Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.02.1954
  • Haricî politikamızın 4 yıllık muhasebesini yapan Köprülü,dost ve komşu memleketlerle olan münasebetimizi teker teker anlattı Meclisin dünkü oturumunda Hariciye,Maliye ve Millî Eğitim Vekâletlerinin bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1954
  • Dünkü bütçe görüşmeleri Ankara,24 Milliyet)Mec Us bugün sabah ve öğleden son l'a olmak üzere iki oturumda •bütçe müzakerelerine devam etmiştik.Dün içişleri bütçesinden arta kalan Emniyet Genel Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1954
  • Amerikanın bize yaptığı yardım bir misli artıyor Setâhiyetli çevreler 43 milyon dolar oian iktisadî y^rdemın 76 milyona çtkarılscağını bildiriyor New-York,24 A-A.Salahiyetli çevrelerin düır gece açıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1954
  • Bir talebe kayboldu Galatasaray lisesinde okuyan Tuğrul bir haftadır ortada yok Zabıta esrarlı bir hadise*nin tahkikatına el koymuş tur.Avukat M.Ali Cimcozun himayesinde bulunan ve Ğa latasaray Lisesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1954
  • İSTANBUL KIZ LİSESİNİ BİTİRENLER DERNEĞİ BAŞKANI Bir kaç güri önce Ankaraya gitmiş olan İstanbul Kız Lisesini Bitirenler Derneği Genel Başkam Dîdar Çağlayan,Ankara Gazeteciler Cemiyetinde bir basın to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1954
  • Dulles Berlin konferans;hakkında izahat verdi Amerika Haricîye vekili,Molotov'un Batılıları ayırmak için boşu boşu ta uğraştığını söyledi Washington,24 AP)Dış işleri Komisyonunda verdiği iişleri Vekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1954
  • $^2fWti 4#«M Wmm ^m&f-r-^«demişi Talebe Cemiyeti taraf m-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1954
  • Eyüpte 3 kişi silâh tehdidi île soyuldu Hâdiseyi mütaakîp firar eden suçlular henüz ele g^çiril m adî Evvelki gece,Ramide bir soygunculuk vakası olmuş,evlerine gitmekte olan üç sar hoş,dört s.lâhh hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1954
  • Menemende uranyum madeni İzmir.24 Milliyet)Menemen kazasının Tavşan adası mevkiinde uranyum bulundu ğuna dair ilmî olarak bazı emareler tesbH edilmiş ve şehrimizin tanınmış iki iş adamı ruhsatname alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1954
  • Tiyctrolarm 1954 yıh Lütçesi Şehir Meclisinin dünkü toplantısında tiyatroların yeni yıl bütçesi uzun müzakerelerden sonra kabul edildi II Genel Meclisi Şubat top lantılarına,dün de devam edilmiş ve Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1954
  • Hüseyin Rıfat defnedildi Evvelki gün vefat etmiş olan şair Hüseyin Rıfat Isılın cenazesi,dün öğle nama smı müteakip Şişli Cami:n den alınarak,merasimle Ru* melinnarındaki ebodî iştira hatgâhına tevdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1954
  • Kıbrısa yardim Lord Winster:«Şayet Kıbrts Yunanistaııa bağlanacak olursa refahı geriye doğru gider» dedi Londra,24 AP)Müştem lekeler bakanağı müsteşarı Earl Minister dün Lordlar Kamarasında verdiği iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1954
  • Irak'ın durumu Irak Başvekili,Türkıye-Pakistan paktı yiizünd.n Mısır radyo vs basıcımın Irak'a hücum «tmelerinî hayrette karşıladığını söy edi Bağdat,24 A.A.BİT basın konferansında Türkiye Paki^un pak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1954
  • r Ckullararası basketbol maşları Okallararası spor mnsab¦« kalarına dün Eminönü ve Kadıköy spor salonlarında yapıla n basketbol maçlarıyla devam ecYlnıistâr.Besimde» Eminönü ö grenci Lokalinde yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1954
  • Halk Partisi Kurultayı Bu gün toplanacak olan Kurultayda münhasıran seçim meselelerinin görüşüleceği bildiriliyor Ankara,24 Milliyet)Halk Partisi Kurultayı yana,sabah saat 10 da Büyük Sinemada toplana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1954
  • Celâl Bayar.Bailey*de kendisini karşılayan Amerikan çocuklarını selâmlarken Foto:AA.Celâl Bayar,dün Tungsten fabrikasını ziyaret etti Reisicumhurumuz,Turkijenin atom enerjisinin sınaî sahaya tatbikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1954
  • Kaim zevkini kar topn oynamakla çtksrmaya çalrşaıı genç kızlarımı* radenizden gelen buzlar limanımızı tehdit ediyor Buzlara saplanan 9 motorumuzun kurtarılması için dün akşam Karadenize torpito'ar gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1954
  • üuprüı şobümizcie havanın omu 1 miyetfo çok bulutlu ve areJıkl» hafif kar yağışlı geçeceği sühunet derecesinde bir değişiklik clnıiyaoağı tahmin edilnıcktedJr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.02.1954
  • Türk-Alman ticareti Münasebetlerimizi geliştirmek için kumlan dernek bugün toplanıyor Almanya ile ticarî münasebetlerimizi geliştirmek mak sadüe kurulmuş olan Türk Alman Ticaret Derneği ilk toplantısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • Kızılay senaryo müsabakası tertip etti Kızılay Genel Müdürlüğü nün tertip ettiği senaryo mü saıbaksstf,hayli alâka uyan dırmıştır.Verilen malûmata göre,müsabakaya kırk senar yo gönderilmiş bulunmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • Küçük bir çocuk haklanarak pm Cibalide Şerefiye sokağında 7 numarada oturan Ali Kara er in dört yaşındaki ogHı Burhan,bir kapta bulunan sıcak suyun üzerine dökül mesile muhtelif yerlerinden haşlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • Yolcu uçakları revizyona tabî tutulacak Devlet Havayolları Genel MuĞürlüğü,mevcut uçakla rın revizyona tabi tutulmasını kararlaştırmıştır.Uçakların revizyon/u Holandada yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • I S T fa Ahmet Akkuş ve Hasan Du ttian adında iki kişi,Galatada Kasaplar sokağında bir kahvede oyun meselesinde-n kavgaya tutuşmuşlardır.Neticede Ahmet,t»çak:'a Hasan Damanı sırtından yaralamıştır.Yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • TAKVİMDEN S% YAPRAEİ Güzel San'atda inhisar U4.UNAY Hayretler içinde kailjıacak bir eGüzeJ San'i'A inbisan» hâdisesi ile karşılaştık:Emekli Saud'ğımn iştiraki He inşa edilmekte olan Hilton otelinin sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • KISA HABERLER TİT Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay;dün sabah Galatasaray ve High Sdhocri liselerine giderek,sınıflar.n ısmma durumunu gözden geçirmiş vj öğlencilerin ders vaziyeti hakkında izahat alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • Gelir ve Esnaf vergilerinin beyannameleri Mükelleflerin 1953 mâlî yılı gelir ve esnaf vergilerine ait beyannameler 1 marttan itibaren vergi dairelerine ve rilecektir.Defterdarlık beyannamelerin süratl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • Limanımızdan yabancı mem feketfere yapılan ihracat Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 2.583.827 lira değerinde,kuş yemi,kuru erik,çavdar,lületaşı,buğ day,yer fıstığı,ipek dökün tüsü,yaprak tütün,ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • air 25 Şubat i 21 12 Cera.âhır 1378 If 54 Perşembe Şubat VAK Güne tT VASATİ EZANİ j ş 6.42 1248 Öfie 12.27 6.33 îkînd i 15.30 936 Aksa m 17.54 12.00 Yat.3i 19.24 1.31 I tmsal 5.03 11.09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • HALKIN Akbaba yokuşu Kası mpaş ada Mutbakkapı caddesinde oturan okuyucumuz,Rüknettin Gürsoy'dan aldığımız bir şikâyet mek tubunda,şöyle denilmektedir:«Kasımpaşa iskelesine 5 dakik# mesafede ve semti,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • Sari halde ev inşaatı Memleketimizde mesken buhranını önlemek maksadıyla tetkikler yapılıyor Halen Aimanyada bulunan Emlak ve Kredi Bankası Oe nel Müdürü Medeni Berk ve bir teknisyenler grupu,mera lek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • I ticareti Yazan:Cedirhan ÇIN AH Tefrika No-U Rıfat bana sarılmış ve her tarafımı öpmeğe başlamıştı,O mütemadiyen gülüyor,Dâhi hanımcığım diyor du.Bu kadaı telâşa ne lü zum var.Adam sizi yiyecek deği]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • Bir ingiliz Profesörü Üniver sitede konferanslar verecek Oksfort Üniversitesi Profesörlerinden Sir Richard Li vingstone önümüzdeki gün" lerde memleketimize gelecek tir.Profesör ziyareti sırasında,Ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • Kayalıbay,dâvası karara bağlanamadı Dünkü duruşmada sank at müdafaalarını yaptı ve beraatların!istediler Muzaffer Kayalıbay Omer inönü dâvasında yatan şahadette bulundukları iddr asile mahkemeye veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • Yabancı sermaye kanunu üç dile çevrildi Şehrimiz Ticaret Odası,son çıkan "yabancı sermaye' yi teşvik kanununu,ingiliz ce,Fransızca ve Almancaya tercüme ettirerek bir broşür halinde bastırmıştır.Broşür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • Boston Üniversitesinden iiv j Profesör geldi Amme idaresi Enstitüsün de* vazife alacak Boston Üniversitesi Profesörlerinden Mr.Harvey,Mr.Hansen ve Mr.Kingsbury şehrimize gel mislerdir Bir müddet Istan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • Iraklı talebeler memleketlerine gönderiliyor Bir müddet önce turist olarak memelketimize gelen Iraklı gençler,talebe olduklarını ileri sürerek şehrimizde kalmak için ikamet tezke resi istemişlerdir.Ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • ithal edilecek kauçuklara lisans verildi ithaline karar verilen 300 ton kauçuğun en müsait şart larla ithali hususunda müracaatta bulunan firmalara lisans tevzii dün mıntaka Ticaret Müdürlüğünde yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • Kok kömürü tevziatı devam ediyor Havaların yeniden soğu ması doiayısiyle kömür tevzi müessesesinin faaliyeti çok artmıştır.Bu arada halka kontenjan dışı kömür dağıtılması huşu sunda verilen karar üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • Yunan ve Yugoslav festival ekipleri geliyor Türkiye Millî Talebe Fe' derasyonunun Balkan Pakt1' nm yıldönümü münasebetıV le Ankarada tertiplediği tivale iştirak edecek oİ3*} Yunan ve Yugoslav ekipİP1"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • İstanbul "ilen şehir,lıaim* getiriliyor Istanbulu daha iler] bir f?hir haline getirmek ve şif* yet mevzuu hususları te=için anket yapmak maksad^ le istanbul Hemşehriler Ce' miyet] tarafından bir "anke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • Millî Eğitim Danışma Kurulunun faaliyetleri Şehrimiz Millî Eğitin* nışma Kurulu tarafından kıl edilen "öğrenci intibp-sızlıklarını inceleme konıis" yonu„ dün öğleden son&' Millî Eğitim Müdürlüğün^ top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • Yugoslavya ve Avusturya paçavra istiyor Bazı yabancı memleket^bizden paçavra satın a^ın^| maksadiyle alâkalı maka10 ra müracaat etmişlerdi*1' Bilhassa Yugoslavya Jj.Avusturya mühim miktç^ paçavra alac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • Senelerdenberi Istanbul Vila yet ve Belediye teşkilâtının ay rilmasi söylenir durur.Bu söy lenftiler sanırım gelecek sen© tahakkuk edecek,tşte bu vesi» le ile biz bugün kısaca şehrin beı'adiye tarihçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • 220 milyon liralık pamuk ihraç etük istihsal nııntakalanndan gelen haberlere göre pamuk stokları tamamiyle tükenmiş tir.Fiatlar sağlamdır.Bu arada verilen malûmata göre geçen yıl yabancı memleketlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.02.1954
  • KAHRAMANLIK GÜNÜ if Istanbul İkinci Ticaret.sesi tarafından tertip L «Klafcramanlık Günü»;W#rJ saat 14 te,Eminönü öğrenci Wkalinde yapılacaktır.TOPLANTI e Türk Mikrobiyotodi C^^t tinin toplantısı;bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.02.1954
  • L ijpz'g zafdr!Napoleon 1813 do,müttefik Avusturya* Prusya,İsveç ve Rus orduianna Leipzig muhare besinde mağlûp olmuştu.Fransa muharebesini ve sonunda İmparatorun Elbe adasına sürülmesini intaç eden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1954
  • Lttbnanda hükümet buhranı Üst üste istifa eden Abdullah İfafi'nin istifası Reisicumhur tarafından kabul edildi.Eski Başvekil yeni hükümet kuruluncaya kadar iş başında kalacak Beyrut.24 AP)Cumhurbaşkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1954
  • 70:kuzey koreli sivil memleke tine iade edilecek Seul,24 A.A.Harp do layjsi ile memleketlerinden uzak laşmış oJan 70 kuzey koreli si vil,kuzeye dönmek için müra caat etmişlerdir.Harp içinde gün 3ye hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1954
  • Boşanmayı süratlegtiren sebep New.York,24 Nafen)în dianapoı'is'dcn bir kadın kocası aleyhinde açtığı boşanma dâva smı bir celsede kazanmıştır.Ka dm.hâkime,kocasının her akşam televizyonda spor ve bilh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1954
  • Roy Rogers:atjyla birlikte turneye çıktı Londra,24 Nafen)Ameri kan fiı*m yıldızı Roy Rogers ve dünyaca meşhur Trigger isimli atı İngiltere'de bir turne yapmak Özere tskoçya'ya varmış.1 ardır.Trigger d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1954
  • Bralîçe Elizabnth'ı görmek için sokakta yatanlar 24 A A Hı^Vn' burayı ziyaret edecek olan Kra liçe Elizabeth ve Edınburj* l)ü künü karşılamak üzere halk AA kilometre uzunluğunda bir cad dede dün geced
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1954
  • Memleketimizde iki yeni cay fabrikası kuruluyor Memleketimizde günden güne artmakta olan çay istih lâkin!karşılamak maksadiyle inşasına karar verilen iki çay fabrikasının makineleri sipariş edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1954
  • Italyada ku rulacak atom araştırma istasyoulan Roma,24 Nafan)İtalya' da hükümet jle hususî müteşşeb hislerin beraberce ele aldıkları bir proje ile bir atom araştırma istasyonu kurulması kararlaştı rıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1954
  • Gürcistanda tem i z I i k Tiflis radyosu tovkif edilen binlerce parti üyesinin «suiistimal» suçuyla muhakeme edileceklerini bildirdi Viyana,24 CNafen)Sovyet Rusyanm idaresi altında bulunan Gürcistanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1954
  • Avusfralycda su baskınları Baskınların 2 milyon fngilia lirası hasara sebep olduğu ve dizanteri salgını yarattığı bildiriliyor Sydney.24.tA P Bir dizanteri salgını New South Wales'te su baskınları ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1954
  • En fazla içkiyi Fransızlar içiyormuş Paris,24 Nafen)Fransa da neşredilen bir statistik,bazı milletlerin ne kadar ve hangi iç kileri içtikleri hususunda malû onat vermektedir.Bu istatistiklere göre,Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1954
  • Belçika'da 11 nisanda genel seçimler yapılacak Brüksel,24 Nafen)Beiçi kada 11 nisanda genel seçimler 'yapılacaktır.Parlâmento ile se tnatomm 11 martta feshedilmesi ikararlaştırilmıştır.Bir habere göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1954
  • oslovakya iktisadî buhran Reisicumhur Zapofocky,iktisadi durumun bozuk olduğunu itiraf etti Viyana.24 AA.Çekoslovak Reisicumhuru Antonin Zapotocky dün akşam verdiği beyanatta ezcümle şöyie demiştir:«B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1954
  • İKTİBAS nsan için Böyle kariı bu/'ıı sokaklardp sobalı odada dolaşır gîbi rabat-ça ve b$üm£&ar gezmeyi kim istemez?Halbuki âlimler?bunun ia'i rlarını anlatmak!bitiremiyorlar-İhsası bünyesi t eğişik şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1954
  • FIKRA "Ge Kadm âşığiyla elbirliği ederek veremli kocasını öldürdü,cinayetten bir fiJ:ane sonra daonunla evlendi,yeniden geîjn oldu.Onlann nikâhtan dönüş,lerini,evlâdını kaybeden anamıı ızdıraplamıı gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1954
  • Kısa harici hab&reı AMERİKA Hafta tatilini geğirmek üzere bir kaç gündenberi Palm Spring'be bulunan Başkan Eisenhower dün sabaiı Washington'a dönmüştür.İNGİLTERE ¦fa Doğu îskoçyada,Fyfe a,çıklannda de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1954
  • Eisenhower'i silâhla ziyarete gelenler Başkanı Palm Spring'tcki villâsında ziyarete gelenler tevkîf edildi,bunların suikast tertipledikleri sanılıyor Palm Spring California)24 AP)Polis burada tatilini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1954
  • Selimiye Hayvan Hastahanesi ihale edildi B;r müddet evvel Vilâyet Bayındırlık Müdürlüğünce inşasına karar verilmiş bu lunan "Selimiye Hayvan Haslahanesi,nin hazırlıkları ilerlemektedir.Bu arada,bina 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1954
  • Heddy Lamar,ülserden hasta olduğu anlaşıldı Hollywood,24 ANKA)Son günlerde hastalanarak Hous ton hastahanesinde tedavi gör» mekte olan sevimli sinema y'l dizi Huddy Lamar'ın ülserden mustarip olduğu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1954
  • Telefon çalıyordu-Son günlerde bu telefon çalışları Beamish'i mütemadi 'bir tskoçya duşuna tâbi tutmuştu-Evvelâ ümidin sıcak sulan ile ruhu ısınan âşık.çok geçmeden telefon edenin Madame Eulalie'den b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.02.1954
  • Celâl Bayar Cumartesi günü avdet ediyor Bir aya yakın Mr zamandan beri Amerika'da bulunan Devlet Reisimiz Geiâl Bayar» 6nümü/deki gün uçakla memlekete müteveccihen Nevv-York'tan uçakla hareket edecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1954
  • Mütenasip vücutlu yıfdız namzedi:Betty Nelson Hollywood'da büyük isim yapmış oiaa bir kaç tane Betty vardır.Bunların hepsi bir çok cimlerde baş rolü oynamış ve isimleri bütün dünyada tanınmıştır.Yıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1954
  • HERGİİN TÂRİHTEN MERAKLI BİR VAKA Osmanlılarda ilk cinayet ve kavga nasıl başladı?Çadırın bfr ucun uçtuğu görüldü.Osmanlı Türkleri memleket Ler zaptettiler,idarelerini o£ dukça sağlam esaslara bağladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.02.1954
  • Kik Liseleri basketbol şampiyonasının en mühim maçının büyük kısmını Çamlıca İleride götürmesine rağmen» İstanbullular önce beraberliği temin ettikten sonra galibiyeti lehltrino çevirmeğe muvaffak old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.02.1954
  • fngiüz havanları boksta.Belç.ikayı yendiler Kopenhr-V SHA)Şehrimizde bulunan Ingdliz Kraliyet Hava Kuvvetleri boks takımı Belçika karması nı 7-1 mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.02.1954
  • İstanbul Junior karması İztnire gidiyor Frankfurtta yapılacak o" lan Junior takımlar dünya futbol şampiyonasına katılacak* millî iunior takımımızın seçmeleri mahiyetini taşıyan şehirler arası junior t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.02.1954
  • Bir at yarışı hastası bir gazeteciyi dövdü tundra Dün burada çok enteresan bir hâdise cereyan etmiştir.İngilterede çok ragtoet gören bir spor «olan aX yarışlarında,spora ehemmiyet veren gazete-İarde h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.02.1954
  • illi takım için bir kaleci daha seçilecek Ankara.24 T.H.A.15 rara gtfra,takıma yeni bir kale onart tarihinde Istanbulda yapı ci daha seçilecektir.Iacak olan Türkiye İspanya Yeni seçilecek olan kalecin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.02.1954
  • Kız ve erkek liseleri arasında dün devam edildi İstanbul Kız Lisesr,Çamlıca Kız Lisesini yenerek şampiyonluk yolunda en büyük engeii aşmış oldu İstanbul erkek ve kız liseleri arasındaki basketbol karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.02.1954
  • Amerikada çekişmeli bir basketbol maçı New Yortc 24 SHA)Det rait şehrinde yapılan senenin en çakişmeli basketibol karşılaşmasında NcAre Dame.basketbol takımı Michigan State takımını 74-71 mağlûp etmeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.02.1954
  • Ezyard öharles'le karşılaşacak olan Rocky Mardan o şampiyonluk kemeriyle Ağgrsklet cffinyaj*qks şampiyonluğu çn RJIarciano'nun E.Charles ile karşılaşması muhtemel Sert yumruklu bir boksör olan Marcian
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.02.1954
  • Bristol City geçen yılı büyük zararla kapadı Bütün Irglîiz kulüpleri malî içinde bulunuyorlar Londra 23 SHA)Üçüncü kümenin favorilerin den Bristol City kulübü ida re heyeti,1953 yılı bütçesini 17,829
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.02.1954
  • Dünyanın e oyuncusu 6 ilâ M mayıs tarihleri ara smda Vembieyde yapılacak olan Dünya Ping-Pong birin elliklerine katılacak olan ingiliz millî takımının kadınlar ekibine,15 yaşındaki Ann Haydon da dahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.02.1954
  • BUZ ÜZERİNDE HOKEY Amerikada en fazla rağbet gören spor branşlarındanbiri de hokeydir-Her sene muntazaman ligler,şehirlerarası karşılaşmalar ve millî temaflJaryapılır Resimde Michigan'da oynanan buz ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.02.1954
  • EÛLENCIS!79 EÛLENCİS!Eğilerek,minnettarlığını göstermek için Vinnienin elini öptükten sonra devam etti Bundan sonra bir daha Gray den bahsetmi yelim.Dost kaldığımız müddetçe bu prensibimiz olsun.Sizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 25.02.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 1 2 3 t-ııımı* 4 i 5 6 11111111 ir 7 ı t:e 9 m o TT J!*il*t*.i:if Soldan sağa 1 Bizde de moda oidu;Hi kâyecilei'in,şâirlerin çıkıp eser larini okudukları toplantı,2 Kadınlara ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 25.02.1954
  • ÎİUUhjet Ac ona şartSan Ur.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhtr 22 SO Üc aylık 12 00 Bte ayldc 80 *ıcneW memleketlere iki misildirllsn şartlar' 2 ve 3 üncü sayfa aanfc i T.L.7 ve 8 İnci sayfa aant.2,50 T.L Hân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 25.02.1954
  • Kamyondan düşen Jwr işçi hastahanede o.'dü Tramvay idaresinde çalışan Mehmet Damar adında biri,dün sabah idareye ait bir kamyonla Şişli Deposu na gelirken muvazenesini kaybederek yola düşmüş ve ağır s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 25.02.1954
  • Müşteriye kaba muamele eden otobüs şoförünün cezası Londra,24 ANKA)30 ya şında John Ryan isimli bir oto büs şoförü durakta inmek iste diğini söyiiyen bir ihtiyara,«çe neni kes» dediği için,mahkeme tai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 25.02.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ $EHÎR TİYATROSU 21 d* Dram Kısmı HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zan)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçesi Tevfik SaduUah Her çarşamba akşamı talebe genesitlir.Pazartesi ak?am]an t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 25.02.1954
  • LEBİN Tarihi Roman Kazan:Kemal SAMANCIGtL Torbasını omuzuna yerleştiren Resul kılıcını Viran Kulenin yolunu tuttu a t suruye suruye 58 Gitmemek elde mı?Doğru AÜah ne yazdıysa o olur?Belinde kılıcı,omu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 25.02.1954
  • ppo Fabrikasnm en son imalâtjndan Kremli PURO TUVALE!SABUNU BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU İOO de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 25.02.1954
  • Tetkikler Demirperdenin asla görülmeyen cepheleri 1953 senesinde muhtelif tegekküllerde delegasyonlar Sovyat Rusyayı ziyaret etmiştir.Umumiyetle bu delegeder hüsnü kahul gönmüşı'erdir.Enteresan gezint
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 25.02.1954
  • RÖPORTAJ a geçen 1928 den bu yana İstan u.da g.k defa oEarafc çok şitidet i b r kış hüküm sürmektedir.Tunadan kopup,Boğazlara kadar geten buz ar deniz nakliyatını aitüst ederken,kar ve tipi de şehir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.02.1954
  • Köprülü,Meclisle dış siyasetimizi izah etti Baştarafı birincide)güvenlik sistemi içinde birleştiğini belirten Fuat Köprülü Türkiyenin de bu anlaşmaya iki yıl önce girdiğini;bu sayede emniyetini takviy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.02.1954
  • Dünkü bütçe görüşmeleri Baş tarafı birincide)toesi temennisinde bulunmuştur.Öğretmensiz bulanan okullara da bir an evvel öğretmen «bulun masını istemiştir.Ziya Termen flimeiliğimLzin başıboş olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.02.1954
  • Bir talebe kayıp Bagtarafı birincide)nüz,diyerek evi terketmiş tir.Bir haftadan beri~~3evam eden tahkikat sonunda çocu ğun nerede bulunduğunu tes bit etmek mümkün olamamış tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.02.1954
  • Dulles Baş tarafı birincide)bölgelerde huzursuzluk o kadar büyüktür ki,Ruslar kendilerine karşı kullanılması kor kuşu ile buralara daha fazla hürriyet verememektedirler-Fakat hürriyet vermedikçe de bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.02.1954
  • Mitinge giden Nasrettin hoca tamir,24 Milliyet)Diki U'de merkebi ile yakalanan mo dern Nasrettin Hoca,bugün lzmirde günün konuşinan konusu olmuştur.Diğer taraftan Savcılık bu hâdise ile bugün de meşgu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.02.1954
  • Halk Partisi Kurtı'tayı Baştarafı birincide)Kurultaya davet edilmişlerdir.Kurultay seçimler üzerinde fikir teatisinde bulunulmak ve seçim beyannamesini hazırlamak üzere toplantıya çağırıldığından görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.02.1954
  • Suriyede sahte Türk parası Halepte bir mail/fatura dükkânından 10 bin liralık mal alan iki Türkün verdiği «araların sahte olduğu anlaşıldı Halep 24 T.H.A.Pazar günü alış veriş yapmak üzere çarşıya çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.02.1954
  • Traktör fabrikası Ankarada kurulacak fabrikanın 1956 da işletmeye açılması ka rarlaştmkh Ankara,24 TH-A.Mevsuk bir kaynaktan bugüm açıklandığına göre» ziraî kalkınma dâvamızla alâkalı olarak,mem leke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.02.1954
  • Tiyatroların 1954 yılı bütçesi Başiarafı birincide)Toplantıya saat *5 te baş lanması gerekirken üyelerin gelmemesi yüzünden ancak saat 16,30 da başkan vekillerinden Ferzan Arasın rıyase tinde başlanab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.02.1954
  • Amerikanın bize yardımı artıyor Baştarafı birincide)rürKiğe gireceğini tahmin etmektedirler.Hükümetin,Amerikadan iktisadî yardım alan memleketler için gelecek malî yıl zarfında kongreden ne miktar tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.02.1954
  • Irak'ın durumu Baştarafı birincide)dâvasını pek iyi bilen idarecilere sahip bulunduklar-m ve bu pakttan Arap memleketlerine hiç bir zarar gelmiyecagini söylemiştir.Başvekil sözlerine şöyle devam etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.02.1954
  • Kıbrısa yardım Baştarafı birincide)zelzele felâketi neticesinde ug raınılan kayıpların giderilme;ilcin İngiliz hükümetinin esaslı yardımlarda bulunacağım bıldır mistir.Bundan başka Lord Munster 194-8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.02.1954
  • Eyüpte 3 kişi soyuldu Baş tarafı birincide)te bulunan evlerine gitmek üzere yola çıkan üç arkadaş Çınardibi mevkiine geldikle-1 'ri zaman ellerinde silâh bulu nan dört kişi ile karşılaşmışlardır.Silâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.02.1954
  • Bayar,Tungsten fabrikasını ziyaret etti Baştaraiı birincide)rerek muhtelif tesisleri ve yapılan ameliyelerle saf tung stenin istihsal edildiği fınn ları göstermiştir.Tungsten tepkili uçak ve dîğer har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.02.1954
  • Malenkov Rusya dahilinde bir seyahate çıkıyor Sovyet diktatörü bu seyahati sırasında Gürcistan ve Azerbaycana da gidecek Berlin,24 Nafen)Buraya gelen raporlara göre,Sovyet Başvekili yakında merkezî As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.02.1954
  • Gl.Necip Pakisfana gidiyor Mısır Devlet Reisi ilkbahar başında Kar asiyi ziyaret edecek Karası,24 AP)Mısır Cumhurreisi General Necip.Pakistan Başvekili Muhammed Alinin pek yakında Pakistani ziyareti h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.02.1954
  • Karadenizden ge!en bozar limanı tehdit ediyor Baştarafı birincide)Tehlike Liman Reisliğine ve gemi kaptanlarına bildirilmiştir.Ayrıca radyo ile de neşriyat yapıknışta\Dün.saat 10.20 de Karaburun civar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.02.1954
  • İstanbul Telefon Müdürlüğünden 1 İdare ihtiyacı için 1510 kilo külçe kalay pazarlıkla satın alınacaktır-2 Pazarlık 1 Mart 954 Pazartesi günü saat 15 te Büyük Postahanede Müdür Muavinliği Odasında topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.02.1954
  • Yolova Deneme ve Üretme Çiftliği Müdürlüğünden Müessesemiz muhasebe servisinde çalıştırılmak üzere imtihanla mütedavü sermaye muhasebesinden anlar bir adet memur alınacaktır.İmtihan 12 Mart 1954 Cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.02.1954
  • Dizel Generator Gurubu Alınacak Yalova Belediye Reisliğinden 1 150 beygir takatmda ve en çok 600 devirli akupla çalışır bir vaziyette dizel generator grubu alınacaktır.Az devirliler tercih edilir-2 Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.02.1954
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacaktır İller Bankasından 1 Erzurum şehri elektrik şebekesinin ıslah ve tevsi iğî yaptırılacaktır-2 Tesisin işler halde keşif bedeli 991.152,73 liradır.3 Bu işe ait muvakkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.02.1954
  • Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi 1952 Yılı Bilançosu AKTİF I ÖDENMEMİŞ SERMAYE II SABİT KIYMETLERİMİZ 1 Arsalar* arazi,ormanlar ve »arazi üstündeki ter*tibat.2 Binalar.3 Tesisat ve makinel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1954
  • ISTANBUL 12.57 Açlış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl)Heaırie Leca orkes trası)13.30 Şarkılar Okuyan:Necmi Rıza Ahıskar 14 00 Sevümiş orkestra parçaları Pı)Franz von Suppe,«Hafif süvari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1954
  • Istanbul Levazım Amiriğınaeıt verilen Askerî Kıtaat İlânları 20 baş at ve katır Üsküdar Bağlarbaşı Atpazarında 2C Şubat 954 Cuma saat 10 da pazarlıkla satılacaktır.Taliplerin mezkûr yerde bulunmaları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Carson KANIN Çeviren:Leylâ ERDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her aksam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat.tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1954
  • AMME* KARACA MAKSİM Bu akşam Saat 21 de OİBALİ KARAKOLU 'umartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1954
  • haıubıyo ve esnam Kapanı* Acılı?Kapanış Sterling 734.784—Dolar 281_280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Ft 64.03 «4.03 Belçika Fr!5.61,5.60 İsveç Kr.64.12.50* 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1954
  • Ankara jandarma Satmalına Komisyonundan Miktarı Fiaü Teminatı Kapalı zarf eksiltmesinin Cinsi Metre Krg.Lira Krş.gün ve saati Er kaput kumaşı 80 000 1375 46750 00 1 Mart 1954 Pazartesi saat 15 Kışlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1954
  • Nf.S.V.1 No.lii Sa.AP.Ko.BaşV-dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile satın alınacak 120 ton nohudun 60 tonuna teklif edilen fiat amiri itaca pahalı görüldüğünden tekrar 120 to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.O.ft/flîidürlüğiinden Istinye Tersanesinde tahminen 35 ton piritnç talaşı ve 500 adet boya patlağı ile yine îstdnye ve Hasköy Tersaneleri sahalarında tahminen 300 ton saç parças
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1954
  • Gayrimenkul Sotıs Hânı istanbul 5 inci icra Memurluğundan:953/4101 Kabili taksim olmamasından dolayı satılarak şüyuumm izalesine karar verilen Fatih Arpaemini' mahallesi Arpaemini Köprü sokağında eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1954
  • İstanbul Va!i ve Belediye Riyasetinden Bakırköyde Kartaltepede Kartaltepe mahallesinde Küçült bağlan Kireççi sokaklannda kadastronun 59 uncu paftasında 148 adada 3parsel No-lı 5521200 ve 7 parsel No,l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1954
  • Flüoresan Lambayı İhtiva Eden 23 Adet Armatür Alınacaktır t E,T-T.İşletmelerinden:1 M.uihammen bcdeJi 6.670—lira olan yukarwa yazıB iğ 3/3/954 Çarşamba günü Baat 10 da Beyoğlu Metrohan 4 cü katta Artt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden Mes'ul Miidur:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8