Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.03.1954
  • V" İşçilerin Kongresi Tekstil Sendikası Beyoğlu şu besinin fevkalâde kongresi» dün sabah saat 10 da Kasımpaşada tJnal Sinemasında yapılmıştır.Kongrede söz abın azalar;Milletvekili olmak düşüncesiyle h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1954
  • İzmirde fecî bir taksi kazası Direksiyona bakim olanııyan bir şoför 3 kişinin ölmesine 4 kişinin de yaralanmasına sebep olda Izmir,7 Milliyet)Bugün öğleye doğru şehrimizde 3 kiginin ölümü ve 4 kişinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1954
  • Millî takım namzetleri B.Sporu 5-0 yendi 14 Martta İspanya İle yapılacak olan maca hazırlık olmak üzere» mîllî takım namzetleri dttn Fenerbahçe Stadında Bey ğluspor ile yaptığı ikinci hazırlık maçını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1954
  • Pursa G H.Pi il kongresi Bir.konuşma yapan Gimaltaf iktidara şiddetle hücum etti Bursa.7 Milliyet)Cum* huriyet Halk Partisi îl kongresi bugün.saat 10 da Tayya* Devamı 8»:T 80:7 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1954
  • İzm irde eşek eti i!e y pıian sucukl r Izmir,7 Milliyet)Bir müd dettenberi şehrimizde Eşak ve At etinden sucuk yaparak piya saya süren ve bu şekilde binler ce kilo sucuk imâl eden meşhur Devamı Sa:7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1954
  • 161 inci madde tadil edildi Ankara,7 Milliyet)Mecli «in bu sabahki celsesinde Petrol kanununun kalbulttnü müteakip Türk Ceza Kanununun 161 inci maddesinin sen fıkrasının tâdili ve bu maddeye bir fıkra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1954
  • Ordu terfih kanunu Mülî Savunma VekiiL Terfi Kanunu tasarısının geri çevrik diğine dair haberleri yalanladı Anskara.7 ANKA)Askejrî Şûranın tasvibiyle son şeklini alan Ordu Terfih Kanununun Maliye Vekâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1954
  • Edirne'yi su bastı Tunca ve Meric'in taşması yüzünden birçok ev suların istilâsına maruz kaldı Edirne,7 AA)Tunca ve Meriç nehirlerinin Balkanlarda eriyen karlar sebebile yükseltmesi yüzünden nehir bo-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1954
  • Ahmet Şenol'un Amer ikada ki muvaffakiyeti East Lansing,Michigan)7 AP)Türkiyenin eskj olimpiyad güreş takım,mensupiarm dan ve hâlen Purdue Üniversite sinde tahsilde bulunan Ahnut Şenol dün gece yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1954
  • Şarkışla'da Bir tren kozpsr oldu Erzurum treninin bir yük katarıyla çarpışması neticesinde 7 kfei yaralandı Ankasa 7 AA.Dev let Demiryolları Umum Müdürlüğunden bUdinîımstir:6/3/954 günü Sivastan 16.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1954
  • VATANA DÖNÜŞ 1947 49 senelerindeki Yunan iç ha*,binde komünistlere esir düşen ve Macaristan'a gönderilen 1200 Elen 5 sene sonra vatanlarına dönmüşlerdir-Resimde,yularca kızıl kamplarında kalan Yunan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1954
  • Seçim mücadelesi gittikçe hızlanıyor Cumhuriyetçi Millet Partililer Esklşehircis top* tandılar.Behçet Uz D.P.den aday gösterilecek Şelhrimizde şeçiın hazırlıkları ve partiler arası faaliyet süratle in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1954
  • Devlet Reisimiz Celâl Bayar Napoli'de italyan Amirali tarafından karşılanırken Foto;A-A-Bayar,Gemlik Muhribi ile Napoliden ayrıldı Dün sabah Napolide merasimle karşılanan Devlet Reisimiz burada beş sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1954
  • Bugün aehHmixde havana» ss 1 ahleyla sisli ve bulathı »on*»-an muhtemelen hallf yağ'şb reçeoeği ve sühunet derecesinin legismiyeceğj tahmin edilmiştir.A r-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1954
  • Basın Kanununun müzakeresi başladı Başvekil,iki defa söz alarak muhalefete cevap verdi ve matbuat hürriyetinin kısılmadığını söyledi Muhalefete mensup hatipler kanunda ispat hakkının tanınması üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1954
  • Umumi askerî valilikten atılan Necip,bundan sonra sadece Reisicumhur olarak kalacak Kahire 7 T,H,A,Bu General Necip sabık kral gün resmen açıklandığına tahtından indirildiği gün as göre,General Necip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1954
  • Yeni Petrol Kanunu dün Mecliste kabul edildi Lâyihanın 17 ye karşı 266 oyla tasvibinden sonra Türk Petrol Ortaklığının kurulması kararlaştırıldı Ankara,7 Milliyet)Büyük Millet Mecı'isi bu sabah Mu zaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1954
  • İzmîrde bir caminin halıları çamdı İzmir,7 Milliyet)Dün şehrimizde gayet enteresan bir hırsızlık olmuş ve Güzelyalı caaminin kubbesinde bulunan 40 kilo kurşun ile halıları meçhul bir şahıs tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1954
  • Balkan Paktı Sekreterliği Yugoslav Meclisi dün üçlü paktın ek anûiaşmasını tasvip etti Beıgrad,7 AA.Yugoa lav Milli Meclisi' Federal Konse yi dış siyaset komitesi geçen ae ne şubat ayında Türkiye,Yuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1954
  • Türk Pakistan Paktı ve Arap devletleri Pakistan Başvekili Iralb Suudi Arabistan ve Ürdün Krallarının ziyareti sırasında bn mevzuun görüşüleceğini açıkladı Dakka 7 AP)Pakista run bazı Arab memleketlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1954
  • Tethişçilerin muhakemesi Portoriko'lu suikastçıların muhakemesine bugün başlanacak Portorikolu suikastçıların elebaşı Bayan Lolita Nev York 7 Radyo)Amerikan Temsilciler Meclisinin dinleyicilere mah.De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1954
  • Toprak Sevgisi Güney Anadolunnn düşman istilâsına uğradığı acı günlerde bir Türk subayı ite yüksek rütbeli bir Fransız subayının genç ve güzel kızı arasında geçen hakiki bir aşk macerasının romanıdır»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.03.1954
  • IİC 8 Mort 1954 Pazartesi tW.Cera,atar 1373 2Z Şubat isti VAKİT VASATİ EZAM Güneş 6.24 12.16 Ogle 12.25 6.17 İkindi 15.40 9.32 Akşam 18.08 12.00 YatS!19.37 L30 îmsak 4.45 10.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1954
  • Meşhur verem mütehassası Grandhet;«Verem en kolay şifa bulan hastalıktır» demekle ibiraz mübalâğaya kaçmış sayılsa bile muhakkak olan bir şey var kd o da Laennec'in teyit eylediği veçhile nice verem y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1954
  • HALKIN SESİ Bir hastaya yapılan muamele!Aksaray Tramvay deposunda çaljışan 2443 numaralı biletci Hasan Çetinkaya dan aldığımız bir mektupta;Sultanahmet İşçi Sigorta,lan Hasta hamsinde,hasta,lara iyi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1954
  • iki kadın arasında kanlı bir kavga oldu Kadıköyde Kuşdilinde Ha sanpaşa mahallesinde Çeş me sokağında oturan Gülten Güngör ve Nazife Kantarcı adında iki kadın küçük bir mesele yüzünden kavga ya tutuşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1954
  • Türkiye Millî Talebe Fedc rasyommun büyük kongresi Türkiye Millî Talebe Federasyonunun 10 uncu bü yük kongresinin 22 martta Izmirde yapılması kararlaştırılmıştır.İD üıiSU büyük kongre ol ması dolayısi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1954
  • Yugoslav Folklor ekibinin dün geceki gösterisi Balkan Paktının birinci yıl dönümü münasebetile memleketimize gelmiş olan] Yunan ve Yugoslav Talebe!Birliklerinden müteşekkil folklor ekpileri,Ankaradaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1954
  • Dünya Muallimler B'rÜği Kongres{ yaım yapılacak Dünya Muallimler Birliği kongresi bu sene tatil ayın cta topalnsGaktır.Birliğin müzakereleri "Mu allimlerin cemiyet hayatına iştiraki ve,Öğretmen mektep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1954
  • Bir marangoz çırağının kazaen parmakları kesildi Şişlide Abidei Hürriyet caddesinde 32 numaralı marangoz dükkânında çalışan Celâl Deniz adında bir ço cuk,sol elini makineye kaptırmış ve dört parmağı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1954
  • 19 Mayıs spor B a y r a m ı Lise ve orta okullarda Spor Bayramı hazırlıklarına şimdiden başlandı Bu yıl yapılacak 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı için ş.mdiden hazırlıklara başlanmıştır.Beden Eğitimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1954
  • TAKVİMDEN 8* YAPRAK Diplomalı cahiller,diplomasız âlimler Bir ajan» haberine göre İngiliz şehirlerinden birinin t niversitesinde ancak,wet» mektep mezunu Mr genç,sahte vesikalarla ınndlKinn profesör s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1954
  • Millî Piyangoda kazanan numaralar Millî Piyangonun T mart keşi fesi dün Anıkairada çekilmiştir.Kazanan numaralan aynen bildiri ycruz:100.U4M* lira.kazana» 128017 20.000 lira kazananlar 004898 020786 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1954
  • Bir talebe av tüfeği ile intihara teşebbüs etti Kızıltoprakta Turist otc linde kalmakta olan Leyman Kokina adında 16 yaşında bir öğrenci,notlarının kırık olmasına ye babasının kendi sini paylamasına ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1954
  • Ziraat Okulunda bir Bağcılık kursu açılıyor Halkah Ziraat Okulunda bugün bir bağcılık,meyva ağaçlarında budama ve ba kim hususlarını öğreten bir kurs açılacaktn*.Üç gün de vam edecek olan kursa devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1954
  • KONGRELER Demokrat Parti Kasımpaşa,bucağına foaglı,Yafıya Kaflıya octagınuı fevkalâde kongre si;12 mart cuma gönü saat 20 de,Katsampaşa bucak da yapılacaktırt^ Demokrat Parti Kasımpaşa bucağına bağlı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1954
  • tstJtayede.yeni bir sağlık merkezi açılıyor Verem Savaş Derneği tarafından I ede yeni bir sağlık merkezi yaptırılmaktadır,inşaatm bir an evvel bitmesi için istanbul Belediyesi derneğe 100 bin lira teb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1954
  • Şehrimizde telefonla konuşanlar gittikçe fazlalaşıyor Geçen sene Istanbulda günde vasati olarak 160 bin mükâleme yapılırken bu sene günde vasati olarak 225 bin şehir iç} mükâleme yapılmaktadır.Şehirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1954
  • Hırsızlık vakaları Şehirdeki sirkat hâdiseleri nazarı dikkati çekecek kadar çoğaldı Şehrimizde son günlerde hırsızlık vakaları,dikkati çekecek kadar artmıştır.Dün de şehrin muhetlif semt lerinde on ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1954
  • I TOPRAK SEVGİS 1 Yazan:Bedirüıan ÇINAR Tefrika No:1 İşgal altındaki bir şehrin istasyonunu seyretmek,hüzün veriyordu Adanaya gece yansına yakın bir saatte,"Askerî Pos ta„ ismi verilen katarla varmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1954
  • KISA HABERLER if Istanbulun hararet enerji sini tabii kaynaklardan temin et inek maksajdByle muhtelif yerler de yapılan,çalışmalar devam et mektadir.Bu arada Müreftedeki tetkik ı'er tamamlanmak üzered
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1954
  • f» L I S T m Rüştü S&n3r,Selâhattin Er soy,Basri Kamacı ve Safori Bfe çek adında dört Mşiv Femer'de Yıldır.m caddesinde Ömer çor-bacı adında 'birine ait 22 numa rah kafıvede kumar oynarken suçüstü yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.03.1954
  • ilkokul öğretmeni âvası hallediliyor Köy Er stitü.erin.n öğretmen okulu haline getirilmesiyle öğretmen yokluğu 5 yıida ortadan kalkacak Ankara.7 THA)Maarif Vekâletinden selâhiyetli bir şaıhsiytt verdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1954
  • Iran,Ibni Sınanın yıldönümünü 10 gün müddetle kutlayacak Tattıran,7 Anka)îbni SL aanın yıldönümü münasebetiyle İranda 10 gün sürecek büyük bir merasim programı hazırla»,mistir.19 devletin temsilcileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1954
  • FIKRA «Gençlik öyledir işte» getir geçer» d'ye bir mısra var Cahit Tarancı'da* Fakat bn söz muhakkak ki şiir kadar» hatta insanlık kadar eskidin Gençlik ebediyet kelimesini keşfettiren,zamana meydan o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1954
  • Hapishanenin sükûnetinden istifade etmek isteyen anne Stuttgart,Batı Aiman ya)7 ANKA)6 Çocuk iu bir Alman annesi b rçok teşebbüsten sonra hapse gir meye muvaffak olmuştur Karakolda ifade veren ka din,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1954
  • Kendisini lüzumsuz sayan müdür istifa etti Texas,7 AA.Columbia' daki Amerikan dış faaliyet mü dürü,kendisinin «lüzumsuz» bir memur olduğu mülâ(ıazasile dün istifa etmiştir.Birleşik Amerika dış faaliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1954
  • Kısa harioi haberler AMERİKA İC Birleşik Amerika nüfusu mm 1954 tseneei foddayettinde 161.100.000_yftıü 1 nisan 1950 saymnndaki miktardan 10 mil yon fazla olduğu tesbit edilmiş ÜT.İNGİLTERE İf İngilta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1954
  • K zil Çinin durumu Bazı batılı kaynaklar Buslarm Kızıl Çin'i tamamen eline alamadığını bildiriyorlar Londra.7 A A)Dört devlet Dışişleri Vekfllerimn ge çen ay Beriinde yaptıkları konferans İngiliz res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1954
  • İngiliz Iran anlaşmazlığı gideriliyor Londra'da yapılacak toplantının iki devlet arasındaki petrol ihtilâfını halledeceği zannediliyor Londra,7 Nafen)Bu hafta İran ite ingiltere Anglo-Iranian petrol k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1954
  • Televizyon istasyonları kurulacak Ankara* Istanbul ve İzmirde birer televizyon istasyonu kurmak için etüdlere başlanıyor Ankara.7 THA)İlgili makamlardan verilen,malûmata göre.Ankara.IstanbuJ ve İzmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1954
  • iyasi icmal Wi.sırda rejim değişiyor Beş gün evveli 4 Mart 1954 de.bu sütunda Mısırda rejim sallanıyor» demiş» Nil sahilinde cereyan eden haddelerin tahiiH neticesinde buna kanaat getirdiğinıâai izah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1954
  • Hindistan'da tren kazalarının sebebi Madias.7 Nafen)Hindistan'da cereyan eden demiryolu kazalarından büyük bir kısmı hatlar üzerine çıkmakta olan inek ve öküzlerden ileti goldiği bildirilmektedir-Geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1954
  • Comet uçakları servisi tekrar başlıyor Londra,7 Nafen)İtalya'da El'be açıklarında denize düşen Comet yoîcu uçağından sonra durdurulan bütün Comet seferlerinin 10 gün sonra yeniden başlıya çağma dair h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1954
  • Yeni bir titanyom damarı bulundu 7 Nafen)Por tekiz doğu Afrikasında mü him müktarda Titanyom da man bulunduğu açıklanmak tadır.Titanyomun tonu 40 bin Türk lirası etmektedir.Sesten süratli uçakların im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1954
  • 20 milyon liralık pamuklu ithal ediliyor Sümerbankm ithal edeceği 20 milyon liralık pamuklu mensucata ait hazırlıklar ta marnlanmak üzeredir.Müessesenin Japonyadan kaput bezi,Italyadan poplin,Çekoslov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1954
  • Nakil vasıtalarında halkın huzurunu kadranlar çoğalıyor Bazı kimselerin umumi nakil vasıtalarında ve bilhas sa şehir hattı vapurlarında halkın huzurunu bozacak şe kilde hareket ettiklerinden şikâyet o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1954
  • ilkbahar mahsulünden büyük bir randıman bekleniyor Ankara 7 T.H.A.Tarım Vekâleti,önümüzdeki mahsul mevsiminin geçen yıllara nazaran daha randımanlı olabilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı ve bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1954
  • Cürefkârcm bir hırsızlık Bir mağazadan 70 bin dalar çalan hırsızlar iğlerini herke-sin gözü önünde yaptılar kimse anlamadı Piütsfcuırgfh,7 A.AO Cüretkâr üki hırsız dün burada bir ticarethaneden,içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1954
  • Karakola 20 santim uzunluğunda bıçakla geldi izmir 7 T,H,A,Karakola ifade vermeğe geleni Metin adında birinin üzeri arandığı zaman 20 santim uzunluğunda iki yüzlü bir ka ma bulunmuştur.Karakola üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1954
  • İKTİBAS Mayerling faciasının giz tarafları aydınlanıyor mu?İmparator Francois Jos ph'in yaveri o gec3 şahit olduğı korkunç sahneyi anlatarak bu faciaya büsbütün yani bi vaçha vermektedir Mayerling fac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1954
  • Hamilton Beamish bu umulmadık saadet karsısında bir an kendinden geçti,sonra derhal zekâsını işleterek konuşmaya muvaffak oldu:Maamafih burada muhafc kak kalmam şart değildir,dedi-işi bir çırpıda hall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.03.1954
  • Talihin yüzüne ¦I lit was gulduğu model kız Üç senedir modellik yapmak* olan Gloria Garden» bîr müddet evvel aldığı bir mektubu açmca hayreti» kalmıştır* Zira bu mektupta Ameri* kanın en meşhur Petrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1954
  • Amerika da yaptığı seyahatten dönmekte olan Reisicumhurumuz Celâl Ba* yar dün Andrea Ooria transatlantiğiyie Napoliye gelmiş ve İtalyan filosu tarafından törenle karşılanmıştır» Rıhtımda kendisini bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1954
  • XV.Luinin metresi olmak Fahişeliğin zır vasine çıkan Markiz de hayret va kıskançlıklar içinde Güzel Antoinette'!kıska nanlar çoktu-XV-Lui'nin da imi metresi olmak bahtiyar lığına ermek mühimdi-Ancak k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.03.1954
  • G ims iy town mail:imkânsızlık içinde bocalıyor Londra,7 SHA)ijğirfcK renin Oritus^y Town futbol ki**.lübü son zamanlarda pek büyük mâü imkânsızlıklarla kar-Îıı kargıya ibuiunmaktadir.Kû-tiİ jdaredüe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1954
  • kayak yarışları gelgrid,Vûhan ve-Y5ü|foaiâv'ördü kar yak ekiplerinin-iştirak ettiği 4*ayâk yârişlânriâ Bosna'da başlanılmıştır-Kalabalık bir meraklı küksi tarafından takıp edilen bu müsabakalar çok çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1954
  • Serbest güreş seçmeleri iki gündenbori devam etmek te olan serbest güreş mint takım seçmeleri dün Fatih kulübünde yapılan müsabakalarla nihayete ermiş ve namzetler şu şekilde seçilmişlerdir:52 kilo:Ah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1954
  • Böb© ÖlsoarHB İngiltere «eyalrati Lonâı^ 7 SHA)IMln ya orta sıklet boks şampiyonu ocBdbOtf Carl Olson.Ingiİtereye;gitmeklçüı 240 hin lira istenmektedir-Bu mevzuda Olson'ua me najeri Sid Flaherty şanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1954
  • Amatör lig maçları Amatör küme lig maçlarına dün Vefa ve Eyüp sahalarında" devam edilmiştir.Çekişmeli ve zevkli bir şekilde cereyan eden bu karşılaşmalarda şu neticeler alınmıştır:Vefa Stadında "Sakar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1954
  • Genç takımlar turnııasım Istanbulu 1-0 yenen i Ianir 7 SHA)Bugün burada oynanan genç takım lar tojrnuvasında Kuzey A,nadolu takımı.Güney Ana dolu karması karsısında 4-2 mağlûp olmuştur.Günün ikinci ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1954
  • Yugoslav Üniverslte-I iler il e yapılan voleybol maçı Şöhrimizkie misafir bulunan ugoslav Üniversitesi voleybol takımı dün Eminönü öğrenci lokalinde Istanbul Üniversite kulübüyle yaptığı maçı 3-1 kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1954
  • Dim yapılan hususî karşılaşmada f.Itk devreyi 1 O galip bitiren Sarı Lâc vert iier ikûnci yarıda üstün bir oyun gösterememelerine rağmen first ar an ist:fadeyi buerek sayı adedini çoğa ttıl ar V'V.Dtt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1954
  • VEFA İLE KARAGÜMROK YENİLEMEDİLER Dün Vefa stadında yapılan jhu eüsî karşılaşmada Vefa İle Kat ragümrük çok çekişmeli geçen bir oyandan sonra 1-1,berabere kalmışlardır.İSTANBUL KARAGÜCÜ BURS ADA GALİP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1954
  • Dil i yapı an b^skatbot m çarında Bahçe M.Spor Basketbol lig maçlarına dün Teknik Üniversite Spor Balonunda kalabalık bir se yirci kitlesi önünde devam edilmiştir.Bu eahada günün ilk karşılaşmasmı Ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1954
  • Millî takım namzetleri Beyoğraspor maçında,namzet takımın gollerinden biri Beyogluspor kalesinde Foto Milliyet S-önemn" Göz doldurucu bir oyun çıkaran önümüzdeki pazar güntt ispanyol milli takimıyı'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1954
  • Tekirdağ Lig Maçları Tekirdağ 7 ŞHA)Te kirdağ lig maçlarına bugün devam edilmiş ve şu neticeler akmıştın Halkspor:2 Çorluk Gençlik:1 Doğanspor sahaya çıkma dığmâan Çorlu hükmen ga 'ip.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1954
  • Basketbol lig maçları lakım O-G-Galatasaray 8 8 Fenerbahçe.8 7 Modaspor.8 6 Darüçşafaka.8 4 Beyoglüspof 8 3 Kurtuluş 8 2 Kadıköyspor.8 1 f Vefa.8 İ puan curumu m.a.y.p.0 551 380 İ6 İ 477 400 İS 2 406
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1954
  • s Londra-7 THA.De-^şm edilen înşpîtere lijf «naç* lanııda aşağıdaki neticeler ahnraıştir;Bolton 3 Sünderiandl Burnley 2 Aısenal 1 Cha rHon 3 Portam&ut& 1 İriverpöol 1}:ÇudâenaÛeldS M UnİVed 1 Wolverti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.03.1954
  • Sahne ve Perdede en çok alkış toplayan sanatkârlarımızdan 1 r^ W "CİLDİNİZİ SAKIN İHMAL ETMEYİNİZ diyor] Ben ilk çıktığı günden beri PURO'nun müdavimiyim.Siz de iki hafta muntazaman PU-RO'y» tecrübe e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1954
  • 1 2 34567 89 10 11 12' s_|i U jiB~ H L 7 3 9 Jl-BJj-W-io İl ii f MH^ TWi 12|bj gg J Soldan sağa 1 Lâyiha;Ev.2 Bağış lama;Eski Türk kumandanlarından biri.3 Bazı dinlerde kendini dine veren kad.n.4 Adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1954
  • Su isimde birinin,pehlivan yapılı,yakışıklı,kumral bir gencin mevcudiyetinden bite haberdar olmadığı günleıdi bunlar.Artık tanışmalarını,ondan sonra geçen hâdiseleri sırasiyle anlatmaya başlayacak,müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1954
  • DÜNYA NÜFÛSU ARTIYOR Dünya nüfusu o kadar sü ratle artmaktadır ki çiftçiler ve ilim adamları ihtiyaca kâ fi miktarda gıda maddesi temini hususunda istihsal kabi liyetlerin;kaybetmek tehlike si ile kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1954
  • Tetkikleri Mekkenin güvercinleri Mekke,Arabistanın gayri miislimiere yasak edifan iki beldesinden biridir.Gz.C3 giren bir gayri müsıîmin cezası ö üm iîr AP ajansının Mekke muhabiri taralından hazır la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1954
  • RÖPORTAJ vagazı şirketine teknik man nasıl Gün geçmez ki şu veye bu s mtte hev« gaza boru.arı^ın patlaması neticesinde bir iki kişinin öldüğünü işitmiyeüm.Ş.mdi idare bu durumu önem k için birçok tekn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1954
  • Denîil Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIOtt,Musa Reis Küçüğe döndü:u Seni konuşuyorduk benim Nergisim ff de tm 69 Yine işportacı olarak kalacaksın,lâkin bu bir süs olacak sana-Ücretini vereceğim,elbise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.03.1954
  • Balkan Paktı Sekreterliği Bii*tarafı birincide)Gegen sene Kasım'da 8elgrad'ta imzalanan zeyl anlaşma Ankara andlaşması daimi sekre terliğinin teşkilini derpiş etmek tedir.Kanun tasarısının izahı feder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1954
  • Tethişçilerin muhakemesi Bagtarafı birincide)sus locasından rasgele ateş ederek 4 senatörün tehlikeli surette yaralanmasına sebep olan Porto Rikolu tethişçile rin duruşmaları yarından iti baren bağlıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1954
  • TÜRK PETROLLERİ ORTAKLIĞI Meclis daha sonra,«Türk Pet rolleri Türk Anonim Ortaklığı kanun layihasının müzakeresine başlamıştır.Bu lâyihanın esj a bı mucibesind'e şöyie denilmekteydi:«Petrol kanununda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1954
  • Yeni Petrol kanunu kabul edildi Baştarafı birincide)laşmışür.Reye 283 mebus iştirak etmiş;bunların 206 sı lehte 17 el ise aleyhte rey vermişler dir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1954
  • Seçim mücadelesi gittikçe hızlanıyor Baçtarafı birincide)çapta,faaliyete geçtiği anlaşıl-'maktadır.Bu arada Üniversite •tarafından sevilen iki profesöre de adaylık teklif edilmiştir.Saçim mücadelesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1954
  • Şar kışlada bir tren kazası oldu Baştarafı birincide)nununun da yoldan çıkmasına sebebiyet vermiştir.Hâdisede personelden 4,yolculardan 3 kişi hafif yara lanmış olup,ilk sıhhî tedavi leri yapılmıştn\S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1954
  • İKTİBAS Mayerling faciasının gizli tarafları aydınlanıyor mu Bagtarafi 8 üncüde)«Adamlarım köşkü Mkı bir muhafaza altında bulundururlarken ben tek başıma saraya döndüm ve müthiş felâketi bütün teferrü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1954
  • İŞLETMELER VEKİLİNİN KONUŞMASI Petrol kanunu lâyihasının ka-j bulu dolayısiyle İşletmeler Vekili Sıtkı Yırcaiı bir konuşma yaparalc ezelimle şunları söylemiştir:«Kanun lâyihasının rey/erinize arzedild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1954
  • Türk Pakistan Paktı ve Arap devletleri Baştarafı birincide)sunda görüşmemiz muhtemel dir„ demiştir.Irak kralı Faysal 12 mart Suudi Arabistan kralı Suud 14 nisanda Pakistani ziyaret edeceklerdir.Jrdün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1954
  • Basın Kanununun müzakeresi başladı Baatarafı birincide)Şevki Çiçekdağ kısa 'bir İzahat ta bulunduktan sonra dünya mevzuatını tetkik ettirerek bu tasarının Meclise getirilmiş olduğunu söylemiştir-MUHAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1954
  • Ordu terfi kanunu Bagtarafı birincide)Tb&annın bu devre kanunla" şıp kanunlaşmayacağı sualine Millî Savunma Vekili şu cevabı vermiştir:«OBu hususta şimdilik kat't bir şey söyleyemeyeceğim-Çalışmalar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1954
  • Boğazdaki buzlar eriyor Boğazdaki buzların erimesine mukabil EreğS limanı buz kütlelcriyle kaplandı Karadeniz boğazı methalinde ki buzlarla boğazı dolduran buz lar erimektedir.Boğazdan bir kaç gun evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1954
  • BUZLAR,EREĞLİ LİMANINI KAPLIYOR Karadeniz Eregiisi,7 A.A.Tuna nehrinden koparak Karadeniz'e açılan ve akıntılar yü zttnden İstanbul Boğazını kaplı yan buz kütlelerinden büyük bir grup bugün Ereğli lim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1954
  • SALAH SALEM İSTİFA ETMEDİ Kahire 7 T,H,A,Mu sır Mili!istikamet Vekili Salah Salimin istifa ettiğine dair,bugün Mısır basınında çıkan haberler,bizzat Vekil tarafından yalanlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1954
  • ABDULN AŞIRIN BEYANATI Kahire 7 T.HA,Mısır Başbakanı Binbaşı Cemal Abdülnasır bugün yaptığı bir açıklamada,Mısırda parlamento tesisinden sonra ihtilâl Konseyinin vazifeleri sona erecek ve Konseydeki a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1954
  • Gl.Necip'in yetkileri Abdülnasıra devredildi Ba$taraf ı birincide)di ise bu vazifeyi Başbakan Nasır üzerine almakta ve ay nı zamanda kendisine,memlekette çıkabilecek herhangi bir hâdiseyi bastırmak üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1954
  • 161 inci madde tâdil edildi Baştarafı birincide)na göre,h'arb esnasında âmme nin telâş ve heyecanını mucip olacak veya halkın maneviyatı ru kıracak veya düşman karşısında memleketin mukavemeti,ni azal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1954
  • MISIRDA TEVKİF EDİLEN KOMÜNİSTLER Kahire 7 T,H,A,Mıar Emniyet Kuvvetleri bu gün Tanta Kefrelzayat ve Kahirede aynı zamanda ani baskınlar yapmak suretiyle bir çok komünist yuvalarını tesbite ve 41 komü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1954
  • İzmirde eşek eti ile yapılan sucuk Baştarafı birincide)Afyon sucuklar.mn sahibi Arif Şengezer'in dükkânma bir buskin yapılmıştır.Bu baskında sa mklar eşek eti ile sucuk yapar ken suçüstü yakalanmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1954
  • Bursa CHP İl kongresi Bagtarafı birincide)re sinemasında Şemsettin Gümaltay.Zihnî Betil.Nizamettin Nazif ve Emel Gürler'in iğtİTakiyle yapılmıştır.Divan seçiminden ve raporun okunmasından sonra tenkit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1954
  • Ahmet Şenol Baştarafı birincide)yede tula matlûp ederek takımı aiKn şampiyonluğunu temin etmiştir.Bu müsabakaların nstl cesinde Purdue Üniversitesi Î6 puam'a birinci,şampiyonluğunu muhafaza etmeğe çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1954
  • Bayar,Gemlik muhribi ile Napoliden ayrıldı Baştarafı birincide)sünde durarak kendilerini uğurlamaya gelenlerin se lamlarına mukabele etmiş lerdir.Bu esnada sahil batarya lan ve limanda bulunan Ital ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapan* Afcilıj Sopânıt Sterling-734.784*—Dolar" 280.50* 280.30 Fr.Frangı U.81 0.80 İsviçre Fr.04.03 64.0S Belgika Fr!5.61 5.66 isveç Kr.54.12.00 54.12.50 Florin 78.68.40 73.68.40 Lire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • Lokman Hekim Ur.HAFIZ OtMAL Dahiliye Mütîhaama» Pazardan başka her gün aabah aaat I0.30-ll.oo öğleden eonra 14 JO-17.00 de harta aabuJ adar.Istanbul Divanyom No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • Tamirci ustası alınacak Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünden İstanbul Bölgemiz taşra şubeleri ve projelerinde çalisştrrıTniak üzere aşağıdaki sayı ve evsafta usta alınacaktır.Namzetlerin imtihanda göster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • Açık ve kapalı içki satan Tekel Bayilerile müsteh ik-ere Bayi ve müstehlik elinde kalmış olan Tekel)veya inhisar)yazısını havi olup yazılan kısmen veya tamamen silinmemiş ve içlerine yağ,gaz vesaire g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • Eiektirik şebekesi yaptırılacak İller Bankasından 1 Gaziantep Vilâyetine bağlı Kilis kasabası için 1 adet ı50 Ps-takatinde Dizel elektrojen grubu sa-tınalmacak ve A-Gelektrik şebekesinin 2.ci kısmı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • 450 fon Karpit alınacak Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden 300 ton 25-50 m/m lik karpit ve 150 ton 2-7 m/m İlk karpit teklif verime suretile satın alınacaktır-Tekliflerin en geç 13/4/1954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • Elektirik Şebekesi Yaptırılacak tır İller Bankasından 1 Rize iline.bağlı Pazar kasabası için 2 adet 160 KVAhk trafo istasyonu ile Alçak Gerilim elektrik şebekesi yaptırılacaktır-2 Tesisin işler halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • 150 Ton Küfçe Kurşun alınacak T.C.Devlet Demiryolları İşletmesinden 150 külçe kurşun teklif aîma suretiyle satın alınacaktır.Tekliflerin en geç 6/4/954-Salı günü saat 1700 ye kadar Ankara'da işletme m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • KÜCÜ SAHN Dünkü Çocuk Komedi 8 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDÜRAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • ADone şartlın Lr.Ar.Senelik 42 00 Altı ayak fci 60 Üç aylık 1» 00 Bir aylık W Ecnebi memleketlere iki mislidir.Ufn şart!ar 2 ve 3 üncü sayfa sani.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sımt.2,50 T.L.ı Hanlardan mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • Sabun alınacak İstanbul Birleşik Mahallî İdaresine bağlı hastahaneierte diğer daire ve müesseselere 954 ovali yılı içinde lüzumu olan 40.160 kilo tahmin olunan beyaz ve 25-740 kilo tahmin olunan yeşil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • Mardin Ceza ve Tevkif Evi Müdürlüğünden:1 Mardin cezaevindeki hükümlü ve tutukMâna 1/3/954 gününden 28/2/955 gününe kadar beheri 750 gramlık Konya VS-fabrikalardan çıkan 79/81 randımanlı 80000 kilo ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • Tosyada 110 Numaralı Çevlik Tarım Kredi Kooperatifinden Kooperatifimizce Tosyanın Çevlik köyü mevkiinde yaptı* nlacak kooperatif binasının inşaatı kapalı zarf usulüyle ve birimi fiat esası üzerinden e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden 1 Umum Müdürlüğümüz merkez binası ve Atatürk Sa« natoryomu arasında Karakuş Tepesinde yaptırılacak bir adet telsiz istasyonu muhafaza barakası inşaatı kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • işçi Evleri İnşaatı Yaptırılacaktır:Etibank Genel Müdürlüğünden 1—Garp Linyitleri İşletmemizin Soma bölgesinde 1 tip üzerinden 100 adet 50 çift)işçi evi ve haricî tesisatı inşaatı kapalı teklif alma u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • inşaat ilânı f.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden:İ Kapalı-zarf usulü İla aks Utmaya konan iş:Bankamız Burdur şubesi lojmanlı hizmet binası yapısıdır.Keşif tutarı Geçici teminat 180 0000 10250—lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • I T^c^ı Gönsl MüdürJUğil ilânları I m^mam—ımmmmm^—m.Satmalına Komisyonu Başkanlığından Muvakkat İhale Malin cinsi Mikdan teminatı tarihi günü saati Tozaspest.1800 Kg.102 TL 19/3/954 Cuma 14 Fıçı çembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • Elâzığ C.Müddeiumumiliğinden:1 Elâzığ Merkez Cezaevinin 1 Maıt 954 gününden 28 Şubat 955 malî sene günü akşamına kadar bir yıllık ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Tahmin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • ZAYİ 9.Hava Üs.K-lığından 6-Hava Üs-K.Iıgı adına 24/2/953 gün ve 17/1558 sayılı yazı ile gönderilip neticede zayi olduğu anlatılan 95101 sayılı Levazıan Ayniyat tesellüm makbuzunun yenisi tanzim olunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • M.S.V.1.no.lu,sa.al.ko.başk,dan,Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için kapatlı zarf usulü ile ihaleye konulan 50 ton yufkaya teklif edilen fiat amiri itaca pahalı görüldüğügTıden tekrar kapalı zarf usu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • Ankara Numune Hastahanesi Baştabipliğinden:Cinsi Kilo Fiat)Tutarı M-Teminatı Düşünceler Ekmek.Adet 150000 Ö 30 45000 3375 o^/o/ak,İa/oa Koyun eti 70-000 2^0 182000 10350)Kapah 24/3/954 saat 10/30 tnek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • Istanbul belediyesi SEHÎR TtYATROSU 21 de Dram Kıamı GELÎN Yazan Marcefle Mauratte Türkçesi Bedreddin Tunçel Her çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi akşamları temsil' yoktur.Telefon:42157 Komed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • m m mm R A D Y O İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dana müziği Pl)Victor Silvester or fceetrası 13.30 Şarkılar Oku yan:Saıme Sinan Çaİanıar:Cev det Çağla,Kadri Şençalâr,İş mail Şen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • Istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri Em.nönü Öğrenci Lokalinde YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yazan:P.C.Magno Türkçesi:N.Savaşer Çarşamba:16,30 matine,20,30 suare Rejisör:Avni Di İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1954
  • lAMMEft MAKSİM Bu akşam Saat 21 de C t B A L I KARAKOLU ırı)art esi,Pazar Tiatineler 15 te K A 8 A C A xeiefon-43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8