Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.03.1954
  • PORTO-RİKOLU'LARIN LÎDERÎ TEVKİF EDİLDİ Amerikan Meclisinde silâhlı bir tecavüz hareketinde bulunan üç Porto-Riko'lunun mensup olduğu suikastçı şebekenin lideri Albirco Camıpos'un tevkifini IbiMinnişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1954
  • Lübnan'da kanlı çarpışmalar Hükümet taraftarları ile muhalifler ar&sında vukubulan arbedede 1 kişi öldü.5 kişi de ağır surette yaralandı Beyrut.9 T.HA)Bu akşam Lübnan parlâmentosu binası önünde» hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1954
  • a SS;%0m*si w-BATAN BİR GEBIt ÇIKARILDI Liverpool limanında biı müddet önce yanarak batmış olan «Empress of Kanada:gemisi bir kaç gün önce çıkarılmıştır Resim,geminin Liverpool doklarına çekilişini g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1954
  • Tahranda seçimler Dün başlayan mebus seçimi de komünistler hâdise çıkai mali istedi* Mnsaddık'ın adaı farından Fatımi de mebus adayı ^Cahranid#«*P-Tahr«n h Tu bugün Meclîse 3RTaza seçm« için sandık ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1954
  • D.P.Grip dün son toplantısını yaptı Dört senelik işlerin muhasebesini yapan Başvekil» kendisine gösterilen itimattan dolayı Grupa teşekkür etti Ankara 9 Milliyet)Grup saat 15 de Hulûsî Köy Demokrat Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1954
  • Bayar bu sabah şehrimize geliyor Devlet Reisimiz saat 10 i" Saray burnuna çıkacak ve muhteşem bir merasimle Dolmabahçe Sarayına gidecek Bütün caddeler tak ve bayraklarla donandı.Gemlik Muhribi ile dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1954
  • GARİP BİR KAZA Geçenlerde Amerikaida oldukça garip bîr otomobil kazası olmuş ve çeşmeye çarpan bir otomobil su borusunun kırılması neticesinde fışkıran suların tazyikiyle havaya kalkmıştır-Kazayı yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1954
  • Oniki Adadan ilticalar Mülteciler Yunan idaresinin İtalyanJaıdaıı çott daha ağır olduğunu söylüyorlar Ankara 9 T.H.A,Salahiyetli makamlarm verdikleri bir habere göre,Batı Trakya Türklerinden sonra şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1954
  • Petrol kanunu ve Amerika New-York Times,Tür kıy etteki İktisadî gelişmeyi «hârika» kelimesiyle vasıflandırıyor Nev York 9 AP)Nev York Herald Tribune gazete si bugünkü makalesinde Tür kiye Büyük Millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1954
  • KIZILAY KONGRESİ Istanbul Üniversitesi Talebe Birliği Kızılay kokmam yıllık kongresi dün Çiçekpalae salonunda yapılmıştır.Resimde» kongrede bulunanlardan bİT grup görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1954
  • Necip iktidarı tekrar ele aldı Salâhiyetlerini kaybeden Cemal AbdUlnasır,5 gOn müddetle evine çekileceğini söyledi Kahire,9 THA-AA)On iki günden 'beri devam eden mücadelede bir ara devrilmiş olan Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1954
  • Musaddık'a benzeyen Türk Peşaver 9(A,A,Yüzlerce şahsın şehrin en lüks lokantalarından birinin önün de toplanarak,lokantada yemek yiyen ve Musaddık olduğunu tahmin ettikleri bir şahsı seyretmeye başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1954
  • Seçimlere hazırlık İzmirde adaylık için müracaatlar arttı* C.MP Genel İdare Kurulu yarın toplanıyor» General Tahsin Yazıcı D»P.ye girdi Ankara,9 Milliyet)Cumhuriyetçi Millet Partisi Genel tdare Kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1954
  • Kanununu kabul etti 32 ye karşı 301 reyle kabul edilen tasarının Radyoya ait 6 inci maddusi tadilen tasvip olundu Ankara.9 AA)Büyi Müh t Meclisinde bugün kan' lâyihaları görüşüldü.Bu ar da «Neşir yolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1954
  • Turfanda domates Izmir.9 Milliyet)Mevı min ilk turfanda domatesi b gün Bornova Ziraat Okuhrac idrak edilmiş ve kilosu 10 i radan satılmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1954
  • İstanbul Belediyesinin Vilâyetten ayrılması Kanunun mer'iyate girmesinden bir ay sonra seçim yapılacak Ankara.9 Milliyet)latanbutöa Vilâyet ve Belediyenin ayrılması hakkındaki kanun teklifi Meclis gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1954
  • ŞAMPİYON 15 raundluk bir maçtan sonra rakibini yenerek dünya hafif sıklet boks şampiyonluğunu kazanan Paddy Demarco sevincinden zıplarken.Foto:AP)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1954
  • Bo sis i kesif m ediyor Karadeniz ien gelen vapur ve motorlar limana giiçlUkle giriyor,DUn devrilen bir motorun mürettebat* kurtarıldı Bir kaç gündür,yaz ayları m hatırlatacak şekilde güzel gjden hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1954
  • Türk-Mısır müşterek tebliği Kahire hadisesiyle ilgili Mısır hükümetinin tarziyesini bildiren tebliğ Cumartesi gftnü yayınlanacak Kahire,9 T.H.A.Kahire radyosu bu geceki neşriyatında,Fuat Hunisi Tugay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1954
  • Türk^Pakistan Paktı ve İrak Nuri Sait Pasa harpten kaçınmak için Türk Pakistan Paktının takviyesini lüzumla görüyor Bagdad,9 A.A.Irak par l&mentosundaki ekseriyet partisi lideri Ayandan Nuri El Said B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1954
  • ¦fffaril &l$WHU mm Bugün şehrimizde havanın umu 1 nıiyetie çok bulutla ve yağışlı göçeceği,sühunet derecesinde bir değişiklik olmiyacağı tah.dun edilmiştir.u&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1954
  • Fransa ve Almanya Saor meselesinde anlaştılar Batı Almanya Başvekili Pariste Bİdault ile görüştükten sonra Atinaya geldi Atina 9 R A,A,Batıt tinaya gelmeden önce Parise Almanya Başvekili Adenau I uğra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • T&KV3MDEN &K YAPRAK Av mevsimi kapanırken ULUNAY Bu sene av mevsimi de fer senek» gibi yoksuzluk e mahrumiyet İğinde kamili.Dünyanın en asil ve en it raîdı sporu olan av bu işe imaj?m takan Tekelin mâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • Kasımpaşa cinayeti 6a)ram adında bir Arnavutu ölcürenierin duruşmasına dün devam edildi Ba.yram Koçernik adioıda bir Arnavudu,siyasî ssibetolarle öl.»dürdügü iddiaaiyle mahkemeye verilen Razlı Biray v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • HALKIN SESİ Banliyö trenleri temiz tutulacak.Bir müddet evvel neşret,tigimiz bir şikâyet mektubu iki;Ulaştırma Vekâleti Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesi Umum Müdürlüğünden gelem cevabı neşre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • Türk italyan ticareti süratle gelişiyor iki memleket arasındaki ticaret anlaşması Mr haz randa yenilenecek das olunacaktır.Diğer taraftan Türk İtalyan ticarati blhassa son aylar içinde Türkiye ile tta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • izci oymakları îçm geziler tertip edildi II izci Kurulu tarafından şehrimiz erkek izci Oymakları için Mart ve Nisan ayla rında.Soğuksu,Pendik,Çam hca,Beykoz,Emirgân ve Bey koz Yuşa tepesine olmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • Metro mevzuundaki çalışmalar hızlandı Şehrimizde inşası kararlaş tınlan metro ile alâkalı çalış malar devam,etmektedir.Metronun proje müsabaka sı 9 nisan günü açılacak müsabaka içim beş mimar müra caa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • ithal mallarının ftatları kontrol edilecek ithal mallarının fiatlarının kontrolü hususunda Ticaret Vekâletinden,şehrimiz Ticaret Odasına gereken talimat verilmiştir.Verilen malûmata göre,esaslı bir te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • Döverek ölüme sebebiyet veren komiser ve polislerin duruşması Hasan Akcanh adında biri ni Yeldeğırmeni karakolunda döverek öldürdükleri iddiasile mahkemeye verilen komiser muavini Muammer Akalın ve al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • Bir ingiliz Eğitim Mülehassı sı seri konferans verecek Millî Eğitim Vekâleti ve ingiliz Kültür Heyetinin müş terek davetlisi olarak mem leketimize geeln OksfordMadaki Corpus Christ} College Reisi ve E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • KONGRE İ(TÜrtciye Gemi Adamları Sendik&s.nın yıllık kongresi yann saat 18 ide Küçükpazarda Bozkurt Kıraathanesinde yapıla çaktır.Demokrat Parti Kalyoncu Ocağının favka/âde kongresi 14 mart pazar günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • Istanbul Belediyesi Konservatuarının 21 itsel konseri» Tak sim Belediye Gazinosunda verildi.Klasik olarak seçi/en fa.3x1 Hüzzam)di.Konserin fevkalade muvaffak olması bizim Musta'fi-Jer)e karşı âttenen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • Belediye Taksimde reklâm ve satış kuleleri yaptırdı Belediye iktisat Müdürlüğü tarafından Taksimde inşa ettirilen reklâm ve satış kuleleri,tamamlanmıştır.Rek lâm kulesine afişler asılacak satış kulele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • Alka/ar sinemasının kasasın dan 3266 lira çalındı istiklâl caddesinde Alka zar sinmeası müdürü,polise müracaat ederek sinemanın iki günlük hasılatı olan 3266 lira 92 kuruşun çekmeceden çalındığını bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • M.Ali Alpsar ve Ahmet Topaloğlu takdirname aldı Emniyet Müdür Muavini Mehmet Ali Alpsar,Ahmet Topaloğlu ve 7 nci Şube Mü dürü Necdet Pğur vazifelerinde,gösterdikleri başarıdan dolayı birer takdirname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • iktisat Müdürü geliyor Migro teşkilâtiyle ilgili tetkiklerde bulunmak üzere Isviçreye gitmiş olan,iktisat Müdürü Ferruh Üter önüimüzdeki hafta içinde şehrimi ze dönecektiriktisat Müdürü baka Lu gano v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • ı Mübarek Regaip Kandili U/12 Mart 1954 tarihîne ve 1373.senesi Recebi »eri-fin 6 ve 7 sine müsadif per şRoıbe akşamı,cuma gecej si)Mübarek Leylei Regaib olttuğu ilan ohraur.9/3/954 istanbul Müftüsü Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • Waruf iki Fransız romancısı şehrimize geliyor M.ruf Fransız maharrirlerind«2» ML.Jacques Denal per şembö güit" saat 19$0 da uçakla Paris en şehrimize gelecektir.Türkiye Turizm Kurumu memleketimizin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • Pblîs esrarlı bh* hâdiseye el koydu Evvelki gece sabaha karşı Saray burnunda,Toprak Mah sulleri Ofisinin krom depo su önünde içinde siyah bir kravat ve bir boyun atkısı bulunan boş bir sandal bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • Ticaret ve Zahire Borsasın daki yolsuzluk iddiası 'f:caret ve Zahire borsasın daki laboratuvarda,buğdya nürr'meleri değiştirilmek *su reti;le yolsuzluk yapıldığı ve bu suretle gayrımeşru ka zançlar sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • Üç zorba genç bir kızı kaçırdı Kartalda cüretkârane bir kız kaçırma hâdisesi olmuş tur.Kartala bağlı Paşa köyün de oturan Nuriye Keyey adın d' n1 '•••mda genç bir kız,evvelki gün,yanında annesi Nuc.ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • Fatih ve Şehremiııiııde muhtar seçimi yapılacak Fatih ve Şehremini mmta kasında açılmış olan iki muh tarlık için seçim yapılması hususu Vilâyet tarafından Fa tih Kaymakamlığına ildiril mistir.Bu muhta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • KISA HABH'f-R •fr Ilgiiiîerp müracaa eden merikalı firmalar memleketi iaden külliyetli miktarda cez,sarımsak,ve kurutulmuş kon rve almak istediklerini bildir islerdir Tİr Dün limanımızdan muhte yabanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • POLİSTE Beyazıt'ta Üniversite lokan asmda çalışan Şakir Kökı'ü ve lakkı Ayaz adında iki kişi,i* uzünden kavgaya tutuşmuşla» ir.Neticede Şakir,ekraeüc biagı ile Hakkıyı göğsünden ya {Hamiştir.Suçlu yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • Genç bir kız intihara teşebbüs etti Davutpaşada Ağababa sokağında 4 numarada oturan Nurten Göçmen adında biı genç kız ani bir sinir buhranı sonunda tentürdiyot içmek suretiyle intihara teşebbüs etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • Bir ırz düşmanı tevkif edildi Kızıltoprakta oturan Salim Tugay acunda biri Döndü Menekşe adında bir genç kızı zorla kirletmiştir.Salim,Kadıköy Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan sorgusunu müteakip tevkif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • Yazan Bedinhan ÇINAR Tefrika No-U "Bu general Âleksadır da artık canımı sıkmaya başlamıştı,Çıkan kısmın özeti Romanın kahramanı olan Şarl Piyer yanında genç bir Fransız teğmeni olduğu halde bir gece "
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • Piyasada röntgen filmi bulmak güçleşti Halen piyasada röntgen filmi bulunamamakta ve bu mevzudaki darlık gittikçe art maktadır.Bu arada durumu fersat bilen bazı kimseler de evvelce elde ettikleri film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1954
  • Hububat kampanyası Toprak Mahsulleri Ofisi bu hususta şimdiden lıaz ılıklara başladı Toprak Mahsulleri Ofisi 1964 yria Juiibubat mütoayaa kampan yası için hazırlıklarını art-rmaş tırl«güil';r,güreden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.03.1954
  • Milletlerarası oyuncak sergisi açıldı Nev York 9 A,A,Mil letlerara«ı 4 üncü oyuncak sergisine bu sene 17 memle ket iştirak etmiştir.Bu sene teşhir edilen oyuncaklar güzellik,sağlam lık ve büyüklük bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1954
  • Doğu Almanya Ordn teşkiline başladı Gönüllü a«h altınca knnr lacağı bildirilen ordunun 95—120 bin kişi arasında olacağı zannediliyor Berlin,9 Nafen)Bir çok Batı Almanya gazete.4Îei6 »bugünkü nüsijtiia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1954
  • Finlandiya seçimleri neticelendi Helsinki 9 A,A,Finlandiya seçimlerinin neticesbelli olmuştur.1951 seçmılerine iştirak nisbeti yüzde 75 olduğu halde,bu seçimlerde nisbet yüzde 77 dir.Halbuki bazı müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1954
  • Amerikada siyasî mücadele^ Reisicumhur Muavini Nikson,Cumhuriyetçi Partinin ikiye bölündüğünü iddia eden Stevenson'a cevap verecek Washington,9 AP)Cura huriyetçi parti senatör McCarthy'nin talebini na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1954
  • Arap âleminde huzursuzluk Arap âlemi büyük bir huzursuzluk içindedir» Mısır ve Suriyede hükümet darbeleri yapıldı,arkasından Irak,Ordun ve Lübnan kabineleri istifa ettiler* Bütün bu değişiklikten.aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1954
  • Amt-Kabirdeki Atatürk heykelinin taşları Kayseriden getirtilecek Ankara 9 ANKA)Aaıt-Kabirde yapılması kararlaştırılan Atatürk heykeli için istenilen evsafta taşların Kayseriden temin edilmesi muvafık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1954
  • Hmıalâyalara tırmanacak Japon heyeti Kalküta 9 A.A.Hima lâyalan fethe hazırlanan Japon dağcı heyeti,dün gece buraya gelmiştir.Dağcılar yarın sabah Na pala hareket edeceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1954
  • NevYorkta İt katlı bir antre po tamamen yandı NevYorkS A.A,Dün öğleden sonra başlayan bir yangında 10 katlı bir antrepo tamamen yanmıştır,zararın 750 bin dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir,8 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1954
  • Doğu Almanyada yeni ayaklanmalar olmuş Berlin 9 Nafen)Doğu Almanyadan gelen son rapor lar Berlin konferansının sonunda Doğu Almanyada muh telif münferit ayaklanmala rın olduğunu ve bunların kanlı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1954
  • Kaçakçılıkta mücadele Gümrük Muhafaza teşkilâtında alman ecri tedbir ve değişikliklerden sonra Suriye hududundaki kaçakçılık vakaları azaldı Ankara 9 T.H.A,Güm rük Muhafaza Teşkilâtı tara fından alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1954
  • Mario Scelba,bu hafta güven oyu istiyecek İtalyan Eaşvekfli,Av aşması meselesini d Koma,9 A.A.Siyasi çevrelerde be,Vrüldigine göt* Başvekil M an o Scelba,selefleri nın müzakereden kaçındığı iki mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1954
  • Bir ehram daha çıktı 4500 sene evvel inşa edildiği zannedilen ehramın methaündeki yolun tıkalı olduğu görüldü Sakkara 9 AP)Dün yada meşhur Zoser ehramı yakınlarında Sakkarada mey dana çıkarılan d ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1954
  • Barka ar 13.30 a kadar kapalı Türkiye Cunaöııniyet Merkez Bankası.TC.Ziraat Bankası.Türkiye Emlâk Kredi Bankası.Türkiye İş Bankası.Sümer Bank,Osmanlı Bankası,Türk Ticaıet Bankası.Türkiye Kredi Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1954
  • Kısa harici haberler AMER t K A Bir müddet evvel geçirdiği kriz yüzünden çevirmekte oldu gu fiLmj yarıda bırakarak New York'ta bir sanaboryoma kaldırılan Marlo Branüo'nun İyileşti gi haber almm.ştır,F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1954
  • izzet Aksalur Hong-Kong'da Hong-Kong 9 AP)Tür kiyenin Tokyo Büyükelçisi izzet Aksalur vazifesi başına gitmek üzere dün buraya gel mistir,Büyükelçi iki aydır Türki yede bulunup hükümetine ra porunu ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1954
  • Belçika parlâmentosu gele-cek butta lâğvediliyor Brüksel 9 Nafen)Bel çika parlâmentosu gelecek hafta lağvedilecektir.Dört seneye yakın bir zamandan beri vazife gören Belçika par lâmentosunun mayıs ayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1954
  • Tito Arnavutluğun Rusayrıldığını söyled Belgrad 9 Nafen)reşal Ti to,Zagrehde v beyanatta,diğer peyki ve Rusyadan tamanıiyl rılmış bir vaziyette bu Arnavutluğun artık bir ke teşkil edemez hale g ni kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1954
  • İKTİBAS mücevherat çalan şebek Ch sncy,çalınan m.ceviıeratjn bir kısmını kendine a mayı tercih etmiş bunu fark eden m çhuS patronlar misal,teşkil ecen bu hareketi derha?cezalandırmışta!Chesney İM akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1954
  • Otomobille geldim,Hamilton Beamisb'in de kan beynine 'hücum etmişti:Mayi diye söylendi-Badame Eulabie hemen Beamish'e dönerek:Hamilton Beamish ne diye ceğini bilemiyordu-Evet,dedi» o köylü kız be nim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1954
  • Polonyada Yahudilere karşı tedhiş artıyor Münih 9 ANKA)Hür Avrupa radyosuna gelen haberlere göre,Polonyada Ya hudilere karşı bir tedhiş kam panyası çıkmış bulunmaktadır.Son alınan bir habere göre Pils
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1954
  • ingiliz Ana Kraliçesi Norvece gidecek Londra 9 A.A.ingiliz Ana kraliçesi Elizabeth,Nor veç Veliahdi Prens Olav ve Prenses Marthanm 25 inci ev lenme yıldönümlerinde bulunmak üzere 21 martta Oslo ya gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1954
  • Sual sormak Akıl danışmak diye bir söz vardır ama,bir de «akıl danış,tığın ıviaına bak» sözü vardır.Sanat dergilerimizi ve moda olan sanat sayfalar mızı hazır Uyan kimseler bu sözlerden ikincisini hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.03.1954
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Tarihte erkekler için pişirilen şehvet yemekleri Bunların İçinde en meşhuru KSeopafra hazırlattırılan yemeklerdi En meşhurunu Kiaopafcra-tarafından mn Mark Antuıvana verdiğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1954
  • RESİMLE HADİSELER Uıiversîte öğrencileri arasına münazara stanbul Üniversitesi Talebe Birliği tarafından tertiplenen Fakültclerarası j/anılara dün Marmara öğrenci Lokuiinde haşlan iniştir.Kalabalık bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1954
  • DÜN AMİT KIZ:PAT WILLIAMS Amerikalılar mam boylu ve yapılı kızlara» «domur Girl» derler-İşte,sinema dünyasınm «Glomur Girl» leri arasmda büyük bir şöhrete sahip olan Pat Williams'in bir ismi daha vard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.03.1954
  • Kime niyet kime kısmet Eskiden,«Bizim tribün!diye başlardık.Son İcraat,tan sonra artık bu seklide konuşmamıza imkan kalmadı.Çünkü şimdi o mahut tribUnde;tallıik tcaHdiffin.den bahis olunmuşta kendi* s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1954
  • Pazar günü yapılacak dünya kupası maçları 14 mart paâa-r güntt 3 Pühya kupası maçı yapılacaktır.Bunlardan birincisi îstanbuıda,Türkiye' İspanya atasında diğeri Rio Via Brezilya Şili ara sında sonuncus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1954
  • f ispanya millî takımı bugün şehrimize geliyor Misafirlerimiz saat 17 de gelecek bir uçakla Yeşilköye vasıl olacaklar î Bu pazar günü Mthatpaşa Stadında millî takımımıza j karşı Dünya kupası eleme ı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1954
  • Kısa Spor Haberleri DENİZ KUVVETLERİ GÜREŞ MÜSABAKALARI D*niz kuvvetleri serbest güreş şampiyonası 11 mart perşembe günü saat 10 dan itiba ren Kasımpaşa Güreş KuiUbüntfe yapılacaktır.Bu müsabakalara İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1954
  • Ping pong teşvik turnuvası İstanbul Plng-Pong teşvik turnuasımn hazırlıkları tamamlanmak Üzeredir.Bu mUnasebet ı'e Bölgece şu tamim neşredilniştir:1 Istanbul Plng-Pong-teş vik turnuasına katılacak tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1954
  • Son deneme maçı bugün Milli takım namzetleri F.Bahçe stadında bu müsabakadan evvel G.Saray da B.Sjior tie hususî bir karşılaşma yapacak Maç gününü 'Pendik teki kampta sessiz sadasız bekliyen futbolcul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1954
  • Millî maç İstanbul ve Ankara radyoları tarafından yayınlanacak Bu hafta pazar günü Dolmabahçe Stadında yapılacak' olan Türkiye ispanya dün ya kupası ikinci eleme maçı Ankara ve istanbul radyoları ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1954
  • Bu hcfta yapılacak basketbol lig karşılaşmaları programı jtslawbul baekebbol ı)ig ^aç farına bugün Teknik Üniversite spor saionunda devam edilecektir.Bu haftulû maçların programı şu şekildedir:10 Mart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1954
  • Gal irlanda millî takımları maçı Loriüra,9.Anka)Resmen ilân «dildigine göre,31 mart çarşamba günü İngilterelim Den bingahire eyâjfcitinde bulunan Wrexham şehrinde Gai ve îrlanda milli futbol takımları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1954
  • ap 4* J tf ^gMi i V.Bugttn şehrimize gelecek olan İspanyol milli to kimin t o evvelki sene genç takımımızla 0—0 beraber* kaldığı kadrosu Pazar günü Dolmabahçe Stadm^a mi II takımımızla karşılaşacak ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.03.1954
  • 1 2.3456789 10 11 12 Soldan sağ9 1 Utanma duygusu;Cennette cehennem arası.2 Aza;Baki bir devlet;Gelecak.3 Şart eki;Bir fikri kabul etme yip başka bir fikir ileri sünmek;Bir renk.4 îîâve:Nefi edâtt;Üst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1954
  • YARATAN SABUN Cilt bakımı için hususi bir formülle imâl edi len Puro Tuvalet sabunu cildiııizin gizli kalan güzelliğini mey dana çıkarır.hayranlık yaratan bîr cazibe verir.«OL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1954
  • Tetkikler Demir seyahat Komünist memleketlerin alelâde vatandaşları için hudutları haricinde seyahat hâlâ gayrı meşru olanakta devam ediyor-Hattâ kemdi memleketinde bile bu insan* lar istedikleri yere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1954
  • orana ile bir konuşma Lüksemburg Prensliğinin Dchiıch şenm e cü lydya g bileli bu güzel ses i kedin c ört oktav ve c ört re j stra üz rlnden istediği şarkıyı söyS^mekt^dîr.Buğdan ilci üç sene evvel» A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1954
  • Piyasa son günlerde canlan* maya başladı Son günlerde şehrimiz ü züm piyasasında hissedilir bir canlılık görülmekte ve dış piyasalardan vaki talep lerin artması karşısında piya sanın daha da canlanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1954
  • Şehrimize yeni bir Çek tütün heyeti geldi Tütün mubayaa etmek üzere dün Çekoslovakyadan yeni bir heyet gelmiştir.Bu tütün kampanyasının başla masından beri memleketimi ze gelen üçüncü Çek heyeti dir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1954
  • DENİZLERİN KİZİ Tarihi Roman Arslan yapılı Arslan minik elleri bütün gücünü sarfederelc oku 71 Hakikaten Nergisin erkek kardeşi Arslan adının ta„ken disj idi.Henüz 6-7 yaşların da bulunmasına rağmen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1954
  • Katheriae saate bakarak:Bu akşam erken geldiniz de di-Henüz on bir buçuk bile olmamış.Rafferty izahat verdi:Evet.b&n de farkındayım-Yolda gaza fazla bastım-Karargâhı bulayım mı?Biraz sonra,gece yarısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1954
  • Saniyeni»» 20 uıilyurda biri ölçüldü Vaşington 9 ANKA)Yale Üniversitesi rasathanesi Müdürü Dr.Dirk Brovner Birleşik Amerika resmî rasat hanesi olan Deniz raasthanesile yaptığı müşterek bir çalışma so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1954
  • Londra hava meydanından kalkan uçaklar Londra 9 Nafen)Bu yaz aylarında Londra hava meydanlarından her dört da kikada bir uçak hareket edecektir.Bu şehir hava meydanlarından her 24 saatte 360 denizaşır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.03.1954
  • ARAB dSUR' 31 MAKTTA TOPLANIYOR Kahire,9 Anka)Bugün resmen açıklandığına göra,Arap Bittiği 31 mart tarihinde Bağdad?dâ olağanüstü* bir toplantı-yapacaktır.Siyasî kaynaklardan bildirildiğine göre,foplâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1954
  • sis devam ediyor Baştarafı birincide)şehrimizde hava aynı sebep yüzünden kısmen bulutlu ve aralıklı hafif yağışlı-geçecek hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmıyacaktır,Boğaz ve limanımızdaki kes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1954
  • KIBRIS PAPASINI» FAALIYETEERf Lefkaşe 9y T,H,A,Atınada Yunan resmî makamları iîe üç hafta temaslar yapan Başpapas Makarios"Kıb ns» Fatihi,olarak yarın:ada ya dönmeye hazırlanmakta-dn\Kilise idareciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1954
  • Kayıp 5/3/954 Cuma günü saat 19:15 tie Üsküdara giderken vapurda bir çantanın içimde Gelin Vergisine ait 52*ve &senesiirer ait1 defter ve faturaları ve aynı zamanda 337-5 Ura unutııhnuşttır.insaniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1954
  • TTAYTF Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesinden almış odduğum 155)numaralı serbest giriş kartmu zayi ettim-Tenisini alacağımdan efiAcisinin hütanti yototur-KaragUcU idare heybetinden:Bülent Saçkafc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1954
  • Meclis dün kanununu Baştarafı birincide)Tanımıştı-Bu madder lâyihada j bahsi geçen cürümlerin radyo yolu ile işlenmesi halinde de bu kanım,hükümlerinin tatbik edileceğine dairdi Maddenin son iki fıkra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1954
  • Seçimlere kazıdık Baştaraû birincide)tisi ve gıerekse Cumhuriyetçi Mûlet Partililer iştnifllgfc haber lerinin tazeliğini muhafaza etmesini arzu eder görünmekte ve bu yolda bara hususi maksatla ra is&i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1954
  • Amerika Japonya anlaşması Washington.9 A.A-AP)Dün Amerika ile Japonya araş mi da imzalanan karşılıklı savunma anlaşmasıyla 'buna ek anlaşmalar resmî Amerikan mahfillerinde memnuniyetle karşılanmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1954
  • Fransa-Almanya Baştarafı birincide)Fransa ile Almanya bugün aralarındaki Saar ihtilâfına bir hal çaresi araştırmaya çalışmak hususunda muta bık kalmışlardır,ihtilâf m hal line:Hollanda tarafından der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1954
  • benzeyen Türk Baştarafı birincide)nu zannettiğiniz şaBıs,Fa&is tanla ticaret yapan ve sık sık memleketimize gelen Men met Usman adında İstanbullu bir Turk*ür.„7 W yaşında bulunan* Mehmet Usman da,hâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1954
  • Lflfenanda feanfe çarpışmalar Baftemfi birincide)mesele üzerinde görüşmek için yapılan toplantıda gayet sert münakaşalar cereyan etmiştir-Bir vaziyet Her ikis taraf gruplarının aralarının açılmasına s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1954
  • «L.ZAHtDt tBTÎFAv ME HntKOB*.Londra,A.A.Bugün New York Time» gazetesinde çıkan Londra-mcfıreçli bHr haberde,tram Başvekili General Zahidinin Şah ile aralarında ge çen bir münakaşadan sonra isti fa teh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1954
  • Avrupaya gönderilen yeni silâhlar Charleston 9 A,A,Matador güdümlü mermi ile mücehhez ilk pilotsuz bom,bardıman uçağı filosu bugün j bir Amerikan nakliye gemisi ile Avrupaya sevkedilmiştir.Uçakların,F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1954
  • Kahve stok» yapanlar îzmirde yapılan bir aramada 64 çuval çekirdek kahve ete geetl İzmir,9 MiMyet)Dûn şehrimizde geniş mikyasta kahve kaçakçılığı yapan ve bu suretle kahvenin kara borsaya düşmesine se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1954
  • Bayar bu sabah rimize geliyor şeh Bftgtarafı birincide)vat saat 9.30 a kadar parkta,hazır buıunmuş olacaklardır.Bu saatten sonra,parka girüe,diyecektir.Cumhurreisi Sarayburnunda askerî kıtayı selamlad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1954
  • başvekil şehrimize geliyor Ankara 9 A»A,Amerika Birleşik Devletleri baş kanı Eisenhoverin davetlisi olarak Amerikaya^yapmış ol dukları seyahatten,yurda dönmekte olan Reisicumhuru muz Celâl Bayan karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1954
  • Türk Pakistan paktı ve Iran Bitarafı birincide)tai nazarlarını degiştirmiyecok JeTiıii gösterdiğini söyüyen Nuri El Said,Türkiye Pakistan işbirliğinin orta.«doğunun,modemtarihindeki em kuvvetli Moku t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1954
  • D.P.Gnıp dün sew tepMısHtt yaptı Bagtarafı birincide)nı bildirmişlerdir.Meclisin 12 martta tatile girmesi yolundaki hükümet teklifi kabul edildikten son ra seçimleri müteakip 10''uncu Büyük Millet Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1954
  • Necip tekrar iktidarı ele aldı Baştarafı birincide)Tam salâhayetle mem5e&etih idaresini ele almaya teşebbüs etaüş olan Albay Nasır şimdi Başvekilliği,umumî askerî vaongi.ihtiiSa konseyi başkanlığı;gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1954
  • Mranıfer seçimler Baştarofi birincide)ranlardan bazıları tevkif edilmekle beraber,şehirde umumi yette sakta bbrfiava esmektedir:Hazfla,halk arasında bir durgunluk ve alakasızlık raeyfi sezilmektedir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1954
  • Oniki adadan ilticalar Baştara/ı birincilin)sebep olmuştur.Bu akşam ve rilen malumata göre,6 kişiden mürekkep-bir Türk aile si,varını yoğumu bırakmış ve bir sandella Fethiye cıva rında vatan topraklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1954
  • Tirk-tar müşterek tebliği Baştarafı birincide)Dışişleri Vekaletine 6 mart taritiihde tevdi edildiğini dfe Have etmiştir.Dger taraftan bu mesele fıak kında önümüzdeki cumartesi gü nü her iki memleketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1954
  • pazar gunu gene:seç m yapıyor Seçim kcmedyası sonunda askı mebuslardan 700 tanesi açıkta bırakılacak Berlin 9 Nafen)Bir kaç gün sonra yapılacak genel seçimlerde 700 kadar eski mebusun açıkta kalacağı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.03.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Fİ)13.30 Şarkılar.Okuyan:İrfan Doğrusöz Çalan lar:Cevdet Çağla,Vecihe Engin Ercümend Batanay 14.00 Radyo Salon Orkestrası konse ri.İda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1954
  • İlli 11 İp iı WMvtxAeJLM^Jm Kambiyo vp fsnam Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784.784—Dolar 280.30 280 30 Fr.Frangı 9.8ı 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr!5.61 5.60 isveç Kr.64.12.90 54.12.50 Flor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Tas işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1954
  • SAHNE Dünkü Çocuk Komedi S Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDUKAN Sahneye koyan:Muhsin Ertngral Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telafon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SKJlîR TİYATROSU 21 de Dram Kı&ını GELİN Yazan Mareerte Maurette Türkçesi Bedreddin Tunçel Her S'ar5*amba akşamı talebe ffecesidir.Pazartesi akşamlan temsil y.ıktur.Telefon;42157 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birl:ği gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yazan:P.C.Magno Türkçesi:N.Sava şer Çarşamba:16,30 matine,20,30 suare Rejisör:Avni Dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1954
  • Gaziantep Belediyesinden Parke taşı alınacak 1 Kapalı zarf usulüyle 300000 adet parke kaldırım taşı a.^rtcaktır.Beher taşi:muhammen bedeli 12 kuruştur-2 İhalesi 30/3/954 Salı günü saat 16 da Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1954
  • milliyet Abone şartları Lr.Ar.Senelik 42 00 Altı aylık 22 60 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketler* iki mislidir.Ii£n şartları 2 ve 3 üncü sayfa aant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,00 T.L.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1954
  • Dese Satışı Sümerbank Gem ik Sunî İpek ve V skcz Mamulleri Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemiz ambarında bulunan takriben 25 tor 21000.Kg.bükülmemiş reyon deşesi.2500.Kg.bükül müş reyon deş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1954
  • Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Hakimliğinden 952/222 Kadıköy Çilek sokak No-64 t'e iken hâlen nerede ofüduğıı biKnmiyen Kadri Sağnağa:Hazinei maliye İstanbul Mufoakemat Müdürilüğü tarafın»,dan aleyhinize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1954
  • Edirne Veliliğinden:1 Uzunköprü Çöpköy Hayrebolu arasında yapılacak yol ve sınaî imalât işi-475449 lira 8 kuruş keşfi çevresinde kapah zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.Muvakkat teminatı 22767 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1954
  • 450 ton Karpit alınacak Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden 300 ton 25-50 m/m lîk karpit ve 150 ton 2-7 m/m Mk ka*v pit teklif verme suretile satm alınacaktır.Tekliflerin en geç 13/4/1954 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1954
  • İşçi Evleri İnşaatı Yaptırılacaktır:Etîbank Genel Müdürlüğünden 1 Garp Linyitleri İşletmemizin Soma.bölgesinde 1 tip üzerinden 100 adet 50 çift)işçi evi ve haricî tesisatı inşaatı kapalı teklif alma u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1954
  • 5 adet palet i satın alınacaktır Devlet Orma-s îşiotmasi Ankara Merkez Mü dür.ilgimden 1 Orman işletmeleri ihtiyacı için 5)adet paletli traktör açık eksiltme suret ile satın alınacaktır-2 Beherinin mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Şilepçilik İşletmesi ARDAHAN şilebimiz 16 Mart 1954 tari'hinde îstanbuldan hareketle tzmire uğrayacak:ve her iki liımanidan Venedik ve Trieste için yük alacaktır.Sayın tüccarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1954
  • İsparta Belediye Reisliğinden Belediyemiz ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazıîı makine ve malzemeler teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır-Bu işe ait şartnameler Belediyemizde mevcut olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânlar» Aşağıda cine ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde ayrı ayrı olmak üzere Davutpaşa As.Sa-Al-Ko da pazarlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1954
  • Nafıa Vekâletinden Çayeli betonarme iskelesi inşaatı işi 'kapalı zarfla teklif almak suretiyle ve 'birim iiati esası üzerinden eksiltmeye konulmuştur-1 Bu işin taıhmin edilen keşif bedeli 350000—lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1954
  • Devlet Hastanesine erzak alınacak İzmir İli Delvet Hastanesi Satınalma Komisyonu Başkanlığından Muhammen Geçici Miktarı Muhammen fiatı tutarı teminatı Cinsi Kilo Adet Krş-S».Lira Krş-Lira Krş.Koyum et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1954
  • Gayrimenkul Satış İlânı 953/2277 Kadıköy İcra Memurluğundan:Rıfat Güagörün ikinci derecede ipotek senediyle yirmi:bin 20.000 L-bedel mukabili borçlunun sahibi bulunduğu Kadıköy Zühtüpaşa mahallesi.Bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1954
  • MYAMME* maksîm Bu akşam W KARACA Saat 21 de OİBALİ KARAKOLU umartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.O» Denizyolları İşletmesinden Görütten lüzum üzerine 12 Mart 1954 Cuma günkü Hopa ikinci ekspres postası bir gün rötarla 13 Mart 1954 Cumartesi günü kokacaktır-2856)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8