1954
  • Ortaçağda i-*verilen değer Başta yakut olmak Üzere elmas ve inci,günümüze kadar değerini hiç kaybetmsm ştîr tasanlar keşiflere giriştikl eri zamanlar,daima iyiyi ve değertiıy i taradılar.Altında berab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.03.1954
  • A.Mimoun Fransa Kros şampiyonu oldu Paris.16 T:H.A.Fran sa Kros Kontri şampiyonasın da meşhur Atlet A.Mimoun bütün rakiplerini mağlûp ederek 39.43 lük derecesi ile birinci olmuşturikinci gelen Pratın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.03.1954
  • Yugoslav mil î futbol it Belgrad 16 SHA)Bu ayın 21 inde israil ve 28 inde de Yunanistanla karşılasacak olan Yugoslav millî futbol takımı tesbit ve ilân oiunmuştur.Yugoslavya Fede derasyonunca davet ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.03.1954
  • Alman yüzücüleri Hamburg 16 SKA)Alman gençleri yüzme sporuna büyük bir alâka göster inektedirler.Gençlerin bu alâkası,yeni elemanların yetiş meşinde ve derecelerin yük selmesinde mühim bir rol oynamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.03.1954
  • ingiliz fütbolünde yeni bir rekor Londra 16 T.H.A.Cu martesi günü,yapılacak lig maçlarında Tottenham takımmm kalesini koruyacak olan millî kalecilerden Ted Bii chburn böylece hiç fasılasız 247 nci maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.03.1954
  • Roma yolcuları Pazar günkü galebeden sonra zannediyoruz İd;artık e» |yi takımın hangisi olduğu herkes tarafından anlaşılmış ohmv lıdtr.Falancanın yerine filancanın ve şunun yerine bunun oynatılması il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.03.1954
  • Kuba'anm hayatı fi'me i lintyor Madrit,16 SHA)War tapanyol.filra.atiüdyosu,dtirn yanın en meşhur ftrt/balou-lan-ndan biri olarak tanınan Ladi^lav Kubaia*nuı hayaU-^u füme^almafea Haris:ver-mistir.3u f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.03.1954
  • Bugün Romada.bizi Dünya Kupasına göl örecek olan t'çüf cü ttıaçı MM ÂÂfLrLruv\nAnj\r-uvutfuvtnrtAr V'W-M-M" ıyW Tivivri¥f«¥.i.i.Lm»»*«a;w.m m»»i»»wmi 3 ti moralle cfün Kalyaya hareket e den gençleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.03.1954
  • İtalyan milî takimi gençheşiyor Roma 16 SRA)italya nm en meşhur bir spor gaze tesi,italyan A)millî takımının,geçenlerde ingilizleri 3-0 yenen genç millî takım öyuncularile takviye edilece ğini yazmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.03.1954
  • Erenköyde ölümle sona «ren bir tren kazası olda Dün sabah Erenköyde öKimle sona eren bir tren kazası olmuştur-Bu semtte Hakkıbey sokağında 10 numarada oturan Jak Serbo adında 40 yaşlarında biri,İstasy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1954
  • Dünya Basınından Türk Amerikan işbirliğinin neticeleri «Gazette de Lausanne» İsviçre gazetesinde ç ikan «Nato çerçevesi dahilinde Asnerikaı'ıHam Ege idenizi ve Boğazlar müdafaası» adlı bir yazıda ezcü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1954
  • San'at w gteeJliğlyle seyircilerini hayran bvaksn bir sanatfcârnı cazibesine siz de sahip olabilirsiniz i "cildinizin kadife gibi yumuşak,çiçek gibi taze olması için PURO Tuvalet Sabunu en biiyük yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1954
  • f 2 3 4 5 6 7 8 9 TO 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 11 12 Soidan *ağa 1 Şişe ve cam fabrikamız;nota.2 Karmakarışık,Güneyce bir bölgemiz.3 Ft t rol mmtakası;Yokluk ifade eder.4 Sonuna N gaıirse binici ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1954
  • Tanışmış bir Fransız modeli öldü Paris» 16 AA)Bir zamanlar Pransanm en.tanınmış modeli olan Maria Lani uzun zamandan beri çekmekte olduğu hastalık neticesinde bugün hastahanede ölmüştür-Henri Matisse»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1954
  • «Comet» uçftımn »»kazı bnlnıulu Londra,16 AA.Ocai ayında Eft»e açıklarında kay* bolan «Comet» uçağının enkazını aramakta ohm «Sea-Salvor» gemisinden haiber verildi»ğine göre» enkazın mühim bir kısmı,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1954
  • Asya Devletleri konfeçam 26 Kısanda açıtvîak Setli,16 A.A.Güney Kore dış^ljri vettrili Pyımç-Yung Ta4,güTiey Kore hüküm;tinuı Asya devletleri arasında antikomünist bir ittifak teklif ettigitti bugün r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1954
  • DENİZLERİN KIZI Tarihî Roman Tazan:Kemal SAMANCIGÎL Geldiğimiz geminin reisi Sarı Musanın çcciiçu.Ecycçı bir gemici yoromaz 78 Hareketlerine nazaran kız.giyinişine bakarak erkek ti.Resul hemen önünü k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1954
  • Bir genç» dikkatsiz bir avcı tarafından yaralandı Emirgânda Boyacıköy caddesin.de 5& numaraca oturan Hasan Gülmezer adında bıiri evvelki gün saat 17 sıralarında sairiîde ördek avına çıkmışar-Hasan,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1954
  • İran'da yabancı sermaye celbine karar verdi Londra,16 Nafen)Daily Telegraph gazetesiauin verdiği bir habere göre,Iran hükûme ti Türkiyenin yolunJian gitmeyi İcarariaştırmış ve yaibanci sermayeyi ccffi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1954
  • Komisyon derhal raporunu verdü,Bmmet'de bu kadar sıkıntı ve mahrumiyetten sonra tekrar sevgili mesleğine ka vuştu.Talimatnameye uyarak altı ayhk bir tecrübe devresi geçirdikten sonra katî surette vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1954
  • RÖPORTAJ Garip tesadüflerin insan hayatında oynadığı rol Son zamanlarda ivtüstear isâmle yazılmış kitaplar çoğal* citğı içi» tuhaf tesadüfler de artmıştır.Masala en y km bîr arkadaşınızın ismini bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.03.1954
  • Bir Türk kadını Pariste tevkif edildi Paris,16 CAP)Tüttfc olduğunu ve sanatmı Ankarada icra ettiğini söyKyen Madam Sara MaJ3&a adlı bir tem.bugün Türkiyeye dönmek üzere bir uçağa binerken elbise model
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1954
  • Yeni Rus elçisi dün geldi Arikara.16 A.A)Yeni Sovyet Büyük Ehçisi Ekselans Boris Federoviç Podtserov,bu sabah trenle Ankaraya gelmiş ve garda hükümet adına Hariciye Vekâleti Protokofl Umum Müdür Muavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1954
  • Yüz yaşında bir ihtiyar merdivenden düşerek yaralandı Küçükpazarda Mey vali Bostan sokağında 13 numarada oturan Ali Türker adında 100 yaşında bir adan.dün evima merdavenlennden düşerek mub telif yerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1954
  • Ankaradakî Askerî görüşmeler Baetarafı birincide)kamlarla temasta bulunmak üzere bu sabah 10 45 te eşi ve maıyetiyle birlikte İzmirden hususî uçakla şehrimize gelmiştir» General* hava alanında Kara Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1954
  • Atom şualarının denizcilere tesir,23 Japon bahriyelisi,radyo aktif şuaların tesiriyle hastalandı Tokyo,16 A.A.Yomiuıri g-aztcesi,American âlimlerinin hai-iiı atom denemelerine giriş tikleri Marshall a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1954
  • Mebus namzetlerinin bir kısmı belli oldu Baştarafı birincide)kur'a çekileceğinden siyasî parti temsilcilerinin bulunma lan gerektiğini bildirmiştir-Diğer taraftan partilerin Ankaradan gösterecekleri a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1954
  • İsmet İnönü dün Ankaradan geldi Baştarafı birincide)Bu arada ismet L*6nü C H.P.istanbul Teşkilâtı ile C.Millet Partililerin müşterek liste hazırlamaları hu susunda da tetkikler yapa cak ve bu yüzden t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1954
  • Kıbrıs Rumları telâşa düştü Baştarafı birincide)tan bir zamanda yapmayı dttşüıuııtlktedir.Have edildiğine göre,Birleşmiş Milletler anayasası böyle yapılacak müracaatları incelemeye müsait degıüddrlngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1954
  • Mısır kadınları açlık grevinden vazgeçmiyor Baştarafa birincide)temadiyen başına kolonya serpilmekte olan Dürriye Şe fik güçlükle verdiği beyana tında açlık grevine son ver mesi için yeni teklifler al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1954
  • Layd Churchill tehdit edildi Baştaraiı birincide)dir-Bu idareci ulüzumlu gör* düğü şekilde» hareket edecektir.Başvekilin yardımcıları.Ohurchill'e arada sırada «küfürler» ihtiva eden veya garip mektupl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1954
  • Halk Partililer arasındaki görüş ayrılığı Baştarafı birincide)Sadece Cumhuriyetçi Millet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisinin rey bakımın dan başa baş gittiği vilâyetlerde müşterek bir liste çıka nl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1954
  • Bugün Komada İspanya ile karşılaşıyoruz Baştarafı birincide)panyol Millî Takımiyle üçün cü bir maç yapacaklardır.Türk ve italyan bayraklariyle donatılan Cianpnö hava alanına inen Türk oyuncu lan pek z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1954
  • Köprülü'nün beyanatı Bas t a rafı birincide)Ajiman FerJeral Cuarfıuriyeti Şansölyesi Dr.Adenauer*!memleketimizde selamlamakla bahtiyar olacağız.Dost Alman milletinin çok anlkmtaz ve kıymetli devlet ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1954
  • Japonya ile bir ticaret anlaşması imzalanıyor Baştaraft birincide)meti arasında bir anlaşmaya varıldığını,yeni anlaşmanın tediyatı dolarla yapılacak bir açık hesab esasına dayanacağını söylemişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1954
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesinden 1954 yılı İKİNCİ ÜÇ AYLIK DEVREDE Hadde ntamuH» rinin satış esasları aşağıdadır;I Hadde mamullerimiz ÜÇER AYLIK DEVRELER halinde satışa arz edilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1954
  • Ruslar Türk Pakistan andlaşmasına çatıyor İzvestla gazataama göre andiaama Orta cfoğuda heyecan yaratıyormuş Moskova,16 AP)Türkiye tie Pakistan arasında tedafüi bir ittifak kurmak hususunda aktedilan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1954
  • Bir israil uçağının kırdığı rekor Londra 16 A.A.Bu sabah öğrenildiğine göre,israil "Elal„ hava yollan şirke tine mensup bir Constella tion uçağı dün Londra Tc laviv arasındaki mesafeyi 9 saat 32 dakik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1954
  • Üç gümrük memuru mc hkûm oldu izmir 16 Milliyet)Bir müddet evvel şehrimiz tüc carlarından birinden 150 lira rüşvet aldığı iddiasiyle haklarında dâva açılan Yahya Şener,Alı Yılmaz ve Şevkeı adında üç g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1954
  • İzmirde sıcaklar Izmir,15 T.EA.Şeh rimizde bir haftadan beri tam bir bahar havası hüküm sürmektedir.Sühunet derecesi güneşte 37-39 a kadar yükselmiştir.Meteoroloji istasyonundan verilen malûmata göre,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1954
  • Eisenhower'e harb ilân etme selâhiyeti verildi Ba$tarafı birincide)meraca arası müdafaa muahede sinin* Devlet Reisine,bu yolda yetkiler verdiğini beyan etmaş ve Amerikan dış siyasetini şu cümle ile hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1954
  • Bir ahlâk dâvası [Başmakaleden devam 1 maz mıyız?Bu usulün vaktiyle çok iyi neticeler verdiği malûmdur-Mikrop» apartıman dairelerine kadar yayılmak istidadı gösterdiği için mümkün olan bütün cezri ted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1954
  • Batı Almanya Başvekili Ankaraya geliyor Bagtarafı birincide)kadar Ankarada kalacak 21 mart pazar günü Izmire gide cek,23 martta Bursaya ve oradan da aynı günün akşamı Istanbula gidecektir.Adenauer,26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.03.1954
  • MUAMMER MAKSİM M Bu akşam Saat 21 de C 1 B A L t V^X KARAKOLU hımartesi,Pazar matineler İS te KARACA Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1954
  • Kolad Kamyon Otomobil Lâstik!Acenteleri Derneği tdare Heyetinden!16 Mart 1954 Sah günü saat 14 t* Büyük Kulüpte top-I lanan Kolad Umumî Heyetinin verddği karara atfen âtide-I ki gündem gereğince 20 Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1954
  • inşaat ilânı-Devlet Demiryolları ve Limanları İşi.tme G;ne,Müdürlüğünde» 1 Eskişehir'de yaptırılacak Gar Binası ikmal inşaatı işi fiat birimi esası üzerinden teklif atma yoluyla eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1954
  • istanbul il Seçim Kurulu Başkanlığından 2 Mayıs 954 tarihinde yapılacak millet vekilleri seçimi için 5545 sayıh kanunun 64 üncü maddesine tevfikan Yeni Postahane binasındaki Adalet Dairesinde Seçim Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1954
  • ZAYİ Ktiçükpazar nüfus dairesinden almış olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim-Ye nişini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur-Hüseyin oğ-Sadık Güneşsev«»r,1?V?7 doç istanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1954
  • Istanbul belediye* 0EJİİK TİYATROSU 21 de Dram Kumru GELİN Yazan Marcefle Maurette Türkçesi Bedreddia Tunçel Her çarşamba aksamı talebe feceejöir.Pazartesi aksamları temsil yoktur.Telefon:42167 Komedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1954
  • Kambiyo ıe «şuam Kapanı» Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç K».Florin Liret Drahmi EaRoudes VtiZDE ft yAJW.tl.KB 1838 ikramiyen 22.50 M.M.îk.1 23.25 1941 Demiryolu VI 10850 1941 Demir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI VADELİ,VADESİZ TASARRUF HESAPLARİ 26 ŞUBAT ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE KAZANANLAR:Bursa'daki İkiz Evin bir tarafı Ereğli Kaidenizde No-2522 hesap sahibi Kâmil'e» 25.000 Liralık ikramiye Zo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1954
  • «mUme!ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylıkj 22 60 Oç aylık 12 00 Bir aylık W Ecnebi memleketle»» iki misildir.İlan şartları 2 ve 3 Uncu sayta aant.4 T.L.7 ve 8 inoi sayfa aant 2,56 T.L.Haclar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1954
  • M.S.V.1.no.lu.sa.a!ko.başk.dan,Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usutoi ile ihaleye konulan 50 ton yufkaya teklif ien fiat aaniri itaca pahalı görüldüğünden tekrar kapalı zarf usulü il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1954
  • Ankara Numune Hastahanesi Baştabipliğinden:Cinsi Kilo Fiat» Tutan M-Teminatı.Düşünceler Ekmek.Adet 150 000 0 30 45000 3375 1 oi/o/o«u Ma* m/on Koyun eti 70 000 2 60 182000 10350)Kapalı 24/3/954 saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1954
  • Lokman Hekin» î)r.HAFIZ CSM4f,Dahiliye Muiîhasmih Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.36-17.00 de haata Kabul eder.istanbul Divan» t yoıu No.104 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı islerim fiilen idare edea Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1954
  • Konya as.sa,at.lo.Başkanlığından Ab-ihtiyaç için 8000 ton yiyecek yem.yakacak taşıttırılması işi kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır.Muhammen fiatı Konya garnizonu daâjUinde beher tonu 350 kuruş,geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1954
  • Maltepe Belediye Başkanlığından 1—75 metre uzunluğunda yaptırılacak kanalizasyon açık eksiltme ile yapılacaktır.2 Muhammen bedeli «2123» lira «50» kuruştur.3 Muvakkat teminat muhammen bedelin %7.5 «du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1954
  • AYDA LİRA flayâei etülecek tâksii/e herevfadm/û/i?bir Dikiş makinesi sahibi olmasına fırsat ver/yorı/z.mil ¦¦¦¦111 Bu teklif ancak muayyen bir müddet için muteber o/dugundan a/ma kararmızı çahı/k ver/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1954
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat İlânları As ihtiyaç için ihalesi pahalı görülen 20 ton sığır eti yeniden kapalı zarfla 2 Nisan 954 Cuma saat 16,30 da İzmir Yurtiçi Kışla As Su-Al.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1954
  • İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığından 1 5545 sayılı millet vekilleri seçimi kanununun hükümlerine tevfikan 2 Mayıs 954 tarihinde vilâyetimizde yapılacak millet vekilleri seçimi dolayısıyla Yeni Post
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1954
  • Müfettiş muavini alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Ofis Teftiş Hey'etine müsabaka iuntiham ile 13 müfettJf muavini alınacaktır» 2 Yazılı imtihana 24 5.1954 Pazartesi günü saat 9 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1954
  • Malatya C.Müddeiumumiliğinden Malatya Ceza ve Tevkif Evfinin 1954 yılı ekmek ihtiyacı 10/3/954 gününden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı sarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur-1 Alınacak olan ekmek 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1954
  • R V o Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Hatener 13.15 Dame müziği PI)13.30 Şarkılar O kuyanlar;Nebatat Yedilbağ ve JjVtüıa Tunceli Çalanlar:Hak 'ki Derman,Şerif îçli,Hamktt Tokay 14.00 Radyo sala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8