Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.03.1954
  • Yugoslav askeri heyeti geldi Beş kişiden müteşekkil heyet Cuma gününe kadar şehrimizde kalacak Korgeneral Hamovıç'in baş.Jtanlıgındaki beş kişilik bir Yugoslav askeri heyeti;dün sabah saat 9.30 da,Sem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1954
  • Işkenbeden çıkan servet Mİlâs mezbahasının bas kasabı işkembelerden çıkan mücevherlerle zengin olunca mesleğini terketti îzmir.8 Milliyet)Yıllardır Milas mezbahasında baş kasaplık yapan Ali Gezginci a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1954
  • Nato kuvvetleri dört misline çıkarıldı Natonun takviye edildiğini söyliyen GruenthT,"kuvve t fen m ak zorunday z„ dedi Washington,8 AA.Avrupa Müttefik Orduları Kumandanı General Alfred Gruenther,Kuzey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1954
  • Partilerin seçim hazırlığı DP-ve C.H-P-nin seçim beyannameleri tamamlandı,bugünlerde umumî efkâra açıklanacak Ankara 8 T,H,A,Siya bî partiler,seçim beyanname leri üzerindeki hazırlıklarına hararetle d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1954
  • Gökay İzahat veriyor Vali Şehir işleri hakkında izahat verdi Gökay.39 milyon lira ile başlayan şehir bütçesinin 70 milyon liraya çıktığını söyledi Gazete Yazı işleri müdür ve sekreterlerine dün Park O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1954
  • Bazı memleketler vizeyi kaldırdı Avrupa Birliğinin son olarak aldığı bir karara göre,bazı Av rupa memleketleri arasında vi.2e muamelesi tamamen kaldırıl,ayıştır.Bu memleketler şunlardır:Türkiye,Yunani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1954
  • 4/toV4k 'fiufaUMM Bngüû.şehrimizde haranın umu miyetle bulutlu,araaıra yağışlı ffegeoeğf,nUzgairlann kuwcfli oe eseceği,sühunet derecesinin düşeceği tahmin edmniştirmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1954
  • Donanmamız,Bayan bugün Ege Denizinde karşılayacak Yarın sabah şehrimize gelecek olan Bayara denizde ve karada muhteşem bir merasim yapılacak Birleşik Aineriıkadan yurda avdet eden Reisicumhuru ikarşil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1954
  • Amerikan-Japon askeri andlaşması imzalandı Yeni anlaşma İla Japonyadan,Amerikan askerlerinin geri çekilmesi kolaylaşacak Tokyo 8 AP)Japonya yardım sağlayacak ve Ameri,ve Birleşik Amerika bugün,kan kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1954
  • KAMN OLAN FILOT İkinci Dünya Haıfoinde İngiltere hava kuvvetlerinde pilot olarak vazife gören ve iki çocuk babası bulunan 35 yağındaki Robert CoweFin bir ameliyat neticesi kadm olduğunu ve Roberto tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1954
  • Dün şiddetli bir ze zele oldu Dün Türkiye saati ile 10 u 19 dakika 6 saniye geçe Merkez Üssünün Kandilli Rasathanesin,den uzaklığı 1300 kilometre olarak hesaplanan şiddetli bir deprem kaydedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1954
  • Karikatürist Doğan kayboldu Dört günden beri buhmajmyan gencin akıbetinden endişe ediliyor Genç karikaürist Doğan Ö-uayer,4 günien beri kayıptır.Doğanın ailesi.Emniyet Müdürlüğüne mü-racaat ederek» öa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1954
  • JS İZMİRDEKt FECI KAZA Evvelki gün îamîrde 2 kişinin ölümü ve üç kişinin ağır surette yaralanmasıyla neticelenen bir kaza oftmıştur-FrenJeri patlayan bir asfeerî pik~n önüne çıkan 4 kişiyi çiğnemiş,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1954
  • asın Kanununun beş maddesi kabul edildi Başvekil,muhalefetin iddialarına karşı yeni kanunda isbat hakkının kaldırılmadığına bilhassa işaref etti Meclisin dünkü toplantısı zaman zaman heyecanlı ve müna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1954
  • Comet uçekfarı servise giriyor Londra 8 AP)Halen yapılmakta olan nihaî uçuş denemeleri memnunluk ver d:ği takdirde,geçenlerde u çuştan men edilen tepkili Comet yolcu uçakları 23 Devamı Sa:7 SU:6 da)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1954
  • OKSİJEN DENİZALTISI ingilizler tarafından ıflt defa yapılan oksijen denizaltısı denize indirilmiş budunmiaktadır Oksijenli su ile çalışan bu denizaltı şdmdiye kadar yapılan denizaltılardan çok d-ıha s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1954
  • Orman suçlarının affına dair kanun teklifi Geçici komisyonda kabul edilen teklifin bir kaç giln İçinde kanunlaşacağı bildiriliyor Ankara,8 Milliyet)Bolu gün geçici komisyonda kabul e-Milletve-kili ihs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1954
  • 3f_M Batan Zonguldak şl lebmbı mürettebatı Yolac va pnrunun güvertesinde Zonguldak şilebi Kefken açıklarında battı "Yolaç,şilebi ile çarpıştıktan sonra sulara gömülen geminin mürettebatı limanımıza ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1954
  • Mısırın tarziye notası dün Ankara'ya geldi I Kahire hadisesiyle İlgili talebimiz kabul edildi.Müşterek tebliğ bu hafta neşredilecek Kahire 8 T.H,A,Tür Bugün verilen malûmata kiye Büyükelçisinin diplom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1954
  • D.P.Meclis Grupunun toplantısı Bağvekilm bugün Grupta bir veda konuşması yapması bekleniyor Ankara,8 MlJiyet)Deımokrat Parti Meclis Grupu ya ruı saat 15 de 9 uncu devrenin son toplantısını yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • m YAPRAK Bir tren kazası münasebetiyle Pazar günü Haydarpaşadan kalkan iki trenile 86ğüthıçeşme istasyonun» ge Urken iki tarafı yalçın davar olan geçid yerinde lokomotif acı acı düdük çalmağa başladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • FaküJtelerarası münazara turnuası bugün başlıyor istanbul Üniversitesi Tale be Birliğinin hazırladığı Fa külteler arası münazara tur nuası bugün Marmara Lokalinde başlıyacaktır.ilk müna zara Hukuk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • Emniyette ter fi ler îstaı,bulda vazifeli 26 komiser muavini komiserliğe terfi ettirildi İstanbul Emmiye* Müdürlüğü kadnseunda vazifeli bazı komiser ve komiser muavinleri birer üst dereceye terfi etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • Kaymakamlar dün vilâyette bir toplantı yaptılar Dün sabah Vilâyette,Vali ve Belediye Reisinin rıyase tinde,kaymakamların da iştirakiyle bir toplantı yapıl mıştır.Toplantıda şehir ve Belediye mevzuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • HALKIN SESİ E.T.T.nin dikkatino Atatürk Bulvannda otttran okuyucumuz Burhanet tin Hamdi Aksoy'dan aJdığ-ınuz bir mektupta,Beledi ye oflobüsü biletlilerinden şikâyet edilerek şöyle denil nıektedir:«Oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • Son günlerde vesait kazaları çoğaldı Kszaiarın çoğuna kutlanan kimseler Son günlerde şehrin muhtelif semtlerinde vukubulan otomobil ve kamyon kazaları endişe verecek kadar çoğalmşitır.Aldı ğımız malûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • Zeytinyağının kilosu 276 kuruşa indi Belediyenin yaptığı zeytin yağı tanzim satışı ve bazı yiyecek kooperatiflerinin de Belediye gibi 265-270 kuruştan zeytinyağı satmaları neti cesinde piyasada bir uc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • Yazan Bedirhan ÇIN AK Tefrika No-2 Topraklarını korumak için döğüşen kimselere bazanda barbar diyoruz Çıkan kısmın özeli Romanın kahramanı olan Şarl Pıyer yanmda genç bir Fransız teğmeni olduğu halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • Emekli bir başkomiser tren altında kaldı Makinist Murat Alpaslan' in idaresindeki 98 numaralı banliyö treni,Söğütlüçeşme istasyonuna gelirken tren yo lunda yürümekte olan Recep adında bir başkomsere ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • Belediye Adapazarıadan 50 ton patates getirtti Belediye iktisat Müdürlüğü tarafından istihsal mınta kalarından temin edilen sebzelerin şehrimize peyder pey getirilmesine devam edilmek tedir.Verilen ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • Hîc 9 Mort Ru.1 4 24 Cem.âhır 1373 1954 Salı Şubat 13i« VAK İT VASATI EZANI Güne 3 622 12.13 1 ögrle 12.25 6.16 tküıd i 15.41 9.31 I AJcşa m 18.09 12.00 Yatsı 19.38 1.30 I îmsaJ C 4.44 10.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • Tepebaşında bir pastahanede yangın çıktı Tepebaşı Meşrutiyet cadde sinde Marika Triyandâföl vb hissedarlarına ait 27—29 numaralı Hatay pastahanesinde evvelki gece saat 3.15 sıralarında yangrn çıkmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • K a h ve darlığı Bir I.aç gündenberi bazı semtlerde kahve bulmak bir tı.tsele haline geldi Şehı ninzin bir çok semtlerin deki Bakkallarda kafvve bulun-madığ;görülmektedir.Fiatlar 14 lira. ı kadar yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • inşaat demiri fiatlan süratle yükseliyor Henüz inşaat mevsimine girilmediği halde demir piya sasının hararetlendiği görül inektedir.Mevsim içinde piyasayı tat min edecek kadar demir temin edileceği um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • Ankara Kız Lisesinden bit' grup şehrimize geliyor Ankara Kız Lisesi Öğrenci,leıinden mütessekkil 25 kişilik bir grup ikinci sömestr tatilinden stifade ederek şeh rimize geleceklerdir.Öğrenciler Çamljc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • Marmarada vukubulaıı kaza ııın tahkikatı sona erdi Marmara Denizinde Vu kua gelen deniz kazasının ha zıriık tahkikatı sona ermiş tir.6 mart cumartesi günü Amerikan BandraU Volunteer States gemisinde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • Yumurta fiat Ian düştü Son günlerde yumurta fiat lan birdenbire düşmüştür.Ellerinde stok yumurta bulu nan ve havaların daha da fe na gideceğini zanneden bazı kimseler bu mallan piyasaya çıkarmaya başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • Okullarda imtihan ve karne hazırlıklarına başlandı Okullar ikinci kanaat döneminin yaklaşması münasebetiyle karne ve imtihan ha zırlıklarma başlamıştırimtihan müddeti 10 mart ta sona erecek ve öğretme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • Yüzde beş faizli tahvillerin füatı yükseliyor Kambiyo nukut Borsasmda Devlet Tahvilleri üzerinde cereyan eden muameleler 5 faizlilerin bir miktar ilerle me kaydettiğini göstermekte dir.Buna mukabil yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • "Tfc-tstaabui Muallimler Cemiyeftinin seaelik çayı,27 mart oumartesi günü saat 14-19 ara surfa Taksim Belediye jg&zino sunda verilecektir.KONGRELER Millî Eğitim Vekâleti Yük sele Taiısir Yurtlan Tabel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • Ik] intihar vakası Evvelki gece,Bal atta,Ars lan Acınan adında bir genç aşk yüzünden intihar etmiş tir.Defterdarda Yavedut soka ğmda 5 numarada oturan ve bu semtte bir iplik fabrika smda çahşan Arsian
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • KİSA HABERLER it Suriyede vukubuL*kı seylâp %an zarar görenlere,Kızılay Cemiyeti taaaf-ndan çeşitli yardımlar yapılmış ve 20 eandük fiyim eşyası,500 battaniye,bir,»fiifcüar pamuk;gemici i'eneıâgönderi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • Bu yazıda:yüksek misafire karşı Amerika'nın her tara find a gösterilen iyi katoufin bil hassa samimi olduğu;Bayar'm «Birleşik Amerika Devletleri^ nin en jyi ve sıkı bir müttefikinin mümessili» sıfatil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • POLİSTİ İr Fethi Kılavun adında biri Qalatada dolaşırken,şüphe üfcerme çevrilmiş ve üzerinde ya pılan aramada iki parça esrar •bulunmuştur.İt Tahsin Türker,Hacı Erol Taş,Hidayet Karasular ve Nacati Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1954
  • Konserva tu vardaki huzursuz luk devam ediyor Konservatuvarda hüküm sürmekte olan huzursuzluk devam etmektedir.Bu arada* icra heyetinden 14 kişinin istifası,dün konservatuvar müdürü tarafından Vali ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.03.1954
  • Siyası icmal Çin ve Rusya Bir ajans telgrafı üç batılı büyük devletin,Sovyet Basya-Bin Cinde hâkimiyetini temin eyliyemediği kanaatin» «ardık larını bildirmektedir.Berlin Konferansında Çini alâkadar e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1954
  • Beş bin lisan TARIK BUĞRA Bizde «Bâbll Kulesi» tabirini yetmiş iki buçuk millet ve yet iniş iki buçuk dil sözleri karşı lar.Ben kendi hesabıma bunun bir mübalâğa olduğunu,yer yüzünde yetmiş iki buçuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1954
  • Hamilton Bcamis mahviyet gösterdi:iltifat ediyorsunuz,de di.iltifat falan değil.Zaten fasiküüerinizi okuduğum zaman ne kadar zeki olduğu nuzu derhal anlamıştım.Bir sigaranız var mı?Ata,affedersiniz.Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1954
  • Amerikanın savunma plânları Amerikan Devlet Tekili Yardımcısı savunma plân larıum bir mütecavizin te şeMrasona tehlikeye düşürecek İmle geldiğini söyledi Los Angeles 8 A.A.Devlet Vekil yardımcısı Roj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1954
  • Doğu Pakistanda 5 güı?Karası 3 Nafen)Doğu Pakistanda,eyalet meclisi için seçimle» bugün başlamış to.Bu seçimler beş gün de vam edecektir.Okuyup yaz ması olmıyanların yanlış pu sula kullanmamaları içir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1954
  • REKOR PEŞİNDE ingilizler hava sürat rekoruna tekrar ele geçirmek için çalışmaktadırlar-Resimde saatte 600 mil yapan Jet uçakları talim yaparken görülüyor-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1954
  • İKTİBAS Sekiz yılda 2 milyon liralık mücevherat çalan şebeke Karısını va kaynanasını öldürdükten bir kaç gün sonra har eden Chesney'in,idarecileri mvh m mevkilerde toll nan bir gangster şebekesine men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1954
  • Assamda gergedan vurulması yasak edildi Shiüong,Assam)8 Na fen)Assamda ki gergedan lann muhafazası ve tamamen imha oiunmamalannm temi ni için Assam meclisine bir kanun lâyihası sevkedilmiş mistir.Bu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1954
  • Modern harpte helikopter uçaklardan fasla işe yarıyor Londra 8 Nafen)Modern harpte bilhassa çeteci sa yaşlarında,helikopter uçak larmdan büyük faydalar elde edilmektedir.Koreden sonra şimdi Hindi Çini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1954
  • Arnavutlukta seçim komedyası oynanmış Paris ti A.A.Arnavut kik Telgraf Ajansı,dün Arna vutltk Şehir Meclisi seçimle ri yapılmış olduğunu,bazı bölgelerde seçmenlerin yüz de i)nisbetinde seçime işti rak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1954
  • ı-ııih«nm« *sumatil ff& too kbidi a?Aififfe yatırdığı pa fanın 2 MISU IKRAMIYf Her oyni too ki$id* 1 kişiye yatırdığı para faı-«fc* PARA Her ayn,100 teyide 20 Lişiıje muhtelif kıymetli H€0İYEL€* GRUP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1954
  • Bir adamın «zerinde dinamit bulundu iskenderun 8 T,H,A.Şehrimizde Mehmet adında bir şahsın üzerinde yapılan arama neticesinde 640 adet dinamit,20 bağ fitil ve 1800 adet de kapsül ele geçirilmiş tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1954
  • Jane Kussel ve kocası hususî bir film şirketi kuracaklar Hoilyvood 8 AA.Ja ne Russel kocası eski futbol yıldıza Bob Vatertıeld,kendi lerine çevirecekleri 6 film için ruhsatiye almışlardır Jane Russelü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1954
  • Farukun mattarauo Mısıra getir&ği kâr Kahir* 8 AA.Eski!Kral sarayiarındaki para ve madalya koleksiyonlarının sa tısı,gümüş,bronz ve kâğıt paralarından ibaret son parti lerin de müzayedesinden sen' ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.03.1954
  • MONTE CARLO GÜZELİ Avrupanın en hareketli yeri muhakkak kî Monte Carlodur-Bu milyonerler yatağında eğlence yaratılmak için her şey yapılır,tşte Little Michele» böyle bdr eğlence sırasında «Monte Carlo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1954
  • HKRGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAKA XVI.asırda Istanbulda basılan bir batakhane H—t—Forsa Haiilin Yeni kapı civarındaki konağı basıldıktan sonra bahçedeki mezarlıkta meydana çıktı Y«nikapı,Lanğa ve Samat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1954
  • Millî Gençlik Teşkilâtının kongresi Türkiye Millî Gençlik teşkilâtının senelik umumî kongresi dün Talebe Federasyonu Lokalinde yapılmıştır-Bu toplantıda umumî meseleler görüşülmüş ve Kıbrıs durumu mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.03.1954
  • Kore:5 Japonya:1 Tokyo 8 Naîen)Isviç rede dünya futbol şampiyon luğu için eleme maçlarından birinde Kore futbol takımı Japon milli takımını 5 1 yen meye muvaffak olmuştur.Japonlar oyunun ilk golünü pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1954
  • Beden Terbiyesi istişare yem arı Ankara.8 SHA)Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü merkez istişare heyeti 4-5/3/1954 tarihlerinde toplantısını yapmış ve gündeminde bulunan maddelerin bir kısmı üzerinde müza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1954
  • Rus hokeycîleri şampiyon oldu Stockhomıde 8 memleketin iştirakiyle yapılan buz üzerinde hokey dünya şampiyonası çok heyecanlı ve sürprizli cereyan etmiştir.Bir hafta süren müsabakalar netioetfihde Sov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1954
  • Emniyete karşı çıkacak millî takım kadrosu 10 mart çarşamba günü Fenerbahçe stadında mili!futboi takımı namzetleri son hazırlık maçlarını Emniyet talkımı ile saat 15,45 de yapacaklardır.Bu deneme maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1954
  • Car naranın gllreşlarl t Bilindiği gibi eski dünya boks şampiyonlarından Primo Camera hâten dünyanm muhtelif memleketlerinde catch güreşi yapmaktadır» Bir zamanlar dünyanm en iri ve en teknik boksörü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1954
  • Deniz kuvvetleri kır koşusu îzmit 8 SHA)Deniz kuvvetlen kır koşusu birinciliği Gölcükte 7500 met re üzerinden yapılmıştır-Bu müsabakaya İstanbul,izmit.Gölcük ve Deniz Harp Okulu güçleri takım halinde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1954
  • ingilizler bu sene dünya şampiyonu olmak azminde Şimdiye kadar görülmedik bir program ve gayretle w 'm Çalışmalara başlayan İngilizler Rio mağlûbiyetlerinin acısını çıkarabilecekler mi acaba Londra,8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1954
  • Yunanistan Israili 2—0 yendi Telâviv 8 A.Â.Bugün burada oynanan dünya fut bol kupası eliminasyon ma çında Yunanistan Israili 2—0 yenmiştir.Birinci devre 0—0 idi.Maç çok süratli cereyan etmiş ye 50 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1954
  • Basketbol Ifg mgçferında ikinci devre İlk hafta karşılaşmalarına Bu haftanın müsabakaları çekişmeli,zevkli olmuş ve normal neticelerle kapanmıştır j|jt ğj w i Jğ3jfev ^fw» ui Aûk'*!ti •«öp 1 BT il 9 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1954
  • Dolmabahçe Stadının durumu 14 martta Dolmabahçe Stadında yapılacak olan Mı II maç münasebetiyle Dolma bahçe Stadyomunun sahası şıkı bir revizyona tabi tutu',muştur.^Mevsim başında havaların:kötü gitme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1954
  • DUnya Ping Pong şampiyonasına Yedisi erkek ve dördü kedin 11 kişilik ekip doğu va batı şampiyonları arasından seçildi ı Berlin,8 SHA Mayıs ayı içinde Wembley'de yapiîa^ak ofan Dünya ping-pong birincil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1954
  • 15 günlük lig maçları programı ilân edildi Profesyonel lig tertip komitesioin dün akşam yaptığı top.'an ti da alman karara göre,20 martta başlamak üzere 15 gün iğinde,birinci devrede tehire Îığramış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1954
  • Bir maç için 80 bin liralık garanti Londra 8 SHA)Sski Un menajer» tarafından yapıl ingiltere İmparatorluğu ağır mış ve kabul edilmiştir.Don sıklet boks şampiyonu Don Cockelttn menajeri bu husus Cockel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1954
  • Or kan Şeref Apak Istanbula geliyor Ankara,8 Anka)îspan yaya karşı çıkacak milli futboltakımımızın son şekli çarşamba günkü son deneme maçından sonra belli olacaktır.Bu maksatla futbol federal yonu re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1954
  • Leicester City'nin Ira Londra 8 SHA ingiliz millî takımında saiıtrahaf ve sağ haf mevkilerinde 13 defa millî olan Portmouth takı,mından Jack Foggat.114 bin Türk lirası mukabilinde ikir ci kümeden Lei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.03.1954
  • Her ikisi de bakımsızlıktan solar.Cildinize hususf bir ihtimam gösteriniz.Banyo ve lavabonuzda beyaz sabun yerine PURO kullanınız.Teniniz kadife gibi yumuşak,çiçek gibi taze olur.BOL KÖPÜKLÜ PURO meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1954
  • Emprime imali için harice pamuklu gönderilmiyecek Emprime imalî için dış memleketlere pamuklu doku ma İhraç edilmesi hakkında Ekonomi ve Ticaret Vekâletince yapılan etütler sona er mistir.Vekâlet empr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1954
  • maıayaıara yen sefer yapılıyor Bir İngiliz heyeti himalayaSarın üçüncü yüksek tepesine çıkmak Southampton 8 AF)Himalâyalarm insan ayağı basmamış tepelerini fethet mek için beş kişilik bir dağcı lar gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1954
  • Sabu memleketini ziyaret etti Yeni Delhi 8 Nafen)Hollyvood'da fillerin arkada şı ismile şöhret yapan ve bir çok filmlerde rol alan Sabu geçen hafta memleketi olan Hindistam ziyaret etmiş ve Başbakan N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1954
  • Karaya oturan Sadıkoğlu şilepi kurtarıldı Çanakkale Boğazı civarında Zincirbozan mevkiinde ka raya oturan Kemal Sadıkoğlu şilebi,imroz tahlisiye ge misi tarafından yüzdürülmüş ve yedekte olarak dün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1954
  • RÖPORTAJ j Mukadderat ve görülmemiş bir nümün İnsan hayatında tesadüf va mukadderatın büyük ro.ii vardır.Meselâ yaşlı bir mütekaide leventte bîr ev çıkmış,fakat buranın havası sıhhatine uygun olmadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1954
  • Genç bir Türk kızının Kuzey Koredeki macerası 16 yaşında bir genç kız olan Sacide Salâbattin haya* tında biç ölü görmemişti Ku zey Kore binbaşısının kurşunu Amerikaiı teğmenin ağzını parçaladığı zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1954
  • izm itte liman kılavuzluk j istasyonu açıldı Denizcilik Bankası mevcut liman kılavuzluk istasyonlarına ilâveten Izmitte de bir istasyon açıp faaliyete geçir mistir.Petrol Ofis tesisle rine ve kâğıt fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1954
  • Buzların parçaladığı samandı ralar teroir ediliyor Umur yerinde buzlar tara fından parçalanan ziyah şamandıra revizyonu yapılmak üzere atölyeye sevkedilmis tir.Buz kütlelerine çarpıp açıklara doğru sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1954
  • ismail Habibin kütüphanesi Belediyeye hediye edildi Bir müddet «vvel vefaı eaen ismail Habip Sevük e ait 2166 kitap ve mecmuadan müteşekkil bir kütüphane,varisleri tarafından Belediye ye hediye edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1954
  • I I i f 2 3456789 10 H12 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 SoBdan saga 1 1403 yılında bugün ölen '¦büyük jestler sahibi padişah;Bir &ayı.2 Seciye;Uzum.3 Istanbul caddelerine en gü zelleri kuruluyor;Et ve bal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1954
  • Holland ve Rafferty yan yana,tezgâha dayanarak Kat henne'nın kâğıt kadar ince Çin porseleni fincanlarla önlerine koyduğu çayları içti ler.Otomobile bindikleri za man Ted Holland minderlere rahat rahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1954
  • Dehİzlebîn KIZ Tarihî Roman yazan:Kemal SAMANCfGtL Burası senin ilk defa göreceğin deniz kızım,adına "Karadeniz,derUr 70 Ağlamaya başladı.Reis onu teskin için hemen ciddileşerek sözü değiştirdi:Direği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.03.1954
  • Nato kuvvetleri dört ratline çıkarıldı Başt a rafı birincide)Almanya birliklerinia Avrupa kuvvetlerini iltihakı bizi isr tediğimiz neticeye ulaştıracaktır.1951de Avrupada 15 hava meydanımız varken bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1954
  • Amerika Japon asfterî andlaşması iiBzatandı Baştarafı birincide)ahedenin,Amerikanın Japon yadaki kuvvetlerini geri çeke ceği günü yaklaştırdığını soy lemistir.Muahede,Japonya adına Dışişleri vekili Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1954
  • Suriyenin Ankara Elçisi Şam.8 TEA.Albay Çiçekli zamanında Anka raya tâyin edilmiş olan Suriye Suyuk Blıçiai thsan Şertft yeni rejim tarafından bu vazifesinden alınmıştır.İnsan Şerif Ankaraya vazifesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1954
  • Trfrirman Hekin» Dr.HAFIZ C ft M A f.DahiMye Pazardan baeka bar gün sabah aaat 10.30-1 TOO öğleden aonra 14.30-1T.00 d» naata adar.İstanbul Divanyom No.İM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1954
  • AVRUPA YA GÖNJM^ BtkECFJE PİLOTSUZ UÇAKLA» Wiesbaden.Almanya)8 CA P)Martin B*-6I tipindeki pilotsuz Matador bombardıman uçaklarından müteşekkil ilk fi* la yarın Altaanyaya-gelmek IPzere B Amerikadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1954
  • Churchi Pin nutku ve İtalya kabine buhranı Roma,8 A.A.Eski Başvekil Alcide de Gaspari,geçen haziranda Hıristiyan Demokrat Partisinin hezimetine,OhurcfıuT in Ur nutkunun sebc-to oMuğunu söylemiş ve dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1954
  • onguldakşilebi Kefken açıklarında batlı Baştarat-birincide)Zonguldak mürettebatı Yolaç şilebine alınarak düa limanımıza getirilmiştir-Durumdan haberdar edilen ilgililer derhal harekete geçerek gerekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1954
  • Hindicimde kızıllar büyük taarruza geçti 60 bin kfşiyte taarruzunun büyü Hanoi,8 AP)60.000 kişi tahmin edilen komünist Vietmin kuvvetleri Hanoi'nin kuzey ba ti,doğu ve güney doğusundaki Fransız ve Vie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1954
  • İkizdere hidroelektrik santralı Rize ve Trabzon şehirlerinin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan santralın inşasına yakında başlanacak Ankara 8 Milliyet)Rize ve Trabzon şehirleriyle bu şehirler aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1954
  • Comet uçağr Baştarafı birincide)martta yeniden servise gire çeklerdir.Keyfiyet bugün hükümet tarafından bildirilmiştir,U laştırma ve Sivil E[avacıhk Bakam Alan Lennoks Boyd bu konuda Avam Kamarasın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1954
  • Mısırı» taFzıye notası dS» Ankaraya geldi Batfamfı birinci*)bu mesele ile ilgili olarak Türkiye hükümetinin teklifle rihi kabul etmiş ve cevabım Türk Hükümetine verilmek üzere Ankaradaki Büyükefçiliğm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1954
  • Yunan komünistlerinin faaliyeti Atina 8 Nafen)Mem leket dışında bulunan,ve Sovyetlerin bir siyasi maki nesi balina gelmiş olan Yunan.1rr Tpjfn"»t partisi t^yn^A ti yeniden Yunanistan ipişle rine karıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1954
  • Adenauer Bidault görüşmesi Paris,8 Nafea)Türkiye ile Yunanistani aiyaret edecek olan Batı Almanya Başvekili Dr.Adenauer yann buraya geldiğinde Dışişleri Vekili Bidault ile görüşecektir Bu Fransız Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1954
  • İşkembeden çıkan servat Başftarafc birincide»)arkadaşları hayretler içinde katmışlardır.Sabık baş kasap,arkadaşlarına öteden beri kestiği keçi ve koyunların 'işkembelerinde altın,inci ve 'mücevherler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1954
  • Orman Suçlarının affına dair kanun teklifi Bag tarafı birincide)bu devresi içinde kanunlaşamı yacak olan Orman Kanununun,orman suçlarına ait bölümleri yerine kaim olmak üzere bu ka mim teklifi Önümüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1954
  • Basın Kanununun beş maddesi kabul edildi Baştarafr birincide)len resmi sıfatı haiz şahsiyet iğin de lüzumlu olduğunu ileri sürdü ve bunun haksız yere isnada mâruz kaimış bir şahıs için cemiyet huzurun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1954
  • Karikatürist Doğan kaybofdu Bnçtarafı birincide)felâket gelmiş olması ihtimali üzerinde dummıştaır-Doğan» zabıtaca aranmakta ve tahkikata devam edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1954
  • Partilerin seçim hazırlığı Ba$tarafı birincide Yine beyannamede vicds hürriyetine geniş yer verile ceği anlaşılmaktadır.Bu aı da,vicdan hürriyeti sahasın da meselâ ezan mevzuunda ki eski hükümlere avd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1954
  • Valinin izahat Baştarafı birincide)yıl zarfında 579 sokağın yeni den yapıldığını veya tamir gördüğünü ifade etmiş ve yoJ yapımına devam edilecektir,demiştir.Bundan sonra dev tet eliyle yapılan işler h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1954
  • Donanmamız,Bayan Ege'de karşılayacak Baştarafı birincide)birinci muhrip filotillası Reisicumhuru denizde merasimle Maarsilayacak ve yarm saat 10 raddelerinde şehrimize muvasalat edeceklerdir-Reisicumh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1954
  • Yugoslav askerî heyeti geMi Ruştarafı birincide)ziyaret etmiştir.Misafirler sere fine akşam Ordu Evinde bir kok t ey 1 verilmiştir,12' mert cuma gününe kadar şehrimizde kalacak heyet;bugün Süvari ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.03.1954
  • Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden 1 Umum Müdürlüğümüz merkez binası ve Atatürk Sanatoryomu arasında Karakuş Tepesinde yaptırılacak bir adet telsiz istasyonu muhafaza barakası inşaatı kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1954
  • Elâzığ C.Müddeiumumiliğin ien:1 Elâzığ Merkez Cezaevinin 1 Mart 954 gününden 2S Şubat 955 malî sene günü akşamına kadar bir yıHık ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Tahmin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1954
  • Nafıa Vekâletinden Vekâletimiz Türkiye Büyük Millet MecKei yeni binasında bulunan 140 lira muhammen bedelli 350 adet Bitum Bidonu I5/3/I954 Pazartesi günü saat 10 da pazarlık suretiyle yeni Meclis ihs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1954
  • Gaziantep Belediyesinden Parke taşı alınacak 1 Kapalı zarf usulüyle 300000 adet parke kaldırım taşı akrecalktır.Beher taşıu muhammen bedeli 12 kuruştur.2 ihalesi 30/3/954 Salı günü saat 16 da Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1954
  • Otobüs ve Tramvay seferleri i.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Sayın Reisicumhurumuzun yurda dönüşleri münasebetiyle yapılacak karşılama töreni icabı olarak 10 Mart 1954 Çarşamba günü saat 9.00 dan itibaren a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1954
  • Tosyada 110 Numaralı Çevlik Tarım Kredi Kooperatifinden Kooperatifimizce Tosyanın Çevlik köyü mevkiinde yaptınlacak kooperatif binasının inşaatı kapalı zarf usulüyle ve birim fiat esası üzerinden eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1954
  • e Tubini Ticaret Ltd.Şirketinin yeni telefon numaralan 85401 84886 Adres:Taksim Cumhuriyet Caddesi İnkılâp Apt.No-33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ gEJIÎR TİYATROSU ««vat 21 de Dram Kıeum GELİN Yazan Marceılc Maurette Türkçesi Bedreddin Tunçel Her arşfamba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42157
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1954
  • Istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yazan:P.C.Magno Türkçesi:N.Savaşcr Çarşamba:16,30 matine,20,30 suare Rejisör:Avni Dill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1954
  • Elektrik Tesisatı Yaptırılacak I 'er Bankasından Kasabama adı Keşif bedel Geçici teminat Tesisin nevi ivrindi Balıkesir)150-283.25.8-764r—2 ad.65—75 ps-dizel grupu ve aıçak gerilim şebekesi» santral b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN ÇevirenbAHNh Leyia erduran Rahneye koyan:iiMİn Çarşam balan başka her akşanı saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon-40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1954
  • YENİ NEŞRİYAT «Sigorta Dünyası» nin itl sayını çıktı Türkiye Sigorta Prodüktörleri Cemiyetinin hazırlamış olduğu Sgorta Dünyası)isimli mecmu an t n bilinci nüshası zen gin münderf.catla intişar etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1954
  • IAMMEA w KARACA MAKSİM Bu akşam Saat 21 de OlBALt KARAKOLU ımartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1954
  • Elektirik şebekesi yaptırılacak İller Bankasından 1 Gaziantep Vilâyetine bağlı Kilis kasabası için 1 adet 450 Ps takatinde Dizel elektrojen grubu satınalmacak ve A-Gelektrik şebekesinin 2.ci kısmı yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1954
  • miUitjet a cone «artları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç aylık 1* 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartlar» 2 ve 3 UncQ sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 insi sayfa stmt.2,00 T.L.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1954
  • Mardin Ceza ve Tevkif Evi Müdürlüğünden:1 Mardin cezaevindeki hükümlü ve tutukluların 1/3/954 gününden 28/2/955 günüme kadar beheri 750 gramlık Konya V-S-fabrikalardan çıkan 79/81 randımanlı 80000 kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1954
  • İstanbul Asfiye Dördüncü Ticaret Mahkemesinden:953/458 Orhan özgören mahkememize müracaatla İs Bankası Levazım Müdürlüğünden namına verilen 3227 108111 sayılı ve 7/9/953 tarihti TL-450 liralık çeki ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1954
  • İstanbul İkinci İcra Memurluğundan;952/5442 Bir borçtan dolayı haozli olup satılmasına karar verilen üç buçuk fıçı koyun gödeni» tuzlanmış bağırsak» bir fıçı orijinal koyun ve keçi bağırsağı 9/3/954 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1954
  • Yollar 8.ci Bölge Müdürlüğünden Elâzığ Eksiltmeye konulan iğ:TunceH tünde Kalan Pah yolunda Harçik köprüsü olup "keşif bedeli 96-779-33 doksan altı bin yedi yüz yetmiş dokuz lira otuz üç kuruştur-Eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1954
  • RADYO TANBUL 12.57 Açılış ve program 00 Haberler 13.15 Dana iziği Pl)13.30 Şarkılar O yaniar:Nigâr Uluerer ve Fe a Tunceli Çalanlar:Halûk cai,Şerif içli,Eroümend Ba lay 14.00 Küçük öğle kon ¦ı Pl)Casa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1954
  • İstanbul Levazım Amir iğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Müteahhit nam ve hesabına Hendek için 514000 Kg-Başköprü ve Sakarya için 515324 Kg.ceman 1029 ton 324 kilo tel balyalı saman açık eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1954
  • Müfettiş muavini alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Ofte Teftiğ Hey'etine müsabaka imtihanı üe 13 müfettif muavini alınacaktır-Yazılı imtihana 24 5.1954 Pazartesi günü saat 9 da ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fUlen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Acılı?Kapanış Iterling 734.784—Dolar 280.30 280.30 fi.Frangı o.8t 0.80 aviçre Fr.64.03 64.0S lelçika Fr!5.6 5.60 «veç Kr.64.12.50 54.12.50 '¦"lorin 73.68.40 7368.40 jret 0.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8