Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.03.1954
  • mm® ukji DENİZALTIMIZ AMERIKADA Donanmamıza mensup Gllr denlzattısı tamir ve tadıl edilmek üzere Amerikaya gitmiş ve Philadelphia doklarına girmiştir Denizaltımızın tamir Masrafı Amerikan yardım progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1954
  • Lise mezunu bir adam Üzeri aranan Ibrahlmln askerliğini yedek subay olarak yaptığı da iesbit edildi izmir.5 Milliyet)Manisadan aldığım bir habere göre,İbrahim Büver adında 40 yaşlarında biri Manisa is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1954
  • Dön İfadelerine müracaat edilen Amerikan şilebinin kaptan ve personel)Yayla motorunu batıran gemi Dün Umanımıza getirilen geminin kaptan ve mürettebatı hâdiseden haberdar olmadıklarını söylediler 2 Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1954
  • Başvekil,Bayar'ı İst an bu Ma karşılayacak Reisicumhuru karşılamak üzfr re yapılan hazırlıklar hızla ilerliyor Ankara,5 Anka)Amevl kadan dönmekte olan Reisicum nurumuz Celftl Bayar'ın Ista» buı ve Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1954
  • İstanbul Belediyesinin vilâyetten ayrılması Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen kanun teklifinin önümüzdeki gUnlerde Mecliste müzakeresi bekleniyor Ankara,5 Milliyet)İs tanbulda Belediye ile Vilây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1954
  • Buzlar eriyor Gemiler dün.serbostce Boğazdan girip Sıkabildiler Karadeniz Boğazını istilâ eden buzlar dünden itibaren erimeye başlamış ve bunun neticesi olarak ta gemiler,Devamı Sa:7 SU:7 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1954
  • Yeni hava tesisleri Nat» tarafından yapılacak bava alanlarından başka üçbüyük üs kurulacak Ankara,5 T.H.A.Resmî çevrelerden,sızan habere göre,NATO Genel Ke.Mûutanhğı tarafnıdan,memleketimizin muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1954
  • Orta Doğunun Savunması Bir habere göre Suriye.Türkiye Pakistan Paktıma girmeye karar vermiş Suriyenin yeni Reisicumhura Haşini el Attasi Naw York,5 Anka)Suri yenin yeni Başvekili Sabri tü Asali New Yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1954
  • Bir kaç gün önce Sudanın merkezi Hamımda yapılan nümayişlerden bir görünüş Mısırın tarziye vermeye yanaşması iyi karşılandı Elçi teatisi ancak tarziyeden sonra mümkün o'acak.Necibin selâhiyetleri g ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1954
  • 5 inci Kore değiştirme Birliğimiz İzmir,5 Milliyet)5 inci Kore değiştirme Erirliğimiz haaırliklarma devam «ttoıehtediıv Seferhisardaki toplanma kampı na evvelce ge/en karargâh subaylarından başka bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1954
  • EISENHOWER VE PORTO RtHO VALİSİ Biri kadın olman üzere üç Porto-Rikolunu» Amerikan Meclisinde yaptığı silâhlı tecavüzü müteakip Porto*Riko Valisi Luis Munoz sağda)Beyaz Saraya giderek Başkan Eisenhowe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1954
  • İnönü,İzmire gidiyor C H.P İzmir t«*kflâr* Ege'de bir kavvet gösterisi yapmak için hazırlıklara başladı İzmir,5 Milliyet)20 mart tarihinde yapılması kararlaştm lan CJH.P.İzmir îl Kongresinde fıazir bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1954
  • Molotovun Batılılara hücumu Rus hariciye vekilinin sod beyanalındaki mütecaviz kelimeler bilhassa dikkat* çekti Moskova,5 AP A.A.Sovyet Dışişleri Vekili Molotov,Pravda ve diğer Moskova gazetelerinde ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1954
  • H Bagüa şehrimizde havanın omu mfyetJ© katotla Tt arasıra *nev zil yağışlı gerçeği Sühunet derecesinin değişmiyeceği tahmin 1 edilmektedir.Vr* Vv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1954
  • Fas Sultanına yeni bir suikast daha yapıldı Sultan başından hafif surette yaralandı.Polis sulkastle İlgili 21 kişiyi tevkif etti Fas,5 T.HJV)Fas Sultanı Muhammet Bin Arafa,bugün bir suikaste maruz kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1954
  • İçinde 20 kişi bu'unon bir uçak kayboldu Rom adan Almanyaya gitmek üzere havalanan Amerikan uçağının Alplere düştüğü zannediliyor Roma.5 A.A-Amerikan askerî makamlarının res* men bildirdiğine güre,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1954
  • Gençliğin Kıbrıs davası üzerindeki hassasiyeti Eminönü Helkevîncfe tertip edilen toplantıda Yunanistanın hareketi şiddetle tenkit edi di Türkiye Millî Gençlik Komitesi tarafından dün saat 16 da Eminön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1954
  • Basının yeni b r kaybı Son Posta gazetesinin Tam İşleri Müdürü Sami Teziş vefat etti Teessürle haber aldığımıza göre,basin ale mi kıymetli bir rüknünü da ha kaybetmiş,Son Posta gazetesi yası işleri mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1954
  • Toprak Sevgisi Güney Anadohmun düşman tarafından işgal edildiği acı günlerde cereyan eden hakikî bfr aşk romanıdır Arkadaşımız B E-DİRHAN ÇINAR tarafından hazırlanan bu eseri zevk ve heyecanla okuyaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1954
  • Meclis,Petrol Kanununun Uç maddesini etti Muhalefetin tenkitlerine cevap veren İşletmeler Vekili hiç bir şirkete imtiyaz verilmediğini söyledi Meclis Petrol Kanununun müzakeresini bugün tamamlıyamadığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1954
  • Türk-Alman ticareti Alman İhracat Endüstrisi Çalışma Komitesi* Türkiyeden yapılan ithalâtın arttırılmasını tavsiye etti Kolonya,5 AP)Alman İhracat endüstirisi çalışma komi tesi bugün Fediaral Hükümeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • Yazan:licdirhan HNAU Tefrika No-26 Ben o gece Halûk Beyin olmuş,ona karılık yapmıştım,Bir ara Mürüvvet:istersen hu gece buıa da kal Hatice dedi.Biliyor sun ki ev müsaittir.Halam merak eder diye rek k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • Bir eroin suae ısı dün s uç usi u yakalandı ismet "Oznoyan adında bir sf 1 ikalı,Galata'da,Yeıuzengin sokağı n&a ^rûiaciieır?beyaz zeOair satarken sar üstü yakalanmış ve üzeri.1i;yaı ı tan aramada tbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • Yeni peynir rekoltesine ait tahminler Beyaz ıP^TJ;İr",fîijiû^5^ İçm biı-durumdadır.Âlân ah iaıvn ifadesine göre buzhane ierde 50 bin teneke kadar peynir vardır.Ayrıca txu yıl lu$u şiddet.I i «eçmeşj y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • Gökay,Ermeni Ruhban mektebini ziyaret etti Vali ve Belediye Rei^i Prof-Göfcay,Üsküdavda yeni tesis «dilen Ermem Ruhban mektebine evvelki gün bir ziyarette bulunmuştur.Bu rauaupaeberle »kulda bir topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • Vali dün yol mevzuundaki çalışmaları gözden geçirdi Vali ve Belediye Reisi,dün Belediyede Fen işlen Müdürü ue birlikte yol çalış malarını gözden geçirmiştir.Bu arada* ilçelere taksim edilen mütemadi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • iç Halesi Rekabette Mücade le ve Smaî Miilkiyiîti Koruana D.emegLnin tehir ediıien toplan,tısı,17 mart çarşamba günü saat 17 de Salata Liman Lokan tasında yapılacaktıriç DJ?Beyoğlu merkez bucağına iba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • Yeni inşa edilecek antrepolara ait hazırlıklar ilerliyor Tophane ve Salipazarmda!inşasına karar verilen yeni!antrepolara ait hazırlıklarj devanı etmektedir.Bu münasebetle dün limani işletmesinde bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • Yenj Baro Başkanı bugün seçilecek Haşim Refet iKafcarardaıa;açaian ve nisafb temin eâilnûe' 'üiği için tehir «âülen ©aro Başkanlığı seçimi,bugün saat 14,30 da Birinci Ağır Ceza Mahkemesi,salonunda yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • Sular İdaresi yeıri su lut'leleaıi!inşa ettirayo.Sular idamesi-gartülen lüzum aozariioe şeöaaim MuikıtcİH1 yterîsercine "Su İkaa&eJleıu,dnşa1 dbtiaraaadk üzere teşebbüse geçjmiştir.Bigger taraififcan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • Mayıs ayı içinde 7 bin Kişi telefon alabilecek Telefon ihtiyacına kıuşıla-j yabilmek için faaliyel devam etmektedir-Mayıs aya içersin de 3500 lük Fatih,1500 lull Bebek,1000 lik Bakırköy,1 1000 lik Yeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • Ölümle sona eren kaza Ehliyetsiz bir şoför bir seyyar h vacının Slümüne sebebiyet terdi Evvelki gün Karagümırâikte ölümle sona eren bir vasna kazası olmuştur.Kara gümrükte Müftüali mahallesi t.d e Cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • HALKIN SESİ Döngel sokak Beşücfcaşta cDöagei»)sokakta oturan okuyucumu* Cemalettin Dommezsoz'den aldığımız bir çok imzalı bir şikâyet mektubunda şöyle denilmektedir: rSerencebey yokuşu civarında bizim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • Veremle mücadelede muvaffak olunuyor Sekiz yıllık mücadelenin sonunda akmüsbet ve veri nli nan netice gayet Verem Savaş Derneği ile Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünün «Veremle Savaş» mevzuunda müşte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • Piyasaya bol mifc.awln yımnırta gelmeye başladı Havaların düzelmesi üzerine istihsal mıntıkalarından piyasamıza bol miktarda yumurta gelmeye başlamıştır.©urum fiatlara da*feesir et mdş ve fiatlar ehem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • Kalay ithali için dört firmaya için verildi Memleketimize kalay ilha li için yapılan hazırlıklar sona ermiş ve buna ait protokol dün alâkalılara tebliğ edilmiştirithal müsaadesi dört firmaya verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • Yazın açılacak yavrukurt kamplarının yeri eri kararlaştırıldı Dün öğleden sonra Koca Ragıp Paşa ilkokulunda Millî Eğitim Müdür yardımcısı Celâl Kortuna'nın başkanlığında ilimiz Bozkurt ajan yar dıanci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • Bir günde on hırsızlık Sirkat vai'tlın» için emniyetçe yeai tedbir ier alınacak Son yiami dört saat içinde i şehrin mıdh'belif semtlerinde on;hırsızlık hâdisesi olmuştur.Sirkecide Muradiye Caddesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • TAKVİMDEN 8fc YAPRAK ¦omm takı nın olum gunu Bugün Kanuni Suttan Süleyman derrmm büyüt #âiri BakTaiB «an ı,iııâdilı,Baki 158S «a doğup İfiM de vefat t^ieHghm.gore 74 yaşına kadar yaşamış ve ir tihal e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • Bundan 37 yıl önce,iıkbaharin yaklaştığı günlerden bir gün,12 mart 1917 de,tupta bugünkü kızıl Çarlık gibi «mil letlar zindanı» ve bir polis dev let i olan militarist ve emperyalist Rusya imparatorluğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • ithal edilecek kahvelere ait alman bir karar iktisat ve Ticaret Vek Jeti,tesbit edilen fiatlar dahilinde kahve ithali huşu Ainu kaldırmıştır.Verilen malûmata sora,bundan böyle kahve ithal fiatları,Tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • Vapurlara dadanan bir hırsız nihayet yakalandı Bir müddettenberi Denizcilik Bankası vapurlarına mu sallat olan bir hırsız,dün yakayı elevermiştir-Son günlerde vapurlarda vukua gelen hırsızlık hâdisele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • Mu-6 Mart n».1 21 Cem.âhır L87S 1954 Cumartesi Şubat 1369 VAKİT VASATt EZANI Güneş 6.28 1225 öğle 1226 6.21 ikindi 1528 9.S3 Akşam 18.05 12.00 Yatsı 1928 120 İmsak 420 10.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • CHP.il merkezi yüksek tahsil gençliğine verildi Cuınhtuüyet Halk Partisinin devlete ait menkul ve gayr] menkullerinin hazineye intrkali sırasında İJrirversite gençliğine tahsil od'len Parti jj hinasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • KISA HABERLER it Milletlerarası Antiaikolizm bürosu,Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay'a gönderdiği bir mektupta;Türkiyede trafik ka aıımun tatbiki ve sarhoş şoför ler hakkında çıkan kanun dola yjsiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1954
  • POLİSTE if Paşabahçe Şişe Fabrikasın da çalışan İbrahim Kahrı adın •da bir işçi,şakalaşma sırasında,İskender adındaki arkadaşını sopayla sol gözünden ya-^act^mıgi^r.{STaralı Haydarpaşa Numune Hastahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.03.1954
  • Israİkle boynuz düdüklerle yapılan nümayiş Kudüs.5 AP)üç bin nüfıit Yahudi dün Havralara tapanarak kızları askere alaaayı hedef tutan kanunun kaoulüne mani olmak için koç ooynuzlanndan yapılmış düdükl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1954
  • Teke] VekiK İnegökle tütün müstahsili İle görüştü Bursa,5 A.AJ DUn İstanbul'dan şehrimiae gelmiş bulunan Gümrük ve İnhisarlar Ve kili Emto Kalafat,bugün tütün bölgelerinden olan İnegöl'e git miş,hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1954
  • Devlet Tiyatrosu eaoafkârlarının tekaüttük haklan Ankara,5 Anka)Haber aldıgınuaa gör*,Mauye Vııkale ti,Devlet Tiyatrosu sanatkârlarının tekaütlük haklarına dair yeni bir kanun layihası nazarlık larım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1954
  • Türkiye Odalar Birliği genel kurulu toplanıyor Ankara,5 AJL)Türkiye Ticaret Odaları,Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 4 üncü Genel Kurulu yarın saat 15.00 den itibaren Ankara Gar Gazinosunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1954
  • Saycak şampiyon olan bir inek Paris,5 AJL)Dün ziraat panayırında sağmal inekier arasında yapılan müsabakayı ikinci Marie adlı bir inek kazanmıştır.Birçok cinsten ineğin iştirak ettiği bu müsabakayı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1954
  • Dünyada 5 bin ayrı lisan konuşuluyor Unesco tarafından neşredilen bir istatistik» dünyanın umumî bir dile ihtiyacı olduğunu açıkça,gösterdi New-York,5 A.A-UnescVnun neşrettiği bir istatistik dünya lis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1954
  • İngiltere tepkili hava ordusunu genişletiyor Hava müsteşarı yeni stıv.se gitmekte o Londra,5 Nafen)ingiltere Hava Müsteşarı Geor ge Ward Avam Kamarasında verdiği beyanatta Ingılterenin yeni tepkili ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1954
  • Amerikada bir zenci İlk defa vekil yardımcısı okta Washington,5 AA.Dün öğrenildiğine göre,Başkan Eisenhower.Chicago müddeâıımumâ»)zenci Erneet Wilkhm'i Çalışma Vekil Yardakçılığına tayin etmiştir-Bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1954
  • Japonya'da atom aramaları Japon ilim adamları atom enerjisinin sonraları fena maksatlarla kullanılmıyacağı temin edilmezse araştırmaları desteklenıiyecekleıdnl bildirdiler Tokyo,5 AJL)Japon hü kûmeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1954
  • Japonya Amerika anlaşması imzalanıyor Tokyo,5 A.A.tnanıifr ıblr kaynaktan bildirildiğine go re,Japonya ile Amerika arasm da aktedilen karşılıklı güvenlik anlaşmasının tasansı bu sab.Japon kabinesi tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1954
  • Kurt çocuk Üzerindeki araştırmalar devam ediyor Lucknow» 5 Nafen)Buradaki hastahane meşhur haspası olan «kurt çocuğun» tedavisine devam etmektedir-önünüzdeki hafta bir çok doktor-mn nezaretinde Kamu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1954
  • Oava'da korkunç bir çete ortalığı kasıp kavuruyor Jakarta.5 A-A.Dün alman bazı haberlere göre.bir tethişçi çete Cavarım batısında Sukambi prenslinde 11 köylüyü öldttrmüş ve 21 ev yıkmıştır.Daha sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1954
  • tedricen »indiği iddia ediliyor Londra» 5 Nafen)Şimdiye kadar ileri sürülen bazı iddiaların,tamamiyle aksine olarak dünyanın tedricî surette ısınmakta olduğu kaydedilmektedir.Son yüz sene içinde umumi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1954
  • İngiltercnin yeni Up denizaltısı denize indirildi Londra,5 Nafen)îngilterenân en yeni ve en anodum deiıizaltısı olan «Explorer» bugün denize Deniz altında yirmi m* süratle seyredebilecek olası bu ymi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1954
  • Usa» ceddi 80 bin mm evveline kadar gidiyormaş Londra.5 Naifen)Güney Airikadalci Makapan vadisinde taş devrinde yaşamış olan insanların o zaman bile ateş kullanmakta oldukları tesbit edilmiştir-O crva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1954
  • Kore s'v I esirleri Kızıllar tarafından »erbest bırakılan sivil esirlerin çok bar kuıısız oldukları bildiriliyor Seul.5 AP)Bütün Kore fcaıfoi boyunca komünistlerin elinde kalan ve Pazartesi güttü serb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1954
  • Lübnan kabinesi güven oyu aldı Beyrut,5 Anka)Abdullah El «Yafi'min başkantftgın dıa iki Lübnan kabinesi bugün parlâmentodan itimat oyu almış.Ur.8 aTeyhte,5 müstenkife kargı 23 miUetveJcui güven oyu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1954
  • FIKRA Bir masabaşı röportajı burun ttftle ibişinin de tıııındlbırladiın ve ma miyet İtibariyle alntarbb musudanı liwINi ıe*ı H^Uııfc iv eafcb&gpndan.Be ıı—ılı yansınıza bir erkek öğrenci Aynı s».«li d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1954
  • İKTİBAS italyan sosyetesini sarsan büyük bir rezaletin içyüzü Kumsalda bulunan yarı çıplak bir ganç kız cesedi,aradan bir sene geçtikten soaım bütün italyan sosyetesini telâşa düşürdü Roma şehrinin ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA Birleşik Anotta ve İsrail «to ilci meufeiket arasındaki dostluk,ticaret ve denizcilik an ı tasmawm »asıl/ete koyan veal-1 kalan teati ııTıKglııffU.Bu JUİ merlkanin İsrail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1954
  • Fransız Reisicanalıımı Holhımlayı ziyaret edecek La Hşçç,5 A.A.Bu sabah öğrenildiğine göre,Fransız Reisicumhuru ve eşi bu sene içinde Hollanda'ya resmî bir ziyaret yapacaklar dır.Bu seyahatin Haziran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1954
  • Be van'ın ithamları İngiliz işçi Partisi sol cenah,lideri,hâlen Almanyada iktidarda bulunanların HitLer'ia yardımcıları olduğuna iddia etti Londra,5 AP)ingiliz işçi Partisi sol cenah lideri Âneurin Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1954
  • Siyasî İcmal Sur i yede tasfiyeler Şamdan alman haberlere göre yeni hükümet baza idarî tasfiyeler yapmaktadır-Eski devrin büyük memurları iş bağından uzaklaştırılıyor,yerlerine yeni rejim taraftarları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1954
  • Haîbufci Fanııy bu plânı gözlen geçirerek kendisi için o cadar mahzuriu olan kısımla rian temizlemiş ve çdk daha ^azip bir sekte sokarak derhal atbikine koyulmuştu-Talöı kendisine güler yüz jösterir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.03.1954
  • HIütGİN TARİHTEN MERAKLİ BİR VAKA yazdığı Anna,Siyam sarayında yıllarca yaşamış ve 80 prense miirabbiyelik ettikten sonra bir k tap yaz nişti.Bu ıa ehemmiyet verilmadi.Fakat so ıra.Yıl,1852.Mevsim son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1954
  • m İKA mmm t» m M *m '4t BALKAN KANI TAŞIYAN DtLBER Hollywood-un en gözde yıHız najnzetlerltt den hattâ yeni yıldızlarından biri de muhakkak ki Rita Galodor'dur.Anne ve babası Romen mültecisi olan Rita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1954
  • RESİMLE HADİS Muhallebicilerin yı!rık kongresi dün yapıldı Şehrimizdeki muhallebici esnafı senelik kongrelerini dernek merkezlerinde yapmışlar* dır.Kongrede idare heyeti üyeleri bir çok tenkitlere mam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.03.1954
  • Bu mevsim kendilerinden beklenilen oyuna «ika ratnıyan Beyoğhısportulaf eVçfr o lig.açârırt a İki «i vrebasarkvı Eu karşılaşmalarda B.Spor ve G.Saray rakiplerine nazarar datifi şan sh görünüyorlar.Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.03.1954
  • Serbest güreş miliî takım seçmeleri X3üwğ~ Federasyon unca.serbest güreş mili!takım namzetlerini tesbit etmek üzere dört şehirde yapılan müsabakalar gereğince.6-7 Mart Cumartesi ve Pazar günleri saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.03.1954
  • Kısa Spor Haberleri PAKİSTANLI BHOLU AMERİKA YA GİDİYOR Karaşi,5 Nafen)Palda,tan güreş federasyonu bu mm leketin ağır siklet güreş şanıpiyonu olan Dholu pehlivan,mü teaddtt maçalar yapmak üzere yakınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.03.1954
  • FUTBOLCULABIMIZ KAMPTA-l6çanya revanş maçına hazırlanan futbolcularımız Pendikte kampyaptıkları otelinbalkonunda.Ayaktakiler Şükrü.Çetin.Recep.Turgay.Rıdvan.Seyfi.Sanın-öndektteir:Erol.Mustafa.Suat;Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.03.1954
  • Fakülteler arası basketbol maçları Üniversite sömestr tatili do» iayısiyîe bir ay ara verilen,fakülteler arası voleybol ve basketbol maçlarına bu haftadanitibaren.tekrar Eminönü Talebe Lokalinde devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.03.1954
  • Amerika'da atletizm amatörlüğe gitiyoİ New York,5 SHA)Birle* toplu bir halde gidildiği gtbi,ğik Amerikada atletizmin yeni toplu halde müsabakalara girile den amatörleştirilmesi için şid-çek ve tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.03.1954
  • Von Cram m Alman Davis kupası takımında yer alamıyacak huş Frankfurt,5 SHA)r Nu renbergte intişar eden "Sport Magaaan,in bildirdiğine gore,meşhur Alman tenisçisi Gottfired Von Cramm 1954 yılı Davis Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.03.1954
  • Yıldızlar basketbp!maçları 6 Mart 1954 cumartesi günü Eminönü lokalinde yapı:lacağı k gaiplere bildirilen Yıldızlar i basketbol maçları pazar sabahı saat 9,30 dan i,tibaren aşağıdaki şekilde yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.03.1954
  • Basketbol takem kursu açılıyor Bölgede aşağıdaki vasıfla,n naiz olanların iştirak edebileceği bir basketbol hakem kursu açılacaktır* Kursa katılabilmek için 23 yaşını bitirmiş,orta okul me zunu ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.03.1954
  • KUBALA DA OYNUYOR Aslen Maear olan ve bu maçta Isp.an.yöl.forması altın da yer.alacak Ladislav Ku bala bir balta evveline kadar İspanyol millî takımında ki yeri şüpheli idi-Buna sebep ise Macar Federa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.03.1954
  • İtalya basketbol takımı hazırlanıyor Roma.5 SHA '—BeHçlkai ve Fransa ile yapılacak basketbol karşılaşmalarında oynayacak olan İtalyan milli basketboLtakımı 7 Maktan itîbaren Varese'nin bir otelinde ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.03.1954
  • göndermekte-ve *3 Martta ta i Bir futbol mUnakaşâsında iki arkadaşı m dö vaüğü için hapiste yatan meraklı taliminin kral kupasındaki mtçm g öre m i y ec e ğ i 'C:J c\z:İÇİ»" S0*-wn/fe&mrr^r.f7:V/V:v J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.03.1954
  • el Ferinizin güzelliği ELİNİZDEDİR S^\TerRi6lhde krem haşiv/3!satarr bulunan PURO Tuvalet Sabunu günlük temizlik işlerinin cilt r üzerindeki tahribatını ¦jST önler ve güzelleştirir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1954
  • Jsoufc tmtgde t ş t erle oluyor,puna-Kr açıldııfa zaman b*?kcik,dükkanlarda muvakkat iticilik,lokantalarda muvak «t garsonlu k yapıyordu.Kat ocafih artık çocuklar da ea* şamaya başladıkları için ofc t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1954
  • Amerika Devletleri bîr Foster Dulles,Lâtin Amerika memleketlerini komünizme karşı leye iştirake davet etti Caracas» S CAP)Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı John Foster Dulles dun Lâtin Amerika memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1954
  • Tetkikler Rusya niçin milletler anısı w-WMhe tekrar girmek istiyor 4 Kasımı 1958" te Rusya Bey nedmilel İşçi Teşkilâtına tekrar,girmek arzusunu ifade etmiştir;14 Aralık 1939 da Mil-1 letlcr Cemiyetind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1954
  • fae'r ı Mr fciirthiiimi tswrtutcefe Pediagöda Cemiyetinin 3$ inci konferansı 6' Mart cumartesi günü saat-16 de Gar Jataaaray Lisesi salonunda^ Gelenfeevi ortaokul müdürü Bis» Bedûr ttuwi&ndan;verile ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1954
  • IİEIİZLEBM KIZI Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGtb Strp Alî,yedi$ dayağ» hıncın almak için nereye başvurmak lâzınıgeîrîîğini düşünüyordu Hazır prensesimi,hazır Başka bir diyeceğin varsasöyle de onuı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1954
  • RÖPORTAJ iskerlerimizBitettpetBg matinesi Edebiyat jalatasaray Lisesinin yanm rdan fazla,temaşa hayatı» za hizmet etmiş,eleman,yetirmiş ola» meştonr.konfieıs ve tiyatro saJonundayız.3urası nedense bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1954
  • buğdayların şevkine devam Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yabancı memleket t*e satılan,hububat»* serkiytaiı devam etmektedir.Hfe mb ispanyaya satr İm» 10© bin to» fcc#fe$ı» »afcfitte Deniasnlife ff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1954
  • BULMACA ıo er X Kckaab'un* Me rika'da idfc ayak bastıg:yer.2 KederM;Çekirdek.S Byrak;Çitng«ene marifeti.Yemek.4 Bir #s«iaç Ah*r:6 Fransada bir şrfûv;Baş harfi atarsanız ırmak güıbi' akar;©rdan attığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1954
  • [ayvan ihracatından vergi alınmama»!memnunluk uyandırdı Hayvan ihracatından ren alınmaması hakkında,n defa çıkan kanun alâkaar arasında büyük muin ınıyet uyandırmıştır.Bu arada dün kendisiyle rüştüğüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1954
  • thalâtçıiardan yüzde dürt teminat alınacak Lüıeraayt-ve taKas-vo yapılc^ak ıthala-la İU ılatçılardan her türlü tedı şekilleri ~m yüzde teinat alınmaya karar veriliştir Bu arada alınan ithal mü-iadeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • Gençliğin Kıbrıs dâvası üzerindeki hassasiyeti Baştarafı birincide)teri İsmail Hakkı Zarakoglu kısa bir konuşma ile açarak:«Kıbrıs dâvasının her hangi bir ferdin» veya her hangi bir milletin davası ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • Yayla motorunu batıran gemi Bagtarafı birincide)di Çakar,ilgililere vendigi ifadede,kazanın Imralı adasının 8—10 mil açıklarında ve saat 5 sıralarında cereyan ettiğini bildirmişti.Tahkikat sonunda» Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • Basının yeni bir kaybı Baştarufı birincide)muhitte ve kentlisini tanıyanlar arasında haki] bir sevgi ve say gı kazanımştı.Üsküdar ve Ha valisi Halk Tramvayları İdare Meclisi reisi olan merhumun cenaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • Türk Alman ticareti Baştarafı birincide)1952 den beri vadeleri luıîûl et tigi halde,ödenmeyen Türk tediyatı yekûnunun 160 milyon marka baliğ olduğunu hatniaıta rak şunları kaydetmiştir:«Bu,bir çok Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • Lise mezunu bir adam dilenirken yakalandı Baştarafı birincide)ile askerliğini Yedek Subayda yaptığına dair bir vesika bulunmuştur.Yapılan tahkikat neticesinde îbrahimın hakikaten Pertev Niyal lisesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • Sümerbank'ra yeni satış depolan Ankara,5 A.A.Sümerbank Umum Müdürlüğünce,yurdumuzun birçok Îserlerinde yeniden satış depo arı açılması kararlaştırılmış bulunmaktadır.Satış depolarının açılacağı yerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • Yaralı senatörlerden bîri ağırüaştı Washington,5 A.A.Milliyetçi Porto RücohJİaan raiimes ailı^r Meolieindökl «uticast ıte-¦şefbbüsü esnasında ağır surett« yaralanan Alvin Renttey dün ¦geceyi eskisinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • Molotovun Batılılara hücumu Baştarafı birincide)Amerikan,İngiliz ve Fransız kawveAflerinin seneiferco Alman ya'da kalmasını derpiş eden Bonn anlaşması Batı AHmanya' yi yarı işgal altında bir mera leke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • CENEVRE DAVETİNİ KABUL EDEN DEVLETLER Washington,5 Anka.1 Diş İşleri Vekaletinden resmen bfldiritdigıne göne,bugüne kadar 8 memleket Cenevre konferansı na iştiraki katouı etmiş 'bulunmaktadır.Bu memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • İçinde 20 kişi bulunan bir uçak kayboldu Bagtarafı birincille)kaybolan Amerikan uçağını aramak iğin havalanmıştır.Ayın şekilde Amerikan ve Fran-«k uçakları da Marsifya ile Korsika arasında araştırmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • Meclis,Petrol Kanununun üç maddesini kabul etti Bagtaraf» birincide)cevap vermiş ve Pamukoğhıınun maddelerin daha iyi olıma-8i yolundaki temennilerine teşekkür ederek,hiç bir şirkete imtiyaz tanınmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • Tunus'da yeni siyasî teşkilât Tunus,5 AP)Tunuslulara dahili işlerini daha faz la kontrol etmek selShıyeti vermek gayesi ile hükümeti yeniden teşkilâtlandıran altı kararname dün Tunus Beyi Sidi Muhamme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • Rusya,ziraî reform yapmaya çalışıyor Boş duran milyonlarca dönüm arazinin işlenmesi için gönüllü gençler toplanıyor Londra,5 Nafen)Sov dirmekte idi.Pravda bu genç yet Rusya memlekette işlen miyen mily
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • İstanbul Belediyesinin vilâyetten avrılması Başfaurafı birincide)teklifi gündeme alınmak tu zere komisyonlardan geçmiş bulunmaktadır.Petrol Kanun Tasarısı ve diğer işler neticelendi© takdirde bu ka nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • Beşinci Kore değiştirme birliğimiz Baştaraf i birincide)Bu arada birliğini Kurmay Başkaml.gma tayin edilen Yarbay Niyazi de şehrimi a» gelerek toprarana isi il» meşgul olmıya başlamıştır.Tugayın piyad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • Yeni hava tesisleri Baştaraf t birindi üssünün kurulmasına ka verilmiş ve gereken hazırl lar tamamlanmış bulunm tadır-Cem'an 35 ilâ 40 milj liraya malolacak bu yeni lerin nerede kurulacağı ş:dilik giz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • Fas Sultanına yeni bir suikaş BaştaraZı birine mış ve otomobiline bine buradan ayrılmıştır.Camide aynı zamanda tanın yanında namaz kılı ta olan Marakeş Paşasına bir şey olmamıştır.Bu hâdise üzerine de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • Avrupada çı tehlikesi artl Viyana,5 A.A.Akdeniz rüzgârlarının ı yonlarca ton karı gevşetn üzerine Avustuıya,Alır ya ve Ssviçrede yeniden tehlikesi belirmiştir.Radyo istasyonları h;tehlikeden haberdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • Pancar Kooperatifler Bankası dün açıld Eskîşehirde yapılan açılış merasiminde Mı llye ve Nafıa Vekilleri de hazır bulund Eskişehir,5 A.A.Pan ne,malzeme,sun'î gübre car Kooperatifleri Bankası nm Eskişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • Orta Doğunun savunması Bagtar&fı birincide)Suriye Jıüıkûmoti dış siyasetinde büyük değişikâkler yapara* daha realist bir yoA takip ede çektir.Buradaki siyasi mahfillerin ka naaıtama,göre,Suriye hükûon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • w-Bozlar eriyor Baştarafı birincide)Boğazdan kolaylıkla girip çıkabilmişlerdir.Boğaziçi seferleri de nisbeten düzelmiştir.Ancak Or taköy,Bebek,Kanlıca ve Çu buklu sahilleri henüz buzla kaplı olduğunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • Cifte başlı çocuk büyüyor Petersburg.5 A«A.İki başlı,dört kollu bebek gün geçtikçe tabii surette büyümekte,gelişmektedir.Artık tek gövde üstündeki çifte baş birbirini tanır gibi olmaktadır.Tek bedenli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • D.P.Ankara müteşebbis heyeti Ankara.5 THA.Görülen lüzum üzerine Demokrat Parti Genel Merkezi tarafından işten el çektirilen Ankara İl İdare Heyeti yerine teşkil edilen müteşebbis heyet bugün belli olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • Laniel mütarekeye taraftar Pari»,5 AP)Başbakan Laniel bugün bütün Fransanın,yıldır sürüp gitmekte olan Hindicini burbkre son vermek için müzakerelere girişilmesine taraftar olduğunu söylemiştir.Başbak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1954
  • Mısırın tarziye vermeye yanaşma sı iyi karşılandı Bitarafı birmcide)elçi tayin dişe ancak Mısır'ın vereceği tatminkâr bir cevap,tan sonra düşünülebilir.GL.NECİBİN SELAHIYETLERI Roma,5 A.A.Mısır Başvek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat llftnları İki ton kadar gübre 22 Mart 954 Pazartesi saat 10 da opkapı Maltepe As-Sa-Al Ko.da arttırma ile satılacaktır-teklilerin beWi vakitte komis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • ücü SAHN Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertufcrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telsfon:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • Beyoğlu^ 4 üncü Sum Hukuk Hâkimliğinde»:J952/234 Anne ve babası vefat etmiş olan ve hâlen Aksaray Namıkkemai,caddesi 18/5 No-da oturan küçük Mine Birsen Diiıçsehnan'a.vâsi Necip Akar'ın istifasının ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • KARACA MAKSİM Bu ak#am Saat 21 de C 1 B A L t KARAKOLU ıımartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:4S1S4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 00 Ecnebi memleketler» iki mislidirlifin şartlar* 2 ve 3 üncü aayfa aant.4 T.L.7 ve 8 inci aayfa annt.2,60 TL.Hânlardan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU ««at.21 da Dram Kısmı HER ŞEYE RAGMEN Dişimizin Zarı)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçeei Tevfik Sadullalı Her çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacaktır iller Bankasından 1 Erzurum şehri elektrik şebekesinin ıslah ve tevsi işi yaptırılacaktır-2 Tesisin işler halde keşif bedeli 991.152,73 liradır.3 Bu işe ait.muvakkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden 1 Umum Müdürlüğümüz merkez binası ve Atatürk Sanatoryömu arasında Karakuş Tepesinde yaptırılacak bir adet telsiz istasyonu muhafaza barakası inşaatı kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • Dizel Generator Gurubu Alınacak Yalova Belediye Reisliğinden s 1 150 beygir takatmda ve en çok 600 devirli akuple çahgır bir vaziyette dizel generator grubu alınacaktır.Az devirliler tercih edilir-2 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • Tosyada 110 Numaralı Çevlik Tarım Kredi Kooperatifinden Kooperatifimizce Tosyanın Çevlik köyü mevkiinde yaptırılacak kooperatif binasının inşaatı kapalı zarf usulüyle ve birim fiat esası üzerinden eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • 5 adet paletli traktör satın alınacaktır Devlet Orman İşletmesi Ankara Merkez Müdürlüğünden 8 1 Orman işletmeleri ihtiyacı için 5)adet paletli traktör açık eksiltme suretile satıh alınacaktır-2 Beller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • ¦Vüfettiş muavini alınacak 1 Ofis Teftiş Hey'etine müsabaka imtihanı ile 13 müfettiş muavini alınacaktır 2 Yazılı imtihana 24 5.1954 Pazartesi günü saat 9 da başlanacak ve aynı gün saat 18 de son veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • T.C.Ziract Bankası İnşaat Müdürlüğünden Ücretle çalıştırılmak üzere inşaat yüksek mühendisi,yüksek mimar inşaat mühendisi ve inşaat ressamı alınacaktır-Taliplerin diploma ve şimdiye kadar çalıştıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • Duyurma İskenderun Tekel Müdürlüğünden 1 954 yıh içinde idarelerimiz namına İskenderun Müdürlüğü transit ambarına deniz ve kara yolları ile gelecek bilûmum Tekel maddeleriyle bu idare ambarlarından id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • Edirne Valiliğinden:1 UzuııköprU Çöpköy Hayrebolu anasında yapılacak yol ve sınaî imalât işi-475449 lira 8 kuruş keşfi çevresinde kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.Muvakkat teminatı 22767 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • Elektirik Şebekesi Yaptırılacaktır İller Bankasından 1 Rize iline bağlı Pazar kasabası için 2 adet 160 KVAlık trafo istasyonu ile Alçak Gerilim elektrik şebekesi yaptırılacaktır-2 Tesisin işler halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yazan:P.C.Magno Türkçesi:N.Savaşe Çarşamba:16,30 matine,20,oü suare Rejisör:Avni Dilli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • Üsküdar Sulh Hukuk Hâkimliğinden:954/86 Rahatsızlığı hasebiyle hacir altına alınarak annesi Emine Makbule Yararın velayeti' altına verirmiş ıbuhınan Naime Tararın Kartaldaki ikametgâhının Üsküdar Vald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • îşçi Evleri İnşaatı Yaptırılacaktır:Elibank Genel Müdürlüğünden 1 Garp Linyitleri İşletmemizin Soma belgesinde 1 tip üzerinden 100 adet 50 çift)işçi evi ve haricî tesisatı inşaatı kapalı teklif alma u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • inşaat ilânı T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan iş Bankamız Burdur şubesi lojmanlı hizmet binası yapısıdır.Keşif tutarı Geçim teminat 180 0000—10250—lira 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • Teklif isteme ilânı Türkiye Ziraî Donatın Koromu Umum MüdürlögBnden Kurumumuz merkezi ile istanbul ve İzmir Şube Müdürlüklerimizde mevcut teknik ve.ticari şartnamelerimiz esasları dahilinde 1250 kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • ISO Ton Külçe Kurşun alınacak T.C.Devlet Demiryolları İşletmesinden 150 tm kiikje kurşun teklif atma suretiyle satın ahnaeaktır.Tekliflerin en geç 6/4/954 Sah günü saat 1700 ye kadar kttkara'da işletm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • Jahip ve Başmııharrirh All Nad KARACAN Yaa iğlerini ttlen idare edan Mes'ul Müdür;Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yar:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • TANBUL 12.57 Açıı'ış ve program 00 Haberler 13.15 Şarkı-Okuyan:Alâcddin Yavaşça JanJar:Cevdet Çağla Vecihe ıryaJ,Yorgu Bacanos 13 Radyo salon orkestrası kon ri idare ecten:Semih Arg!3 1 Adam:Kral olsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1954
  • Kambiyo ve esnam lapan* Acılı* Kapanış rliug 734.78L- Iar 280.30 280.30 Frangı 0.8i 0.80 içre Pr.64.03 64.0i 4çika Ft!5.6C 5.60 eç Km.64.12.90 6402.60 lirin 78.68.40 73.68.40 ret 0.44.8ü 0.4480 ahml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8