Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.02.1954
  • Adres:Nuruosmaniyc TGrrto«aar Sokak No:18 İST AN BUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul Y I L 4 S A 1 1364 Potta Kutusu 4 9 2 TELEFON:2 9 6 14 FİAT1 15 Kuraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1954
  • Gl.Necibin tehdidi Mısır Devlet Reisi,Amerika ya bizi.ya îngiltereyi tercih etmelidir,diyor New York,22 A.A.Mısır Cumhurreisi Mulhammed Ne cib,Birleşik Amerika iie M-sır münasebetlerinin tehlikeli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1954
  • Had!Haraba* Nâzım Çetin Tekel Otosunu «oymak istıyen Gangster taslakları yakayı ele verdiler Geç vakft Emniyet suçlular soygunu naşı Cumartesi günü Galaıta Rıhtını caddesi üzerindeki Teke] Sa fcş depo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1954
  • Tükürük müfettişi Kemal Tekkol ismindeki sabıkalı dün yakayı ele verdi Kendisine polis süsü vermek suretiyle bazı kimseleri dolandıran "tükürük müfettişi,namile maruf Tevfik Ke mal Tekkol adındaki sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1954
  • Harice gidecek Öğrencilere verilecek aylık miktarı Ankara,22 Miliyet)Bakanlar Kurulu,devlet hesabına yabancı memleketlere taîısile gi öecek öğrencilere 1954 malî yılı MJİIKİ2 verilen aylık miktarların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1954
  • Mehmet Kuran aleyhine ââva açılıyor &âbık Şehir Meclisi üyesinden iddiasının ispatı istenecek w Şehir Meclisi azalarına rüşvet almak,isnadmda bu lunan,Mehmet Kuran aley hine açılacak dâvamn müra caatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1954
  • Seçim Hazırlığı Bugünden itibaren seçim kütüklerinin tanzimine başlandı Ankara,22 Milliyet)Demokrat Parti Genel İdare Kurulu bir kaç günden beri yeni mebus namzetlerini tesbifc etmekle meşgul bulunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1954
  • Maliye Vekili bütçe tenkitlerine cevap verdi Polatkan,muhalefetin iddialarını sjyasi ve malî olmak üzere iki kısımda toplayarak ortaya mukayeseli rakamlar koydu Bütçe tasarısının tümü üzerindeki müzak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1954
  • Bayor'ı karşılama programı Karşılama,töreninin geniş öl* çüde olmasını temin için 26 Şubatta bcr toplantı yapılacak Cumhürreisimiz Celâl Bayarı şehrimizde karşılamak icra kurulmuş olan komite;26 Şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1954
  • İLKBAHAR MODELLERİ Parisin meşhur terzilerinden Pierre Bahnoin,ilkbahar kadın elbiseleri için hazırladığı defilede» bir çok yenilikler teşhir etmiştir-Resim işlemeli bir çay elbisesini göstermektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1954
  • Memurlar yeni ikramiyeyi bir nisanda alacaklar Hazırlanan kararnameye göre ikramiyeler 1 nisan 1 eylül ve 30 aralık tarihlerinde verilecek Ankara 22 Milliyet)t durmakta olan Barem Kanu Memur maaş ve ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1954
  • PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ Berlin Konferansında Ahnanyanm birleştirilmesi ve sulh •^ulaşmasının imzalanması hususunda hiç bir karara varılamaması üzerine Batı Berlinlliler ^vyotlevi protesto etmek üzere bir «s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1954
  • Balkan Paktına askerî bîr veçhe veriliyor Ankarada yapılacak görüşmelerde askerî anlaşmanın teferruatı tesbit edilecek Atina 22 T.H.A.Yunan askerî çevrelerinden verilen malûmata göre önümü2 deki hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1954
  • Mc Carthy tehdit edildi Emniyet memurlarının muhafazasına alınan senatör,şimdi de ordu içinde komünistlerin himaye gördüğünü söylüyor Philadelphia,22 AP)Em niyet makamları senatör Mc Carthy'yi ölümle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1954
  • EMNİYET MÜDÜRÜ VAZİFEYE BAŞLADİ Yeni Emniyet Müdürü Etihem Yetkiner dün sabahtan itibaren vazifesine başlamıştır Ethem Yetkiner,mesai arkadaşlanyla tanıştıktan ve müdürlük binasını gezdikten sonra» Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1954
  • Senihi Yürüten bu gün defnedilecek Evvelki gün vefat eden De mokrat Parti MilletyekiUerin den Senihi Yürütenin cenaze si,bugün öğle namazını mü teakip,Teşvikiye camiinden kaldırılarak Asri mezarlığa d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1954
  • General Collins dün basın toplantısında General Coilins dün bir basın toplantısı yaptı S Nato Daimî Orupunun Amerikan Askerî Temsilcisi:«Nato,harbin çıkmasına geniş ölçüde mani olmuştur» dedi Nato Dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1954
  • Galatasaray Lisesinin revir» açılıyor Maarif Vekâleti revir binasının en kısa zamanda açılması için ilgililere emir verdi Galatasaray Lisesinin Ortaköydeki ilk kısmına ait re virin mesken haline getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1954
  • Cenevre Konferansına resmen davet edildik Kore meselesinin görüşüleceği Konferansa gidecek olan delegemiz bugünlerde seçilecek Ankara 22 Milliyet)lere mensup 16 devlet ile be Geçen haftalar içinde Ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1954
  • Pakistan Amerikadan yardım istedi Eden dün Avam Kamarasında Türk Pakistan anlaşması* mıı önemini belirtti Karaşi.22 AP)Başvekil Muhammed Ali bugün Pakiatanın Amerikadan» Amerikan Karşılıklı Güvenlik K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1954
  • Henüz teyit ediimiyen bir habere göre Sovyetler,bize ve Pakistan hükümetine nota vermiş Fuat Köprülü,dün Dışişleri Komisyonunda son hâdiseler hakkında geniş izahat verdi Ankara 22 Milliyet)Tür kiy ç,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1954
  • HİDROJEN VE ATOMUN MUKAYESESİ önttmtiadoki ay Avustralyanın Woomera çöllerinde hidrojen bombası tecrübeleri yapılacaktır-Bu tecrübelerle ilgili olarak Amerikan Kongresine atom ve hidrojen infilâkların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1954
  • Bugün şehrimizde havanın çob bulutlu ve muhtemelen kar yağışlı geçeceği sühunet derecesinin düşeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.02.1954
  • ranvaMMü YAPRAK Andelib Kalfa ULUNAY Uer cm beş günde bir pa zar günü Taksim Biletliye Gazinosunda verilmekte olan Alaturka Konser,btı pa sar verilmedi Onun yerine Anlı.ıiadan gelen bilmem ne orkestra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • Bir dâva neticelendi Mahkemeye Terilen Galatasaray Lisesi öğretmenlerinin suçsuz olduğu anlaşı d» Vazifelerini suiistimal etmekten sanık olarak 3 üncü.Asliye "Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan 26 G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • ICroin imâl ederken yakala naniar tevkii edildi Beykozda meydana çıkarı lan eroin imalâthanesinin sa hipierinden Paşabahçeli Bekir Usta ile Lâz ibrahim,dün Adliyeye verilmiş ve nö betçi Sulh Ceza Mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • Bir saatçi döviz kaçakçılığı suçundan Adliyeye verildi Karaköyde Havyar hanın da 55 numarada saatçilik va pan Yervant Kuyumcuoğlu' nun döviz kaçakçılığı yaptığı haber alınmıştır.Dün Kaçakçılık Bürosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • Emekli ve duitenıı ikramiye leri tevzi ediliyor Emekli,dul ve verimlere birer maaş nisbetinde ikram i ye verilmesine icra Vekilleri Heyetince karar ver'İraktı.Bu ikramiyelerin ttv/iine şehrimizde dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • KISA HABERLER if Çanakkaleye kömür götürmüş olan Mersin vapuru,Geli.»oludan yüklediği 500 ton kan şık yükle dün limanımıza dön-müştür.İf İsveç bandralı,28 bin tonluk «Osktfio» transatlantiği,400 Kişil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • P M.f 5 T ¦¦II if Ortaköy'de Mua]fim Nac:caddesinde 101 'numarada oturan Salih Bedemoı adında biri,sarhoşluk sebebiyle komşusu Sa lih Dojrru'yu bıçakla kasığından yaralamıştır.Yaralı tedavi alt na alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • •flic.23 Şubat Km.19 10 Cem.âhır İS 73 1*54 Solı Nıı!ıt 13tt0 VAK İT VASATİ EZANİ Güne ş 6.45 12.54 öğle 12.28 6.36 îkind i 15.29 9.37 AJoşa «a 17.52 12.00 Yatsj 19.22 ı.sı îmsa k 5.06 11.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • KAHRAMANLIK GÜNÜ j istanbul İkinci Ticaret sesi öğrencileri tarafından;*şubat perşembe günü t?aat te,bir «Kahramanlık günü» tip edilmiştir.Kahramanla nü Eminönü Öğrenci Loltal'11 yapılacaktır.ÇAY Ciba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • Jetcn yutan telefonlar!Kadıköydc Uzunhafız so kağnıda oturan okuyucumuz Orhan Cemal Nemlioğ-İlinden aldığımız bir mek,tııpta,hemen her gün şikâyet mevzuu olan bir derde temas edilerek şöyle denilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • Şehrimiz okullarının ikinci sömestr tatili Lise ve orta okullarda ikinci dinlenme tatilinin kaldırılması fçin teşebbüse gerildi Orta okul ve liselerin ikinci kanaat dönemi 11 Martta sona erecek ve kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • Boğazda »örülen mayınların 1 şamandıra okluğu anlaşıldı Birkaç gün evvel istanbul Boğazı methalinde mayına benzer iki cisim görülmüş ve buraya ilgililerce bir maym imha müfrezesi gönderilmiştir.Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • Bugün saat 13 de bazı senitlerin suyu kesilecek Sular idaresi Feriköv ter fi istasyonundaki motopom lan bugün yapılacak b:ı ameliye ile şebekeye bağlana çaktır.Bu sebeple,bugün saat 13 ten yarın sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • Akdenizde sefer yapan gemilerin sayısı arttırıldı Akdeniz iskelelerinde,faz ia yük biriktiğinden iskenderun hattına sefer yapan ge milerin sayısı üçten beşe çı karıhnıştır.Bu ilâve sefer lerle,biriken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • Fırıncılar rasyonal çalışmaya başladıklarını bildirdiler istanbul Fırıncılar Derne-ğinden bir heyet dün sabah Vilâyete giderek Vali ve Be lediye Reisini ziyaret etmişi tir.Fırıncılar Vali Gckaya rasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • Hamamda iki kişinin kol saati çalındı Beykoz hamamına yıkan mak üzere-giren Haydaı-Yo rulmaz ve ismail Kısııkaya adında iki kişinin kol ve eöp saatleri,meçhul bir hırstz ta rafından çalınmıştır.Hırsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • DenizyoîlaTi isletmesi Müdü rü Kahireye gitti Denizyolları işletmesi Mü dürü Zeyyat Parlar,refaka tinde Şilepçilik.işletmesi uz mahlarindan Mevdut Çamlı olduğu halde,Akdenizde.sefer yapan.gemi kumpany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • Üç buutlu filmlerde kulianı-i lan güzlükler dezenfekte 1 edilecek ÎŞehrin bazı sinemalarında oynatılan "üç buutlu,film lerde kullanılan gözlüklerin dezenfekte edilmesi hususun dj,ilgililerce bir karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • Takdirname ile taHif edilen Emniyet Memurları Emniyet.Müdürlüğü Ka çakçıhk Bürosu Sefj Basko miser Naci Tulün,Komser Muavini Faruki Bahsi.Kom ser Muavini Rıdvan Iker,Po Us memuru Tevi'ik Ozbece rikli,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • Terfi eden öğretmenler Şehrim izdeki ilkokullarda vazifeli 35 öğretmenid maaşı birer derece yükseltildi Şehrimiz ilk okuhannda vaz-iic gören,35 öğretmen bir üst dereceye terfi etmiş tir.Terli eden öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • Test imtihanlarının neticesi dün ilân edildi istanbul Üniversitesine ba# bağu muhtelif FaKürte 'e uksek OkuUara suoa*.dön^ nımde alınacak öğrencileri11 test imtihan!jrının netice dünden ıtıcaren Fakül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • Havagazı tesisatında çalışa»1 lar imtihana tâbi tutulara** Elektrik idaresi Müdürlü ğü tarafından alman bir &a rar gereğince,şehrimiz haV^ gazı tesisatında çalışan tek' nisy enler bir imtihana taP1 tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • Alacak yüzünden çıkan tabancalı kavga Bakırköy üne bağlı Safra* köyünde oturan Recep Ai'1*,Muammer Sayyar ve Nur1 Akyazı adında üç kişi bu' a' lacak meselesi yüzünden ka gaya tutuşmuşlardır.NetıCe de,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • I Beyaz kadın ticareti Yazan:Kedirhan ÇINAH imlim 15 Maksadı benimle evlenmekse gidip babamla konuşsun dedim gunu yolumu kesip sizden lıa* ber soruyor-Ne diye?Necla Hanım iyi mi?Hasta filân değil ya.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • Cemiyat hayatını kabu!cdeiî her şa hıs,onun kanun,nizam,ve geleneklerine uygun bu şekütle hareket etmekle mükeılef tir.Günlük hayatımızda farkın da olımvyarak gayri ihtiyari,inisiyatifimizls 'bu mecbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.02.1954
  • Menenjit tüberkülozuna kar sı açılan savaş Bilhassa çocuklar arasın da pek çok hayat kaybına se bebiyet veren mene t lü berkülozıma karşı munleke timizde acılan savaş müsbet bir şekilde neticelenmiş b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.02.1954
  • Fransa ve Fas Fransa hükümeti İkinci Dünya Harbinden sonra» bu harp esnasında^:nisbî şerbetliden istifade ederek umdelerini memlekete geniş mikyaslarda yaymaya muvaffak olan İstiklâl Partisi şefleri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1954
  • Otomobil imali gittikçe artıyor Londra 22 Nafen)ingiltere otomobil endüstrisi gecen sene l9i)2 senesinden 14b.808 fazla otomobil imali etmiştir.1952 senesinde 448 bin araba imal eden ingiltere fabrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1954
  • İspanyada Amerikan üsleri Amerikan Kongresi beş İspanyol şehrinde deniz üssü kurulmasını kabul etti Washington,22 AP)Yeni Mexico demokrat senatörü Dennis Chavez Birleşik Amerikanın ispanyanın Cadiz şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1954
  • AN KAMIZ IN MPMEV İKRAMİYELERİ f Heri Ohl kişide 22 kişi l&WWiWL kaznnıı U»r 100 t kişiye &MİCİİ uahrdtöı paranın fili,fwti&9m* Het aim 100 kiydi I kişiye yatırdığı para kadar 20 k,GRUP MEVDUATI HESAB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1954
  • Fas Sultanı seyahate çıkıyor Rabat 22 A.A.Fas Sultanı Muhammed Bin Mu leyin memleketi içinde 15 günlük bir seyahate başla ttiak üzere perşembe günü hareket edeceği dün saray dan resmen ilân edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1954
  • Gözünüz görmüyor mu?Allah göz vermiş,bakin ve anlayın-M-Waddington «O da ne?derken bunun bir cep saati olduğunu,bu cep saatinin biraz evvel kendi yeleğinin cebinde,kösteğinin de göbeğinin üstünde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1954
  • Kanada Başvekili Hindistanda Yeni Dellıi 22 A.A.Kanada Başvekili Luuıs St.Laurent,rımtustan Başvekili Nehru ile soğuk harp mevzu unda Batılıların görüşü ve Hmdistaıun tarafsızlık siya setini görüşmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1954
  • Londra Polis Müdürü gizli işler peşinde Londra 22 Nafen)Lon dra Polis Müdürü ikinci defa olarak "izinli,bir şekilde dışarıda vazifeye gönderil inektedir.Scotland Yardın yö tiştinniş olduğu albay Art h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1954
  • Kssa harici freb«*,r'©r AMERİKA Atom harbi başladığı takdirde harbi sıkıntısız idare edebilmek için,Amerika Savunma liderleri kendileri için 120 mil yon Türk lirasma maloian bit sığınak inşa lcttırmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1954
  • Hastabakıcıların maaşları ar ün ılıyor Ankara 22 ANKA)Halen aldıkları maaş pek ki fayetsiz olan hastabakıcıların maaşlarının,memleketin ee çim seviyesine göre ayarlan' masına karar verilmiştir.Bu maks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1954
  • D.Âlmanyada mültecilerin filmi çekildi 25 yaşında bir genç fotoğrafçının bin bir zorlukla çektiği film Âlmanyada gösterilecek Berlin,22 ANKA)25 yaşında Doğu Berlinli bir fotoğrafçı* Sovyet bölgesindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1954
  • ingiltere ile ticare Gaçen ay içinde değerinde t" Londra.22 Nafen)Türkiyeniıı Ocak ayı içinde lngiltereye ihracatı,geçen yılın Ocak ayma göre,artmıştır.Bu na mukabil aynı ay zarfında Türkiyenin İngilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1954
  • M'&u-Çe-Tung b u I un d u Kızıl Çin lideri ordunun verdiği bir ziyafette hazır bulundu Paris,22 A-A)Yeni Çin ajansının bildirdiğine göre.Başkan Mau Çe Tung ve Çin Orduları Başkumandanı General Çuteh C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1954
  • Hi rsıziık ve intihar Hayatını bir milyon liraya sigorta ettiren bir genç bir kaç saat sonra intihar etti Osaka,22 A.A.Japon po lisi bir intihar ve aynı zamanda JdlaırdıMtcüık vakası hakkında taıhkika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1954
  • Meşhur bir aktör öldü Nev York 22 AP)Broşdvayın emektarlarından meşhur aktör Augustin Dun can 80 yaşında olduğu halde cumartesi günü Nev Yorkta ölmüştür.Halen Pariste otu ran şair ve konferansçı Ray m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1954
  • İKTİBAS Yunî keşrf a?say isi.ı Ja insjii Ojuıuı 175 şans ya an *sı beîki mümkün olacaktır ama bu usulü/i basitİ3ş nesi va Ster keseya uygun bar hal» gelebilmesi için daha bir müddet b kle^ek ic^s «Geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1954
  • I FIKRA Kitap furyası Allah uazardan «aklasın,kifc&p da gazetelerin ilân şayialarında esash bir yer ediudi-Nebatî margaıinlerin,ithal malı buz dolaplarının veya rujlunu arasında,bir yayui evinin de ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.02.1954
  • Celâl Bayar Newyorkta Devlet Reisimiz Celâl Kayar Amerika dahilinde yirmi gün devam eden gezisini tamamlamış ve Nevv-York'a dönmüştür.Bayar New-Yorkta dört gün daha kalacak ve önümüzdeki Cu* martesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1954
  • Christian Diorun İlkbahar modelleri Parisli terziler bu hafta içinde ilkbahar ve yaz modellerini hazırladıkları defilelerle teşhir etmeye başlamışlardır.Bu cümleden olarak tanışmış Parisli terzi Chris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1954
  • Türk donanmasının Akdenizi titrettiği günler Barbarosui büyük bir donanma ile deniz* açıldığını ışılan devletler korkuya düştü e^.Papı Rrsmay;t rke hazırlandı Fatih Sultan.Mehmed hazret lerinin saltan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.02.1954
  • Liseler arası basketbol ve futbol karşılaşmaları İstanbul,22 A.A.Lise ler arasındaki spor karşılaşmaları çarşamba günü devam edile csktir.Baskebbol ve futbol kar şılaşmararı yapacak liselerin isimleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.02.1954
  • Profesyonel tenis turnuvası Los Angeles A.A.10.000 dolar mükâfattı Jack Kramer profesyonel tenis turnuası dün gece Olimpiyat sahasında yapıl mıştır,Turnuanın birinciliğini Ekuatorlü Par.chc Soğura,rak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.02.1954
  • BUGÜN YAPELACAK MAÇLAR Bugün Beşiktaş Şeref Stadın da hava müsait gittiği takdirde iki mühim maç yapılacaktır.Bu maçlardan ilki saat 13.30 da Genç İstanbul kanmasiyı'e Ortaköy takımı arastnda olacak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.02.1954
  • Futbo!ve sirk Londra SHA)Kasaları boş olan bazı ingiliz fut bol kulüpleri durumu düzelt mek maksadile yeni çarelere başvurmak mecburiyetinde kalacaklarını bildirmekte diller.Stadyomlara daha faz la se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.02.1954
  • HER YERDE ZORBALIK Isveçte yapılan begmelm'îlel mukavemet kayak yarışlarında Rus kayakçısı Lubov Sosyreva-rakibesi Finlandiyalı Sirkka Polkumen'in süratini kesmek için kayak sopası ile yolunu kaparken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.02.1954
  • Bir hakemin başına gelenler Novarec 22 A.A.B\ı gün burada Novare ve Tori* ho takımları arasında futbol maçında oyunun bitmes ne iki dakika kala hakemin ver diği penaltı kararı oyunun beraberlikle bitm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.02.1954
  • Totfenham'ın yeni transferi Londra 22 Nafen)Tot tenham Hotspur futbol kulübü yeni bir merkez muhacimi temini için üçüncü küme kulüplerinden York Cityye müracaat etmiştir Uzun görüşmelerden sonra York
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.02.1954
  • ^TT1-i Kadiniararasi Dünya Pingpong şampiyonası Londra,22 N a fen)IngilUre bu sene nisan 6 ile 14 abasında oynanacak oı'ardünya kadınlar ping.pong şampiyonasını kazanmaya a!i(]eLmiş gibi görünmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.02.1954
  • Ankarada yapılan ^Türkiye eskrim şampiyonasında bir tuş 54 Türkiye Eskrim piyonası neticeleri Elli beş müsabıkın katıldığı karşılaşmalar çok zevkli oldu.Dereceleri İstanbul ve Ankaranm tanınmış eskrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.02.1954
  • Milletlerarası motosiklet yarışları Sao Paulo Brezilya)A.A Dün devam edilen mo tosiklel şampiyonluğu varışlarında 125 santimetre küplük motorler için 56 kilomet reÜk bir mesafe üzerinde ya pılan yarış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.02.1954
  • Geçen sene Brükselde yapılmış olan dünya genç millf takımlar futbol turnuasından üçüncülükle dönen genç fatbolcnlarunns,İstanbul genç takımı oyuncuları tesbit edildi ^WW^^WWAAMAAAMAAMAMAM^l 4 Martta i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.02.1954
  • Beşiktaş ve Galatasaray Ankaradan döndüler Geçen hafta Ankarada iki kendileriyle görüşen arkada karşılaşma yapmış olan Be ŞimıZa başkentte yapmış ol-siktas ve Galatasaray takım j i,ı„z,„f»uj„ ı in dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.02.1954
  • Ftft&oJ for/rekiam Roma SHA)Bazı Ital yan kulüpleri,oyuncularının formalarına reklam koymayı kabul etmişler ve bundan maddi kazanç sağlamaya baş lamışlardır.ilk olarak Magni takımı bu yeniliğe baş vur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.02.1954
  • RÖPORTAJ Beyoğlu balık pazarı gün iki def Dünyadaki bütün meraktfı insanlar sanki Istamıufa mışlar Bu bakımdan BayoğiUicfa esnaf m kontrolü başına bir âJemdîr.Bu yazı cîa hay huy arasında g bîr ko ttr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.02.1954
  • SO Mau Man pusuya düşürüldü Nairobi 22 ANKA)Bugün resmen bildirildiğine göre,Mau Maulara karşı bu gün girişilen harekât esna sında İSO Mau Mau tedhişçi pusuya düşürülmüş ve dört taraftan kıskaç altına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.02.1954
  • Kremlindeki kanlı post kavgası nasıl bir netice ile bitecek Sovyetler Birliğindeki son hâ dS&eler,Lenin'in ölümünden son ı\a Bolşevikler arasındaki iktidar mücadelesini hatırlatmakta dır.Bazı çevreler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.02.1954
  • Niçin tahmin ediyorsunuz?Pierre Jacques'm ne düşündüğünü veya düşünmediğini anlamak çok zordur,bu hususta büyük mehareti vardır-Sizin bu işteki rolünüzü an bıdıktan sonra büyük bir endişe duydum-Gray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.02.1954
  • t 2 3 4 5 6 7 8 9 to 11 12 1 2 1 3 4 5 61 7 8 1 9 t' 10 11 »2 L_Soîda^ çağı 1 Kanbur,dönek,kahpe gı 1 i sıfatlarla anılır;Büyiik bir kumar.2 Bir saat çeşidi,mar ikası değil;Hak,hukuk kom-yoncusu.3 Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.02.1954
  • beyaz sabun çamaşır iç Kremli PURO cildiniz içindir PURO sizi gözEJleştirir Bol Köpüktü Nefis Kokulu PURO fuvofef SaBunu de İOÖ' Sâffı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.02.1954
  • İZLERİN KIZI Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMAN C1GÎL Karaman!Resulün elinde olmıyarak gözlerinden yaşlar döküldü,bir çocuk gibi içini çekti 56 Yine gençlerden;iki gemici kadehlerini bırakarak karaya atla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.02.1954
  • KÖPRÜLÜ DIŞİŞLERİ KOMISYOWUNDA İZAHAT VARDI Ankara 22 Milliyet)Dışişleri Komisyonu bu sabah saat 10 da Cihat Baban m başkanlığında toplanmış tır.Bu toplantıda komisyo nun daveti üzerine Dışişleri Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.02.1954
  • Sovyetler,bize ve Pakistana nota vermiş Baştarafı birincide)Siyasî çevreler hu paktın askerî bir mahiyet taşımadığının Türk ve Pakistan hükû metleri mensupları tarafın dan açıkça ifade edilmesine rağm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.02.1954
  • Gl.Necibin tehdidi Baş taraf i birincide)ni hissedersek,husumetimiz o devlete yönelecektir.Fakat biz,Birleşik Amerika'nın İngiliz Mısır ihtilâfını halletmek için İyi niyet göstereceğine inanıyoruz.Tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.02.1954
  • General Collins dün bir basın toplantısı yaptı Ba$ tarafı birincide)fırsatını bulamadığım yerleri ni ziyaret etmek maksadile tekrar geldim.Ankarada Millî Savunma Vekili Kenan Yılmaz ve Dış işleri Veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.02.1954
  • Maliye Vekili tenkitlerine Baştarafı birincide)lef etin tenkitlerine cevap verdi.Bilhassa itihalât tahditleri hususuna temasla millî itibarımızın kırılmadığını,bilâkis geniş kredili ithal talepleriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.02.1954
  • Tü'ürük müfettişi Baştarafı birincide)kalanmıştır.Tevfik istiklâl caddesinde yere tüküren Istefo Kaptana ki adında birinin yanma gitmiş ve yere tükürmenin yasak olduğunu söyliyerek para koparmak istem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.02.1954
  • 64 lük ihtiyara düşen büyük nrras Johannesburg 22 A.A.Kap şehri yakınında Graaf Freinet'te bir ticarethanede memur bulunan ve bekâr olarak yaşayan 64 yaşındaki M.John Stephanos'a büyük bir mirasta his
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.02.1954
  • Öğrencilere verilecek aylık Rastarufı birincide)480,ingiltere ve Avustıaıya'ya gideceklere 360,Fransa,isviçre,Belçika,Hollanda da tahsil edeçeklere "390,italya'ya gidecekle re 370,İsveç'e gideceklere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.02.1954
  • hfyeli Ankara 22 M.lhyet)Hükümetimizle Lndonazya arasında b^r ticaret anlaşması imzalaması ıçm iki devlet temsıJcnerı arasında bir müd detten beri devam eden müzakereler sona ermıs.ve an laşmanın yakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.02.1954
  • Galatasaray Lisesinin reviri açılıyor Başta retti birincide)le durumun tahkik edildiğini bildirmiştik.Bu hususta müfettişler ta rafından hazırlanan raporu tetk.k eden Vekâlet revirin en kısa zamanda e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.02.1954
  • Bataı Paktı Baştarafı birincide)hakkında nihai teferruatın tamamlanmakta olduğu da ilâve edilmiştir.Türkiye,Yunanistan ve Yugoslavya Genel Kurmay temsilcileri geçen seneden beri bu askerî paktı hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.02.1954
  • mehmet kuran dp.den ihraç edildi D.P,Haysiyet divanı da dün toplanarak Mehmet Kuranın partiden ihracma ka rar vermiştir.Karar bir teb" liq ile bildirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.02.1954
  • Memurlar yeni ikramiyeyi 1 Nisanda alacaklar lîaştaraf)birincide)Diğer taraftan Emekli Dul ve Yetimlerin 1953 malî yılı içinde almaları gereken ikramiyelerinin bu günden itibaren tevziine başlanmış" t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.02.1954
  • Mehmet Kuran aleyhine dâva açılıyor Bag tarafı birincide)cak dâvada,Şehir Meclisi sa bık Bakırköy azâsı Mehmet Kuran tarafından sürülmek istenen lekenin ispatı istene çektir.Ayrıca,madd' tazmi nat tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.02.1954
  • Cenevre konferansına resmen davet edildik Bagteurafı birincide)tadır.Bu toplantıda hükûme timizi kimin temsil edeceği önümüzdeki günlerde belli olacaktır.Şehrimizdeki siyasî çevreler Batılı devletlerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.02.1954
  • Mc Carthy tehdit edildi Baştarafı birincide)dirmiştir.j Polis baş müfettişi Albet Du iboLs mektubun bir deli tarafından yazıldığını zannetmekle be raiber senatörü sıtkı bir mıriıafaza altıma alacağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.02.1954
  • TttöCARTHY'NİN YENİ ÎDDf ALAlîI New York,22 AP)Srna tör McCarthy dün Amerikan ordusuna 2İ atar.alk ordu makam lanm komünistleri himaye ve terfi ettirmekle suçland rmıştır.Senatör Joseph McCaıthy dün v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.02.1954
  • Beyojfn balık pazarı koatı^l «diliyor Baş tarafı O ncı sayfada)Buyurun-diyor.«Buyu run-pek lezzetlidir,hepsini elimle yaptım.Adam Letonya di imiş,«Rus musunuz?sua* üni şiddetle reddediyor-Bizi görmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.02.1954
  • S ç'm hazırlığı Başta rafı birinci* e)Bu arada-Doğu Anadohır un bütün vilâyetlerine seçim tutanakları gönderilmiş bulunmaktadır.15 Mart tarihine kadar bütün vilayellerin tutanaklarının gönderilmiş ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.02.1954
  • Başturafı birincide)caddesinde 5/4 numarada aşçı iıık yapan Hadi Karakaş,Cıba]i de Şercıfiye sokağ'.nda 2 numa rada oturan ve saraçlıkla iştigal eden Nâzım Çetin,dokuma cı A'hmet Atiş ve inşaat ustası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.02.1954
  • Pakistan Amerikadan yardım istedi Bust.»rafı birincide)Pakistan şunu açıkça belirtmek istemektedir ki.talep etmiş olduğu bu yardım istikrarın korunması-ke.idı müdafaasının takviye edilmesi gayeleri iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.02.1954
  • Suriyerie bir çok köy se!felâketine uğradı Avustralyada yağmur ve sel yüzünden 33 kişi boğularak öldü Şam,22 ANKA)Suriyede meydana gelen seller bir felâket halini almıştır.Seller Suriyenkı kuzey batıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.02.1954
  • Bayındır Devlet Hastahanesinden 1 Bayındır Devlet Hastahanesi ihtiyacı için yağ pompalı ve her istikamete müteharrik müstemilâtıyla birlikte bir adet ameliyat masası açık eksiltnle suretiyle satın alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı islerini Ilüen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1954
  • Dünkü Çocuk Homed!S Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leyla ERDURAN Sahneye koyan:Muhein Ertufcnu C&rgamb&dan başka her akşans saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1954
  • Kambiyo n esnam Kapanır &£ilı?Kapama Sterling 734.784_Dolar 280.30 280.30 Pr.Frang;0.81 0.80 İsviçre F*.64.03 54.03 Belçika Pr!5.6i 5.60 isveç K*.64.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.44.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1954
  • i 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Haber lex 13.15 Dans müaiği Pl)13.30 Şarkılar Okuyan:Şlik ran Özer 14.00 Küçük öğle konaerj PI)Benedetto Marcell Obua konçertosu,Çalaniar:Le on Goosens O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1954
  • Dîk/ş Mâ/cme/ermm sahs sera/t/er/herkes/r?açz/rtdaf.Zira KOHLâRş/m d/y e kadar gorü/mem/ş ko/ayt/k/ar göstererek her er ban/muna ö/r d/k/ş mak/nes/ne safı/p o/ma/c fmkan/n/verd/mâkinohrinin tittsiti A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU ^«at 21 de Dram Kısmı M^JAMMEH HER şeye RAĞMEN Dişimizin Zan)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçesi r\a i Tevf ik Sadullah Her çarşamba akşamı talebe o-ecesid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1954
  • İstanbul 8 inci Astfye Hukuk Hâkimliğinden:Esas 53-1021 Ahmet Açıkgöz tarafından Topkapı Beyzade mahallesi Hallaçhasan sokak 47 numarada mukim Fatma Açıkgöz aleyhine ikame olunan geçimsizlikten boşanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1954
  • MAKSİM Bu akşam Saat 21 de CtBALİ KARAKOLU umartesi,Pazar matineler 15 ta Telefon:43134 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1954
  • Kütahya Vilâyet Daimî Encümeni Reislisinden:1 Gediz Altındağ yolunun 18 900—23+900 kilometreleri arasında yapılacak tesviye,stablize ve menfez inşaatı bedeli 954 bütçesinden ödenmek suretiyle)kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1954
  • Milliyet Acone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 60 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 60 £cnebi memleketlere iki misildirflâıt şartlar* 2 ve 3 üncü sivyı'e aanl.4 T.L.7 ve 8 İnci sayla sunt.2,50 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1954
  • Elektrik Tesisatı Yaptırılacak l'fer Bankasından Kasabanın adı Keşif bedeli Geçici teminat Tesisin nevi İvrindi Balıkesir)150-283.25.8-764—2 ad-65—75 ps-dizel grupu ve alçak gerilim şebekesi,santral b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından Fen işleri Müdürlüğündeki şartnamesi gereğince Gazi Bulvarı 973 ada.2 paarsel üzerinde îş Hanı birinci kısmı inşaatJ için kapalı zarfh eksiltmesine belli edilen gününde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1954
  • Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul 2 No.Lu.Satın Af ma Komisyon Başkanlığından Cinsi MUdarı Yelken bezi.125 Metre Yelken bezi 375 Metre Buranda bezi 250 Metre Yelken bezi ince)i.İÜÜ Metre Gobl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1954
  • Samsun Asliye 2 ncî Hukuk Hakimliğinden:53/622 Samsun 19 Mayıs mahallesi Mesci zade sokak 10 numarada Enver Bayraktar tarafından İstanbul» Fatih,Selimpaşa yokuşu 16 numarada Huriye Aysel Bayraktar ale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1954
  • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden 1 Batman'da kurulmakta olan petrol tasfiyehanesinde istihdam edilmek üzere askerliğini yapmış ingilizce bilen yüksek kimya mühendisi,kimyager,mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından Hesap İşleri Müdürlüğündeki şartnamesi gereğince Rahmibey mahallesi Şehitnevresbey Bulvannda kâin Belediyemize ait 1028 ada-16 parsel sayılı 746 metre kareden ibaret arsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1954
  • Istanbul Sular idaresinden:Feriköydelri terfi istasyonuna yeni konulan motopompların v şebekeye bağlanması içiıı 23/2/954 Salı günü saat 13 ten 24/2/954 Çarşamba sabahına kadar Mecidiyeköy.Şişli,Kurtu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1954
  • İstanbul Le*âz.v.Amirliğinden verilen A&kerî Kıtaat İlânları Müteahhit nam ve hesabına Hendek için 514000 Kg-Baş" köprü ve Sakarya için 515324 Kg-ceman 1029 ton 324 kilo tel balyalı saman acık eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1954
  • Tekel Göne?ftftüdürJUğü ilânları Satınaima Komisyona Başkanlığından:1 Mevcut şartnamesine göre İzmir şarap fabrikası içi* 400 adet 25 kiloluk buz kalıbı pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlığı 10/3/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1954
  • Teklif isteme ilânı Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Umum Müdürlüğünden Kurumumuz merkezi ile İstanbul ve İzmir Şube Müdürlük" terimizde mevcut teknik ve ticari şartnamelerimiz esasları da' bilinde 1250 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1954
  • T.C.D.D Umum Müdüriüğünder^ 1/4/1954 tarihinde yürürlüğe girmek üzere İskenderun Li' manı palamar,şamandıra ve demirleme tarifesinde değişik^ yapılmıştır.Fazla bilgi Liman Müdürlüklerinden alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1954
  • Akçaabat Belediye Reisliğinden 1 Kasabamız içme suyu tesisatı ıslah ettirilecektir.Bu iş 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi mucibince kapalı zart usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Keşif bedeli 60829
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8