Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.03.1954
  • Meclis çalışmaları bugün sona eriyor Seçimler dolayısiyle Meclisin fesih kararı almasından önce Başvekilin dört yıllık çalışmaları izah etmesi bekleniyor Celâl Bayar'm Amerika seyahati hakkında Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1954
  • Bir resim karşısında azetelerde bir resim gör-3a dük-Siyasî bir toplantıda konuşan bir hanımın 1918 de meşhur Sultanahmet mitinglerinde ağlayan ablalarmm kıyafetlerine 'benzetmek istediği çarşaf bozun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1954
  • Korede hürriyete kavuşan Türkler Kore mütareke anlaşması gereğince harp esirlerinin mübadelesine gecen hafta içinde başlanmış ve 11 Türk hürriyete kavuşmuştur* Resim 1950 yılında Seul'un kızıllar tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1954
  • Bir işçi sigara şirketlerini dava ediyor Sigara yüzünden kansere tutulan Lowe 350 bin dolar tazminat istiyor St.Louis 11 A.A.3S yaşlarında Love adında bir fabrika işçisi bugün mahkemeye müracaatla,yir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1954
  • Suriyede seçimler Temmuzda yapılacak Seçimlere kadar vazife görecek olan eski Meclis gerekil kanunları hazırlıyacak Şam,11 AP)Yeni bir mahfillerden ögrenilmişjtlrparlâmento kurmak için seçim.Şimdiki p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1954
  • llııgün şehrimizde havanın umu ıiyctle bulutlu ve arasıra mevzii iseltm geçeceği,sühunet dere-•esinin biraz yükseleceği tahaıiu edUmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1954
  • Devlet Reisimiz trenden indikten sonra Ankaralıların sevgi gösterileri arasında Anıt Kabri ziyaret etti Ankara,11 A.A_Birleştft Amarikıa/ya yaptığı ziyaretten dönmekte olan Reisicuırfıur C«w iftl Baya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1954
  • MAU-MAULARLAMÜCA DELE Güney Afrlkanır Kenya bölgesinde Mau-Maulaı beyazlara karşı amansız biı mücadele açmışlardır-Resin Mau-Maulan temizlemek üzen ingiltere tarafmdan bu bölge deki kuvvetlerin komuta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1954
  • İspanya mîllî takımı geldi İspanya milli takımı dfln aK,gam saat 17.50 de Holland;havayolları uçağı Ue şehrimiz,gelmiştir.Misafiner hava alanında fut bol faderasyohu başkanı,bölg müdürü,futıbol federa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1954
  • ÜFÜRÜKÇÜ îzmirde 75 yaşında Yusuf Türleri adında ihtiyar bir adamın üfürükçülük yaparken suçüstü yakalandığını bikörrrriştik.Reıiım ihtiyar üfürükçüyü göstermektedir'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1954
  • ATOM VE HIMtCTEN Yukarıdaki resim atom1 ve hidrojen infilâklarının Kuzey Amerâca haritasına göre tesir sahalarını göstermektedir Birinci daire 1945 te atılan atom bombasının» ikincisi son atom denemes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1954
  • Halk Partisi adaylarının bir kısmı tesbit edildi D.P.şehrimizde seçim kampanyasını yarın bir mitingle açıyor Cumhuriyetçi Millet Partisi müşterek liste hakkında bir tebliğ neşredecek Ankara.11 Milliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1954
  • Belediye ile vilâyetin ayrılması Evvelki gün sıkan kanım hakkında Vali görüşünü açıkladı Vilâyet ve Belediyenin ayrılması ile ilgili tasarının kanunlaşması üzerine» şehrimizde ki hazırlıklar için çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1954
  • Mecliste dün 27 kanun kabul edildi Orman suçlarının atfına ait tasarının müzakeresinde hararetli münakaşalar oldu Ankara» 11 Milliyet)Bu gün Mecliste 27 kanunun müzakeresi yapılamış ve bunlardan 26 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1954
  • FAS SULTANINA YAPILAN SUİKAST Geçen hafta içinde Fas Sultanı Mulay Muhamtmed ben Araf a,Cuma namazını kılarken müfrit milliyetçilerin suikasdraa maruz kalmış ve başından hafifçe yaralanmıştı-Resim Sul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1954
  • Akdenizde yapılacak iki büyük tatbikat Mart ayı sonunda yaprlacak Nato manevrasına askerlerimiz Je katıl,c k Malta,11 Nafen)Mal ta ve Napolideki NATO komutanlıkları bugün müşte 'rek bir tebliğ neşretm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1954
  • Türk-Mısır müşterek Cumartesi günü neşredilecek tebliğde hftdisenin kapanmış olduğu bildirilecek Hatırlarda olduğu üzere Mısır hükümeti son notası ile hükümetimize tarziye verme Îr'ı kabul etmişti.Ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1954
  • İstanbul'un süt dâvası Paktör süt fabrikasının Ziraat Vekâleti tarafından satın alınarak işletilmesine karar verildi Ankara» 11 T.H.A Bundan bir müddet evvel sahipleri tarafından kapatılması cihetine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1954
  • Nüfusa şehit olarak işlenen bîr gene sağ 6 aydan beri İş arayan Kore gazisi bir türîü sağ olduğunu ispat edemiyor izmir 11 Milliyet)Ni fus kütüğünde şehit olara!gösterilen bir genç aylardaı beri sağ o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.03.1954
  • HALKIN SESİ Cadde olması îstenen "yo!f9 Fatihte Yeşifearık Salihzeki Çırakçı sokakta oturan oh uyucumuz Meraduh Üstünsoydan aklığımız bir çok imzalı mektupta,semtlerinde bulunan «Haliç» yolunun açılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1954
  • Tjfc Gazeteciler Cemiyoti Yapı Kooperatifinin umumi foeyet top lantisi;26 mast cumm günü saat 14 *de,Gaaabecifcr 'öemiyeti Lo fcaliode yapılacaktır,MATİNE •fa Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulunun tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1954
  • Vapurlar sis yüzünden Kara denize açılamıyor Boğazın Karadenize açılan kısmı kesif bir sis tabakası tarafından kaplanmıştır.Bu yüzden gemilerin Boğazdi n girip çıkmaları çok zor oknak tadır.Bu arada h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1954
  • Yabancı firmalardan alman teklifler &i yüzü buldu Yabancı firmalar tarafından memleketimizde iş yapmale ye fabrikalar kurmak malssadiife yapılan teklifler ^ievam etmektedir.Alâkalılara şimdiye kadar 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1954
  • Mahrukat;satışları flavaiann bozması üzerine odun ve kömür fiatları yine yü gelmeğe haşladı Havaların bir kaç gündür boz muş elması sebebiyle;şehirde yeni biı ma/ırukat sıkıntısı bağ;göstermiş ve odun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1954
  • Yeni kahve ithalâtı İlgililer gümrükteki mevcut kahvelerin derhal piyasaya arzı için harekete «geçti Menşe memleketlerden gelen Choberjere göre ksirve t*tatlarında t)ir yükseklik vardır.Bu ara da Riod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1954
  • iki kütüphanecimiz yakında Bağda da gönderilecek "Arap dili ve edebiyatı,üzerinde bilgisini artırmak maksadiyle,Beyazıt Genel Kütüphanesi memuru Ferdane Bezci ve Koca Ragıp Paşa kütüphanesi müdürü ism
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1954
  • Amerikadan biçer-döger makinesi getirtilecek Ziraî Donatım Kurumu Amerikadan bıçer-döğer ma kinalan getirtmeye karar vermiştir.Makınalau Denizcilik Ban kasına ait vapurlar getirecek tir.Bu maksatla il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1954
  • Bazı maddeler Avusturyaya lisans&ız olarak ihraç edîleeek iktisat ve Ticaret Vekâletinin şehrimiz alâkalılarına gönderdiği sirkülerde,Avusturya hükümetinin Avrupa iktisadî işbirliğine dahil memleketle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1954
  • Meyvacjlığın inkişafı için alınan yenj kararlar Tarım Vekâleti meyvacılı ğımızı geliştirmek maksadiie veniden ba^ı tetbirler almış tır.Bilhassa meyvalanmızın dış piyasalardaki sürümünü daha da artırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1954
  • KISA HAB E R L E R if Büyük şair vı» tanınmış edipleri anmak maksadiyle okul larda yapılan toplantılara devam edümesktedir.Bu-arada,dün Kadıköy Orta akımında Namık Kemal'i anma töreni yapılmıştır.Töre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1954
  • P A L f S T ¦jJr Gümüşsuyunda Mezari'rk sakağında Osmanpaşa apartma anda oturan Harandhi Marges ran adında birinin dairesine gt-*m meljhul nir hınsrz,üç altın Âizük ve üç yüz lira para çala ak kaçmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1954
  • i.12 Mart Wu.7 27 Vnı.âhır i:j,73 If 54 Cuma Şubat 13S0 VAKİT VASATİ EZANİ Güneğ 6.17 12.05 öğle 12.24 6.11 İkindi 15.43 9.30 Akşam 18.12 12.00 Y3&31 19.42 1.30 İmsak 4.38 10.26 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1954
  • Bir memur ölü ve başı kopmuş olarak bulundu I gililer Hâdisenin in t har mı yoksa bir cinayet mi olduğunu tesbfta çalışıyor Kadıköy Müddeiumumiliği ve Emniyet makamUrı esrarlı bir ölüm hâdisesine el k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1954
  • Kaz kaçıran zorbalardan biri yakalandı Üç gün önce Kartalda cü retkârane bir hadise olmuş,Nuriye Keyey adında genç bir kız eniştesi ve annesinin yanında,üç kişi tarafından zorla kaçırılmıştı.Alınan te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1954
  • Bir sarhoş sahneye çıkıp oynamaya kalkıştı Fatihte oturan Ziya Çelik adında biri,evvelki gece Be bekte bir gazinoya gitmiş ve geç vakte kadar içm;ştir.Çal gınm tesirile coşan Ziya,bir ara sahneye çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1954
  • Prof.Dr.Aidi Muhtar İwr törenle anılacak Ord.Prof.Bar.Akil Müh-tann vefatınm Resimsi yıldö nümü münasebetiyle,15 mart pazartesi günü Üniversite merkez binasında yapılacak bir ihtifal hazırlanmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1954
  • Meteoroloji istasyonlarının çoğaltılmasına karar ver^di Memleketimizin ziraî kalkınması ile alâkalı olarak me teorolojik olayları tesbît ve müstahsile 'intikal ettirmek üzere ilgililer bazı kararlar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1954
  • 3©—Yazan Bedinaan ÇIN AK Tefrika No-5 "HelerTgibi güzel Ur kadına Pariste bile zor rastlanır,Çıkan kısmın özeti Romanın kahramanı gençj Şarl Piyer yanında fienç bir Fransız teğmeni olduğu halde bir ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1954
  • Türk musikisine tüuüü türlü iftiralar yapanların bütün id dialan boş çıktı Yalnuz herkesin ittifak ettiği bir nokta var ki o da musikimi zin son zamanlara kadar teksesli kalmış oidugudur,cSon zamanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1954
  • Kuruçeşmede fazla sürat ytt aainden ikj taksi çarpıştı Evvelki gün,Krartreeşme caddesi üzerinde Î32i4 ve 12699 plâkalı taksiler fazla sürat yüzünden çarpışmışlar ikr.Kaza sonunda 13214 plâka lı taksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1954
  • Sft YAPRAK Bir umûmî kütübhâne t/LUNAY Merhum İsmail Habâbin kütüphanesi vârisleri tarafından İstanbul Belediyesine» merhum Abidin Dâverin kütüphanesi de vasiyeti mucibince Galatasaray Lisesine hediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1954
  • Bazı İtrin sahipleri tecziye edildi Belediye Sağlık işleri Müdürlüğü tarafından fırınların kontrolüne devam edilmektedir.Bu arada,yapılan kon troller neticesinde,noksan vezinli ekmek çıkardığı tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.03.1954
  • Kafkasya va komünizn Kafka&jatta milliyet cereyanlarımn kavvettendiği,Kuşların bunu önlemek için sıkı tedbirler aldıkları bildirilmektedir.Stall* nin ölümünden sonara Baku,Tiflis ve Erivanda işbaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1954
  • Millî Eğitim Vekâleti Staj Okulları açıyor Maarif Vekâleti memleketimizin muhtelif yerlerinde "Staj okulları,açmaya karar vermiştir.1954-55 ders yılında vazife alacak olan ve halen ilk ö& retmen okull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1954
  • Fakat mademki siz öyle ol masını münasip görüyorsu nuz,derhal oraya gönderirim,Fakat acele ediniz.Geçen her dakikanın bir in«ci kolye kadar kıymetli olduğumu unutmayınız-Bahçeye çıktı ve sık ağaçlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1954
  • FIKRA I Reklâm Sermayenin dörtte birini reklâm masraflarına,ayırmak lazımmış.Bu lüzum her halde Amerika'da keşfedilmiştir-Fakat şimdi bütün dünya iş adamları tarafından ka* bul edilmiş bulunuyor-Hattâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1954
  • ''Üçüncü Adam,w beste sefalet içinde Viyana II ANKA)çen sene Amerikada çevj "The Thir Man,Üçüne dam)filminde besteledi** ki ile bütün dünyanın t* ğı Viyanah bestekâr A Karas şehrin ufak bir m nesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1954
  • Terry Moore,kulağından hastalandı Hollyvood 11 A.A.Si nema dünyasımn yeni parlayan yıldızlarından Terry Mo ore,kulağım tedavi ettirmek üzere bugün burada bir hastahaneye vatmıştır.Terry Moore,Kore sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1954
  • Türkiyedeki oğlunu isteyen Amerikalı ı ı r Washington Elçimize müracaat öden bir Senatör,bir kadının Istanbula götürülen oğlunun iadesi için yardımını rica etti Washington,11 AP)Tennessee demokrat sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1954
  • Amerikada müthiş bir orman yangını devam ediyor Mlssisipi 11 A.A.Or man yangını neticesinde 15 oduncu alevlerle çevrili bulunmakta ve kendilerine her hangi bir yardım yapılamamaktadır.2000 hektarlık b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1954
  • Brezilya açlık tehlÜkesile karşılaşıyor Rio de Janeiro 11 A.A.Arjantin Ue ticaret muzakerelerinin neticelenememes.Brezilyayı buğday buhran;ile karşılaştırmaktadır.Bir Sao Paulo gazetesinin bildirdiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1954
  • Ahnanyad a kanser hastalığ ı çok «etti Londra 11 Nafen)Buraya gelen raporlara göre.Batı Almanyada ciddi bir ğff küde kanser salgını vardır.Batı Almanya idarecileri,ge niş ölçüde bir kampanya hazırlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1954
  • H ndisranda işsizlik Hâlen Hindlstaada 60 müyoo kişinin işsiz olduğu ve işsizliğin arttığı bildiriliyor Yeni Delhi.11 ANKA)Hindistanin bugün en büyük deı Herinden,birim işsizlik teşkil etmektedir' Hâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1954
  • Yunan Rus ticareti Yunanistan.Kusyaya.anlaşma hükümlerine riayet etmediğinden» mal sevkıyatını durdurdu Aitraa» 11 Nafens)Yuna-»is'taa Rusya ile yapmış oiduğu son ticaret anlaşmasında Rusyamn girişmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1954
  • Kiliseden şamdan çalan 8 yaşında bir çocuk Londra 11 Nafen)Bir kiliseden gümüş şamdanlar çalan 8 yaşmda bir erkek çocuk bir Londra mahkemesi taraf nidan y argdanmış ve bu çocuk mahkemesi bu çocu ğun m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1954
  • Amerikada bir hapishanede daha isyan çıktı Chicago 11 A.A.Dün burada bir hapishanede isyan,eden 19 mahkûm bir odaya kapanarak ele geçirdik leri eşya parçaları ve cam kırıklarile gardiyanları yara lami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1954
  • Ali Hanın bindiği at yansı kaybetti Paris 11 A.A.Prens Ali Han,dün St.Claud'da ya puan hususî bir at yarışım bütün gayretine rağmen ka zanamamıştır.Ali Han,son seyahati esnasında 5 kilo aldığını,bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1954
  • Mau-Mamlar korkunç cinayet terine devam ediyor Nairobi 11 A-A.Polis ve askeri üniforması giyen 25 Mau Mau tedhişçi,dün Ken ya dağı civarında bir öğret.7 meni talebenin gözleri önün de öldürmüş,diğerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1954
  • GLGrunther,b'rharbî çıkacağına Nato Avrupa Bö-gesi Komutanı,Atlantik dsvletle rinin bir taarruzu karşılıyabileceklarini söylad» Philadelphia-11 AP)Atlantik ittifakının Avrupa Bölgesindeki silâhlı kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1954
  • Greenland adasına kum» karyağdı Kopenhag 11 A-A.Groenlanddan gelen,haberlere göre dün gece bu adaya kırmızı renkli kar yağmıştır.Groenlandda ilk defa olarak böyle bir hâcBse muşa hede edilmiştir.Kuzey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA Birıeşmiş Milletler Genel Sekreteri Dag Hammarskjodl,İngiltere V13 İsveççe nutuklar sermek üzere 10 gün için Avı» pa'ya gitmiştir.İNGİLTERE if İaçT.tcre'de köylülerin şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1954
  • Farukım sanat koleksiyonları satılıyor Kahire Îİ' A.A.Eski Kral Farukun pul ve paıa koleksiyonlarının satışı'sona ermiş,dünden itibaren kubbe sarayındaki sanat eserleri nin müzayedesine başlanmış tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1954
  • İKTİBAS esk rkedecek mi "Ateş go* u„ Erzo,sevg;»isi Irmağın eski kral ila anlaş* masına iınkâü olmadığına ve muhakkak kendisine dona csgıne inanıyor Irma ile Enzo 1951 yazında Napolinin Torrogeveta pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1954
  • Amerikada siyasî ilimler tahsil edeceklere bins Boston 11 A.A.Birle şik Amerikanın eski Lüksem burg orta elçisi Bn.Perla Mesta,Amerikada siyasi ilimler tahsil etmek isteyen lere burs temin etmek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1954
  • Irak Kralı Pakistana gidiyor Karaşiye hareket edecek olan Kral Faysal'ı seyahati sırasında tedısil edecek ohm niyabet mecU-si teşkil edildi Bağdat,11 ANKA)Irak kral* Faysal yarıa resmî bir ziyarette b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.03.1954
  • î/fe.İL-'#ft «WW VIRGINIA DE LUCE Bw yalnız yarasaları ve onların soyundan olan bazı mahlûkla rı başaşağı asılı durur zannederdik-Meğerse,»böyle güzel yıldız namzetleri de bu şekil de fotoğrafçılara p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1954
  • HKRGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Baltacı Rıdvan Beyin nıuhakenıesiz idamı Baltacı veziri seiâmlıyarak çıktı.Vezirler hâlâ düşünüyor fakat işin nereye varacağını b*r türlü kestiremiyorJardı MUcevhercİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1954
  • Ankara tarîhî günlerinden birini daha yaşadı Kayarın dönüşü dolayısiyie Ankara tarihî günlerinden birini daha yalamıştır,öyle İd,•men hemen bütün Ankara halkı sabahın erken saatlerinden itibaren sokak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.03.1954
  • İtalya basketbol lig şampiyonası Milano.11 SHA)î-s talya basketbol lig maçla' rının nihayetlenınesine beş hafta kalmıştiT-Bu hafta* ki maçlardan sonra şam-piyonada ümidi olan takımların sayısı ikiye i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.03.1954
  • şampiyonasına-J hazırlamypf Viyana^ 11 SHAK^İAvtıi turya futbolu 1954 dünya şam piyonası final maçlarına gay retli bir şekilde hazırlanmaktadır-Bu maçlarda Avusturya inil lî takmamın şöyle bjr tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.03.1954
  • Türkiye kayak birinciHV leri Erzurum 11 SHA)Türkiye iniş,slalom,büyük slalom,mukavemet ve bay j rak kayak yarışmaları birinciliği 20 ilâ 28 mart günleri,arasında şehrimizde yapıla 1 çaktır.Türkiye kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.03.1954
  • V WM Dttn şehrimize gelen İspanyol millî takımı oyuncuları ocaktan tnerterkeo 24 saatlik bir gecikmeden sonra Dün ispanya milli takımı geldi 18 futbolcu,5 idareci ve 2 gazeteciden müteşekkil İspanyol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.03.1954
  • Dört defa temdit edilen maçta G.Saray-D.Şafakayı güçlükle yenebildi Sarı kırmızılıların 71 68 kazandığı maçta!YeşSI Siyahirar fevkalâde başarılı bir maç çıkardılar.Gürün diğer maçında Moda spor Kadıkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.03.1954
  • Kısa Spar Haberleri İSI'ANYA VE TÜRK MİLLÎ TAKIMLARI BUZ REVÜSÜNE DAVET J :DİLDİLER Dün semimize gelen İspanya milli taklam oyuncuları ile Türk m?Hl takımı oyuncuları bu ak.Şam Scala buz revüsüne dava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.03.1954
  • Hüiî maçn ç kaçak Türk takımının teshili üzerinde Küçük bir anket "Siz olsanız takımı nasıl teşkil edersiniz?diye sorduğumuz bir meraklıya "Beyim takım nasıl çıkarsa çıksın;ben şimdi onu dağil nasıl b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.03.1954
  • Nerede enselediniz bu nu?dedi.Otelinde.Turner bir küfür savurmaktan kendini alamadı.Sizi gördüler mi?Memurlardan yaşlısı cevap verdi:Zannetmiyorum.Holü beraber geçmeye mecbur kal dik.Komser znuavini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1954
  • Portreler"] Komünist bir devletin temsilcisi!fakat koyu bir komünist düşmanı Dünyanın her yerinde Polonya elçileri Rub kuklalarıdır-Fakat Beyruttaki Polonya elçisi Sovyetlerin baş düşmanıdır* Bu garip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1954
  • Tarızrmat ve Atatürk müzeleri tamir ettirilecek Belediye müzelerinin tami ratma devam edilmektedir.Bu arada,Aşiyan müzesinin tamird sona ermiş ve Tanzi mat müzesi ile Atatürk inkılâp müzesinin keşifle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1954
  • 1 1 2 »4567 8 9 10 11 1 12 2 3 1 1 iS 4 6 6 H 7 B i;8 9 10 w w Soldan sağa 1 Kuzey toududumue;Kâfi mânasına gelir.2 Validesi;Sonuna L gjı'Lnce ispirto odur.3 Endişe;Faki-rıin ctanegi;Sonuma I gelirse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1954
  • deg y beyaz sabun çamaşır içindir Kremîl PURO cildiniz içindir PURO sizi gözelleştirir Bol Köpüklü Nefis Kokulu PURO Tuvalet Sabunu 100'de'İOO Saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1954
  • İENİZLEREN L Tarih!Roman Yazan:Kemal SAMANCIGfr Aspasya kendini zcptedemiyerek ResıTün boynuna sarıldı.Rum kadını eteş gibiydi 73-7 Kafasında gizli bir emel vardı,Osmanlıların bu tarafa doğru gelmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1954
  • tanbuldaki hanımlar yeni bir moda çıkard Oar&c«k sokakta park acilen hususi otomobiller P^nc 5redeıı pencereye konuşulanlar Hamamlar eskiden ne istere yarardı?Şimdi neye yarıyor Bu aşağıda okuyacağuu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.03.1954
  • Celâl Bayar tezahüratla Baştarafı birincide)tir.Bayar,heyecanlı kalabalık aı^sın^in güçlükle ilerüyerek kendisini karşılamaya gelenleri selâmlamış,ellerinde küçük bay paklarla devlet başfkanlarını se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1954
  • Bir resim karşısında Başmakaleden devam)selâmet ve saadetini hasır ve makhur siyaset tiryakilerinin iki yüzlülüklerine feda edemeyiz,asri ve ezelî yobazların etele vererek dindarlık perdesi altında is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1954
  • eeüste 27 kanun kabul edildi Baştarafı birincide)mıntakalarında bulunan 7 milyondan fazla vatandaşı i lgüendinmekteydi.Kastamonu mebusu Ziya Termen ile Bolu mebusu Mahmut Güçhd&nez 2 ncj maddede bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1954
  • Türk-Mısır müşterek tebliği Bagtaraft birincide)Yöne aynı kaynaklardan öğrenildiğine göre,yayınlana cak olan bu müşterek tebliğ de,her iki devlet arasında bu mevzu etrafında bir anlaşma ya varıldığı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1954
  • Akdenizde yapılacak tatbikat Baştarafı birincide)lışacaktır.Hava manevraları na Türkiye,Fransa,italya,Yunanistan ve ingiltere Mal ta)hava kuvvetleri iştirak edecektir."Chield 1,hava manevrasına ingilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1954
  • Po'onyada,Kominform toplantısı yapılıyor Varşovaya gitmiş o'an Kruşhev'in burada dünya kızılları ila görüşmeler yaptığı bildiriliyor Viyana 11 AP)Polon t Varşpvaya gelmiştir.Toplan ya komünist partisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1954
  • Cenevre konferansı hazırlıkları Paris 11 AP)Fransa Dışişlerd Bakanlığı bugün 8 hükümetin 26 nisanda Cenev rede yapılacak konferansa iş tirak etmeleri hususundaki vaki davetleri kabul ettikleri ni ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1954
  • 931 iiler 1 nisanda terhis ediliyor Ankara 11 Milliyet)931 doğumlu eratın ikinci ter tibinin 1 nisan tarihinde ter hisine karar verilmiş ve Genelkurmay Başkanlığı bu hu sustakj emri Askerlik Şubeleriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1954
  • Papagos Adenauer görüşmesi Atina 11 A.A.Yunan j Başvekili Mareşal Papagos,ile Alman Başvekili Adenau er bugün dışişleri vekâletin J de siyasî mahiyette bir top lantı yapmışlardır.Bu toplan tıda Mareşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1954
  • Yedek Subay İstanbula naklediliyor BbU Maltepe Lisesinde tedrisat yapacak olan okulun nakli İÇİn lıazırhklara baş lamdı Ankara,11 THA.Yedek Subay Okulunun istanbula nakledilmesine karar verildiğinden,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1954
  • Halk Partisi adayları tesbit edildi Baştarafı birincide)Kemal Beyazıt Malatya Urfa)Halil Sezai Er kut Kırşehir Ankara)Ferif Melen Van Sivas)Şemsettin Günaltay îstanfbul Sivas)Cemal Reşit Eyüboğlu Trab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1954
  • Hay «i Gönenin kayınpederi dün defnedildi Bir müddetten beri Al man Hastahanesinde tedav edilmekte bulunan Türk 11 caret Bankası Umum Mudil rü Sait Denizyılmaz 9 max günü vefat etmiştir.Merhu mun naşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1954
  • Ağabeysine ait eşyaları arkadaşına satmış Zeybinburnunda 80 inci sokakta oturan ibrahim Gider adında biri,polise müracaat ederek evde bulunmadığı bir sırada küçük kardeşi Hüseyin Giderin evdeki eşyala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1954
  • Scelba güven oyu aldı Rama.11 AP)italya Mebusan Meclisinin dün ya| tığı gürültülü toplantıda Mari Scelba'nm dört parti koahsyc nu sekiz rey farkla itimat a mağa muvaffak olmuştur-Asten Sicilyalı olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1954
  • Rusya atomu sanayide kujlamyormuş Moskova» 11 AA)Sovyet basınında 'bugün çıkan haberlere göre» Sovyet Yüksek Şûrası reisi Maıeşal Kliment Voroşilov Leningratta seçmenlere hitaben yaptığı bir konuşmada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1954
  • tstanbulun sut davası Baştarafı birincide;heyet,raporunu hazırlamıştıristanbul Vilâyet makamının teklifi ve fabrika sahiplerinin arzularına binaen tetkikatta bulunan heyetin Ziraat Vekâletine sunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1954
  • Meclis çalışmaları bugün sona eriyor Baştarafı birincide)konuşması yapacaktır.Haö Partisi Meclis Grupu adınî Faik Ahmet Barutçu ve Köy lü Partisi grupu adına da Rem ati Oğuz Anık'iu birer konuşan yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1954
  • Belediye ile vilâyetin ayrılması Baetarafı birincide)Belediye Reisi Prof-Gökay dün şunları söylemiştir:«Vilâyet ve Belediyenin ayrılma kanunumun çıktığı bugün de vazifemin başında,yeni ayrılmanın tatb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1954
  • Suriyede seçimler Baçtarafı birincide)ganüstü bir toplantı yapacaktır.Mezkûr toplantıda Başbakan Sabri Assali,şlandifcs geçici hükümetin siyasi programını izan edip yarlâmentodan güven oyu isteyecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1954
  • Nüfusa şehit olarak işlenen genç sağ Ba*tarafı birincide)ki bu genç Kore birliğimizde düşmana karşı kahramanca' dövüşmüş ve bir gece hare hâtında 9 yerinden yaralana rak esir düşmüştür.Komünistler eli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Açılı?Kapanış Sterling 734 784—Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı U.8l 0.80 İsviçre Pr# «4.03 64.03 Belçika Fr.5.61 5.60 İsveç Kr.64.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • llUUiyct ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık "22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 icnebi memleketlere iki mididirfi£n şartlar* 2 ve 3 üncü sayfa sact.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa aftnt.2,50 T.L H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • Lokman Hekin*.Dr.HAFIZ CİN&r Dahiliye Mili hasmın Pazardan.başka her Rün sabah »aat 10.30-n.no öğleden eonra 14.30-17.00 de haeta kabul eder.İstanbul Divan* yoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • inşaat ilânı T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden:1 Kapalı zarf usulü ila eksiltmeye konan İş Bankamız Burdur şubesi lojmanlı hizmet binası yapısıdır.Keşif tatarı Geçici teminat 180 0000—10250—*ra 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • M.S.V.1.no.lu.sa.al.ko.başk.dan,Ankara Askeri birlikler ühtiyacı için kapadı zarf usulü ile ihaleye konulan 50 ton yufkaya teklif edilen fiat amiri itaca pahalı görüldüğünden tekrar kapalı zarf usulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • Tekel Genel Müdürlüğü İlânları Satınaima Ko vi&vonu Başkanlığından Malzemenin cinsi Miktarı Muvakkat teminatı ihale tarihi» günü,saati Ağ ipliği 500 Kg-713,24/3/954 Çarşamba 10 Telefon teli 1330 Mt.13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • Edirne Asliye Hukuk Mahkemesinden 63/63 Eıüme hazinei maliyoskıe izafeten vekilH avukat Adil Onaran ve Attila Aşiroğhı fce davalılar İtalya devleti tebaasından ölü Fıansuva Boccetti oğulları Jul* Rori
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • Dağıtıcı alınacak' İstanbul P.T.T.Bö ge Başmüdürlüğünden Bölge dahilinde hâlen açık ve ileride açılacak kadrolara imtihanı kazanış sırasına göre tayin edilmek şartiyle en.az ilk okul mezunlarından ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • Eyüp icra Memurluğundan:954/306 Naciye Uygun.Ahmet Engin-Hatice Yetik ve Fatma Eginiu şayian mutasarrıf oldukları ve tamamına 6700 lira.kıymet takdir olunan tapu kaydına göre Eyüp Üçşehitler mahallesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığından Şehir temizliği iğinde çalıştırılan,amelelerin aylık ücretleri yüz liraya çıkarılmıştır.Bundan başka hem yazlıkı hem kışlık birer kat eîbise» iki çift postal,l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Denizyolları İşletmesinden Görülen lüzum üzerine 12 Mart 1954 Cuma.günkü Hopa ikinci ekspres postası bir gün rötarla 13 Maıt 1954 Cumartesi günü kalkacaktır-2856)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • Izmir Belediye Başkanlığından Fen İşleri Müdürlüğündeki keşif ve şaitnamesl gereğime*» yol kaplamaları çok bozulmuş ve eskirrüş olan 1481-1443ı' 1462.1463.1451.1482-1453.1448 sokaklarda yeniden parke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • Gaibe ihtar As.ye ait yağı çalmak suçundan maznun olup gaip du',ramda bulunan 930 da Ofun Çaykara kazasının Gargoras köyünde Ayşeden doğma ve Terçanın Geln Petek köyünde mukim olduğu öğrenilen Ali oğ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • Nafıa Vekâletinden «I Çayeli betonarme iskelesi inşaatı işi kapalı zanSla teklifi almak suretiyle ve birim fiat3 esası üzerinden eksiltmeye konulmuştur* I 1 Bu işin tafhamn edilen keşif bedeli 350000—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • Gaziantep Belediyesinden Parke taşı alınacak 1 Kapalı zarf usulüyle 300 000 adet parke kaldırım taşî a.r£caktır.Beher taşın muhammen bedeli 12 kuruştur-2 thalesi 30/3/954 Salı günü.saat 16 da Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • Elâzığ C.Müddeiumumiliğinden:1 Elâzığ Merkez Cezaevinin 1 Mart 954 gününden 28 Şubat 955 malî sene gUnü akşamına kadar bir yıMık ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2_Talimin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dana müziği Pl)13.30 Şarttılar O kuyanlar:Ayten Ankan Kasım İnal Çalanlar:Hakkı Derman,Şeıaf İçli,Hamdı ToJtay 14.00 Opera ve openatlerden parçala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • İsparta Belediye Reisliğinden Belediyemiz ihtiyacı için aşağıda cins ve miMan yazı!makine ve malzemeler teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır» Bu ise ait şartnameler Belediyemizde mevcut olup her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • r Sttmerbank Selüloz Sanayii Müessesesinden izmit Muhtelif giyim eşyası diktirilecek:26 Mart 1954 Cuma günü saat 15 te îzmitte Müessesemizde yapılacak' açık eksjftme ile 14 kalem muhtelif giyim eşyası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yas iğlerim fiilen idare adan ICea'ul Müdür;Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yar:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • Mardin Ceza ve Tevkif Evi Müdürlüğünden:1 Mardin cezaevindeki hükümlü ve tutukluların %K 954 gününden 28/2/955 gününe kadar beheri 750 gramlık Konya V.S-fabrikalarda çıkan 79/81 randımanlı 80000 kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • Yclova Deneme ve Üretme Çiftliği Müdürlüğünden Müessesemiz muhasebe servisinde çalıştırılmak,üzere imtf» hanla mütedavil sermaye muhasebesinden anlar bir adet me1* mur alınacak cır» İmtihan 12 Mart 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • Edremit Asliye Hukuk Hâkimliğinden 53/18 Edremit Tuzcumurat mahalle einden Mustafa Şahin tarafın,dan ikametgahı muçhuf karısı Dudu Şahin aleyhine açtığı boşanma dâvasında,davalıya ilânen tebligat yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Müteahhit nam ye hesabına alınacak olan 70 ton kutnu familya ihalesine istekli çıkmadığından ihale on gün uzatılmıştır.Tahmin bedeli 38500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • İLAN İzmir Enternasyonal Fuarı isveç Pavîyonuna iştirak etmek Miyen ve 'bunun için gerek mektupla» gerekse telefonla isveç Başkonsolosluğunun Kançelarma müracaat eden firmalar 17 Mart 1954 Çarşamba gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • 17000 kilo Potas Kestik alınacak Ddvlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan faremiz ihtiyacı için mevcut fennî şartnamelerine göre iki kalemde 17000 Mlo potas köstük her kaleminin tamamı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • İSTANBUL BELEDİYEMİ ŞEHİR TİYATROSU ''«at 21 d* Dram Kıaı ru GELİN Yazan Marcefle Maurette Türkçesi Bedreddin Tunçel Her çarşamba akşamı talebe geceaidir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:4215
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • MUAMMER m mı AK S t M Bu akşam Saat 21 de t B A L 1 KARAKOLU Cumartesi,Pazar U a A A matineler 15 te KANALA Telefon:4S1S4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yazan:P.C.Magno Türkçesi:N.Sava şer Çarşamba:16,30 matine,20,30 suare Rejisör:Avni Dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8