Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.03.1954
  • tuğun şehrimizde bav/mn so- alüeytn hafif sisli sonraları büotlu geçeceği,sühunet derece,inin değismiyeceği tahmin e-Ulmifltir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1954
  • iki muhalefet Partis müşterek liste hazırlıyoı Cumhuriyetçi Mil:et Partililer,C.H.P.Ih anlaştıklarını gayri resmî şekilde açıkiad Bir ajans haberine göre Eskişehir ve Sıva Demokrat Parti adayları tesb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1954
  • Bayar ve Eisenhower'in mesajları Bayar,Selim Sarper Ha görmüyor Ankara,4 A.A:1 Ame:kan kara aularmdan aynldıkı'ı sırada Reisicumhurumuz Ce Bay ar*la Amerika Reisicumh ru arasında telgrafla rnesajl tea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1954
  • Toprak Sevgisi Milli Mücadele ytttumıda Güney Anadoloda geçen hakikî bir aşk macerasının romanıdır* Bir kaç güne kadar başlıyoruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1954
  • Öğretmen kadroları Ankara,Milliyet)©eçejılerde Mecliste kabul edilen İlkokul Ogretmenıeri" intibak Ka nünlle alâkan kadrolara dair tasarj Meclise gelmiştir.Bu tasarı ile 21892 adet 20 lira,2113 adat 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1954
  • Şişli nahiyesi ilçe oldu Ankara 4 Milbyet)Meclisin bugünkü içtimain da 33 kazanın yeniden kurulması ve 2 kaza merkezinin yerlerinin değiştirilmesi hak kındaki lâyihalar görüşül erek kabul edilmiştir.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1954
  • PEYNİR HIRSIZI Agop Kirkor adında açıkgöz bir genç faammal» Beyoğlundaki bir dükkândan teneke ile peynir çalmıştır-Resim» peyniı hırsızı tıantmalı gösteriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1954
  • Buzlar tekrar boğazı ve limanı kapladı Bu yüzden vapur seferlerimle aksamalar oldu.Boğaza giriş va çıkış imkânı kalmadı Tuna,ve Batı Karad^nizdeki Bu durum karşısında Boğazdâger nehirlerden kopup gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1954
  • Ankara Karaşi Mihveri Yirminci asırda bazı is* lâm münevverleri memleketlerinin hürriyet ve istiklâlini temin ve muhafaza edebilmek için aralarında anlaşmalarını istiyorlardı.Bu fikri siyasî bir^perns
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1954
  • 15 yaşında bir kızın iddiası Bir nahiye müdürünün metresi tarafından kandırıldığını ileri süren Zettha ölttmle tehdit edifdiği için 3 ay ifade verememiş Beş buçuk ay evvel Beycglun da cerihan e- en bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1954
  • Nakil vasıtalarında aktarma bilet usulü ihdas ediliyor Metro şebekesi ancak beş yılda tamamlanacak.Tramvayların yerini troleybüs alacak istanbul Elektrik Tramvayı kendisiyle konuşan gazeteci-Tünel ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1954
  • Mısır,Kahire hâdisesi için tarziye veriyor Hükümetimize verilecek tarziye mUşterek bir tebliğ İle Ankara ve Kahlrede aynı zamanda yayınlanacak Kahire,4 TH.A)Bir müddetten beri devam etmekte olan Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1954
  • Askeri terfi i kanunu Askerî Şûra tarafından kabul edilen tasan Meclise sevkediîliyor Ankara.4 Mdil'iyet)Millî Savunma Vekâleti tarafından hazırlanan ve Yüksek Askerî Şûranın son toplantısında kabul e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1954
  • AKADEMİ BALOSU Güzel Sanatlar Akademisi tarafından tertiplenen ve «Sirkte bir gece» ismi verilen maskeli balo evvelki geee Taksim Belediye Gazinosunda verilmiştir.Resimde» »esefi bir hava içinde sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1954
  • Ameri kaya kaçan Türk gençleri Hudut harici edilecekleri sırada kaçmak için denize atlayan çocuklardan biri boğuldu Mobile,4 AP)Bir gemide gizlenmek suretiyle Amerikaya girdikten sonra yakalanan ve hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1954
  • Hindistanda yüz kişi boğuldu Faciaya,«Mahveden Tanrı Şiv» mabedini ziyarete giden hacıları taşıyan geminin devrilmesi sebep oldu Yeni Delhi,4 A.AO Basın haberlerinden bugün öğrenildiğine göre,Agra civ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1954
  • Kıbrıs meselesi Birleşmiş Milletlere aksediyor Yunan hükümeti İngiltere İle anlaşamazsa İşi Birleşmiş Millet ere getirmeye karar verdi Atina,4 THA)Yunan Dışişleri Vekâletinin bir sözcüsü bu akşam yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1954
  • Petrol Kanununun müzakeresi dün sert münakaşalarla başladı Meclisin,bir gensoru müzakeresi halini alan toplantısında Adnan Menderes 4 defa konuşarak muhalefete cevap verdi Muhalefetin,hükümet icraatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1954
  • m I PORTORİKOLULAR PAZARTESİ GÜNÜ MAHKEMEYE ÇIKIYOR Bir kaç gtt ce Amerikan TemBİlcHer Meclisinde silahlı bir tecavüz hareketine girişen ve altı mel yaralanmasına sebep olan dört Portoriko'lunun duruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • Kaçakçılık yapan firmaların duruşmasına devam edildi Millî Korunma Kanununa ay km hareket ettikleri iddia sile mahkemeye verilen 12 ithalâtçı firmanın duruşmasına dün 2 nci Ağır Ceza lîîajhkernesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • 11 I In ken j Kurulunca karara bağlanan ihtilâf II Hakem Kurulu tarafından ""iş ihtilâfları,nm halli hususundaki çalışmalara devam edilmektedir tfu arada,geçen Şubat ayı içinde bu rnevzudaki ihtilâf,l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • Bu «ene Bahar ve Çiçok Say Tardı 22 'Mayısta başlıyacak Gülhane Parkında,yaz ay larırida açtfacak olan bahar Bayramı hazu-lık çalışmaları na devam edilmektedirilgililerden verilen jnalû mata göre,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • jfc-Türk Üniversiteleri öğretian tİyeMerî Danışma JDerneğinin tehir edilen kongresi,G mart ouırjartesi günü saat 14.30 da Teknik Üniversite Makine Fakültesi toplantı salonunda yapı lacaktrr.¦fc Haksız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • BU akşama Kadar YATIRACAĞINI!150 I İR* 'M mmmiMMizMKi f/P.Aifwzamanitemufefk/paylardaki zengin ikramıueli keşidelerimize fc zengin ıKramıyeıı ı de iştirak edeniniz ET MM fi E R ¦*15 O LFRÂVÂ R VKIIRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • Beyaz kadın ticareti naav Yazan:Bedirhan ÇINAR Tefrika No-25 "O güne kadar ağzıma içki koymuş insan değildim,Bu Orhan Bey de Halûk ©ey gibi ticaret yapıyor ve Mürüv*i vetin kalbim kazanıp onun'la evle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • Yediemîrlet sokağı Yediemirler sokağında o« turan Selma özyurtçudan aldığımız bir mektupta,bulundukları sokağın tamir ediknesini istiyerek şöyle denilmektedir:a—Eskiali semtinin 48ımal edilmiş sokakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • Geni:Mr kadim zorla kaçırıp kirlettiler Unkapanı Köprüsü II çirkin hamsenin Yaiil Evvelki gece Unkapaninda 'bir teöavüz hâdisesi olmuştur.Sirkjci'de bir Otelde kalmakta olan Sabahat Orga adnda bil kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • İlgililer Ticaret Odasında partizanlık yapıldığını reddediyorlar istanbul Ticaret Odasında particilik yapıldığına dair bazı şayialar çıkmıştır.Bu ara da Oda umumi kâtibi Zeki Zeybekoğlunun üç ay izin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • Avrupa limanları yolcu konferansında konuşulan 'meseleler iskenderiye Avrupa H manian ydlcu konferans Lukot şehrinde toplanmıştır Konferansa 'Denizcilik Bankası adına Zeyyat Parla,ile mütehassıs Mevdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • 'Bugün Kıbrıs için bir toplantı yapılacak Türkiye Millî Gençlik Ko mitesi tarafından t bu gün sa at 16 da Eminönü 'Öğrenci Lokalinde "Kıbrıs Türkiye,mevzuunda,akademik mahiyette bir toplatı yapıla çak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • Fındık ithali için yapılan müracaatlar fazlalaştı Fındık piyasasında bir dur günlük müşahede olunmaktadır.Buna karşılık dış piyasalarda stoklar tükendiğin den bize imdik için vuku bu lan talepler çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • Ocak ayında 190 kaçakçılık;hâdisesine el 'konuldu 1954 ocak ayı içinde kaçakçılarla yapılan mücadele de 239;575 lira değerinde kaçak eşya elde edilmiştir.Gümrük Muhafaza teşkilâtı,tarafından alınan te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • Aksu 'da kaçakçılık Güney Akdeniz seferinden dönen vapurda iki kaçakçılık hâdisesine ei konuldu Güney Akdeniz seferinden limanımıza dönen Aksu vapurunda iki kaçakçılık hâdisesi tesbit edilmiştir-ÎDk v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • Vk YAPRAK Wesk^ierin ULUNAY ivecenlerde Emin Kemal Bey,tanıdıklalau Mr gence rastlamışhatır sorduktan ponra de oturduğunu «nal et-Genç:EslU c v i m izde o t u ruy oefeadlm.Daha Katmadınız mı Hayır Efe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • v 5 1 'Mart Rıı.29 20 f Ç;Cemi âhır 1373 T¥54 Cuma Şubat 1369 i VAK İT VASATI EZAM j Güne ğ 6.28 12-25 İ Öğle 12.26 6.21 j İkine j 15.38 9.33 Aksa m 18.05 12.00 j Yats tmsa 19.33 k 4.50 1.30 j 10.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • "i Dünya kurukluğundanberi fner meslek erbabının birbirini himay* ettiği,batta o meslek müntesibinin yaktıklardı bazi hataianı müsamaha he karşılayarak diğer taraftan da.ikaz ile ilerid2 o meslek erb&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • Villâ ve altın için acele ediniz Garanti Bankaşınıaı 31 mart •keşidesinde villâ ve aitın ikramiyeleri dağıtılacaktır.Bu kseşid3 için 15 mart aikşaımne.ka dar 100 lira yatinmak kâfidir.Her liraya bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • Amerika menîlek6tinnztf în bol miktarda krom ala» k v Bazı yabancı memteket1er bizden krom aîmak nta'ftsaüi le temaslar yapmaktadırlar.TDiğer taraftan alâkalılar;tarafından verilen malûmata!göre Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • Kocasının evde bıçak bulundurduğunu ihbar etti Taksimde Feridiye caddem sinde 46 numarada oturan)Rubadiye Şekihan adında)bir kadın,karakola mü raca at ederek,kocası Mehmet'ini evde bıçak bulundurduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • Milletlerarası 9mar" ve Kel* lunıııa Bankasının nıemleke-timize yardımı Milletlerarası Jmar ve Kal kmma Bankasının-geçen jyı 4 la ait-faaliyet raporu neşredil ¦iniştir.Su rapora nazaran geçeri yi] zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • Hu batın «y i ruin Ofis,slihsalde görülen büyük gelişme üzerine hububatın stan dart.Ö.Şİ ırıİmasına karnı verdi Tüi'iuys.^ıububat dünya dördüncülüğüne ulaşmış bıilunm ıiaadsr Bu ada Topmn Mahsulleri O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • Harice dolar kaçıranların muhakemesine baştandı Hudut ılgına 61)bin dolar kaçırmaktan sanık 10 kikinin duruşmasına dün 6 ncı Asliye Ceza Mahkemesinde beşlaıımıstir.Hayı'm Mis,Josef Mis,Hak ki Atâ'ker,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • KISA HABERLE!ir Çamlıca Kız Lise»i Kültür olu tarafından yar m saat 14 İrse Ikonferans salonunda r edebiyat matinesi tertip eh'miştin.Tcplantıya bir jçok iır ve hikayecinin de iştirak İeceği bildir il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1954
  • Paşabaheede oturan Nuri Yıtihz awlmda^biri,aöövi'birime seleden ötürü,bu Semtte ^Çukur Çayır ıs6kagmda 6 numara da «turan Bekir Yamaa'ı bıçak |a «kolundffltn yaralamisUr.Suçlu btçag!h'e «riifcte yakja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.03.1954
  • YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.Yönetim Kurulun'dan:Sayın hissedarlarımıza.Sermayemizin arttırılması ve esas mukavelenamemizdeki bazı maddelerin değiştirilmesi hakkında karar almak üzere hissedarlarımızı.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1954
  • Yeni tuğla ve kiremit fabrikaları kurulacak Geçen yıl Sümerbaı milyon tuğla ve kir Ankara,4 T:H.A.Sümer bank Umum Müdürlüğüne bağ lı TuğÜEU ve Kilremit falbrikala unda yap.lan tevsiat neticesin de 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1954
  • Siyasî İcmal Komünist görüşü Bağdatta çıkan El Ahali komünist gazetesi Kasım El Salman imzalı bir makale neşrederek Cıımlııırreisimiz Saju Celal Bayaruv,Birleşik Amerikada yaptığı seyahati bahanesiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1954
  • Güney Kore sermaye istiyor Hükümet memlekete yabancı sermayenin girebilmesi için Anayasada tadilât yapılmasını teklif etti Seul,4 A.A.Güney Kore Reisicumhuru Syngman Rhee ve kabine üyeieri parlamentoy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1954
  • Amerikada petrol fazlalığından gikâyet ediliyor Vaşington 4 Naf en)Birleşik Amerikada çok faz la pertol stoku bulunduğu ve bunun sürülmesi meselesi ile ciddî bir şekilde meşgul olunduğu bildirilmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1954
  • Yedek Subay Okulu Mayıs dönemi kayıtları başladı Sıkara 4 T,H,A,Ye dek.Subay Okulu Mayıs 1954 dönemi için öğrenci kayıt ve kabulüne başlanmış bulunmaktadır.Millî Savunma Vekâleti bu devre için lise me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1954
  • Birbirinden ayrılmak istemiyen filler Nev York 4 AA.Nev York ve Arkansas eyaletleri için Hindistandan getirilen iki yavru fil,ayrılmayı red dederek hortumlarını birbirine dolamışlardır.Bir buçuk yaşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1954
  • Rusya Selanik Fuarına iştirak ediyor Londra,4 AP)Moskova r-aidjyoguBwm.bl^laKTigias göne,Ruaya gerecek eyHihie aç/ltiBak olan Seıânik fuarına iştirake k& rar vermiştir.Bu şekilde Rus ya Yunancfstanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1954
  • Bir buçuk saat devam eden deprem Cakarta 4 A-A)Cakarta rasathanesi sismografları merkezi Cakaıtadan 2500 kilometre mesafede o lan oldukça ştddetE bir yer sarsıntısı kaydetmişlerdir,sarsıntılar aralıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1954
  • Papa,nakahat devresine girdi Vatikan City 4 AA.Pa pa 12 nci Pius,uzun sürer bir hastalığı atlatarak naka hat devrine girnrştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1954
  • İKTİBAS Kızının suçlarını hayati ödeyen ananın hikaye:Lacy r*enzjes*fa kızı İsabet İçkiye düşkünlüğü yüzü lie» yuvasında» olmuş bem de eftjtesijıiıı son yıll bir cebanıı»m azabına çevirmiştir II O gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1954
  • Telrrâyo» sinemaya rek ı edemiyor N«vYork4CA-A.York Amerika film şûrkc ri temsilcilerinin bildirdi rine göre televizyona k rağbet gittikçe azalmakta Bu itibarla televizyon si:mamn rakibi olmaktan c Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1954
  • Haritalara» göstermediği bi» «bg ke^edzUti Nüar Yoark 4 pfafen)American Geographical Sod ety alimleri şimdiye kada* Biç bir dünya haritasında gö Tünmeyen ve bilinmeyen iki «lağı keşfetmişlerdir-Bu dağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1954
  • Doğru-Bu fikir çürüdü.Başkasına aramalıyım-Ve yine düşünmeye,döne döne düşünmeye başladı-Düşündü,döndü,döndü,düşündü ve nihayet durdu:Galiba buldum,dedi,Söyleyin,bakalım.Şu Mary denilen genç kız* hani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1954
  • 35 bin civciv uçakla nakledildi Nev York 4 A.A.Nev York eyaletinin bir çiftliğin de dün yumurtadan çıkmış 35 bin civciv,Kahireye götü rülmek üzere akşam üzeri u-Çağa yüklenmişlerdir.Mısır Ziraat Vekâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1954
  • İranlı bir sinema yıldızı kendisini petrolle yakarak intihar etti Tahran 4 T,H,A,Iran sinema yıldızlarının en meş nurlarından Massemah Ka yar abında genç ve güzel bir artistğ petrol ile doldurduğu ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1954
  • Rusyanın petrol ist'hsali hızla artıyor Londra 4 AP)Moskova radyosunun bildirdiğine göre Rusya 1953 senesinde 52 miyon ton petrol istihsal etmiştir.Bu 1952 ye nazaran yüzde 12 ve 1940 a nazaran da yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1954
  • Sigara ite kanserin münasebeti İngiltcrede fareler üzerin* letbifUr Londra» 4 Natasl SU gana'nu* icsanalrda akciğer kanser* yaptığı iddiaları Iizerine Dr.Basil Martin Witighet taraflıdan Gal'diki Llan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1954
  • 25 bin sene evvel yaşamış bir hayvanın kemikleri bulundu Nev York 4 Nafen)Nev Jerseyde bir havuzun di bini kazıyan işçiler bir Mas todon'un kemiklerine rastla maşlardır.Halen yaşamaktv olan filin ahfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1954
  • FIKRA Hangisini tercih edersini dtoa #ı Ht iftnMBtanas^ra UfiUk lüft »erine mahkum bulunuyorum,•akaun» bez* şimdiye kadar ko ¦uyan.melekle tanışmak 'Üçün *Vıa kaç yıl bekfiyecegün?Şaka yapmayı becerem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1954
  • Kahvaltıda tereyağı bulunmadığı için karısını öldürdü Boston 4 İLA.Hugh Johnson adında 54 yaşında bir yapa.isçisi,sabah kalıval tısmdatereyağı bulundurmadığı için karısını öldürmüştür-Polis makamların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1954
  • Kısa harici haberler KANADA İf HawareJ ve Wisconsin Üni versiteierine bag-lj alimlerim yap tıklan araçt&rmaiTarda KanJ:ıda anmv Lake Superior gülü kuzeyimde 2,000 sene evvel ortadan kalkmış olduğu zan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.03.1954
  • il RESİMLE HADİSELER TÜRKİYE HAFTASI New Jersey eyaletinde tertip edilen Türkiye Haftası dolayısiyle bir çok konferanslar verilmiş ve resimde görülen sergi açılmıştır.Birleşmiş MitletSerde Eğitim ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1954
  • Fransa Kralı Luiyi şaşkına çeviren kadın târihten merakli bîr vaka Güzelliği ile her keel bllyllieyen Antuanet senede 30 bin lira tutarında bir maaşla Luinin gözdeliğini kabul etti Kral XV.Louis/in sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1954
  • DENİZ KIZI Amerikadan sonra kraliçelik seçiminin en bol yapıldığı yer mutoabkal ki Fransadır.İşte.yukarıda iki ayrı pozunu gördüğünüz bu 20 yaşındaki dilber de «1954 yılı Rivierasınm «Deniz Kızı» seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.03.1954
  • Mîllî takım ve sistem 14 mart yaklaşıyor.Tabiatiyle her taraftan feryatlar da yükselmeğe başladı.Ahmed Meh met çağırılmadı,Aıtnin Velinin kadroya befcemraal çağırılmala jrı gerekir Veyâfıüt filanca da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.03.1954
  • Bu hafta yapılacak amatör lig ifiaçllrıf Vf.1İ Jİİşıt-1951 Cumartesi Vefa Stadında;a r:rİ3 30 HasUöy,Bakirk&y «t Güventtirlcî A.Rofloalû;K.W.Aktan i.Wo*!15M Ortalcöy Hilal j C.Brgün;A,Bodoehı;K.Aktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.03.1954
  • Kısa Spor Haberleri iİTALYA ŞAMPİYONU FEŞTUCCl FRANSIZ MİCHELt YENDİ Milano,4 AP)İtalya orta siki it boka şampiyonu Franco Festucci dün akşam milli tiyat roda Fransız boksörü Michel Au gigna ile yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.03.1954
  • ingilizler maçlarına AveB millî takımlarınpn Avrupa turnesinden sonra seçilecek 30 namzet sıkı bir çalışmaya tâbi tutulacak tngiliz milR takımının FİFA.takımına karşı yaptığı maçta Ramsey» BoniperWnm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.03.1954
  • 14 Martta tekırrnmıgla karşılaşacak olan oyun İspanyol milli rakımının elemanları geçen defa memleketimi/gelişlerinde Dolmabahce Stadında antrenman yaparlarken Kafile 10 Martta memleketimize gelerek 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.03.1954
  • hsm^ A-Geçen sene şehrimizde yapılan ordulararas» haradaşraalanada Belçika İtalya maça Silahlı Kuvvetler ve C.i.S.M Ordu takımımız.Silâhlı Kuvvetler şampiyonalarını müteakip milletlerarası müsabakalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.03.1954
  • Kıbrıs İsrail maçını idare edecek olan Faik Gökay Faik Gökay Kıbrıs Uraii maçını idare edecek Hakem Faik Gökay bugün uçakla Kıbnsa hareket edecektir.Faik Gökay 7 Mart Pazar günü oynanacak Kıbrıs israi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.03.1954
  • Buz üstünde Hokey Dünya Şampiyonası Stokboim,4 SHA)4 Buz ¦ıtaâyommıda başlanılan dünya buz üstünde hokey şampiyonasın da şu neticeler alınmıştır:Çekoslovakya 7 İsviçre 1 Rusya 8 Norveç 0tsveç 4 Finlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.03.1954
  • Bursaya gidiyor 1 ve 7 mart tarihlerinde i kişer karşılaşana yapmak U zere İstanbul Karağttcü fut bol ve güreş tak unları bir kafile başkanı ile iki idaa» cinim nezareti ait.nda bölge nin davetlisi o'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.03.1954
  • İngiltere Iskoçya berabere kaldılar Sunderland feğHtere)4 A P)Hiddetti bir söğtiğr^af* 'men 21DĞ0 kişinin seyrettiği ingiltere ile îskoçya B tâkımları arasındaki futbol karşılaşmasın in 1—1 neticelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.03.1954
  • Belediyece sattırılan zeytin yağlar tahlil ettirildi Belediye iktisat Müdürlüğü tarafından zeytinyağ tan zım satışlarına devam edii nıektedir» Diğer taraftan,halen tan srım satış yerlerinde satılmak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1954
  • Kumar oynayan 7 kişi suçüstü yakalandı Hasan Cevab.r adında birinin Beyoğlunda Bostancına şında Hayriye caddesinde ti numarada kumar oynattığı haber alınmış ve alman terti bat sonunda Cemi] Güneş,Hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1954
  • Dün Yalovadan külliyetli miktarda odun getirildi Belediye iktisat Müdürlü ğü tarafından,muhtelif bölyelerden temin edilen odun ve kömürlerin şehre gelmesi devam etmektedir.Bu arada dün Yalova,Gemlik v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1954
  • E t ü d I e r I I II tngilteredeAtom-Silâh fabrikaları kuruluyor İngiltere atom silâhlarının imaline başlamış olduğu gibi silâhlı kuvvetlere ilk tesli mat yapılmış bulunmaktadır Bu husus hükümet taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1954
  • Abdülhak Hamil bugün törenle anılacak istanbul Erkek Lisesi 6.A ve 6 E Öğrencileri tarafından tertip edilen Abdülhak Ha midi anma töreni bu gün sa at 15 de yapılacaktır* Lise konferans salonunda yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1954
  • Troleybüs seferleri hususun,daki çalışmalar ilerliyor Şehrin bir kısım semtlerin de işletilmesine karar veri len troleybüs seferleri mev zuundaki çalışmalara devam edilmektedir.Diğer taraftan ilgilier
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1954
  • Demir tacirleri dün Ankara,ya bir heyet gönderdi Piyasada demir fiatları de vamh olarak artmaktadır-Bu durum karşısında şeh rimiz demir tacirlerinden bir heyet alâkadarlarla temaslar da bulunmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1954
  • «MMMHMMHafli Lokman Hekisr.Dr.HAFIZ CUM t,Dahiliye Mttt-jhaswifl,Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-1'Î.OO Öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta Rabui eder.İstanbul Divan» yoıu NO.104 I^MMMMHaMMMMMM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1954
  • Her ikisi de bakımsızlıktan solar.Cildinize hususî bir ihtimam gösteriniz.Banyo ve lava bonuzda beyaz Sabun yerine PURO kullanınız.Te niniz kadife gibi yumuşak,çiçek gib)taze olur.BOL KÖPÜKLÜ PURO mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1954
  • Konservatuar Türk Musikisi konseri Konservatuar Türk musikisi icra heyetinin önümüz deki 7 mart pa2ftr sabahı Taksim Belediye Gazinosunda vereceği konsere konservatuarda yeniden teşkil edilmiş bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1954
  • Mısırla ticarî münasebatumz son günlerde durguıılaşü Türk Mısır ticarî münasebetlerinde,son günlerde bir duraklama başlamıştır-Bu arada alâkadarlar yeni inşaat mevsimi için Mısırdan çimento ithal etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1954
  • f 2 S 4 8 3 8 7 8 9 10 11 12 1 I 2 3 4 5 6 7 8 Tl a n 9 h_m 10 LJl U 11 12 p p Soldan »ağa 1 Eski Wr Türk devleti;BeznVe geç galenler.2 Gül'tin değenini artıran;Demokrasinin temeli.3 Hava için gitoîl,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1954
  • Emmet ile tanıştığınız zaman nasi] bir gençti?Ço cukluğu ve mektep hayatı hakkında size neler anlattı?O zamana ait fotoğraf lan var.He rşeye rağmen bunları bir türjü imha ede medim-Yan kapıdan bitişik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1954
  • Şehir Meclisi toplantıları niçin heyecanlı geçer 16 kazanın gönderdiği 82 meclis üyesi haftanın muayyen günlerinde toplanır;İsabetli veyahut isabetsiz kararlar alırlar.Toplantıları takip edenler ise g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1954
  • DENİZLERİN KIZI Tarihi Roman Yasan:Kemal SAMANCIGİL İrini:Gelsin,benim biricik babacığım gelsin de neler aldığımı görsün,dedi 66 Bakalım neleri var?Diye dikkatle göz gezdirmeğe başladılar-Alyoviç Sırp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.03.1954
  • Ankara Karası Mihveri Başmakaleden devam)ceyit dslâm devletlerinin Ankara Karaşi mihveri etrafında zamanla toplanmalarını şayanı arzu telâkki eden Türkiye ve Pakistan,islâmın beynelmilel hâdiselerle i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1954
  • Almanyada komün isi/er bir nümayişe hazırlanıyor Berlin 4 AA.Doğu Almanya komünistleri,Avru pa savunma andlaşması aiey hinde ve Sovyetler lehindtî büyük bir nümayiş hazırla dıklarını dün bildirmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1954
  • Buzlar tekrar Boğazı ve Lin:anı kapladı Ba$taraî« fcirincTde)g^mitanm yaröımiyle Müminin almaktadır.Haten Atemdar 'tab îisiyesi Boğaz arzında,TDGW«nntaniîi A4 gemisi de mftnia ağlarından Fenere kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1954
  • Kırıl Cindeki Am 34*1 kali 1ar Bütün araştırmalara rağmen Amerika.Komün:s t Cinde kalan 100 Amerikalı hakkında hiç bir malûmat alamadı Washington,4 Nafen)Son olarak komünist Çin'de kal muş olan 100 Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1954
  • Mısır Reisicumhuru,mümkün olan sür'atla bir kurucu meclisin teşkilin» çalışacağını söyledi Kahire 4 A.A.General Necibin bugün puyınlanan Wn| mülakatında bad.irıldiigne göre,ihtilâl konseyi ite aı asan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1954
  • KtırfKiV'dl kurbanları Rio'dtı yapılan karnavalda 60 kişi öldü,4291 kişi de yaralandı Rio de Janeiro,4 AP)Po lisin bildirdiğine göre son seneleritn en coşkun karnaıvıadı olan bu seneki karnavalda 60 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1954
  • Mssır,Kahire hâdisesi için tarziye seriyor Baştarafı birincide)mis ve Türkiye ile münasebetleri yeniden normal çerçeveler dahiline getirmek iğin bu hâdiseden dolayı tarziye vermeyi kabul etmiştir-Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1954
  • Amerikaya kaçan Türk gençleri Baştarafı birincide)muştur-Göçmenlik işleri memurlarına göre ikisi de 15 yaşında olan bu gençlerin adı Feridun özer ve Maden T?amerdir.Denizden bir ceset çıkarılmış,fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1954
  • Kıbrıs meselesi Birleşmiş Milletlere aksediyor Baş tarafı birincide)laya atmak istemediği kaydedilmişti Bugün yapılan açıklama bu bakımdan hayret uyandırmıştır-ingiltere ile üöîi görüşmelerin Atmanm i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1954
  • iki muhalefet partisi Baştarafı birincide)yapmak suretiyle bu niyetti m açığa vurduğunu belirtinektedir.ı Bu arada senelerce DPye,Halk Partisi ile muvazaa halinde olmayı isnat eden CMP ni hâdisenin ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1954
  • 15 yaşında bir kızın iddiası Baştarafı birincide)söylenen Aysel adında bir fcadin tarafından kartdırılarak rbto tkctoteyi salonunda çalışmağa başlamıştır.Zeliha,bir.ara Aysetoı vşsatasttyle tüç Amı?ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1954
  • Merî Terfi Kanunu Baştarafı birincide)Subayların terfileriade liyakati esas tutan ve sicile göre bazı su'baylarm kısa zamanda terfi edebilmelerini temin eden bu tasarının Meclisin bu devresinde kanunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1954
  • Almanya'da bir Tür& takkesi intihara kalktı Aachen Almanya)4 AP)Türk olduğu söyleşilen bir talebe dün gece bu rada ilâç içmek suretiyle'rati hara teşebbüs etmiş fakat yanlış şişeyi kavranıp dikjniş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1954
  • Petrol Kanununun müzakeresi sert münal aşaİarI Başta rafı birincide)Vekilin teklifi kabul edildikten sonra kanunun tümü üzerinde Sıtkı Yırcah iasahat verdi.Tasarının bütün tasarılardan fazla tetkike t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1954
  • GENÇLİK BAYAR'I TEZAHÜRATLA KAUŞILIYACAK t Ankara,4 A.A.Reisiu cumhurumuz Celal Bay ar ve eş teninin Aanarika seyahatlerimden dönüşleri münasebetiyle y"tstaribul ve Ankarada karşılama pnogrjamjm U&btt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1954
  • ıBayar ve Eisenhower'in mesajları Baştarafı birincide)«Çok mesut günler yaşadığımız güzel memleketinizden ayrılırken gerek Amerika milleti ndn gorek Amerika hükümetinin bize ibzal etmiş olduğu 'misafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1954
  • Nakil vasıtaların da aktarma bilet Baçtarafı birincide)bu suretle zaman ve paça kay bina uğradıkları nazarı itiba ra alınarak buna bir çare olmak üzere aktarma-bilet mevzuu idaremizce etüd edil meye b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.03.1954
  • Sanip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldiğı yen Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1954
  • MAKSİM Bu akşam Saat 21 de C 1 B A L 1 KARAKOLU um a.r t esi,Pazar matineler 15 t« Telefon:4313*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1954
  • 1ST A SfHV I.BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU r-*At 21 de Dram Kıamı HER ŞEVE RAĞMEN pisimizin Zarı)Piyed 3 Perde Yaaan Thornton lider Türkçefli Tevfik Sadullah Her çarşamba akgamı talebe gee esidir.Pazarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1954
  • 5 adet paletli traktör satın alınacaktır Devlet Orman İşletmesi Ankara Merkez Müdürlüğünden:1 Orman isletmeleri ihtiyacı için 5)adet paletli traktör agık eksiltme auretile satm alınacaktır-2 Bellerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1954
  • Müfettiş muavini alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Ofis Teftiğ Heyetin*?müsabaka imtihanı ile 13 müfettiş muavini alınacaktır 2 Yazılı imtihana 24 5.1954 Pazartesi günü saat 9 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1954
  • Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden 1 Umum Müdürlüğümüz merkez binam ve Atatürk Sanatoryomu arasında Karakuş Tepesinde yaptırılacak bir adet telsiz istasyonu muhafaza barakası inşaatı kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1954
  • istanbul Vakıflar Baş Müdürlüğünden:Semti Mahallesi Eminönü Hobyar Eminömi Şeyh M-Geylânı Eminönü.Hobyar Sokağı Yenicam* îs Han 1 inci kat S I i» 7 2 Hamidiye Cad.4 üncü Vakıf Han aama kat Rahvancüa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1954
  • Teklif isteme ilânı TBrkıye Ziraî Donatım Kurumu Umum Müdürlüğünden Kurumumuz merkezi ile istanbul ve İzmir Şube MüdürlüM» lerimizdo mevcut teknik ve ticarî şartnamelerimiz esasları dahilinde 1250 kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1954
  • L İstanbul Belediyesi I ânları Çiğ ve Pastörize Süt ile Yoğurt,Tereyağ,Yaş Meyve,Bal ve Race)Karaciğer,Paç?İşkembe alınacak 1 252150 kilo çi£ süt ile 123 000 kilo pastörize süt ve 15 525 kilo yoğurdun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1954
  • inşaat ilânı T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden:1 Kapalı zarf usulü İla aks Utmaya konan iş Bankamız Burdur gubesi lojmanlı hiz-met binası yapısıdır.Keşif tutarı Geçici teminat 1800000—10250-lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1954
  • e Tubini Ticaret Ltd.Şirketinin yeni telefon numaralan 8 5 401-84886 I Adres:Taksim.Cumhuriyet,Caddesi trikılâp Apt.No.33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1954
  • 8 ISTANBUL 12,67 Açnig ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pi)13.30 Şarkılar O Jwnyan:Afife Edifboğlu Çalan-Kar:Hakkı Derman,Şerif İçli ğükrti Tunar 14.00 Opera ve operetlerden parçalar Pl 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1954
  • Kambiyo ve rsnaro Kapanı» Acılı* Kapanış Sterling 734.784_Dolar 280.30 280.30 Fr.Frang.0.8ı 0.80 isviçre Fr.64.03 64.08 Belçika Fr.5.61 5.60 isveç Kr.54.12.00 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68,40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yazan:P.C.Magıto Türfeçesi:N;Savaşer Çarşamba.16,30 matine,20,30 suare "Rejisör:Avni D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1954
  • Zayi 9 Hava Üs-K.lığından 6 Hava Üs-K.lığı adına 24/2/953 gün ve 17/1558 sayıh yazı ile gönderilîp neticede zayi1 olduğu anlaşılan 95101 sayıh Levazım Ayniyat tesellüm makbuzunun yenisi tanzim olunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1954
  • Utanfcui Merbank Memurları Mahdut Mesuliyeti İstihlâk Kooperatifi İdare Heyeti Başkanlığından Kooperatifimizin genel kurutu 29 Mart 954 Pazartesi günü saat 16 30 da Merkez Bankası istanbul Şubesi bina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1954
  • Pazarlıkla Menkul Nal Satışı)İstanbul Defterdarlığından:Muhammen bedeli Teminatı Ura Rrs.Lira Krş.850 00 63 75 Demirkapı Levazım Ambarı Müdürlüğünde bulunan 1500 kilogram köhne er fotini,1000 kilo pam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1954
  • Edirne Veliliğinden:1 Uzunköprü Çöpköy Hayrebolu arasında yapıi*» cak yol ve sınaî imalât işi-475449 lira 8 kuruş keşfi çevresinde kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.Muvakkaf teminatı 22767 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1954
  • Dizel Generator Gurubu Alınacak Yalova Belediye Reisliğinden:1 150 beygİT takatmda ve en çok 600 devirli akupla çalışır bir vaziyette dizel generator grubu alınacaktır.Az devirliler tercih «dilir-2—Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1954
  • İşçi Evleri İnşaatı Yaptırılacaktır:Etibank Genel Müdürlüğünden 1 Garp Linyitleri İşletmemizin Soma bölgesinde 1 tip üzerinden 100 adet 50 çift)işçi evi ve hariç!tesisatı inşaatı kapalı teklif alma us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8