Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.03.1954
  • Mart 1954 Sah Adres:Nurtıosnronlye TtUtoeaar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL 4 AYI:1371 Posta Kutusu TELEFON FİATI lö 492 2 16 14 Kurut Bugün şehrimizde havanın •ak peoecegL rüzg&ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • TAKVİMDEN &K YAPRAK Mîri malı mevzu'lar GeçenJürde Mr gaze tema »rll fihnlere ait saail*«uıde ıKasreddta Boca» cagrınca yttregiaa en SavaUı Na»reddte Hoca!übaUUı yia» ne hale *oıacak?Nasreddin Hoca Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • Orman yangınlarını önTeanek için tedbir almıyor Tarım Bakanlığı orman yangınlarını önlemek ınaksa diyle yeniden bazı tedbirler almıştır Buna göre orman bakım memurlarının sayısı artırılacak ve yangın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • Hn 2 Mcif t v* 26 17 fOur 37S 1*54 Sok Şubat US'» VAX.ttP V AS ATÎ EZANİ Güne ş 6.35 1X33 Ogle 12.27 6.25 îkind i 15.35 9.34 1X00 1 AJcşa m 18.01 YaLs 19.30 L31 1 10.53 j Imsa k 4.54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • Nevv-York'tan geıen 5 ka-s'm 1953 tarihli bir telgrafta şöy le diniyordu.Kanser Savaşı Cemiyeti azasından Dr.Dan^ yel Horn'un açıkladığına göre Amerika'da ak ciğer kanserin den öleni Tin sayısı artmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • HALKIN SESİ Serencebey tam» istiyor!Beşiktuşta oturan okuyucumun Mualla Soydaner'den aldığımı/bir mektupta söyle denilmektedir:«Beşıktaşı bılipte,Cîerencebey yokuşunu bilmeyen yoktur.Senelerin bu emek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • İntihar vak'aları Dön şthrin muhtelif semt lerinde dört intihara te şebbüs hâdisesi oldu Dün şehrimiade dört.tnuiha ra teşebbüs hadisesi olmuştur Fatih civannda oturan tkbal Koksal adında bir kadın,ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • Erlere hergtm ücretsiz «4ar rak on sigara verilecek Millî Savunma Vekâletince hazırlandıktan,sonra ka nuniyet kesbeden asker siga*ralannın parasız verilmesine dair kanun dünden itibaren yürürlüğe girm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • Üniversite ve Yüksek Okullarda dün derslere baştandı istanbul Üniversitesi,istanbul Teknik Üniversitesi ve diğer yüksek okulların sömestr tatili sona ermiş ve derslere dün sabahtan ıttht* ren başlanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • Bahçekapıda bir kumaş magazasında yangm çıktı Bahçekapıda Tabir Hanın da Fransuva Albert aduıda birine ait 35 numaraii somas mağazasında yangm eılfcm*s ve içinde-bulunan eşyalar kısmen yanmıştır.Zarar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • Mevcut tiftik stokları tamamen satıldı Tiftik piyasasındaki canlı iık durumunu muhafaza et mektedir-Buı acada^ mevcut rekolte tamamen satrlmış bu Ummaktadır.Dış piyasalardan şehrimize gelen haberlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • Zabıta iki esrar satıcısını yakaladı Galata Kemeraltı cadde s'nde Hamdi Tufan adında birine ait kahvede meydancı olarak çalışan Bayram Yd!icazın üzerinde hür buçuk gram esrar bulunmuşa'*:Bayram,esrarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • Piyasaya yen i damga pulları çıkarılacak Yeni puıiar takfiit ad tasi yapı.amıyacak Bir müddet evveli piyasam da görülen 5 ve 25 liralık sahte damga pulları hakkın da Maliye Vekâletince yapı» lan tahki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • Amerikalılara fehiş Hatla kartpostal satanken yakalandı Galatada Şakkuli sokağ,du İS)numarada otamanı Sabu tay Ruzan» adında,biöinah şek re ait kartpostallar Amerikalkara 14 dolan mukabilinde sattığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • ÇocukJacL kumana teşvik eden iki kişi yakalandı Samatyada oturan Omal Oekan ve Mustafia Okur adın dB iki kişlı Arapkuyu sahasında küçük çocuklara zar at tırmak surefcile kumar ov natırlarken suçüstü y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • Süleymaııiye Doğumevi yeniden faaliyete geçti Bir müddet evvel kalori fer kazanında vuku bulan bir arıza sebebiyle faaliyetini tabii ederek hastalarını:clvar hastahanelere nakleden Süleymaniye Doğumev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • Ihıl ve Yetim maaşlarımı» tevziine dün başlandı Emekli,dul ve Yetimlere verilen;üç aylık maaşlarını tevziine:diiu sabahtan itiba ren baştanmıştar.Son çıkan kamanrİH,Emekli,Dul ve Yetimlerin maaşlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • Milli Eğitimde yenj bir büro kuruldu Görülen lüzum üzerine Mil'li Eğitim Müduı-lügü-ide yeni bîr Müdür Yardım lığı ihdas edilmiş ve oir büi'o teşkil olunmuştur.Müdür yardımcısı Gündüz Ak bıyık idaresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • Fırıncılar Sendikasının koııg resi dün yapıldı Fırıncılar Sendikasının senelik toplantısı,dün saat 14 te Eminönü Öğrenci Lokalin de yapılmıştır.Kongre başkanlığına Fazıl Bulkan'm seçilmesinden sonra ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • Beyaz kadın ticareti s« i m iz Yazan:BedirJıan ÇINAK Mürvet kısa zamanda benim le senli benli olmuştu ıiiimmiMi» Tefrika No.22 Başımı hafifçe sağa döndürüp,sesin geldiği tarafa 'baktım» Bir kurnanın b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • Murmur» tülün piyasası dün açıldı Kocaeli,Marmara tütün piyacai-art dün sabahtan itiba ren açılmıştır.Piyasa ilk günü olmasına ragmen hararetli geçmekte ve bir çok firmalar taleplerde bulunarak bol mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • Üfürükçülük yapan biri suçüstü yakalandı Yakacıkta oturan Ali Satiri latt adında biri» Şrte-Teke nahiyesinde üfürük cüliik yaparken suçüstü ya* katanmıstır-Au Adfcyeye venlmisttr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • Gemiııet KONÜKE je Demokrat Parti Ocaguun" fevkalâde toptonfcısi:IS mart cumartesi günü saat 29 de Ceıraapaşada ocak lokalinde yaniacaktıar.KONSER ¦jç Bugün saat 1?de Bebek Amerikan kolejinde bir «şan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • Tanzim satışları Belediyenin seyyar satış arabası önümüzdeki hafta içinde faaliyete geçecek Şehrimizde kurulmasına karar verilen,cMigro» tanzim satış teşlul&Unın hazırlanlmas-na devam o dilmektedir.Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • Esnaf ve Gelir vergileri ncyaıutaııtcMi1 veriMypir 1953 malî ytlı geîir ve naf vergisi beyannameleri dünden itibaren verilmeye başla luuujtır.Evvelce de bildirildi^ gibi beyanname müddeti mart ayı son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • KISA HABERLER if Vali ve Belediye Reisi rof.Gökay,berabernde imar ıüdürü olduğu halde dün,şeh in Anadolu yakasına geçerek apılmakta oı*an inşaatı teftiş tmiştirif Dün limanımızdan muhte f memleketlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1954
  • P L t S T »if Fatih'te Smtan mahalle-i Binde oturan Orhan Koç adında j fcfcri,civarda oturan Hasan Kay j fear adında;birini,eski.bir me-teleden dolayı bıçakla başından yaralamıştır Yarak tedavi,al-İma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.03.1954
  • FIKRA Bir mektup ItaBNMaSar Beroep'udeu bir mekt*tp ve İm ¦ınlrtUha ifiştirilraiş üç dilekçe sureti aldık-Mektupta kısaca fiMİütf' yazılıyor:«Bundan kırk yıl kadar önce hemen bütün ressamlarımız Akade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1954
  • içi su dolu bir çukura di çocuk boğuldu Taşlıtarlada göçmen e xinde 635 numarada otu Hayri Okan admda bir:yedi yaşındaki oğlu Şe komşuları Ahmet Erkf bahçesinde oynarken j;i dolu bir çukura düşerek gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1954
  • Treni Çağırmasına kızm Tokyo.1 ANKA)Kc sini eve götürecek son i kaçırmasına fena halde k 21 yaşında bir Japon g» tren yoluna taşlar doldur* tur Ertesi sabah geçer tren kayalara çarpmışsa ânı olarak du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1954
  • f Akşamma Kadar mTIftACÛÖINlZ HO LİRA İLE MARTKEŞİDEMİZDEKI 1A£,4if*tı zamanda müteakip aylardaki zengin ikramıydı keşidelerimize E^L^tt j de titfirak edersiniz v HER »50 LİRAYA BİR KURA NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1954
  • Rene Pleven Hindicimden geri donuyor Savnıınva Vekifi boradaki vaziyet hakkında hükümete izahat verecek Saygon,1 AF)Fran «a Savunma "Vekili Bene Pleven Hindicini de yaptığı fcir aydık tetkik seyahatin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1954
  • Iznıirde yıldırım ekipleri arttırılıyor tamir,I T.H-A-Son günlerde şehrinıizdeki zabıta vakalarının artması karşısında Emniyet Teşkilâtı jaudar* ma ile işbirliği yapmağa karar j vermiştir.Bu arada pol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1954
  • Kışa harici haberler ı-ınn n_n_Birleşik Amerika'nın General Cigar kumpanyası yeni bir sigar'x Birleşik Amerika piyasasına sürmektedir.Bu siıgaır'ın beheri 5 sent kadar cüz'i bir fiyata aatgiacaktır.İN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1954
  • Canevre toplantısı Batılı devlet adamları arasında Cenevre toplantısından bir netice alınabileceğine inananlar var.Onlara göre Kızıl Çin resmen tanınmasını temin için flk defa kabul edildiği bir konfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1954
  • Amerika,Çin'e iki destroyer verdi Charleston,1 AMCA)Bir »eşik Amerika bugün Milliyetçi Çine iki destroys teslim etmiş tir.Destroyerler Mareşal Çan Kay Şek'in donanmasiyı'e Pormo «a boğazında vazife go
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1954
  • Rusyada yeni tasfiye kampanyası Malenkov genel seçimlerle beraber Stalin taraftan idarecileri işten el «ektiriyor Londra,1 Nafen)Sovyet Rusyada Malenkov rejiminin ha zırlamakta olduğu «genel seçim ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1954
  • Başarılı bir kalb ameliyatı Kaza'blanka,1 THA)Ali ıBen Muhammed adında bir kuzey Afrikalı bir müddet evvel,kavga esnasında göğsüne isabet eden kurcunla ağır yaralı olarak hastahaneye kaldırılmıştır-Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1954
  • Mesken ihtiyacını tedbirler Sıhhi,modern ve ucuz mesken imal etmek için hükümet geniş ölçüde harekete geçti Ankara,1 T.H.A.Bildirildiğine göre,hükümet,meraleketimizdeki gerek şehirli,gerekse köylü vat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1954
  • I İKTİBAS Karıncalar al ve mühim keşifler yapıid Tahminlere gore sayaları on milyon milyara varan karınca^ insanlara yakın olan hayvanların basında gelmekte* Uzun hazırlıklardan sonra nniazzaan ve hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1954
  • Sakin,olunuz,Georges,o kadar heyecanlanmayınız-Gerekli bütün tedbirler alınmıştır-Madame Vaddingtoo bu işin gerd kalmasını galiba canı gönülden istiyordu anva Molly boş durmadı;Telefona sarıldı,iher y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1954
  • Japonyada suikastlar Japon polisi BağvekiH twnr mak ü/ere emniyet tedbirleri ahyor Tokyo 1 A.Aj inanı lir kaynakların haber v*er diklerine göre müfrit milli yetçilerin herhangi bir hareketine mani ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1954
  • Rreaffyada it^Mr Rio de Janeiro» 1 ANKA)Edo de Ja»wro'«da cüriiımler rin gittikçe arıtması mahallî makamlara endişeye düşürmek tedir Buna sebep,hapishanelerde yer kalmamış olmasıdır-Federal hapishane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1954
  • Glasgow karanlıkta WWi Glasgow lskoçya)1 CAP)Elektrik fabrikasında vır Itoıbulaabir yangm Glasgow'u.a yarısını son 24 saat içinde ikinci defa olarak karanlıkta bıraktırmıştır-Yangına sebebiyet veren i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1954
  • Ar jan tinde seçimler General Peron kendisine muhalefet edenlerin adaylıklarını Iuıklınyor Buenos Aires,1 {Nafen)«Gener.al Perion'un,25 ni8anda yfaptlacak fcenel «eçinuier iğin «tasfiye» yapmakta oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.03.1954
  • 1954 yılında mayo inkılâbı Paris'in moda kulüpleri 1954 yaz mevsimi için şimdiden hazırlıklara başlamış ve hattâ bazıları 3 veya 4 üncü defilelerini tertipKyerek yeni sene mayo modellerini teşhire baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1954
  • Arap cengâverlerinden Halid bin Velid'in zaferi Mahsur düşmanlar canlarını iç kaleye zor atmışlardı.Uzun bir muharebeden sonra bunu da teslim ettiler İslâm fütuhatında Halid bin Volidir.Iraktan Şama d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1954
  • RESİMLE HADİSELER Nevada eyaletine bağlı olan Whitney'de öğrenciler,Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ı selâmlıyorlar.Resimde soldan sağa)ayan üyesi Pat McCarron» Amerikan Dışişleri Vekâletinden John Simmons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.03.1954
  • Bu sene ingiltere Kral Kupasını kim kazanacak Üçüncü kümeden iki takım son sekizin içinde bulunuyor.Şimdiye kader kral kupasını kazanmak hiçbir 3 nçü küm i taktmma nasîb olmadı.Acabe şeytanın ayağı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1954
  • Milletlerarası yüzme müsabakaları neticeleri Brüksel,1 A.A.Dün ge ze burada yapılan milletlerarası yüzme müsabakaiarmda şu neticeler aUnmiştır:a 100 metre sır rüşt*:1 Gilbert Bozon Fransız)1.4.9 2 Van
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1954
  • Yüz n ad 3 bir reko-Melbourne 1 SHA)18 yaşındaki yüzücü John Hen drieks serbest yüzmede 110 yardayı 56,2 de katetmiştir-Avustralyalı şampiyonlarla karşılaşan Hendricks 110 ya da Pünya rekorunu kırmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1954
  • Meksika Brezilya maçında kavga Meksiko City 1 AA)Brezilyama Vasco de Gama takımı ile Meksikanm Martı takımı arasındaki maçın ikin cj yarısında bir kavga çık mış,sporcular ve seyirciler birbirlerine gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1954
  • W Italy a ve Fransa lig macıarı İtalyada Fîorentina 34 puanla Frsnsada da Bordeux 37 pueııla başta g diyorlar Roma I T^vA,Dün yep i lan italya Vtg-karşılaşma Tannin hepsr fevkalâde çekiş meii bir şeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1954
  • Izmfre gidecek oton Kaftimpaşe takımı KASIMPAŞA İZMİRK GİDİYOR Kasımpaşa Kulübü» Izmir Gazeteciler Oemdyethiin davetlisi olarak 12 Mart Cuma günü îzmire gidecektir Kasımpaşa takımı Cumartesi ve Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1954
  • Ping Pong şampiyonasına doğru Berlin SHA)Bildfo* diğine göre,Dünyanın 3 nümaralı ping.pongçusu olan Çekoslovakyalı Ivan Andrea,dis mayıs ayı içinde Vemblçyde yapılacak Dünya pingpong birinciliklerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1954
  • ISTANBUL GENÇ KAKMASI İZMİRE GtTTÎ 4.6.7 Mart tarihlerinde îzmirde yapılacak olan genç takımlar futbol şampiyonasına iştirak edecek istanbul genç futbol takımı dün saba'h Bandırma yoluyla tamire mütev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1954
  • Brezi.ya,Şili'yi 2-0 yehdi Santiago 1 A.A.Gttney Amerika bögesi milletlerarası futbol karşılaşın ala-rında dün Brezilya;Siliyi 2*0 mağlûp etmiştir Maçı takriben 26 bin kışı seyretmiştir ı Maçın birinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1954
  • İngilizler gelecek mevsim hazırlıklarına başladılar Londra,SHA)1954/1955 Bu hafta içinde top.anar.Füt senesi futbol sezonunun başlan.bol Federasyonu konseyi,1954/g»ç ve bitiş tarihleri şimdiden 55 sez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1954
  • Yeni Fransız yllzne rekoru Brüksel,1 A.A.Fransa mn 4X100 yüzme,takımj dün gece 4 dakika 30.7 lik bir rekor tesis etmiştir.Yarıştan sonra Belçika Kran,Gilbert Bozooı'u gösterdiği gay retten dolay;tebri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1954
  • Fransada besle etbol geriliyor mu?Hatırlarda olduğu Üzere Fran «iz basketbol ekibi 4 üncü îstân bul Enternasyonal turnuası dolayısiyle 4 sena için konman Fa tUı büstünü kazandıktan sonra kasım ayanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1954
  • İngiltere dünya futbol şampiyonasına nasıl hazırlanacak?Londra 1 T,HA)16 haziranda Isviçrede yapılacak olan Dünya Futbol 9am piyonasma iştirak edecek olan ingiliz millî takımı M ha ziranda Isviçreye h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1954
  • Ordu takımımız İlk maçını 7 martta Balçikaya karşı,ikinci va üçüncü müsabakaları da Fransa ve LUksamburga karşı yapacak Brüksel.1 SHA)6 Marttan 19 Marta kadar Belçikada m yapılacak olan Ondulararâsı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.03.1954
  • ÇIKAN KISKILARIN HÜLASASI Komiser Em met Kafferty cinayet isteyecek yaradılış ta bir kimse değildi.Onan ölüm cezasına çarpıiraasfirdan ziyade kendisini adını,adıu bu yola sürükleyen se bepler dana müh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1954
  • MUAMMEU MAKSİM Bu akşam M Saat 21 de C t B A I.t KARAKOLU unartesi,Pa5iar g£ matineler 15 te KARACA Telefon:43184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1954
  • BULMACA f s 3 4 5 6 7 3 3 tO ti 12 fi 1 ^B »1 J 3 1 4 S 6 j 7 8 1 L n m n l ı J Soldan sağa 1 Dostluk bağlarımız kuvvetlenen bir müslüman devleti;Felâket devrini yaşıyan bir baş ka müslüman topluluğu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1954
  • Tetkikler Iskoçyada viski beş asır önce şarabın yerini almıştır Dünya İskoç viskisine karşı fij)âkas.m keseceği ana kadar,lakocyanu» bu sahadaki inhisaı n garantiye alınmıştır.Coğrafi nurum,amber reng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1954
  • Demİzlerîn KIZI Tarihi Roman ti yazan:Kemal SAMANCIGtL 'Kabahatli Afi imiş.Duyduğumuza gore Nilüfer kendisini ve namusunu müdafaa ederken ölmüş,Antalyadan bir levent gelmiş,adına Koca)diyorlar-Bizden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1954
  • Beşiktaşta D,P,liler bugün toplanıyor Demokrat Parti Beşiktaş ilçe binasında bu akşam bü yük bir parti içıi toplantısı yapılacaktır Bu toplantıda Istanbul me "busu Dr-Sarol fle H Başkam Necmi Ateş par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1954
  • Beykoz muhtar seçimini D.F kazandı Beykozda KoçuUtaia yapı lan muhtar seçimini ekseri yetle D,P,namzetleri kazan mıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1954
  • 50 yıldır çalışan öğretmenler için jübile yapılacak Şehrimiz Eğitim Müessese lerinde vazife gören ve 50 yılını dolduran öğretmenle!için bir jübile tertiplenmiştir,20-27 mart tarihleri arasın da Çapa E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1954
  • Ruhsatsız tabanca ve av tüîeği taşıyanlar Üsküdar civarında oturan Dursun ve Erdoğan adında iki kişinin üzerinde ruhsat sız birer av tüfeği görülmüş ve müsadere edilmiştir-Ayrıca Beylerbeyinde oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1954
  • Dün ölümle neticelenen bir otomobil kazası oidu Serkis adında biı şoförün daresindeki "Pendik 1İÜ„ plâkalı hususî otomobil,Fren sız Konsolosluğu önünde Isak Heyday admaa biraıe ç.vrp mış ve ağır suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1954
  • RÖPORTAJ Kadınlarla erkeklerin bir arada yıkandığı hamam İnşam çileden çıkaran bu hâdise karşısında ham^mn ka in natırı omuz silkerek Mühim bir şey değil,diyor."Kadınlar içerce erkek natırları gdrmiis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.03.1954
  • Pasifikte hidrojen tecrübeleri başladı Dün Uk olarak atc ettirildi.Bir de hi Washington,1 AP)B.Amenka Atom Enerjisi komisyo nu Pasifik Okyanusunda kâin Marchall takım adalarındaki de neme alanında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1954
  • Izmir Belediye Reisi Baftorafr Wrincida)his,bir dş için Belediye Reisi Rauf Onursalı makamında ziyaret etmiş ve bu arada iddiaya göre ikisi arasında iş meselesinden şiddetli bir münakaşa çıkmış ve Rau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1954
  • Korede sivillerin mübadelesi Dün 11 tatar hürriyete kavuştu-Bugün de 37 Koreli kızıllara teslim edilecek Panmunjon,1 A.A.Kore mütareke anlaşması mucibince sivillerin mübadelesine bu sabah başlanmış,ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1954
  • Karadenizden yeni buz parçaları geüyor Baştarafı birincide)kıdfamnadan Boğazdan geçebil ınişiardir.Dün sabah saat 9.15 ta» itibarea;şehir hatları vapurları,boğaaifcdnin Anadolu yakasına normal seferle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1954
  • Bulgarlar işi azıttılar Baştarafı birincide)tasvir etmekte ve piyesin son perdesi Cumhuriyet dev rine ait bulunmaktadır.Piyes halen Bulgaristanda temsil edilmektedir.Müşahitlerin kanaatlerine göre» bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1954
  • Meclisin dünkü içtimai Başt&rafı birincide)lup olmıyacağı yoluodaki yo rum taleplerini müzakere et ti.Daha evvel Meclisin tema yülüne uyularak ceza kanu nuna bu hususta bir fıkra ek lenmesi hakkındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1954
  • Basın Kanunu Bagtarafı birincide)6(1 maddeye eklenen yeni hükümlere göre 'kanunun birinci maddesinde zikredilen suçlarda re'sen takibat yapılacak,ancak savcılık tahkikata başlamadan evvel mağdurun yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1954
  • Tüccarın Şikâyetleri [Başmakaleden devam] eşya satışı işini devlet kontrolü altında olarak yoluna koymuştu.Buna mukabil Alımauyaya kliringle mal salarken verilen yüksek fiatlara alflanaraJc kârlı 'bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1954
  • Türkiye Pakistan andlaşması Pakistan Genel VaJtei anlaşmanın islâm âlemi için büyük bir değer taşıdığım belirtti Karachi 1 AP)Pakis tan başvekili Muhammed Ali bugün radyoda yaptığı ay lik konuşmada,Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1954
  • M T I KopruluHiın beyanatı Baştacait birincide)lanndan en mühimi karş.uklı temaalarıa arttırılmasıdır.Uç devlet Duşişleri Vekilleainin yap tıkları toplantılardan başka Türk ve Yugoslav Pariâmento heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1954
  • General Necip Sudanda bir suikasttan kurtuldu Başlarafı birincide)muhalif kabile mensupları arasında cereyan etmiş ve şehir ah;üst olmuştur.Nümayişçiler Mısırla birleşmek istemiyen Umma Partisi tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1954
  • İşletmeler Vekilinin Petrol kanunu hakkında izahatı Baştarafı birincide)hatırlatmıştır.Yeni kanun tasarısının Ameri ka ve Kanada dahi* olmak üzere bizim şartlarımıza,uygun bütün memleketlerce kabul ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1954
  • «BOLU GECESt» PERŞEMBE AKŞAMI YATILIYOR «Okuyan Bolulu Gençlere Yar dim Cemiyeti 4 mart perşembe akşamı Taksim Belediye Ga şanosunda saat 21 den sabaha kadar bir gece tertip etmiştir.Köroğlu diyarı B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1954
  • Soriyede hükümet J kuruldu Bagtarafı birincide)Diğer taraftan duruzilerin li deri SuHan BT Atraşuı Şam'da her an beklenmekte olup,yeni cumhurreisi tarafından kabul edilecegi anlaşılmıştır.Diğer taraft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1954
  • 53 güvercin hürriyeti seçti Atna,1 ANKA)Yunanla tan tama Vekaletinden büdirll diginö göre,1953 senesinde Yunanistana,ayaklarında Moskova ihtiva eden 83 güvercin hicret ihtiva eden 03 gûversln hicret e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1954
  • Papa 79 yaşpnda Vatican şehrt,1 AJL)Papa qui kinci Puis bugün,yatak ta ve usun bir tedaviye muhtaç bir halde,dofcumunuc T9 uncu ve papalığının da 16 ncı yUdö nilmünü idrak etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1954
  • «w1 r MENDİLLERİNİZİ ÇORAPLARINIZI YIKADIĞINIZ BEYAZ SABUN ÇAMAŞIR SABUNUDUR PURO cildinizin sabunudurâssftl •*«OPDICtO-4tf'SKO,tU«« PURO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1954
  • tecavüz B&ştacafe.birincide)Ek kargaşalık ânında mebuslar evve:â saga solla dağılıp kendilerini salondan dışarı atmış veya yere uzanımşlarsa da.yaralanan aikadaşlanna yandım için tekrar dönmüşler dir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1954
  • Mebus fes bit Ba$tarafı birincide)t içişleri Veıcâleti müsteşarı I Ahmet Kınık Demokrat Partinin Adana Parti Müfettişliği-ne tâyin olunmuş ve seçimlerde Adanadan namzet gösterilmesi tekarrür etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.03.1954
  • SAH Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDÜRAN Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cıuna talebe)Pazar matlne saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1954
  • ISTANBUL.BELEDİYESİ $EIÜR TİYATROSU ««Wit.21 d« Dram Kısım HER ŞEYE RAGMEN Dişimizin Zan)Piyee 3 Perde Yazan Thornton lider TUrkçeei Tevfik Saduüalı Her çarşamba akşamı talebe gecesi di r.Pazartesi ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1954
  • Elektirik Şebekesi Yaptırılacaktır liter Bankasından a 1 Rize iline bağlı Pazar kasabası için 2 adet 160 KVA hk trafo istasyonu ite Alçak Gerilim elektrik şebekesi yaptırılacaktır-2 Tesisin işler hald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1954
  • Kütahya Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğinden:1 Gediz Alündaş yolunun 18+900—23+900 kilometreleri arasında yapılacak tesviye» stablize ve menfez inşaatı bedeli 954 bütçesinden ödenmek suretiyle)kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1954
  • İstanbul thraeaı,İthalât ve Sanayi T-A.Ş.Yönetim Kuralımdan;Şirketimiz ortakları genel kurulu aşağıdaki gündemde yanlı husueatı müzakere ederek bir karara bağlamak üzere 24 Mart 1954 tarihine tesadüf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1954
  • Mahut Mesti iyetli İstanbul Knıniyet Sandığı Memurları Kooperatif Şirketi Başkanlığından:Kooperatifimizin Genel Kurulu 24 3 954 Çarşamba günü 17 de Şirketinıizin merkezi olan Cağaloğlunda,Istanlbul Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1954
  • Elektrik Tesisatı Yaptırılacak İller Bankasından s Kalabanın adı Keşif bedeli Geçici teminat Tesisin neVf ivrindi Balıkesir)150 283-25.8-764—2 ad-65—75 ps-dizel grupu ve axçdk gezilim şebekesi,santral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yası işlerini fiilen idare eden Mea'ul Müdür.Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1954
  • MİLLİSPOR YÜNİŞ Mensucat ve Spor İsleri Ticaret ve Sanayi T-A-Ş İdare MccHhİ Başkanlığından Şirlcetimiz hissedarlar Genel Kurulu senelik alelade toplantısı 22 Mart 1954 Pazartesi günü saat 14 te Şirke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1954
  • T.O Ziraat Bankası İnşaat Müdürlüğünden Ücretle çalıştırılmak üzere inşaat yüksek mühendis!yükV sek mimar inşaat mühendisi ve inşaat ressamı alınacaktır.Taliplerin diploma ve şimdiye kadar çalıştıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1954
  • Dizel Generator Gurubu Alınacak Yaiova Belediye Reisliğinden 1 150 beygir takatında ve en çok 600 devirli akupfe çalışır bir vaziyette dizel generator grubu alınacaktır.Az devirliler tercih edilir-2 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1954
  • Duyurma İskenderun Tekel Müdür.üğünden 1 954 yılı içinde idarelerimiz namına İskenderun Müdürlüğü transit ambarına deniz ve kara yolları ile gelecek bîp lûmum Tekel maddeleriyle bu idare ambarlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Malzeme Müdürlüğünden 4 muhtelif ebatta 33 roda Manila veya Sizal halatı tok:lif alma suretiyle satın alınacaktır.Teklifler,en geç 4/3/1954 Perşemibe günü akşamına kadar Topha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1954
  • Tosyada 110 Numaralı Çevlik Tarım Kredi Kooperatifinden Kooperatifimizce Tosyamn Çevlik köyü mevkiinde yaptırılacak kooperatif binasının inşaatı kapalı zarf usulüyle ve birim fiat esası üzerinden eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1954
  • Tashih Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından 1/3/954 tarihli Milliyet gazetesinde neşredilen 31/12/953 tarihinde biten yirminci hesap yılı 'biPânçomuzun P A S I P kısmındaki SERMAYE miktan olan 15 000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1954
  • İstanbul 3 üncü Ticaret Mahkemesinden;53/462 Davacı T.C-Ziraat Bankası Bahçekapı şubesi namına vekili tarafından dâvâlı Abdullah Bakanay İstanbul Eminönü Arpacılar Caddesi No-18 de mühim olan"Abdullah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Açılış Kapanış Sterling 734.784^-Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 94.03 Belçika Fr!5.6C 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1954
  • milliyet ADono şartları Lx.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 2z 50 üç aylık 12 JO Bir aylık W» icnebi memleketlere iki misildir.Uğn şartları 2 ve 3 Üncü sayfa sahi.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa aunt.2,90 T.L.ı Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1954
  • A D W® STANBUL 32.67 Açılış ve program 9.00 Haberler 13.15 Dana aüziği Pl 13.30 Şarkılar kuyamar:Ülker Akman Sami zkanh Çalanlar:Hakkı Deroan Şerif içli,Ercümend Bata tay 14.00 Küçük öğle korse i P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1954
  • 5 adet paletli traktör satın alınacaktır Devlet Orman İşletmesi Ankara Merkez Müdürlüğünden:1 Orman imletmeleri ihtiyacı için 5)adet paletti traktör açık eksiltme suretile satım alınacaktır-2 Beherini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1954
  • 750 ruro 25 mm.eninde sarı bant 200 rulo 30 mm.eninde sarı bant satın alınacaktır I.E.T.T.İşletmelerinden 1 Muhammen bedeli 12.350 lira olan yukarıda yazılı iq H/3/954 Perşembe günü saat 10 da Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1954
  • ZAYİ Fen Fakültesinden ald-ğtm şebekemi zayi ettim.Yenisini akacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Sevim Arıkan 7/8 Sömestr:No:2824
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapah zarfla 400 ton NC 4 ve NC 1 katabek asfalt 10/S/954 Çarşamba saat 15 te İzmit Dz-îk-Mrk.Sa.AL Koda satın alınacaktır-Bedeli 145-000 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1954
  • Atlantik Ticaret ve Mümessillik T.A-Ş.Yönetim Kurulundan:Şirketimiz ortaklarmın yıllık âdi toplantısı 26 Mart 1954 tarihine müsadif Cuma günü saat on birde Şirketin İstanbul.Fincancılar Yokuşu 50.Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8