Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.02.1954
  • Adres:Nuruosmanlyo TQrtoeaar Sokak No:18 ISTANBUL.Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4-SAYI:1367 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:2 9 6 14 MATI t 15 K u r n f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1954
  • Dünyadaki akisler Londra,25 R-A.A.AP)Gn.Necibin iktidardan uzaklaştın İması hemen hemen bütün dünyada hayretle karşılanmıştır.Washington resmi çevreleri böyle bir hâdiseyi beklemedikle rjni belirtmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1954
  • Gl.Necip istifa ettirildi yerine Abdülnasır geçti Evinde göz hapsine alınan sabık reisicumhurun öldürüldüğüne dair çıkan haberler tekzip edildi ihtilâl Konseyi azil kararını 7 saat süren bir toplantıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1954
  • Suriyede isyan çıktı ordu idareyi ele aldı İst fa eden Çiçekli memlefc ti terkettî.İhtilâlciler kan çökmeden duruma hâkim oldular Halep 25 A.A;AP T.H.A.Suriye ordusunun büyük bir kısmı bu sabah Ge ner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1954
  • tf.lLLİYET'in yeni poVs romanı Bir poVs âmirinin işlediği feci cinayetin korkunç safhalarını anlatan bu eseri merakla okuyacaksınız.Pak yakında başlıyoruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1954
  • Meclis dün üç Vekaletin bütçesini daha kabul elti Fethi Çîükbaş,ticaret butça I gö üşütürken takp edilen politika hakkında İzahat verdi Ankara.25 Milliyet)ra ve istanbul Üniversiteleri.Meclis bugün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1954
  • Bina ve crazi vergi'eri Şehir Meci'si her iki verginin iki taksitte alınmasını kabul etti II Genel Meclisi,dün saat 16 da başkan vekMlerınden Ferzan Arasın riyasetinde toplanmıştır.Içtimada önce geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1954
  • Kral Faruk ne diyor Sabık Kral,zavallı Necip,bari postunu kıırtarsa* dedi Cannes 25 AP)Mısır Cumhurbaşkanının istifası haberj kendisine bildirilmek üzere uyandırıldığı vakit es ki Mısır Kralı Faruk kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1954
  • McCARTHY'NİN İTHAM ETTIGÎ KIZ Senatör Mc-Carthy,verdiği bir bç-yanat sırasında hâlen Amerika kara ordusunun gizli servislerinde çalışmakta olan Ma.y Mark-Ward adındaki bir kızın komünist casusu olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1954
  • I D Dayarın konuşması f Devlet Reisimiz Ne w-York-tuki Bankacılar Kulübün-I de iktisadı vaziyetimizi i/ab etti Nev York 25 AA.Reisicumhur Celâl Bayar bu gün öğleden sonra Amerika'n maliyeci ve bankacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1954
  • KİZ OLAN DELİKANLI 28 yaşında CharHe McLead isminde genç bir Amerikalı.Kopenhag'da ameliyatla cinsiyetini değiştiımiş ve kız olmuştur Resim gencin hayatından iki resmi tesbit etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1954
  • C.H.P.RurultayıIiiönünün konuşmasiyle açıldı Partisine eşit muamele yapılmadığını söyleyen inönü* anayasanın tâdilini İstedi Ankara.25 Anka)CH.P olağan üstü büyük kurultayı bt sabah saat 10 da Büyük s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1954
  • Basın suçlarında ispat hakkı Komisyon,memurlara yapılan isnatlarda ispat hakkı tanıdı Ankara,25 Milliyet)Adalet Komisyonu bugün Halil özyörü'k'ün başkanlığında toplanarak neşir yolu ve radyo ile işlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1954
  • buzfarla kspfanması Ifzerfne mahsur kalan Uç vapur ve mmsm bunlara kumanya götürmeye çalışan yardım motoru Foto Sami Önemli)Buz yığınları Boğazı kapladı İmdat bekliyen vapur ve motörler kurtarılamadı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1954
  • 4j Wk*t*vıtoum uçün şehrimizde havan n uma ıiyetle çok bulutlu geçeceği,orta kuvvette eseeği sühunet derecesinin artaağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.02.1954
  • YAPRAK Şehir Meciisi ve Konservatuar ULUNAY Şehir Meclisi kıh kırk ya riarcasına bütçesini tnüzakere ederken pek tabii olarak İstanbul Belediye Kon servatuarına ayrılan tahsisatı da ele aldı.Bu tahsis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • KiSA HABERLER if Dün liman mızdan muhtelif nıemlektlere 351.103 lira tutarmda sünger,tiftik,kuıu ka yiaı,fındık ve yaprak tütün in raç edilmiştirif İl Genel Meclisince,Bakır koy u.'cekonduLaıı Birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • p n 1 s t e ir Hikmet Uluca ve Çifter So noglu adında iki kigi.tramvay da sahte paso ile seyahat ed2r ker.suçüstü yakalanmışlardırif Yaşar Parlatır adında biri,Şehzadehavında iki tramvay ara.sir.da ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • Hu 26 Şubat 1954 Cuma Ru.22 Cem.Ahır I37S 13 Şubat 138» VAK İT VASATİ EZANI j Gün» tkind Aksa Yata îcısa ş 6.41 12.46 12.27 6.32 15.31 9.35 m 17.55 12.00 1 1925 1.31 I k 5.02 11.07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • bir kaç ay zarfında In güiz Misw manas,betleri arasında yavaş fakat devamlı bir bozulma vuku bulmuş ve bu gün Kalıirede,geçen sen» hüküm süren nikbinliğin aksine bir huzursuzluk ve sabırsızlık 1^ hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • KONGllELEK Beşiktaş ArabacJar Deme ğinin senelik kongresi;28 şubat pazar günü sabah saat 10 da,Beşiktaş Hayrettin iskelesinde 17 noı'u binada yapılacaktır.Tekel Piyango Bayileri Dm neginin yıllık fcon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • MERHUM HALİL ALt BEZMEN İÇİN MEVLÎD 28 2/1954 Pazar günü Fatih Carrımıde Mevlid okunacaktır.Aile reisimiz merhum HALİL ALİ BEZMENİN ruhuna ithaf edilmek üzere 28 Şubat 1954 Pazar günü öğle namazını mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • MERHUM HALİL ALİ BEZMEN İÇİN MEYL-İD Fabrikalarımız müessislerinden merhum HALİL ALİ BEZMEN in ruhuna ithaf edilmek üzere 28 '2.954 Pazar günü öğle namazını müteakip Fatih Camü Şerifinde Mevlidi Şerif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • Beyaz kadiri Oh Yazan:Bedirhan ÇINAK Tefrika No-18 Rıfat söz verdi.Nasıi o!sa bir aya kcdar evleneceğiz,Yapma.Yapma diye mırıldandığımı hatırlıyorum.Gözlerimi açtığım zamsjn Rifat hâlâ yammda idi.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • isveçli bir turist parasın i yankcs'cüere kaptırdı VoUor adında isveç uyruk lu bir turist,Galatada Kuyu sokağında 14 numaralı genel evin kapısından içeriyi seyre derken üzerinde bulunan 270 Türk liras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • Otomobil hırsızlığı yajıan iki kişi yakalandı Samatya caddesinde 118 numaralı evde oturan Fethi Olcay adında bir şoförü ı,Tophane Askerî fırınının önünde bıraktığı 13722 plâkalı taksi,Abdullah^ Celâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • Sahte çakmaklar Kendi imal ettiği çakmaklara Avrupa damgası vuran bir tacir cezalandı Tic;ret Odası Meclisi dün saat 15 te toplanarak gündemde bıoınan maddeleri muza" kere mistir-Bu i.ada takas mevzuu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • Japonya külliyetli miktarda buğday istiyor Japonya memleketimizden,külliyetli miktarda buğday istemiştir.Talep üzerine Japonyaya numune olarak-100 ton buğ day sevkedUmiştir.Numune ler muvafık görüldüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • Tekel büyük bir sigara fabrikası kuruyor Tekel idaresi devamlı olarak artan sigara istihlâkini j karşılamak maksadile yeni tesisler kurmaya karar vermiştir.Bu arada büyük bir si£a~ ra fabrikası kurula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • Yaşlı bir adamın ölümü şüpheli görüldü Fenerde iskele caddesinde 2 numaralı lokantada çalışan ve ayni yerde 3ratıp kalkan Avni Dönmezer adında 58 yaşlarında biri,dün odasın da ölü olarak bulunmuştur,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • Okuma Bayramı Dün Beylerbeyi 27 nci ilk okul birinci sınıf öğrencileri okuma bayramı tertip etmişlerdir.Oğrrnciler muhtelif şiirler okuyarak bu bayramı neşe içinde ijecTmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • HALKIN SESİ Müsbat bir cevap Bir müddet evvel neşrettiğimiz bir şikâyet mektuba ıut ilgililerden gelen cevabı memnunlukla neşrediyoruz.«Sayın jgazetenlzijn 9/1/954 tarihli nüshas.nda "Hal kın Sesi,süt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • Kiş yüzü flatten yin Karakış setzs va da ar t m asına Havaların yeniden bozması üzerine mahrukat ve bazı gıda maddelerinin fiatları tekrar sun'î olarak yükseltilmiştir-Bilhassa odun ve kömür fiartlann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • Tiftik ve yapağı rekoltesinin az olacağı anlaşılıyor Muhtelif mıntakalardan gelen haberlere göre kış ve soğuk bu yıl büyük hayvan telefatına sebep olmuştur.Bu yüzden yeni tiftik vs yapağı rekoltesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • Bir sigortacının evinde buui!nan tüfek ve tabancalar Şişlice Perihan sokağında 15/1 numarada oturan.Do j ğan Sigorta Şirketinin Istan' bul acentesi Zuhal Büyükgu rayın evinde,kaçakçılıkla ilgili olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • Israiie 600 bin dolarhk pamuk sattık Ekonomi ve Ticaret Ve kâleti,Israile 600 bin dolar tutarında pamuk ihracına müsaade etmiştir.Diğer taraftan memleke timizde pamuk stokları tü kenmek üzere olduğund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • Eyüpte iki ev yandı Sabaha karşı çıkan ve semti korkuya düşüren yangın güçlük'e söndürüldü Eyüpte Otakçılar mevkiinde Fethieelebi caddesi civarında dün sabah saat beş sıralarında bir yangın olmuştur-Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • Dün Çin Tiirkistamndun 20 göçmen geîdi Çin Türkistanından ayrı lan 20 kişilik bir göçmen gurupu dün sabah saat l1,da uçakla Tokyodan şehrimize gelmiştir.Serbest pasaportla gelen göçmenler,şehrimizde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • Arkadaşını kunduraca bıçağı ile yaraladı Kumkapıda Ordu cadde sinde Şimşek Handa 300 numaralı terzi dükkânında çalı şan Rüstem Dağ ve Tunca adında iki gene.iş meselesin" den kavgaya tutuşmuşlardır.Kav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • Belediye Sağlık teşkilâtının ocak ayındaki çalışması Şehir Hıfzıssıhha müessese' si kimya şubesi tarafından,ocak ayı içinde 411 madde nin tahlili yapılmıştır.Bu maddelerden 354 ü muvafık,57 si de evsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.02.1954
  • Öğretmen ve Memurlar bir kooperatif kurdular Şehrimizdeki öğretmen ve memurlara ucuz arsa,ev temin edebilmek maksadile Is tanbul rvluallimler ve Me murlan Yapı Kooperatifi di ye bir teşekkül kurulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.02.1954
  • FIKRA lâsum Afrodi Şehvetin göbek ul'tiu masum demek yanlış m» olur derciniz Bana kal'sa.Afrodit bugünün ki lap piyasasında bir genç oğv lan kudac hilgisiv.görgüsüz ve masum sayılacaktı!H)oaltywood'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1954
  • Iznıir kasaplarının başvur,dukları yeni Inr hile izmir 25 T.H.A.izmir kasaplarının şimdi de hileli satış usulüne başvurdukları bildirilmekledir.Bu arada koyun etini kuzu eti diye 350 kuruştan ve koyun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1954
  • General Collins Portekizde tetkikler yapıyor Lizbon 25 AP)Natodaki Birleşik Amerika tem silcdsi general Lavton Collins bugün üç gün kalmak ve Por tekizdekı müdafaa kuvvetlerini teftij etme£ için buray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1954
  • İKTİBAS Eski havagazı fenerlerini andıran projefetfirTerf* eaddeferbt ısıtırmaKina Avrupanın bazı şehirlerinde başlanmış bil*»-Darısı başımıza diyelim mi?Dokturlar,bayır,diyorlar,eski* den olduğu gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1954
  • Evet» hatırladım-Madame Waddinigton'un telefon numarası değil mi?Miikâlememizin kesildiği sırada evvelce gelmiş ve birikmiş mektuplara bir göz attım-Miss Waddington'un düğünü için bir davetiye gönderm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1954
  • biısa harici haberler İNGİLTERE ¦fc Bir ıs.ocuk beklemekte olan tngilterenin eski Maliye Ve 'kih'erinden müteveffa Sir Stefford Grippsin büyük kızı Peggy iüe Afrikalı aşiret reisi oları ko cası,Gold C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1954
  • isveç Milisinin hızlı giden şpförieru karşı kuiiuıdiğı silâh Stockholm 25 Nufen)isveç polisi fazla hızlı giden şoförlere karsı yeni ve gayet tesirli bir silâh kullanmaya başlamışlardır-Bu silâh bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1954
  • Iskenderımda bir fabrikatör kadın yüzünden vuruldu iskenderun,25 ANKA)Muzaffer Cangül adında bir genç,şehrimizin çeltik fabrikatörlerinden-Sadi Şişmanı tabanca ile vurmuştur.Hâdiseye sebep Muzaffe han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1954
  • r-I Yugoslavya'da silâhlı çeteler faaliyette Prag Radyosu çete faali" yetlerini itiraf etti ve bazı ç le liderlerinin tevkif edildiğini bldirdi Viyana;25 Nafen)Prag radyosu dün gece ver dig1!bir haher
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1954
  • Eisenhower» Qrta-Dogutfa istikrarı muhafaza için yardımda bulunulacağın» resmen bîîdirdi Washington,25 AP)Bas Ijan BUsenhowsr OrtVi doğuda istikrar ve Kuvvetin tVmûnina yardım edebilmesi içki.Pak:sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1954
  • Kurt çocuk baba buldu Br Hintli geçenlerde bulunan Ramun'un karısının koynun* dan;çalinan oğlu olduğunu;iddia ediyor Yeni Delhi;25 AP)Ge^ genlerde yakalanan meşhur Kurt Çocuk bil* babaya sahip o/acak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1954
  • ütokara Üniversitesinde kütüphaneciHk öğretimi yapılacak.Ankara 25 T.H.A,On üç yıldanberi evvelâ kurs halinde,halen Türk dili ve edebiyatı kürsüsüne bağlı bir ders halinde Ankara Üni versitesi Dil ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1954
  • Greer Garson,koniâratını feshetti HoUyvood 25 AN"KA)Tanınmış film yıldızı:Greer Garson ile kocası Buddy Fo gelson,Metro Mayer şirketiyle kontratlarını res.aîederek bir dünya turuna hazırlanmaktadırlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1954
  • Ankara iliz Teknik Öğretmen Okulunda açılan besi lâboratuviirı Ankara 25 A.A.953-954 ders yılı başmdan beri Kız Teknik Öğretmen,okulun da faaliyete geçen beslenme lâboratuvarı,az jücnj sarfile iyi gıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1954
  • Kafasını otomatik testereyle kesmeye kalktı Marsilya 25 Nafen)Bu radaki fabrikalardan;bir inde j çalışmakta oian Aleazzi is mlnde 40 yaşında b.r adam birden buhran geçirmeye baş lamış ve otomatik büvü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1954
  • M et r i t y n zaîürrie oîdu Sansın bombanın hastalığına Kotfivniu dondurucu soğuğunda açık bir elbiseyle şarkı söylemesi sebep oldu Honolulu,25 Al»)Eski beyzboi yıldızlarından Joe di M-a&gia ile evle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1954
  • Amerika Rusyaya iki nota verdi Notaların birinde düşürülen bir Amerikan uçağı ile kayıp 16 havacının akıbeti soruluyor-Diğerinde ise bir Bus iddiası cevaplandırılıyor Washington,25 A.A.Bir leşik Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1954
  • Uçak ücretlerini ucuzlatmak için çare New-York.25 A.A)Dün yanın en büyük hava yollan acentalarmdan birinin sözcüsü,seyahat edenlere kolaylık olmak üzere bütün uçak şirketleri taraf mdan,muteber "tutul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1954
  • işçi Partisinde fihir ayrılığı genişliyor Londra.25 A.A-Avam Kamarasında Almanyamn silahlandırılması meselesi müzakere edilirken ingiliz İşçi Partisinde meydana gelen görüş ayrılığı genişlemiştirişçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1954
  • Şöhret fabrikatörü Faruk'un sözcülüğünü yapıyor NewYork,25 A.A-Şöhret fabrikatörü diye anılan Guidö Orlanduu burada eski Mısır.Kralı Faruk'un sözcüsü olarak ortaya çıkmıştır-Maamafih.gazeteler henüz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1954
  • Fillpinde asîlere son bir ihtar verildi Manila.25 A-A.Cumhurreisi Raman Mag3aysuy hükümete dehalet etmek hususunda Hukiarr'a dün sotr bir teklifte bulunmuş,fakat teslim.olacak Huklar'ın Moskovaya olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1954
  • Avustralya'da-sellerin sebop.olduğu felâket Paris.25 A-A-Melburn radyosunun biidirdiğine gö e güneyde Yeni Gal eyaktinde üç güıı evvel hüküm süren kasırgayı takip eden seller 33 kişinin ölümüne sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1954
  • Siyasî Icmaî Quneral N cib'in azii Kalv reden gelen haberlerden Mısır Cumhur riyasetine yükseltilen General Necibin biraskeri darbe ile iskat edildiğimi öğrendik» Resmî bir tebliğ de neşredilmiş* yedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.02.1954
  • jj.ı in.n»ı»ı t£l Ecğcz mıf Kutuplar mi I'MIMI.I.JI.w—i.M Boğaziçi buzlarla örtüldü Tuna neferinden kopup güneye doğru akıp gelen buz parçaları nihayet dün Boğaziçini kaplamış ve Istanbula kutup manza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 26.02.1954
  • Hayatın gazesi gü mektir Güzel bîr pozunu gördüğünüz bu güzel model» hayat felsefesini bu sözlerle yapıyor:Hayatın gayesi gülmektir-Ona hak vermemek kaabil değil.Değil ama* herkesin onun gibi güzel ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 26.02.1954
  • İlk Osmanlı Ordusuna devşirmelerin Memleket bliyiidUkçe askerleri seri bir şekilde toplamak ta zorlaştı.ASâaddİn Paşa bunun önüne gaçmek istedi «Bcnügı ve zevm toyluk ve şeytanı âdetler bunlarda çoktu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.02.1954
  • İtalya İspanya Greko Romen karşılaşması Madrit,25 SHA)ttalya Hafif siktet:Francisco Sempe ile karşılaşacak olan tspanya re 20 yaşında,tspanya ikincisi)Grreko-Romen takımı,tesbit vs Yan orta sıklet:Ang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.02.1954
  • Ordu takımımızın geçen sen» Şeref Stadında Beşiktaş» karsı yaptığı ve 3—2 yenildiği hazırlık maçında Kemal'in bir akını Bu hafta yapı acak hususî karşılaşmalar Beşiktaş-G.Saray-Adalet ve Ordu karması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.02.1954
  • MEL İH i TON Bill SENE KOŞMİYACAK Melbourne.25 SHA)A/me rikalı sürat koşucusu Mel Pat,ton,pıofesyor.el atletizm Dünya şampiyonasının ikinci günü mü sabakalai'ı terketmek zorunda kalmıştır.Doktorlar,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.02.1954
  • Mil î takım kampı açıldı!ispanya millî maçına ha Xs-mn müdürlüğüne uzun zırlanan millî futbol takımı-dedi-kodulardan sonra Bernızin Pendikteki kampı dün den Terbiyesi Umum Müdür den itibaren açılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.02.1954
  • Basketbol sayı kraüığı İstanbul baskebboı' birinci liginde 6 ncı hafta sonunda sayı krallığı aşağıdaki duru mu almış bulunmaktadır.1 Yalçın Granit G.S.146 2 Altan Dinger F.B.98 3 Şevket Taşlıca D.Şafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.02.1954
  • Miami tenis şampiyonası Miami.25 A.A.Miami tenis şampiyonası maçlarında İsveç tenis şampiyonu Sven Davidsson,Amerikalı okullararası şampiyonu 17 yaşındaki Mike Green'e yenilmek üzere iken ş/6 4/6.6/4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.02.1954
  • Frrnsada Basketbol Jevhaa-ında değişiklik Paris,25 SHA)Fransız basketbol idarecileri,salonlarda sayu'an göstermekte olan levha Lancia değişiklik yapUması lüzumunu hissetmektedir.Bu levhalarda iki rakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.02.1954
  • İr gilterede oyuncular arasında becayiş Londra 25 Nafeıı)ingiltere birinci futbol liginin sonlarında bulunan ve ikinci lige düşmemek için büyük maÜ fedakârbklarla yüksek fiyatlarla başka kulüplerden o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.02.1954
  • Okullar arası futbol j voleybol ve basketbol maçları fiksturü Ebediyete intikal etmiş bu-kaîar tertip edildiğini bildirlunan spor öğretmenlerini an-mistik.6 Martta futbol.7 mak üzere Türkiye Beden Ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.02.1954
  • E,Koçak ye H.Topsakai'mda iştirak ettiği Pakistan atletizm müsabakaları 600 metrede ikinci olan E.Koçak 1500 metrenin sonunda sakatlandığı için 4O0 e iştirak edememiştir.H.Topsakal ise 10000 de birinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.02.1954
  • RÖPORTAJ Dünyanın en nadide süs balıkları şehrimi Istanbul bul Garabetler şehri» Asırdlde surların çevreîe» diği bu köhne şehirde daha bilmediğimiz neier saklı.Bu İçinde bulunduğumuz akvaryumcu odadak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1954
  • Şehrimizde Hazineye ait yerler ağaçlandırılacak Şehrimizde hazineye ait yerlerin ağaçlandırılmasın:karar verilmiştir.Bu arada Ayazağada okul yanında ye nj açılan yol ile eski yol arasındaki sahaya tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1954
  • ingiltere üe ticaretimiz gittikçe geliniyor Son zamanlarda Ingiltero ile olan ticarî münasebetlerimizde büyük bir gelişme Kav dedilmiştir.Alâkalılar tarafından veri len malûmata göre geçen ocak ayında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1954
  • Eyfell kulesi 3 yıl içinde 300 bin Türk lirasına boyanacak önümüzdeki Üç «ene zarfın da Eiff l Kulesi bir tamir geçi reeek ve kısım ksım üç renge boyanacaktır.Boyanması üç sene sürecek Olan Eiffei Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1954
  • Bir hafta içinde 21653 fcns hayvan kesildi Mezbahada son bir hafta içinde 21652 baş hayvan kesilmiştir.Bu miktarın 9024 parçası koyun,6780 parçası kuzu,5073 parçası sığır,452 parçası dana ve 324 parça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1954
  • Istanbul Adalet doktorları terfi ettirildi Adlî Tabiblerden izzet Işcan,Muzaffer Arca,Muhip Ozay ve Mehmet Dinçer,birer derece terfi etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1954
  • İR FÂZAR Efil Artık* gideyim Vinnie Sizden mahzun bir halde ay rıİmak istemediğim için daha fazla kaımam doğru olmıya cak.Sonra valizlerimi de ha zırlayacağım.Bu iş benim için dikkatle yapılması icap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1954
  • PURO SABUN FABRİKASININ en son imalâtından Knjuılı PURO TUVALET SABUNU BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1954
  • Çekoslovak gazeteleri genç* lige hücum ediyor Viyana 25 Nafen)Çe koslovakya gazeteleri,tiyat rolara işçi tulumu ilfe gitmek^ te olan genç işçileri takbiJv etmekte ve şöyle demek t o dir:Tiyatroya işçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1954
  • israil Amerfkada bono satışa çıkaracak VaşingLon 25 AA.Js rail,Ameıikada 350 milyon dolarlık kalkınana boaları satışa çıkarabilmek ıçuv Ame ¦rikadan teminat talebinde bulunmuş ve Hiübadejiuâin tasvıb;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1954
  • I Demİzlerîn KİZİ Tarihî Koman Yazan:Kemal SAMANCIGlL Sırp Ali:u Bizim askerlikle alâkamız kalmadı,bir esnaf gibi yaşamalıyım,dedi 59 1 duyun içindeki şeyi azıcık;sekebildi,iple bağladı,çekil-j mes.na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 loB 12 Soldan irağa 1 Ses mimarisi;Bir salınj uanatı 2 Zamanın başıang-cı na ait;Kışu:panzehiri 3 Bedbaht bir millet,iiukanm ota bakjJamn da gözünü boyar;E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.02.1954
  • Bina ve arazi vergileri Bitarafı birincide)na göre,bina vergileri Ni san Kasım)arazi vergileri de Temmuz Kasım)ay larında tahsil olunacaktır.Ayrıca,toplantıda Belediye kütüphanesi bütçesi de müzakere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1954
  • Dünyada Baş!a rafı birincide)lenmesidir.İstifa Londradaki söylentileri gerçekleştirmiştir.Bu söylentilere göre.genera!Nacip,o zaman ihtilâl meclisi nin ve biıfoassa Albay Abdillnasır ve binbaşı Salâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1954
  • e isyan cı.kfı esreyi ela aldı Baştarafı birincide;ettiğine dair bir tebliğ oku muştur.Bu tebliğde şunlar belirtil mistir:"Suriyenin şimal,garp ve doğu askerî bölgeleri komutanları General Çiçekli ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1954
  • D.P.mebus adaylarını tesbit ediyor Eski Seyhan Valisi Ahmet Kuıık'ın Adaııa'daıı aday gösterileceği zannediliyor Ankara 25 T.H.A.Ha ber aldığımıza göre,önümüz deki Mebus seçimlerinde De mokrat Parti t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1954
  • Bayann konuşması Baştarafı birincide)zi olarak banka kredileri de aynı şekilde yükselmiştir.Ziraî krediler 1930 a nazaran yüzde 233,umumî krediler de yüzde 136 nısbetinde artmıştır.Millî getrimiz de x
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1954
  • Kral Faruk ne diyor Bnştarafı birincide)iniştir.Paris Gazetes] bu sabüft telefonla,Faruğun ken dismi tabundan indirmiş o lan generalin iktidardan düş mesj nakkında,ne düşündü günü sormuştur.Chadonnes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1954
  • Basın sırç'arıruta ispat hakkı Baş tarafı birincide)ve buna verilecek cezaları tayin eden tasarının birana maddesine bir fıkra ilâvesi suretiyle devlet memurlarına yapılan isnatlardan dolayı isıbat ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1954
  • C.H.P Kurultayı Inönünün onuşmasiyle açıldı lias t ¦aralı birincide)foede ıbulunan Şemsettin Günaltay,iktidarın son günler poli tikasına ve biibassa partilerara sı hâdiselerde kaydolunan mü nasebetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1954
  • I 9 Necip istifa ettirildi yerine Abdülnasır Bağ taraf t birincide)Kral Faruk'u tabundan atan ve iktidara geçen General Necip de iki yıldan az bir zaman sonra aynı akıbete uğramıştır-Bu dramatik hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1954
  • Meclis dün üç vekâletin bütçesini kabul etti Baştarafı birincice)yesi,Bayındırlıkr Ti-caret ve Sağlık Vekaletleriyle hudut ve sahiller sağlık müdürlüklerinin bütçelerini müzakere ve kabul etti.Sabah c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1954
  • Deliler araşma kapatılan memur Müddeiumumîlik,akıl hastahanesinde cereyan eden bir hâdisenin tahkikatına el koymuştur.Bakırköy Akıl Hastahanesinde 35 lira aslî maaşla mubayaa memuru olarak çalışan Hüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1954
  • Baştarafı birincide)Boğaz vapurları evvelki gece saat 19 dan itibaren AnadoAihi sarından ileri gidememiş,seferler dıün tamamiyle kaldırılmıştır.Bu arada şehir hatlarının 59 nolu vapuru Vaniköy isk3 le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • Dizel Generator Gurubu Alınacak Ya ova SeSöciye Reisliğinden 1 150 beygir takatmda ve en çok 600 devirli akuplfl çalışır bir vaziyette dizel generator grubu alınacaktır.Az virliler tercih edilir-2 Keş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • Çorlu Eelec iye Reisliğinden Belediye elektıik santralı senelik ihtiyacı için 180 ton ö^ torin ile 5 ton makine yağı kapalı zarf usulüyle eksiltmeyi konulmuştur-VU;Motorinin beher kilosunun muhammen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • Hububat çuvalı satış ilânı Toprak Mahsulleri Ofisi M?rsin Anhır Şefiğinden:Şefliğimizde mevcut 5060 adet çeşitli çuval ve 119164 kiîö hurda çuval açık arttırma iie satılacaktır-Arttırma Mersin ambar ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • Tosyada 110 Numaralı Çevlik Tarım Kredi Kooperatifinden Kooperatifimizce Tosyanın Çevlik köyü mevkiinde yaptırılacak kooperatif binasının inşaatı kapalı zarf usulüyle vfl birwn fiat esası üzerinden ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • Maden Telk k ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden 1 Batman'da kurulmakta olan petrol tasfiyehanesinde istihdam edilmek üzere askerliğini yapmış İngilizce bilen yüksek kimya mühendisi,kimyager» ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • Ekmek alınacak SUmerbank Deft&t-tiar jYünllİ Sanayi Müessesesi Müdür.iiğîlnden EYÜP Müessesemizin Defterdar fabrikasının 1954 yılı ihtiyacı olan ekmek 1/3/954 Pazartesi saat 14 te pazarlık yolu iie Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • İstanbul Asliye 5 inci Hukuk Hakimliğinden Tebliğ olunacak taraf:Arif Çapcı-Fatih Şehremini Şahine emine Odabaşı,Saygıhbaba sokak 14 No 53/489 Kocası Arif bir buçuk sene kadar evvel kendini ve müşter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • Akçaabat Belediye Reisliğinden 1 Kasabamız içme suyu tesisatı ıslah ettirilecektir.Bu iş 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi mucibince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur 2 Keşif bedeli 6082i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından Fen İşleri Müdürlüğündeki şartnamesi gereğince Gazi Bulvarı 973 ada.2 parsel üzerinde İş Hanı bilinci kısmı insa^ için kapalı zafflı eksiltmesine belli edilen gününde tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • Diyarbakır Belediye Başkanlığından X Diyarbakır Belediyesi için beş tonluk uaun şase 150 pus takviyeli ve üzerine inşa edilecek karoserinin oturmada 30 kişi.ayakta 10 kişi ceman 40 kişiyi alabilecek ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • Istanbul 4 öneli tcra Memurluğundan;53/6407 Paraya çevrilmesine karar verilen dört kapaklı Kelvinatör marka Karman mode i buzdolabı açık arttırma suretiyle paraya çevrilecektir.Birinci açık arttırması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • muuuet aç one şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 60 Uç aylık 12 «0 Bir aylık 4 50 ücnebi memleketlere iki mislidirilin şartlar' 2 ve 3 üncü sayfa saııt.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sunt.2,50 T.L.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • Yol yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden fi 1 Eksiltmeye konulan iğ:Aydın Sarayköy jüe-J.İZİİ yolunun Kuyucak Sarayköy arasında Km 17 000 darı Lionizliye kadar olan kiF-mmda,bu arada bulunan Feslek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • Duyurma İskenderun Take!MiidUKUğündeıt 1 954 yılı içinde idarelerimiz namına İskenderun Müdürlüğü transit ambarına deniz ve kara yollan ile gelecek bilûmum Teke] maddeleriyle bu idare ambarlarından id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • Teklif isteme ilânı Türkiye Ziraî Donatım Kjrtıma Umum Müdürlüğünden Kurumumuz merkezi ile İstanbul ve İzmir Şube Müdürlüklerimizde mevcut teknik ve ticarî şartnamelerimiz esasları dahilinde 1250 kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • [si&tluİ Lcvâzı.n Amir iğinden ver ölen Ask*rî Kıtaat ilânları As.ihtiyaç için 350 ton ekmek pişirttirilecektir-Bedel 28-000 Ura-geçici teminatı 2100 liradır.İhalesi 4 Mart 95-Perşembe saat 16 da Siva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • 8 Adet Torna Tezgâhı Alınacak T.C.Devlet Demiryolları İşletmesinden S adet torna tezgâhı teklif alma suretiyle satın alınacaktır-Tekliflerin en geç S'4/954 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • S&rozan Türk Anonim Şirk true i Şirketimizin senelik âdî umumî heyet toplantısı 17 Mart 1954 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 11 de Balat,İskele caddesi 53/55 No da kâm şirket merkezinde yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • İstanbul Üniversite Rektörlüğünden Şubat 954 döneminde üniversitemize kabul edilmiş olanların isimlen Fakültelere bildirilmiştir.Bu durumda olanların hemen Fakültelere müıacaatia esas kayıtlarını yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • Kambiyo «e tsnam Rapamf AfUıv Kapanış Sterling 734.784_Dolar 280,30 280.30 Fr.Frangı o.at 0.8i îaviere Fr.w.os W.o:Belçika Fr.ft.61 5.6;Iaveç K* «4.12.50 54.12.51 Florin 73.68.40 73.68.41 Liret 0.44.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • Dünkil Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leyla ERDURAN Sahneye Koyan:Muhsin Ertugral Çarşambadan başka her akearn saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Tel af on:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • MAKSİM Bu akşam Saat 21 de OtBALt KARAKOLU ıımartesi,Pazaı matineler 15 te Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • Lokman Hekiıy.Dr,H A FİZ CKM Af,Dahiliye Mili ihasmıı» Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-n.no öğleden aonra 14.30-17.00 de harta Kabul «der.İstanbul Divan yotV No.104 Ulll|»«IIIUI»ll I I »I.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEHÎR TtYATROSU 21 d* Dram Kısım HER ŞEVE RAĞMEN Dişimizin Zan)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçesı Tevfik Sadııllalı Her çarşamba akşamı taleb« gecesidir.Pazartesi akpamian
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1954
  • I' TANBUL 12.57 Açılış ve program 1300 Haberler 13.15 Dant müziği PI)13 30 Şarkılat Okuyanlar;Perihan Köve*ıç,Ne vm,Salına,özertem 14 00 O pera ve operetlerden parçalar 14.20 Şarklar Okuyan:Muşta fa K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8