Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.02.1954
  • Adres:Nuruosmanlye Türtoeoar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL 4 S A Yİ:1359 Posta Kutusu t 4 9 l TELEFON i 2 9 8 14 PİATI İS Kurut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1954
  • Seçim Kanunundaki tadilât kabul edildi ı ıı flfl ı m 34 e karşı 342 reyle kabul edilen kanun yeni seçimlerin tam bir emniyet içinde yapılmasını temin ediyor Muhalefet sözcü!ri kanunun aceleye getirild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1954
  • Bütçe görüşmeleri başlıyor Maliye Vekili yeni yıl bütçesini izah ütmeden önce D.Piktidarının 4 yıllık icraatını tahlil edecek Ankara,17 ANKA)1954 malî bütçesinin görüşül meşine yarm Büyük* Millet Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1954
  • Gl.Collins'in beyanatı Amerikan Generali,Türkiye Pakistan anlaşması karşısında Nato'nun durumuna izah etti îzmir,17 Milliyet)Bir müddetten beri memleketimizde tetkiklerde bulunmak ta olan NATO Daimî K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1954
  • inebolu'da heyelan Toprak kayması neticesinde 6 ev tamamen harap oldu» 6 ev de tahliye edildi Heyelan devam ediyor İnoboiu,17 MillivQt)Bugün şehrimizin dos sunda bulunan Çeşme mevkiin" de büyük bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1954
  • ATLI GÖSTERİLER Sipahi Ocağı Binicilik Kulübünde tertip edilen atlı gösteriler dün yapdnuş ve büyük alâka toplamıştır.Resimde dünkü gösteriler sırasında mania aşan bir kadın binici görülüyor-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1954
  • Natoya iltihakımızın ikinci yıldönümü Fuat Köprülü,yayınladığı mesajda,üçüncü dünya harbinin ancak müşterek hareketle önlenebileceğini söyledi Ankara,17 A.A.Menıle ketimizin Atlantik Andlaşması na ilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1954
  • ÇAMLICA TEPESİNİN SA-HİBİ Çamlıca tepesinin hakikî sahibini tesfoit etmek için açılan dâvaya dün Üsküdar 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesinde devam edilmiştir Resim,şahitlerden birini,ifade verirken göster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1954
  • Kıbrısta miting Yüz bin Kıbrıslı Türkün mümessili,Evkaf İdaresinin,icraatını tenkit etti Lefkoşe,17 T.H.A.76 se nedenberi gerek müstemleke tda resi gerekse Rum,Ermeni ve Bair unsurlar tarafından Kıbrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1954
  • Kazlıç?şmedeki tren kazasrmn tehkekatı Bir müddet önce Kazlıçeş me istasyonunda vukua gelen ve üç kişinin ölümü ile neticelenen tren kazası ıresullerinin duruşmalarına dün 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1954
  • italya'da grevler Komada nümayiş,yapan grev* çilerin şehrin merkezine hücum etmelerine mani olmak için tedbirler alındı Roma,17 A.A.Ansa Ajansı,dün Milano'da cereyan eden hâdiselerde bir isçinin öldüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1954
  • Bir korucu kaçak odun kesen bir köylüyü vurdu Silivri'nin Köstemir çiftliğinde koruculuk vapan Ha" san Al kıl iç,çiftlikten kaçak olarak odun kesmekte olan Mustafa Eren adında birim av tüfeğüe muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1954
  • Malatya suikastı dâvası nihai safhaya girdi Savcı sanıkların bir kısmının cezalandırılmasını,bir kısm nın da bsraatînl İstedi Ankara,17 Milliyet)Bir çeneye yakın bir zamandan beri devam eden Malatya s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1954
  • Hafta arası olmasına rağmen şehriniz dthi hareketli ble spor günü yaşamıştır-Muhtelif salonlarda mektep maçlarına d» Vam edilirken Fenerbahçe Stad ında A ve C miHi takım namzetleri karşılaşmışlardır-i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1954
  • Çalışma Meclîsi İki numaralı komisyon akdin feskiyle ilgili mühim kararlar aldı Ankara.17 Milliyet)Çalışma Meclisinin komisyonları faaliyetine devam etmektedir-Bu arada bilhassa gündem bakımından en y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1954
  • Lavrişev Lavrişev dönmüyor Ankara,17 Milliyet)Bir müddet evvel memleketi ne avdet eden Sovyet Rusyanm Ankara Büyükelçisi Lavrişev'iri yakında yeniden Devamı Siı:7 Sü:3 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1954
  • Şehir meclisinde ortaya atılan rüşvet iddjası imi ıı« Mehmet Kuran,Fitaş şirketinden rüşvet aian meclis âzalarının isimlerini dün de bîldiremedi ipek ve Melek sinemaları sine iddiasını ispat ve rüş nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1954
  • 80 yaşında bir baba 52 sena sonra oğluna kavuştu İnsan hayatında tesadüflerin rolü büyüktür-Bunun son misali de 52 sene önce evini,ailesini ve iki yaşındaki oğlunu bırakıp giden bir babanın bir tesadü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1954
  • Bayar,Santa Monica'da Douglas,nçak fabrikalarını ziyareti sırasında Türk Hava Yollarında çalışan uçakların modelini tetkik ediyor Foto AA.Bayar'ın Amerika'daki ziyaretleri sona eriyor Devlet Ralsfmiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1954
  • sırrının Dörtler konferansı bugün hiçbir karara yaramadan sona eriyor.Dulles.Adenauer ile görüşecek Washington,17 AP)Bap kan Eisenhower bugün atom silâhlarının askerî harekât a» lanmd'a istimalle} ine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1954
  • Bugün şehrimizde havanın &a_bahleyin sisli to çok bulutlu ge gecegi,yağmur yağacağı,şuhunet derecesinde bir değişiklik ol,mıyacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.02.1954
  • TAKVIMMÜ YAPRAK Deşilmeyen çıban Evvelki gün Şehir Mecli» «inde ortay» garib bir İdcfaa atıldı.Belediye tarafından tahliye dâvası kazanılan İpek ve Melek sinemaları meselesi müzakere edilirken Şehir M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • K SA HABERLPR if Tiearetliler cemiyetine men eup bir grup dün Vilayete gere fek Vali ve Belediye Reisini ma kamında ziyaret etmiştir.Bu arada,cemiyet mensupları Prof Cök3ydan barı isteklerde bulun muş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • Madenlerimiz hariçte rağbet görüyor Son günlerde yabancı piyasalardan şehrimiz Ticaret Odasına gelen teklif mektupları arasında madenlerimize vuku bulan taleplerin arttığı görülmektedir.Bu arada bir f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • D.P.Eminönü ilçesinin siyasî toplantısı Demokrat Parti Eminönü' ilçesi 20 şubat cumartesi günü saat MI de ilçe lokalinde siyasî bir tpplantı tertiplemiştir.Toplantıda şehrimizde bulunan milletvekiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • EEb seciler kongresi Dünkü toplantıda söz alan üyeler,hükümetin yardımını ta.'ep ettiler İstanbul Hazır Elbiseciler koo peratifinin yıllık kongresi dün eat 10 da Ticaret Odası salonun da yapılmıştır.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • Karadeniz ve Marmam tütün piyasaları hararetli Karadeniz ve Marmara tü tün p*yasalarının tamamı 1 maıtta faa'iyete geçecektir.Halen açık bulunan Niksar,Tokat,ILrbaa ve Taşova piyasalarında ise hararei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • Tanzim satışı için 120 ton pirinç geldi Belediye taraiundaa tanzim saUs yerlerinde pirinç,fasuiya ve nohut şatoları yapmak için hazırlıklar devam etmekiedir.Dlin ilk o* larak tanzim satışları için 12ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • Teknik Üniversite Rektörü Almanya'ya gidiyor Teknik Üniversite İlektÖ rü Prof.Ahmet Ozei 'J'ıirkiyenin teknik kalkınması,n.evzuuncU tetkikler y-ip m ak üzere bugün Almanya ya gi decektir.Rektör hu sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • Bulaşıcı hastalıklarla mücadele Vilâyet hududu dahilinde son bir ay içinde bulaşık has talik mihrakı yerlerle civar semtlerinde lâzım gelen sıhhî tedbirler alınmı$tır.Bu meyanda ga&hk ekmlerînce 282 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • 1 Bfe 18 Şubat Kıı 14 5 j Ora.1954 Şubat ahır 13~S Perşembe 12«î* VAK tT VASATİ EZANÎ Güne ş 6.53 İ.Ö7 j 1 ög-îe 12.28 6.42 1 l Ikind d 15 24 9.38 1 Ak?a m 17.48 12.00 Yat* 19.1« 1.32 j îrrLsa k 5.11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • Celâl Bayar Birleşik Ameri,kayı ziyaret etmekle yala-z bir nezaket jestini yerine getir mekla kaimıyor,ayna zamanda ve daha ziyade,kendisine Orta Doğuda yeni terakkiler temin edecek olan siyasî bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • IvOJVGRISLER ¦fa D-imokrat Parti Üsküdar TopUaşjt joeağüuja îs.enelik kongresi 21 şubat pazar günü saat 15 te ocak iokaJinjie yap-lacaktır,Demokrat Parti Üsküdai J3elami Ajtf ocag jır.n senelik kon •g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • Yavrukurtlara dün törenle terrüeıi verüdi Istanbul II izci Ivıumunra I er Up-LijLLiii Yavr uk ar üaı a ve terfi iiuu&tteri takjtua ilkelerinden,ilkj.alın fttaj J.4 ele Katukoy esüı ha/kevj.ud.Lki j-uu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • Eyüp bekçilerinin maaş» arttırılıyor JÜ/yU,p iv^AÜ^A aVvİİUS' yonu,ıtği«ıxat bütçesini yeni a^a lou^.uı caurek bek^icrm t!^ü ttcri&aftani en uz iüü 1i i'u o^cu"caK.L06t -t etmiştir,iieügi Pası ne iaiı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • Ticaret Odası Migro Teşkilâtına giriyor Ticaret Odası Meclisi 25 i şubat perşembe günü saat 15;de toplanacaktır.Toplantıda bazı jcnühun,mevzuların miizaJıere edile ceği anlaşılmaku'cbr,Bm av da gıda v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • Pend'k orta okulunda coğrafya hallası Pencl-k Orta Okulu oi?ıxt men ve c^eucÖeja* yari rafyası iıu^Kmaa,bügj ye;güiguiermı arttırmak maksa tûyUı okullarında oir "Vjg var ya üaftaşj^ tertiplemişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • mm kadın MaBssBBaBsamamm Yazan:Betürhan ÇINA» Tefrika No-10 Bir dökika yavrum,seninle konuşmak istiyordum Hikâyenin bundan sonrasını bizzat Serimi»,ap.zj.ndaa dinleyelim.Şunları anlatır1 yor:Kim olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • Karaborsa tie mücacleSe Ticaret Vekâleti piyasada stok.arı biten ihai ara sfratta lisans verecek KkoaoBii ve Ticaret Vekâıeti,piyasada stoklar;bitmiş olan çe şıtli ithal mallarına süratle lisans veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • Fotoğraf malzemesi buhranı önleniyor Ekonomi ve Ticaret Vekâleti,piyasada hissedilen tograf malzemesi darlığını gi dermek maksadıyla bazı kararlar almıştır.Bu cümleden olarak külliyetli mikLarda fotoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • C.H.P,İl kongresi bugün toplanıyor C.H.P.İstanbul İl kongre si bugün saat 10 da Tak* sinide Kristal Gazinosuuia toplanacakta.Partililerin seçim kampan yalarını açmak üzere old'uda n bu günlerde,muhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • Eğitsel rehberlik çalışmaları Şehrimiz lise ve orta okul larında i-tf.tsel RehberJuk ko jiusu üzer'ade çalışan ügys&tmenierle ilk öğretim maüettrçieri dün.saat 14 de Atatürk Kız lisesinde müşte:«k bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • Kahve ith*».line ait hazırlıklar tamamlandı Brezilyadan en ucuz Hatla kahve ithali için Ekonomi ve Ticaret Vekâletine yapılan talepler tetkik edilmiş ve ne tice lün alâkalılara tefolig o-İuhib ustur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • Karaborsada döviz fiafları mühim miktarda arttı Karaborsada döviz üzerine muameleler hararetli bir safhaya girmiş ve fiafclar ehemmiyeÜd miktarda yükselmiştir.Halen,transfer dolar 573,efektifler 565,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • İktisat Müdürü yarın isviçre'ye Ediyor Migro Teşkilâtının sehrimizde kurulı-ası ile U*t!i «a lışmalara devam edilmekte" d:r.Bu arada;mart av;içinde faaliyete geçeceği bildirilen teşkilâtın şimdilik ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • HALKIN SESİ Ilı ı »II ı II CazuSsnan şoför Bir müddet evvel,neşret tiğimfz bir şikâyet tnektuna ilgililerden gelen cevabı aynen neşrediyoruz.«Sayın gazetenizin 1 şubat 954 tarihli nüshasında intişat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • Çamlıca tepesinin sahibinin tesbiti Dünkîl duruşmada dimenen şahjüar arazînin evkafa at olduğumu söylediler Çamlıca tepesinin hakikî sahi binin tesbiti için Üsküdar 2 iıci Asliye Hukuk Mahkemesin,de a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • Av tüfeği ile yaralımU Eyüpte Sünnet Köprüsün de oturan Fazıl adında biri av tüfeğini temizlerkt^ı,silâh ateş almış ve namludan çıkan kurşunlar,Bayram adında bir işçiye tesadüf ı?de rek yaralanmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • Taltif edilen ziraatçılarımız İstanbul Ziraat Müdürlüğünden mütehassıs S i im Gü ler,Şile Ziraat muallimi Ozdemir Yılmaz,Çatalca Zi" raat mualümi Necati Akvanak ve Silivri Ziraat muallimi Mehmet Sudan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • Tanınmış bir iş adamı VaÜyi ziyaret etti îngiiterenin tanınmış is a" damlarından British Thomson kumpanyası Umum Müdürü Mr.Small ve Orta Şark Müdürü Mr.Mass,dün sa bah Vilâyete giderek Vali ve Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.02.1954
  • P L I S T if Eyüpte,Akarçeşme fırın yanında Mehtret Yorgancı adın da birinin bakkı dükkan r.a gı.I ren meçhul hor hjraız,300 porta lead,iki terazi ve bir çift iskar pin çalarak kaom.3t.1r.Suçlu aranma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.02.1954
  • Siyasî icmal Suriye Hariciye Vekfönin Hatay için Türkiye ile müzakereler yapıldığını zımnen anlatmaya kalkışmasından ve sözlerinin derhal tekzibinden sonra komşu memleket büyük memurlarının daha ziyad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1954
  • Afrikanın savunması konferansı Martla,Dakar'da toplanacak olan konferansta Batı Afrika memleketlerinin stratejik işbirliğini sağlayacak hususlar görüşülecek Paris» 17 AP)Diki resmen bildirildiğine gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1954
  • Faruk'un pul koleksiyonu değerinden fazlaya satılıyor Kahire,17 A.A.Eski Mısır Kralı Faruk'un yabancı memleket pulları koleksiyonu bugün müzayedenin bi rincj saatinde 9.500 sterlinden yüksek bir fiata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1954
  • Maurice Chevalier'ye Amerika'ya giriş vizesi verilmedi Washington,17 A.A.Dışişleri Vekâleti sözcülerin den biri,ChevaLerye Ame tikaya giriş vizesi verilmediğini söyliyerek,şunları ilâve etmiştir:"Maur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1954
  • EVLID Eminönü Halkevi karşısında tütüncü ve gazete bayiliği ya pan eşim,NÎFAZİ ERYIUVfAZ'm vefatının kırkıncı günü olan 18/2/954 perşembe günü öğle namazım müteakip Cagaloglu Cezri Kasım Camii şerifin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1954
  • Hayır,bayım-îşin püf ttoktası da işte asıl burada.Bu şinketin ne stüdyosu var,ne müdürleri,ne de sermayesini kemiren Dorothy Lamourlan v^ya Betty Grabble'leri-Demek stüdyosu bile yok.Hayır,bayım,stüdy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1954
  • Fransız hava meydanları personelinin grevi sona erdi Paris,17 A.A.8 ma denberi grev halinde bulunan Fransa hava meydanları per soneli,ücretlerine zam yapılacağı vadi üzerine bugün iğ başına dönmüşlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1954
  • j İKTİBAS Televizyon anadan kör bir Gemiler frisan fcadı radur¦ câhnzlan İle yollnm buhluhlan gibi âmâlar da ürVî radarın Yavesinde enikleri farkeder 952 senesi ekim ve kasım aylarında birbirini takip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1954
  • FIKRA Şimşir Özentiyi bu kadar güzel,böyl« tîıun ifâde edfen bir söz acaba başka bir diide de var mıdır?Kiz «kel başa.şimşir tarak» deriz ve dâima yakışıksız olan özentinin canına okuruz.Haddini hudud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA fa 1948 sen&sinda New York daki Sovyet Başkonsolosu bina sının penceresinden atlayarak hürriyeti seçen Rus öğretmen Oksana Kaseııkinja.kalb krizi geçirerek hastahaneye kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1954
  • Buigaristanda enflasyon tehlikesi Çervenkof hükümetinin tehlikece önliyebilmek için yeni tedbirler aldığı biktirKiyor Viyana,1?Nafen)Bulgariötandan gelen raporlara göre,Çerveııkov bükûmeti Bulgar köyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1954
  • Albay Peron ağır hasta Arjantin Reisicumhurunun be yân kanserinden mustarip olduğu bildiriliyor Meksiko City,17 ANKA)Arjantin Reisicumhuru Juan Peronun beyin kanserinden mustarip olduğu burada ısrarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1954
  • Monroe Ko e#de Holly wood'tın sarışın bombası askerleri eğlendirmek için gittiği Seul'de heyecanla karşılandı Seul,17 AP)r-Batı cephesindeki 13000 Amerikan askeri,bir partiye veya buna benzer bir topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1954
  • Danimarka ile İsveç'i birleştirecek köprü Kopenhag,17 ANKA)Halen Danimarka ile İsveç'i birleştirecek olan 4 mil uzun luğunda bir köprü inşası için iki memleket arasında müzakereler cereyan etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1954
  • Irak'taki menenjit salgını önleniyor Bağdat,17.A.A.Şubat ayının ilk günlerinden iti baren Irakta başgösteren Tie nenjit salgını bu hafta baslarında gerilemiştir.Saigmın başlangıcından bugüne ka dar s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1954
  • Ilv sene mahsur kalan üs tahliye edildi Buenos Aires,17 A.A.Bahriye Vekâletinden bu gün bildirildiğine göre,deniz kuvvetlerine ait helikopterler,buzlardan dolavı iki yıladn beri Güney Kutbunda Margıse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1954
  • Sun'î kan imaline muvaffak olundu Tokio,'17 A.A.Nippone Nagoya adındaki ecza firması,profesör Akira Şinoda tarafından keşfedilen bir usule göre şeker esası üzerin den imal edilen sun'î kandan çok mikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1954
  • Amerika,Kızıl Çin'i tekrar protesto etti Amerika,Komünist zorla Ç i n'd e t u t m Washington,17 AA.R"esmî şahsiyetlerin bugün bildirdik lıerine göre» Amerika-Komünist Çini 101 Amerikan vatandaşını,zor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.02.1954
  • Reisicumhurumuz La» Vegas'ta bir barajı geziyor Bayar ve refikası kongreyi ziyaretleri sırasında kütüphan edekS evrakı tetkik ediyorlar BAYARIN ZİYARETLERİ Reisicumhurumuzun Amerikadaki ziyaretleri de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1954
  • BERGÜN TÂRİHTEN MERAKLI BİR VAK'A m ı V Tarihe mal olmuş birbirinden güzel yedi küçük fıkra Kraliçe Kristinanın hiddeti Yusuf Peygamberin kanaati Cariyenin zekâsı Adil bir vali Nuşirevana atılan tokat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1954
  • BtR MODELİN İTİRAFLARI Yukarıda çok güze!bir pozunu gördüğünüz Maria Brand,«Modellik muhakkak ki dünyanın en güç mesleklerinden biridir» demiştir-«Ressam veya fotoğrafçının Mediği pozu almak son derec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.02.1954
  • Bütün tenkitlere rağmen vazifesini yapmaya çalışan bir teşekkül Sporcuları Koruma Derneği |MAA/WWVS Dernek üyelerinden Sadullah Çiftçioğlu,bu mevzu dışında mîîlî takımımızı Tokyo seyahati için Bu işin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1954
  • Partizan güreş takımı geliyor İstanbul karmasiyle iki müsn baka yapacak olan Yugoslavya mn Partizan güreş takımı ya rm sabah Şempıtoaı ekspresiyle seJıriımize gelecektir.Yugoslav güreşçiler,şehrimiz d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1954
  • Mektep maçlarına dün devam edildi M Basketbolde,Çamlıca,Kandilli Kız Lisesini 24 15 ve Istan bu da Eren öy Kz Lisesini 29 20 mağlûp ettiler Mektep maçlarına bugün de muhtelif salonlarda devam edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1954
  • İstanbul Eskişehir boks maçları Bü cumartesi gecesi Gala tasaray kulübü spor saionun da istanbul ile Eskişehir boks karmaları arasında hu susî bir karşılaşma yapılacak tır.Kuvvetli bir kadro ile şeb r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1954
  • Bir Brezilya futbol takımı geliyor Rio de Janeiro,17 AP)Rio'nun GL&ria futbol takımı yakında Amerika ve Avrup'auda yapacağı temasla rın programım biLdinmLştır Gloria İspanya,Portekiz,İtaıya,Türkiye,Mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1954
  • r-W/m Bütün ma-ç hn'yunr-a çekişen iki F.Bahçeli futbolca Lefter ve Ak yün A C kadroları maçında dün fevkalâde bir oyu» çıkaran baleci Seyfi Lef terin hücumunu bertaraf ederken Dün Fener Stadında yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1954
  • Yine ispanya maçı Kısmet olursa 14 Martta İspanya ile* M ad r itteki maçın rövanşını oynayacağız-Bu müsabaka,cümlenin malûmu olduğu üzere,bu seno Isviçrede yapılacak olan Dünya Şampiyonasr nm eleme ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.02.1954
  • 80 yaşında bir baba 52 yi!sonra oğ'unu buldu 52 yıl önce» evini» ailesini ve fki yağındaki oğhnra bırakıp giden bir baba» garip bir tesadüf neticesinde 54 yaşındaki oğluyla tekrar buluşabildiler «Gari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1954
  • DenİzlerIü K Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGİL Karamanlı Resul mektubu bitirdiği zaman,o ailesini görmüş kavuşmuş kadar memnun ve ferahtı 51 Yoldaş dedi,sende her zaman bulunurdu,bana kâğıt,kalem,ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1954
  • Güzellikleriyle maruf perde ve sahne sanatkârlarının o büyüleyici ve cazip tenine sahip olabilirsin!"7 L-a e Dilber sanatkâr "Puro,mükemmel bir tuvalet sabunudur,hem de cilt için bir krem vazifesi gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1954
  • 1 2 3 4 56 7 89101112 1 Bir akıl hastalığı,2 Bir lıanını ismi;Bir nota;Bir renk.3 Bir zamn parça-fl;Fa kirin ekmeği.4 Göster/ne;Bir nakil vasıtası.5 Hevesli değil;Tann.6 Bende;Bir duygu;Maîa ilâvesiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1954
  • Yazan:Yves Dartois 72 Çeviren:F-Nevruzoğlu Vakit dardı.Grayı kabil olduğu kadar süratle oldur meni lazımdı.lVıeseie ertesi sabah veya yarış esnasında bunu yapmalı idim.^unicü sizin taralınızdan kovuld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1954
  • RÖPORTAJ I Bir gazeteci zabıta haberlerini nasıl toplar Sabahın erken saatierinden itibaren çılışmıya başlayan polis muhabirleri evvela emniyet müdürlüğünde basın odasına uğrarlar va vukuat listesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.02.1954
  • Bag tarafı birincide)geniş birer kavis çizerek devam eden bu ziyaret.Ameri kan halk efkârında misli gö rülmemiş bir alâka uyandırmış,milletimiz ve memleke timizle Devlet Reisimiz lehin âe içten harar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.02.1954
  • Eisenhower atom sırrının paylaşılmasını teklif etti Baştarafı birincide)dalı olacağım beyan etmiştir Eisenhower atom enerjisi a âanmda elde edilen terakki vei yer alan inkişaflar karşısında 1946 tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.02.1954
  • Malatya suikastı dâvası Baştarafı birincide)made hâdise yeni baştan anlatılmakta sanıkların durumları tahlil edilerek Hüseyin Üzmenin Ahmet Emin Yalmanı taammüden katle teşebbüs ettiği,devletin içtima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.02.1954
  • Kazhçeşsîiedeki tren kazası BaştamJj birlncido)65 numaralı katarın ateşçisi Mustafa Köse,şunları anlatmıştır:Makası geçince trenin yanlış yoldan ^ttigidi an ladım.Durumu makiniste bildirdim ve düdükle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.02.1954
  • Bütçe görüşmeleri başlıyor Buutarufı birincide)tir.Bundan sonra Vekil,büt çeye geçecek ve bu hususta da geniş izahatta bulunacaktır.Maliye Vekilinin bilhassa 4 senelik icraat hakkında vereceği malûmat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.02.1954
  • Çalışma Meclisi Baştarafı birincide)komisyonda akdin feshi mevzuunda çok mühim kararlar a-i lınmıştır-Bu kararlara göreakdin her ne sebep ve suretle olursa ofeujn feshinde işçiye kıdem hakkı tanınması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.02.1954
  • Lavrişev j dönmüyor fiaştanıfî birincide)Türkiye'ye geleceği bazı gazeteler tarafından bildirilmiş tir.Hatırlarda olduğu üzere Moskova radyosunun da bun dan bir müddet evve] bildirdiği gibi Sovyet hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.02.1954
  • Voroşî.ov,AAalânkov il Ür-unun nüfuzu Frankıurt,17 T.H.A.Buraya yeıen haberlere gö-Be,ivio^uva üa v oruşıiov e ivitueuKov arusmaa çekişme bn^icuıuştır.Voroşuüv un,Cumhurbaşkanına daiıa geniş,beıalnyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.02.1954
  • İtalyada grevler Baş tarafı birincide)ni olmak için gerekli tedbirler aimmıştır.Polis müdürü bu tedbirlerle bizzat meşaul olmuştur.Ayrıca toplantıları dağıtmak ifin de polis kuv vetleri hazır bulundur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.02.1954
  • im fodilöf kabul edildi ^Baştarafî birincide)ayda 175 lira bağlanmasına ^dair kanun teklifi kabul edildi-Adalet Vekili Osman Şevki Çiçekdağ Seçim Kanununun bazı maddelerini tâdil eden lâyihanın muvakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.02.1954
  • Gl.Collisin beyanatı JSaştarafı birincide)Gazetecilerin,Türkiye ile Pakistan arasında yapılacak olan anlaşmanın MATü stratejisinde bir değ sikliğe sebep olup olmıyacağı hususun daki suallerini cevapla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.02.1954
  • Tophanede kanlı bir hâdise Bir sabıkalı aleyhine şahitlik eütîjı iki kimiyi yaraladı Evvelki gsce Tophanede kanlı bir hâdise o^muş,bir adam şahaddinden muğber olduğu iki kişiyi tabanca ve bıçakla muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.02.1954
  • Başta ruf i birincide)fırsatta ispat etmiş olmasının,hürriyet,hakkaniyet ve demök rasi prensiplerine,olan sarsılmaz imanının,beynelmilel sum vo emniyetin tecazzi kabul etmedi ği ve ancak Birleşmiş Mıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.02.1954
  • Şshir rüşvet iddiası öl IÇJlj Guü öi^^ilia ı^uut liiu-ı«£c Ve~—üi-^u.oj.iCti.ri lUtriiuiei ijk.Ui.au cı.uctc ^aideAji j)Ui.Tirun.o m tfçaa msar un üu SLX$auifi ivuuua' uzaalttia&uiı ve bu lâteJs İİ.UJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.02.1954
  • Kıbnsta roiti"g Baştarafı birincide)am Yunanistana İlhakı uğrunda sarfettıği,yapılan resmi beyanalJara rağmen bugüne kadar bu İmMnıı Türk cemaaüne esir olduğu belırtilmşi.bu husus şiddeti?tenkit edhmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.02.1954
  • RÖPORTAJ Bir gazeteci zabıta haberlerini nasıl topar j JBaglarafı B ncıda)J 50 55 yaşlarında odac» ka-1 din.Buttfn gazetecilerin kah run çekmeye altmış 4»ir çilekeş?hatun.Sonra Faruk Efendi-Emniyet Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.02.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış 9 program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl)13.30 Şarkılar Okuyan:Muzaffer Birtan,14.00 Sevilmiş orkestra parçala a-x Pl)Richard Heuberger:«O pera Balosu» uvertürü,Çalan:Alois
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1954
  • Riipanı» Sterling Dolar Fr.Frang* İsviçre Fr,F«vika i- jç Kx.Florin lirtt r:rahmi Eskoudes VI.DE 6 FAİZLİM» 1938 tkramiyell M.M.Ik.I 1941 Demiryolu VI 1941 Demiryolu V 1951 İstikra» 1953 istikraza 22.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1954
  • KARACA M AK S t M Bu akşam Saat 21 de O 1 B A L t KARAKOLU umartesi,Pazar matineler 15 ta Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1954
  • MDone «artları tr.Kt.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 00 ecnebi memleketlere iki mislidirlifin şartları 2 ve 3 üncü sayfa »ant.4 T.I* 7 ve 8 inoi sayfa saat 2,06 T JL.Hânlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul MUdÜr;Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı jrer:Nuri AK**A Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1954
  • Yol yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden l 1 Eksiltmeye konulan iş:Aydın Sarayköy Dej-izli yolunun Kuyucak Sarayköy arasında Km-17 000 dan Denizliye kadar olan kısmında,bu arada bulunan Feslek varya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1954
  • Diyarbakır Belediye Başkanlığından 1 Diyarbakır Belediyesi için beg tonluk uzun şase 150 pus takviyeli ve üzerine inşa edilecek karoserinin oturmada 30 kişi.ayakta 10 kişi ceman 40 kişiyi alabilecek ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1954
  • İstanbul Sanayi Odası Başkanlığından Odamızın telefon numaralarının 18/2/954 Perşembe gününden itibaren 24325 numaraya tebdil edildiği alâkalılara bildirilir. 1868
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1954
  • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden 1 Batman'da kurulmakta olan petrol tasfiyehanesinde istihdam edilmek üzere askerliğini yapmış ingilizce bilen yüksek kimya mühendisi,kimyager,mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1954
  • Isianfcul Lttvâzı.o Amîrtig^udiı verilen Askerî Kıtaat İlânlar?Çuvallama,istif ve tahmil tahliye dahil Elâzığ istasyonu veya Ofisten Hüseyinlik depoları dahil garnizon birliklerine buralardan istasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1954
  • İstanbul BeEediyesl ilânları_I Traktör alınacak ve okul binası yaptırılacak 1 Istanbul Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü için lüzumlu 6 adet kazıma,düzeltme ve yükleme traktörünün yedek parçalarıyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1954
  • İstanbul Sağlık ve Sosyal yardım Müdürlüğünden 1st-Sağlık ve S-Yardım Müdürlüğüne ait 21483 No.lı santral telefonunun numarası 16/2/954 tarihinden itibaren 24297 olarak değiştirilmiştir.2018)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1954
  • Ankara M.S.V.2 no iu Sa.AI.Ko.Bask,dan As.birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim edilerek monte edilmek şartiyle bir adet vinç kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bedeli 100000 yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1954
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacaktır iller Bankasından s 1 Erzurum şehri elektrik şebekesinin ıslah ve tevsi işî yaptırılacaktır-2 Tesisin isler halde kesif bedeli 991.152.73 liradır.3 Bu işe ait muvakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1954
  • Htm,OrtaköyvFukarapervor Cemiyeti Başkanlığından:Cemiyetimizin 21/2/954 Pazar günü yapılacağı ilân ed miş olan senelik kongrerWin görülen lüzum üzerine 28/12 1954 Pazar günü aynı yeTde yapılacağı ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1954
  • HuLubct çuvalı sotış ilânı Toprak Mahsulleri Ofisi Mersin Anbar Şefliğinden:Şefliğimizde mevcut 5060 a-det çeşitli çuval ve 119164 kilo hurda çuval açık arttırma ile satılacaktır.Arttırma Mersin ambar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1954
  • izmir Belediye Foşkanlığından Hesap İşleri Müdürlüğündeki şartnamesi gereğince Rahmi Bey mahallesi Şehit Nevres Bey bulvarında kâin Belediyemize ait 1028 ada 16 parsel sayılı 746 metre kareden ibaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1954
  • İstanbul Toprak ve İskân Müdürlüğünden 1 Toprak ve îskân İşleri Genel Müdürlüğünce müibay»8 edilen 10 adet kamyona kapalı zarf usulü ile karoser yaptt' rılacalctır-2 İhalesi 22/2/9.54 Pazartesi günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1954
  • HİKÂYE Yanlışlık 'I A.ZiyaeodSı Tu near I Sokaktan henüz gelmiş sobayi yakma ğa çalışıyorduk,kapı vuruldu,ben açtım,Sizi rahatsız ediyorum beyefendi,o sizde mi?Hayır,kimse yok,içeri bu yurum.Aman beye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8