Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.02.1954
  • Adres:Nnrııosmaniye TlimeOar Sokak No:18 İSTANBUL.Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 S A Y I 136^3 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 Fİ ATİ 10 K u r'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1954
  • erin seçim eti hızlandı D.R Genel İdare toplantı yaparak dün gece uzun bir rın vaziyetini görüştü Cumhuriyetçi Millet Partisi idarecileri de şehrimizde toplanarak seçimlere iştirak meselesini müzakere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1954
  • Devlet Reisimiz Dallas'ta atom çahşmalan hakkında izahat alırken Celâl Bayar Newyork'ta Amerika dahülindeki yorucu seyahatini tamamhyan Reisicumhurumuz diin istirahat etti New-York,21 AP)Türkiye Cumhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1954
  • Suriye de Türk-Pakisfan paktına girmek istiyor Suudî Arabistan Kralı paktla flgiiî olarak Türkiye Pakistan'ı ziyaret edecek Şam.21 T.H-A.Pakistan'ın Suriye Elçisi Dr.Mahmut Hasan,Suriye Dışişleri Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1954
  • Ava Gardner'in atlattığı kaza Halen İtalyada bir film çevirmekte olan sinema yıldızı geçenlerde bir kaza geçirm/ştir.Kendisi tarafından idare edilen ve içinde 4 dostunun bulunduğu kotra anîde patlak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1954
  • Orman kanunu Yeni Orman.Kanunu Büyük Millet Meclisinde uzun bir tetkik ve münakaşa mevzuu oluyor,leh ve aaleyhte bulunanlar meselenin ehemmdyetiyle mütenasip bir ciddiyet» hattâ bazan lüzumsuz oir asa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1954
  • îpekçiler de Mehmet Kuran'ı dava ediyor Şehir Meclisinde rüşvet iddia* sim ortaya atan üyeden İpek ve Melek sinemaları sahipleri 100 bin lira tazminat istiyor t pek ve Melek' sinemalarının tahliyesi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1954
  • Maskeli,gangster taslakları henüz ele geçirilemedi Galata Rıhtım caddesi üzerin de" Velialemdar Hanm:n altında ki Tekel Satış Deposunda vukua gelen ve teşebbüs halinde kalan gangsterlik hâdisesinin fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1954
  • Profesyonel ve amatör küme maçlarının tehiri münasebetiyle Fenerbahçe Beyoğlusporla hususî bir maç yapmış ve 4-0 kazanmıştır-F.Bahçe amatörleri ile Istanbul Junior takımı karması maçı ise 3*3 beraberl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1954
  • Milli fakıma alınacak oyuncular fesbif edildi Yirmi bir namzet oyuncu önümüzdeki çarşamba günü Pendikte kampa alınacak Ankara,21 A.A.Futbol federasyonundan bildirilmiştir:14 mart 1954 tarihinde İstan.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1954
  • Yeni Emniyet Müdürü Ethem Yetkin er Yeni emniyet müdürü geldi Ethem Yetlcner vatandaşı taciz edenler çok sert mukabele göreceklerdir» dedi Istanbul Emniyet Müdürlüğü ne tayin edilen Kocaeli Valisj Et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1954
  • GLAkkurtun beyanatı Kore'deki Türk Tugay Komutanı' Korede 16 milletin müştereken giriştikleri harekâtın komünistlere iyi bir ders olduğunu söyledi Seul,21 Anka)Koredekİ Türk Tugayı komutanı General Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1954
  • Bütçe tenkitleri i I Maliye Vekili bugün mutıa-lefetin tenkitlerine cevap varecek.Meclis gec.gün-düz çalışacak Ankara,21 Milliyet)Mec jis yarın sabah saat 10 dan iti baren 1954 bütçesinin tümü Ûzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1954
  • Avrupaya yeni atom Ses dalgalarından istifade ile sihirli bir silâh yapıldı.Hidrojen tecrübeleri hazırlıkları tamamlandı Heidelberg 2^ A.A.Heidelberg teki Amerikan kuvvetleri genel karargâhın dan dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1954
  • Beyaz zehir imalcilerî aletleriyle beraber Beykozda bir eroin imalâthanesi basıldı Emniyet mensupları toprak altında iş.gör an beyaz zehîrcilerî yakalarken do ma tehlikesi atlattı Emniyet Kaçakçılık B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1954
  • Molla Kaşan!Gl.Zahidi Kâşaniyi tehdit ediyor Bir hükümet sözcüsü» iran'ın Dinî liderj için «Demagoji dük* kânı kapanacaktır» dedi Tahran,21 AF)Başba^ kan Zahidi hükümeti bugün ken dişinden en fazla ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1954
  • Emeklilere ikramiyeleri bugün veriliyor Ankara,21 Milliyet)E„ mekli,Dul ve Yetimlerin 1953 mali yılı İçinde alacakları ikra miyeler yarından itibaren ödenmeye başlanacaktır.Maliye Vekâleti ikramiyeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1954
  • Kore sulh konferansı hazırlığı 26 Nisan toplantısı iğin Cemiyeti Akvam binası tahsis edildi Cenevre,21 AA.Burada ilgiM çevrelerde ileri sürülen mütalealara göre» 26 Nisanda toplanma sı mutasavver olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1954
  • 4/0a 4k ^thiAumı Bugün şehrimizde havamı* çok bulutlu ve muhtemelen kar yağışlı geçeceği sühunet derecesinin düşeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.02.1954
  • Kimsesiz çoctddaT için yeni bîr yurd açıhyor Memleketimizin muhtelif yerlerinde faaliyette bulunan yetiştirme yurdiarinın daha mükemmel hale getirilmesi için çalmamalara hız verilmiş tir.Bu cümleden o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.02.1954
  • TÂKlfiMMN m YAPRAK Buz rövüsü ve biz ULUNAY A1I»m)nf Albüm)trutuvar)i tretuvar)yaptuaroü gibi Revüj yaptı^ ğını z iiovü)muhtelif numaralardım nıürekkeb bir temsildir.Bunlar ya son de rece lüks dekorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.02.1954
  • KISA HABERLER •fc-Bir müddet evvel,bir ta] e be grupu ile Irak'a gitmiş olan İstanbul Üniversitesi Edibiyat Fakültesi Dekanı Prof.Mac i t Göktoerk,dün saat 15 te Bağdat rid yosunda bir konuşma yap kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.02.1954
  • »ir 18 Cemâhır ısn 22 Şubat 1954 Pazartesi irç 9/[Şubat 13S* VAKİT VASATİ EZANİ N Gün 23 öğle tkrndi Alcaıa YaUı İmsak 8.48 12.28 15.38 17.51 19.21 5.87 12.57 838 938 1200 1.31 1117
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.02.1954
  • frisanın hayatım idâme huşu sonda,baş rc*ü oynayan unsur lardan eıan kan besleyici bir mayidir.Vücut ag-riiginin on üçte biri mikdarmdadır.Uzvi yette kan nisfoetinin sıhhatle büyük alâkası vardır Baza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.02.1954
  • KONGRELER It Kad köy Kızılay $v3 es^ senelik kongresi,28 şubat V zar günü saat 10 da KadlK^ Kaymakamlığı EWeiune Salo11 da yapılacaktır.Fatih Kızîlay şubesini» ^r nelik kongresi 28 şubat Pa günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.02.1954
  • Tıp Bayramuu kutlamak hazırlık yapılıyor Tıp Faküiiesinin kuru1^ yıldönümü münasebetiyle L mart pazar günü Fakülte\büyük bir tören yapıla*^ ve bugün "Tıp Bayramı.rak kutlanacaktır.Fakülte Dekanlığı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.02.1954
  • MERHUM HALİL Al J BEZMEN İÇİN MEVLİD 28-21954 Pazar günü Fatih Camiinde Meviid okunacaktır-Aile reisimiz merhum HALİL ALİ EZMEN'in ruhuna Hhaf edilmek üzere 28/Şubat/1954 Pazar günü öğ:e namazını müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.02.1954
  • HALKIN Çukurlar nazıma» kapı nacak Kurtuluşta Ferifcöydte Avukat caddesi 8 sayıJL:evdo otujnuı okuyucumuz Naime Uzunludan d £unız bir mektupta söyle deşilmekte,dir.Tahminen dört,beş ay ka dar evvel,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.02.1954
  • Hastahanelerde Loş yatak bulunamıyor Son giinlarda Î.U.Lua mevsimsiz oiarak bir hasta akını başladı Son günlerde Aııadolunun muhtelii vilayetlerinden ve buuassa Karadenra ikiigesin Ucu tedavi için $ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.02.1954
  • KucJuz vakalarını önlemek için alınan tedbirler Şehrimizde sık sık gövü len kuduz vakalarını öme mek maksadiyie toplanan bir komisyon,başıboş dolasan köpeklerin öldürülmesi ve sahiplerinin de aşılanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.02.1954
  • POLİSTE Horhor caddesinde 134 nu jnararia oturan Amet Gözsan adTTiıia birinin odasına giren meç ha!bir hırsız 575 lira para muhtelif eşya çalarak kaçmıştır.İr kaldı rimcalandan Enver Varkan,Yemış'te y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.02.1954
  • Bir amelenin öîünıü şüpheli görüldü Kâğıthanede havagazı şır ketinde çalışan Mahmut Yavuz adında bir ame^e Eyübe gelirken yolda fenalaşaraJs:öJ müştür.Belediye ve Adalet Dok torları ölümü şüpheli görd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.02.1954
  • Bir pünde bes vesait kazası oldu Dün şehrimizde beş vasıta kazası olmuştur.Mehmet adında bir şoförün idaresindeki 13922 paka h taksi Kastmpaşaaan Beyoğ luna g derken Dolapderede önüne çıkan Petrp adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.02.1954
  • Yazan:Bedirhan ÇENAli Tefrika No:Köşebaşma kadar gitti ve oradan geri döndü Yine bir gün daha doğru su bir gece yatma zamanı gelmiş ve yatak odama çekil mistim.Komodinin üzerinde ki sürahiyi dolduran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.02.1954
  • Umumî mağazalar Dört Lögeıîe acıtacak olan ¦ajjazaar mart ajı içinde üaJiyete geçjc k Belediye pahalılığı önle mek taksa diyle Isvıçredeki Mvligro Teşkilâtının„ aynını şehruü.zde kurmaya karar vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.02.1954
  • Şehrimizde MilletTerarası bir Dikiş Sergisi açılacak Memleketimizin muhtelif vilâyetlerinde kurulmuş olan "Terzi Dernekleri,mesaileri ni daha verimli bir hale getir mek maksadiyle bir "Türki ye Terzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.02.1954
  • Hırsızlık vakaları Son 24 saat içinde şehrin muhtelif irç hırsızlık vakası oldu Son yirmi dört saat için de şt-ur^n muınuıiJ:seruUeruı de mühim hırsızlık hadisece ri olmuştur,Beyazıtta Büyük Keşi tıpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.02.1954
  • F S EC HA Kahvede Beynzıd civarındaki kahveerden birindeyiz-Sigara dumanJaruıın buğulandırdığı camlardan dışarısı görünmüyor.Ivahve tamamen içine kapanmış.Bir uğultu,bir gü-Irültüdür gidiyor-Salonda a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1954
  • İKTİBAS hki-ano^&k'i enstitü teuituğu ttcsavi usulünü y'üzietcs kişi üzerinde tecrübe edip müsbat nr.tlc^ler allığı hal 1e,çalış m?Ismri h tâ g"z-i tutm Ha va yani haçlar aramaktadır n Milano Gerontol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1954
  • Fanny!Evet» sevgilim.Dükkânlarda ne yapacaksınız?Allah Allah,evlenmek üzere bulunan bir genç kızın Çeyiz hazırlaması kadar tabiî bir şey olur mu?Öte beri afecağım tabiî-Ama çik dikkat etmelisiniz-Mera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1954
  • Kirk Douglas.Walt DfeneyTn eserinde rol aldı Kingston Jamaika)21 A-A-Aktör Kirk Douglas.Walt Disne/in «Deniz altında 20.000 cemiyet» isimli yeni filminde ror almak üzere bugün buraya gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1954
  • Çekirge mücadelesi konferansında alınan kararlar Amman 21 ANKA)Türkiye,Suriye,Lübnan,Ür dün ve Suudi Arabistan dev letlerinin iştirakiyle burada akdedilen orta doğu çekirge mücadele konferansında bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1954
  • Fransızlar,Amerikalılardan 10 misli fazla içki içiyormuş Paris,21 AA)Paris İstatistik Enstitüsü tarafından neşredilen bir grafiğe göre Fransızlar geçen yıl içinde Amerikahlardan 10 misli fazla içki iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1954
  • r yi?Siyarflpq Türkiye Pakistan ıııd i aşmasının akisleri Türkiye Pakistan andlaşınâsı dört memleketlerde büyük bir memnuniyetle karşılanırken düşman muhitlerde de bir asabiyet ve şaşkınlık yarat niak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1954
  • Usis'te tasfiyeler yapılıyo!Kongre'ye verilen rapordan anlaşıldığına göre 4 bin memur çıkarılmış,9 bölgede faaliyet tatil edilm'ş Amerikanın Sesinde de kısıntı yapılmıştır Washington,21 AP)Birleşik Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1954
  • Mac CorthySe mücadele "Amerika Savunma Vekili bir emirname yayınhyarak Mc Caıthy komisyonu tarafından çağırılan subayların bu davete icabet etmemelerini bildirdi Washington,21 AA)A-«meriKan Müdafaa V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1954
  • Faruk,koleksiyonlarını alanları dâva ediyor Cannes,21 A.A.Eski Mısır Kralı Faruk,halen Kahire'de müzayede ile satılmakta olan zengin eşya koleksiyonlarını satın alanlara karşı dâva ikâme etmek üzere 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1954
  • Mustafa Nahas'ra karısı muhakeme edilecek Kahire.21 A-A-Mısır' hükümeti» eski Başvekil Mustafa Nahas'ın karısının fitne ve nüfuzunu suiistimal suçlarından yarın muhakeme edileceğini bildirmiştir.Bn.Ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1954
  • Malezya komünist tedhişçilerden temizleniyor Singapur» 21 A«A.Malezya'nın kuzey batısında 300 bin nüfuslu bir bölge bugün beyaz saha ilân edilmiştir.Ya ni bu bölge komünist tedhişçilerin tehlikesinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1954
  • 30 Haziranda güneş tutulacak Loradra,21 Nafen)30 Haziranda güneşin tutulması Aıvrupa memleketlerinde en iyi Isveçte tespit edilebilecektir-Bu güneş tutulmasını bu memleketten seyretmek için amatör İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA İt önümüzdeki hafta içinde Amerika ile kömür ve çelik bir ligine daihil 6 Avrupa memleke ti arasında müzakerelere yapıla cakitâr.Bugüne kadar Sapılan ihzarı görüşmelerde,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1954
  • Yeni bir Fakirizm rekoru teşebbüsü Anvers 21 A.A.80 gün,4 saat ve 29 dakika aç durarak dünya rekoru kırmış olan bir fakirizm kahramanı yalnız maden suyu ve sigara içmek suretiyle daha uzun müddet aç y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1954
  • Mısır'da aile hayatı düzenleniyor Yeni hazırlanan bir kanım tasarısı boşanma imkânını mahkemelere veriyor ve evlenmeyi güçleştiriyor Kahire,21 Naf en Rad^ yo)Mısır hükümeti bu memlekette aile hayatına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1954
  • V.rCiStanda temiz Urkîye sebep o Gürellere ihtarda bulunan Tîftls Radyosu "Komşumuz kapitalist Türkiyedir,dedi Londra.21 Natfen)Sovyet Rusya'nın en son ve çok büyük çapta olan «temizlik kampanyası» ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1954
  • Kızılların Gî.D.ana tekîh Kore'de kızılların elinde 3 sene esir kalan General» komünistlerin kendiline Kolordu Komu-tanlığı teklif ettiklerini açıkladı Filadelifiya,21 AA.Kore'de komünistlerin elinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.02.1954
  • Bayar'ın ziyaretleri sona erdi Şrpkası uçtu I fakat.Bir aya yakın bir zamandır Amerikayı ziyaret etmekte olan Reisicumhurumu'/Celâl Bayar.ziyaretlerini tamamlıyarak New-York'a dönmüştür.Bütün seyahatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.02.1954
  • ¦r s« ^i x-T-I u.İH il GRAHAM DALE'NIN GÜZEL BİR POZU Graham Dale,«ismimin bir erkek ismine ben* zemesinden midir nedir ben erkek sporlarına son derece düşkünüm» diyor.Son derece güzel ata binen Graha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.02.1954
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLİ BİR VAK'A Osmanlı donanmasının Korfo adasını zaptı if Söz anlamamakta inat edenlere boşu Batıracakiarsa batırsmiar,biz de Lûtf i Paşa tarafından mağlûp ve iki gemisi yakılarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.02.1954
  • Dün Ankarada yapılan maçta Beşiktaş G.Saray'ı 2-1)mağlûp etti O/unun îik devresini 1 O gaSîp bitiren Sarı Kırmızılrıla 2devrede aynı tempoyu muhafaza edemedikleri için mağlûp oldular.G^nçlerbîrliği ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1954
  • Basketbol lig ıtuçlarında Darüşşafaka Vefayı Kurtuluş'ta K.Sporu mağlûp ettiler istanbul basketbol ligleri ne dün sabah da Teknik hıı versite salonunda devam ediı mistir.ŞIşLl YEŞILDIREK İkinci küme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1954
  • Macarlar,Wia-SErekkî son maçların* 3-0 kazandılar Kahire,'21 Anka)Bugün burada Nadi Ehli Stadında kalabalık bir seyirsi ıkütlasi önünde Kahire ve Budapeşte temsiı'i takımları arasında yapılan maçı 3.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1954
  • *l*gosIav Partizan güreş takımının İstanbul karmaslle yaptığı ^açta 62 kiloda Müzahir SMle Ersegovat müsabaltasmda bir ¦alto denemesi.Bu maçı rakibi minder dışına düşerek sakattan-•lığından Müzahir Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1954
  • Kısa Spor Hab TEKİRDAĞ LİG MAÇLARI Tekirdağ 21 SHA)Te kirdağ lig maçlarına bugün devam edilmiştir.Bugün ya puan maçlarda Çorlu Gençlik Kulübü Tekirdağ Sporu 1-0 yenmiş,"Malkara Gençlik Kulübü {gınaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1954
  • Glascow Rangers takımının Kanada turnesi Gi'ascow,21 SHA)Kral kupası maçlarında elimine olmuş bulunan Glascow Rangers futbol takımı klüp başkan Mr.Wikson'ur.açıkladığına göre,lig maçlarının hitamından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1954
  • Vâldes-Mc Bride karşılaşması Havana 21 AA.Kü ba ağır sıklet boks şampiyo nü Nino Valdes dün gece bu rada Spor Saray nida Amer kah Archie Mc Br'de ile va1" tığı" 19 raundluk karşılaşmayı ittifakla kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1954
  • Dîi.ıya kayak ş3 ^pî^orsas*.Faı'un îsveç)21 AA,Dünya kayak şampiyonası müsabakalanna bugün cic devanı edilmiştir Bu sabah yap'lan 5fl kilometrelik yarışı Rus kayak çılarnvdan Vladimir Kusin,Fin landiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1954
  • Bar Arjantin futbol takımı Rusyaya davet edildi Buenos Aires 21 A.A-Rus futbol federasyonu Arjantin futbol federasyonu nun en kuvvetli takımlarını 9 ve 12 ağustosta maç yap mak üzere Moskovaya davet e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1954
  • D Jay a püti aj şa/npiyonasın da Amerikalılar başta Oslo,20 SHA)Burada yapılmakta olan Dünya patinaj bi rinçiliklerinde,Amerika)lar baş ta gitmektedirler.Geçen senenin şampiyonu 20 yaşındaki Amerikalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1954
  • Kapalı salon Türkiye atletizm birincilikleri Ankara 21 Miıliyat)Kapa lı salon Türkiye Atletizm Birin cilîkleri bugün Gazi Terbiye Ens ütüsü spor salonunda kalabahk bir seyirci kitlesi önünde yapıl mis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1954
  • TV "y^ıılMUiiiL Fenerbahçe amatörleri Ue Junior la nn 3-3 berabere kaldıkları maçtan çekişme?bir an Dünkü hususî karşılaşmada F.Bahçe-B.Sporu 4-0)yendi Profesyonel ve amatör lig maçlarının tehiri müna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1954
  • Balkan üniversiteleri spor festivali Üç memleket talebe federasyonları arasında yapuucak olan Balkan festivali önümüzdeki pazar gönü.Ankarada başlıyac aktır.Millî oyunlar,voleybol ve basketbol karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.02.1954
  • Robert Jumieges hikâyesini flâkin bir halde,sesinin ahengini hiç değiştirmeden anlatmıştı-Sustuğu zaman,fena hâ tıraları kovmak istiyormuş gibi başını salladı-Yüzü biraz kızardı-Uzun ve sinirli eliyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 d 9 lO 11 ¦1 i i K-1 İÜ II i İÜ sın nü;ii;3 4 5 6 7 8 9 10 I I Softfar;sağa 1 Beyoğlunda bir yar.2 Ege'de foir kasaba;Tersi bir dağ silsilesi.3 Bir nota;Seciye;Manalı 'hareket.4 Başlangı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1954
  • Izmir Nakliyat ambarında yangın çıktı Sirkecide Yalıköşkü cad desinde Mehmet ve Hamdi Tuzcuoğlu adında iki kişiye ait izmir Emanetçiler Nakliyat Şirketinin anbarmda ev velki gece saat bir sıralarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1954
  • KÖPORTAJ elediye talimatnamesi üd-UAnkakuşu Belediye Talimatnamesi» kasaplann uzun kollu beyaz önlük giymelerini eomreder amma.veralıü mibrü vefayı kim dinler İki töi üm,19 fasıl va 277 maddeden ibare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1954
  • Suriyede Çiçekli aleyhine yapılan hareketin sebebi Geçen haita çıkan karga Sakkıarın koıayınua basuıılması,Albay ^ıçeüioun idare ettiği bünyenin şimdi yega ne siyasi partisi olan Arap liürrıyet iiareü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1954
  • Belediyenin satis barakalarım Harp Malûlleri işletiyor Görülen lüzum üzerine,Belediye şehrin muhtelif yer lerinde "Satış barakaları,kurmayı kararlaştırmıştır.Şimdilik Taksim,Eminönü ve Beyazıt meydanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1954
  • Odun Teknolojisi konferansı Mayısta topüamyor Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtının tertip iediği "Odun Teknolojisi,konferansı Mayıs ayı içinde Parıste toplanacakta.^0 gün devam edecek olan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1954
  • Eimafc Bendi yoluna dikilecek akaçlar Elmalı bendi y tu una dikil" mek üzere Belediyece Bey koz Ağaçlama jb'.uanJığından 1ÜU0 adet dig budak iidanı tahsis edilmiştir.Ağaçlanacak yolda Bayın dılrık ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1954
  • Akdeniz Memleketleri Deniz edik Sergisine iştirak ediyoruz Mayjs ayı içinde Napolide açılacak olan Akdeniz Meme leketleri "Denizcilik Sergisi,ne memleketimiz de çağrıl" mış,davet kabul*edilmiştir.Ulaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1954
  • Boğazda görülen serseri nıayin araştırılıyor Evvelki aksanı saat 17 sıralarında Boğazda bir serseri mayın görümlüştUr.Rum elif eneri öntermden Boğaz istikametine akan bu mayının imhası için,Beykoz may
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1954
  • Hububat piyasasında bir canlılık görüldü Romanya,a uııuacıiya ve Çeüua.tova*cya ilgililere mü racaat ederek ınemieketımızden külliyetli miktarda pi rinç ve mısır tohumu almak istediklerim bıidırmısier
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1954
  • Haidljuui gazetecileri mmleke timizi ziyaret edecek Hindıstanın belli başlı gazetelerinin mümessillerinden müteşekkil bir basın heyeti,hükümetimizin misafiri olarak mart ayı içinde m em leke timizi zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1954
  • inşaat mevsimi hazırlıkları na şimdiden başlandı Baharın yaklaşması üzeri ne şimdiden inşaat hazırlık larına başlanmıştır.Bu mev zu üzerinde iş ypan firmaları mız,yabancı firmalarla tev maşlarda bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1954
  • Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGtl-Niiüfer kendini tam kalbinden vıırmuştu.Sonra tatlı bir gülümseme ile dünyaya veda etti 55^-Hiç umulmadık bir anda da kadının bıçak tutan bile ğini yakaladı.Boğuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.02.1954
  • rorriierin seçim faaliyeti hızlandı Baştarafı birincide)2Mayıs 1954 tarihinde yapılacak mebus seçimlerini müteakip,yurdun her taralında başlanacak olan Belediye Mecüsieri ve Mahalle İhtiyar Heyetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.02.1954
  • Yeni Emniyet Müdürü geldi Buşturufı birincide)Garda Emniyet Müdür Vekili,Müdür yardımcn'an ve şube mü tdttrlerı taraf/ndajr:Karşılanan Et hem Yetkiner,yeni vasrifesi mil nasebetıylt kendisinden beyana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.02.1954
  • TO yaşında Wr kadm kuyuda İntihar etti Büyükadada oturan Aseiina adında ÎO yaşında bir kadm,dün kendini evinin bahçesindeki kuyuya atmak suretiyle ratiiıar etmiştir.İntiharın sebebi araştırılmak tadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.02.1954
  • Celâl [ayar I Newyork'ta Baştarafı birincide)ketinden son gelen haberieri diiüAütle gözden geçkrnişür ki Wilarm arasında Türkiyeyle •Pakistan arasında imzalanma 6ı mutasavver pakt hakkında ki malûmat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.02.1954
  • Maskeli gangster taslakları Bastamfı birincide)Di&er taraftan dün,durumla,nndan şüphe edilen 50 ktçi G,a lata Emniyet BaskomserHgme celbedilmiş ve şahitlerle yüzle?itittimi?erdir» Çahi-Çar,ğangğbi ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.02.1954
  • Beykozda bir eroin imalâthanesi basıldı Baştarafı birincide)onslardır.Hikmet Başegmez.iki gün önce çevrilmiş ve üzerinde yap:lan aramada iki paiket eroin bulunmuştur.Hikmet sorgusunda,«roinleri Laz İb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.02.1954
  • Ak denizde Nato tatbikatı İzmir 21 Milliyet)Nato Güney Avrupa Komutanlığı taralından tertip edilen manevraların ikincisi olan Yunan Seması I adı altındaki manevralara.perşembe eü nü başlanacak ve Yuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.02.1954
  • Yııgcslavlar dün de 5 3 mağlûp el d ular K-ciiıai Demirsuren ve Haydar Zaıer tuijxu gyiip geldi 2İja Duğuu'm omuzu çıktı Şehrimizde bulunan Yugoslav Partizan güreş takımı Usancı karşılamasını dün ge c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.02.1954
  • Gl.Zahidi Hâganiyi tehdit ediyor Başforafı birincide)Bunlart bir beyanatında söyle yen hükümet sözcüsü general j ITerzanegâh «Zannedersem şim_I diük bu kadarı yeter» demiştir.Sözcü bu cümleyi gazeteci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.02.1954
  • Kızıl Cinde büyük ölçüde tasfiyeler bekleniyor Berİa'cıların t;~mizienec Ifnde de Peğîşikîjk'erın Hong-Kong,'21 Nafen Komünist Çin üderi Mao Tse Tsung.parti dahilindeki büLün «Beaa'cıiarıa» tasfiye e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.02.1954
  • Cün iki gemi kaıaıı o!du ETr Japon gemisi Ue bir Hollanda g »misinin ç&rp-şması sonunda 2 kişi üMü.Bir Yunan gemisi mayına çarptı Rotterdam Hollanda)21 A.A.Bugün 7.207 tomuk Ja„ por,şilebi «Amogava Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.02.1954
  • Eore sulh konferansı hazırli Baştnrafı birincide)kat ceîbedilmektedir.Fühakika bu mahfillere göre Asya konferansını her hangi bir şekiMe Birleşmiş Milletlerin himayesine mazhar etmek.Komünist Çin'i bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.02.1954
  • Millî takıma alılacak oyuncular fiaştar&ft birincide)şiktaş)Forlar:Erol Keskin Adalet)Ercan Beşiktaş)Recep Beşik taş)Lefter F.Bahçe)Feridun F.Bahçe)Burhan F.Bah çe)Suat G.Saray)Salim Adaiet)Coşkun B ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.02.1954
  • Gl,Akkurt'un beyanatı B.ıştaraft blrtnelde)veti haline galmiştir.Fakat bu muazzam muvaffa kiyete ragmen daimî surette mö teyakkuz bulunmamı* icap eder.Tarihte ilk defa olarak hür dünya kuvvetlerinin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.02.1954
  • Alacak meselesi yüzünden arkadaşını yarak di Kasımpaşada oturan İbrahim Salcı ve Orhan adtr;«to iki kişi.bir alacak meselesinden dolayı kavgaya tutuşmuşlardır.Bir ara Orhan b.qagmi çe kerek îbrahimi G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.02.1954
  • Karısının hastalığına iîzü-e* rek kendisim yaraladı ÜskMarda Bakkal Hünann sokağında oturan Yaşar Oagîi adında biri,karısının raiatsa lığına ûztflereİE bardakla yüzünü muhtelif yexCeriaden yara lemist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.02.1954
  • Kanlı bir sokak çarpışması Kslküta 21 A.A.Kal küt?garında» polo ile iki of yon kaçakçısı aras.ndn 20 da kika devam eden ateş teat3s5 esnasında iki k^n ölmüş 10 lc.i yaralanmıştır.Taban ca ve makineli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.02.1954
  • îzmirde Anket yrpan iki bayan İzmir,21 Milliyet)Nec mlye Tayian ve Sabriye Günkür ad arında iki kadın şehirdeki evlerin kapılarını çalarak ev sahiplerinin mensup bu lundu/kları siyasî partinin adların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.02.1954
  • Bir dans salonuna bomba atıldı Nuremberg 21 A.A.Dün akşam Nurenberg salon laımdan birinde vdriiâB bir balo arsanda meçhul bir şa his tarafından atılan bomba ınn iniiiâkj neticesinde ölenlerinin uç.ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.02.1954
  • Suriye de Türk Pakistan paktına girmek istiyor fiaştarafı birincide)Pakistan'ı resmen ziyaret edecektir,Suud Bin Abdülaziz.Pakistan'da bir hafta kalacak ve bu müddet esnasında refakatinde bulunan kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.02.1954
  • Avrııpaya yeni atom Silâhları sevkediiyor liastarafı birincide;atom,silâhları getirilip &eL rümiyeceği husufunda soru laa ba;suuie vera £i cevap.a Aıııer:kan iviüdaiua Veka-c" tinin bir işarına köre B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.02.1954
  • flamamda parasını çalmışlar Şehrimizde bu/unan IrakU ta lekelerden beşi d\in yıkanmak üzere Gedikpaga hamamına girmişlerdir.Bunlardan Mehmet adındaki genç,yersizlik yüzünden arkadağlarından ayn soyunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.02.1954
  • İpekçiler de Mehmet Kuram dâva ediyor lîaştarafı birincide)Bu husugta dün kendisiyle gö rögtügümüz Fitaş Şirketi sahip lennden İhsan İpekçi guniarı söylemiştir.«Mehmet Karan,ticari itibanmiüi haleldar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.02.1954
  • 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği t**1)13-30 ğar^^ar Okuyan:Af itap Karacan 14.00 Uvertürler ve sanfonık şiir er Pl)Paul Dukas,«Sıhırba »n çırağı senfonik şiir Çalan:Phil ipe Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanıg Açılış Kapanış Sterling 784.784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frang.Q.81 0.80 İsviçre Fr,64.03 «4.03 Belçika Fr!5.61 5.60 isveç K*.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1954
  • MAKSİM Bu akşam Saat 21 de CtBALİ KARAKOLU ımartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:48184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1954
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mntîhasmm Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-17.00 öğleden aonra 14.30-17.00 de haata JcabuJ eder.istanbul Divan* yoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından Hesap işleri Müdürlüğündeki şartnamesi gereğince Rahmibey mahallesi 'Şehitnevresbey Bulvarında kâin Belediyemize «it 1028 ada.16 parsel sayılı 746 metre kareden ibaret ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerim fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEHÎR TİYATROSU 21 de Dram Kısmı MUAMMER HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zan)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçesi KARACA Tevfik Sadullah Her gar^ttinba akşamı talebe jreoeaidîr.Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi S Ferde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ EJİDUKAN Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul Çargambadan başka ber akgam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matlne saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1954
  • Acono şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 80 icnebi memleketle** iki mlaUdlrflSn şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa aunt.2,00 T.L.İlânlardan mesu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1954
  • Istanbul Levazım AmîrJğinden verilen Askerî Kıtaat İfâ ilan Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddesi kapalı zarfla 5/3/954 günü saat 11 de Erzurum As.Sa.Al-Ko.da satın alınacaktır-Şartnamesi Ko-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1954
  • Elektirik Şebekesi Yaptırılacaktır İller Bankasından 1 Rize iline bağlı Pazar kasabası için 2 adet 160 KVA' hk trafo istasyonu ite Alçak Gerilim elektrik şebe-keşi yaptırılacaktır.2 Tesisin işler haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1954
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacaktır İller Bankasından s 1 Erzurum şehri elektrik şebekesinin ıslah ve tevsi iği yaptırılacaktır.2 Tesisin işier halde keşif bedeli 991.152,73 liradır.3 Bu işe ait muvakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından Fen İşleri Müdürlüğündeki şartnamesi gereğince Gazi' Bulvarı 973 ada,2 parsel üzerinde iş Hanı birinci kısım inşaat!için kapalı zarf lı eksiltmesine belli edilen gününde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1954
  • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden 1 Batman'da kurulmakta olan petrol tasfiyehanesi»^* istihdam edilmek üzrre askerliğini yapmış Unguis© ı Uon yüksek kimya mühendisi,kimyageri mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1954
  • Diyarbakır Belediye Başkanlığından 1 Diyarbakır Belediyesi için beş tonluk uaun şase lSO pus takviyeli ve.üzerine inşa edilecek karoserinin oturmada 30 kişi.ayakta 10 kişi ceman 40 kişiyi alabilecek ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1954
  • Çorlu Belecfiye Reisliğinden Belediye elektrik santralı senelik ihtiyacı için 180 ton mo* torin ile 5 ton makine yağı kapalı zarf usulüyle eksiltmeyi konulmuştur.Motorinin beher kilosunun muhammen bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.O.G.I.T.İşletmesi Camialtı Tersanesi Müdürlüğünden Tersanemiz sahasında mevcut aşağıda cins ve miktarları yazılı hurda malzemeler;7/Mart/1954 Pazartesi günü saat 11.00 de Camial
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1954
  • Yol yapımı Karayofları Genel Müdürlüğünden I 1 Eksiltmeye konulan iş:Aydın Sarayköy Dei-izli yolunun Kuyucak Sarayköy arasında Km-17 000 dan Donizliye kadar olan kısmında,bu arada bulunan Feslek varya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1954
  • Eîektirik şebekesi yaptırılacak İller Bankasından 1 Gaziantep Vilâyetine bağlı Kilis kasabası için 1 adet 450 Ps-takatinde Dizel elektrojen grubu satınalmacak ve A-Gelektrik şebekesinin 2.ci kısmı yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1954
  • Istanbul Sular idaresinden:Feriköydekİ terfi istasyonuna yeni konulan motopompların şebekeye bağlanması için 23/2/954 Salı günü saat 13 ten 24/2/954 Çarşamba sabahına kadar Mecidiyeköy» Şişli» Kurtulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1954
  • Siimerbank Deri ve Kundura Snnayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemizin nakliyat ve gümrükleme İşleri kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir-2 Tekliflerin 4/3/954 günü akşamına k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1954
  • Kütahya Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğinden:1 Gediz Altmdaş yolunun 18 900—23+900 kilometreleri arasında yapılacak tesviye,stablize ve menfez inşaatı badeli 954 bütçesinden ödenmek suretiyle)kapalı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1954
  • Denizci ik Bankası T.A.O.Mu l/i-mc Müdürlüğünden Bankamız gemileri için 15 aidet KLİMATÎZASYON cihazı teklif alma suretile satın alınacaktır-Teklif terin en geç 15/Mart/1954 aikşamına kadar tevdii lâz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8